Page 1

โชคชะตา

12 ราศี


สารบัญ รอบรู้เรื่องราศี ทั้ง 12 ราศี ราศีมงั กร ราศีกมุ ภ์ ราศีมนี ราศีเมษ ราศีพฤษ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตลุ ย์ ราศีพจิ ิก ราศีธนู

ดวงประจำัวนเกิด คนที่เกิดวันอาทิตย์ คนที่เกิดวันจันทร์ คนที่เกิดวันอั งคาร คนที่เกิดวันพุ ธ คนที่เกิดวันพฤหัสบดี คนที่เกิดวันศุกร์ คนท่ีเกดวันเสาร์


ราศี มังกร ราศีมงั กร ปี นี้ดวงความรักจะมีเกณฑ์ดีข้ ึน ดวงของคู่รัก ที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันจะสามารถทำความเข้าใจกันได้หรื อมีปัญหาน้อยลงทำให้คู่ของคุณมีความสุ ขมากขึ้นในปี นี้ แต่อาจ จะมีปัญหาเล็กๆจุกจิกกวนใจ ทำให้ไม่เข้าใจกันในบางเรื่ อง เข้า มาบ้างเป็ นช่วงๆคุณควรที่จะหัดปล่อยวางซะบ้าง ทำใจให้ได้เพ ราะว่าทุกคนย่อมมีขอ้ เสี ยในตัวของเขาทุกคน ถ้าคุณทำใจให้เย็น ปล่อยวางได้ ปี นี้จะเป็ นปี ที่มี ความสุ ขของคู่ ข องคุ ณ อี ก ปี หนึ่ งที เ ดี ย วเพราะกลางๆปี ถึงค่อนไปปลายปี คู่สามีภรรยาอาจ ได้ลาภสัตว์สองเท้า ส่ วนคู่ที่รักกันดีอยูแ่ ล้ว ปี นี้ จะเป็ นปี ที่ท่านมีความสุ ขของ คุณอีกปี หนึ่งทีเดียว ถึงแม้บางครั้ง ความรักของคู่ของคุณอาจจะมี ปั ญหาบ้าง มาเป็ นช่วงๆ ก็ให้คุณใช้ความเข้าใจที่มีอยู่ แล้ว คุยกัน ปล่อยวาง พยายามเข้าใจกันให้มากขึ้น แล้วคู่ของคุณจะเป็ นคู่ที่น่าอิจฉาทีเ ดี ย วดวงของราศี ม ัง กรปี นี้ คู่ ส ามี ภ รรยาที่ ก ำลัง อยากมี บุ ต ร จะมีข่าวดีในช่วงกลางปี ไปถึง ปลายปี

ดวงความรั กสาวชาวราศี มงั กรปี นี้ ถา้ คุ ณไม่ยุ่งกับตัวเองจ นเกินไปและเลิกคิดว่า ชีวติ ต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ ล ด ร ะ ดั บ ส เ ป็ ค ข อ ง คุ ณ ล ง ม า เ สี ย บ้ า ง อย่าทำตัวเหมือนคอมพิวเตอร์ เช็ค ประวัติของผูช้ ายที่เข้ามาตั้งแต่เด็กจนโตคุณอาจจะมีใครสัก คนมาดูแลคุณอย่างจริ งจัง เพื่อศึกษากันและกัน ดูดวงความรั กสำหรั บหนุ่ มโสดหนุ่ มที่ มีความระมัดระวัง สู งอุปสรรคใดๆก็ก้ นั ไม่ได้ หากล้มก็ลุกขึ้นไวแล้วเดินต่อ เขาเป็ นคนเห็ น โลกนี้ เป็ นเรื่ อ งจริ ง จัง หนุ่ ม ราศี น้ ี มี ค วาม โรแมนติด ไม่แพ้หนุ่มราศีอื่นๆเลยเขาอาจจะดูน่ิมๆ ธรรมดา แต่เป็ นคนที่แกร่ งเนื้อในทีเดียว หากเขาตั้งใจทำอะไรแล้วเ ขาจะจริ งจังแบบว่าซี เรี ยสมากและต้องทำให้ดีที่สุดหากเขา ได้รับความกดดันหรื อการดูถกู เขาจะเก็บอารมณ์ได้ดีมาก คุณจะไม่เห็น อารมณ์ หรื อ ความผิดหวัง ของเขาเลย ปี นี้ดว้ ยค วามที่สาวในอุดมคติของคุณคือ แม่บา้ นสมบูรณ์แบบ ถึงแม้จ ะมีสาวๆเข้ามาในชีวติ บ้างอยูแ่ ล้ว แต่วา่ ด้วยเสป็ คของคุณเอง อาจจะยัง ไม่ ปั ก ใจกั บ ใครจริ งๆสั ก ที ปี นี้ ก็ เ หมื อ นกั น ถ้าคุณลดเสป็ คลงมาสักนิดนึง คุณอาจพบเจอคนที่ดีๆ ก็ได้


ราศี กุมภ์ ชาวราศีกมุ ภ์ จัดว่าเป็ นคนละเมียดละไม สามารถหยัง่ รู ้จิตใจของ คนอื่นได้ชอบคิดนอกกรอบ ชอบเป็ นนักบุญ นักจิตวิทยาคอยให้ คำปรึ กษาแก่ผอู ้ ื่นอยูเ่ สมอ รู ปร่ างหน้าตาดี บุคลิกโดยรวมจัดอยูใ่ นขั้นดีเลิศมีเสน่ห์ดึงดูดใจ เป็ นคนฉลาด ทำงานเก่ง ทะเยอทะยาน มีความอดทนสู ง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็ นคนแปลกๆบางครั้งเย็ นชา วางอำนาจ ไพ่ประจำราศีของคุณในปี นี้คือ ไพ่ The six of wands ได้รับเกียร ติได้รับความชื่นชมจาก ค น ร อ บ ข้ า ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ชื่ น ช ม จ า ก เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ค ว า ม พ ย า ย า ม ที่ เ ค ย ท ำ เ อ า ไ ว้ ก็ จ ะ ป ร ะ ส บ ชั ย ช น ะ ประสบความสำเร็ จในการแข่งขัน เป็ นที่ชื่นชมคนทัว่ ไป ปี นี้ตอ้ ง ระวังความคิดทุกข์กบั ผูใ้ หญ่วติ กกังวล คิดมากเกินไป การงาน คุณอาจจะต้องทำงานเป็ นเบื้องหลังขององค์กร หรื อเป็ นผูค้ อยผลักดันผูอ้ ื่น การงานยังไม่โดดเด่นนัก ยังไม่สามา รถก้าวไปสู่จุดสู งสุ ดที่คาดหวังไว้ได้ ไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร หรื อง านประเภทที่ไม่ค่อยสุ งสิ งใคร กำลังรอคอยโอกาสในสิ่ งที่หวัง มีบางสิ่ งที่ซ่อนเร้น ปิ ดบัง สถา นการณ์รอบข้างมีบางสิ่ งแอบแฝงไว้ยงั ไม่ได้คำตอบที่รอคอยใน ช่วงนี้ การเงิน ปี นี้การเงินเปลี่ยนไปจากเดิม ความที่คุณเป็ นค นใจดี แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น เงิ น ได้ ม าเท่ า ไหร่ ก็ ใ ช้ อ อกไป ใช้เงินเก่งใช้เงินเปลือง แต่มกั จะหมดเปลืองในการช่วยเหลือผูอ้ ื่ นมีเงินพอใช้ไม่คล่องมือนักในปี นี้ แต่ก็พอที่จะแบ่งปั นช่วยเหลื อผูอ้ ื่นได้บา้ ง แต่ถา้ ให้ใครยืม เงินโอกาสได้คืนก็ยากหน่อย ต้องตามทวง สุ ข ภ า พ ว า ง แ ผ น ใ น เ รื่ อ ง สุ ข ภ า พ ใ ห้ ดี จ ะ มี ก า ร เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ วยต้ อ งเข้ า โรงพยาบาลต้ อ งพบแพทย์ ต ้ อ งรั กษา ให้เตรี ยมความพร้อมไว้รอ ระวังสุ ขภาพของผูใ้ หญ่ในครอบครั วด้วย ความรั กในปี นี้ คุณอาจรู ้สึกน้อยใจที่คนรักไม่ให้ความสำคัญกับ ตัวคุณเท่าที่ควรเหมือนต่างคนต่างอยูพ่ ดู คุยกันน้อยลงขาดความ เอาใจใส่ ในกันและกันเกิดขัดแย้งกับคนรัก ลังเลใจคอไม่หนักแ น่นพยายามอย่ามีอคติกบั คนรักนะคะ ทุกคนต่างก็มีปัญหาเข้าใจ กันให้มากใส่ ใจกันให้มาก แล้วทุกอย่างจะดีข้ ึนค่ะ


