Page 1

อาหารอาเซียน National Dishes of ASEAN


2 สารบัญ อาหารประเทศไทย

4

อาหารประเทศพม่า

8

อาหารประเทศลาว

12

อาหารประเทศบรูไน

16

อาหารประเทศกัมพูชา

20

อาหารประเทศสิงคโปร ์

24

อาหารประเทศเวียดนาม

28

อาหารประเทศมาเลเซีย

32

อาหารประเทศฟิ ลิปปิ นส ์

36

อาหารประเทศอินโดนี เซีย

40


3

อาหารอาเซียน National Dishes of ASEAN


4

อาหารประเทศไทย


5 ตมยำกุ ง้ (Tom Yam Goong) ้

ตมยำกุ ง้ (Tom Yam Goong) ้ ต้ มยำกุ้ งเป็ นอาหารประเภทแกงเป็ นอา หารคาวที่ ร ับ ประทานกับ ข้ าวสวยรับ ปร ะทานกัน ทั่ว ทุ ก ภาคในประเทศเน้ นรสช าติ เ ปรี้ ย วและเผ็ ด เป็ นหลัก จะออกเค็ ม แ ละหวานเล็ ก น้ อยชาวต่ างชาติ จ ะรู้ จัก ต้ มยำในรู ป ของต้ มยำกุ้ งมากกว่ าต้ มยำช นิ ด อื่ น ๆโดยต้ มยำจะใส่ เนื้ อ สั ตว ์อะไรก็ ไดเช หมู ไก่ ปลา หัวปลา ้ ่ น กุง้ ห รื อ จ ะ ไ ม่ ใ ส่ เ นื้ อ สั ต ว ์ เ ล ย ก็ ไ ด้ ผั ก ที่ นิ ย ม ใ ส่ ม า ก ที่ สุ ด ใ น ต้ ม ย ำ ไ ด้ แ ก่ ใบมะกรูด ตะไครข พริกผักอืน ่ ๆ ้ า่ ที่ นิ ย ม ใ ส่ ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่ ม ะ เ ขื อ เ ท ศ เ ห็ ด หู ห นู เ ห็ ด ฟ า ง เ ห็ ด น า ง ฟ้ า หั ว ป ลี ใ บ ผั ก ชี ส่ ว น เ ค รื่ อ ง ป รุ ง ที่ จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ใ ส่ คื อ ม ะ น า ว น้ ำ ป ล า น้ ำ ต า ล น้ ำ พ ริ ก เ ผ า


6 ส้มตำ Somtum

ส้มตำ Somtum ส้มตำ เป็ นอาหารคาวของไทยอยางหนึ ่ง มี ่ ตนกำเนิ ดไมแน ้ ่ ่ ชัดโดยน่าจะมาจาก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยและ ประเทศลาว


7 แกงเขียวหวาน

ในสมัยกอนนั ้น แกงไทยๆ ่ จะเป็ นแกงเลีย งซะส่ วนใหญ่ และเป็ นแกงป่ าตามมาเพรา ะจะไม่ ใส่ กะทิ ต่ อมามี แ กงใส่ กะทิเขามาในครั ว ก็จงึ มีแ ้ ก ง เ ผ็ ด ห รื อ ที่ ห ล า ย ท้ อ ง ถิ่ น เ ขาเรี ย กกั น และคนไทยช่ าง คิด เปลียนพริกแห้งสี แดง ม า ใ ช้ พ ริ ก ส ด สี เ ขี ย ว แ ท น แ ล ะ ใ ส่ ใ บ พ ริ ก ส ด ล ง ไ ป ต ำ ด้ ว ย ใ น น้ ำ พ ริ ก แ ก ง นั้ น ๆ เพื่ อ ให้ มี สี เขี ย วที่ เ ด่ นชั ด ขึ้ น

