Page 1

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Adroddiad Blynyddol 2012/2013


Croeso gan y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr Rydym yn falch o allu cyflwyno Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 2012-13. Roeddem am fanteisio ar y cyfle hwn, unwaith eto, i amlygu rhai o brif lwyddiannau a gwelliannau y mae ein staff wedi gweithio’n galed i’w cyflawi ond hefyd i edrych yn ôl ar rai o’n prif heriau sydd wedi effeithio ar y Bwrdd Iechyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Fodd bynnag, i ddechrau roeddem am ailadrodd bod ein prif nodau a’n hamcanion i’n cleifion a phobl Gwent yn parhau, sef ein bod wedi ymrwymo i sicrhau y dylen nhw gael y gwasanaethau o’r safon uchaf posibl yn agos i’r lle maen nhw byw. Hefyd, rydym bob amser wedi ceisio darparu’r gwasanaethau ‘gorau yn y dosbarth’ a rhagoriaeth ym mhob peth rydyn ni’n ei wneud. Er waethaf amgylchedd ariannol hynod heriol a gaeaf caled iawn oedd yn esgor ar bwysau sylweddol ar nifer o wasanaethau allweddol, rydym wedi dangos cynnydd mawr mewn nifer o feysydd ynghyd ag arbed dros £40m eto eleni a hefyd cyflawni adennill costau’n ariannol. Fodd bynnag, bob blwyddyn, rydyn ni’n cydnabod y gellid gwneud mwy i wella gwasanaethau, profiad ac ansawdd. Gyda’n ffocws ar sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau o‘r safon uchaf a’r rhai mwyaf diogel, eto eleni rydyn ni wedi nodi gwelliant sylweddol yn rhai o’n gwasanaethau. Gwelwyd cynnydd sylweddol eto yn erbyn heintiau a gafwyd mewn ysbytai. Mae’r nifer o achosion o Clostridium Difficile ac MRSA wedi gostwng ymhellach. Bu ein gwasanaethau gofal heb ei drefnu o dan bwysau mawr ac ar adegau bu’n anodd cyflawni’r gofynion oedd ar y gwasanaethau hyn. Er bod 9 o bob 10 claf wedi’u gweld a’u trin o fewn 4 awr, mae gofal brys da, amserol a chyson yn dal i fod, mae’n debyg, ein prif flaenoriaeth fel Bwrdd Iechyd. ♦

Roedd nifer yr achosion o lawdriniaethau dydd a gyflawnwyd hefyd wedi cynyddu gyda mwy o driniaethau’n cael eu cynnig fel bod pobl yn gallu dychwelyd adref ar yr un diwrnod. Mae cyfraddau ein hachosion yn 68% o gymharu â chyfartaledd Cymru o 66.5%. Gostyngwyd amser aros ffisiotherapi a’i gynnal gyda chleifion yn aros dim hwy nag 8 wythnos.

Mae ein cynllun Eiddilwch sy’n anelu at ddarparu cymaint o ofal ag sy’n bosibl i bobl yn eu cartrefi eu hunain, wedi parhau i ddatblygu a gwelwyd gwelliannau yn y gwasanaeth dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae llai o bobl yn cael eu derbyn i ysbytai, hynny yw, pobl sy’n byw gydag afiechydon lluosog a mwy o bobl yn cael eu trin gartref gyda phecyn gofal priodol.

Mae integreiddio gwasanaethau iechyd meddwl iechyd a gofal cymdeithasol wedi symud ymlaen. Ail-luniwyd ein gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn gyda gwell gwasanaethau cymuned ar gyfer pobl hŷn â phroblemau iechyd meddwl.

Mae bod yn agored ac yn dryloyw mewn adrannau lle mae achos pryder yn safon rydym wedi gweithio tuag ato i’w fewnosod i mewn i ddiwylliant y sefydliad. Fodd bynnag, roedd cyhoeddi Adroddiad Francis ym mis Chwefror 2013 yn disgwyl i’r GIG yn gyffredinol edrych ar beth mwy y gellid ei wneud o safbwynt diogelwch cleifion a sicrhau bod cleifion yn cael eu trin gydag urddas a gofal bob amser. Mae’r adolygiad hwn yn parhau’n statudol i bawb ohonom sy’n arwain ac yn gweithio o fewn y GIG a rhaid i ni ei ddefnyddio i sicrhau ein bod yn cadw ffocws unigol ar gleifion, ein bod yn dangos ein gofal ac yn cynnig y gwasanaethau a’r cymorth i’n cleifion a’n cymunedau y maen nhw’n ei haeddu. 1


Dylem gael rywfaint o foddhad bod 90% o foddhad cleifion wedi’i gyflawni yn ein hagweddau sylfaenol ffurfiol o archwilio gofal a wnaed ar y cyd gyda’r CIC. Cyflawnwyd newidiadau claf-ganolog, er enghraifft, sefydlwyd llwybr rhyddhau cyflym ar gyfer cleifion sy’n derbyn gofal lliniarol. Fodd bynnag, bydd gwybod mwy, gwneud mwy ac ymateb yn fwy ar brofiad y claf yn allweddol ar gyfer 2013/2014. Dylem bob amser atgoffa ein hunain bod 90% o gysylltiadau iechyd yn digwydd y tu allan i ysbytai. O fewn gofal sylfaenol, rydym wedi bod yn gweithio i gynyddu mynediad at wasanaethau Meddygon Teulu, gwasanaethau deintyddol a fferyllol yn y gymuned. Mae ein Rhwydweithiau Gofal yn y Gymdogaeth, sy’n cynnwys darparwyr gofal sylfaenol, gofal iechyd a chymdeithasol yn y gymuned wedi parhau i wella gwasanaethau’n lleol i gleifion. Mae ein cynllun “M am Mynediad” ( “A is for Access”) wedi dangos adeiladau Meddygon Teulu’n gwella amseroedd mynediad ar gyfer y cleifion sydd wedi cofrestru ynddyn nhw. Rydym bob amser wedi credu bod llwyddiant ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol y GIG lleol yn llai dibynnol ar adeiladau ac ysbytai newydd, ond yn fwy pwysig ar y modd y mae gwasanaethau presennol yn cael eu trefnu. Fodd bynnag, rydym wedi bod yn ffodus yn yr ardal hon i allu amnewid rhai o’n hen ysbytai gyda’r cyfleusterau mwyaf modern. Eleni, gallwn ddangos bod dros 100,000 o gleifion wedi derbyn YYF yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Wrth i ni symud at y cam nesaf o’n ‘Rhaglen Dyfodol Clinigol’ rydym yn dechrau gweld gwasanaethau’n addasu a datblygu i sicrhau y gellir cynnal a gwella ymhellach y safonau uchel rydym wedi’u gosod i ni ein hunain dros y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn golygu mwy o newidiadau yn y gwasanaethau o fewn ardal Gwent i ddelio â phroblemau a gwella deilliannau. Gobeithiwn y bydd yr adroddiad canlynol yn rhoi mewnolwg mwy manwl i chi o’r gwaith rydyn ni wedi’i gyflawni yn ystod 2012/13 a’n cynlluniau dros y tymor hwy. Rydym yn falch o allu gweld staff yn gwneud y pethau cywir i gleifion ac mae nifer o enghreifftiau o welliant ond wrth gwrs mae mwy y gallwn ei wneud ac sy’n rhaid i ni ei wneud.

2


Cynnwys

dudalen

Croeso gan y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr

1

Y Bwrdd Iechyd

4

Cynnydd yn ystod 2012/2013

11

Gweithio gyda chi i gael Cymuned Iachach

21

Gofalu amdanoch chi pan fyddwch ein hangen

24

Anelu at Ragoriaeth ym mhob peth rydyn ni’n ei wneud

39

Perfformiad Ariannol 2012/13

51

Y Dyfodol

75

3


Y Bwrdd Iechyd Sefydlwyd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ym mis Hydref 2009, mae gennym gyllideb o £1031 miliwn i gyflenwi gwasanaethau iechyd yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys. Mae ein Bwrdd yn cynnwys Aelodau Annibynnol ac Aelodau Gweithredol. Mae’r Bwrdd yn gwneud penderfyniadau am wasanaethau GIG lleol; mae hefyd yn cynllunio a datblygu’r gwasanaethau hyn sy’n cael eu darparu ar gyfer cymunedau lleol o fewn ei ffiniau. Cadeirydd y Bwrdd yw David Jenkins ac arweinydd y Tîm Gweithredu yw’r Prif Weithredwr Dr Andrew Goodall.

Yn ystod 2012/13, roeddem yn parhau i weithio ar ein blaenoriaethau wedi’u seilio ar ein prif themâu: Our unscheduled care services have been under great pressure and at times it has been difficult to keep up with the demands placed on these services. Although 9 out of 10 patients were still seen and treated within 4 hours, good, timely and consistent emergency care probably remains our key priority as a Health Board. ♦

Cyflenwi Gwasanaethau Claf-ganolog – Manteisio ar bob cyfle i drefnu ein gwasanaethau o gwmpas y trigolion a chynnal balans cytbwys ar draws y system yn gyfan.

Canolbwyntio ar Ddiogelwch, Rhagoriaeth ac Ansawdd – Darparu’r safon uchaf posibl o ofal ar sail tystiolaeth. Rhaid i ni sicrhau bod ein gwasanaethau’n cyflawni’r cynnyrch gorau a’r gwastraff lleiaf a’u bod yn effeithlon a diogel yn glinigol bob amser.

Rhoi pŵer i’n Staff - Rhaid i ni ymddiried yn ein staff i wneud y penderfyniadau cywir i’w cleifion a darganfod dulliau arloesol o ddatblygu ein gweithlu.

Cyflawni gwell defnydd o’n hadnoddau – Pa newidiadau bynnag fyddwn ni’n eu gwneud a lle bynnag y byddwn yn cyflenwi gofal, rhaid iddo fod yn unol ag arfer gorau ac o fewn yr adnoddau rydyn ni’n eu derbyn a gyda hyder y gellir gwneud gwelliannau.

Gwella Iechyd y Cyhoedd - Rhaid i ni ganolbwyntio ein hymdrechion a gweithio’n agos gydag Awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i wella iechyd y bobl leol mewn meysydd lle mae’r angen mwyaf, drwy ddelio â phenderfynyddion iechyd, cefnogi ffordd o fyw iach a gwella mynediad at wasanaethau ataliol ar sail tystiolaeth.

4


Y Bwrdd Iechyd Mae’r Bwrdd Iechyd wedi parhau i ddatblygu system o reolaeth a sicrwydd. Mae’r Bwrdd yn eistedd ar frig systemau rheolaeth a sicrwydd y sefydliad ac yn gosod yr amcanion strategol, yn monitro cynnydd, yn cytuno ar gamau i gyflawni’r amcanion hyn ac yn sicrhau bod rheoliadau priodol ar gael ac yn gweithio’n gywir ar draws y sefydliad.

