Page 1

WE' เรารักอูคเู ลเล่ Love ukulele 26 มีนาคม 2556 www.badday_badday@hotmail.com


สารบัญ - ประวัติความเป็นมาของ Ukulele 2 - บิว ทา เปีย บิดาแห่ง Ukulele 5

- ความแตกต่าง กีต้าร์ กับ Ukulele 7 - ส่วนประกอบต่างๆของอูคูเลเล่แล้ความ สำคัญ 9 - การดูแลรักษาUkulele 12 - วัสดุคุณภาพของส่วนประกอบต่างๆ และรายละเอียดของตกแต่ง 14 - Ukulele Tuing การตั้งสาย Ukulele สำหรับมือใหม่หัดเล่น 18 - รวมคอร์ด Ukulele 22


1


1

ประวัติที่มาที่ไปของอูคูเลเล่ Ukulele.... “Ukulele”เป็ นเครื่ องดนตรี ชนิดหนึ่งที่เป็ น

เครื่ องดนตรี พื้ น เมื อ งของชาวฮาวายเฮี้ ยนค่ ะ ซึ่ ง แน่นอนอยูแ่ ล้วว่าไม่ใช่ เครื่ องดนตรี สมัยใหม่แน่ๆ “Ukulele”เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ มี มาตั้ งแต่ ส มั ย ศตวรรษที่ 19 แล้ว โดยมีตน้ กำเนิดจากการที่ชาว พื้ น เ มื อ ง ใ น ฮ า ว า ย ที่ ใ ช้ วิ ช า ค รู พั ก ลั ก จ ำ ประดิ ษ ฐ์เ ครื่ อ งดนตรี เ ลี ย นแบบเครื่ อ งดนตรี ค ล้า ย กีตาร์ นามว่า “Cavaquinho” เป็ นภาษาโปรตุเกส ซึ่ งชาวโปรตุเกสขนมาเล่นให้ชาวฮาวายได้ฟังกันค่ะ ต้องขอบคุณชาวโปรตุเกสที่อุตส่ าห์หอบเอาเจ้าเครื่ อง ดนตรี น้ ีขา้ มน้ำข้ามทะเลมา ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทำให้ ชาวฮาวายเฮี้ยนนำเอาเครื่ องดนตรี ชนิ ดนี้ มาประยุกต์ จนมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกในปั จจุบนั นี้ค่ะ

“Ukulele” นั้น ชาวเกาะเรี ยกกันห้วนๆ

ว่ า “ ห มั ด ก ร ะ โ ด ด ” ซึ่ ง น่ า จ ะ ม า จ า ก ลั ก ษ ณ ะ ของนิ้ วผู ้ เ ล่ น ที่ ต้ อ งสลั บ ที่ กดเด้ ง ไปมาบนคอ “Ukulele”ที่ดูแบบมีศิลปะและคล้ายกับตัวหมัดกำลัง กระโดดไปมาบนทุ่งหญ้า ส่ วนอีกศาสตร์กล่าวว่า “Ukulele”เป็ นภาษาฮาวายเอี้ ยนความหมาย ข อ ง ค ำ ว่ า “ U k u l e l e ” ถู ก แ ย ก เ ป็ น ส อ ง ค ำ คื อ “uku”ซึ่ งแปลว่ า “ของขวัญ หรื อรางวัล ”ส่ วนคำ ว่า “lele” แปลว่า “การได้มา” ดังนั้นเมื่อนำสองคำ นี้ มารวมกันจึ งแปลความหมายได้ว่า“ของขวัญที่ ได้ มา”(จากชาวโปรตุ เ กส)ส่ วนการออกเสี ยงนั้ น หากออกเสี ยงเรี ยกแบบคนอเมริ กั น เขาเรี ยกว่ า “ยู คะ เล ลี่” ชาวฮาวายเอี้ยน เรี ยกมันว่า “อู คู เล่ เล่” ส่ วนนักดนตรี สมัยใหม่ข้ ีเกี ย จ พู ด ย า ว ตั้ ง ชื่ อ เ ล่ น ใ ห้ มั น สั้ น ๆ ว่ า “ อู๊ ค ” ไม่วา่ จะเรี ยกอย่างไรก็ตาม ล้วนเป็ นเครื่ องดนตรี ชิ้น เดียวกันหมด

2


3

นอกจากจะมีหลายชื่อแล้วเจ้า“Ukulele”ก็มีหลายข

นาดเหมือนกันค่ะขนาดของมันเริ่ มตั้งแต่ sopranoซึ่ งเป็ น ขนาดดั้งเดิมที่เหมาะสำหรับใช้เล่นตีคอร์ดสนุกสนานค่ะ ตามด้วย concert ที่คอยาวขึ้นเพื่อใช้เล่นแบบfingerstyle ต่อด้วยtenorที่ขนาดใหญ่ข้ ึนมาอีกขั้นพร้อมเฟร็ ตที่มาก ขึ้นและเสี ยงที่ทุม้ กังวาลกว่าปิ ดท้ายด้วยbaritoneที่ใหญ่ที่ สุ ดและตั้งเสี ยงไม่เหมือนขนาดอื่นค่ะ (ตั้งเสี ยงแบบสี่ สายล่างของกีตาร์ปกติ)

ในช่วงแรกนั้น“Ukulele”เป็ นเครื่องดนตรีที่ใช้สหรับ

บรรเลงเพลงฮาวายเอี้ยนขับกล่อมชาวเกาะให้ครื้ นเครง โดยมีพระราชาชาวเกาะKingDavidKalakauaเป็ นผูส้ นับ สนุนใหญ่จนใครๆในเกาะก็พากันเล่นเจ้าเครื่ องดนตรี ชนิดนนี้กนั คะจากนั้นตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ สอง“Ukulele”ก็เริ่ มมีคนรู ้จกั มากขึ้นและเนื่องจากขนาด อันกะทัดรัดและราคาที่ไม่แพงมันเปลี่ยนสถานะจาก เครื่ องนตรี พ้นื เมืองกลายเป็ นเครื่ องดนตรี สากลมีนกั ดนตรี จากแผ่นดินใหญ่อเมริ กานำมาเล่นกันหลากหลาย แนวค่ะไม่เว้นแม้แต่ศิลปิ นJazzความโดดเด่นในวงการ เพลงของมันมาถึงจุดสุ ดยอดในช่วงยุค60sก่อนที่ความ นิยมจะเริ่ มซาหายไปตามกาลเวลาจนเมื่อช่วงปลายยุค 90sนี้เองที่“Ukulele”กลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั้งค่ะเมื่อJake Shimabukuro มือUkulele หนุ่มน้อยเชื้อสายญี่ปุ่นฮาวายนำมันมาบรรเลงเพลงร่ วมสมัยด้วยลีลามากลวด ลายน่าทึ่งจนได้รับสมญานามว่าเป็ น อัจฉริ ยะUkulele และศิลปิ น Israel Kamakawiwo’ole (IZ)