รู ปร่ างลักษณะ ส่ วนที่เด่นชัดที่สุดสวยหวานทีสุด ก็นยั น์ตานัน่ ไงส่ วนมือและเท้าก็ดูเล็ก ๆผิวพรรณดี มีลกั ยิม้ เส้นผมเล็กบาง ตัวเล็กเตี้ย ริ มฝี ปากบนหนา เสี ยงไม่ ดังกังวานหรอกนะออกแผ่วเบาๆ ด้วยซ้ำไปถึงแม้ชาวมีน จะเป็ นธาตุนำ้ ก็ตามแต่ก็หายากที่จะชอบดริ๊ งค์ของมึนเมา จนหังทิ่มบ่อ ส่ วนใหญ่จะชอบดื่มพวกน้ำอัดลม น้ำหวาน

กาแฟเย็นมากกว่าที่แน่ๆ ก็คือขาดความเป็ นผูน้ ำ ช อบเป็ นผูต้ ามมากกว่าเพราะไม่มีความเชื่อมัน่ ในตังเ อง และ

ข า ด ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่ ดี ไ ม่ ไ ด้ ชื่ น ช ม ห รื อ พ อ ใ จ ใ น ผ ล ง า น ข อ ง ต น เ สี ย เ ท่ า ไ ห ร่ อ่ อ น ไ ห ว ช่ า ง ฝั น แ ล ะ โ ร แ ม น ติ ก ช อ บ เ พ้ อ เ จ้ อ อ ยู่ เ รื่ อ ย ท ำ ใ ห้ ช า ว มีนเป็ นนักกวี นักแต่งบทละครศิลปิ นมากมาย เพราะเป็ นนักเลียนแบบซึ มซับ สภาพแวดล้อมที่เข้ามาใกล้ตวั ได้ดีดูๆไปก็เหมือนคนใจอ่ อนเชื่อคนง่าย ระวังเถอะจะถูกหลอกทั้งปี

ชาวมีนมีสญ ั ลักษณ์ประจำตัวคือ ปลาสองตัวแหวกว่ายใน วังวนนัน่ เองหมายถึง ลักษณะของการดิ้นรน หลีกหนีบางสิ่ งที่ขวางหน้าอยู่ เกลียดการอยูใ่ นที่คบั แคบอั นจำกัดแต่กไ็ ม่ใช่ปลาที่วา่ ยทวนน้ำหรอกนะ ชอบว่ายน้ำ มากกว่าเพราะสบายดีไม่ชอบแก้ปัญหาที่หนักชาวมีนจึงพ บกับอุปสรรคในชีวติ อยูเ่ สมอ ก็ทำตัวตามสบาย ๆ เกินไปนัน่ เองการใช้เส้นสายสำหรับคุณมีนจึงไม่ใช่เรื่ องแ ปลกอะไรเลย


ราศี มีน ข้ อ ดี ข อ ง ช า ว มี น มี ม า ก ม า ย เ ช่ น มีอารมณ์ขนั เสมอหัวเราะเสี ยงดัง เป็ นกันเองสำหรับเพื่อนฝูง เวลาโกรธขึ้นมาล่ะก็ ค ำ พู ด ก ร ะ แ ท ก แ ด ก ดั น ห ลั่ ง ไ ห ล ออกมาไม่ซำ้ ประโยคเลยทีเดียว บางคนก็เดาใจคนอื่นได้แม่นย ำที่ชอบมากก็เห็นจะเป็ นความจริ งใจที่มีต่อมวลมนุษย์ ชอบช่ว ยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่าเสมอ บ้างก็รักลูกเป็ นชีวติ จิตใจแต่ไม่ ตามใจจนเสี ยคนหรอกเขารู ้จกั สัง่ สอนให้ดีต้ งั แต่เล็ก ๆ โรคภัยไข้ เจ็บทีน่ ่ าห่ วง ก็ฝ่าเท้า ทั้งปวดเท้า เชื้อรา เดินไม่สะดวก โรคภูมิแพ้ หวัดเรื้ อรัง อาชีพที่ถกู โฉลกเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ ครี เอทีฟ นักเขียน ข้าราชการ ศาสนา นักวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์ นักบวช แดนเซอร์ หรื อแพทย์ พยาบาลก็ได้ ยานพาหนะหรื อของใช้ สี ขาว ดำ เขียว อัญมณี ที่ควรใช้คือ อาความารี น (หิ นเลือด) หรื อคริ สตัล ถ้าหา ยากก็ใช้มรกตแทนก็ได้ไม่วา่ กัน คู่รักหวานแหวว ได้แก่ ราศีเมถุน กรกฎ กันย์ พิจิก ธนู ทายมาตั้งมากมาย