ความสงสั ยก็ตามมาอีกวาแล ่ ้ วทำไมแกงเขี ย วหวานถึ ง ต้ องมี คำวาหวานตามหลั ง หรือเป็ นเ ่ พราะว่ าแกงเขี ย วหวานมี ร สหว านเลยชือ ่ วาแกงเขี ยวหวาน ซึ่ ่ งที่ ม าที่ แ ท้ จริง ของชื่ อ แกงเขี ย ว หวานนั้น เขามีความหมายวา่ เ ป็ น แ ก ง ที่ ม ี สี เ ขี ย ว แ บ บ ห ว า น หมายถึ ง เป็ นแกงที่ ม ี สี เขี ย วนวล เ ขี ย ว ส ะ อ า ด ห รื่ อ เ ขี ย ว แ บ บ นุ่ ม น ว ล ไ ม่ ใ ช่ เ ขี ย ว เ สี ย จ น จั ด จ้ า น น่ า ก ลั ว แ ล ะ ที่ แ น่ ๆ ไ ม่ ใ ช่ แ ก ง สี เ ขี ย วที่ ม ี ร สหวานเพราะแกงเขี ย วหวานต้ องไม่ หวานเป็ นนำแต่ ต้ อ ง เ ป็ น เ ค็ ม น ำ แ ล้ ว ห ว า น ต า ม


8

อาหารประเทศพม่า


9 หลาเพ็ ่ ด (Lahpet)

หลาเพ็ ่ ด (Lahpet) หลาเพ็ ่ ด(Lahpet)เป็ นอาหารยอดนิยมของพมา่ คือใบชาหมักทานกับเครือ่ งเคียง เชน ่ กระเทียมเจียว ถัว่ ชนิดตาง ่ ๆ งาคัว่ กุงแห ้ ง้ ขิง มะพราวคั ว่ จัดวาเป็ ายกั บยำเมีย ่ งบานเรานั ่นเอง หลาเพ็ ้ ่ นอาหารวางคล ่ ้ ้ ่ ด เป็ นจานทีข ่ าดไมได เศษหรือเทศกาลสำคัญ ๆ วากั มี ่ ในโอกาสพิ ้ ่ นวาไม ่ ่ งานเลี้ ยงหรืองานเฉลิมฉลองใดจะสมบูรณได มี าเพ็ ้ ่ อาหารยอดนิยมอยางหล ่ ่ ด ์ หากไม


10 ขนมจีนน้ำยาพมา่ (Mo Hin Ga)

ขนมจีนน้ำยาพมา(Mo ่

Hin

Ga)

ขนมจีนน้ำยาพมา่ (Mo Hin Ga) คือขนมจีนน้ำยาทีท ่ ำจากปลา ไมมี ่ กระทิ จะเรียกวาน ่ ้ ำยาป่าก็ได้ ชาวพมาจะทาน ่ Mo Hin Ga กันในตอนเช้า ราน Mo ้ Hin Ga ส่วนใหญก็ ่ จะเป็ นแผงลอย อยูตามข างถนนราคาก็ ชามละ 200 ่ ้ 500 จัต (ประมาณ 6 - 15 บาท) ถา้ 500 จัตก็จะเป็ น Mo Hin Ga ในราน ้ ตามโรงแรม 5 ดาว บางวันอาจจะมี Mo Hin Ga เป็ นอาหารเชาด น้ำยา Mo ้ วย ้ Hin Ga จะใช้ปลาน้ำจืดเป็ นหลักพวก ป ล า ดุ ก ป ล า ช่ อ น ผั ก ที่ ใ ส่ ใ น น้ ำ ย า ก็จะเป็ น หยวกกลวยและใช ้ ้พวกแป้งถัว่ (Chickpeafloor)หรือ ขาวคั ว่ เพือ ่ ทำให้ ้ น้ำแกงข้นจากนั้นก็โรยหน้าด้วยถัว ่ เหลือ งทอด ไขต ปลาเส้นทอด ปลาทองโก ่ ม ้ ่ ๋ ผั ก ชี ป รุ ง ร ส ด้ ว ย พ ริ ก ป่ น แ ล ะ ม ะ น า ว


11 โรตี (Roti)