4

นัก ดนตรีจากเกาะฮาวายด้วยเอกลักษณ์ตวั อ้วนใหญ่คล้ายกับยักษ์แต่เลือกที่จ

ะเล่นUkuleleตัวจิ๋วเป็ นเครื่ องดนตรี คู่กาย IZจึงได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก กระแสIZจึงเกิดมาพร้อมกับUkuleleเพลงของIZยังถูกไปใช้เป็ นเพลงประกอบ หนังอยูเ่ ป็ นระยะๆIZได้ร้องและเล่นบทเพลง “Over the Rainbow/What a Wonderful World” ซึ่งทำให้ผคู ้ นเริ่ มหลงเสน่ห์ในเสี ยงของ ukulele เข้าอย่างจัง


5

(BillTapia)ชาวโฮโนลูลูเกาะฮาวายผูร้ ิ เริ่ มนำเครื่ องดนตรี กี ตาร์ “อูคูเลเล่ ”ให้ชาวโลกรู ้ จกั เล่ นกับนักดนตรี แจ๊สชื่ อดัง ระดับ สากลหลุ ย ส์ อ าร์ ม สตรอง,บิ ง ครอสบี , บิ ล ลี ฮ อลิ เ ดย์อ ยู่ใ นแวดวงดนตรี ม านานร่ ว ม90ปี จนได้ชื่ อ ว่า เป็ นศิ ล ปิ น ดนตรี ที่ ย ัง ขึ้ นเล่ น บนเวที ที่ มี อ ายุ ยื น ยาวที่ สุ ดในโลกเสี ย ชี วิ ต อย่ า งสงบท่ า มกลางภรรยาและลู ก สาวภายในบ้ า นที่ นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อ 2 ธ.ค. รวมอายุ 103 ปี BillTapiaเกิดเมื่อวันที่1มกราคม ปี 1908 รู ้จกั กันในชื่อของ “UncleBill”และ“Tappy”เป็ นนัก ดนตรี ช าวอเมริ ก าที่ เ กิ ด จาก ครอบครั ว โปรตุ เ กสและได้ชื่ อ ว่า เป็ นศิ ล ปิ นดนตรี ที่ ย งั ขึ้ น เล่ น บนเวที ที่ มี อ ายุยืน ยาวที่ สุ ด ในโลกเสี ย ชี วิต อย่า งสงบท่ า มกลาง ภรรยาและลู ก สาวภายในบ้า นที่ น ครลอสแอนเจลิ ส รั ฐ คลิ ฟ อร์ เนียรวมอายุ103ปี ทั้งนี้ทาเปี ยหยิบกีตาร์อคู ูเลเล่ ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เข้าไปให้ความบันเทิงประจำกองทัพสหรัฐฯสมัยสงคราม โลกครั้งที่ 1 และเล่นกับนักดนตรี แจ๊สชื่อดังระดับสากล หลุยส์ อาร์มสตรอง บิง ครอสบี้, บิลลี่ ฮอลิเดย์ อยูใ่ นวงการของโลกดนตรี มานานร่ วม 90 ปี


บิลล์

6

ทาเปีย..บิดาแห่ง อูคูเลเล่


7

ความแตกต่างระหว่างกีตาร์กับอูคูเลเล่ จ ำ น ว น ส า ย ที่ เ ห็ น ชั ด เ จ น ที่ สุ ด คื อ กี ต า ร์ มี 6 ส า ย ส่ ว น อู คู เ ล เ ล่ มี 4 ส า ย ส า ย อู คู เ ล เ ล่ นิ ย ม ท ำ ด้ ว ย ไ น ล อ น ท ำ ใ ห้ ค น เ ล่ น ไ ม่ เ จ็ บ นิ้ ว ข ณ ะ จั บ ค อ ร์ ด ก า ร จั บ ค อ ร์ ด ข อ ง กี ต า ร์ แ ล ะ อู คู เ ล เ ล แ ต ก ต่ า ง กั น ก า ร ตั้ ง ส า ย ก็ แ ต ก ต่ า ง กั น เ สี ย ง ข อ ง อู คู เ ล เ ล่ กั บ กี ต า ร์ ก็ แ ต ก ต่างกัน

ประเภทของอูคูเลเล่

ขนาดมาตรฐานมีทงั หมด 4 ขนาดคือ

1.Soprano(โซปราโน)ขนาดเล็กที่สุดเป็ นแบบดั้งเดิมมีความยาวป ระมาณ21 นิ้ว มีจำนวนเฟร็ ต(Fret)ที่ 12 เฟร็ ต ใช้วธิ ีจูนสายแบบ GCEA 2.Concert(คอนเสิ ร์ต)ขนาดใหญ่กว่าโซปราโนเล็กน้อยมีความ ยาว23 นิ้ว มีจำนวนเฟร็ ต(Fret)ที่ 14-17 เฟร็ ต ใช้วธิ ีจูนสายแบบ GCEA 3.Tenor(เทนเนอร์)มีความยาวประมาณ26นิ้วมีจำนวนเฟร็ ต(Fret) ที่17-19เฟร็ ตใช้วธิ ีจูนสายแบบGCEA 4. Baritone (บาริ โทน) ขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวประมาณ 30 นิ้วมีจำนวนเฟร็ ต(Fret)ที่ 19-21 เฟร็ ต ใช้วธิ ีจูนสายแบบ DGBE