ราศี เมษ ในปี 2556 นี้ ท่านที่เกิดในราศีเมษ เป็ นราศีที่น่าเห็นใจที่สุดในบรร ดา 12 ราศีเลย เพราะเป็ นปี ที่ล่อแหลม เนื่องจากดวงชะตามีท้ งั ดาวเ สาร์และราหูเล็งอยู่ 180 องศาเลยทีเดียว ปี นี้จึงเป็ นปี ที่ตอ้ งระมัดระ วังตัวเองในเรื่ องต่างๆ ให้มากๆ ในทุกๆ เรื่ อง ดวงชะตาชาวราศีเมษในปี 2556 นี้ เป็ นปี ที่สุขภาพไม่ดีจะต้องดูแล กันเป็ นพิเศษ อย่าขาดยาขาดหมอเป็ นอันขาดทั้งตัวคุณและบุคคลใ นครอบครัว ไม่วา่ จะทำอะไรขอให้ระมัดระวัง รักษาสุ ขภาพไว้ให้ ดีเพราะในดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บตัวหรื อให้เลือดให้นำ้ เกลื อกันได้ในปี นี้ ส่ วนทางแก้ไขให้ทุเลาเบาบางลง ก็ดว้ ยการไม่ฆ่าแ ละเบียดเบียนสัตว์ท้ งั เล็กและใหญ่ หมัน่ ทำบุญในด้านการให้ทาน การต่อชีวติ ให้คนและสัตว์ เช่น การบริ จาคโลหิ ต การบริ จาคอวัยวะ การบริ จาคเงินให้แก่โรงพยาบาล เป็ นต้น ด้านการงาน ปี นี้จะเป็ นปี ที่พิสูจน์ความสามารถของท่านได้ดีที่สุด สิ่ งมุ่งหวังต่างๆ ในปี นี้จะสำเร็ จได้ แต่กไ็ ม่ง่าย ต้องใช้ความพยายา มมากกว่าชาวราศีอื่นๆ สำหรับโครงการใหญ่ ๆ กิจการใหม่ๆ การริ เริ่ มหรื อการขยายกิจการต่างๆ ควรงดไว้ก่อน

เพราะปี นี้เป็ นปี ที่จะเกิดความยุง่ ยากได้เสมอ ด้านการงานปี นี้จะเป็ นปี ที่พิสูจน์ความสามารถของท่านได้ดีที่สุด สิ่ งมุ่งห วังต่างๆในปี นี้จะสำเร็ จได้ แต่กไ็ ม่ง่าย ต้องใช้ความพยายาม มากกว่าชาวราศีอื่นๆ สำหรับโครงการใหญ่ ๆ กิจการใหม่ๆ การริ เริ่ มหรื อการขยายกิจการต่างๆ ควรงดไว้ก่อน เพราะปี นี้เป็ นปี ที่จะเกิดความยุง่ ยากได้เสมอด้านความรัก ในปี นี้มี ความเป็ นไปได้สูงที่ชาวราศีเมษอาจจะต้องเลิกรากับคนรัก คู่ครอง เนื่องจากดวงชะตาของชาวราศีเมษในปี นี้มีหลายด้า นที่ไม่สูด้ ีนกั และด้านความรักก็เป็ นหนึ่งในนั้น ในปี พ.ศ.2556 นี้ ขอให้ชาวราศีเมษเน้นหลักประคับปร ะคองและรอคอย เปรี ยบดัง่ ค่ำคืนทีรอคอยแสงแห่งอรุ ณ รุ่ งของวันใหม่ใกล้เข้ามา ในปี นี้ตอ้ งใจเย็นๆ อย่าใจร้อน อย่าคาดหวังถึงความสุ ขสบาย ความก้าวหน้า หรื อการประ สบความสำเร็ จอย่างสู งสุ ด เพราะเป็ นเรื่ องที่ฝืนดวงมากเกิ นไป


พระพุทธรู ป สำหรับผูท้ ี่เกิดราศีเมษ พระพุทธรู ปปางห้ามมาร หรื อ สดุง้ มาร หรื อ ชนะมาร หรื อมารวิชยั เพราะคนในราศี น้ ี ต้อ งผจญภัย ต่ อ สู้ กับ คนมากเนื่ อ งจากดาวอัง คาร (๓)เป็ นเจ้าราศี ดาวอังคาร(๓)เป็ นธาตุ ลมอยู่ราศี เมษเป็ นแม่ ธาตุ ไฟ (กลางคืน) ลุกโชติช่วง ดาวอังคาร(๓)ได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งสงคราม และมีความเด่น ทำให้คนในสังคมเห็นชัด อากับกิริยาของคนในราศีนี้ โดดเด่ นเป็ นที่เห็นต้ องตาของคนในสั งคมจากศรั ทธากลายเป็ นอิจฉ ากลายเป็ นเลือ่ นขาเก้ าอีอ้ จิ ฉาตาร้ อนให้ ตกต่ ำ คนราศีนีข้ อร้ องคนไม่ เป็ นและมักจะหยิง่ จองหองจึงเป็ นที่มาของชาวราศีนีท้ ี่ต้องบูชาพระุ พุทธรู ปปางนีเ้ พือ่ ขจัดมารทีม่ าผจญ เพราะมีมารมาผจญมาก


ราศี พฤษ ดูดวงปี 2556 ราศีพฤษ เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ด้วยความที่ปีนี้ มีดวงที่จะรักอิสระและความสงบขึ้นมาฉับพลันอาจทำให้เกิดผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคู่รั กบ้าง ถ้าเป็ นคนโสดคุณมีแนวโน้มที่จะดึงดูดเพื่อนต่างเพศเพราะสเน่ห์ในตัวคุณในปี นี้ ถ้ามีคู่แล้วปี นี้จะนำคุณ ใกล้ชิดกับคนที่คุณรักมากขึ้น จะโรแมนติกมากขึ้น แต่คุณควรลดความต้องการของคุณเพื่อพิสูจน์ความอดทน เพื่อที่จะสานสัมพันธ์ให้ยนื ยาว

ดูดวงปี 2556 ราศีพฤษ เกี่ยวกับอาชีพ สัญชาตญาณและความฉลาดของคุณจะเด่ นชัด ทำให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นในปี นี้ แม้ว่าปล ายปี ที่ ผ่านมาคุ ณจะเกี ยจคร้ านกับการทำงานก็ ตาม คุณควรที่จะสร้างรากฐานอย่างถูกต้องเพื่ อมองข้ามไปถึงอนาคตของคุณและปี นี้ คุณจะไ ด้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้า และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างดี แต่อาจจะมีอุปสรรค เกิดขึ้นในสายงานบ้างคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนสายง าน หรื อขอบเขตของงานในปี นี้ ดูดวงปี 2556 ราศีพฤษ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ปี นี้คุณจะใช้พลังงานมาก ควรที่จะรักษาความสม ดุลระหว่างการทำงาน กิจกรรม และการพักผ่อน และควรที่จะให้ความสำคัญกับสุ ขอนามัยและค วามสะอาด โดย

ทัว่ ไปแล้วคุณจะมีสุขภาพดีตลอดทั้งปี แต่ควรจ ะรักษาอารมณ์ของคุณและความสมดุลด้านอื่น ๆ เพราะอาจจะมีปัญหาด้านสุ ขภาพอันไม่พึงปร ะสกิจกรรม และการพักผ่อน และควรที่จะให้ค วามสำคัญกับสุ ขอนามัยและความสะอาด โดย งค์เกิดขึ้นมาได้ ดูดวงปี 2556 ราศีพฤษ เกี่ยวกับการเงิน การเงินของคุณในปี นี้จะดีมาก สถานการณ์แล ะสภาพแวดล้อมจะบังคับให้ค่าใช้จ่ายของคุณ สู งขึ้น การเงินจะจำกัดในช่วง ต้นปี มีเกณฑ์ที่จ ะใช้จ่ายเพื่อปรับปรุ งความสะดวกสบายในชีวิ ต และปี นี้อย่าปล่อยให้ความเมตตาของคุณต่อ เพื่อนๆ มาข้องเกี่ยวกับเงินในกระเป๋ าคุณเด็ดข าด ปลายปี จะเป็ นช่วงเวลาสุ ขสันต์สำหรับคุณ เพราะจะมีโชคลาภ หรื อได้รับมรดก