โรตี (Roti) โรตี เ ป็ น อ า ห า ร ช นิ ด ห นึ่ ง ท ำ จ า ก แ ป้ ง รั บ ป ร ะ ท า น เ ป็ น ข อ ง ห ว า น ห รื อ รั บ ป ร ะ ท า น พ ร้ อ ม อ า ห า ร ค า ว อื่ น ๆ ก็ ไ ด้ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มั ก จ ะ คุ้ น กั บ โ ร ตี ที่ ท อ ด เ ป็ น แ ผ่ น นุ่ ม ร า ด ด้ ว ย น ม ข้ น แ ล ะ น้ ำ ต า ล ท ร า ย เ ป็ น ข อ ง ห ว า น คำว่ าโรตี เ ป็ นคำศั พท ์ที่ พ บได้ ในหลายภาษาได้ แก่ ภาษาฮิ นดี , อุ ร ดู , ปั ญจาบี , โซมาลี , อิ น โดนี เ ซี ย และลายู ซ่ึ ง ล้ วนแต่ มี ค วามหมายว่ าขนมปั ง


12

อาหารประเทศลาว


13 ซุบไก่ (Chicken Soup)

ซุบไก่ (Chicken Soup) ซุปไก่ (Chicken Soup) เ ป็ น อ า ห า ร ย อ ด นิ ย ม ข อ ง ล า ว มี ส่ ว น ผ ส ม ส ำ คั ญ ไ ด้ แ ก่ ต ะ ไ ค ร้ ใ บ ส ะ ร ะ แ ห น่ ก ร ะ เ ที ย ม ห อ ม แ ด ง ร ว ม ถึ ง ร ส ช า ติ เ ป รี้ ย ว ๆ เ ผ็ ด ๆ จ า ก ม ะ น า ว แ ล ะ พ ริ ก รั บ ป ร ะ ท า น ร้ อ น ๆ กั บ ข้ า ว เ ห นี ย ว


14 สลัดหลวงพระบาง

สลัดหลวงพระบาง สลัดหลวงพระบางหน้าตาดูจะค ล้ ายกับ สลัด ผัก น้ ำมี เ พี ย งผัก บางร ายการที่ เ พิ่ ม เข้ ามาและถั่ว ลิ ส งคั่ว โรยตอนสุดทาย ลักษณะของผักน้ำล ้ ำต้นขนาดเล็กยาวแตอวบเพราะเลี ย ้ ง ่ อยูในแม น ้ วจะรูสึ้ กถึงควา ่ ่ ้ ำ เวลาเคีย มกรอบของผักพบเห็ นไดตามลาดเช ้ ้า


15 แจวบอง (ลาว: ແຈ ່ ວບອງ) ่

แจวบอง (ลาว: ແຈ ່ ວບອງ) ่ เป็ นซอสพริกรสเผ็ดหวานในอาหารลาว ทำดวยพริ กลาวขา่ และส่วนผสมสมุ ้ นไพรอื่ น ๆที่ ห าได้ ทั่ว ไปในลาวแจ่ วบ องบางตำรับ ผสมหนั ง ควายลงไปด้ วย แจ่ วบองใช้ เป็ นเครื่ อ งจิ้ ม กิ น กั บข้ าวเหนี ย วผัก สดหรื อ นึ่ งใช้ เ ป็ นเครื่ อ งปรุ ง รสสำหรั บ อาหา ร ว่ า ง ข อ ง ล า ว ที่ เ รี ย ก ว่ า ไ ค แ ผ่ นซึ่ ง เป็ นอาหารขึ้ น ชื่ อ ของหล วงพระบางแจ่ วบองสามารถเก็ บไว้ ได้ นานโดยไม่ เน่ าเสี ยง่ าย


16

อาหารประเทศบรูไน


17 อัมบูยต ั (Ambuyat)

อัมบูยต ั (Ambuyat) มีลก ั ษณะเดนคื ายข าวต มหรื อโจ๊กไมมี ี ป้งสาคูเป็ น ่ อเหนียวขนคล ้ ้ ้ ้ ่ รสชาติมแ ส่วนผสมหลัก