8


9

ส่วนประกอบต่างๆของอูคูเลเล่ และความสำคัญ ตั้งแต่...กระแสคนรักอูคูเลเล่

เกิดขึ้นไปทัว่ ประเทศไทยผูเ้ ขียนเห็นไม่นอ้ ยเลยที่ผซู ้ ้ื อคู ูเลเล่ ขาดความเข้าใจ และไม่มีขอ้ มูลมากพอ ในการซื้ออูคูเลเล่ สำหรับมือเก่า หรื อผูท้ ี่เล่นกีตา้ ร์มาก่อน เคยศึกษาเรื่ องกีตา้ ร์มา ก่อนคงไม่น่ากังวนแต่สำหรับมือใหม่ คงจะต้องค่อยๆ สะสม ประสบการณ์ครั้งนี้ผเู ้ ขียนอยากพูดถึงเรื่ อง“ส่ วนประกอบต่างๆ ของอูคูเลเล่และความสำคัญ”ด้วยมีความเชื่อว่าหากผูซ้ ้ือมีความ เข้าใจถึงเครื่ องดนตรี ชิ้นนั้นๆย่อมเป็ นผลดีต่อการเลือกซื้ออย่าง น้อยมันทำให้เรารู ้วา่ อะไรบ้างที่เราต้องพิจารณา,เข้าเรื่ องกัน เลย...ครั้งนี้ผเู ้ ขียนอยากพูดถึงเรื่ อง“ส่ วนประกอบต่างๆของ อูคูเลเล่และความสำคัญ”ด้วยมีความเชื่อว่าหากผูซ้ ้ือมีความเข้าใจ ถึงเครื่ องดนตรี ชิ้นนั้นๆย่อมเป็ นผลดีต่อการเลือกซื้ออย่างน้อยมัน ทำให้เรารู ้วา่ อะไรบ้างที่เราต้องพิจารณา, เข้าเรื่ องกันเลย... ส่ วนประกอบของอูคูเลเล่ ทุกๆส่ วนล้ วนมีความสำคัญทั้งนั้น สำคัญมาก สำคัญน้อย แตกต่างกันออกไปส่ วนประกอบหลายๆ ส่ วน ส่ งผลโดยตรงต่อลักษณะของเสี ยง ของอูคูเลเล่ตวั นั้นๆ และที่สำคัญไม่แพ้กนั คือ ส่ วนประกอบที่ดีมีคุณภาพย่อมหมายถึง “มาตรฐาน(ที่ดี)” ของ Ukulele ตัวนั้นๆ ด้วยมาดูกนั เลยว่าส่ วน ประกอบแต่ละส่ วนเรี ยกว่าอะไร และมีความสำคัญอย่างไร...

1.Tuners (ลูกบิด)

ลูกบิด เป็ นส่ วนที่ใช้ในการตั้งสาย หรื อขึ้ นสายอูคูเลเล่ เพื่อให้ได้เสี ยงมาตรฐานแน่ นอนว่าหาก ลูกบิดมีความแข็งแรง(หลวม)ไม่พอ ย่อมส่ งผลให้การตั้งสายให้ ตรงตามมาตรฐาน ย่อมเป็ นไปได้ยาก หลายท่ า นอาจจะเคยมี ปั ญหาในเรื่ องนี้ ดั ง นั้ นลู ก บิ ด จึ ง เป็ นส่ ว นสำคัญ มากอย่ า ลื ม ตรวจสอบให้ ดี ก่ อ นซื้ อนะค่ ะ ว่า ลูกบิด หรื อ Tuners ทั้ง 4 ตัว มีความแข็งแรง ไม่หลวม และสามารถหมุดได้อย่างราบรื่ น คือไม่ฝึด ไม่หลวม เกินไป หากตรวจสอบพบว่า ลูกบิดหลวม/ฝึ ดเกินไป ทำให้ไม่ได้ต้ งั เสี ยงให้ตรงตามมาตรฐาน(เสี ยงเพี้ยน)ได้กใ็ ห้คุณวางลงแล้ว ลองตัวใหม่ได้เลยเพราะมันจะสร้างปั ญหาให้คุณภายหลังแน่น อน คุณคงไม่ยากเล่นอูคูเลเล่ เสี ยงเพี้ยนๆ ใช่ไหม

2.Headstock(หัวอูคูเลเล่ )ส่วนหัว

ของอูคเู ลเล่

แต่อาจจะมีผลทางด้านอา รมณ์ความรู ้สึก ความสวยงามสะมากกว่าแต่ใช่วา่ จะไม่สำคั ญจนละเลย อย่างน้อย อูคูเลเล่ที่ได้มาตรฐานควรจะมี Headstock ที่แข็งแรง ลองตรวจสอบดูดว้ ยว่าHeadstockแข็งแร ง หรื อไม่ มีรอยฉี ก ร้าวหรื อไม่ เป็ นต้นHeadstock ส่ วนมาก จะใช้ไม้เนื้อแข็งทำ เพราะให้แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงของสา ยไม้ที่นิยมนำมาใช้ทำส่ วนนี้คือ Indian Rosewood, Mahogany, เป็ นต้น ส่วนนี้อาจจะไมมี ่ ผลตอเสี ่ ยง


10

3 . N u t ส่ ว น นี้ แ ม้ จ ะ เ ป็ น ชิ้ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ 5. Finger Board ฟิ งเกอร์บอร์ด จะทำจากไม้เนื้อแข็ง เล็กๆแต่ทว่ามีความสำคัญไม่นอ้ ยทีเดียวNutมีหน้าที่ร องรับสายอูคูเลเล่ในตำแหน่งด้านบนใกล้กบั Headstoc kสิ่ งที่คุณจะต้องตรวจสอบมันคืออูคูเลเล่ตวั นั้นเก็บรอ ยคมของNutหรื อติดตั้ง Nut แข็งแรงดีหรื อไม่หากเก็บร อยคมของNut ไม่เรี ยบร้อย เวลาคุณจับคอร์ด ขยับเล่นมื อซ้ายไปมาคุณอาจจะรู ้สึกว่า Nut มันบาดมือซ้ายคุณ

ในส่ วนของร่ อง Nut ก็สำคัญ, ร่ อง Nutควรจะเสมอ กั น สั ง เก ตได้ ไ ม่ ย ากค่ ะเว ลาที่ คุ ณดี ดสา ย เ มื่ อ สายอู คู เ ลเล่ สั่ น จะต้ อ งดั ง เฉพาะตัว โน๊ ต ที่ คุ ณ ดี ด ต้อ งไม่ มี เ สี ย งสั่ น ของโน๊ ต ตัว อื่ น ๆที่ ไ ม่ ต ้อ งการห ากมี เ สี ย งอื่ น ๆหลุ ด รอดออกมา(ดัง ไม่ เ ป็ นตัว โน๊ ต ) อาจจะเป็ นไปได้วา่ ร่ องนัทไม่เสมอกัน ส่ วนมากโรงงานจะติด Nut ที่ทำจากพลาสติกมาให้ บางท่ า นหู ทิ พ ย์ บ อกว่ า ...หากหั น มาใช้ N utที่ ท ำ จากกระดู ก (สั ต ว์ ) จะให้ เ สี ยงที่ ก ั ง วานกว่ า วั ส ดุ พลาสติ กอั น นี้ แล้ ว แต่ ค รั บหากเปลี่ ยนแล้ ว ให้ ความรู ้ สึ กที่ ดี ก ว่ า ก็ เ ปลี่ ย นไปเลยตรงนี้ ต้ อ งบอ กว่ า เป็ นเรื่ องประสบการณ์ ข องผู ้เ ล่ น ท่ า นนั้ นๆ