ราศี เมถุน ดูดวงปี 2556 ราศีเมถุน เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ปี นี้ดูเหมือนว่าชีวติ รักของคุณจะมัน่ คงมากกว่าปี ก่อน ก ารพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ข องคู่ คุ ณ จะเกิ ด ขึ้ น อย่า งสร้ า งส รรค์ คุณจะสามารถที่จะแสดงความรักความสเน่หาขอ งคุ ณ ในทางที่ ดี ข้ ึ น จะมี ส ถานการณ์ ส ำคัญ ในช่ ว งต้น ปี บ างอย่าง ทำให้เกิดความกังวล แต่ความสัมพันธ์อนั ดีต่อเ นื่ องจะทำให้รักใคร่ กลมเกลี ยวกันเหมื อนเดิ มถ้ายังโสด ปี นี้จะเป็ นปี ที่ดีในการหาคู่ รักแรกพบก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใน ปี นี้ ดูดวงปี 2556 ราศีเมถุน เกี่ยวกับอาชีพ ปั ญ หาและอุ ป สรรคยากๆมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในปี

นี้ แต่ คุ ณ สามารถแก้ ปั ญ หานั้ นได้ ท ำให้ คุ ณ จะได้ รั บ ความนิ ย มและการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานและเพื่ อ นร่ วมงานของคุ ณ ซึ่ งงานนั้ นก็ จ ะเป็ นงานที่ คุ ณ ชอบ งานชิ้ น นี้ จะได้รั บ มอบหมายเมื่ อ เริ่ มต้น ของปี และคุ ณจะสามารถรั บ ผลของมัน ไปจนถึ ง สิ้ น ปี คุ ณ จะมี อิ สระในการทำงานมากและเป็ นการทำงานที่ สุ ข สงบ คุณจะเป็ นมืออาชีพขึ้น พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นจากเพื่อนร่ วมงาน ความหยืดหยุน่ จะช่วยคุณได้มากกว่าความแข็งกร้าว ในปี นี้ความยืด หยุน่ จะช่วยแก้ปัญหาส่ วนใหญ่


ดูดวงปี 2556 ราศีเมถุน เกี่ยวกับสุ ขภาพ สุ ขภาพของคุณจะยังเป็ นที่น่าพอใจในปี นี้แม้วา่ ปั ญหาสุ ขภาพเล็กๆน้อยๆจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงไ ด้คุณอาจจะมีความเสี่ ยงในด้านสุ ขภาพจึงควรระ มัดระวังไว้บา้ งการออกกำลังกายและการควบคุม อาหารเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่คุณควรใส่ ใจไม่ควรทุ่มเท ทำงานมากเกินไป ควรใส่ ใจสุ ขภาพบ้าง ปั ญหาเ กี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของคุณอาจจะเกิดขึ้ นในปลายปี นี้ และสุ ขภาพของคุณจะมีแนวโน้ม ที่จะแย่ลงเนื่ องจากความเครี ยดในชี วิตส่ วนตัวแ ละการงาน

ที่จะแย่ลงเนื่ องจากความเครี ยดในชีวิตส่ วนตัวและกา รงาน ดูดวงปี 2556ราศีเมถุนน เกี่ยวกับการเงิน ผูท้ ี่ทำงานอยูใ่ นกลุ่มการขายและการตลาด จะมีสะพัด ในปี นี้ แต่คุณควรที่จะใช้จ่ายเท่าที่จำเป็ นจริ งๆเพื่อบร ลุอดมคติของคุณ ตำแหน่งของดาวเคราะห์ปีนี้ บ่งบอก ว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินขอ งคุณ แต่คุณควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็ นไม่หลงระเริ งในสิ่ ง ไม่พึงประสงค์ในชีวติ เพราะในช่วงกลางปี จะมีปัญหา ทางการเงิน แต่ไม่เป็ นอันตราย คุณควรหลีกเลี่ยงการอ อกนอกเส้นทางอุดมคติ และข้อเสนอที่ไม่ดีในการ

เก็งกำไรในปี นี้


ดูดวงปี 2556 ราศีกรกฎ เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ปี นี้ คุ ณ จ ะ ส า ม า ร ถ ไ ป ถึ ง ค ว า ม ฝั น ข อ ง คุ ณ ในชีวติ รัก คุณควรที่จะให้อิสระแก่คู่ของคุณที่จะ ให้ เ ขาแสดงความรู ้ สึ ก ของเขา/หรื อเธอที่ มี ต่ อ คุ ณ ปี นี้ คุ ณ จ ะ มี แ ร ง ดึ ง ดู ด ค ว า ม ส น ใ จ ต่ อ เ พ ศ ต ร ง ข้ามมาก คนรักเก่าอาจเข้ามาในชีวติ ของคุณ และนัน่ อาจจะทำให้มีปัญหาตามมา คุณควรที่จะตัดสิ น ใจว่าคุณจะใช้เสน่ห์ของคุณหรื อทิ้งมันเสี ย เพื่อให้เป็ น ที่ไว้ใจต่อคู่ของคุณคนเดียว และสำหรับ คนโสด ปี นี้จ ะเป็ นเวลาที่ดีในการเจอคนที่ใช่สำหรับอนาคตและปั ก หลักในชีวติ ดูดวงปี 2556 ราศีกรกฎ เกี่ยวกับอาชีพ ปี นี้คุณจะใช้ความพยายามมากในการทำงานเพื่อให้มี

ความเป็ นมืออาชีพมากขึ้น อันที่จริ งแรงกระตุ ้ นของดาวพลูโตรวมกับบรรดาดาวอังคารส่ วน

ราศี กรกฏ ใหญ่ จะสนับสนุนความพยายามและความคิดสร้างส รรค์ของคุณ คุณจะมีแรงบันดาลใจเกิดความนับถือใน ตนเองมากขึ้น แรงบันดาลใจจะมาจากคนรอบข้างโดยเฉพา

ะผูส้ ูงอายุในสังคม ปี นี้จะเป็ นปี ที่เหมาะที่จะเข้าไปจัดการใน เรื่ องของการเจรจา ยืน่ ข้อเสนอ ขอความร่ วมมือ และการเจร จาต่อรองจะสิ้ นสุ ดลงในด้านบวก ดูดวงปี 2556 ราศีกรกฎ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ปี นี้ เป็ นปี ที่ คุ ณ ค่ อ นข้า งเหนื่ อ ยแต่ บ างเรื่ องที่ ท ำให้ เ ค รี ยดจะหายไปแต่ จ ะมี เ รื่ องให้ เ ครี ยดๆบ้า งคุ ณ ควรที่ จ ะป้ องกันตัวเอง ด้วยการทำสมาธิและทำจิตใจให้สงบ จะช่วยในด้านสุ ขภาพของคุณได้ คุณควรที่จะออกจากโลกสื่ อสารออนไลน์บา้ ง ไม่ควรอยูห่ น้าจอตลอดเวลา คุณควรที่จ ะกินอาหารให้ครบ5หมู่และอาหารที่จำเป็ นเพื่อตัวของ