วิธท ี านจะใช้แทงไม ไผ ่ ้ ่ 2

ขาซึง่ เรียกวา่ chandas มวนแป ้ ้ งรอบ ๆ แลวจุ ้ มใ ่ นซอสผลไม้เปรีย ้ วทีเ่ รียกวา่ cacah หรือซอสทีเ่ รียกวา่ cencalu ซึง่ ทำ จ า ก ก ะ ปิ ท า น คู่ กั บ เ ค รื่ อ งเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น เนื้อหอใบตองย าง ่ ่ เนื้อทอด เป็ นตน การ ้ รับ ประทานอัม บู ย ัต ให้ ได้ รสชาติตองทานร อน ๆ ้ ้ และกลืน โดยไมต ย ้ ว ่ องเคี ้


18 เร็นดังเนื้อ (Rendang)

เร็นดัง (Rendang) หรือ แกงมัส มั่น เนื้ อ แบบอิน โดนี เ ซี ย เป็ นอาหารที่ม ีค นโหวตเข้ ามาว่ าอร่ อย มากที่ สุ ด ส่ วนอาหารไทยหลายเมนู ต ิด อัน ดับ ต้ นๆสุ ด ยอดอาหารของโลก เ ร็ น ดั ง เ นื้ อ ข อ ง อิ น โ ด นี เ ซี ย เ ป็ น อ า ห า ร ที่ ท ำ จ า ก เ นื้ อ วั ว น ำ ไ ป เ คี่ ย ว ล ง ใ นกะทิ ผ สมกั บ พริ ก แกงและเคี่ ย วต่ อไปเรื่ อ ยๆให้ น้ ำแห้ งลงจนเข้ ากั น ดี


19

Daging Masak Lada Hitam

Udang Sambal Serai Bersantan (chile prawns with coconut milk)


20

อาหารประเทศกัมพูชา


21 อาม็อก (Amok)

อาม็อก(Amok) อาม็อก (Amok) อ า ห า ร ย อ ด นิ ย ม ข อ ง กั ม พู ช า ลัก ษณะคล้ ายห่ อหมกของไทย โ ด ย ม า ก แ ล้ ว นิ ย ม ป รุ ง เ นื้ อ ป ล า ล ว ก ด้ ว ย พ ริ ก เ ค รื่ อ ง แ ก ง แ ล ะ ก ะ ทิ แล้ วทำให้ สุ ก โดยการนำไปนึ่ ง บ า ง ต ำ รั บ อ า จ ใ ช้ เ นื้ อ ไ ก่ ห รื อ ห อ ย แ ท น ส า เ ห ตุ ห นึ่ ง ที่ ค น ใ น ประเทศนี้ นิ ย มรั บ ประทานปล า เพราะเป็ นอาหารทีห ่ าไดง้ าย ่ เนื่ อ งจากสภาพภู ม ิป ระเทศที่ม ีแ หล่งน้ ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง


22 สตูวไก (Ragu sach moan) ่ ์ เขมร

สตูวไก (Ragu sach moan) ่ ์ เขมร ส ตู ว ์ ไ ก่ เ ข ม ร ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก ฝ รั่ ง เ ศ ส มีรสชาติอรอยและทำง าย เป็ นหนึ่งใ ่ ่ นอาหารที่ไ ด้ รับ ความนิ ย มในโอกาสใหญ่ เช่นงานแตงงาน หรืองานเลีย ้ งรวมญาติ ่


23 หัวบุกตมหวานกั บงา (T’long mee la ngor skor.) ้

หัวบุกตมหวานกั บงา ้ (T’long mee la ngor skor.) หั ว บุ ก ต้ ม กั บ ม ะ พ ร้ า ว ขู ด ใ ส่ น้ ำ ต า ล แ ล ะ ง า เป็ นของหวานดัง้ เดิมของกัมพูชา เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ข อ ง ห ว า น ที่ ช า ว กั ม พู ช าชื่ น ชอบมากเพราะรส ช า ติ อ ร่ อ ย ไ ม่ ห ว า น ม า ก เ กิ น ไ ป และทำงายในด านการแพทย ่ ้ ์ หั ว บุ ก มี ส า ร c o r t i s o n e ที่ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ ป ว ด ข้ อ อั ก เ ส บ


24

อาหารประเทศสิงคโปร์


25 ลักสา (Laksa)

