Page 1

MENU Healthy Drinks

H

EALING

juices

น้ำผักผลไมต ้ านโรค ้ รสชาติดม ี ป ี ระโยน์ ช่วยลางสารพิ ษ ้ และเสริมภูมค ิ ุ้มกัน

16 healing juices and smoothies for health, detox and immunity


สารบัญ CONTENTS 1 About Healing Juices 3 ประโยชนของผั กผลไมแต ้ ละสี ่ ์ Common Ailments (โรคทัว่ ไป)

9

5 น้ำแตงโม (ลดไข)้ 9 น้ำฝรัง่ (หวัด) 11 น้ำมะขาม (ทองผู ก) ้ 15 น้ำส้ม (เพิม ่ พลังงาน)


Detox & lmmunity (ลางสารพิ ษและเสริมภูมค ิ ุ้มกันโรค) ้ 23

17 สั บปะรด (เสริมภูมค ิ ุ้มกันโรค)

Women’s Health (โรคของผู้หญิง) 23 น้ำแครอท (บำรุงครรภ)์

Cancer & Degenerative Diseases

(มะเร็งและโรคเนื่องจากความเสื่ อมสภาพ)

27 น้ำบีทรูท (มะเร็ง) 31 น้ำมะระ(เบาหวาน)

33 มะเขือเทศ (มะเร็ง)

35 น้ำทับทิม(โรคหลอดเลือกหัวใจ)

33


About

HEALING juices

ผักและผลไม้

คือ อาหารจำเป็ นสำหรับรางกาย และเป็ นน้ำทีค ่ น ้ั จากผัก ่ และผลไมสด จัดเป็ นเหลงของวิ ตามิน เกลือแร่ โปรตีน ้ ่ คารโบไฮเดรต สารไฟโตเคมิคอลและสารอืน ่ ๆทีม ่ เี ป็ นแหลงพลั งงาน ทีม ่ ป ี ระโยชนต ่ ่ างกาย ่ ์ ์ อร มีเอนไซท ์ ชนิดเดียวกับทีม ่ ใี นรางกายของสิ ่ ง มี ช ว ี ต ิ ร างกายสามารถดู ด ไปใช ได ทั น ที แ ต เอนไซม ่ ่ ้ ้ ่ ์ ส่วนใหญจะถู กทำลายไดด อนและความเย็ นจัด ดังนั้นเราจึงควรบริโภคผักและผลไมส ่ ้ วยความร ้ ้ ้ ด มากกวานำผั กและผลไมที ่ านกระบวนการแปรรู ป เป็ นน้ำทีเ่ ซลลของร างกายต องการ น้ำ ่ ้ ผ ่ ่ ้ ์ ทีเ่ ซลลของร างกายต องการใช ่ ใี นผักและผลไม้ ซึง่ เป็ นน้ำทีม ่ ค ี ุณภาพสูง ่ ้ ้เป็ นชนิดเดียวกันน้ำทีม ์ เพราะมีคุณคาทางโภชนาการสู ง และรางกายสามารถดู ดซึมเขาสู ่ ่ ้ ่ เซลลได ้ นที น้ำตาลผลไม้ ์ ทั วิตามิน และแรธาตุ ทม ี่ ใี นน้ำผักและผลไมสด จะทำให้รูสึ้ กสดชืน ่ กระปรีก ้ ระเปราอุ ่ ้ ่ ดมไปดวย ้ สารตานอนุ มล ู อิสระและช่วยชะลอความแก่ ้

ผักและผลไมช ษ ้ ่ วยลางพิ ้

เมือ ่ รางกายได รั ่ อให บพิษออกดวยกลไกทางธรรม ่ ้ บสิ่ งกระตุนที ้ ก ่ ้เกิดพิษตางกายจะพยายามขั ่ ้ ชาติโดยมีตบ ั เป็ นอวัยวะหลักในการทำหน้าทีน ่ ี้ซง่ึ กระบวนการนี้จะเกิดขึน ้ ระหวางการนอนหลั กแต่ ่ หากรางกายได รั ดออกได้ ทัน ่ ้ บสารพิษในปริมาณมากเกินไป จนกลไกธรรมชาติไมสามารถกำจั ่ แนวทางทีด ่ ท ี ส ี่ ุดคือ หันมาบริโภคผักและผลไมสดเพราะกรดผลไม ในน เช่นกรด ้ ้ ้ ำผักและผลไม้ alpha hydroxy กรดซิตริคและกรดเอสคอบิค(วิตามินซี) จะช่วยในขบวนการกำจัดของเสี ยออกจ ากรางกายได เป็ รวมทัง้ กากใยทีม ่ ใี นผักและผลไมสด ซึง่ จะทำหน้าทีช ่ ่ วยนำพาของเสี ยอ ่ ้ นอยางดี ่ ้ อกจากรางกายไดเร็ วขึน ้ ่