คุณเอง ปี นี้เป็ นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่ มจัดตารางเพื่อการออกก ำลังกายบางอย่าง ดูดวงปี 2556 ราศีกรกฎ เกี่ยวกับการเงิน ปี นี้ ก า ร เ งิ น จ ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง ส ำ ห รั บคุณ โดยไม่มากเกินไป ไม่พอที่จะฉลอง และไม่นอ้ ยเกินไปจนทำให้กงั วล ควรหลีกเลี่ยงความเห็ นอกเห็นใจใดๆที่จะทำให้คุณต้องใช้เงินช่วยเหลือเขา เพ ราะจะกะทบกับการเงินของตัวของคุณเอง ระวังค่าใช้จ่า ยอัน ไม่ พึ ง ประสงค์บ างอย่า งที่ คุ ณ ไม่ ส ามารถหลี ก หนี ไ ด้ ควรทำงานหนักเพื่อความถดถอยทางการเงินของคุณ และไม่จ่ายโดยไม่จำเป็ น


ราศี สิงห์

คนที่เราติดต่อ ซื้ อขาย นัน่ เอง ดูดวงปี 2556 ราศีสิงห์ เกี่ยวกับสุ ขภาพ โดยทัว่ ไปสุ ขภาพของคุณจะดีตลอดปี 2556 จะมีแหล่งที่มาของพลังง านใหม่ในตัวคุณ ซึ่ งจะช่วยให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณในชีวิ ต คุณจะออกกำลังกายมากขึ้นในปี นี้ คุณอาจจะหลงติดใจในกีฬาบาง ชนิดที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความแข็งแรงทางด้านร่ างกายและจิตของคุณ ดังนั้นคุณควรที่จะจัดสรรตารางเวลาให้ดี เพื่อรักษาความเข้มงวดในก ารทำงานและเวลาส่ วนที่เหลือของคุณ ดูดวงปี 2556 ราศีสิงห์ เกี่ยวกับการเงิน มีแนวโน้มสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเงินสำหรับคุณในปี 25 56นี้ อิสระทางการเงินของคุณในการใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยมี แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงใปในทางที่ดีข้ ึน คุณอาจจะได้รับมรดก หรื ออาจมีโชคในปี นี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับด้านการ ศึกษาหรื อพัฒนาโครงการ คุณสามารถช่วยคนรอบข้างโดยวิธีทางกา รเงินในช่วงปี 2556นี้

ดูดวงปี 2556 ราศีสิงห์ เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ชีวติ รักของคุณในปี 2556นี้ จะชลอตัวลงอย่างมากๆ เพื่อความสุ ขของคุณ ให้รับฟังคู่ของคุณ ความคิดของเขาหรื อเธอเสี ยบ้าง และควรทำความเข้ าใจในสิ่ งที่เขาพูดและคิดอย่างจริ งจัง คุณจะสามาร ถเข้าใจในสิ่ งที่อ่อนไหว ของคู่ของคุณได้ดีถา้ รับฟัง อิทธิ พลของดาวพลูโตและดาวอังคารจะสร้างสถา นการณ์ที่เป็ นประโยชน์สำหรับคำสัญญาและความ รักสมัครสมานกลมเกลียว ของคุณ ปี นี้การง้องอน จะมีมากขึ้นกว่าเดิม หากคุณมีความอดทนและความ อ่อนโยนมากขึ้นจะทำให้ชีวติ รักคุณดีข้ ึน จะอยูใ่ นช่ วงเวลาอันโดดเด่นของความอิ่มอารมณ์ คนโสดปี นี้ จะมีช่วงเวลาที่มีแนวโน้มที่จะปั กหลักกับใครสักค นที่เหมาะสมในชีวติ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์นอกสมรส หรื อคู่แต่งงานที่ห่างกัน จะพบช่วงเวลาที่จะทำควา มเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง ความโรแมนติกและอารมณ์ ดีจะผ่านเข้ามาในชีวติ คุณ ดูดวงปี 2556 ราศีสิงห์ เกี่ยวกับอาชีพ คาดว่าในด้านการงานอาชี พของคุณจะก้าวหน้าอย่ างมากในปี 2556นี้ ดาวพลูโตและมาร์จะส่ งอิทธิพ ลให้คุณแตกต่างและโดดเด่น แต่คุณจะมีอุปสรรค บางอย่างในความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่ วมงานของคุณ ควรจัดการปั ญหาอย่างระมัดระวัง เ พราะผูค้ นเหล่านี้ จะมีส่วนช่ วยในงานของคุณอย่า งมาก การทำงานเป็ นทีมจะทำอะไรได้มากกว่าสำ หรับคุณในช่วงนี้ และโครงการของคุณมีแนวโน้ มที่จะดำเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นโดยไม่มีคลื่นรบก วน ถ้าเป็ นอาชีพส่ วนตัว เพื่อนร่ วมงาน ก็หมายถึง


ราศี กันย์ ดูดวงปี 2556 ราศีกนั ย์ เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ปี 2556จะเป็ นช่วงเวลาของความซาบซึ้ งลุ่มหลงมัวเมาในคว ามรักของคุณ แม้วา่ คุณจะไม่ได้มีเวลาที่จะอุทิศเพื่อความรัก มากมายนัก แรงกระตุน้ จากดาวยูเรนัส จะทำให้คุณมีความสุ ขที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความหลงใหลในคู่ของคุณ ถ้าคุ ณมีความขัดแย้งกับคู่ของคุณจะมีส่ิ งที่จะทำให้คุณปลดมันอ อก รอยขีดข่วนของหัวใจผลักดันให้ทำความดีกบั คู่ของคุณ มากขึ้น(ตรงนี้ให้ตีความหมายกว้างๆ) เพราะตัวคุณไม่ได้มีว ั ตถุประสงค์ที่ชดั เจนคือทำไปด้วยความรู ้สึก คู่ของคุณจะปั ก หลักอยูใ่ นความสัมพันธ์ของความรักที่สบายใจมากขึ้น โดย รวมความรักของคุณจะมีบรรยากาศอันเงียบสงบ ความอดท นและความสงบสุ ขจะมาหาคุณเองตามธรรมชาติ ในปี นี้ หากปัจจุบนั คุณเป็ นคนโสด การสบตา หรื อการส่ งยิม้ จ ะเป็ นประตูในการเปิ ดโอกาศทำความรู ้ จกั กับใครบางคน คุณจะดึงดูดคู่ที่เหมาะสมกับคุณ มีความสอดคล้องในอุดมก ารณ์พ้ืนฐานถ้าคุณเปิ ดโอกาสในช่วงเวลานี้ จะทำให้คุณได้รั บประโยชน์จากช่วงเวลาที่ดีที่จะก่อให้เกิดรากฐานของอนา คตที่สงบ ดูดวงปี 2556 ราศีกนั ย์ เกี่ยวกับอาชีพ อ า ชี พ ก า ร ง า น ข อ ง คุ ณ จ ะ มั่ น ค ง ขึ้ น อี ก นิ ด จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรื อตำแหน่งเดิมแต่มกี ารเป