4.Fret ส่ ว นประกอบนี้ สำคัญ ที เ ดี ย วหากเฟรต

(Fret) ไม่เรี ยบเก็บงานไม่เรี ยบร้อย เวลที่คุณจับคอร์ดนั้ นๆเฟร็ ตอาจจะบาดมือคุณได้หรื อไม่ คุณอาจจะรู ้สึกว่า การเคลื่อนที่ของมือซ้ายทำได้ไม่ลื่นไหล ติดๆ ขัดๆ ฉะนั้ นก่ อ นซื้ ออู คู เ ลเล่ ต ้ อ งไม่ ลื ม ใช้ มื อ ซ้ า ยกำที่ บริ เ วณทัว่ คอของอูคู เ ลเล่ แ ละลองขยับ ขึ้ น ลง(หัว มา ท้าย)ลองดูสิว่ามื อซ้ายเราโดนส่ วนคมของเฟร็ ตหรื อ ไม่วธิ ีน้ ี สามารถช่วยตรวจสอบได้วา่ อูคูเลเล่ ตัวนั้นๆ เก็บงานเฟรต เรี ยบร้อยดีหรื อไม่

เพื่ อ ให้ ท นต่ อ แรงกดของนิ้ ว มื อ ซ้ า ยส่ ว นใหญ่ อู คู เ ลเล่ ระดับราคากลางๆ จะนิยมใช้ไม้ Indian Rosewood, และ Mahogany, ถ้าเป็ นอูคูเลเล่ ระดับราคาสู งๆ จะนิยมใช้ไม้ Ebonyฟิ งเกอร์บอร์ดที่ดี ควรจะมีผวิ หน้าไม้ที่เรี ยบเสมอกัน ซึ่ งสังเกตได้ไม่ยาก

6.Neckส่ วนคอหรื อNeck ของอู คู เ ลเล่

ถื อ ว่ า สำคั ญ มากเช่ น กั น ก่ อ นจะสอยอู คู เ ลเล่ ต ั ว ไหน มาครองต้ อ งดู ส่ วนคอให้ ดี ร อยต่ อ เข้ า กั น สนิ ทไหม และที่ ส ำคัญ ที่ สุ ด คื อ คอตรงไหมใช้ วิ ธี ก ารส่ อ งดู . .โดย ยกตัวอูคูเลเล่ข้ ึนมาวางระนาบทำมุม 90 องศากับสายตา และส่ องดู (แนวเดี ยวกับสายตา)ลองดู ว่าคอมันโค้ง(แอ่ น) หรื องอมาขนาดไหนหากโค้ง(แอ่น) หรื องอ เล็กน้อย (ไม่เกิน 5%) ถือว่าปกติ แต่หากโค้ง(แอ่น)หรื องอ มาก จะมีปัญหาทัน ทีปัญหาของคอโค้ง(แอ่น)หรื องอมากเกินไปคือ การเกิดเสี ยง Buzz (บัส) หรื อ Fret Buzz! คือการที่สายกระแทกเข้ากับ เฟร็ ตคุณลองกดโน็ตตัวใดตัวหนึ่ง หรื อคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง ทุกๆเสี ยงของตัวโน็ตจะต้องชัดเจนไม่มีเสี ยงอื่นมาแทรกหา กได้ยินเสี ยงสายไปกระแทกเข้ากับเฟร็ ตนัน่ คือBuzz!วิธีแก้ ไขพอมีค่ะนัน่ คือเราจะต้องปรับระดับความสู งของระยะห่ า งระหว่างสายกับเฟร็ ตหรื อที่เราเรี ยกว่าการปรับActionซึ่ งค รั้งหน้าดิฉนั จะมาแนะนำวิธีการปรับ Actionให้กบั Ukuelel eในครั้งนี้ ขอข้ามไปก่อนแต่บอกทิ้งท้ายไว้ก่อนว่าการปรับ Action ของอูคูเลเล่ ทำได้ไม่ง่ายเหมือนกับกีตา้ ร์เพราะไม่มี TrussRod(เหล็กดามคอ)เหมือนกีตา้ ร์ ดงั นั้นหากเจอะอาการ ช้างต้น ก็ไม่ควรซื้ออูคูเลเล่ตวั นั้น เลือกตัวใหม่ดีกว่า

สรุ ปว่า ต้องตรวจเช็คคอด้วย ถ้าอูคูเลเล่ตวั นั้นๆ มีองศาคอที่ โค้งแอ่น หรื องอ มากเกินไป ผมแนะนำให้วางไปเลย แล้วลองดูตวั ใหม่ จะดีที่สุด


11

7. Body ส่ วนของ

B o d y ห รื อ ล ำ ตั ว ข อ ง อู คู เ ล เ ล่ มี ผ ล โดยตรงต่อเสี ยงนั่นหมายความว่าหากอูคูเลเล่สองตัวมี Bodyที่ แ ตกต่ า งกัน ย่อ มให้เ สี ย งที่ แ ตกต่ า งกัน แน่ น อน Bodyจะถู ก แบ่ ง เป็ น3ส่ ว นคื อ ไม้ ห น้ า (TOPไม้ ห ลัง (BACK)และไม้ขา้ ง(SIDE)ซึ่ งการเลือกใช้ไม้ที่แตกต่าง กัน ย่อมส่ งผลให้เสี ยงแตกต่างกันอย่างแน่นอนรอยต่อ ของBodyถื อเป็ นอี กสิ่ งสำคัญผูซ้ ้ื อจะต้องตรวจให้เรี ยบ ร้อย หากรอยต่อเข้ากันได้ไม่ดี ย่อมมีผลเสี ยในระยะยาว