1


ช่วยเสริมความทรงจำ ผลจากการวิจย ั พบวาสารต านอนุ มล ู อิสระแ ่ ้ ละน้ำตาลจากผลไม้ มีส่วนช่วยส่งเสริมแล ะปรับปรุงการเรียนรูและความจำของมนุ ษย ์ ้ ได้ โดยไปกระตุนและพั ฒนาสมอง ทำใ ้ ห้มนุ ษยสามารถคิ ดและจดจำขอมู ้ ลไดเร็ ้ วขึ้ ์ น ในขณะทีแ ่ ป้ง น้ำตาลขัดสี และเนื้อสั ตว ์ ทีต ่ องใช ้ ้พลังงานการเผาผลาญสูง จะส่งผลเชิงลบตอการพั ฒนาสมอง ่

ช่วยดูแลผิวพรรณ กรดผลไมจะทำหน ่ งความชุ่มชืน ้ ให้แกผิ ้ ้ าทีค ่ ว พรรณไดเป็ รวมทัง้ วิตามันชนิดตางๆ ้ นอยางดี ่ ่ เช่น วิตามินเอ ซี และ อี จะช่วยให้ผิวกระชับ เตงตึ ่ ง และแข็งแรง เป็ นอีกเคล็ดลับหนึ่งของการชะลอความแก่

เรือ ่ งของอาหารสุขภาพ

รวมถึงน้ำผักผลไมเพื ่ สุขภาพนั้นส ้ อ มัยนี้เป็ นทีน ่ ิยมกันอยางมากค ะ่ เรา ่ เลยไดโอกาสนำประโยชน ของน ณของน้ำผักผลไมมาฝากกั นอีกดวยค ะ่ เพือ ่ ้ ้ ำผักผลไมและสรรพคุ ้ ้ ้ ์ ให้คุณผู้หญิงหรือใครก็ตามทีช ่ อบรักษาสุขภาพไดลองเลื อกน้ำผักผลไมได ้ ้ อย ้ างตรงตามเป ่ ้ าหมายใ นสุขภาพของคุณคะ่ เพราะใน ประโยชนของน ้ ำผักผลไม้ นั้นมีมากมายทีเดียวและวันนี้เราก็นำ ์ ประโยชนของน ดมาฝากกันอีกดวยค ะ่ ใ ้ ำผักผลไม้ รวมถึง สรรพคุณของน้ำผักผลไม้ แตละชนิ ่ ้ ์ ครอยากรูก็ ณของน้ำผักผลไมกั ะ่ ้ มาดูประโยชนของน ้ ำผักผลไมและสรรพคุ ้ ้ นไดเลยค ้ ์

2


ประโยชนของผั กผลไมแต ้ ละสี ่ ์ มหัศจรรยพลั เขียว เหลือง แดง มวง ขาว ้ ่ ์ งผัก 5 สี ประกอบไปดวย ซึง่ แตละสี ก็จะให้คุณประโยชนที ่ ตกตางกั นไป ่ ่ ์ แ

ผักสี ส้ม หรือ สี เหลือง ลวนอุ ดมไปดวยวิ ตา ้ ้ มินทีม ่ ศ ี ั กยภาพดานการต านอนุ มล ู อิสระอันเป็ น ้ ้ ตัวกอมะเร็ ง คนผิวขาวทีก ่ น ิ มะละกอหรือแครอตมาก ่ ผิวจะออกสี เหลืองสวย ช่วยลดระดับคอเลสเทอรอล หรือหากกินมะละกอหามมากๆ นานถึง 2 ปี อาจจะ ่ ช่วยเปลีย ่ นสี ผวิ หน้าทีเ่ ป็ นฝ้าให้หายไดโดยไม ต ง่ ้ ่ องพึ ้ ครีมแกฝ ้ ้ าเลย กรณีของขาวโพดจะช ้ ่ วยป้องกันควา มเสื่ อมของจุดสี หรือแสงสี ของเรตินาดวงตา ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท ่ ำให้คนแกมองไม เห็ ่ ่ น

ผักสี แดง จะมีสาร Cycopene เป็ นตัวพิกเมนตให ์ ้สี แดงในแตงโม มะเขือเทศ สาร Betacycin ให้สี แดงในลูกทับทิม บีตรูต และแคนเบอรรี์ ่ สารทัง้ สองอยางนี ้เป็ นสารตานอนุ มล ู ่ ้ อิสระ หรือ Antioxydants ซึง่ จะช่วยป้องกันการเ กิดมะเร็งหลายชนิด

3


ผักสี มวง พืชผักสี มวงมี สารแอนโทไชยานิน ่ ่ สี มวงในดอกอั ญชัน กะหลำปลี ผิวเขม ่ ่ ้ ชมพูมะเหมี ย ่ ว มะเขื อ ม วง สารสี ม วงนี ้จะช่วย ่ ่ ่ ลบลางสารที ก ่ อมะเร็ ง และสาร Anthocyanin ้ ่ นี้ยงั ออกฤทธิท ์ าง ขยายเส้นเลือดช่วยลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคหัวใจและอัมพาตไดดี ้ ผักสี ขาว โดยเฉพาะดอกแคนั้นมีกน ั แทบทุกครัวเรือน ยอดแคมีเบตาแคโรทีนสูงมาก ดอกแคมีวต ิ ามินซี ช่วยแกหวั ้ ดไดดี ้ แถมยังช่วยให้ผิวสวย อยาลื ่ มดึง เกสรออกกอนนำไปลวกหรื อตมเพราะเป็ นส่วนทีข ่ มม ่ ้ ากทีส ่ ุดนั่นเอง