Gweithio gyda chi i gael cymuned iachach Gofalu amdanoch pan fyddwch ein hangen Anelu at ragoriaeth ym mhob peth rydym yn ei wneud

5


Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori Mae ystod eang o Bwyllgorau a Grwpiau Cynghori yn cynghori a chefnogi gwaith y Bwrdd Iechyd. Cadeiryddion y pwyllgorau yw Aelodau Annibynnol y Bwrdd sydd â rolau allweddol o safbwynt y Fframwaith Rheolaeth a Sicrwydd. Maen nhw’n cynnal trafodaethau craffu, datblygu, asesu risgiau presennol a monitro perfformiad. Ynghyd ag adrodd i’r Bwrdd maen nhw hefyd yn cydweithio ar ran y Bwrdd i sicrhau pan oedd angen bod traws-adrodd ac ystyriaeth yn digwydd a’u bod yn darparu sicrwydd a chyngor i’r Bwrdd a’r sefydliad yn ehangach. Yn adroddiad blynyddol y llynedd, roedden ni’n amlygu gwaith tri grŵp cynghori i’r Bwrdd Iechyd. Y rhain oedd y Grŵp Cyfeirio Budd-ddeiliaid, Fforwm Proffesiynolion Iechyd a Phartneriaeth yr Undebau Llafur. Eleni rydyn ni’n canolbwyntio ar dri o’n Pwyllgorau.

Y Pwyllgor Archwilio Y Pwyllgor Archwilio sy’n gyfrifol am adolygu’r system rheolaeth a sicrwydd a sefydlwyd o fewn y Bwrdd Iechyd ac am y trefniadau ar gyfer rheoli mewnol sy’n cynnwys rheoli risg ar gyfer y sefydliad ac mae’n cynghori ar y Datganiad o Reoli Mewnol. Mae’r Pwyllgor hefyd yn adolygu’n gyson ymagwedd risg y sefydliad ac mae’n defnyddio gwybodaeth a gesglir o waith y Bwrdd, ei waith ei hun, gwaith Pwyllgorau eraill a hefyd gweithgareddau eraill o fewn y sefydliad, er mwyn cynghori’r Bwrdd.

Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion Pwrpas y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion yw darparu cyngor amserol ac ar sail tystiolaeth i’r Bwrdd i’w gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a chyflawni ei gyfrifoldebau o safbwynt ansawdd a diogelwch gofal iechyd. Mae’r Pwyllgor hefyd yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd am y trefniadau i ddiogelu a gwella ansawdd a diogelwch gofal iechyd claf-ganolog a iechyd a diogelwch staff a phobl ar eiddo’r Bwrdd ac i amddiffyn pobl fregus yn unol â’i amcanion penodedig a’r gofynion a’r safonau a benderfynwyd ar gyfer y GIG yng Nghymru.

6


Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd Gwella iechyd y cyhoedd yw un o’r pum maes a nodwyd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan i ganolbwyntio arno yn ei Gynllun Gwella Gwasanaethau, Gweithlu a Chyllid 2010-15. Pwrpas y Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd yw rhoi cyngor a sicrwydd amserol ac ar sail tystiolaeth i’r Bwrdd i’w gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a chyflawni ei gyfrifoldebau o safbwynt canfod anghenion iechyd y cyhoedd. Mae’r Pwyllgor yn goruchwylio datblygu cynlluniau ar gyfer gwella iechyd y bobl leol, mae’n cydweithio gydag Awdurdodau Lleol a Phartneriaid eraill i sicrhau a datblygu iechyd a lles y bobl leol. Mae’r Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd hefyd yn canolbwyntio ar bob agwedd o weithgareddau’r Bwrdd Iechyd gan anelu at gynyddu cydraddoldeb a gwella iechyd. Fframwaith Rheolaeth a Sicrwydd 2012 – 2013 Llywodraeth Cymru

Bwrdd

Grwp Atgyfeirio Budd-ddeiliaid Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Fforwm Proffesiynolion Gofal Iechyd

Fforwm Partneriaethau Staff

Pwyllgor Rheoli Gwybodaeth

Pwyllgor Gweithlu ac OD (gan gynnwys RATS)*

Pwyllgor Cyllid, Perfformiad a Chynaladwyedd

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Ansawdd Gweithredu a Diogelwch Cleifion Tîm

Pwyllgor Pwyllgor Iechyd y Iechyd Cyhoedd a Meddwl ac Phartneriaethau Anableddau Dysgu

Pwyllgor Cronfeydd Elusen

Adrannau Corfforaethol

Rhanbarthau

Rheolaeth Gorfforaethol a Risgiau Clinigol

Ansawdd, Safonau a Diogelwch Cleifion a Staff

Grwpiau Cynghori

Enghreifftiau o Ffynonellau Sicrwydd Mewnol ac Allanol:

Swyddfa Archwilio Cymru

Archwilio Mewnol

1000 o Fywydau a Mwy

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Safonau ar gyfer Gwasanaethau Gofal Iechyd

* RATS - Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Amodau Gwasanaeth

7


Llais annibynnol i gleifion a’r cyhoedd Sefydliad statudol annibynnol yw Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan (CIC) sy’n cynrychioli budd cleifion a’r cyhoedd. Ef yw ‘gwarchotgi’ annibynnol y GIG sy’n gofalu am bob agwedd o ofal a thriniaeth GIG. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd ffurfiol ar y cyd ac yn cydweithio’n agos gyda’r Cyngor yn barhaus i drafod cyflenwi a datblygu’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu. Mae’r CIC hefyd yn cyflwyno ei adroddiad ei hun yn ein cyfarfodydd cyhoeddus ar unrhyw fater y mae’n teimlo sy’n berthnasol neu sy’n achosi pryder. Rydym yn hynod o ddiolchgar am fewnbwn, cyngor, her a chefnogaeth barhaus y CIC.

8


Gweithio i Wella Mae gofal iechyd yn faes prysur a chymhleth a thra bod staff GIG yn gwneud eu gorau i sicrhau bod gofal a thriniaeth o’r safon uchaf posibl, weithiau, fodd bynnag mae problemau’n codi a gall y gwasanaeth a ddarperir fod yn brin o’r hyn a ddisgwylir. Mae gwaith y Tîm Gweithio i Wella’n cael ei arwain gan Egwyddorion Gwella:

Ei wneud yn iawn

Canolbwyntio ar y cwsmer

Bod yn agored ac yn ymatebol

Gweithredu’n deg ac yn gymesur

Gweithio i wella

Ceisio gwelliannau parhaus

Mae ein Tîm Gweithio i Wella’n rheoli pryderon cleifion (cwynion, digwyddiadau a hawliadau diogelwch cleifion) ac mae bob amser yn hapus i roi cyngor a chymorth yn ystod ymchwiliad a datrysiad pryder. Pan fydd y Bwrdd Iechyd yn credu ei fod wedi methu wrth gynnig gofal, ystyrir iawndal. Gall iawndal fod ar ffurf ymddiheuriad, camau cywiro a iawndal ariannol. Sefydlwyd panel iawndal i ddelio ag achosion o’r fath. Mae Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan hefyd yn hybu dysgu o’n cwynion a goruchwylio bod camau a addawyd yn cael eu cyflawni. Mae hefyd yn bwysig i nodi bod staff ar draws y Bwrdd Iechyd yn derbyn cannoedd o negeseuon gwerthfawrogiad a diolch drwy gydol y flwyddyn. Pan fydd yn briodol, ac os ceir caniatâd, rhoddir y rhain ar fewnrwyd y staff i’w rhannu gyda chydweithwyr. Os na fyddwch chi’n fodlon gyda’r driniaeth neu’r gofal a gawsoch, cofiwch fynegi eich pryder i aelod o’r staff ar y pryd a bydd yn gwneud ei orau/ gorau i sicrhau ei fod yn cael ei gywiro ar unwaith. Gallwch hefyd fynegi eich pryder yn ysgrifenedig, fel e-bost neu drwy ein ffonio.

Puttingthingsright.ABHB@wales.nhs.uk

Neu gallwch ysgrifennu at: Dr Andrew Goodall Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Y Pencadlys Ysbyty Sant Cadog Ffordd y Lodge NP18 3XQ 9


Y defnydd o Gyfryngau Cymdeithasol wrth ymgysylltu a chynnwys pobl Mae’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol wedi parhau i chwarae rhan bwysig yn ein hymrwymiad i ymgysylltu a chynnwys pobl leol. Mae Facebook a Twitter wedi rhoi cyfleoedd ychwanegol i ni ymgysylltu â staff, y cleifion a’r cyhoedd a hefyd wedi cynnig cyfleoedd pellach i ni wrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud am ein gwasanaethau a materion iechyd. Rydym wedi darparu llif rheolaidd o wybodaeth drwy’r ddau gyfrwng a chroesawn adborth a syniadau gan ein holl ddilynwyr, gan geisio ymgysylltu pryd bynnag bydd hynny’n bosibl. Mae’r wybodaeth sydd wedi’i chyhoeddi drwy’r cyfryngau cymdeithasol dros y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys:

Negeseuon Dewis Doeth, i helpu cleifion benderfynu pa wasanaeth i’w ddewis

Gwasanaethau Meddygon Teulu y Tu allan i Oriau

Ymgyrch y Frech Goch

Rhaglen De Cymru

Codi ymwybyddiaeth am yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Aneurin Bevan

Gwybodaeth am gyfarfodydd Bwrdd

Llwyddiannau’r sefydliad a llwyddiannau staff

Hefyd, yn ddiweddar rydym wedi cyfrannu at Farn Cleifion, safle annibynnol am eich profiadau chi o wasanaethau iechyd y DU, da neu ddrwg. Rydym yn trosglwyddo eich storïau i’r bobl gywir o fewn y Bwrdd Iechyd er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol i alluogi’r Bwrdd Iechyd i gael adborth go iawn yn uniongyrchol oddi wrth y cyhoedd ac i ddefnyddio pryderon a syniadau cleifon i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Ar yr un pryd, mae gennym gyfrifoldeb hefyd i ddefnyddio ystod eang o offer cyfathrebu eraill i sicrhau bod negeseuon allweddol yn cyrraedd y gymuned leol. Gallwch gael hyd i ni ar Facebook, ein dilyn ar Twitter, neu weld yr hyn y mae eraill yn ei ddweud a rhannu eich stori ar

www.patientopinion.org.uk

10


Cynnydd yn ystod 2012/2013 Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi parhau i wneud cynnydd sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan atgyfnerthu a datblygu gwelliannau a wnaed mewn blynyddoedd blaenorol. Ffocws rheoli a gwella perfformiad oedd ansawdd ac effeithlonrwydd gofal y mae ein cleifion yn ei dderbyn.

