Page 1

Amazing

Chiengrai

ภูชี้ฟ้า


พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนั ก ดอยตุ ง ตั้ ง อยู่ ท หมู่ ที่ 7 บ้ า นมู เ ซอลาบาตำบลแม่ ฟ้ าหลวงอำเภอแม่ ฟ้ าหลวงจั ง หวัดเชี ยงราย บริ เวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200ม. เป็ นส่ วนหนึ่ง ของโครงการพั ฒนาดอยตุ ง เป็ นที่ ป ระทั บ แปรพระราชฐานเพื่ อ ทรงงานของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้ น มีรูปทรงผสมผสานระหว่ างศิ ลปะล้ านนากับชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ ตามกาแล เชิ งชายและขอบหน้ าต่ างเป็ นลวดลายต่ าง ๆ ฝี มือช่ างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ ที่ หมู่ ที่ 7 บ้ านมูเซอลาบา ตำบลแม่ ฟ้าหลวง อำเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย บริ เวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วน หนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง


การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยูห่ า่ งจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลียวซ้ ้ ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเทียวที ่ เดิน ่ ทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีมว่ งบริเวณปากทาง รถออกตัง้ แต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


ภูชฟ ี้ ้ า

เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ธ ร ร ม ช า ติ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ม า ก ที่ สุ ด ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย แ ล ะ เ ป็ น จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ข อ ง นั ก เ ดิ น ท า ง ที่ ช อ บ ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ยั ง พ อ เ รี่ ย ว แ ร ง ที่ ฝั น อ ย า ก จ ะ ม า สั ม ผั ส กั บ ค ว า ม ง า ม ข อ ง ส ถ า น ที่ แ ห่ ง นี้ สั ก ค รั้ ง ใ น ชี วิ ต ภู ชี้ ฟ้ า ถ้ า พู ด ถึ ง ค ว า ม ห น า ว เ ย็ น ก็ ค ง จ ะ ไ ม่ แ ต ก ต า ง อ ะ ไ ร ม า ก ห นั ก กั บ ห ล า ย ๆ ด อ ย สู ง ท า ง ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง ไ ท ย แ ต่ สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ อ ยู่ คู่ กั บ ย อ ด ภู แ ห่ ง นี้ ม า ต ล อ ด แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ ม า พ บ เ ห็ น ก็ คื อ ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ป ล ก ต า ข อ ง ห น้ า ผ า สู ง ที่ ยื่ น เ ด่ น ลอยออกไปในอากาศสายลมหนาวที่วูบผ่ านมาแล้ วเลยผ่ านไปทิวทัศน์ เบือ้ งล่ างคือภาพทะเลหมอกและภาพของดวง อาทิตย์สีแดงทีก่ ำลังเบียดเสียดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหมอกหนาและหุบเขาน้อยใหญ่ภาพความสวยงามต่างๆเหล่าได้ กลายเป็ นสิ่ งทีด่ งึ ดูดผู้คนมากมายให้ หลัง่ ไหลมาทีน่ ี่

ภูช้ ฟี ้ า


ในแต่ ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือ นจะมีนัก ท่ อ งเที่ย วมากมายจากทั่ว ทุ ก สารทิศเดินทางมาสั ม ผัสกับ อากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้ าทีภ่ ูชี้ฟ้า อย่ างไม่ ขาดสาย โดยเฉพาะช่ วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสู ง แห่ ง นี้ แ ทบไม่ มี ที่ ยื น ถ่ า ยรู ป ทะเลหมอกและพระอาทิ ต ย์ ขึ้น ยามเช้ าที่ ภู ชี้ ฟ้ าได้ รั บ การ กล่ า วขานว่ า สวยงามกว่ า ที่ ใ ดๆในประเทศบริ เ วณทางเดิ น ขึ้ น สู่ ยอดภู ชี้ ฟ้ าเป็ นทุ่ งหญ้ ากว้ า งมี ท่ ุ ง ดอกโคลงเคลงขึน้ แซมเป็ นระยะออกดอกสี ชมพูอมม่ วงในช่ วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่ วงเพิม่ ความสวยงามให้ กั บ ยอดภู แ ห่ ง นี้ไ ด้ อีก ไม่ ใ ช่ น้ อ ยระหว่ า งทางขึ้น มายั ง ภู ชี้ ฟ้ ายั ง ต้ อ งผ่ า นภู เ ขาที่ มี วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ง ดงามหากมาในช่ วงต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ จ ะได้ ช มความงามของดงดอกเสี้ ย วที่ อ อกดอกสี ข าว อมชมพูบานสะพรั่งระหว่ างทางขึน้ สู่ ภูชี้ฟ้า


มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง


มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวงได้ รั บการสถาปนาเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐตามพระราช บัญญัตจิ ดั ตั้งเมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ มิ ใ ช่ ส่ วนราชการการดำเนิ น การด้ านต่ างๆได้ มี ก ารพั ฒ นามาเป็ นลำดั บ ด้ วยความมั่ น คง และมีคุณภาพจวบจนถึงวันที3่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ไ ด้ ท ร ง มี พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ ใ ห้ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธเี ปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพิธเี ปิ ดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้สู ำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา2545ยัง ความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้ นพ้น