ผักสี เขียว ซึง่ พิกเมนตคลอโรฟิ ลลจะเป็ นสา ์ ์ รทีใ่ ห้สี เขียวแกผั ผักทีม ่ ส ี ี เขียวเขมมา ่ กตางๆ ่ ้ กยิง่ มีคลอโร-ฟิ ลลมาก เมือ ่ คลอโรฟิ ลลถู ่ ์ ์ กยอ ยแลวจะมี พ ลั ง แรงมากในการป อง กั น มะเร็ ง ้ ้ ทัง้ ยังช่วยขจัดกลิน ่ เหม็นตางๆ ในตัวคนอีกดวย ่ ้

ผักสี ขาว โดยเฉพาะดอกแคนั้นมีกน ั แทบทุ กครัวเรือน ยอดแคมีเบตาแคโรทีนสูงมาก ดอกแคมีวต ิ ามินซี ช่วยแกหวั ้ ดไดดี ้ แถมยังช่วยให้ผิวสวย อยาลื ่ มดึงเกสรออกกอนนำ ่ ไปลวกหรือตมเพราะเป็ นส่วนทีข ่ มมากทีส ่ ุดนั่นเอง ้

ุ4


Common Ailments (โรคทัว่ ไป)

5


น้ำแตงโมปั่น ส่วนผสม เนื้อแตงโม 50 กรัม ( 5 ช้อนคาว) น้ำเชือ ่ ม 15 กรัม ( 1 ช้อนคาว) เกลือป่นเสริมไอโอดีน 1 กรัม (1/5ช้อนชา) น้ำเปลาต ่ มสุ ้ ก 150 กรัม (10 ช้อนคาว) วิธท ี ำ นำเนื้อแตงโม น้ำ น้ำเชือ ่ ม เกลือ ใส่ในเครือ ่ งปั่น นำไปปั้นให้ละเอียด ชิมรสตามชอบ

ATERME W L

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได

O N

คุณคาทางอาหาร ่ มีวต ิ ามินเอ ช่วยบำรุงสายตา และวิตามินซี ช่วย ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน คุณคาทางยาช ่ ่ วยขับปัสสาวะ ปากเป็ นแผล แกร แก้ ้ อนใน ้ กระหายน้ำ

6


7


น้ำเชอรี่ ส่วนผสม เชอรี่ 100 กรัม (7 ช้อนคาว) น้ำเชือ ่ ม 30 กรัม (2 ช้อนคาว) น้ำเปลาต ่ มสุ ้ ก 200 กรัม (14 ช้อนคาว) เกลือป่นเสริมไอโอดีน 1 กรัม(1/5 ช้อนชา) วิธท ี ำ เลือกเชอรีเ่ ด็ดกานล างให ้ ้ ้สะอาด นำไปใส่เครือ ่ งปั่นใส่น้ำตมครึ ง่ หนึ่งปั่น ้ ให้ละเอียดนำไปกรองเอาแตน ่ ้ ำนำ น้ำเปลาต ้ กับ ่ มสุ ้ กส่วนทีเ่ หลือใส่ลงไปคัน กากเชอรีใ่ ห้แห้งมากทีส ่ ุดนำน้ำเชอรีท ่ ค ี่ น ้ั ไดใส ่ มเติมเกลือ ชิมรสตามชอบ ้ ่ น้ำเชือ

erri h e C

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได

s.

คุณคาทางอาหาร ่ มีวต ิ ามินซีสงู มาก ช่วยป้องกันโรคเลือดออก ตามไรฟัน คุณคาทางยาช ่ ่ วยป้องกันโรค โลหิตจาง

8


9


น้ำฝรัง่ ส่วนผสม ฝรัง่ แกจั ่ ด (หันชินเล็ก ๆ) 30 กรัม (2 ช้อนคาว) น้ำตมสุ ้ ก 200 กรัม (14 ช้อนคาว) น้ำเชือ ่ ม 15 กรัม (1 ช้อนคาว) เกลือป่นเล็กน้อย 2 กรัม (2/5 ช้อนชา) วิธท ี ำ เลือกฝรัง่ ทีแ ่ กจั ่ ด ลางน ้ ้ ำสะอาด ฝานเฉพาะเนื้อชิน ้ เล็ก ๆ นำใส่เครือ ่ งปั่น เติมน้ำสุก ปั่นจนละเอียด แลวกรองด วยผ ้ ้ ้าขาวบาง เติมน้ำเชือ ่ มและเกลือป่นเล็กน้อย ชิมรสตามใจชอบ

