Issuu on Google+

นายอนุวตั น์ สี โลปา ได้ ผ่านการอบรมหลักสู ตร Adode InDeing cs3 จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารี นิจ) อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย

BBBBBBBBBB

มอบวุฒบิ ตั รฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า

B

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราย

B

BBBBBBBBBBBBBBBB


531115034