Prif feysydd cynnydd Trin Canser Mae safonau cenedlaethol canser yn mynnu bod 98% o gleifion a atgyfeirir atom am resymau eraill, ond sy’n cael diagnosis o ganser, yn derbyn triniaeth o fewn 31 diwrnod i’r diagnosis. Rydym wedi cyflawni’r safon hwn yn gyson drwy gydol 2012/2013. Bu’r perfformiad yn erbyn y safon o dderbyn triniaeth o fewn 62 diwrnod i 95% o gleifion a atgyfeiriwyd gydag amheuaeth o ganser, yn llai cyson ond roedd ein perfformiad chwarterol ar gyfer 2012/2013 yn parhau i fod y gorau yng Nghymru a chyflawnwyd y targed ar ddiwedd y flwyddyn. Wrth fynd i mewn i 2013/2014, bydd cyflawni’r safon hwn yn gyson yn un o’n meysydd perfformiad pwysicaf a mwyaf heriol.

Rheoli Heintiau Gostyngwyd y nifer o Clostridium Difficile, heintiau a gafwyd mewn ysbytai o 177 (38%) oddi ar 2010/2011 i 2011/2012 a gwelwyd gostyngiad pellach o 73 (26%) yn 2012/2013. Sicrhawyd y gostyngiadau hyn yn bennaf drwy wella trefniadau a glanhau trylwyr, hylendid personol cyson (yn arbennig golchi dwylo) a defnydd doethach o wrthfiotigau. Mae hyn yn dal yn fesur ansawdd critigol.

11


Gofal brys Er na lwyddwyd i gyflawni’r safon sefydledig o 95% o gleifion yn gorfod aros dim hwy na 4 awr yn yr adran D&A, roedd y perfformiad yn gwella yn 2012/2013 gan gyflawni’r safon “melyngoch” lle mae 9/10 o gleifion yn gorfod aros dim hwy na 4 awr yn yr adran D&A bob mis. Mae hyn yn cymharu â 2011/2012 pan lwyddwyd i gyflawni’r safon “melyngoch” mewn 2 o’r 12 mis. Fodd bynnag, bu’n rhaid i ni ganolbwyntio’n sylweddol ar alw a phwysau yn ein Hadran Achosion Brys ac ymateb i gyfnodau aros eithafol ar gyfer cleifion yn yr adran ac ar droliau.

12


Salwch cronig Pan fydd yn bosibl, mae’n well i bobl â salwch cronig, fel rhai clefydau’r galon a’r frest, gael eu cefnogi yn eu cartrefi gan bractis Meddygon Teulu a staff y gymuned. Mae mynd i mewn i ysbyty’n aflonyddu’r claf a’r teulu. Cyflawnwyd lefel y targed cenedlaethol ar gyfer cyfradd derbyn pobl â chlefydau cronig ar ddiwedd 2011. Yn 2012/2013 mae’r gyfradd dderbyn ar gyfer y grŵp hwn o gleifion wedi parhau i ddisgyn o ganlyniad i well cymorth yn y gymuned a gan ofal sylfaenol. Pan na ellir osgoi cyfnod mewn ysbyty, dylai’r cyfnod y mae’r cleifion hyn yn ei dreulio mewn ysbyty fod mor fyr ag sy’n bosibl. Mae cyfartaledd hyd arhosiad y grŵp hwn o’n cleifion yn well na’r targed a’r cyfartaledd dros Gymru. Mae wedi lefelu yn 2012/2013 yn hytrach na disgyn. Mae hyn yn bennaf oherwydd ymdrechion i dderbyn dim ond y bobl hynny pan fyddan nhw angen gofal aciwt sylweddol yn hytrach na’u derbyn am gyfnodau byr iawn i dderbyn gofal a allai, i bob pwrpas, gael ei gyflawni yn y cartref.

13


Rydym yn gyson wedi cyflawni’r targed o driniaeth o fewn 31 diwrnod i 98% o gleifion sy’n cael eu hatgyfeirio am resymau eraill ac o ganlyniad wedi cael diagnosis o ganser. Bu’r perfformiad yn erbyn y targed o driniaeth o fewn 62 diwrnod i 95% o gleifion a atgyfeiriwyd gydag amheuaeth o ganser, yn llai cyson ond roedd ein perfformiad chwarterol yn 2012/2013 yn parhau i fod y gorau yng Nghymru a chyflawnwyd y targed ar ddiwedd y flwyddyn.

cyflawnwyd

Amseroedd Trin Canser – Targedau 31 a 62 diwrnod

perfformiad 31 diwrnod targed 31 diwrnod perfformiad 62 diwrnod targed 62 diwrnod

1

-1 br

E

14

M

1

-1

ai

11

M

eh

11

G

o

frf

1

Aw

-1 st

11

M

e

di

1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 12 13 13 12 12 -1 h-1 g-1 n-1 f-1 -1 -1 -1 -1 -1 h-1 f-1 t-1 r d w dh- ag- on- efe di b w y ac ai a o s f a c y e I e a E r w h H I M w M T H o Aw M M M R Ta Rh Ch G Ch


Rydym wedi cynnal a pharhau i wella’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer cleifion sydd wedi dioddef gan strôc. Mae perfformiad yn erbyn y prif fesurau yng ngofal cleifion strôc yn parhau i fod ymhlith y gorau yng Nghymru Gwelwyd cynnydd yn y nifer o gleifion sy’n aros yn ddiangen mewn ysbytai i gael eu symud i le mwy priodol ar gyfer eu gofal parhaus. Fodd bynnag, pan edrychir ar y niferoedd fesul pob awdurdod lleol, mae llawer o wahaniaeth yng nghyfradd yr oedi i bob 10,000 o bobl 75+ oed. Ym mis Mawrth 2013, roedd cyfradd Sir Fynwy’r trydydd isaf o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru a chyfradd Caerffili’r pedwerydd uchaf yng Nghymru. Er bod cynnydd hefyd yng nghanran y cleifion lle’r oedd yr oedi am Resymau Gofal Iechyd (yr oedi sydd fwyaf uniongyrchol o dan reolaeth y Bwrdd Iechyd) ar ddechrau’r flwyddyn, gwelwyd gostyngiad yn hyn erbyn mis Mawrth 2013. Ym mis Mawrth 2013, Aneurin Bevan oedd â’r gyfradd isaf yng Nghymru (13.6%) ar gyfer oedi oherwydd Rhesymau Gofal Iechyd.

Nifer y DToCs & DTocS perthynol i Ofal Iechyd

Cyfanswm DToCs % Perthynol i Ofal Iechyd

1

1 rEb

M

1

-1

ai

11

M

eh

o

G

1

11 t-1 s Aw

frf

11

M

e

di

2 2 1 1 11 2 3 3 3 2 2 12 -12 -12 12 12 12 12 -1 f-1 -1 -1 f-1 -1 -1 -1 -1 d-1 ri h i f t w n h- agw f b a e yd ach hag Ion we e s d y a o r c a E I e M w H H M o M T M R Ta M Aw G Rh Ch Ch

15


Ni chyflawnwyd y lefel targed 4.99% ar gyfer absenoldeb oherwydd salwch yn 2012/2013 hyd ddiwedd y flwyddyn pan oedd y lefel yn 4.89% ym mis Mawrth 2013. Roedd cyfartaledd perfformiad 2012/2013 ychydig yn well na lefel “melyngoch” (10% lefel goddefgarwch). Roedd cyfartaledd y lefel, ar 5.40%, ychydig yn is na chyfartaledd Cymru – 5.45%. Mae’r Bwrdd Iechyd yn dal i gynnal polisi dim goddefgarwch o heintiau a gafwyd mewn ysbytai a bydd pob achos yn cael ei ymchwilio’n ofalus.

Cyfanswm y Nifer o Achosion C Diff (a gafwyd mewn ysbytai)

misol cyfartaledd misol

1

1 rEb

M

1

-1

ai

M

1

-1

eh

G

2 1 2 2 1 3 12 11 11 11 -1 12 -12 -12 12 -1 13 -13 12 t-1 12 12 -1 12 -1 -1 i iiff rd d nh- agh g- onhffw s w a st d e d e b c y y r o e c a a a e e I E I M w o w H H M M Ta M Ta Aw M M Aw Rh G Rh Ch Ch

1

1 f-

f or

Drwy gydol y flwyddyn, roedd y gwasanaeth triniaeth yn y cartref i ddatrys argyfwng iechyd meddwl wedi cyflawni targedau’n gyson gyda dros 95% o ddefnyddwyr gwasanaethau’n derbyn asesiadau cyn cael eu derbyn i wely seiciatreg. Roedd 100% o ddefnyddwyr gwasanaethau a dderbyniwyd i ysbyty seiciatreg a heb dderbyn yr asesiad porthgadw hwn, yn cael asesiad dilynol o fewn 24 awr i gael eu derbyn.

16


5 o Gleifion a Dderbyniwyd ar Ddiwrnod eu Llawdriniaethau

Roedd dros 70% o gleifion oedd yn derbyn llawdriniaethau’n cael eu derbyn ar ddiwrnod y llawdriniaeth ac mae hyn yn golygu i ni ostwng yr amser y mae’n rhaid i glaf dreulio mewn ysbyty pan fydd yn cael llawdriniaeth.

misol treiglo

2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 12 12 13 11 11 -11 11 -1 -1 -1 ff-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 h-1 iifrr- ai-1 nai st st ef ef yd ach ag eh eh orf yd ac ag aw aw on ed ed Io Eb or w w M w w I h M H h M M H M M T T M M h h A A G G R R C C

Eb

Perfformiad Aros 4 awr D&A Er na chyflawnwyd y safon sefydledig o 95% o gleifion yn gorfod aros yn hwy na 4 awr yn D&A, roedd y perfformiad yn 2012/2013 yn gwella gan gyflawni’r safon “melyngoch” o 9/10 claf yn gorfod aros dim hwy na 4 awr yn yr adran D&A ym mhob mis Er bod yr adferiad o’r gostyngiad mewn perfformiad amser trosglwyddo ambiwlans yn ystod misoedd gaeaf 2011/2012 wedi’i gynnal, mae’r targed o 70% o drosglwyddiadau D&A yn cymryd 15 munud neu lai eto i’w gyflawni.

misol perfformiad melyngoch targed

2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 12 12 13 11 11 -11 11 -1 -1 -1 ff-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 h-1 iifrr- ai-1 nai st st ef ef yd ach ag eh eh orf yd ac ag aw aw on ed ed Io Eb or w w M w w I h M H h M M H M M T T M M h h A A G G R R C C

Eb

17


Rydym wedi sefydlu Mentrau Rheoli Cyflyrau Cronig (CCM) i ddarparu gwell cefnogaeth yn y cartref i gleifion â chlefydau cronig (calon, ysgyfaint a diabetes), i ostwng y nifer o weithiau y mae’n rhaid i gleifion fynd i mewn i ysbyty ac i gefnogi eu rhyddhau’n gynnar os na ellir osgoi cyfnod mewn ysbyty. Yn 12.5%, roedd cyfradd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar gyfer derbyniadau/ ail dderbyniadau CCM y gyfradd isaf yng Nghymru ac ar 4.6 diwrnod, mae cyfartaledd hyd arhosiad ar gyfer y grŵp hwn o gleifion Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yr isaf (ar y cyd gyda Chwm Taf) yng Nghymru. Cyfradd derbyn lluosog pob Cyflwr Cronig (cyfartaledd treiglo 12 mis)