Guava

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได คุณคาทางอาหาร มีวต ิ ามินซีสงู ่ ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน และมีสารเบตา-คาโรที น ้ ช่วยลดสารพิษ ในรางกายทั ง้ ยังป้องกั ่ นไมให ่ นังหลอดเลือด ซึง่ เ ่ ้ไขมันจับทีผ ป็ นสาเหตุของโรคหลอดเลือดแข็งตัว คุณคาทางยาช ่ ่ วยลดระดับไขมันในเลือด ซึง่ เหมาะสำหรับผู้ป่วย เส้นเลือดอุดตัน

10


11


น้ำมะขาม ส่วนผสม เนื้อมะขามสด หรือเปี ยก 20 กรัม (2 ฝักใหญ)่ น้ำเชือ ่ ม 30 กรัม (2 ช้อนคาว) เกลือป่นเสริมไอโอดีน 2 กรัม (2/5ช้อนชา) น้ำเปลา่ 240 กรัม (16 ช้อนคาว)

วิธท ี ำ นำมะขามสดไปลวกในน้ำตมเดื ้ อด ตักขึน ้ แกะเอาแตเนื ่ ้อมะขาม นำไป ตมกั ้ บน้ำตามส่วนผสม ให้เดือด เติมน้ำเชือ ่ ม เกลือ ชิมรสตามชอบ แตถ ่ โมง ่ าใช ้ ้มะขามเปี ยก ควรแช่น้ำไวสั ้ ก 1/2 ชัว เพือ ่ ให้มะขามเปี ยก เปื่ อยยุยออกมารวมกั บน้ำ ่ กอนนำไปต มจนเดื อด แลวปรุ งดวยน ่ ม ่ ้ ้ ้ ้ ำเชือ และเกลือ ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได

Tamarind

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได คุณคาทางอาหาร มีวต ิ ามินเอ ่ ช่วยบำรุงสายตา และมีแคลเซียมช่วย บำรงกระดูก รวมทัง้ แกกระหายน ้ ้ำ คุณคาทางยาช ่ ่ วยขับเสมหะ แกไอ ้ เป็ นยาระบายทอง ช วยการ ้ ่ ขับถายได ดี ลดอาการโลหิ ตจาง ่ ้ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน

12


13


น้ำมะมวง ่ ส่วนผสม เนื้อมะมวงดิ บ 100 กรัม (ครึง่ ผลเล็ก) ่ น้ำตมสุ ้ ก 200 กรัม (14 ช้อนคาว) น้ำเชือ ่ ม 30 กรัม (2 ช้อนคาว) เกลือป่น 1 กรัม (1/5 ช้อนชา) วิธท ี ำ เตรียมวิธท ี ี่ 1 ใช้มะมวงดิ บ เช่น ่ มะมวงแก วหรื อมะมวงแรด เป็ นมะมวง ่ ้ ่ ่ ทีม ่ รี สเปรีย ้ วไมมากนั ก จะได น ำมะม วงที ม ่ รี สกลมกลอม ่ ้ ้ ่ ่ ปอกเปลือกมะมวงออก ล างน ำ สั บ ให เป็ นเส นๆ เล็ ก ๆ ่ ้ ้ ้ ้ คัน ้ กับน้ำสุก กรองดวยผ ้ ้าขาวบาง เอากากออก เติม น้ำเชือ ่ ม เกลือป่น ชิมดูตามใจชอบ ใส่น้ำแข็งดืม ่ จะไดน สี ขาวนวล มีรส ้ ้ ำมะมวงใส ่ หวานอมเปรีย ้ ว เตรียมวิธท ี ี่ 2 ใช้มะมวงดิ บ เหมือนกับวิธท ี ี่ 1 ่ คือสั บเนื้อมะมวงให ่ ้เป็ น เส้นๆ ปั่นให้ละเอียด เติมน้ำสุก น้ำเชือ ่ ม และเกลือป่นตามตองการ ชิมดูรสตาม ใจชอบ ้ น้ำมะมวงที เ่ ตรียมวิธน ี ี้จะขุนขาว เพราะมีเนื้อมะมวงป ่ ่ ่ ่ นอยู่ เตรียมวิธท ี 3 ี่ ใช้มะมวงสุ ก ลางมะม วงให ่ ้ ่ ้สะอาด ปอกเปลือก ฝานเนื้อเขา้ เครือ ่ งปั่น เดิมน้ำสุก เติมเกลือเล็กน้อย ชิมดูตามตองการ ้ ถาต ่ มลงไป ้ องการหวานให ้ ้เติม น้ำเชือ น้ำมะมวงควรเตรี ยมและดืม ่ ให้หมดใน 1 วัน ่

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได คุณคาทางอาหาร ่ มีวต ิ ามินเอและวิตามินซีสงู ช่วยบำรุงสายตา ป้องกัน โรคเลือ ดออกตามไรฟันและยังมีฟอสฟอรัส แคลเซียม และเหล็กเล็กน้อย คุณคาทางยาเป็ นยาระบายออน ๆ ่ ่

go n a M

14


15


น้ำส้มคัน ้ ส่วนผสม ส้มเขียวหวาน 220 กรัม (3 ผลขนาดกลาง) เกลือป่นเสริมไอโอดีน 1 กรัม (1/5 ช้อนชา)

