Page 1

7ึ 7ึ

สิ่ ง มหัศจรรย์

แห่งเมือง เชียงราย


2

พระตำหนักดอยตุง

ตัง้ อยูที เซอลาบา ่ ่ หมูที ่ ่ 7 บานมู ้ ตำบลแมฟ ่ ้ าหลวง อำเภอแมฟ ่ ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นทีป ่ ระทับแปรพระราชฐานเพือ ่ ทรงงา นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชัน ้ มีรป ู ทรงผ สมผสานระหวางศิ ลปะลานนากั บชาเลยของสวิ ส มีการแกะสลักไมตามกาแล เชิงชาย ่ ้ ้ ์ และขอบหน้าตางเป็ นลวดลายตาง ๆ ฝี มอ ื ช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตัง้ อยูที ่ ่ ่ ่ หมูที เซอลาบา ตำบลแมฟ ่ ่ 7 บานมู ้ ่ ้ าหลวง อำเภอแมฟ ่ ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาดอยตุง

การเดินทาง

พระตำหนักดอยตุง

อยูห วเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 ่ างจากตั ่ กิโลเมตร แลวเลี ้ วซ้ายเขาทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำห ้ ย ้ รับนักทองเที ย ่ วทีเ่ ดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสี มวงบริ เวณปากทาง ่ ่ รถออกตัง้ แต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


3


4

ภู

ชี้ฟ้า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย และเป็ นจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง ที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงามของสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ


5 ภูช้ ีฟ้า ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสู งทางภาคเหนือของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภู แห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็น ก็คือ ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากา ศ สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่านไป ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแท รกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้ หลัง่ ไหลมาที่นี่ ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชม ความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภชู ้ ีฟ้า อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสู งแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ป ท ะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภชู ้ ีฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ ในประเทศ บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะ ออกดอกสี ชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยง ามให้กบั ยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่นอ้ ย ระหว่างทางขึ้นมายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ ยวที่ออกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสู่ภชู ้ ีฟ้า


6

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัย

แมฟ ่ ้ าหลวงไดรั ้ บการสถา ปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของ รัฐตามพระราชบัญญัตจ ิ ด ั ตัง้ เมือ ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีม ่ ใิ ช่ส่วนรา ชการ การดำเนินการดานต างๆได มี ้ ่ ้ การพัฒนามาเป็ นลำดับ ดวยความมั น ่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์ ้ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั พระมห ่ วฯ ไดทรงมี ้ ากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส ้ ยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคประกอบพิ ์ ธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแมฟ ฒนธรร ่ ้ าหลวง พิธเี ปิ ดศูนยภาษาและวั ์ มจีนสิ รน ิ ธร และพระราชทานปริญญาบัตรแกผู ่ ้สำเร็จการศึ ก ษาประจำปี การศึ กษา 2545 ยังความปลืม ้ ปิ ตส ิ ำนึกในพระม หากรุณาธิคุณเป็ นลนพ ้ น ้


7


8

วัดเวียงคำกาขาว

ตัง้ อยูบ ต.แมสลองใน อ.แมฟ ่ านเทอดไทย ้ ่ ่ ้ าหลวง จ.เชียงราย มีองคพระทรงชั ยรัตนพลังแผนดิ ่ น ์ ขนาดหน้าตักกวาง 8 เมตร สูง 10 เมตร ้ อยูบนอาคาร 3 ชัน ้ สามารถขึน ้ ไปเทีย ่ วชมวิวไดอี ่ ้ กจุดหนึ่ง