Gwent targed Cymru

1

1 r-

Eb

1

-1

ai

M

1

1

-1

eh

M

1 ff-

G

or

1

-1 st

Aw

11

11

i-

ed

M

yd

H

11

h-

c Ta

1

-1

ag

Rh

3 2 3 2 2 2 2 2 12 12 12 -12 13 f-1 12 t-1 -1 -1 -1 -1 i-1 -1 rgfns e ef ai yd ach ed aw eh orf aw Eb ha w Io hw M H M M M T R A M G C

12

n-

Io

w Ch

Cyfradd derbyn lluosog pob Cyflwr Cronig (cyfartaledd treiglo 12 mis)

Gwent targed Cymru

1

1 r-

Eb

1

-1

ai

M

1

1

-1

eh

M

1 ff-

G

or

1

-1 st

Aw

11

11

i-

ed

M

yd

H

11

h-

c Ta

1

-1

ag

Rh

3 2 3 2 2 2 2 2 12 12 12 -12 13 f-1 12 t-1 -1 -1 -1 -1 i-1 -1 rgfns e ef ai yd ach ed aw eh orf aw Eb ha w Io hw M H M M M T R A M G C

12

n-

Io

w Ch

18


TNi chyflawnwyd y lefel targed 4.99% ar gyfer absenoldeb oherwydd salwch yn 2012/2013 hyd ddiwedd y flwyddyn pan oedd y lefel yn 4.89% ym mis Mawrth 2013. Roedd cyfartaledd perfformiad 2012/2013 ychydig yn well na lefel “melyngoch” (10% lefel goddefgarwch). Roedd cyfartaledd y lefel, ar 5.40%, ychydig yn is na chyfartaledd Cymru – 5.45%.

% Oriau a Gollwyd oherwydd Absenoldeb Salwch

misol perfformiad melyngoch targed

1

E

-1 br

11

M

ai

M

2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 12 -1 11 t-1 i-1 -1 -1 h-1 g-1 n-1 f-1 -1 i-1 h-1 ff-1 t-1 -1 -1 g-1 n-1 f-1 i r f d d h w f s w a s d e d e b c y y a r o e c r a o a a e I E I M w o w o Aw Me H H M M Ta M Ta Aw M Rh G Rh G Ch Ch

11

eh

19


Bod yn agored a thryloywder Rydym yn cydnabod y cyfleoedd y mae bod yn agored a thryloyw yn eu cynnig a, lle mae’n bosibl, rhyddhau gwybodaeth a data ac annog eraill i wneud defnydd o’r trwch gwybodaeth sydd ar gael. Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data’n rheolaidd drwy ystod o sianeli gan gynnwys ein gwefan ein hunan a thrwy: Ddolen i ystadegau iechyd a gofal a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. http://wales.gov.uk/topics/statistics/theme/health/?lang=en Cynhaliwyd ‘Cyfraddau Marwolaethau wedi’u Haddasu yn ôl Risg’ (RAMI o dan 100). Fodd bynnag, mae’r Bwrdd Iechyd yn cydnabod yr angen am wella agweddau o godio ac ansawdd data. Dolen i’n Gwybodaeth Heintiau’n Gysylltiedig â Gofal Iechyd diweddaraf - http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/65940 Mae nifer o’n wardiau mewn cystadleuaeth iach gyda’i gilydd i guro’r marc 300 neu 500 diwrnod heb un haint. Pan fydd wardiau’n cyflawni hyn, mae’n farc clir o ymdrechion pob aelod o’r staff ar y ward honno i wneud yr amgylchedd mor ddiogel ag sy’n bosibl.

20


Gweithio gyda chi i gael Cymuned Iachach Rôl Arweinyddiaeth y Bwrdd Iechyd mewn Iechyd y Cyhoedd Mae’r Bwrdd Iechyd yn ceisio bod yn enghreifftiol wrth hybu iechyd ac mae’n ceisio chwarae ei ran yn yr agenda hwn ochr yn ochr â’i rôl fel darparydd gwasanaethau i drin salwch pobl. Mae mor bwysig ceisio deall hyd y mae’n bosibl pam mae pobl yn mynd yn sâl ac i fod yn barod i fuddsoddi mewn a chysylltu â mentrau i atal iechyd gwael. Dim ond wrth wneud hyn y bydd gennym unrhyw siawns o fynd i’r afael â delio â’r baich cynyddol sydd ar wasanaethau gofal iechyd. Maes allweddol o gyfranogiad mewn Iechyd y Cyhoedd eleni oedd ffurfio Cynlluniau Integredig Sengl newydd ym mhob un o’r pum ardal awdurdod lleol. Yn 2012, roedd Llywodraeth Cymru’n herio awdurdodau lleol ar draws Cymru erbyn mis Ebrill 2013 i wella’r modd roedden nhw’n gweithio gydag asiantaethau eraill gan gynnwys Byrddau Iechyd, i wella’r ardal leol drwy’r agenda Cydamcanu – Cydymdrechu. Drwy’r cynlluniau newydd hyn, bydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn parhau i weithio’n agos gydag eraill i wella iechyd a gostwng anghyfartaleddau iechyd. Mae gwaith wedi parhau i ddilyn ffocws y Fframwaith Strategaeth Iechyd y Cyhoedd 2011-15. Mae’r Fframwaith wedi hysbysu datblygu’r cynlluniau Cynllun Integredig Sengl a Chymunedau’n Gyntaf.

Hyrwyddwyr Iechyd y Gymuned Aeth y rhaglen hon o nerth i nerth. Nod y rhaglen yw cynyddu llythrennedd iechyd a chael mynediad at wasanaethau iechyd ymhlith y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Ngwent. Mae’n fenter partneriaeth rhwng Tîm Iechyd y Cyhoedd Aneurin Bevan, Cymunedau’n Gyntaf, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cynghrair Gwirfoddolwyr Torfaen a’r grŵp Cydweithredol. Mae Tîm Iechyd y Cyhoedd Aneurin Bevan wedi datblygu hyfforddiant cyfathrebu Hyrwyddwyr achrededig gyda Chymdeithas Addysg Cymru ac Agored Cymru. Mae sesiynau codi ymwybyddiaeth hefyd wedi’u cynnal gyda darparwyr gwasanaethau fel Dim Smygu Cymru, MEND, Kaleidoscope a Menter Gostwng Troseddu. Mae’r pynciau’n cynnwys Pum Ffordd at Les, Ysmygu, Alcohol a Gordewdra Plentyndod. Recriwtiwyd a hyfforddwyd 222 o Hyrwyddwyr ar draws ardal y Bwrdd Iechyd ers y lansiad. Rhagwelir y bydd yr Hyrwyddwyr, gyda gwell dealltwriaeth o faterion iechyd pwysig, yn gallu nid yn unig gwella eu hiechyd eu hunain ond hefyd, â’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i allu cynghori a chyfeirio ffrindiau a theulu at y gwasanaethau perthnasol yn eu cymuned.

21


Alcohol Cynhaliwyd Cynhadledd Alcohol Gwent ‘Gweithredu’n Effeithlon ar Gamddefnyddio Alcohol’ ar 10 Hydref 2012 ym Mhencadlys Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Tîm Iechyd y Cyhoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Gwent drefnodd yr achlysur gyda’r weledigaeth o ddarparu cyfle i rannu gwybodaeth, data, strategaethau ac enghreifftiau o arfer gorau presennol. Roedd dros 120 o bobl wedi mynychu’r achlysur undydd. Roedd y siaradwyr allweddol yn cynnwys y Prif Swyddog Meddygol, Ruth Hussey sydd newydd ei phenodi a Dr Andrew Goodall. Roedd pedwar sesiwn yn cydredeg yn ystod y dydd oedd yn canolbwyntio ar effaith camddefnyddio alcohol yn ystod bywyd: babanod a phlant ifanc, oedolion ac oedolion hyn. Mae adroddiad cynhadledd ar gael ar y canlynol:https://your.caerphilly.gov.uk/saferccb/getting-involved/effective-action-alcohol-misuse

Imiwneiddiad Mae’r nifer mwyaf o frechiadau a drefnwyd ar gyfer plant yn dal i gynyddu ar draws ardal y Bwrdd Iechyd. Mae’r siart isod yn dangos tueddiadau yn y nifer o imiwneiddiadau arferol a ddewiswyd ar gyfer plant sy’n byw o fewn y Bwrdd Iechyd. Mae’r siart yn defnyddio data o adroddiad chwarterol COVER Iechyd y Cyhoedd Cymru, o 2004 hyd at yr adroddiad diweddaraf.

% y nifer

Tueddiadau Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan mewn imiwneiddiadau plentyndod

5 yn 1 yn 1 oed

MMR 1 yn 2 oed

MMR2 yn 5 oed

4 yn 1 yn 5 oed

Men C yn 1 oed

targed o 95%

Chwarter COVER

Ffynhonnell adroddiadau chwarterol COVER Chwefror 2013 (2004 -2012 Chwarter 4) 22


Mynediad Mamau i’r Prosiect Rhoi’r Gorau i Ysmygu Mae’r prosiect peilot hwn yn adeiladu ar waith positif a wnaed yn ystod y deunaw mis diwethaf sydd wedi cynnwys datblygu sefydlu llwybr atgyfeirio “trefn eithrio” rhoi’r gorau i ysmygu yn ystod mamolaeth i Dim Smygu Cymru (SSW); y cynnydd yn y nifer o ysmygwyr beichiog a atgyfeiriwyd at SSW o 45 yn 2011 i 380 yn 2012 a darparu hyfforddiant penodol ar roi’r gorau i ysmygu ar gyfer staff perthnasol. Mae gwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr y Tîm Iechyd y Cyhoedd a Dim Smygu Cymru i sicrhau arian am flwyddyn ar gyfer y prosiect peilot newydd hwn i roi’r gorau i ysmygu yn ystod mamolaeth. Sicrhawyd yr arian drwy’r rhaglen Pathfinder blynyddoedd cynnar cenedlaethol Iechyd y Cyhoedd Cymru gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn un o bedair ardal Bwrdd Iechyd llwyddiannus i dderbyn arian ar ôl cyflwyno cynnig manwl yn ystod hydref 2012. Bydd yr arian newydd yn sicrhau bod gan y Bwrdd Iechyd Gynghorydd Rhoi’r Gorau i Ysmygu penodol llawn amser (Beichiogrwydd) fydd yn cael ei gyflogi/ chyflogi gan Dim Smygu Cymru ond wedi’i leoli/ lleoli o fewn tîm bydwreigiaeth cymuned Torfaen yn Ysbyty’r Sir, Griffithstown. Dewiswyd y tîm hwn fel yr ardal ymyrraeth beilot gan ei bod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi atgyfeirio’r nifer mwyaf o ysmygwyr beichiog at Dim Smygu Cymru.