ลักสา (Laksa) ลักซา (Laksa) อ า ห า ร ย อ ด นิ ย ม ข อ ง สิ ง ค โ ป ร ์ เ ป็ น ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว ต้ ม ย ำ ( ใ ส่ ก ะ ทิ ) ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ข้ า ว ซ อ ย ข อ ง ไ ท ย น้ ำแกงเข้ มข้ นด้ วยรสชาติข องกะทิ กุ้ ง แ ห้ ง แ ล ะ พ ริ ก โ ร ย ห น้ า ด้ ว ย กุ้ ง ต้ ม ห อ ย แ ค ร ง ลั ก ช า มี ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท ทั้ ง แ บ บ ที่ ใ ส่ ก ะ ทิ แ ล ะ ไ ม่ ใ ส่ ก ะ ทิ


26 ปูพริก

ปูพริก เป็ นอาหารสิ งคโปรแท ์ ้ ๆ ดัง้ เดิม โดยพ่อครัว ชาวสิ ง ค โปรที ่ อ ื่ วา่ CherYam ์ ช ในปี ค.ศ. 1950 สามารถ พบไดในประเทศมาเลเซี ย ้ สิ งคโปร ์ แมปู ่ วาปู ้ พริกจะชือ ่ พริกแตก็ ร สชาติ ไ ม เผ็ ด มาก ่ ่


27 ขาวมั นไกสิ่ งคโปร ์ ้

ขาวมั นไกสิ่ งคโปร ์ ้ หน้าตาละมายคล ายข าวมั นไก่ ้ ้ ้ ของไทย ตางกั นตรงทีว่ าสู ่ ่ ตรของสิ งคโปรเขาจะมี น้ำซุปทีป ่ รุงมาจากสมุ ์ นไพรราดมาพอขลุกขลิก เขาจะเลื อกใช้ไกสาวที ม ่ น ี ้ ำน้ำหนักกวา่ 2.8 ่ กิโลกรัม นำไปตมจนสุ กไดที ่ นังไก่ ้ ้ ห สี เหลืองนวลเนียนไมแตกล อน หัน ่ ไ ่ ่ กชิ ้ หนาแบบไมขี ้ วกินได้ ่ น ่ เ้ หนียวเคีย เต็มปากเต็มคำ ขาวมั นหุ้งไดนุ ้ ้ ่ มไม่ แข็งกระดางเมล็ ดกลมรวนไม ชื ้ แฉะ ้ ่ ่ น และทีเ่ ด็ดขาดอีกอยางหนึ ่ งของทีน ่ ี่ก็ ่ คือตองเหยาะ “พริกน้ำส้ม” สูตรเด็ด ้ ของมิสเตอรลี ่ ่น ์ ลงไปหน่อยอรอยแน อน สั่ งมาชิมกันได้ ในราคาจานละ 5 0 บ า ท ห รื อ จ ะ สั่ ง ไ ก่ สั บ เ ป ล่ า ๆ ม า กิ น กั น ใ ห้ ห น ำ ใ จ ค รึ่ ง ตั ว ก็ แ ค่ 2 0 0 บ า ท


28

อาหารประเทศเวียดนาม


29 แหนมหรือ เปาะเปี๊ ยะเวียดนาม

แหนมหรือ เปาะเปี๊ ยะเวียดนาม แหนม หรือ ปอเปี๊ ยะเวียดนาม เป็ นอาหารยอดนิ ย มของเวี ย ดนาม หนึ่ ง ในอาหารพืน ้ เมือ งทีโ่ ด ่งดัง ทีส ่ ุด ของประเทศแผนแป ่ ้ งทำจากข้าวจ้าว นำมาหอไส กุง้ ่ ้ ซึง่ อาจเป็ นไกหมู ่ ห รื อ ห มู ย ร ว ม กั บ ผั ก ที่ ม ี ส ร ร พ คุ ณ เป็ นยานานาชนิด เช่น สะระแหน่ ผั ก กาดหอมทานคู่ กับ น้ ำจิ้ ม หวาน