9


10

วัดรองขุ น ่ ่


11 วัดรองขุ น ่ งั หวัดเชียงราย ออกแบบและกอสร างโดย เฉลิมชัย ่ ่ เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ ่ ้ โฆษิตพิพฒ ั น์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบน ั โดยเฉลิมชัยคาดวางานก อสร างวั น ่ ่ ้ ดรองขุ ่ ่ จะไมเสร็ จ ลงภายในช วงชี ว ต ิ ของเขา[1]วั ด ร องขุ นได ต นแบบการสร างมาจาก วั ด มิ ง ่ เมื อ ง ใน ่ ่ ่ ่ ้ ้ ้ จังหวัดน่าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั นได ้คอ ื ้ บแรงบันดาลใจในการสรางวั ้ ดมาจาก 3 สิ่ งตอไปนี ่ ์ รั ชาติ : ดวยความรั กบานเมื อง รักงานศิ ลป์ จึงหวังสรางงานศิ ลปะทีย ่ ง่ิ ใหญไว ิ องแผนดิ ้ ้ ้ ่ เป็ ้ นสมบัตข ่ น ศาสนา : ธรรมะไดเปลี ่ นชีวต ิ ของอาจารยเฉลิ นเย็น ้ ย ้ ์ มชัยจากจิตทีร่ อนกลายเป็ จึงขออุทศ ิ ตนให้แกพระพุ ทธศาสนา ่ พระมหากษัตริย ์ : จากการเขาเฝ ง้ ทำให้อาจารยเฉลิ ้ ้ าฯ ถวายงานพระองคท ่ ์ านหลายครั ์ มชัยรักพ ระองคท จากการพบเห็ นพระอัจฉริยะภาพทางศิ ลปะและพระเมตตาของพระองคท จนบังเ ่ ่ ์ านมาก ์ าน กิดความตืน ้ ตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาทีจ ่ ะสรางงานพุ ทธศิ ลป์ถวายเป็ นงานศิ ้ ลปะประจำรัชกาลพระองคท ่ ์ าน วัดรองขุ นแห งนี ่ ่ ่ ้เป็ นวัดพุทธ ซึง่ สั งกัดอยูในฝ ่ ่ ายมหานิกาย ไมใช ่ ว ่ ั หัวไวในวรรคแรก ซึง่ นั่ ่ ่ วัดฮินดูเหมือนดังทีจ ้ นการนำเอาวัฒนธรรมแวดลอมของตั วเองเขามาผสม ้ ้ ผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอืน ่ เขามาแทรกแซงบ าง ้ ้ ก็เป็ นเรือ ่ งของธรรมชาติ ตามพระบัญญัตแ ิ หงคณะสงฆ ไทยแล ว น ่ ้ วัดรองขุ ่ ่ เป็ น ์ “วัดพุทธ” ไมใช ่ ่ “มหายาน” [แก]ความหมายของอุ โบสถ ้ สี ขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินขามจากวั ฎสงสารสู่พุทธภูม ิ ้ เขีย ้ ว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สั นของสะพาน : มีอสูรอมกัน ขางละ 8 ตัว 2 ขาง ้ ้ รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึง่ กลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ ดอกบัวทิพย ์ : มี 4 ดอกใหญตรงทางขึ น ้ ดานข างอุ โบ ่ ้ ้ สถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค ์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ์ บันไดทางขึน ้ : มี 3 ขัน ้ แทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