8.SoundHole

คื อ แหล่ ง กำเนิ ด เสี ย งเป็ นส่ ว นที่ ท ำให้อู คู เ ลเล่ เ กิ ด เสี ย ง ซึ่ งผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่จะนิยมทำSound holeแบบวงกลม ซึ่ งถือเป็ นมาตรฐานที่นิยม แต่กม็ ีบางผูผ้ ลิต ได้ทำ Sound Holdเป็ นรู ปแบบอื่นๆ เพราะต้องการซาวด์ที่แตกต่ างจากอูคูเลเล่ ทวั่ ไปซึ่ งทั้ง หมดขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ ล่น ว่าจะชอบแบบไหน

9.Saddle

หรื อแท่งรองสายsaddleส่ วนใหญ่แบ่งเป็ นสองประเภทห ลักๆคือsaddleทีทำจากพลาสติกและกระดูกซึ่ งบางท่านอ้า งว่าสามารถฟังได้ออกว่า saddleแต่ละประเภทให้เสี ยงแบ บไหนหลายๆ คนที่อา้ งว่าฟังออก ก็จะบอกว่า saddle กระ ดูกให้เสี ยงกังวานหรื อให้เสี ยงที่ดีกว่า saddle พลาสติก ผูเ้ ขียนอยากบอกว่าอันนี้เป็ นเรื่ องประสบการณ์ลว้ นๆ หากท่านได้ลองเล่นมีประกบการณ์ฟังเยอะๆท่านก็อาจ จะฟังอออกเช่นกันดังนั้นเรื่ องนี้ถือว่าเป็ นเรื่ องของควม ชอบของแต่ละท่าน หากเปลี่ยนจากsaddleทีทำด้วยพลาสติกมาใช้เป็ นsaddleที ทำด้วยกระดูกแล้วรู ้สึกดีก็เปลี่ยนเลยครับแต่ทำใจนิ ดว่า กระดูก ย่อมแพงกว่า พลาสติก

หวังว่าผูอ้ ่านจะได้ความรู ้ข้ ึนพื้นฐานในความเข้าใจถึงส่ วนประกอบต่าๆ ของ Ukulele ไปไม่มากก็นอ้ ยหวังว่าทุกๆท่าน จะได้เลือกอูคูเลเล่ ที่ถกู ใจ และได้คุณภาพตามมาตรฐาน


12

วิธีดูแลรักษาอูคูเลเล่

10.Bridge

เราเรี ยกว่าสะพานสายหน้าทีมนั คือไว้รองรับสายจา กแรงดึงดังนั้นBridgeที่ดีควรจต้องมีความแข็งแรงไ ม่หลวมโดยเฉพาะบริ เวณฐานของ Bridgeต้องแน่นเ เมือ ่ เลนอู ่ คเู ลเลเสร็ ่ จแลวใช ้ รี ยบและแข็ ้ผ้าแห ้งเช่ ง้ดทำความสะอาดและเก็ งแรงซึ สำคัญมากๆต้องไม่ลืมที่จะตรวจ บ เขาเคสของมั น ระวังอยาให ในที ร่ อนอบอ ้ ่ ้โดนแสงแดด ้ ที่มีชื่อเสี ยาว ้ สอบดูให้ดีก่อนที่ท่าหรื นจะซือ้ อเก็ อูคบูเลเล่ อคู ูเลเล่ และป้องกันไมให ่ ้ตัวอูคเู ลเลโดนน ่ ้ ำ งดีระดับราคากลางๆไม่ค่อยพบปั ญหานี้แต่หากอูคูเล เล่ชื่อแปลกๆหรื อระดับราคาล่างๆจะต้องตรวจสอบ ให้ดีผผู ้ ลิตส่ วนใหญ่ จะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งทำBridge เพื่อให้ทนต่อแรงดึงของสาย

วิธีดูแลรักษาอูคูเลเล่ เมื่อเล่นอูคูเลเล่เสร็ จแล้วใช้ผา้ แห้งเช้ดทำความสะอาด และเก็บเข้าเคสของมัน ระวังอย่าให้โดนแสงแดด หรื อเก็บในที่ร้อนอบอ้าว และป้ องกันไม่ให้ตวั อูคูเลเล่ โดนน้ำ


13


14

วัสดุคุณภาพของส่วนประกอบต่างๆ และรายละเอียดของการตกแต่ง วัสดุ 1.ไม้ ทตี่ วั Body- Laminated ไม้อดั ถ้าเป็ น

สิ นค้าราคาถูกๆก็จะทำจากไม้อดั เกรดต่ำเช่นSapal e, Maple,Nato แต่ถา้ เป็ นเกรดดีหน่อยก็จะใช้ Mah oganyเป็ นหลักครับเพราะจะให้เสี ยงที่นุ่มไพเราะ - S o l i d ไ ม้ จ ริ ง จ ะ ใ ห้ เ สี ย ง ที่ ไ พ เ ร า ะ แ ล มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ สี ย ง ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ไ ม้ เ ช่ น ไ ม้ M a h o g a n y จ ะ ใ ห้ เ สี ย ง นุ่ ม ๆ ,

ไม้Spruce จะให้เสี ยงแบบพุง่ ๆ คือดังก้องกังวาลมากขึ้น ฯลฯ แต่กจ็ ะทำให้ราคาขยับตัวสู งขึ้น ตามคุณภาพ และ ความหายากง่ า ยของไม้ป ระเภทต่ า งๆเช่ น ไม้K oa จะมี ร าคาแพงที่ สุ ด เพราะเป็ นไม้ที่ มี เ ฉพาะในฮาวาย และเป็ นไม้หายาก เป็ นต้น


15

2. สาย

-ไนล่อนมีลกั ษณะเป็ นสายสี ดำสิ นค้าราคาถูกๆจะใช้ แค่ช่วงสั้นๆ ซึ่ งก็จะมีหลากหลายคุณภาพ ตามแต่ผผู ้ ลิตแต่ละราย สายไนล่อนเป็ นหลักเพราะจะมีราคาถูกสุ ดแต่ก็จะให้ ใ น ส ห รั ฐ ส่ ว น ม า ก จ ะ ใ ช้ ส า ย G H S กั น แ ต่ ถ้ า เ ป็ น ที่ อื่ น ๆ เสี ย งที่ ทึ บ ๆไม่ ใ สกัง วาลเพราะการสั่น สะเทื อ นของ ก็จะใช้สายที่เกรดต่ำกว่าลงไปอีก สายจะน้อย จึงทำให้เมื่อดีดแล้ว สายจะสัน่ และให้เสี ยง -ไนล่อนพันทับด้วยไส้แกะแล้วนำมาขัดให้เรี ยบมีลกั ษณะเป็ นสายสี ขาวเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่พฒั นาโดยผูผ้ ลิตสายในประ เทศอิตาลีโดยนำสายไนล่อนเกรดคุณภาพสู งมาต่อยอดด้วยกา รนำไส้แกะแท้ๆตามฉบับดั้งเดิมของอูคูเลเล่มาพันทับกับสายไ นล่อนแล้วนำไปขัดให้เรี ยบซึ่ งทำให้การสั่นสะเทือนของสาย นานกว่าซึ่ งทำให้ได้เสี ยงที่ใสและก้องกังวาลซึ่ งผูผ้ ลิตอูคูเลเล่ เกรดระดับกลางขึ้นไป จะใช้สายชนิดนี้เป็ นหลัก ซึ งก็คือสาย Aquila นัน่ เอง