Achosion y Frech Goch Cyhoeddwyd achosion o’r frech goch yn ardal Abertawe ym mis Tachwedd 2012. Roedd 1219 hysbysiad o achosion o’r frech goch yn ardaloedd Byrddau Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Phowys. Roedd cyfanswm o 88 o bobl yn mynychu ysbyty oherwydd y frech goch yn ystod y cyfnod. Ar draws Cymru, rhoddwyd cyfanswm o 75,868 o frechiadau MMR heb eu trefnu mewn meddygfeydd, sesiynau clinigau galw heibio ar benwythnosau, ysgolion a sesiynau brechu iechyd galwedigaethol yn ystod y cyfnod hwn. Mae cyfraddau brechu wedi gwella’n fawr ar draws ardaloedd yn y Bwrdd Iechyd, gyda’r cyfraddau dos cyntaf MMR yn uwch neu’n agos at y targed o 95%. Er waetha’r ymdrechion hyn, mae Iechyd y Cyhoedd Cymru’n rhybuddio bod tua 30,000 o blant yn dal heb eu brechu yn y grŵp oed 10 i 18 ar draws Cymru ac mae’n dal yn bosibl y bydd achosion eraill yn y dyfodol.

23


Gofalu amdanoch chi pan fyddwch ein hangen Gofal sylfaenol Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gwella’r mynediad at wasanaethau Meddygol Cyffredinol, Deintyddol Cyffredinol a Fferyllol y Gymuned ar draws Gwent, drwy fuddsoddi ymhellach. Mae 90% o’n holl ymyraethau cleifion yn digwydd o fewn ein gwasanaethau gofal sylfaenol. Gwerthfawrogir y gwasanaethau hyn gan y gymuned leol ac mae eu rôl yn cyflawni anghenion cleifon yn hollbwysig. Mae sicrhau bod y gallu o fewn ein Hystâd Gofal Sylfaenol yn parhau i fod yn her. Yn ystod y flwyddyn llwyddwyd i agor dwy Ganolfan Gofal Sylfaenol newydd yng Ngelligaer a Threllech. Hefyd, cwblhawyd pum cynllun i ddatblygu’r gallu o ganlyniad i arian grant gwella.

Meddygon Teulu Fel arfer, Meddygon Teulu yw’r pwynt cyswllt cyntaf i’r mwyafrif o gleifion, gan eu bod yn gofalu am iechyd pobl yn eu cymunedau lleol. Mewn gwrthgyferbyniad i wasanaethau arbenigol, lle fel arfer, mae cleifion yn derbyn gwasanaethau am gyfnod cyfyngedig, mae cleifion yn derbyn gofal gan Feddygon Teulu drwy gydol eu hoes gan eu bod yn delio ag ystod gyfan o broblemau iechyd. I wella argaeledd apwyntiadau mewn meddygfeydd, lansiwyd a gweithredwyd y Cynllun ‘M am Mynediad’ y llynedd. Mae’r Cynllun, y cyntaf o’i fath i’w lansio yng Nghymru, yn gyfres o safonau y cytunwyd arnyn nhw’n lleol ar gyfer 5 gwasanaeth mynediad allweddol a gynigir gan feddygfeydd o fewn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Maen nhw’n awr yn arddangos tystysgrif sy’n nodi’r raddfa a enillwyd fel rhan o’r Cynllun. Mae’n ymwneud â mynediad i apwyntiadau’n unig ac nid yw’n ddangosydd ansawdd gwasanaethau clinigol neu arall o fewn y feddygfa. Y nifer mwyaf o As y gall y feddygfa eu hennill yw 5 ac mae hyn yn golygu bod: ♦

Y feddygfa’n agored am neu cyn 8.00a.m. gyda’r apwyntiad cyntaf am 8.30a.m. neu ynghynt

Y drysau’n agored yn ystod amser cinio

Yr apwyntiad arferol diwethaf gyda meddyg yn 5.50p.m. neu’n hwyrach

Llinell ffôn yn uniongyrchol at aelod o’r staff (nid neges peiriant) ar gael o 8.00 am – 6.30 pm

Cleifion yn gallu trefnu apwyntiad yn ystod un alwad ffôn heb orfod ffonio’n ôl neu’n gallu trefnu apwyntiad ar-lein

24


Pan lansiwyd y system ym mis Ionawr 2012, roedd 25 yn cyflawni’r 5 safon posibl. O ganlyniad i waith pellach yn ystod y flwyddyn, mae 49 practis ar hyn o bryd yn cyflawni’r 5 safon.

Rhwydweithiau Gofal yn y Gymdogaeth Mae ein 12 Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN’s) wedi bod yn gweithredu ers mis Gorffennaf 2011. Maen nhw’n rhwydweithiau cydweithredol sy’n cynnwys Gofal Sylfaenol, darparwyr gofal iechyd a gofal cymdeithasol ac maen nhw wedi’u trefnu o gwmpas cymunedau lleol. Meddygon Teulu sydd wedi’u penodi i rolau arweiniaid sy’n eu harwain. Dyma rai o feysydd y bydd cynllun strategol yr NCN yn canolbwyntio arnyn nhw yn 2013 – 2018 ♦

Lles y gymuned (e.e. hybu a diogelu iechyd).

Contractau gwasanaethau meddygol cyffredinol, deintyddol, offthalmeg a fferyllol y gymuned.

Gwell gofal sylfaenol (e.e. ymarferwyr uwch, modelau gofal canolfannau adnoddau).

Gwell gofal yn y gymuned (e.e. gwasanaethau nyrsio yn y gymuned, nyrsys gyda gwell sgiliau ac adnoddau, darparu cartrefi nyrsio).

Gofal canolradd (e.e. Timau Adnoddau yn y Gymuned)

Gofal diwedd oes (e.e. sicrhau bod gan gleifion fynediad i ofal o safon uchel, mewn lleoliad o’u dewis a’u bod yn gorffen eu bywydau dwy gynllunio gofal uwch sy’n cael ei gynnig ar lefel gofal sylfaenol.

Defnyddio Ysbytai Cymuned a gwneud y gorau o gyfleoedd i adsefydlu cleifion yn dilyn cyfnod gofal aciwt.

Gwelwch y Cynllun Strategol NCN 2013 – 2018 i gael mwy o fanylion http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/3.8%20Appendix%20Two%20-%20NCN%20Strategic%20Plan.pdf

25


Gwasanaethau Deintyddol Mae gwella mynediad at wasanaethau deintyddol yn flaenoriaeth i’r Bwrdd Iechyd, Yn ystod y flwyddyn, comisiynwyd mwy o slotiau deintyddol brys i sicrhau bod y cleifion hynny nad sy’n arferol yn gallu cael gofal deintyddol mewn achos brys, yn cael y driniaeth angenrheidiol. Sicrhawyd ac ariannwyd 10,000 uned ychwanegol o sesiynau deintyddol. Comisiynwyd pedwar Contract Gwasanaethau Deintyddol Personol newydd ar draws ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan mewn ardaloedd o angen mawr ond darpariaeth isel, i wella triniaethau arferol.

Gwasanaethau Fferyllfeydd y Gymuned Mae 128 o fferyllfeydd y gymuned ar draws y Bwrdd Iechyd, cymysgedd o ddarparwyr corfforaethol mawr a chontractwyr annibynnol llai i wasanaethau cymunedau lleol. Yn ychwanegol at wasanaethau fferyllfeydd, mae’r Bwrdd Iechyd yn comisiynu nifer o Well Gwasanaethau i wella mynediad at wasanaethau’n lleol a sicrhau cyfartaledd. Mae’r rhain yn cynnwys – ♦

Gweinyddu Meddyginiaethau o dan Oruchwyliaeth - mae’n galluogi fferyllfeydd y gymuned i gynorthwyo defnyddwyr i barhau’n iach a byw bywyd heb gyffuriau. Mae cytundeb gyda’r cleient iddyn nhw fynychu’r fferyllfa er mwyn cael amnewidion i reoli neu i eithrio o ddibyniaeth.

Lleihau Gwastraff - mae’r gwasanaeth hwn yn anelu at leihau gwastraff rhagnodi a gor-archebu wrth ail adrodd meddyginiaethau drwy ddefnyddio fferyllfeydd y gymuned a’u staff cefnogi i sicrhau’n uniongyrchol oddi wrth gleifion a ydyn nhw angen pob eitem sydd ar y presgripsiwn.

Rhoi’r Gorau i Ysmygu - mae fferyllwyr y gymuned yn cytuno i gyflenwi therapi amnewid nicotin i ysmygwyr sy’n derbyn cefnogaeth ymddygiadol ddwys i roi’r gorau i ysmygu oddi wrth Dim Smygu Cymru.

Gwasanaeth Rota y Tu allan i Oriau - mae’r gwasanaeth hwn yn anelu at ymestyn oriau agor fferyllfeydd i sicrhau bod y ddarpariaeth gwasanaeth yn ddigonol i gynnwys dyddiau’r wythnos, penwythnosau a gwyliau banc er mwyn gwella mynediad i gleifion dderbyn eu meddyginiaethau a chyngor.

26


Gwasanaeth Optometreg y Gymuned Mae mwy o Optometryddion y Gymuned yn awr yn darparu gofal yn nes i’n cleifion. Yn ddiweddar, mae tri gwasanaeth optemetreg lleol wedi’u sefydlu i ddarparu gwasanaethau optometreg yn nes at gartrefi cleifion. Mae hyn wedi cynyddu’r nifer ac wedi lleihau’r nifer o atgyfeiriadau a wneir gan optometryddion. Gall cleifion sydd wedi cael llawdriniaeth pilen y llygad syml yn awr gael eu rhyddhau at eu hoptometryddion sy’n sicrhau asesiad ôl-lawdriniaeth. Mae gwasanaethau optometreg yn y cartref ar gael i gleifion sy’n methu â gadael eu cartrefi ar eu pen eu hunain.

Ein Cynllun Blynyddol Mae’r Cynllun Blynyddol - www.aneurinbevanhb@wales.nhs.uk yn amlinellu sut byddwn ni’n datblygu ac yn cyflenwi gwasanaethau iechyd i’r gymuned leol rydyn ni’n ei gwasanaethu. Mae’r cynllun yn adeiladu ar waith presennol ac yn ystyried yr hyn sydd wedi gweithio’n dda yn y gorffennol ac y gellir ei ddatblygu ymhellach. Bydd cynllunio ar y cyd a gwneud newid wrth ddylunio gwasanaethau’n sicrhau y gellir cyflawni ein cynlluniau gyda synnwyr cyfeiriad clir dros y 3 – 5 mlynedd nesaf o ddefnyddio’r Dyfodol Clinigol fel ein fframwaith. Mae Adroddiad Francis 2013 yn amlygu’r angen am ddiwylliant claf-ganolog sy’n canolbwyntio ar safonau sylfaenol, bod yn agored, tryloywder, didwylledd i gleifion, arweinyddiaeth diwylliannol gref a nyrsio gofalus trugarog. Roedd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gosod nifer o gamau i’w gweithredu ar unwaith, gan gynnwys: ♦

cynlluniau i gyflwyno proses asesu newydd i benderfynu ar y lefelau staffio cywir ar wardiau, ar sail difrifoldeb cyflyrau cleifion yn hytrach nag yn syml ar nifer y cleifion;

adolygiad o’r system archwilio gofal iechyd i sicrhau rheolaeth effeithlon o gyrff iechyd;

adolygiad o dargedau presennol i sicrhau eu bod yn mesur ansawdd, deilliannau a phrofiad ynghyd â pherfformiad; ac

ymgyrch newydd i atal heintiau a gafwyd o fewn gofal iechyd ac y gellir eu hatal.

