Page 1

5. เพิม่ ความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีขอ้ กำหนดว่าหากเกิด ปญั หาที่กระทบต่อผลประโยชน์ ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิก ต้องหารือกันเพื่อแก้ปญั หา และกำหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธกี ารแก้ไขปญั หาดังกล่าว

อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมภิ าคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อป ระชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุ ษย์ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติดปญั หาโลกร้อน และปญั หาความยากจน เป็ นต้น

กฎบั ต รอาเซี ยนจะเสริ มสร้ า งกลไกการติ ดตามความตกลงต่ างๆ ให้ มีผลเป็ นรูปธรรมได้อย่างไร กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดำเนิ นการตามความตกลง ต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 1. ให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบตั ิ ตามพันธกรณีและคำตัดสินขององค์กรระงับข้อ พิพาท 2. หากการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงต่า งๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกสามาร ถใช้กลไกและขัน้ ตอนระงับข้อพิพาททัง้ ที่มอี ยู่แ ล้ว และที่จะตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกิด ขึน้ โดยสันติวธิ ี 3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผูน้ ำอาเซียนสามารถกำหนดมาต รการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะดำเนินการอย่างไรต่ อรัฐผูล้ ะเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนช่วยให้อา เซียนเป็ นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไรข้อ บทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอา เซียนกำลังผลักดันองค์กรให้เป็ นประชาคมเพื่อ ประชาชนอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้การลดควา มยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็ นเป้าหมา ยหนึ่ งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเปิ ดโอกาสใ ห้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่ วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์ กรต่างๆ ของอาเซียนมากขึน้ ทัง้ ยังกำหนดให้ มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภ าอาเซียน ซึ่งเป็ นองค์กรความร่วมมือระหว่างรั ฐสภาของประเทศสมาชิกกำหนดให้มกี ารจัดตัง้ กลไกสิทธิมนุ ษยชนของอาเซียน เพื่อส่งเสริมแ ละคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนและสิทธิข นั ้ พื้นฐานข องประชาชน  

นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็ นทัง้ แหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประ เทศสมาชิกอื่นๆ ที่มที ี่ตงั ้ อยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็ นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งขอ งประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึน้

ความสำคัญของกฎบัตรอาเซี ยนต่ อประ เทศไทย กฎบัตรอาเซียน ให้ความสำคัญกับการปฏิบ ั ติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่ งจะช่ ว ยสร้ า งเสริม หลัก ประกัน ให้ ก ับ ไทยว่ า จะสามารถได้รบั ผลประโยชน์ ตามที่ตกลง กันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย นอกจากนี้ ก ารปรับ ปรุ ง การดำเนิ น งานและโครงสร้ า งอ งค์ ก รของอาเซี ย นให้ ม ีป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้ น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทัง้ 3 เ สาหลัก ของประชาคมอาเซีย นจะเป็ น ฐานสำ คัญ ที่จ ะทำให้อ าเซีย นสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและผลประโยชน์ ข องรัฐ สมาชิ ก รวมทัง้ ยกสถานะและอำนาจต่อรอง และ ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศสมาชิก ในเวทีร ะหว่ างประเทศได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามา รถผลัก ดัน และได้ร ับ ผลประโยชน์ ด้า นต่ า งๆ เพิม่ มากขึน้ ด้วย ตัวอย่างเช่น อาเซียนขยายตลาดให้กบั สินค้าไ ทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็ นประชาชนอาเซียนกว่า 550 ล้านคน ปร ะกอบกับ การขยายความร่ ว มมือ เพื่ อ เชื่ อ มโ ยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่ วยเพิ่ม โอกาสทางการค้า และการลงทุ น ให้ก ั บไทย

- อาเซียนจะช่วยเพิม่ อำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็ นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการผลักดั นให้มกี ารแก้ไขปญั หาของเพื่อนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปญั หาพม่า ในขณะเดียวกันคว ามสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุ นความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความร่ วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปญั หา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย ที่ มา: ประชาคมอาเซี ยน.net

ASEAN Asia Economic

communication


AEC เป็ นการพัฒนามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมือ่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก้ ่อตัง้ แรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็ นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็ นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปจั จุ บันอาเซียนเป็ นกลุม่ เศรษฐกิจภูมภิ าคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนัน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่  9 ทีอ่ นิ โดนีเซีย เมือ่ 7 ต.ค.  2546  ผูน้ ำประเทศสมาชิ กอาเซียนได้ตกลงกันทีจ่ ะจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ ประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 3.ประชาคมความมันคงอาเซี ่ ยน (Political and Security Pillar) คำขวัญของอาเซียน คือ  “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสยั ทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม เดิมกำหนดเป้าหมายทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลือ่ นกำหนดให้เร็วขึน้ เป็ นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึง่ มีผลใช้บงั คับแล้วตัง้ แต่เดื อนธันวาคม ปี 2552 นับเป็ นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสูม่ ติ ใิ หม่ในการสร้างประชา คม โดยมีพน้ื ฐานทีแ่ ข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว ภายในปี 2558

ปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่   ไทย พม่า มาเลเซีย

และเงินทุนทีเ่ สรีขน้ึ ต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จดั ทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย

อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน

น (AEC Blueprint) เป็ นแผนบูรณาการงานด้านเศ รษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุง่ ไปสู่ AEC ซึง่ ประ กอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกร อบระยะเวลาทีช่ ดั เจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทัง้ การให้ความยืด หยุน่ ตามทีป่ ระเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า

สำหรับ เสาหลักการจัดตัง้ ประชาคมเ ศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้อ าเซีย นมีก ารเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื อย่างเสรี