3. ไม้ ทสี่ ่ วน fingerboard และ bridge

- Maple สิ นค้าราคาถูกจะใช้ไม้ Maple ในส่ วนนี้ ซึ่ งมีราคาถูก แต่ก็จะสึ กหรอได้ง่ายกว่าเนื่ องจากคุณสมบัติของไม้จะไม่ค่อย มีความแข็งแรง -Rosewoodมี คุณสมบัติทีแข็งแรงและทนต่ อการสึ กหรอได้ สู ง อู คู เ ลเล่ เ กรดระดับ กลางขึ้ น ไปจึ ง นิ ย มนำมาใช้เ ป็ นส่ ว น ประกอบที่fingerboardและbridgeเพราะจะมีอายุการใช้งานที่ นาน

คุ ณ ภาพของส่ ว นประกอบต่ า งๆ 1.ลูกบิด

-Frictionเป็ นแบบดั้งเดิมแต่ก็มีคุณภาพหลากหลายเ กรดหากเป็ นสิ นค้าราคาถูกมักจะใช้วสั ดุเป็ นพลาสติ กและน็อตเกรดต่ำซึ่ งจะทำให้สายเพี้ยนได้ง่ายแต่ใน อูคูเลเล่เกรดระดับกลางขึ้นไปจะใช้วสั ดุเกรดสู งทำ ใ ห้ ไ ม่ มี ปั ญ ห า ใ น เ รื่ อ ง ส า ย เ พื้ ย น บ่อยๆ - Geared ลักษณะเหมือนกับตัวลูกบิดตั้งสายของกีต าร์ คือมีเฟื องทด เพื่อทำให้ง่ายต่อการจูนสาย และไม่ มีปัญหาเรื่ องสายที่เพี้ยนบ่อยๆ คุณภาพก็จะขึ้นอยูก่ ั บวัสดุของส่ วนประกอบต่างๆ เช่นพลาสติก นิกเคิล ทองเหลือง ฯลฯ

2. Nut และ Saddle

-พลาสติกมีราคาที่ถูกกว่าแต่การส่ งผ่านเสี ยงจากสายไปยังตัว บอดี้ เพื่อกำเนิดเสี ยงก็จะมีคุณภาพไม่เต็มที่ -กระดูกเป็ นวัสดุธรรมชาติมีคุณสมบัติในการส่ งผ่านเสี ยงไป ยังตัวบอดี้เพื่อกำเนิดเสี ยงได้ดีกว่า เพราะกระดูกมีคุณสมบัติ ที่มีความพรุ นในตัว เสี ยงจึงส่ งผ่านได้ดี


16

นอกจากนี้สำหรับไม้จริ งSolid

ที่นำมาทำเป็ นเครื่ องดนตรี จะต้องมีการเลื่อยแบบ QuarterSawnเท่านั้นเพื่อให้วงปี (เส้นวงกลมที่เรา เห็นในรู ปด้านล่างตามหน้าตัดของต้นไม้)ของไม้ ตั้งฉากกับแนวระนาบด้านบนของไม้ให้มากที่สุด (ตามภาพแผ่ น ไม้ ต รงกลางของภาพด้ า นล่ า ง เ พ ร า ะ จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม ค ง ท น ข อ ง ไ ม้ ซ่ ึ ง จ ะ ท ำ ใ ห้ ไ ม้ ไ ม่ ห ด บิ ด ง อ ห รื อ เ สี ย รู ป ง่ า ย ซึ่ งในการเลื่อยวิธีน้ ี จะได้ไม้ที่มีคุณสมบัติทางกา ยภาพที่ คงทนที่ สุดแต่ ก็มีส่วนที่ สูญเสี ยไปเยอจึ ง

เป็ นอีกเหตุผลที่ทำให้ไม้Sidเกรดสำหรับเครื่ องดนตรี มี ราคาสู ง กว่า ไม้ท วั่ ไปที่ ใ ช้ท ำเฟอร์ นิ เ จอร์ เ พราะไม้ที่ เลื่ อยทำเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ โลกโดยเฉพาะในประเทไทย จะเลื่อยกันแบบ plain sawn (Regular Sawn)กันทั้งหมด ดังนั้น ถ้าเลือกซื้ อ อูคูเลเล่ไม้จริ งก็ตอ้ งระวังในจุดนี้ไว้ ด้วยครับ ไม่ง้ นั เล่นๆ ไปซักพัก อูคูเลเล่ ของเราอาจจะ โค้งเป็ นกะละมัง หรื อไม้ปริ แตกได้ค่ะ :-

รายละเอียดการตกแต่ง 1. การทำสี - Satin ลักษณะสี ดา้ นๆ ดูเป็ นธรรมชาติ - Gross จะให้สีแบบแวววาบ