I gyflawni’r heriau hyn a delio ag anghyfartaleddau iechyd lleol a chynnal a chadw cynaladwyedd gwasanaethau, rydyn ni’n gyson ddatblygu a gwella gwasanaethau, yn cofleidio datblygiadau mewn technoleg ac yn gwneud cynnydd pellach i integreiddio ein gwasanaethau er budd cleifion. Mae poblogaeth sy’n heneiddio ac amledd cynyddol cyflyrau tymor hir yn golygu bod y galw am ein gwasanaethau’n cynyddu’n barhaus. Hyd yn oed heb y pwysau ariannol presennol sy’n affeithio ar ofal iechyd a gofal cymdeithasol, byddai’n rhaid i ni o hyd wneud newidiadau i’r system gofal iechyd, gan nad yw aros yn yr unfan yn opsiwn. 27


Dyfodol Clinigol Dyfodol Clinigol - http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/61204 yw ein strategaeth glinigol a gwella gwasanaethau lleol sy’n amlinellu darlun clir iawn o sut bydd gwasanaethau’n newid yn ein hardal. Rhaid i ni sicrhau ein bod yn parhau i gyflenwi mynediad priodol i wasanaethau diogel a safonau gofal rhagorol i’n cleifion. Mae’r rhaglen newid yn barhaus ond rydym wedi addo:♦

Datblygu’r math o ofal iechyd y mae pobl yn ei ddisgwyl a’i angen.

Mwy o ofal, yn nes i gartrefi a thu allan i ysbytai sy’n gwneud y mwyaf o ddatblygiadau mewn technoleg ac yn harneisio rôl bwysig y claf i gynnal a gwella ei iechyd/ hiechyd.

Mynediad lleol at wasanaethau ysbytai roedd y bobl yn eu defnyddio amlaf e.e. profion a thriniaethau y gellir eu cyflenwi’n ddiogel drwy ein hysbytai lleol.

Mynediad brys at y gofal mwyaf arbenigol sydd ar gael pan fydd angen hwn.

Cynhaliwyd ymgysylltiad ac ymgynghoriad eang gyda’r cyhoedd rhwng 2005 a 2007, oedd yn egluro sut byddai’r modelau gwasanaeth a llunio gofal iechyd yn ardal Gwent yn datblygu dros y ddeng mlynedd ddilynol. Mae’r cynigion hyn wedi parhau’n gadarn yng nghyd-destun yr heriau presennol, ond er eu bod yn parhau’n gywir i’r ymgynghoriad ffurfiol, bu’n rhaid eu gwella.

Rhaglen De Cymru Cynhaliwyd ymgysylltiad ar ddyfodol y gofal mamolaeth a newydd-anedig dan arweiniad ymgynghorwyr, gwasanaethau plant sy’n gleifion preswyl a meddygaeth frys (D&A) ar gyfer pobl sy’n byw yn Ne Cymru a De Powys. Bu hwn ar y gweill drwy gydol haf 2013.

28


Maer’ syniadau a gyflwynwyd gan ein clinigwyr yn cynnwys canolbwyntio’r arbenigedd hwn ar lai o safleoedd ysbytai - pedwar neu bump - ar draws De Cymru. Roedd Byrddau Iechyd Aneurin Bevan, Abertawe Bro Morgannwg, Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf a Phowys ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n cymeradwyo’r argymhelliad i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol am gynigion Rhaglen De Cymru. Mae tîm Rhaglen De Cymru hefyd yn gweithio gyda chlinigwyr i ddatblygu ymhellach y modelau gwasanaethau clinigol ar gyfer obstetryddion, paediatryddion, D&A, a gofal newydd-anedig. Sefydlwyd grwpiau cyfeirio clinigol i gynnal y gwaith cynllunio gwasanaethau manwl hwn ar y cyd ar draws y pum Bwrdd Iechyd.

Canolfan Gofal Critigol Arbenigol Disgwylir penderfyniad terfynol yn yr hydref gan Lywodraeth Cymru ar y cynnig i adeiladu Canolfan Gofal Critigol Arbenigol (SCCC) ar safle Ysbyty Llanfrechfa Grange. Bydd y ganolfan gwerth £241 miliwn yn darparu’r gofal mwyaf brys ac arbenigol o fewn ardal y Bwrdd Iechyd. Cynhaliodd y Bwrdd Iechyd raglen arall o ymgysylltu yn ystod Haf 2012 am y cais cynllunio i’r ganolfan ar safle Llanfrechfa. Roedd cyfres o ddigwyddiadau’n amlygu’r cynigion diweddaraf ac yn dangos sut roedd y Bwrdd Iechyd, mewn partneriaeth gyda chynllunwyr, wedi delio â sylwadau a phryderon blaenorol gan y gymuned leol. Dywedodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, na fydd y penderfyniad terfynol ar y SCCC yn cael ei wneud hyd nes bod dyfodol y prif wasanaethau – Damweiniau ac Achosion Brys, Newydd-anedig, Obstetreg a Phaediatreg – mewn ysbytai ar draws De Cymru wedi’u cytuno fel rhan o’r Rhaglen De Cymru. 29


Uned Mân Anafiadau - Ysbyty Aneurin Bevan Er mwyn cyflawni canllawiau diogelwch cenedlaethol staff nyrsio, rhaid i’n Hunedau Mân Anafiadau weld a thrin lleiafrif o 25 person bob dydd gyda mân anaf cydnabyddedig. Er mwyn cyflawni’r safon hwn, roedd yn rhaid i ni gynyddu’r nifer dyddiol o tua 10-15 yn yr uned yn Ysbyty Aneurin Bevan. Estynnwyd yr oriau agor wythnosol ym mis Mawrth 2013 a darparwyd mwy o Ymarferwyr Nyrsio Brys arbenigol (ENP) a chynllun pelydr-x. Roedd hyn yn esgor ar gynnydd yn y nifer o gleifion oedd yn mynychu ac mae ymgyrch lleol wedi cynyddu ymhellach y nifer o gleifion. Gall yr uned weld a thrin cleifion gydag ystod o anafiadau i aelodau’r corff, mân anafiadau pen, llosgiadau a sgaldiadau, straen a phigiadau pryfed ac mae dan arweiniad ymarferwr nyrsio brys (ENP). Gall ENPs ddarllen pelydrau-x, Bydd cyfraddau mynychu’n dal i gael eu monitro.

Gofal meddygol o’r radd flaenaf yn Ysbyty Ystrad Fawr Mae’r Uned Asesu Meddygol 10 gwely’n agored yn Ysbyty Ystrad Fawr 24/7 gyda meddyg ar gael bob amser. Mae o fewn y Ganolfan Frys Leol ac mae’n derbyn cleifion yn uniongyrchol oddi wrth Feddygon Teulu, galwadau 999 ambiwlans, a rhai cleifon yn cyflwyno eu hunain. Mae’r mwyafrif o gleifion yn mynychu gyda phoenau ar y frest, mân ataliadau calon, problemau anadlu, asthma, a COPD. Mae Dr Kai Gazal yn Gymrawd Clinigol mewn Gastroenteroleg ac mae wedi gweithio yn yr uned ers mis Ebrill. ‘Hyd yn oed i ni fel proffesiynolion iechyd, mae’r model gofal hwn yn gysyniad newydd ac mae pawb yma’n gweithio’n galed i sicrhau ei fod yn gweithio ac rydym yn cynnig y gofal gorau posibl. Gallwn gyflawni ystod eang o brofion diagnosis ac fel arfer gallwn sganio claf yn gyflym iawn yma. Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr ym mhob un o’r ysbytai mawr cyfagos ac nid oes prinder arbenigedd. Mae gennym feini prawf derbyn caeth iawn a bydd unrhyw benderfyniad am drosglwyddo claf allan o’r ysbyty, yn cael ei wneud gyda’r bwriad gorau i’r claf.”

30


Mae ymgynghorwyr yn mynd o gwmpas y wardiau ddwy waith bob dydd yn yr Uned Asesu Meddygol ac mae cleifion o’r uned fel arfer yn cael eu trosglwyddo i ward arhosiad byr, ward adsefydlu, ward strôc neu ward eiddilwch o fewn yr ysbyty. Mae Dr Justin Okeke yn Gofrestrydd Arbenigol yng Ngofal yr Henoed ac mae Justin wedi gweithio yn yr uned ers mis Awst. ‘Hyd yn oed i ni fel proffesiynolion iechyd, mae’r model gofal hwn yn gysyniad newydd ac mae pawb yma’n gweithio’n galed i sicrhau ei fod yn gweithio ac rydym yn cynnig y gofal gorau posibl. Gallwn gyflawni ystod eang o brofion diagnosis ac fel arfer gallwn sganio claf yn gyflym iawn yma. Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr ym mhob un o’r ysbytai mawr cyfagos ac nid oes prinder arbenigedd. Mae gennym feini prawf derbyn caeth iawn a bydd unrhyw benderfyniad am drosglwyddo claf allan o’r ysbyty, yn cael ei wneud gyda’r bwriad gorau i’r claf.”

31


Canolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol Gogledd Torfaen Bydd gwaith adeiladu’n dechrau’n ddiweddarach yn 2013 ar y Ganolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol newydd yng Ngogledd Torfaen. Bydd y Ganolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol yn cynnwys meddygfa newydd, fferyllfa, deintyddfa, ystod o therapïau, rheoli cyflyrau tymor hir, gwasanaethau sgrinio a lle i grwpiau o gleifion gyfarfod. Pan fydd y Ganolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol yn agor ym mis Medi 2014, bydd pobl leol yn gallu cael ystod o wasanaethau iechyd mewn un lle am y tro cyntaf. Mae’r Ganolfan yn ffurfio rhan o Gampws Cymuned Integredig arloesol gwerth £18 miliwn sy’n cael ei ddarparu gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Bydd y Campws yn gyffredinol yn unigryw i ardal Gwent gan y bydd y cyfleuster cwbl integredig cyntaf i’w gynllunio a’i ddatblygu yn ardal Gwent. Bydd gwasanaethau Iechyd, gwasanaethau’r Awdurdod Lleol, Gwasanaethau’r Heddlu, Hamdden ac Addysg hefyd ar y Campws.