30 เฝอ

เฝอ เ ป็ น ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว ข อ ง ช า ว เ วี ย ด น า ม ที่ พั ฒ น า ม า จ า ก ก า ร ท ำ ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว ข อ ง จี น เฝอมีลก ั ษณะคล้ายกวยเตี ย ๋ ว ๋ ของไทยแตต นทีเ่ ส้น ่ างกั ่ น้ ำ ซุ ป แ ล ะ เ ค รื่ อ ง เ คี ย ง แ ล ะ บ า ง ค รั้ ง ก็ เ รี ย ก เ ป็ น ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว เ วี ย ด น า ม ห รื อ ก๋ ว ย จั๊ บ เ วี ย ด น า ม


31 พันหอม

พันหอม เป็ นเมนูสีสวยชิน ้ พอคำ น ำ กุ้ ง ส ด ห มู ย อ ไ ข่ เ จี ย ว มาวางบนผักกาดหอมและผักชีฝรัง่ จากนั้ น ใช้ ต้ นหอมมาพัน ให้ รอบ กิ น คู่ กั บ น้ ำ จิ้ ม ซี ฟู ด ห รื อ น้ ำ จิ้ ม แ ค ร อ ท ก็ ไ ด้ ล อ ง ห ยิ บ ขึ้ น ม า ห นึ่ ง ชิ้ น จิ้ ม น้ ำ จิ้ ม ซี ฟู ด ได้รสชาติหวานจากกุ้งแซ่บเปรีย ้ ว ประหนึ่ ง กิน อาหารซีฟ้ ู ดแกล้ มกับ ผักสด


32

อาหารประเทศมาเลเซีย


33 นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak)

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) นาซิ เลอมัก(Nasi Lemak) อาหารยอดนิยมของมาเลเซีย คือข้ าวหุ ง กับ กะทิแ ละใบเตยทานพร้ อม เครือ ่ งเคียง4อยางได แก ่ ้ ่ ปลากะตัก ทอดกรอบแตงกวาหั่น ไข่ต้ มสุ ก และ ถั่วอบนาซิเลอมักแบบดัง้ เดิมจะห่อด้ วยใบตองและมัก ทานเป็ นอาหารเช้ าแต่ในปั จ จุ บ น ั กลายเป็ นอาหารยอ ดนิยมทีท ่ านได้ทุกมือ ้ และแพรหลาย ่ ในประเทศเพื่อ นบ้ านอีก หลายแห่ ง เช่น สิ งคโปร ์ และภาคใตของไทย ้


34 แกงหัวปลา (Curry Fishhead)

แกงหัวปลา (Curry Fishhead) แกงหัวปลา (Curry Fishhead)แกงหัว ปลาเป็ นอาหารมาเลที่ผ สมผสานด้ วยเครื่อ งเทศและใบการี่ล ีฟ ซึ่ ง เป็ นผัก ของอิน เดี ย รสชาติน้ั น กลม กล่ อมมากเคล็ ด ลับ ที่ ส ำคัญ ของอาหา รจานนี้ คือ หัว ปลาจะต้ องไม่คาวเพราะ หากหัว ปลาคาวแล้ วก็ จ ะทำให้ น้ ำแกง คาวไปด้ วยและทำให้ รสชาติไ ม่ อร่ อย


35 ปาทองโก ่ ๋ ปาทองโก ่ ๋

เป็ นอาหารทีท ่ ำจากแป้ง ส อ ง ชิ้ น ป ร ะ ก บ กั น แ ล้ ว ท อ ด นิ ย มรับ ประทานเป็ นอาหารเช้ า โ ด ย ท า น คู่ กั บ ก า แ ฟ , โ ก โ ก้ , น้ ำ เ ต้ า หู้ ห รื อ โ จ๊ ก ป า ท่ อ ง โ ก๋ ที่ ค น ไ ท ย เ รี ย ก นั้ น แทจริ ื่ เรียกวา่ อิว่ จากวย ้ งแลวมี ้ ชอ ้