ในอนาคต AEC จะเป็ นอาเซียน+3 โดยจะเพิม่ ประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ เข้ามาอยูด่ ว้ ย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป

AEC BLUEPRINT สำหรับเสาหลักการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอ าเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพือ่ ให้อาเซียนมีการเค ลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื อย่างเสรี และเงินทุนทีเ่ สรีขน้ึ ต่อมาในปี 2550 อา เซียนได้จดั ทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตัง้ ประชาคมเศ รษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็ นแผนบูรณ าการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่ งไปสู่ AEC ซึง่ ประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจใน ด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาทีช่ ดั เจนในกา รดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทัง้ การให้ความยืดหยุน่ ตามทีป่ ร ะเทศสมาชิก ได้ ต กลงกัน ล่ ว งหน้ า เพื่อ สร้ า ง พัน ธสัญ ญาระหว่ า งประเทศสมาชิก อาเซีย น

กฎบัต รอาเซี ย น

อาเซี ย นได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารก้ า วไป สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีส่ าคัญดังนี้ 1.การเป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกั น 2 . ก า ร เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ที่ มี ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น สู ง 3 . ก า ร เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ที่ มี ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น แ ล ะ 4. การเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี ารบูรณาการเข้ากับเศร ษฐกิจโลก

โครงสร้างและสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน กฏบัตรอาเชียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่ หมวดที่ 1 ความมุง่ ประสงค์และหลักการของอาเซี ยน

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิ ท ธิ แ ล ะ พั น ธ ก ร ณี ข อ ง รั ฐ ส ม า ชิ ก และการรับสมาชิกใหม่

CHARTER)

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนทีจ่ ะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็ น นิตบิ ุคคล เป็ นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กบั อาเซียน โดยนอกจาก จะประมวลสิง่ ทีถ่ อื เป็ นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบตั ใิ นอดีตของอาเซียนมาประกอบกัน

ทัง้ นี้ ผู้ น ำอาเซี ย นได้ ล งนามรับ รองกฎบัต ร อาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครัง้ ที่ 13เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตัง้ อาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียน

วัตถุประสงค์อของกฎบัตรอาเซียน คือ ท ำ ใ ห้ อ า เ ซี ย น เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ก า พ มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในก ารทำงานมากขึน้ นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้ สถานะนิตบิ ุคคลแก่อาเซียนเป็ นองค์กรระหว่างรัฐบ าล (intergovernmental organization)

หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน

(ASEAN หรื อ ธรรมนู ญ อาเซี ย น

เป็ นข้อปฏิบตั อิ ย่างเป็ นทางการของประเทศสม าชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างก ลไกใหม่ขน้ึ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรั บผิดชอบขององค์กรทีส่ ำคัญในอาเชียนตลอดจ นความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กรเหล่ านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงในโลกปจั จุบนั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามา รถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหม ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับเคลือ่ นการรวมตัวข องประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามทีผ่ นู้ ำอาเซียนได้ตกลงกันไว้

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน

กำลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าว หน้าของอาเซียนที่กำลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอ ย่างมันใจระหว่ ่ างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทัง้ 10 ประเทศ และถือเป็ นเอกสารประวัตศิ าสตร์ชน้ิ ส ำคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็ นองค์กรที่ม ี สถานะเป็ นนิตบิ ุคคลในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรระหว่ างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สตั ยาบันกฎบัต รอาเซียน ครบทัง้ 10 ประเทศแล้วเมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บงั คั บตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็ นต้นไป

หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน หมวดที่ 5 องค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาเซียน หมวดที่ 6 การคุม้ กันและเอกสิทธิ ์ หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท

กฎบัต รอาเชี ย นช่ ว ยให้ อ าเซี ย นทำงานไ ด้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ได้ อ ย่ า งไร มีขอ้ กำหนดใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้า งการทำงานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนใ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และเพิม่ ความยืด หยุ่นในการแก้ไขปญั หา เช่น 1. กำหนดให้เพิม่ การประชุมสุดยอดอาเซีย นจากเดิมปี ละ 1 ครัง้ เป็ นปี ละ 2 ครัง้ เพื่ อให้ผูน้ ำมีโอกาสหารือกันมากขึน้ พร้อมทั ้ งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองที่จะ ผลักดันอาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็ นประ ชาคมในอนาคต 2. มีการตัง้ คณะมนตรีประจำประช าคมอาเซียนตามเสาหลักทัง้ 3 ด้าน คือ การเมืองความมั ่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 3. กำหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตัง้ เอกอัค ราชฑูตประจำอาเซียนไปประจำที่กรุงจากา ร์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความ ตัง้ ใจแนวแน่ ของอาเซียนที่จะทำงานร่วมกั นอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมแ ละเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงา นระหว่างประเทศสมาชิก

หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน หมวดที่ 10 การบริหารและขัน้ ตอนการดำเนินงาน หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก หมวดที่ 13 บทบัญญัตทิ วไปและบทบั ั่ ญญัตสิ ดุ ท้าย กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทำงานได้อย่างมีปร ะสิทธิภาพมากขึน้ เสริมสร้างกลไกการติดตามควา มตกลงต่างๆ ให้มผี ลเป็ นรูปธรรม และผลักดันอาเซี ยนให้เป็ นประชาคมเพือ่ ประชาชนอย่างแท้จริง

4. หากประเทศสมาชิกไม่สามา ร ถ ต ก ล ง กั น ไ ด้ โ ด ย ห ลั ก ฉั น ท า ม ติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่ผูน้ ำกำหนด

Brochure  
Brochure  

Brochure ASEAN

Advertisement