2. Binding ตางๆ ่ - พลาสติก - ไม้ - เปลือกหอย (Abalone)


17

ว่ากันด้วยเรื่องของขนาดและสไตล์การเล่น คราวนี้ มาในเรื่ องโทนเสี ยง กับสไตล์ในการเล่นครับอย่าง ที่ทราบกันว่า อูคูเลเล่ มีขนาดที่คนนิยมเล่นกันอยู่ 3 ขนาด คือ Soprano, Concert และ Tenor ซึ่ง แต่ล่ะขนาด ก็ให้สุ่มเสี ยง ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ตามขนาดของตัว body คือ - Soprano เนื่องจากมีขนาดตัวที่เล็ก จึงให้เสี ยงที่เล็กๆ ใสๆ หวานๆ แบบดั้งเดิมตามฉบับแหล่งกำเนิดของ อูคูเลเล่ คือ ฮาวาย ก็คือเสี ยงแบบทะเลๆ นัน่ เอง และเนื่องจากความเล็ก ก็จึงทำให้ finger board ก็เล็กตามไปด้วย ซึ่งโดยปกติ ก็จะมีจำนวนเฟรต 12 เฟรต แต่ผผู ้ ลิตบางที่ ก็เริ่ มมีการออกแบบให้มี 15 เฟรต เพื่อรองรับ การเล่น ที่หลากหลายขึ้นดังนั้นอูคเู ้ ลเล่ขนาดSopranoแบบดั้งเดิมที่มี 12 เฟรต จึงเหมาะในการเล่นสไตล์ ตีคอร์ดร้องเพลง และง่าย ต่อการพกพาไปเที่ยวในที่ต่างๆ เรี ยกได้วา่ แค่มี อูคูเลเล่ขนาด Soprano หนึ่งตัว กับ หนังสื อเพลงเล่มโปรดซักเล่ม ก็หิ้วไปเล่นได้ทุกที่ ที่ตอ้ งการครับ ส่ วนถ้าใครชอบแบบมี โซโล่เพิ่มเติม ก็เลือกหารุ่ นที่มีจำนวนเฟรตเพิ่มขึ้น ก็จะรอง รับการเล่นได้กว้างขึ้นค่ะ

- Concert มีขนาดที่ใหญ่กว่า soprano ขึ้นมาอีกนิด จึงให้สุม้ เสี ยงที่ทุม้ ๆ ขึ้นมาอีกหน่อย แต่กย็ งั ให้อารมณ์ใสๆ หวานๆ ของ soprano เช่นกัน ขนาดที่ใหญ่ข้ ึน ก็จะทำให้ finger board ใหญ่ข้ ึนตามไปด้วย และจำนวนเฟรต ก็จะมีเพิ่มขึ้น เป็ น 14 ถึง 19 เฟรต แล้วแต่การดีไซน์ ซึ่ งก็จะรองรับการเล่นสไตล์ finger picking ได้มากขึ้น - T e n o r มี ข น า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า C o n c e r t ขึ้ น ม า อี ก เ ช่ น กั น ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น รุ่ น ที่ มี ข น า ด ใ ห ญ่ สุ ด ใ น บ ร ร ด า อู คู เ ลเล่ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการเล่ น ด้ว ยขนาดที่ ใ หญ่ ข้ ึ น ก็ จ ะมี สุ้ ม เสี ย งที่ เ น้น ออกไปทางทุ ้ม ๆและรองรั บ การเล่ น finger picking ได้เป็ นอย่างดี เพราะขนาด finger board ที่ใหญ่ข้ ึนตามขนาดตัว ซึ่ งนักดนตรี มืออาชีพ จะนิยมเล่นกัน


18

การตั้งเสียงของสาย Ukulele ทั้ง 4 สาย การเล่น ukulele ให้สนุกสนานและถูกต้อง เราต้องคอยตรวจ ส อ บ เ สี ย ง อู คู เ ล เ ล่ ข อ ง เ ร า ใ ห้ ไ ด้ เ สี ย ง ม า ต ร า ฐ า น สากลอยู่ ต ลอดเวลานะค่ ะ เวลาไปเล่ น กั บ เพื่ อ นๆหรื อ ไปแจมกับเครื่ องดนตรี ชิ้นอื่นๆ ในโลก จะได้ไม่เพี้ยน จนคนอื่นๆ หันมองกันอย่าง งุนงง นะค่ะ

ตัวช่วยการตั้งสายแบบออนไลน์ ตัวตั้งเสี ยงแบบออนไลน์ ด้านล่างนี้ก่อนก็ได้เช่นกันค่ะ สามารถรองรับทุกรู ปแบบของโน๊ต แต่ค่ามาตราฐานสากล จะตั้งสายตามตัวโน๊ตแบบ GCEA ซึ่ งเป็ นค่ามาตราฐานของตัว ช่วยตั้งค่าสายนี้ คุณสามารถเลือกระดับตัวโน๊ต ที่คุณต้องการได้ทาง ด้านขวามือของตัวช่วยตั้งสาย


19 เห็น แล้วใช่ม่ะ ว่าง่ายแค่ไหน จะเห็นว่าหากเรารู ้จกั เสี ยง โน็ตทุกตัวในแต่ล่ะ fret เราก็จะเข้าใจ ukulele ได้ดีเลยค่ะ ซึ่งตัวโน๊ตก็ไม่ได้ยากครับ เพราะมีแค่เสี ยงโน๊ตหลักๆแค่ 7 ตัวเท่านั้นเองค่ะ คือ C(โด) D(เร) E(มี)F(ฟา) G(ซอล) A(ลา) B(ที) โดย EกับF และ BกับC จะอยูต่ ิดกัน แล้วนอกนั้น ก็เป็ นการเพิ่มขึ้นหรื อ ลดลงของเสี ยง โดยเริ่ มนับ มาตั้งแต่ fret ที่หนึ่งค่ะ และใช้วธิ ีเติม b หรื อ # นัน่ เองค่ะจำง่ายๆ ถอยลงหนึ่ง fret ก็เติม b เข้าไป, ขึ้นมาหนึ่ง fret ก็เติม # เข้ามา (ดูตวั โน๊ตบน fingerboard จากรู ปด้านซ้ายได้เลยค่ะ) ซึ่งอันนี้เป็ นพื้น

ฐานในการจับคอร์ ดและการเล่นเพลงต่างๆที่มืออา ชี พเขาเล่นกันค่ะเดี๋ยวทำความรู ้จกั กันแล้วผมจะมา บอกวิธีผสมคอร์ดให้ค่ะจะได้รูวา่ ทำไมถึงเป็ นคอร์ด C, F, G, ฯลฯ ซึ่ งจะทำให้ง่ายต่อการแกะเพลงต่างๆ ด้วยค่ะรายละเอียดในส่ วนนี้ ก็จะเป็ นขั้น advance ขึ้นไปค่ะ ทางเว็บมาสเตอร์จะนำข้อมูลมาลงเพิ่มเติม ให้ต่อไปค่ะ