โดยมีทม ี่ าจากสมัยราชวงศ์ซ้อง ที่ มีขน ุ นางกังฉินชือ ่ วา“ฉิ อ “ ่ นขวย”หรื ้ ฉิ นฮุ่ ย”มี ค วามอิ จ ฉาริ ษ ยานายทหา ร “เยียะเฟย”หรือแมทั ่ พงักฮุย จึงได้ วางแผนให้ ฮ่ องเต้ เรีย กตัว งัก ฮุ ย กลับ จากแนวหน้า และฉินขวยทำให ้ ้เขาถึง แกชี ิ ในเวลาตอมา ขาวล วงรู ง ่ วต ่ ่ ่ ไปถึ ้ ประชาชนจึงโกรธแค้นแตก็ ่ ทำอะไรไม ่ไ ด้ ช่ วงนั้ น ชาวจี น นิ ย มรับ ประทานแ ป้ งทอดอยู่แล้ วจึง มีค นคิด เอาแป้ งสอง ชิน ้ มาประกบกันเพือ ่ เป็ นตัวแทนขุนนางกังฉินกับภรรยาแซ่หวังแลวนำมาท ้ อดกินเพือ ่ ระบายความแค้นเรียกวา“อิ งน้ำมันทอดฉินขวยส ่ ว่ จากวย”หมายถึ ้ ้ ่ว นทีค ่ นไทยเรียกวาปาท องโก น ่ ่ ๋ นั้น เพราะจำมาผิดเนื่องจากสมัยกอนชาวจี ่ ทีข ่ ายปาทองโก วยพอคนข ่ ๋ (ขนมน้ำตาลทรายขาว) มักจะขายอิว่ จากวยด ้ ้ ายตะโกนขายปาทองโก จึ ง เข าใจว า ปาท องโก คื อ แป งทอดอิ ว ่ จาก วยนั ่นเ ่ ๋ ้ ่ ่ ๋ ้ ้ องแตในพื น ้ ทีภ ่ าคใตผู หรื ่ ้ ้คนยังคงนิยมเรียกวาอิ ่ ว่ จากวยอยู ้ ่ ออาจเรียกสั้ นๆวา่ จากวยตามแบบสำเนี ยงใ ้


36

อาหารประเทศฟิ ลิปปิ นส์


37 อโดโบ้ (Adobo)

อโดโบ้ (Adobo) เป็ นหนึง่ ในอาหารยอดนิยม ของปร ะเทศฟิ ลป ิ ปิ นส์เป็ นอาหารทีม ่ ต ี ้นกำ เนิดมาจาก ภาคเหนือ ของฟิ ลป ิ ปิ นส์ และเป็ นทีน ่ ิยมของนักเดินทางหรือ นั ก เ ดิ น เ ข า อ โ ด โ บ้ ท ำ จ า ก ห มู ห รื อ ไ ก่ ที่ ผ่ า น ก ร ร ม วิ ธี ห มั ก และปรุงรสโดยจะใส่ซีอวิ๊ ขาว น้ ำ ส้ ม ส า ย ชู ก ร ะ เ ที ย ม สั บ ใ บ ก ร ะ ว า น พ ริ ก ไ ท ย ด ำ นำไปทำให้ สุ ก โดยใส่ ในเตาอบ หรือ ทอด และรับประทานกับขาว ้


38 สตูไก่ (Crazy Chicken Caldereta)

Crazy Chicken Caldereta อาหารประจำชาติฟิลป ิ ปิ นส์ที่ นำมาเสนอคือ Crazy Chicken Calderetaเป็ นสตูไกชนิ ่ ดห นึ่ ง ที่ เ คี่ ย วกับ ซอสมะเขือ มะเขื อ เท ศอาหารชนิ ด นี้ ไ ด้ รับ อิ ท ธิ พ ลมาจ ากประเทศสเปนอาหารประเภทนี้ คนฟิ ลิป ปิ นส์ ทั่ว ทุ ก ภู ม ิภ าคสามาร ถทำรับ ประทานกัน ในครอบครัว อาหารชนิดนี้เป็ นอาหารประจำชาติ ค ล้ า ย กั บ ต้ ม ย ำ กุ้ ง เ มื อ ง ไ ท ย ที่ ส ามารถทำรับ ประทานได้ ทั่ว ไป C r a z y C h i c k e n Calderetaนี้ ส ามารถทำได้ ง่ ายๆ โ ด ย รั บ ป ร ะ ท า น กั บ ข น ม ปั ง