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Strategaeth Iechyd Meddwl Lansiwyd Strategaeth Iechyd Meddwl Integredig Gwent yn ffurfiol yn ystod 2013 mewn Fforwm Defnyddwyr Gwasanaethau Gwent. Mae’r strategaeth sydd wedi’i seilio ar flaenoriaethau a nodwyd gan ddefnyddwyr gwasanaethau’n cynnwys gwaith mewn nifer o feysydd allweddol:

Lles y gymuned

Gwasanaethau sylfaenol a rhai’r gymuned

Llety

Gwasanaethau arbenigol

Dementia

Integreiddio

32


Mae llwyddiannau o fewn y flwyddyn 2012/13 yn cynnwys: ♦

Ffora defnyddwyr gwasanaethau sy’n cynnig mewnolwg manwl i anghenion pobl â her iechyd meddwl a’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw

Gweithredu mesur iechyd meddwl

Cyflwyno’r Rhaglen Amser i Newid a threiglo’r rhaglen 5 ffordd i Les yng Ngwent

Ymgysylltu gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a Chymdeithasau Tai am anghenion tai i bobl ag anghenion iechyd meddwl

Sefydlu’r’ Bwrdd Dementia Aml-asiantaeth cyntaf yng Nghymru

Datblygu’r strategaeth fforensig cyntaf yng Nghymru

Integreiddio Mae partneriaid ar draws y 6 sefydliad statudol yn ardal Gwent wedi parhau i gydweithio i ystyried sut gallai gwasanaethau integredig ar gyfer iechyd meddwl ac anableddau dysgu edrych. Drwy gydol 2012/13, mae partneriaid wedi ymgysylltu mewn nifer o weithdai aml-asiantaeth i ystyried llwybrau ar gyfer iechyd meddwl a dementia ac maen nhw wedi gwneud cynnig ar sut gall pobl gydweithio’n well i gyflenwi gofal ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a’u gofalwyr.

Rhyngwyneb y Sector Gwirfoddol Yn ystod 2012/13, casglwyd yr holl arian yr oedd y Bwrdd Iechyd yn ei wario Ar sicrhau gwasanaethau gan sefydliadau’r trydydd sector, i un lle. Mae hyn yn golygu y gellid ystyried yn well datblygu, dylunio ac yn fwy pwysig darparu gwell gwasanaethau ar gyfer y bobl rydyn ni’n darparu ar eu cyfer. Er enghraifft, drwy alluogi ymagwedd Gwent yn gyffredinol, mae rhai sefydliadau e.e. ‘Growing Spaces’ ac ‘Inside Out’ Cymru, wedi gallu datblygu eu gwasanaethau’n fwy eang ar draws Gwent, gan ledaenu arfer da, profiad ac argaeledd gwasanaethau. Cynhaliwyd trafodaethau drwy gydol y flwyddyn gyda sefydliadau’r trydydd sector am sut gallan nhw helpu i ddatblygu ffurf gwasanaethau ar draws Gwent yn y dyfodol - mae 2013/14 yn sicrhau nifer o gyfleoedd.

33


Creu Bwrdd Dementia Sefydlwyd y Bwrdd Dementia Aml-Asiantaeth cyntaf yng Nghymru yn 2012/13. Mae gan y Bwrdd gynrychiolaeth ar draws yr holl fudd-ddeiliaId, ac mae wedi gosod rhaglen uchelgeisiol o wella, datblygu a dysgu oddi wrth eraill.

Targedau Deallus Dementia Mae Cyfarwyddiaeth Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn wedi bod yn weithredol yn gwella gwasanaethau i gleifion â Dementia. Mae rhai dathliadau pwysig yn cynnwys;

Datblygu cynlluniau gwaith amgylchedd caredig i dementia

Datblygu llwybr Asesu Iechyd Corfforol

Cwricwlwm hyfforddiant craidd ar gyfer Dementia sy’n cynnwys y pecyn ‘dyma fi’ ‘

Mae gweithredu model na all fethu’n cael ei ddatblygu. Cyflogir therapyddion galwedigaethol ym mhob ward Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn I helpu i ddatblygu’r polisi hwn.

Y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 Yn 2013 cyflwynwyd y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Mae pedair prif ran sydd wedi arwain at newidiadau sylweddol ar draws y Rhanbarth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Rhan 1 - Datblygu Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol a’i gyflwyno ar 1 Hydref 2013. Sefydlwyd gwasanaethau yn y pum ardal sef Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen sy’n darparu; 1. 2. 3. 4. 5.

Asesiadau iechyd meddwl cynhwysfawr Ymyraethau tymor byr Gwybodaeth a chyngor i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr/ perthnasau Cymorth a chyngor i Feddygon Teulu a darparwyr gofal sylfaenol eraill Cefnogi atgyfeirio ymlaen a’r camau nesaf

Rhan 2 - Sicrhau cydlyniant gofal effeithlon ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau -cyflwynwyd hwn ar 6 Mehefin 2013. Gweithredwyd hwn yn llwyddiannus o fewn Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a’i awdurdodau lleol partner. Rhan 3 - Sicrhau bod cyn-ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yn gallu gofyn am asesiad arall os byddan nhw’n teimlo bod eu hiechyd meddwl yn dirywio. Mae’r rhanbarth a’r awdurdodau lleol partner wedi datblygu trefniadau i sicrhau eu bod yn derbyn ceisiadau o’r fath. Rhan 4 - Ymwneud â gwasanaethau eiriolaeth a ddarperir ar gyfer cleifion preswyl â phroblemau iechyd meddwl. Comisiynwyd ‘Mental Health Matters’ i ddarparu’r gwasanaeth hwn ac maen nhw’n gweithio o fewn lleoliadau cleifion preswyl ar draws y Bwrdd Iechyd. 34


Gwasanaeth y Cyn-filwyr Yn y blynyddoedd diweddar, mynegwyd pryderon cynyddol am anghenion iechyd meddwl ein cyn-filwyr o’r gwasanaethau milwrol. Lansiwyd y Gwasanaeth Iechyd a Lles y Cyn-filwyr Cymru gyfan ym mis Tachwedd 2011 ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi’i leoli yn Nhorfaen ac mae’n parhau i gael atgyfeiriadau cynyddol oddi wrth y grŵp cleient hwn. Mae gan y Bwrdd Iechyd ddau Therapydd Cyn-filwyr yn y Gymuned (CVTs), sy’n weithwyr proffesiynol iechyd meddwl profiadol gyda chefndir therapiau seicolegol ychwanegol. Maen nhw wedi’u hyfforddi mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) a/neu Ddisensiteiddio ac Ail-brosesu Symudiadau’r Llygaid (EMDR) gydag arbenigedd mewn trin problemau iechyd meddwl cyffredin gan gynnwys Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD)/ trawma. Mae gan bob therapydd hefyd diddordeb neu arbenigedd mewn gweithio gyda iechyd meddwl perthnasol i waith milwrol. Hefyd, mae gennym weinyddwr rhan amser.

Anableddau Dysgu Mae nifer o ddatblygiadau ar y gweill i wella’r gofal y mae cleifion ag anableddau dysgu’n ei dderbyn ac i sicrhau ei fod wedi’i addasu’n gywir i gyflawni ei anghenion. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi penodi unigolyn ar lefel Bwrdd i arwain ar ddatblygu’r gwaith pwysig hwn. Mae datblygiadau pellach yn cynnwys ♦

Cynnal hyfforddiant ymwybyddiaeth anableddau dysgu a dementia ar gyfer staff ysbytai i helpu ac i wella mynediad i asesiad a thriniaeth.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn adolygu’r defnydd cyffredinol o gynlluniau gofal safonol ar gyfer cleifion ag anableddau dysgu mewn ysbytai a newid y rhain i ymgorffori gwybodaeth fwy personol ac addasiadau rhesymol y cytunwyd arnyn nhw.

Cymeradwy-wyd dwy swydd gyswllt iechyd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu sy’n derbyn gofal aciwt ac eilaidd.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn awr yn gweithio gyda phartneriaid drwy gynllun gwaith i gyflawni argymhellion yr Ombwdsmon. Hefyd, rhoddir ystyriaeth i benodi Nyrs Gyswllt Anableddau Dysgu i gynorthwyo i arwain ar gyflawni Siarter MENCAP.

35


Meddyginiaethau’n gyfleus wrth law Cyflwynwyd dull mwy diogel ac effeithlon o ddosbarthu meddyginiaethau ward yn Ysbyty Aneurin Bevan yng Nglyn Ebwy ac Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach. Mae uned gyflenwi sengl, yn debyg i beiriant gwerthu, yn gallu dosbarthu meddyginiaethau ar gyfer tair ward yng Nglyn Ebwy ac mae uned lai yn gwasanaethu’r adran mân anafiadau. Yn Ystrad Mynach, mae tri pheiriant mewn dwy ward a’r Ganolfan Frys Leol yn yr ysbyty. Mae’r uned yn defnyddio technoleg adnabod ôl bys diogel er mwyn sicrhau mai staff penodol yn unig all gael y meddyginiaethau. Wedi dosbarthu’r meddyginiaethau, mae’r peiriant yn awtomatig yn archebu stoc newydd yn electroneg o fferyllfa, i ail-lenwi’r peiriant. “Mae’r unedau newydd wedi cynnig system ddiogel ac effeithlon i gyflenwi meddyginiaethau” meddai’r Rheolwr Fferyllfa, Jane Barnes, ‘mae’n golygu bod staff ward yn gallu cael meddyginiaethau hanfodol ar unwaith ar unrhyw adeg o’r dydd a thu allan i oriau.”

36


Newyddion diweddaraf am Ysbyty Ystrad Fawr Cafodd mwy na 100,000 o gleifion eu trin yn Ysbyty Ystrad Fawr yn ystod y flwyddyn gyntaf. Gwelwyd y nifer mwyaf o gleifion yn yr Uned Mân Anafiadau, mwy na 28,000 (2,450 y mis) yn cael eu trin am fân anafiadau, 42% yn fwy o bobl nag a gafodd eu trin yn Ysbyty Glowyr Dosbarth Caerffili. Mae tîm o Ymarferwyr Nyrsio Brys wedi’i hen sefydlu ac yn cylchdroi i’r adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Gwent i sicrhau bod lefelau sgiliau’n cael eu cynnal ar y lefel uchaf posibl. Mae staff yn yr Uned Asesu Meddygol yn asesu ar gyfartaledd tua 470 o gleifion bob mis. Mae’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu allan i Oriau hefyd yn rhan hanfodol o’r ysbyty ac yn gweithredu gwasanaeth 7 diwrnod yr wythnos o 6.30pm – 8am. Deliwyd â chyfanswm o 16,858 alwadau yn ystod blwyddyn gyntaf yr ysbyty. Mae’r Ganolfan Eni, dan arweiniad bydwragedd, yn yr ysbyty’n darparu amgylchedd cartrefol gyda dau bwll geni. Gall yr uned ganiatáu i deuluoedd fod yn rhan o’r enedigaeth.

