Page 1

กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึน้ ได้อย่างไรมีขอ้ กำหนดใหม่ๆทีช่ ว่ ยปรับปรุงโครงสร้างการทำงา นและกลไกต่างๆของอาเซียนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และเพิม่ คว ามยืดหยุน่ ในการแก้ไขปญั หาเช่น

ยนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึง่ เป็ นองค์กรความร่วมมือระหว่า งรัฐสภาของประเทศสมาชิกกำหนดให้มกี ารจัดตัง้ กลไกสิทธิมนุ ษยชนของอาเซียน เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและสิ ทธิขนั ้ พืน้ ฐานของประชาชน

1.กำหนดให้เพิม่ การประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครัง้ เป็ นปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ให้ผนู้ ำมีโอกาสหารือกันมากขึน้ พร้อมทัง้ แสด งให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองทีจ่ ะผลักดันอาเซียนไปสูก่ ารรวม ตัวกันเป็ นประชาคมในอนาคต

2.มีการตัง้ คณะมนตรีประจำประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทัง้ 3 ด้าน คือ การเมืองความมันคง ่ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ก ฎ บั ต ร อ า เ ซี ย น ส ร้ า ง ก ล ไ ก ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ต า ม ค ว า ม ต ก ล ง ต่ า ง ๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 1.ให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีและ คำตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท 2.หากการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงต่างๆทำให้เกิดข้อพิ พาทระหว่างรัฐสมาชิกสามารถใช้กลไกและขัน้ ตอนระงับข้อพิพา ททัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วและทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ใหม่เพือ่ แก้ไขข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ โด ยสันติวธิ ี 3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผูน้ ำอา เซียนสามารถกำหนดมาตรการใดๆ ทีเ่ หมาะสมว่าจะดำเนินการ อย่างไรต่อรัฐผูล้ ะเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียน เป็ นประชาคมเพือ่ ประชาชนได้อย่างไรข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอ าเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนกำลังผลักดันองค์กรให้เป็ นประช าคมเพือ่ ประชาชนอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้การลดความยากจ นและลดช่องว่างการพัฒนาเป็ นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนกฎบั ตรอาเซียนเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากขึน้ ทัง้ ยังกำหนดให้มคี วามร่วมมือระหว่างอาเซี

ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย กฎบัตรอาเซียน ให้ความสำคัญกับการปฏิบตั ติ ามพันธกร ณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึง่ จะช่วยสร้างเสริมหลักประกั นให้กบั ไทยว่า จะสามารถได้รบั ผลประโยชน์ตามทีต่ กลงกัน ไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ การปรับปรุงการดำเนิ นงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มปี ระสิทธิภาพมา กขึน้ และการเสริมสร้างความร่วมมือในทัง้ 3 เสาหลักของป ระชาคมอาเซียนจะเป็ นฐานสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามาร ถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ ของรัฐสมาชิก รวมทัง้ ยกสถานะและอำนาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเท ศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ จะเอือ้ ให้ไทยสาม ารถผลักดันและได้รบั ผลประโยชน์ดา้ นต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ด้วย ที่มา:ประชาคมอาเซียน.net

AS Asia


AEC

A S EA N

เป็ นการพัฒนามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติแห่งเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมือ่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก้ ่อตัง้ แรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็ นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็ นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกลำดับที่ 10ทำให้ ป จั จุ บ ั น อาเซี ย นเป็ นกลุ่ ม เศรษฐกิ จ ภู ม ิ ภ าค ขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จ า ก นั ้ น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม สุ ด ย อ ด อ า เ ซี ย น ค รั ้ ง ที่ 9 ที่ อิ น โ ด นี เ ซี ย เ มื่ อ 7 ต . ค . 2 5 4 6 ผู้ น ำ ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น ไ ด้ ต ก ล ง กั น ที่ จ ะ จั ด ตั ้ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น (ASEAN Community) ซึง่ ประกอบด้วย3เสาหลัก คือ 1 . ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ( A s e a n E c o n o m i c C o m m u n i t y : A E C ) 2 . ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เ ซี ย น ( S o c i o - C u l t u r a l P i l l a r ) 3.ประชาคมความมันคงอาเซี ่ ยน (Political and Security Pillar) คำขวัญของอาเซียน คือ  “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสยั ทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม

AEC BLUEPRINT สำหรับเสาหลักการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพือ่ ให้อาเซียนมีการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื อย่างเสรี และเงินทุนทีเ่ สรีขน้ึ ต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จดั ทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (AEC Blueprint) เป็ นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิ จให้เห็นภาพรวมในการมุง่ ไปสู่ AEC ซึง่ ประกอบด้วยแผนงา นเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาทีช่ ดั เจนใน การดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 ร วมทัง้ การให้ความยืดหยุ่นตามทีป่ ระเทศสมาชิกได้ตกลงกัน

ล่วงหน้าเพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อ า เ ซี ย น ไ ด้ ก ำ ห น ด ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ก้ า ว ไ ป สู่ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนทีจ่ ะท ำให้อาเซียนมีสถานะเป็ นนิตบิ ุคคล เป็ นการวางกรอบทางกฎ หมายและโครงสร้างองค์กรให้กบั อาเซียน โดยนอกจากจะประ มวลสิง่ ทีถ่ อื เป็ นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบตั ใิ นอดีตของอ าเซียนมาประกอบกันเป็ นข้อปฏิบตั อิ ย่างเป็ นทางการของประ เทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขน้ึ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบขององค์กรทีส่ ำคั ญในอาเชียนตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์ กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงในโลกปจั จุบนั เ พื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับเคลื่อ นการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามทีผ่ นู้ ำอาเซียนได้ตกลงกันไว้

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน วัตถุประสงค์อของกฎบัตรอาเซียน คือ ทำให้อาเซียนเป็ นอง ค์กรทีม่ ปี ระสิทธิกาพ มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และเคารพ กฎกติกาในการทำงานมากขึน้ นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียน จะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็ นองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)

โครงสร้างและสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน กฏบัตรอาเชียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่ หมวดที่ 1 ความมุง่ ประสงค์และหลักการของอาเซียน หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ(รัฐสมาชิกสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมา ชิก และการรับสมาชิกใหม่ หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน หมวดที่ 5 องค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาเซียน หมวดที่ 6 การคุม้ กันและเอกสิทธิ ์ หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน หมวดที่ 10 การบริหารและขัน้ ตอนการดำเนินงาน หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก หมวดที่ 13 บทบัญญัตทิ วไปและบทบั ั่ ญญัตสิ ดุ ท้าย

brochure  

1234567890

Advertisement