ลี่ยนแปลงบางอย่าง

คุณจะได้รับประสบการณ์การทำงานเพิ่มขึ้น แต่มนั จ ะไม่เป็ นอย่างที่คุณคาดหวังกับมัน อาจจะได้รั บ ความอับ อายบางอย่ า งจากการนิ น ท า บวกกับแรงกระตุน้ ของดาวอังคารจะทำให้คุณก ระตือรื อล้นที่จะแสวงหาความรู ้ และการดำเนินชี วิตที่เป็ นระเบียบแบบแผนมากขึ้น แรงกระตุน้ ผลักดัน

ให้คุณพบกับการเจรจาต่อรอง การติดต่อ และดาวเสาว์ จะส่ งเสริ มด้านความเพียรของคุณ ดูดวงปี 2556 ราศีกนั ย์ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ปี นี้ระดับพลังงานของคุณจะเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดไว้ คุ ณจะดำเนินการได้มากกว่าความสามารถที่เป็ นอยู่ ไตร มาสสุ ด ท้า ยของปี จะดี ม ากกว่ า ในด้า นสุ ข ภาพกายและ สุ ขภาพจิต ให้คุณใช้เวลาในการออกกำลังกายและพัก ผ่อนบ้าง และควรแสวงหาความสงบด้านจิต สมาธิบา้ ง เพื่อความราบรื่ น ดูดวงปี 2556 ราศีกนั ย์ เกี่ยวกับการเงิน ชี วิ ต ทางการเงิ นของคุ ณ จะเหมาะเจาะมากในปี นี้ จะมีผคู ้ อยอุปถัมภ์ยืน่ มือเข้ามาช่วย คุณควรไม่หลงระเริ งใช้จ่ ายฟุ่ มเฟื อยที่ไม่พึงประสงค์ในช่วงเวลานี้ ให้วางแผนสำหรับ อนาคตทางการเงินที่ดีข้ ึน และการทำงานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในเรื่ องการกูย้ มื เงิน เพร าะมันอาจจะทำให้คุณเข้าไปในวังวนแห่งความทุกข์


ราศี ตุลย์ ดูดวงปี 2556 ราศีตุลย์ เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ดวงชีวติ รักของคุณโดยทัว่ ไปจะดีในปี นี้ คุณจะอ ยูใ่ นตำแหน่งที่จะสามารถเข้าใจคู่รักและสร้างควา มสัมพันธ์ที่ดีข้ ึนได้ แต่ความสัมพันธ์จะขึ้นๆลงๆเ พราะบุคลิคภาพทางอารมณ์ของคุณเอง ปี นี้ควรห ลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดใดๆในความสัมพันธ์ของ คุณ และควรที่จะพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่ อกันให้มาก ถ้ายังโสดปี นี้จะมีการติดต่อพบปะทา งสังคมอีกมากมายที่จะช่ วยให้คุณได้สร้างสัมพัน ธ์ และคุณจะสามารถพูดคุยออกมาได้อย่างเปิ ดเผย เป็ นตัวของตัวเอง ดูดวงปี 2556 ราศีตุลย์ เกี่ยวกับอาชีพ ปี นี้จะเป็ นปี ที่คุณจะถูกประเมินในด้าน

ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู ้ ใ น ส า ย อ า ชี พ ข อ ง คุ ณ มันจะส่ งผลกระทบกับคุณพอสมควร ต้องเตรี ยมตัวให้ดี นอกจ ากนี้ จากอิทธิ พลของดาวเคราห์คุณจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะใช้แรงกา ยใจในการทำงานอย่างหนักในช่วงนี้ จะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คุณ ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็ นทีมเพราะมันจะส่ งผลดีต่อ ตัวคุณในปี นี้ และปี นี้อาจจะได้ศึกษาต่อ หรื อได้โอกาศในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ดูดวงปี 2556 ราศีตุลย์ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ปี นี้จะเป็ นปี ที่มีพลังในชีวติ สุ ขภาพของคุณ มีการเผาผลาญที่ดีข้ ึน สุ ขภาพแข็งแรงขึ้น แต่จะมีบางโรคทางเดินอาหารหรื อระบบประส


าทมารบกวนเราขอทำนาย และไม่ตอ้ งกังวล คุณจะสามารถรักษาหายในระยะเวลาที่รวดเร็ ว ปี นี้จะเป็ นปี ที่คุณต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย โดยทัว่ ไปสุ ขภาพของคุณในปี นี้จะเป็ นปี สี ชมพู กล่าวคือ สุ ขภาพดีแข็งแรง ดูดวงปี 2556 ราศีตุลย์ เกี่ยวกับการเงิน ปี นี้จะเป็ นปี ที่ดีสำหรับเรื่ องการเงินของคุณ ทุกอย่างที่คุณพยายามจะเป็ นจริ ง แต่อาจจะมีเรื่ องให้หงุดหงิดในด้านการเงินบ้างในบาง ครั้ง แต่กไ็ ม่มีปัญหาใดๆที่สำคัญเกี่ยวกับการเงินในปี นี้ โครงการของคุณจะนำผลตอบแทนที่ดีมาให้


ราศี พิจิก


ดูดวงปี 2556 ราศีพจิ กิ เกีย่ วกับเนือ้ คู่ความรัก ดวงความรักของคุณ เรี ยกได้วา่ เป็ นดวงความรักที่ “ผจญภัยมาก” ในปี นี้ ความสัมพันธ์ดา้ นบวกจะเกิดขึ้นกับคุ ณ คุณจะสามารถแสดงตัวตนของคุณในด้านที่ดีให้คู่ของคุณ เห็นในปี นี้ ความรักอันสมบูรณ์แบบคือการคาดการณ์สำหรั บคุณในปี นี้ และคุณจะไม่พบกับสถานการณ์อนั น่าอายใดๆ ที่จะทำให้เกิดความกังวล จะเป็ นการดีที่คุณต้องใส่ ใจใกล้ชิ ดแฟนของคุณ หรื อคู่ของคุณให้มากขึ้น โรแมนติกมากขึ้น เพื่อความสัมพันธ์อนั ดี และเหนียวแน่น

ดูดวงปี 2556 ราศีพจิ กิ เกีย่ วกับอาชีพ ปี นี้ การทำงานของคุณจะผลตอบแทนมากกว่าช่วงก่อนหน้ า การติดต่อและรางวัลตอบแทนที่ดีกว่าจะผ่านมาในชีวติ คุณ จะมีเกณฑ์ในการปรับปรุ ง และเพิ่มความรู ้แก่ตวั คุณเอง กิจก ารร่ วมจะสามารถทำกำไรได้ดีสำหรับคุณในปี นี้ ปี นี้จะเป็ นช่ วงแวลาสร้างแรงบันดาลใจมากสำหรับคุณ จะไม่มีอะไรขัด ขวางความทะเยอทะยานในการทำงานของคุณ และปี นี้อาจจ ะมีเกณฑ์ที่คุณจะเปลี่ยนงาน ดูดวงปี 2556 ราศีพจิ กิ เกีย่ วกับสุ ขภาพ คุณมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพเล็กๆน้อยๆในปี นี้ คุณคว รที่จะดูแลสุ ขภาพตัวเองให้ดี หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงในการเกิด ปัญหาสุ ขภาพใดๆ บางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่ องช่องปากและ ฟัน ปลายปี คุณจะมีความกังวลเรื่ องสุ ขภาพซึ่งสามารถหลีกเ

