Page 1

Hello

world

CHIANG RAI


2

พระตำหนัก DOITUNG พระ

ตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียง รายบริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นที่ประทับ แปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร าชชนนี พระ-ตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระห ว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เ ชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ ฝีมือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทา งหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเ ที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วง บริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


3


4

ภูชี้ฟ้า

Phucheefha


5

ภู

ชี้ฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางที่ชอบควา มสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงามของสถานที่แห่งนี้สักครั้งในชีวิต ภูชี้ฟ้า ถ้าพูดถึงควา มหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้าง ความประทับใจให้กับผู้ที่มาพบเห็น ก็คือ ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงที่ยื่นเด่นลอยออกไปในอากาศ สายลมหนาวที่วูบผ่านมา แล้วเลยผ่านไป ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสียดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหม อกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้หลั่งไหลมาที่นี่ ในแต่ละปีเมื่อลม หนาวมาเยือนจะมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ ฟ้า อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสูงแห่งนี้แทบไม่มีที่ยืนถ่ายรูป ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ภูชี้ฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ ในประเทศ บริเวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูชี้ฟ้า เป็นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้น แซมเป็นระยะ ออกดอกสีชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กับยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่น้อย ระห ว่างทางขึ้นมายังภูชี้ฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ยวที่ออกดอก สีขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า


6

มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง


7

หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงได้ รั บ กา รสถาปนาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของ รัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถาน ภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ ส่ วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า ม า เ ป็ น ล ำ ดั บ ด้ ว ย ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯไ ด้ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร มราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระอ งค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว ง พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริน ธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเ ร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 ยัง ความปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น


8

Rong Khun temple

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาด ว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของเขา วัดร่องขุ่นได้ต้นแบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่านเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับ แรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิ ลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะปร ะจำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่องขุ่นแห่งนี้เป็นวัดพุทธ ซึ่งสังกัดอยู่ในฝ่ายมหานิกาย ไม่ใช่วัดฮินดูเหมือนดังที่จั่วหัวไว้ในวรรคแรก ซึ่งนั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ ามาผสมผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุ่น เป็น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน” ความหมายของอุโบสถ สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


9


10


11

วัดเวียงคำกาขาว

วัด

เวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


12


13

สามเหลี่ยมทองคำ

ามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ ยมทองคำเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขน ถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยสามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทย อยู่ในเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขน าดเล็กขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอ ยู่ด้านตะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆบริเวณดังกล่าวยังเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก ที่เรียกว่า สบรวก บริเวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุธอยู่หลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผ ลิตเฮโรอีนและกระจายอยู่ตามชายแดน ส่วนการลำเลียงฝิ่นจะไปเป็นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุ้มกัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่นจะถู กแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วย นอกจากนี้ยังนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนี้ยังสามารถล่องแม่น้ำโขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริเวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง


14

หอนาฬิกา เฉลิมพระเกียรติ ห

อนาฬิ ก าหลั ง ใหม่ ข องจั งหวัดเชียงราย โดยควา มร่ ว มมื อ ระหว่ า งเทศบาลนคร เชี ย งรายและอาจารย์ เ ฉลิ ม ชั ย โฆษิตพิพัฒน์ตัวหอนาฬิกามีสีทอง มี เ สี ย งระฆั ง บอกเวลาทุ ก ชั่ ว โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสีจากสีทอง เป็นสีแดง ชมพู ฟ้า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกล างอาคารจะมี ด อกบั ว ค่ อ ยๆโผล่ ออกมา และบานออกในที่สุด เ ป็ น ที่ ตื่ น ตาตื่ น ใจต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ยวทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่มาเฝ้ารอเวลานั้นๆ


15


เหนือสุดยอดทอดแดนแผ่นสยาม ถิ่นเรืองนามงามล้ำดั่งคำขาน แอ่วดอยตุงผดุงธรรมค้ำตระการ เมืองข้าวสารหอมหวานสิ้นลิ้นจี่ไทย แดนสามเหลี่ยมทองคำเมืองนำเข้า พระธาตุเก้าจอมมีที่เลื่อมใส วัดร่องขุ่นบุญเบิกงามเกริกไกร สูงเสียดไท้ภูชี้ฟ้าน่ายลเยือน

Attractions chiang rai  

Attractions chiang rai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you