Page 1

AMAZiNG ChingRai

ภูชี้ฟ้า


ภูชี้ฟ้า เป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ วธรรมชาติทมี่ ชี ื่อเสี ยงมากทีส่ ุ ดของจังหวัดเชียงราย และเป็ นจุดหมายปลายทางของนัก เดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสั มผัสกับความงามของสถานที่แห่ งนีส้ ั กครั้งในชีวติ ภูชี้ฟ้า ถ้ าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่ แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสู งทางภาคเหนือของไทย แต่ สิ่งหนึ่งทีอ่ ยู่คู่กบั ยอดภูแห่ งนีม้ าตลอดและสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้ทมี่ าพบเห็น ก็คอื ความสวยงามแปลกตาข องหน้ าผาสู งทีย่ นื่ เด่ นลอยออกไปในอากาศ สายลมหนาวทีว่ ูบผ่ านมาแล้ วเลยผ่ านไป ทิวทัศน์ เบือ้ งล่ างคือ ภาพทะเล หมอกและภาพของดวงอาทิตย์ สีแดง ทีก่ ำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ ามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้ อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่ าง ๆ เหล่ านี้ ได้ กลายเป็ นสิ่ งทีด่ งึ ดูดผู้คนมากมายให้ หลัง่ ไหลมาทีน่ ี่ ในแต่ ละปี เมือ่ ลมหนาวมา เยือนจะมีนักท่ องเทีย่ วมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสั มผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอก

ภูชี้ฟ้า


ยามเช้ าทีภ่ ูชี้ฟ้า อย่ างไม่ ขาดสาย โดยเฉพาะช่ วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสู งแห่ งนีแ้ ทบไม่ มที ยี่ นื ถ่ ายรู ป ทะเลหมอกแ ละพระอาทิตย์ ขนึ้ ยามเช้ าทีภ่ ูชี้ฟ้า ได้ รับการกล่ าวขานว่ าสวยงามกว่ าทีใ่ ด ๆ ในประเทศ บริเวณทางเดินขึน้ สู่ ยอดภูชี้ฟ้า เป็ นทุ่งหญ้ ากว้ าง มีท่ ุงดอกโคลงเคลงขึน้ แซมเป็ นระยะ ออกดอกสี ชมพูอมม่ วงในช่ วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่ ว งเพิม่ ความสวยงามให้ กบั ยอดภูแห่ งนีไ้ ด้ อกี ไม่ ใช่ น้อย ระหว่ างทางขึน้ มายังภูชี้ฟ้ายังต้ องผ่ านภูเขาทีม่ วี วิ ทิวทัศน์ งด งาม หากมาในช่ วงต้ นเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ ชมความงามของดงดอกเสี้ยวทีอ่ อกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่ าง ทาง ขึน้ สู่ ภูชี้ฟ้า


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้า ต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วน หนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทาง สามารถใช้บริ การรถสองแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงได้ รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้ง เมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ ใิ ช่ ส่วนราชการ การดำเนินการด้ านต่ างๆ ได้ มกี ารพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้ วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิ คุณโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทย าลัยแม่ ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้ นพ้ น


วัดเวียงคำกาขาว


วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่ สลองใน อ.แม่ ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์ พระทรงชัยรัตนพลังแผ่ นดิน ขนาดหน้ าตักกว้ าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึน้ ไปเทีย่ วชมวิวได้ อกี จุดหนึ่ง


สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่ น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิว ทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รู้จกั ในฐานะเป็ นแหล่งท่อง เที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบนั มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีก แห่งหนึ่งของไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรื อขนาดเล็กขนส่ งสิ น ค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะเห็นหมู่บา้ นในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่ วนทางพ ม่าซึ่งอยูด่ า้ นตะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวก ที่เรี ยกว่า สบรวก บริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลัง ติดอาวุธอยูห่ ลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระ จายอยูต่ ามชายแดน ส่ วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่ นจะ ถูกแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็ นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่ง แม่นำ้ โขงด้วย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจากนี้ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


สามเหลี่ยมทองคำ


วัดร่ องขุ่น

เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่ อสร้ างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่ างานก่ อสร้ างวัดร่ องขุ่นจะไม่ เสร็จลงภายในช่ วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ ต้นแบบการ ส ร้ างมาจาก วัดมิง่ เมือง ใน จังหวัดน่ าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างวัดมาจาก 3 สิ่ งต่ อไปนีค้ อื ชาติ : ด้ วยความรักบ้ านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้ างงานศิลปะทีย่ งิ่ ใหญ่ ไว้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่ นดิน ศาสนา : ธรรมะได้ เปลีย่ นชีวติ ของอาจารย์ เฉลิมชัยจากจิตทีร่ ้ อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทศิ ตนให้ แก่ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้ าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ ท่านหลายครั้ง ทำให้ อาจารย์ เฉลิมชัยรักพระองค์ ท่านมาก จากการพบ เห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ ท่าน จนบังเกิดความตืน้ ตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง ปรารถนาทีจ่ ะสร้ างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ ท่าน วัดร่ องขุ่นแห่ งนีเ้ ป็ นวัดพุทธ ซึ่งสั งกัดอยู่ในฝ่ ายมหานิกาย ไม่ ใช่ วดั ฮินดูเหมือนดังทีจ่ วั่ หัวไว้ ในวรรคแรก ซึ่งนั่นการนำเอาวัฒ นธรรมแวดล้ อมของตัวเองเข้ ามาผสมผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอืน่ เข้ ามาแทรกแซงบ้ าง ก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ


วัดร่ องข่ ุน

ตามพระบัญญัตแิ ห่ งคณะสงฆ์ ไทยแล้ ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ ใช่ “มหายาน” [แก้ ]ความหมายของอุโบสถ สี ขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ า สะพาน : การเดินข้ ามจากวัฎสงสารสู่ พทุ ธภูมิ เขีย้ ว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สั นของสะพาน : มีอสู รอมกัน ข้ างละ 8 ตัว 2 ข้ าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึง่ กลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ ตรงทางขึน้ ด้ านข้ างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้ า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึน้ : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


หอนาฬิ กา หอนาฬิ กาหลังใหม่ ของจังหวัดเชียงราย โดยความร่ วมมือระหว่ างเทศบาลนครเชียงราย และอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ตวั หอนาฬิ กามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และทีส่ ำคัญเมือ่ ถึงเวลา2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวันจะมีการเล่ น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิ กาจะเปลีย่ นสี จาก สี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้า เขียว และอืน่ ๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคา รจะมีดอกบัวค่ อยๆโผล่ ออกมา และบานออกในทีส่ ุ ด เป็ นทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจต่ อนักท่ องเทีย่ วทั้งชาวไทย และชาวต่ างชาติ ทีม่ าเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


หลิว  

วรรศิกา ขัอุโมงค์

หลิว  

วรรศิกา ขัอุโมงค์