ดูดวงปี 2556 ราศีพจิ กิ เกีย่ วกับอาชีพ ปี นี้ การทำงานของคุ ณจะผลตอบแทนมากกว่าช่ วงก่ อนหน้ า การติดต่อและรางวัลตอบแทนที่ดีกว่าจะผ่านมาในชีวติ คุณ จะมีเกณฑ์ในการปรับปรุ ง และเพิ่มความรู ้แก่ตวั คุณเอง กิจก ารร่ วมจะสามารถทำกำไรได้ดีสำหรับคุณในปี นี้ ปี นี้จะเป็ นช่ วงแวลาสร้างแรงบันดาลใจมากสำหรับคุณ จะไม่มีอะไรขัดข วางความทะเยอทะยานในการทำงานของคุณ และปี นี้อาจจะมี เกณฑ์ที่คุณจะเปลี่ยนงาน

ลี่ยงโดยการควบคุมอาหารที่เหมาะสม ดูดวงปี 2556 ราศีพจิ กิ เกีย่ วกับการเงิน คุณควรที่จะไม่ใช้จ่ายในสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ใดๆในปี นี้ ควรฝังคว ามคิดที่จะซื้ อสิ่ งฟุ่ มเฟื อยทิ้งเสี ย แต่คุณมีแนวโน้ม ที่จะได้รับข้อเ สนอทางการเงินที่ดีบางอย่างในปี นี้ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ อาจจะช่วยคุณในเรื่ องการเงิน ไม่ควรเข้าไปลงทุนในปี นี้ และไม่ ควรไปเกี่ยวข้องกับการเงินที่ไม่พึงประสงค์จนกว่าจะสิ้ นสุ ดปี ส ถานะทางการเงินโดยทัว่ ไปพอประมาณ


ราศี ธนู ดูดวงปี 2556 ราศีธนู เกี่ยวกับเนื้อคู่ความรัก ชีวติ รักของคุณในปี นี้จะมีความมัน่ คงมาก จะมีการเปลี่ย นแปลงที่มีผลต่ออนาคตของคุณ ดาวที่สนับสนุนในด้าน ความรักในปี นี้ของคุณคือดาวเสาร์และดาวพลูโต ช่วยเกี่ ยวกับอารมณ์โรแมนติกของคุณให้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น และจะรู ้ สึ กใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ของคุณมากในปี นี้ นี่คือเวลาที่ เหมาะสมสำหรับการเป็ นหุน้ ส่ วนชีวติ ของคุณ ช่วงครึ่ ง หลังของปี จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ข องคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าคุณยังเป็ นโสดปี นี้อิทธิพล ของดวงดาว จะนำความหวานเข้ามาในชีวติ คุณไม่ทางใ ดก็ทางหนึ่ง จะเป็ นปี ที่น่าจดจำ ดูดวงปี 2556 ราศีธนู เกี่ยวกับอาชีพ ดวงการงานของคุณในปี นี้ มีแนวโน้วว่าจะต้องใช้แรงงา นและแรงความรู ้อย่างมาก ผลของการทำงานในปี ที่ผา่ น มาจะส่ งผลกระทบมาถึงปี นี้แต่ไม่ตอ้ งจ่ายย้อนหลัง ตำแ หน่งของดาวเคราห์บ่งบอกว่าปี นี้คุณจะสามารถก้าวไปข้ างหน้าได้อย่างมัน่ คง และจะได้ผลตอบแทนในด้านบวก จากการทำงานของคุณ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ ว มงานและองค์กรที่คุณทำอยู่ ปลายปี มีแนวโน้วมากที่จะจ่ ายเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่าง

ดูดวงปี 2556 ราศีธนู เกี่ยวกับสุ ขภาพ ต้นปี ความกังวลในด้านสุ ขภาพของคุณจะลดลง แต่ดูเหมื อนหลายสิ่ งหลายอย่างจะทำให้คุณสู ญเสี ยพลังกายพ ลังจิต เพราะปี นี้คุณจะอยูใ่ นสภาวะกดดัน ในด้านการงาน การเรี ยน แต่ให้แน่ได้วา่ สุ ขภาพกายของคุณในปี นี้ จะดีกว่าปี ก่อน คุณควรจะนอนหลับพักผ่อนและอ อกกำลังกายให้พอเหมาะ และขอทำนายว่าปี นี้น้ นั คุณจะมีปัญหาในด้านศรี ษะ และจมูก แต่ไม่ตอ้ งกังวลคุณจะ จัดการปั ญหาสุ ขภาพเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ดูดวงปี 2556 ราศีธนู เกี่ยวกับการเงิน ปี นีจะเห็นผลกำไรที่ดี หรื อได้เงินเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งหน้า ที่การงานของคุณ และขอเตือนว่าอย่าพลาดการลงทุนใหม่ๆ ที่คุณมีโอกาศก้าวเข้าไป เพราะดวงด้านการเงินของคุณในปี นี้น้ นั มีดวงดี เหมาะสมสำหรับการลงทุน แต่กค็ วรระมัดระ วังในการวางแผนให้รอบคอบรัดกุม


ดูดวง จากวันเกิดของคุณ วันอาทิตย์ ดู ด วงคนเกิ ด วั น อาทิ ต ย์ ค นเกิ ดวั น อาทิ ตย์ ม ั ก มี วาสนาดี จึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนาดี ส่ วนใหญ่แล้วจะมียศมีศกั ดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริ วารมาก เป็ นคนทำคุณใครไม่ข้ ึนอย่างดีกเ็ สมอตัว แต่ทำดีแล้วอย่างไรก็เป็ น บุญเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่ งเสริ มเสมอ อุปนิสยั เป็ นคนใจกว้าง มีนำ้ ใจไมตรี กบั เพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสี ย มีเงินมากใช้มาก มีนอ้ ยใช้นอ้ ยยามตกต่ำ ก็ไม่หวั่ นไหวมีความทะเยอทะยานสูงมีความเป็ นผูน้ ำ เชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง รักอิสระ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมประจำใจ ปัญญาดี อ่อนไหว ใจร้อน รักศักดิ์ศรี รักเกียติ มาก

วัน จันทร์ ดูดวงคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ เป็ นคนมีเสน่ห์เป็ นศรี แก่ ตัวเองยามที่ตกทุกข์ มักจะมีคนมาช่วยเหลืออยูเ่ สมอ วาสนาดี อุ ป นิ สั ย ของคนเกิ ด วัน จั น ทร์ มี ค วามอ่ อ นหวานอ่ อ นโยน พูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดี อารมณ์แปรปรวนง่าย แม้อ่อนโยน แต่โมโหร้าย แต่กห็ ายได้เร็ ว รสนิยม ดีท้ งั ด้านการแต่งกายและ ด้านอื่น ๆ เป็ นคนเจ้าระเบียบ แต่รู้จกั คิด มีความรอบคอบ สุ ขมุ และ มีความประนีประนอมนุ่มนวลไม่กา้ ว ร้าว ค น เ กิ ด วั น จั น ท ร์ ป็ น ค น ใ ฝ่ ค ว า ม รู ้ มี ปั ญ ญ า ดี ในฝักใฝ่ การบุญสุ นทาน รักครอบครัวมุ่งมัน่ อดทน ช่างคิดฝัน หวัน่ ไหวง่ายแต่กเ็ ข้มแข็ง สุ ขภาพไม่ค่อยดี มักเจ็บป่ วย จนวันกลางคนล่วงไป แล้วอาการป่ วยจะดีข้ ึน หมัน่ ทำบุญ ทำทาน โรคภัยต่างๆจะหาย และเบาบางลง