ประโยชนที รั ี ำ ่ ้ บ วิธท ์ ร่ างกายจะได นำส้มมาลางเปลื อกให้สะอาดใช้มีดผาขวางลู ้ ่ ก คัน ้ เอาแตน ่ ้ ำ เติมเกลือ ตักเอาเมล็ดออก ชิมรสตามชอบ

ange r O

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายได คุณคาทางอาหาร มีวต ิ ามินเอมาก ่ ช่วยบำรุงสายตา นอกจากนี้ยงั มี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินซี ช่วยบำรุง กระดูก และ ฟัน คุณคาทางยาป ่ ้ องกันโรคโลหิตจาง ป้องกันโรคเลือดออกตาม ไรฟัน

16


Detox & lmmunity (ลางสารพิ ษและเสริมภูมค ิ ุ้มกันโรค) ้

17


น้ำสั บปะรด ส่วนผสม น้ำสั บปะรด 240 กรัม (1/4 ผลใหญ)่ น้ำเชือ ่ ม 15 กรัม (1 ช้อนคาว) เกลือป่นเสริมไอโอดีน 2 กรัม (2/5 ช้อนชา) วิธท ี ำ นำสั บปะรดลางให ้ ้สะอาด ปอกเปลือกแลวล กครัง้ คัน ้ เอาแตน ้ างอี ้ ่ ้ำ เติมน้ำเชือ ่ ม เกลือ ชิมรสตามชอบ ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได

e a p pl n i e P

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได คุณคาทางอาหาร มีแคลเซียม ่ และฟอสฟอรัสมากช่วยบำรุงกระดูก และฟันรองลงมามีวต ิ ามินซีช่วยป้องกั นโรคเลือด ออกตามไรฟัน คุณคาทางยาช ่ ่ วยยอยอาหาร ่ ลดอาการแน่นทอง ้ ลดอาการ อักเสบ บวม ซ่อมแซมเนื้อเยือ ่ ทีส ่ ึ กหรอ ช่วยขับ เสมหะ

18


19


น้ำมะนาว ส่วนผสม ) -

น้ำมะนาว 30 กรัม ( 2 ช้อนคาว หรือ 1 ผล น้ำเชือ ่ ม 30 กรัม ( 2 ช้อนคาว ) น้ำเปลาต ่ มสุ ้ ก 180 กรัม ( 12 ช้อนคาว ) เกลือป่นเสริมไอโอดีน 2 กรัม ( 2/5 ช้อน )

วิธท ี ำ นำมะนาวมาลางเปลื อกแลวผ เอาเมล็ดมะนาวอ ้ ้ าออก ่ อกให้หมดคัน ้ เอาแตน ่ ม เกลือ ่ ้ ำ ผสมกับน้ำ น้ำเชือ คนให้เกลือละลายชิมรสตามชอบ หรืออาจเอาเปลือกขอ งผลสดประมาณครึง่ ผลหรือทุบเล็กน้อยพอให้น้ำมันออก ชงน้ำรอนดื ม ่ เวลามีอาการทองอื ดทองเฟ ้ ้ ้ ้ อ แน่นจุกเสี ยด

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได คุณคาทางอาหาร: มีวต ิ ามินซีมากช่ว ่ ยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน คุณคาทางยา: ช่วยขับเสมหะ ่ ลดอาการไอ เจ็บคอ คลืน ่ ใส้อ าเจียนและช่วยขับลมในกระเพาะ แกท ดทองเฟ ย ้ องอื ้ ้ ้ อและออนเพลี ่

n o m LE

20


k

in

Pump

21


น้ำฟักทอง ส่วนผสมของน้ำฟักทอง 1.ฟักทองนึ่งสุก 1 ถวย 2.น้ำสะอาด 3 ถวย ้ ้ 3.น้ำตาลทราย 100 กรัม หรือน้ำเชือ ่ ม 1 ถวยตวง ้ 4.เกลือป่น

วิธท ี ำ

ประโยชนที ่ างกายจะได รั ่ ้ บ ์ ร

น้ำฟักทอง ปอก เปลือกฟักทอง นึ่งให้สุก ใส่เครือ ่ งปั่นเติมน้ำ ปั่นให้ละเอียด เทใส่ภาชนะนำไปตัง้ ไฟ เติมน้ำตาลทราย เกลือป่น ชิมรสตามใจชอบ กรองดวยผ ้ ้าขาวบางใส่หมอตั ้ ง้ ไฟพ อเดือด ยกลง จะไดน ้ ้ ำฟักทองสี เหลือง มีรสหวานมัน เทใส่ขวด นำไปแช่เย็น หรือนำฟักทองไปนึ่งให้สุก แลวนำมาใส ่ งปั่น เติมน้ำ แลวปั ้ ่ เครือ ้ ่นให้ละเอียด นำไปตัง้ ไฟตมจนเดื อด เติมน้ำเชือ ่ ม และเกลือลงไป ้ ชิมรส เมือ ่ ไดรสชาติ ตามชอบแลวยกลงกรองด วยผ ้ ้ ้ ้าขา วบาง เราก็จะไดน ้ ้ ำฟักทองสี เหลืองน่ารับประทาน