20

ตัวช่วยตั้งสายแบบพกพา สิ่ งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำให้เสี ยงukuleleของคุณอยูใ่ นระดั บมาตราฐาน ก็คือ Tuner หรื อเคื่องตั้งสายอูคูเลเล่ และควรจะเลือก หาแบบที่พกพาไปไหนมาไหนได้ เพื่อที่จะได้ใช้ช่วยตั้งเสี ยงได้ทุก ที่ ที่ตอ้ งการค่ะ แนะนำให้ศึกษาตัวโน๊ ตของukuleleไว้นะค่ะเพราะจะทำให้เรา เข้าใจและช่ วยให้เล่นได้ดีข้ ึ นมากเลยค่ะอย่างเช่ นในการตั้งสาย นอกจากตั้ง สายตามตัว ช่ ว ยตั้ง นี้ แล้ว หากเรารู ้ จ ัก ตัว โน๊ ต เราก็ สามารถเช็คการตั้งสายของเราว่าแต่ล่ะสายมี เสี ยงโน๊ ตที่ ถูกต้อง หรื อไม่ โดยดูได้จากโน๊ตต่างๆบนfingerboard ที่อยูด่ า้ นซ้ายมือนะค่ะซึ่ งผม ได้นำมาแสดงให้เห็นวิธีการตรวจสอบการตั้งสายของเราไว้ในภพเ ล็กที่ดา้ นซ้าย นี้ดว้ ยค่ะ อย่าง ที่ทราบกันว่า ตัวโน๊ตของสายแต่ล่ะสาย ก็คือ G C E Aนะค่ะ เวลาเราตั้งสายก็ขอแค่เพียงเรารู ้ แค่สายไหนก็ได้เพียงสายเดี ยวเ ราก็จะสามารถตั้งสายได้ทุกสายค่ะด้วยการเที ยบเสี ยงกันแต่ละ สาย เช่น 1. ให้เราตั้งสายที่ 3 โดยดีดสายเปิ ด (ไม่ตอ้ งกด) ให้เป็ นโน๊ต (C) ก่อน 2. ให้มาตั้งสายที่ 4 โดยการดีดสายเปิ ด (G) เทียบกับ ดีดสายที่ 3 โดยกดในช่อง fret ที่ 7 ซึ่ งก็คือ โน๊ต (G) นัน่ เองค่ะ 3. ให้มาตั้งสายที่ 2 โดยการดีดสายเปิ ด (E) เทียบกับ ดีดสายที่ 3 โดยกดในช่อง fret ที่ 4 ซึ่ งก็คือ โน๊ต (E) ค่ะ 4. ให้มาตั้งสายที่ 1 โดยการดีดสายเปิ ด (A) เทียบกับ ดีดสายที่ 2 โดยกดในช่อง fret ที่ 5 ซึ่ งก็คือ โน๊ต (A) ไงค่ะ :-)


21

ซึ่ งอั น นี้ เป็ นพื้ น ฐานในการจั บ คอร์ ด และการเล่ น เพลงต่ า งๆที่ มื อ อาชี พ เขาเล่ น กัน ครั บ เดี๋ ย วทำความรู้ จักกันแล้วดิฉันจะมาบอกวิธีผสมคอร์ ดให้ค่ะจะได้รูว่า ทำไมถึงเป็ นคอร์ดC,F,G,ฯลฯซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการแกะ เพลงต่ า งๆด้ว ยค่ ะ รายละเอี ย ดในส่ ว นนี้ ก็ จ ะเป็ นขั้น

advanceขึ้นไปครับทางเว็บมาสเตอร์จะนำข้อมูลมาลง เพิ่มเติมให้ต่อไปค่ะ


22

รวมคอร์ ด อู ค ู เ ลเล่ - Ukulele Chord Chart เป็ นคอร์ ดของการตั้ งสายแบบG-CE-Aสำ หรั บคนที่ หั ด เล่ น ก็ ล องจั บ คอร์ ดCAmDm และG7ให้ ค ล่ อ งก่ อ นเพราะเป็ นคอร์ ดพื้ น ฐานและน่ า จะเล่ น ได้ห ลายเพลงอยู่เ หมื อ นกัน แล้วก็ฝึกคอร์ด A D D7 G E Em อะไรประมาณ นี้ก่อนพวกคอร์ดที่มีนอกเหนือจากmค่ะ7ก็ไม่ตอ้ ง สนใจอะไรมากในช่วงเริ่ มต้นคอร์ดที่เป็ น # กับ b เป็ นเพียงเสี ยงสูงต่ำครึ่ งเสี ยง ถ้าเสี ยงเต็มก็จะเป็ น A B C D E F G ตัวอักษรเดี่ยวๆ เป๊ ะๆถ้ารวมพวก ครึ่ งเสี ยงไปด้วยก็จะเป็ นAbA Bb B C Db D Eb E F Gb Gบางคนก็ถนัดใช้ # อาจจะเขียนแบบนี้กไ็ ด้

G# A A# B C C# D D# E F F# Gแต่มนั ดูตลกยังไงชอบกล ส่ วนใหญ่แล้วเราจะเ ป็ นเขาใช้แบบนี้มากกว่าAb A Bb B C C# D Eb E F F# Gการเขียนทั้ง 3 แบบก็คือเสี ยงเดียวกัน เครื่ อ งหมาย#คือเสี ยงสู งอีกครึ่ งเสี ยง ส่ วนเครื่ องหมาย b คือ เสี ยงต่ำครึ่ งเสี ยงมาดูคอร์ดทั้งหมดอันนี้ขโม ยมาจากเว็บฝรั่ง เขาใช้ “b” ทั้งหมด

หมายเหตุ : การเรี ยงคอร์ด ดิฉนั ใช้หลักของกีตา้ ร์นะค่ะถ้าเข้าใจคอร์ด ก็หยิบหนังสื อกีตา้ ร์มาเล่นได้ทุกเล่ม


23


24


หยิบอูคูเลเล่คู่ ใจ มาหัดเล่นใหม่รอบแล้ว...รอบเล่า มือเจ็บไปหลายที...เหนื่อยไม่เบา แต่ยังอยากเอาเพลงที่เล่นเองอัดไปฝากเธอ - - -อยากให้เธอรู้สึกดี- - ที่คนๆ นี้..ยังพยายามเพื่อเธอเสมอ อาจจะดูเล็กน้อยนะ...สำหรับเธอ แต่ฉันก็ตั้งใจนะเออ/// ลองฟังดูสิเธอแล้วจะเข้าใจ

โดย Panta kaw-ko

หนังสื อ เรารักฮูคูเลเล่

ผลิตเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556

ส่งงาน  

12345454 rtuuu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you