Page 1

การใช้ โปรแกรม Marvin โปรแกรมสร้างสื่ อสามมิติ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู สามารถสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ ได้สะดวกขึ้น ด้วยคุณลักษณะของสื่ อที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ด้วยภาพ เสี ยง วิดีทศั น์ที่สมจริ ง ไม่จากัดภาษา รวมทั้งการนาเสนอบทเรี ยน ที่สร้างด้วยโปรแกรม MS PowerPoint ผนวกลงไปในสื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

หลักการทางานของ Marvin เนื่องจาก Marvin เป็ นโปรแกรมการสร้างสื่ อ Media อย่างง่ายของ Microsoft ซึ่ งสามารถใช้งานได้ท้ งั ไฟล์ ภาพ และเสี ยง ดังนั้น ก่อนจะสร้างจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน ของตัวโปรแกรมก่อนซึ่ งสามารถดูคาอธิบาย ได้จากตัวอย่างในรู ปภาพ

จากรู ปสามารถอธิบายการทางานได้เป็ นขั้นตอนดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5.

ทาการออกแบบ Storyboards ทาการเพิ่ม Characters (ตัวการ์ ตูน) กาหนดการนาเข้า Media อื่นๆๆ เช่นภาพและเสี ยง (การบันทึก) เมื่อนา ภาพและเสี ยงที่บนั ทึกแล้ว มาทาการกาหนดการแสดงผลของ Characters อื่นๆๆ แสดงผล


6. จัดทา Format ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่พร้อมใช้งาน เช่น ไฟล์ VDO หรื อ ไฟล์การนาเสนอผ่านเวป การสร้างบทเรี ยน สื่ อผสมด้วย Microsoft Marvin

จากรู ปจะเป็ นหน้าตาเริ่ มต้นของการใช้งานโปรแกรม MS Marvin ซึ่ งการใช้งานจะแบ่งเป็ นส่ วนๆๆ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ง่ายซึ่ งจะส่ วนที่ใช้งานแบ่งตามส่ วนหรื อ กลุ่มการใช้งานดังนี้ 1. Group General หรื อ กลุ่มที่รวบรวมคาสั่งการใช้งานทัว่ ๆๆไป ซึ่ งมีคาสั่งที่ให้เลือกดังนี้ a. พูด b. การพูดขั้นสู ง c. คิด d. ขนาดตัวการ์ ตูน e. ห้องสมุด f. บัลลูนคาพูด g. ข้อผิดพลาดในบท 2. Group Multimedia a. รู ปภาพพื้น (รู ปพื้นหลังที่จะนามาแสดงผล) b. สี พ้นื หลัง


c. ดนตรี สาหรับพื้นหลัง d. ขนาดพื้นหลัง e. ลักษณะเสี ยง f. หยุดชัว่ คราว g. การบันทึกเสี ยง 3. Group Characters (ตัวการ์ ตูน) 4. การเล่นตัวการ์ ตูน จากเครื่ องมือและกลุ่มที่แบ่งไว้จะทาให้เห็นว่าการใช้งานไม่ได้มีความยุง่ ยากสาหรับการนามาทาเป็ นสื่ อ การเรี ยนการ สอนจากรู ปด้านล่าง ด้วยตัวของโปรแกรม สามารภเลือกภาษาในการแสดงผลได้ท้ งั ภาษาอังกฤษ และเมนูภาษาไทย

ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษา 1. เลือกที่ Menu Options 2. เลือกที่ Language และทาการเลือกภาษาที่จะใช้แสดง (ไทย/Eng)


การสร้างบทเรี ยน เนื่องจาก MS Marvin สามารถนาไสลด์ที่เราสร้างสามารถนาเข้ามาเป็ นเนื้อหาได้ และสามารถนารู ปภาพเข้ามา เป็ นเนื้อหาได้ ดังนั้นด้วยการทางาน MS Marvin จะต้องทาการแปลงหรื อเปลี่ยน PowerPoint ไปเป็ นรู ปภาพก่อนมีข้ นั ตอน ดังนี้

1. จากรู ปไปที่เมนูเครื่ องมือ 2. เลือกนาเข้าการนาเสนอเพาเวอร์ พอยท์


3. จะปรากฏหน้าต่างสาหรับการเปิ ดไฟล์ PowerPoint (จากรู ปเลือกไฟล์ PowerPoint ที่ทาบทเรี ยนหรื อ เนื้อหา มาแล้ว)