คุณคาทางโภชนาการ ่ 1.เนื้อฟักทอง มีวต ิ ามินเอสูงมาก มีฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง สารสี เหลืองและโปรตีน 2.ใบออน มีวต ิ ามินเอสูงเ ่ ทากั บเนื้อฟักทอง มีแคลเ ่ ซียมและฟอสฟอรัสสูงกวาใ ่ นเนื้อ 3.ดอก มีวต ิ ามินเอ ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีวต ิ ามินซีเล็กน้อย 4.เมล็ด มีน้ำมัน แป้ง ฟอสฟอรัส โปรตีนและวิตามิน สรรพคุณ 1.เมล็ด ขับพยาธิตว ั ตืด ขับปัสสาวะ และบำรุงรางกาย ่ 2.ราก บำรุงรางกาย ่ แกไอ ถอนพิ ษของฝิ่ น ้ ่ 3.น้ำมันจากเมล็ด บำรุงประสาท 4.เยือ ่ กลางผล พอกแกฟกช ้ ้ำ แกปวดอั กเสบ ้

Pumpkin

22


Women’s Health (โรคของผู้หญิง)

23


น้ำแครอทปั่น ส่วนผสมของน้ำแครอทปั่น

วิธท ี ำน้ำแครอทปั่น นำแครอททีซ ่ อ ื้ มาจากตลาด ปอกเปลือกแลวล ้ างทำความสะอาด ้ แลวหั ่ เป็ นชิน ้ ใส่โถเครือ ่ งปั่น ้ น เติมน้ำเชือ ่ ม น้ำมะนาว น้ำตมสุ ้ ก และเกลือ ปั่นให้ละเอียด จนเนียนกลายเป็ นเนื้อเดียวกัน เทานี ่ ่ ้ก็จะไดน ้ ้ ำแครอทสี ส้ม น่าดืม จะดืม ่ แบบสด ๆ หรือนำไปแช่เย็นกอนดื ม ่ ่ หรือจะรินใส่แกวดื ่ พรอมน ้ ม ้ ้ ำแข็งก็ได้ ( แล้ วแตว่ าชอบทานแบบเย็ นหรือไมเย็ ่ ่ น

Carrot

แครอทปอกเปลือกหัน ่ เป้นชิน ้ แลว ้ 1 ถวยตวง ้ น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ น้ำเชือ ่ ม 1 ถวยตวง ้ น้ำตมสุ ก 4 ถ วยตวง ้ ้ เกลือ 2 ช้อนชา

ประโยชนและคุ ณคาที น้ำแครอทปั่น ่ ไ่ ดจาก ้ ์ แครอทนั้นมี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินเอสูงมาก และ วิตามินซี แคลเซียม คารโบไฮเดตร โปรตีน ฟอสฟอรัสธาตุเหล็ก ์ เส้นใยมีสารตอต งในกระเพาะอาหารแ ่ านมะเร็ ้ ละลำใส้ ไมน ่ ใช่มัย ้ ละครั บวาแครอทจะ ่ ่ าเชือ ่ ่ มีสรรพคุณในการตอต านโรค และให ่ ้ ้สารอ าหารทีเ่ ป็ นประโยชนต ่ างกายคนเรามากมา ่ ์ อร ยขนาดนี้.

24


25


น้ำแตงกวาปั่น ส่วนผสมของน้ำแตงกวา

วิธท ี ำน้ำแตงกวา 1ลางแตงกวาด วยน เอาเมล็ด ้ ้ ้ ำให้สะอาด ออกหัน ่ เป็ นชิน ้ ใส่โถปั่นเติมน้ำสุก น้ำเชือ ่ ม เกลือป่น ปั่นให้ละเอียด ชิม รสตามชอบ เวลาเสิ รฟ ์ 2 เอาน้ำแข็งทุบใส่แกวริ ้ นน้ำแตงกวาใส่ รสหวาน เย็นชืน ่ ใจ