วัดร่องขุน่ เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปจั จุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุน่ จะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่องขุน่ ไ ด้ตน้ แบบการสร้างมาจาก วัดมิง่ เมือง ใน จังหวัดน่าน[2]เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ได้รบั แรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจา ก 3 สิง่ ต่อไปนี้คอื ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะทีย่ งิ่ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดิน ศาสนา:ธรรมะได้เปลีย่ นชีวติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตทีร่ อ้ นกลายเป็ นเย็น จึงขออุทศิ ตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย:์ จากการเข้าเฝ้าฯถวายงานพระองค์ทา่ นหลายครัง้ ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ทา่ นมากจาก การพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ทา่ นจนบังเกิดความตืน้ ตันและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคณ ุ จึงปรารถนาทีจ่ ะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ทา่ น วัดร่องขุน่ แห่งนี้เป็นวัดพุทธซึง่ สังกัดอยูใ่ นฝา่ ยมหานิกายไม่ใช่วดั ฮินดูเหมือนดังทีจ่ วหั ั ่ วไว้ในวรรคแรก ซึง่ นันการนำ ่ เอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ามาผสมผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอืน่ เข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็ นเรือ่ งของธรรมชา ติตามพระบัญญัตแิ ห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุน่ เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน”


วัด ร่องขุน่


วัดเวียงคำกาขาวตั้งอยู่บ้านเทอดไทยต.แม่ สลองในอ.แม่ ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์ พระทรงชัยรัตนพลังแผ่ นดิน ขนาดหน้ าตักกว้ าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึน้ ไปเทีย่ วชมวิวได้ อกี จุด หนึ่ง


วัดเวียงคำกาขาว


สามเหลีย่ มทองคำ สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดย มีแม่นำ้ โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำ ยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รู้จกั ในฐานะ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็ นแหล่งขน ถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรื อขนาดเล็ก ขนส่ งสิ นค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะเห็นหมู่บา้ นในฝั่งลาวอย่างชัด เจน ส่ วนทางพม่าซึ่งอยูด่ า้ นตะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ


บริ เวณดั ง กล่ าวยั ง เป็ นที่ บ รรจบกั น ข องแม่ น้ ำโขงและแม่ น้ ำรวกที่ เ รี ยกว่ าสบร วกบริ เวณนี้ มี เ คยมี ช นกลุ่ มน้ อยและกอง กำลั ง ติ ด อาวุ ธ อยู่ หลายกลุ่ มพื้ น ที่ ใ นแถบนี้ เคยเป็ นแหล่ งปลู ก ฝิ่ นและผลิ ต ยาเสพติ ด แหล่ งใหญ่ เช่ น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนแล ะกระจายอยู่ ตามชายแดนส่ วนการลำเลี ย ง ฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลั ด เลาะไปตามไหล่ เข าพร้ อมกำลั ง คุ้ มกั น ว่ ากั น ว่ ายาเสพติ ด และ ฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้ วยทองคำในน้ ำหนักที่เท่ า กัน จึงเป็ นทีม่ าของชื่อ สามเหลีย่ มทองคำ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มเดิ น ทางไปยัง สามเหลี่ย มทองคำในช่ ว งฤดู ห นาวและไปถ่ า ยรู ป กั บ ป้ า ย“สามเหลี่ย มทองคำ”ที่ติด ตั้ง ไว้ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำ โ ขงด้ ว ยนอกจากนี้ยัง นิ ย มนั่ ง เรื อ เที่ ย วชมทิ ว ทั ศน์ จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่ า ค่ าเช่ าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) น อกจากนีย้ งั สามารถล่ องแม่ น้ำโขงไปเที่ยวทางตอ นใต้ ของประเทศจีนเช่ นสิ บสองปันนาคุนหมิงได้ อีกด้ วยแต่ หากต้ องการจะชมทิวทัศน์ มุมกว้างขอ งสามเหลีย่ มทองคำบริเวณสบรวกและเพือ่ นบ้ าน ต้ องขึน้ ไปบนดอยเชียงเมีย่ ง ทีอ่ ยู่ริมแม่ น้ำโขง


หอนาฬกิ า


ห อ น า ฬิ ก า ห ลั ง ใ ห ม่ ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง เ ท ศ บ า ล น ค ร เ ชี ย ง ร า ย แ ล ะ อ า จ า ร ย์ เ ฉ ลิ ม ชั ย โ ฆ ษิ ต พิ พั ฒ น์ ตั ว ห อ น า ฬิ ก า มี สี ท อ ง มี เ สี ย ง ร ะ ฆั ง บ อ ก เ ว ล า ทุ ก ชั่ ว โ ม ง และที่ ส ำคั ญ เมื่ อ ถึ ง เวลา2ทุ่ ม และ3ทุ่ ม ข องทุ ก วั น จะมี ก ารเล่ น แสงสี เ สี ย งประก อบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิ กาจะเ ปลีย่ นสี จากสี ทองเป็ นสี แดง ชมพู ฟ้า เขียว และอืน่ ๆ สลับกันไปมา ตรงกลาง อาคารจะมี ด อกบั ว ค่ อยๆโผล่ ออกมา แ ล ะ บ า น อ อ ก ใ น ที่ สุ ด เ ป็ น ที่ ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ ต่ อ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ทีม่ าเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


dream2  

หนังสือเชียงราย

dream2  

หนังสือเชียงราย