4. โปรแกรมจะทาการเปลี่ยน ไฟล์สไลด์ เป็ นรู ปภาพซึ่ งจะกาหนดให้ทาการสร้าง Folder สาหรับการเก็บรู ปภาพ ซึ่ ง สามารถกาหนด Folder หรื อ ไฟล์ได้ตามความต้องการ


5. ทาการเลือก รู ปภาพพื้น เพื่อทาการแทรกไสลด์ที่แปลงแล้วลงไปส่ วนของการ ทางานสคลิป (จากรู ปลูกศรสี แดง)

6. จากรู ปเป็ นการเลือกรู ปไสลด์ที่ทาการเปลี่ยนเป็ นรู ปภาพแล้วเข้ามาแสดงในโปรแกรม เพื่อเป็ น Background ใน การประกอบการทาสื่ อ Media 7. ขั้นตอนนี้อาจจะทาการแทรกรู ปที่เปลี่ยนจาก สไลด์ หรื อ นารู ปเข้ามาให้ครบก่อนที่จะแทรก ตัวการ์ ตูนก็ได้


8. ในส่ วนรายชื่อตัวการ์ ตูนให้คลิก โหลด เพื่อทาการเลือกตัวการ์ ตูน (Characters) 9. จากรู ปจะสามาถเลือกตัวการ์ ตูนและสามารถ แสดงบุคลิกและรายละเอียดของตัวการ์ ตูนได้ เมื่อเลือกแล้วกดตกลง

10. เมื่อทาการเลือก Characters ได้เป็ นที่เรี ยบร้อยจากรู ปในส่ วน เล่นตัวการ์ ตูน สามารถเลือกการแสดงบุคลิกของ Characters ได้ ตามแต่ที่ตอ้ งการในตัวอย่างรู ป เลือก Gesture Left 11. ในการเพิ่ม Characters นั้นสามารถเพิ่มได้หลาย Characters ได้ (สามารถนา Characters มาพูดคุยกันได้)


12. จากรู ปเมื่อเราแทรก Characters เรี ยบร้อยเราสามารถที่จะเลือกใน Group General เพื่อสามารถใส่ คาพูด และ บันทึกเสี ยง Characters ได้ จากรู ปเป็ นตัวอย่างการกาหนดให้ Characters สามารถมีคาพูดแสดงออกได้ 13. จากตัวอย่างรู ปด้านบน เราสามารถเลือก เครื่ องบันทึกเสี ยง และสามารถบันทึกเสี ยงเข้าไปได้เพื่อสามารถให้ Characters สามารถพูดอธิบายตามบทเรี ยน และสื่ อที่อา้ งอิงกับ Background ที่แทรกเข้าไป


การบันทึกสื่ อ Media หลังจากที่ทาการสร้างเรี ยบร้อยแล้ว

จากรู ปด้านบนหลังจากที่ทาการแทรก Background (พื้นหลัง) เพื่อทาเป็ นสื่ อบทเรี ยนการเรี ยน การสอนเรี ยบร้อย และเพิ่ม Characters เข้าไปเพื่อเป็ นการอธิบาย หรื อ ผูแ้ นะนาบทเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว สามารถที่จะสร้างบทเรี ยนได้ 2 ชนิดคือ -

สร้างเป็ นไฟล์ VDO สร้างเป็ นไฟล์แฟลต

โดยการเลือก การสร้าง และจะปรากฏเมนูให้เลือกว่าต้องการจะส่ งออกเป็ น VDO หรื อ Flash VDO


การใช้เครื่ องมือ ลดขนาด และเพิ่มขนาด Characters

จากรู ปในส่ วนของ Group General สามารถเลือกขนาดของตัวการ์ ตูน เพื่อทาการเพิ่มลดขนาดของ Characters ได้

จากรู ป เป็ นตัวอย่างการเพิ่มรายละเอียดการแสดงความคิดของตัวการ์ ตูน เพื่อความสมบูรณ์ในการสร้างสื่ อ Media

ทดสอบ  

ทดสอบการอบรม

ทดสอบ  

ทดสอบการอบรม