Cucumber

แตงกวา 4 ผล น้ำเชือ ่ ม 1 ถวยตวง ้ น้ำตมสุ ้ ก 2 ถวยตวง ้ เกลือ 1/2 ช้อนชา

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายได

แตงกวาเป็ นพืชจำพวกไมเถาไม เลื ้ ้ ้ อ ย มีหลายพันธุที ู้ ก แตงกวา แตงราน ้ ์ ร่ จั ลำตนมี ่ มใบมีขนสั้ นใบเดีย ่ ว ้ สีเขียวเป็ นเหลีย ออกดอกตามซอกใบ ดอกสี เหลือง ผลกลมยาว สี ผลมีสีเขียวปนขาว ถาผลสุ กจะมีสีเหลือง ้ แตงกวานั้นประกอบดวยวิ ตามินเอ ้ แคลเซียม วิตามินบีรวม วิตามินซี เหล็ก และเกลือแรต น้ำแตงกวารักษาโรคผิวหนัง ่ างๆ ่ ลดอาการอักเสบของผิวหนัง เมล็ดเป็ นยาขับพยาธิ ในผลแตงกวามีเอนไซม ์ ช่วยยอยโปรตี น และมีสารกลิน ่ หอมทีล ่ ะ ่ ลายไตในแอลกอฮอล ้ ์ ใช้ผสมในน้ำหอม และเครือ ่ งสำอาง มีกรดอะมิโนในปริมาณสูง ผลนำมาประกอบอาหารไดทั ้ ง้ ผัด รับประทานสด หัน ่ ผลสดบางๆ บำรุงผิวหน้า การเลือก แตงกวาให้เลือกแตงกวาทีส ่ ด ผิวไมเหี ่ ว ่ ย เนื้อแน่น ไส้น้อย เปลือกจะมีสีเขียวยาวเป็ นริว้ ลางทั ง้ เปลือกแลวหั ่ เป็ นชิน ้ ้ ้ น 26


Cancer & Degenerative Diseases

27

(มะเร็งและโรคเนื่องจากความเสื่ อมสภาพ)


น้ำบีทรูท ส่วนผสม •บีทรูทสด 2 หัว •น้ำสะอาด 1 ถวย ้ •น้ำตาลทราย 1/2 ถวย ้ •เกลือป่น 1/3 ช้อนชา

วิธท ี ำ นำบีทรูทมา ปอกเปลือกแลวล ้ างน ้ ้ ำให้สะอาด หัน ่ ให้เป็ นฝอยเล็กๆ ใส่เครือ ่ งปั่น เติมน้ำ กรองเอากากออก ใส่หมอเคลื อบตัง้ ไฟ ้ แลวเติ ้ มน้ำตาลทราย เกลือเล็กน้อย ชิมรสตามชอบ ถาต ม ่ รสชาด ให้ผสมน้ำ ้ องการเพิ ้ กระทกรกฝรัง่ ลงไปดวยจะทำให ่ หอมน่ารับประ ้ ้มีกลิน ทานขึน ้

ประโยชนและคุ ณคาทางสมุ นไพร ่ ์ เป็ นยาขับปัสสาวะ ยาระบาย เจริญอาหาร แกเจ็ ้ บคอ ขับเสมหะ แกไอ แกบวมและแก บิ ้ ้ ้ ด

troo e e t B

28


29


น้ำขาวโพด ้ ส่วนผสมของน้ำขาวโพด ้ เมล็ดขาวโพดต มสุ ้ ้ ก 2 ถวยตวง ้ น้ำเชือ ่ ม 1 ถวยตวง ้ น้ำตมสุ ้ ก 4 ถวยตวง ้

เกลือ 1/2 ช้อนชา

วิธท ี ำน้ำขาวโพด ้ นำ ขาวโพด สดทีซ ่ อ ื้ มาลางทำความสะอาด ้ ้ แลวถึ ง นำไปต มให สุ ก ใช มี ้ ้ ้ ้ ดฝานเมล็ด ขาวโพด หรือแกะเอาแตเมล็ ้ ่ ด ให้ไดประมาณ 2 ถวย พอไดเมล็ ้ ้ ้ ดขาว ้ โพดแลวนำไปใส ้ ่ โถปั่น ตามดวยน ้ ้ ำ้ตมสุ ้ ก น้ำเชือ ่ ม เกลือ และนมสด ปั่นให้เขา้ กันจนละเอียดเป็ นเนื้อเดียว แคนี ่ ้ก็จะได้ น้ำขาวโพด สดทีร่ สชาติ อรอย หอม หวาน ้ ่ ถาชอบดื ม ่ เย็น ๆ ก็สามารถนำไปแช่ตูเย็ ้ ้ นกอน ่ แลวค ม ่ ก็ได้ ้ อยนำออกมาดื ่ หรือวาปั ่ สด ๆ เลยก็ได้ ่ ่นเสร็จแลวดื ้ ม

Corn

นมสด 2 ช้อนโต๊ะ

ประโยชนและคุ ณคาที ่ ไ่ ดจาก ้ ์ น้ำขาวโพด ้ ในเมล็ดของขาวโพดนั ้น ้ มีวต ิ ามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แป้ง โปรตีน น้ำตาล แลวยั ้ งเป็ นยาขับปัสสาวะ แถมซังขาวโพดปรุ งเป็ นยาแกโรคตา ้ ้ นขโมยเด็กอีกดวย ้

30


31


น้ำมะระปั่น วิธท ี ำน้ำมะระปั่น (จำนวน 3แกว) ้ เนื้อมะระสดหัน ่ ชิน ้ 2 ถวย ้ น้ำส้มคัน ้ 1/2 ถวย ้ น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ น้ำเชือ ่ ม 3 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 1/4 ช้อนชา น้ำตมสุ ้ กแช่เย็น 1 ถวย ้ น้ำแข็งบดละเอียด 1 ถวย ้ วิธท ี ำ