12

สาม

เหลีย ่ มทองคำ (อังกฤษ: GoldenTriangle) ห มายถึงพืน ้ ทีร่ อยตอระหว างสามประเทศ ไดแก ่ ่ ้ ่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบอแก ว) และพมา่ ่ ้ (แขวงทาขี ั ษณะเป็ นพืน ้ ทีส ่ ามเหลีย ่ มบรรจบ ่ เ้ หล็ก, รัฐฉาน) มีลก กัน โดยมีแมน บเป็ นพืน ้ ทีเ่ ศร ่ ้ ำโขงตัดผานชายแดนไทยและลาวนั ่ ษฐกิจทีส ่ ำคัญแหงหนึ ่งของภูมภ ิ าค นอกจากนี้มเหลีย ่ มทองคำยังมี ่ ทิวทัศนที ่ วงอาทิตยขึ ้ ทามกลางสาย ่ ์ ง่ ดงามโดยเฉพาะยามเช้า ทีด ์ น หมอก เดิมสามเหลีย ่ มทองคำเป็ นทีร่ จั ่ ู้ ก ในฐานะเป็ นแหลงท ่ องเที ่ ยวรอยตอระหว างประเทศ แตในปั จจุบน ั มีความสำคัญในทางเศรษ ่ ่ ่ ฐกิจมากขึน ้ เนื่องจากเป็ นแหลงขนถ ายสิ นค้าทีส ่ ำคัญอีกแหงหนึ ่ง ่ ่ ่ ของไทย สามเหลีย ่ มทองคำในส่วนของประเทศไทย อยูในเขตบ านสบรวก ่ ้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีทาเรื ่ อขนาดเล็กขนส่งสิ นค้า ไปยังประเทศจีน และลาว เมือ ่ มองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเ ฉี ยงเหนือ จะเห็ นหมูบ ่ งลาวอยางชั ดเจน ส่วนทางพมาซึ ่ านในฝั ้ ่ ่ ง่ อยูด นตกนั้น ไมมี อสิ่ งกอสร างให ่ านตะวั ้ ่ หมูบ ่ านหรื ้ ่ ้ ้เห็ นในระยะใก ลๆ้ บริเวณดังกลาวยั งเป็ นทีบ ่ รรจบกันของแมน ่ ่ ้ ำโขงและแมน ่ ้ ำรวก ทีเ่ รียกวา่ สบรวกบริเวณนี้มเี คยมีชนกลุมน ่ ้ อยและกองกำลังติดอาวุ ธอยูหลายกลุ ม ้ ทีใ่ นแถบนี้เคยเป็ นแหลงปลู กฝิ่ นและผลิตยาเส ่ ่ พืน ่


13

พติดแหลงใหญ ส่วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นข ่ ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูตามชายแดน ่ บวนลัดเลาะไปตามไหลเขาพร อมกำลั งคุ้มกัน วากั ดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลีย ่ นดวยทองคำในน ่ ้ ่ นวายาเสพติ ่ ้ ้ำ หนักทีเ่ ทากั ่ าของชือ ่ สามเหลีย ่ มทองคำ ่ น จึงเป็ นทีม นักทองเที ย ่ วนิยมเดินทางไปยังสามเหลีย ่ มทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถายรู ปกับป้าย ่ ่ “สามเหลีย ่ มทองคำ” ทีต ่ ด ิ ตัง้ ไวริ นอกจากนี้ยงั นิยมนั่งเรือเทีย ่ วชมทิวทัศนจุ ้ มฝั่งแมน ่ ้ ำโขงดวย ้ ์ ดบร รจบของพรมแดนไทย ลาว และพมา่ คาเช ่ ่ าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) น อกจากนี้ยงั สามารถลองแม น ่ วทางตอนใตของประเทศจี น เช่น สิ บสองปันนาคุนหมิง ่ ่ ้ ำโขงไปเทีย ้ ไดอี แตหากต องการจะชมทิ วทัศนมุ ของสามเหลีย ่ มทองคำบริเวณสบรวกและเพือ ่ นบาน ้ กดวย ้ ่ ้ ้ ้ ์ มกวาง ตองขึ น ้ ไปบนดอยเชียงเมีย ่ ง ทีอ ่ ยูริ ้ ่ มแมน ่ ้ ำโขง


14

หอ

นาฬิ กาหลังใหมของจั งหวัดเชียงราย โดยความรวมมื อระหวางเทศบาล ่ ่ ่ นครเชียงรายและอาจารยเฉลิ ม ชั ย โฆษิ ต พิ พ ฒ ั น ตั ว หอนาฬิ กามี สีทอง ์ ์ มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชัว ่ โมง และทีส ่ ำคัญเมือ ่ ถึงเวลา 2 ทุมและ 3 ทุมของทุ กวัน ่ ่ จะมีการเลน เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิ กาจะเปลีย ่ นสี จากสี ทอง ่ แสง สี เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้า เขียว และอืน ่ ๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวคอยๆโผ ่ ลออกมา และบานออกในที ส ่ ด ุ เป็ นที ต ่ น ่ ื ตาตื น ่ ใจต อนั ก ท องเที ย ่ วทั ง ้ ชาวไทยและชาวต างชา ่ ่ ่ ่ ติ ทีม ่ าเฝ้ารอเวลานั้นๆ


15


531115042  

wellcom to chiang rai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you