วัน อังคาร ด ว ง ค น เ กิ ด วั น อั ง ค า ร ด ว ง ช ะ ต า มั ก โ ล ด โ ผ น และมักมีประสบการณ์มาก ในชีวติ มักจะมีเกียรติยศ อุ ป นิ สั ย คนเกิ ด วัน อัง คารมี จิ ต ใจกล้า แกร่ งไม่ ห วาดเกรงใ คร เป็ นนักต่อสูใ้ จนักรบโมโหร้ายใจร้อนวูว่ ามไม่ยอมค น ชอบมีเรื่ องขัดแย้ง ใฝ่ การเรี ยนรู ้นอกตำรา มานะบากบัน่ ชอบเสี่ ยง อดทนดี ดื้อดึง เชื่อแต่ความคิดตนเองเป็ นให¬่ ดุดนั ตัดสิ นใจ เร็ ว เป็ นคนตรง ขวานผ่า ซาก จริ ตมายา ไม่เป็ น ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่ชอบอยูน่ ่ิงเฉย ขยันบากบัน่ แต่ชอบงานสบาย คนเกิ ด วัน อั ง คารมั ก จะถื อ เอาความคิ ด ของตนเป็ นให¬่ และเชื่อมัน่ ในตัวเองเสมอ แต่มกั จะเป็ นข้อเสี ยที่จะทำให้เกิดก ารทำอะไรก็ตามผิดพลาดได้ คนเกิดวันอังคารถึงแม้จะเชื่อหรื อฟังคนอื่น พูด บอก สอนอย่างไรก็ตาม แต่พอกลับไปแล้วก็จ ะเอาความคิดของตนเป็ นให¬่ฝ่ายเดียว ดังนั้นต้องแก้การเอาค วามคิดของเราเป็ นให¬่เพียงฝ่ ายเดียว แล้วมาสนใจกับคำสอน หรื อทางชี้แนะของคนอื่น

วัน พุธ ดูดวงคนเกิดวันพุธ มีดวงชะตาสดใส เจริ ¬ก้าวหน้าได้เพราะมีปั ¬¬าดีไม่ค่อยตก ระกำลำบากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมอ อุ ป นิ สั ย ของผู ้เ กิ ด วัน พุ ธ เป็ นคนมี ม นุ ษ ย์ สั ม พัน ธ์ ดี ช อบ การติ ด ต่ อ เจรจามี ศิ ล ปะในการพู ด ที่ ผู ้ ค นยอมรั บ เหมา ะที่ จ ะทำการค้ า ขายหรื อธุ ร กิ จ ต่ า งๆมากกว่ า รั บ ราชการ มีสติปั¬¬าดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ค่อยดี ชอบลืม เป็ นคนปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็ นคนนอบน้อมดี รู ้ จั ก กาลเทศะชอบการศึ ก ษาหาความรู ้ อ่ า นใจคนเก่ ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ ข้อเสี ยเล็กน้อยคือ เป็ นคนเจ้าชูห้ ลายใจ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่ องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยูน่ ่ิง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็ นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน


วัน พฤหัสบดี ดูดวงคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสบดีน้ ีเป็ นคนมีบุ¬ มีดวงชะ ตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมาก แต่มกั มีปั¬หาเรื่ องคู่ครอง หรื อ ไม่กอ็ าภัพคู่ อุ ป นิ สั ย คนเกิ ด วั น พฤหั ส เป็ นคนชอบการศึ ก ษาเล่ า เรี ยน ชอบธรรมะ เป็ นคนเจ้าระเบียบเป็ นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อ คนรอบข้างรักสงบชอบความมัน่ คง ยึดถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม เด็ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง คนวัน พฤหั ส เป็ นคนเปิ ดเผยไม่ มี ล ั บ ลมคมในพู ด จริ งทำจ ริ งแต่ เ ป็ นคนขี้ ใจน้ อ ยยึ ด มั่ น ในขนบธรรมเนี ย มประเพณี โกรธแล้วใจร้ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวง แต่ทำอะไรรอบคอบ

วัน ศุกร์ ดู ด วงคนเกิ ด วัน ศุ ก ร์ คนเกิ ด วัน ศุ ก ร์ เป็ นเทพแห่ งความรั ก คนเกิดวันศุกร์มกั มีดวงชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรื อ ลำบากได้ไม่นาน อุปนิสยั ของคนเกิดวันศุกร์ เป็ นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรี ย ์ มีไมตรี มีนำ้ ใจให้ทุกคน รักเรี ยน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบน้อม อ่อนโยน ต่อผูอ้ ื่น เป็ นคนเจ้าชูฝ้ ักใฝ่ โลกีย ชอบการ ์ บันเทิงเริ งใจขยันในการทำงานซื่ อตรง ไม่เคยคดโกงเอาเปรี ยบใคร ค น เ กิ ด วั น ศุ ก ร์ เ ป็ น ค น ที่ รู ้ จั ก อ ด อ อ ม แ ต่ ตั ว ร ส นิ ย ม สู ง ชอบความสงบ เยือกเย็นสุ ขมุ กตั¬¬ูรู้บาปรู ้บุ¬ มีความอดทน รู ้จกั ประมาณตน ไม่โลภ จิตใจอารี แต่มกั ขี้บ่น และเป็ นคนคิดมาระ วังเรื่ องความคิด กับเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง ให้ผอ่ นคลายลงบ้าง แล้วจะดี


วัน เสร์ ดู ด วงคนเกิ ด วั น เสาร์ คนเกิ ด วั น เสาร์ มั ก มี ด วงชะตาแข็ ง แม้ ช่ ว งใดดวงเสี ยต้ อ งตกยากหรื อพบอุ ป สรรคที่ ห นั ก หนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู ้ และ ผ่านไปได้ดว้ ยดี แม้แต่ใครคิดร้ายก็ตอ้ งพ่ายแพ้ไปในที่สุด อุปนิสยั คนเกิดวันเสาร์ มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ ำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรี ของตน และไม่เคยคิดเอาเปรี ยบใคร และเป็ นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง และเป็ นคนเสี ยสละ จิตใจเด็ดเดี่ยวยากแปรเปลี่ยน โกรธยาก แต่ถา้ ได้โกรธ จะโกรธนาน คนเกิดวันเสาร์เป็ นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆ มีความรู ้ดี ชอบความมัน่ คง ไม่ช่างพูด การจะทำอะไรก็ตามมักจะคิดก่อนตัดสิ นใจทุกค รั้ง ถือเหตุผลเป็ นหลักสำคั¬ เจ้าชู ้ แต่ไม่แสดงออก นิสยั เข้มงวด ไม่เหลวไหล ไม่ชอบแค้นเคืองใคร ใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบดี


531116104  

4- 1531116104

531116104  

4- 1531116104

Advertisement