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายได

เลือกมะระจีนแกจั ่ ด ดูทเี่ ปลือกสี เขียวอมขาว ลางน ดออก หั่ ้ ้ ำให้สะอาด ผาเอาเม็ ่ นเป็ นชิน ้ นำไปแช่ตูเย็ ้ นให้เย็นจัด เพือ ่ ลดความขมและกลิน ่ เหม็นเขียว เมือ ่ เย็นไดที ้ ่ นำส่วนผสมทัง้ หมดปั่นเขาด นให้ละเอียด ้ วยกั ้ รินใส่แกวแล วดื ่ สูตรนี้ทานแลวจะช ้ ้ ม ้ ่ วยชะลอควา มแกได ่ อี ้ กดวย ้

Bitter

มะระ เป็ นผักผลผิวขรุขระทีม ่ รี สขม เน้นทีม ่ ะระจีน เพราะเนื้อ มะระจีนนี้ประกอบดวยวิ ตามิน ้ ซี วิตามินบีรวม และเกลือแรชนิ ่ ดตาง ่ ๆ เหตุทเี่ นื้อมะระมีรสขม เพราะ มีสารอัลคารลอยด ชื ่ ์ ์ อ โมโมดิดน ิ ช่วยทำให้เจริญอาหาร และเป็ นยาระบายออน ่ ๆ สามารถตานเชื อ ้ ไวรัส ้ แถมลาสุ ั ค้นพบวา่ มะระขีน ้ ก ่ ดผลการวิจย (ผลเล็ก ๆ ทีแ ่ นมกับน้ำพริก ) ช่วยตานเชื อ ้ ไวรัส H I V ไดอี ้ ้ กดวย ้

32


33


น้ำมะเขือเทศ ส่วนผสม

วิธท ี ำ นำมะเขือเทศลางให ้ ้สะอาด หัน ่ ให้ชิน ้ พอประมาณ ใส่ในเครือ ่ งปั่น พรอมน ่ ม เกลือ น้ำสุก ้ ้ ำเชือ ปั่นให้ละเอียด ชิมรสตามชอบ

tomato

- มะเขือเทศ 50 กรัม( 1 ผลใหญ่ ) - น้ำเชือ ่ ม 15 กรัม( 1 ช้อนคาว ) - น้ำเปลาต ่ มสุ ้ ก 200 กรัม( 14 ช้อนคาว ) - เกลือป่นเสริมไอโอดีน 2 กรัม(2/5 ช้อนชา )

ประโยชนที รั ่ ้ บ ์ ร่ างกายจะได มีเบตาคุณคาทางอาหาร: ่ ้ แคโรทีน สูงมากช่วยตอต ง ่ านมะเร็ ้ และมีวต ิ ามินซี สูงมากเช่นกันป้องกันเลือดออกตาม ไรฟัน คุณคาทางยา: ่ ทำให้เกิดความสดชืน ่ แกกระหายน ้ ้ำ ผิวพรรณผองใส ่ ช่วยในการยอยอาหารดี ขน ึ้ ่ ช่วยฟอกเลือดและป้องกันโรคมะเร็ง น้ำลูกเดือย สมุนไพร

34


35


น้ำทับทิม ส่วนผสม เนื้อลูกทับทิม 1 ถวยตวง ้ น้ำตมสุ ก 1 ถ วยตวง ้ ้ น้ำเชือ ่ ม ตามชอบ เกลือ ตามชอบ

R

วิธท ี ำ นำทับทิมแกะเอาแตเนื ่ ้อ 1 ถวย ้ ใส่ในผ้าขาวบางขยำเติมน้ำตมสุ ้ ข 1 ถวย ้ ขยำซ้ำอีก กะวาให ได เนื ้ อ ออกมาจากเมล็ ดมา ่ ้ ้ กทีส ่ ุด จากนั้นนำมาเติมน้ำเชือ ่ มและเกลือป่น คนให้ละลาย ชิมตามชอบ

u

by

ประโยชน์ การฟื้ นฟูส่ สภาพเดิ ู มของหัวใจและตับ การฟอกไตและทอปั ่ สสาวะ สมรรถนะในการส่งเสริมการยอย ่ ขจัดไขมันส่วนเกิน เป็ นยาบำรุงกำลัง ช่วยป้องกันการแพท ้ อง ้ ช่วยปรับฮอรโมนในวั ยหมดประจำเดือน ์ ปรับปรุงระบบการฟอกและหมุนเวียนโลหิ ตการฟื้ นฟูจากโรคเบาหวาน สมรรถนะในการกลัน ้ เสมหะ ตอต ่ อมสมรรถภาพทางเพศและเ ่ านการเสื ้ พิม ่ พลัง ป้องกันโรคขีห ้ ลงขีล ้ ม ื ในผู้สูงอายุ ทำให้ผิวหน้าสวย

36


531115042  

ratchanee sangkum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you