39

อโดโบ้ (Adobo)

สตูไก่ (Crazy Chicken Caldereta)


40

อาหารประเทศอินโดนี เซีย


41 กาโด กาโด (Gado

กาโด กาโด(Gado Gado) อ า ห า ร ส ำ ห รั บ ผู้ ที่ ร ั ก สุ ข ภ า พ ประกอบไปด้ วยผัก และธัญ พื ช เ ช่ น มั น ฝ รั่ ง ก ะ ห ล่ ำ ป ลี ถั่ว งอกตี น ด้ วยเต้ าหู้ และไข่ ต้ ม รั บ ป ร ะ ท า น คู่ กั บ ซ อ ส ถั่ ว ที่ ค ล้ า ย กั บ ซ อ ส ส ะ เ ต๊ ะ ซึ่ ง ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ส ลั ด แ ข ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

Gado)


42 สะเต๊ะ SATAY

สะเต๊ะ เป็ นอาหารอยางหนึ ่งซึง่ ทำจา ่ ก เ นื้ อ ที่ หั่ น บ า ง ๆ ห รื อ หั่ น เ ป็ น ก้ อ น อ า จ จ ะ เ ป็ น เ นื้ อ ห มู เ นื้ อ ไ ก่ เ นื้ อ วั ว เนื้อแกะเนื้อแพะ เนื้อปลา ฯลฯ เสี ยบด้ วยไม้ เสี ยบที่ ท ำจากไม้ ไผ่ แล้วนำไปยางบนเตาฟื นหรือเตาถาน ่ ่ เสิ ร ์ฟพร้ อมเครื่ อ งปรุ ง รสที่ ม ี ร สจัด สะเต๊ ะของอิ น โดนี เ ซี ย อาจได้ รับ อิ ทธิ พ ลจากคาบับ ที่ เ ป็ นอาหารพื้ น เ มื อ งของอิน เดีย ภาคเหนื อ ซึ่ ง ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากชาวเตอร ์กอี ก ต่ อหนึ่ ง ตำรับ ดั้ง เดิ ม ของชาวตุ ร กี เ ป็ นเนื้ อ แพะหั่ น เป็ นชิ้ น หมัก แล้ วเสี ยบเหล็ กแหลมย่ างไฟชาวเปอร ์เซี ย และช าวอิ น เดี ย รับ มาดัด แปลงอาจใช้ เนื้ อบดหรือ เนื้ อ ทั้ง ชิ้ น จะเสี ยบหรือ ไม่ เสี ยบไมก็ ้ ได้


43 นาซิ กอแรง (Nasi Gorang)

นาซิ กอแรง (Nasi Gorang) คือขาวผั ดอินโดนีเซีย ้ ห ล า ย ท่ า น ค ง เ ค ย ไ ด้ ยิ น และหลายทานก็ คงเคยทานมาบาง ทีป ่ ่ ้ ระเทศอินโดนีเซียอาหารประเภททอดผั ดขึน ้ ชือ ่ มาก ทุกอยางจะต องนำมาทอด ่ ้ เช่นสะตอ ทีจ ่ ะจิม ้ น้ำพริกก็ตองนำไปท ้ อดทัง้ ฝัก เรียกวา่ “ ปาเต๊ะ กอแรง “ เงาะมีเยอะๆ ปอกเปลือกเอาเม็ดออก ก็นำไปทอดเรียกวา“รั ั กอแรง “ ่ มบูตน มะมวงสุ ่ กก็นำไปทอดคือ “ มังกา กอแรง “สรุปก็คอ ื ทอดผัดเป็ นความชัดเจนในอิ นโดนีเซีย แตที ่ ะนำเสนออาหารในเอ ่ จ นทรีน ่ ี้คอ ื ขาวผั ดอินโดนีเซียขนานแท้ ้


อาหารอาเซียน  

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน  

อาหารอาเซียน

Advertisement