Mae clinigau cleifion allanol yn gweld dwbl y nifer o gleifion nag a welwyd ynghynt yn Ysbyty Glowyr Dosbarth Caerffili.

Mae apwyntiadau cleifion allanol plant hefyd wedi dyblu ac roedden nhw’n agos i 2,500 yn ystod y flwyddyn.

Mae gwasanaethau newydd hefyd nad oedd ar gael ynghynt yn y fwrdeistref sirol - gwasanaethau cleifion allanol rhewmatoleg a oedd gynt yn cael eu darparu o Gaerdydd; roedd 46,000 o gleifion yn mynychu ar gyfer therapïau gan gynnwys adsefydlu corfforol a therapi iaith a lleferydd.

Mae clinig troed a ffêr orthopaedeg benodol yn yr ysbyty ac mae’n derbyn cleifion o Went i gyd, a hefyd mae llawdriniaethau orthopaedeg, llawfeddygaeth gyffredinol a llawdriniaethau gynaecolegol yn cael eu cynnal.

Hefyd, mae clinigau offthalmoleg yn Ysbyty Ystrad Fawr a bydd llawfeddygaeth Clust, Trwyn a Gwddf ar gael yn y dyfodol agos. Bwriedir cynnal tua 4,300 o lawdriniaethau bob blwyddyn. 37


Datblygiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dwyrain Casnewydd Bydd Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd yn gweld dwy feddygfa yng Nghasnewydd yn cyd-leoli mewn un adeilad. Mae Canolfan Iechyd Ringland a Meddygfa’r Parc yn gwasanaethu mwy na 12,000 o gleifion a byddan nhw’n cael eu hadleoli i’r adeilad fydd â fferyllfa ddosbarthu ac a fydd yn gweithredu fel canolfan i nyrsys y gymuned, gwasanaethau deintyddol y gymuned a thimau iechyd meddwl y gymuned. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatad i gynllunio a dylunio canolfan newydd. Mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn rhan o’r prosiect gan y bydd lle i wasanaethau gofal cymdeithasol a gwasanaethau lloeren eraill hefyd yno. Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Gogledd Caerffili Mae bwriad i symud y gwasanaethau yn y ganolfan iechyd a gofal cymdeithasol integredig newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Lawn yn y Rhymni ym mis Hydref 2013. Mae’r datblygiad yn cadarnhau’r ymrwymiad i’r bobl leol yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ar Ysbyty Ystrad Fawr, yr ysbyty cyffredinol lleol newydd yn Ystrad Mynach ac mae wedi’i ddylunio i ddelio ag anghenion arbennig cymunedau ym Mwrdeistref Sirol yng Ngogledd Caerffili. Penodwyd MedicX, y buddsoddwr a’r datblygwr eiddo gofal iechyd yn y DU i ddylunio ac adeiladu’r ganolfan ac mae’r cwmni wedi gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Iechyd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Llywodraeth Cymru a Meddygon Teulu lleol i ddylunio adeilad iechyd a gofal cymdeithasol modern pwrpasol.

Y Tîm Gofal Cymhleth Mae’r Tîm Gofal Cymhleth yn parhau i gefnogi nifer sylweddol o becynnau gofal iechyd GIG(CHC) parhaus o fewn y gymuned ac mewn cartrefi nyrsio. Mae Rheolwyr CHC ac arweinwyr hyfforddiant yn cefnogi staff wardiau, nyrsys ardal a’r timau amlddisgyblaeth ehangach ar draws Gwent i weithredu Fframwaith CHC, gan gynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol. Mae amserlenni llwybrau cyflym yn parhau i gael eu cyflawni gan sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal diwedd oes yn eu dewis le. Mae uwch reolwyr o fewn y tîm yn cyfranogi yng ngrwpiau gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i adolygiad fframwaith CHC Cymru. Sefydlwyd Fforwm Darparwyr llwyddiannus gydag ymgysylltiad gan gartrefi gofal o fewn ardal y Bwrdd Iechyd a thu allan i’r ardal lle mae’r Bwrdd Iechyd yn comisiynu gofal. Mae nifer mawr o ddarparwyr, metronau cartrefi nyrsio a staff clinigol yn mynychu’r Fforwm. Hyd yn hyn, mae cartrefi nyrsio wedi derbyn hyfforddiant ar weithredu’r gyrwyr chwistrellwyr newydd, iechyd y geg, Adfywio Cardiopwlmonaidd Na Cheisir, asesiadau diddordeb mwyaf a chynllunio gofal uwch. Roedd ymgysylltiad Hyrwyddwyr Macmillan Meddygon Teulu a Gwasanaethau y Tu allan i Oriau mewn hyfforddiant yn canolbwyntio ar gydnabod cleifion sy’n dirywio a systemau rhybudd cynnar i atal cleifion rhag gorfod mynd i mewn i ysbytai’n amhriodol. Trefnwyd hyfforddiant yn y dyfodol i gefnogi rheoli meddyginiaethau. 38


Anelu at Ragoriaeth ym mhob peth rydyn ni’n ei wneud Llwyddiannau Staff Llwyddodd ein staff i ennill a chyrraedd rhestr fer mewn ystod eang o wobrau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol am ansawdd y gofal y maen nhw’n ei ddarparu a’u syniadau am wella’r modd y mae’r gwasanaethau’n cael eu cyflenwi. Roedd y rhain yn cynnwys: Carol Walton - Derbyniodd yr MBE yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines am wasanaethau i fydwreigiaeth a mamau sy’n bwydo ar y fron yng Nghymru. Ym mis Tachwedd, cynhaliwyd gwobrau Nyrs y Flwyddyn (Cymru). Bu nyrsys o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn hynod lwyddiannus Gwobr Nyrs y Gymuned - Jane Brunsdon, Rheolwr Tîm, (Enillydd) Gwobr Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd - Claire Smith, Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd Plant a Theuluoedd, (Ail) Gwobr Prif Swyddog Nyrsio Cymru - Tanya Strange, Uwch Nyrs, Rheoli a Chontractio Gofal Cartref, Gofal Parhaus GIG, (Enillydd) Arloesi ac Ymchwil Nyrsio - Liz Waters, Nyrs Arweiniol Tîm Atal a Rheoli Heintiau, (Ail) Dr Tan Mian – Gwobr am brosiect ar ‘mynediad hawdd at wythiennau’ yng Ngwobrau Arloesi MediWales Daeth ein Tîm Therapi Galwedigaethol o Ysbyty Neuadd Nevill i’r rownd derfynol yn y Gwobrau GIG am brosiect i greu llwybr di-dor ar gyfer cleifion Therapi Galwedigaethol mewn lleoliad aciwt. Cafodd Joy Jones ei hanrhydeddu â’r MBE yn Anrhydeddau Pen Blwydd y Frenhines. Joy yw Arweinydd Clinigol, Gwasanaethau Anhwylderau Bwyta Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Emma Horton – Gwobr Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn Cymdeithas MS (un o 3 enwebiad yn unig yn y DU). Gwobrau GIG 2012 - Chwech ar y rhestr fer gan gynnwys menter galluogi cleifion i farw lle maen nhw’n dewis. Gwobrau Effeithlonrwydd Cylchgronau’r Gwasanaeth Iechyd 2012 yn y rownd derfynol am brosiect Gofal Iechyd Parhaus ar sail hanfodion gofal. Penodwyd y Dr Hywel Jones yn Uwch Is Lywydd Coleg Brenhinol yr Anaesthetyddion. Cafodd Janet Kelly Wobr Teilyngdod y Coleg Therapyddion am gyfraniad anghyffredin i’r proffesiwn Therapi Galwedigaethol. Rose Llewellyn - daeth i’r rownd derfynol yn ‘Bydwraig y Gymuned y Flwyddyn’ yng Ngholeg Brenhinol y Bydwragedd

39


Enillodd nyrsys practis oedd yn cymryd rhan mewn prosiect addysg resbiradol Wobrau Nyrs y Flwyddyn Cylchgrawn Prydeinig Nyrsio. Roedd llwyddiannau ym maes Bydwreigiaeth yn cynnwys :Margot Ahern – Rownd derfynol Bydwraig y Flwyddyn Cylchgrawn Prydeinig Bydwreigiaeth. Carmen Rubio-Batanas – Myfyrwraig Bydwreigiaeth, Cylchgrawn Prydeinig Bydwreigiaeth. Mark Smart – Gwobr Mentoriaeth. Elaine Derrick – Gwobr Mentoriaeth. Eileen Williams – Gwobr Mentoriaeth. Roedd ein Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn-filwyr Cymru gyfan yn y rownd derfynol yng Ngwobrau Partneriaeth Iechyd Milwrol a Sifiliad 2013. Yn y Categori ‘Gofal am Gyn-filwyr’. Roedd 83 wedi ymgeisio yn y categori a daeth y gwasanaeth hwn i’r rhestr fer o 4 yn unig. Rhan o’r meini prawf oedd: Am waith a wnaed sydd wedi gwneud cyfraniad anghyffredin at ofal iechyd (gan gynnwys gofal iechyd meddwl) neu ofal cymdeithasol am gyn-filwyr, gwella ansawdd a deilliannau gofal.

Carol Walton MBE

40

Emma Horton

Dr Hywel Jones

Midwifery team

Tanya Strange


Cyflenwi Gwasanaethau Claf-ganolog Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod y flwyddyn yn erbyn nifer o brif themâu a osodwyd yn y weledigaeth am wasanaethau GIG yng Nghymru yn Law yn Llaw at Iechyd a’r Rhaglen Lywodraethu. Mae cleifion yn dechrau elwa o’n Strategaeth Dyfodol Clinigol a gellir gweld newidiadau’r cam cyntaf yn awr. Mae’r strategaeth yn rhan o’r cynlluniau ehangach sy’n mynd drwy ymgynghoriad ar hyn o bryd fel rhan o Raglen De Cymru. Rydym wedi lansio Fframwaith Profiadau Cleifion i amlinellu sut byddwn ni’n gallu ceisio ac yn ymgysylltu gyda barn cleifion i lunio ein gwasanaethau. Mae Hanfodion Archwilio Gofal yn cael ei gynnal yn genedlaethol yn flynyddol. Gwelwyd newidiadau a diwygiadau sylweddol yn y system electronig fydd yn galluogi archwilio amlach a fwy lleol yn arbennig o safbwynt adborth profiad defnyddwyr ar gyfer 2013 ac ymlaen. Cyfarwyddwyd y gwaith hwn gan Brif Swyddog Nyrsio Cymru.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi ennill safon wyrdd (cydymffurfiant 85-100%) ym mhob un ond un o’r 12 Safon yn y cydymffurfiant % Profiadau Defnyddwyr gan ennill melyngoch mewn iechyd y geg. Mae 1000 o Fywydau a mwy wedi mabwysiadu’r Safon Iechyd y Geg ac erbyn hyn mae’n rhaglen gydweithredol fini.

Mae gwaith ar y gweill i addasu’r offeryn archwilio i’w ddefnyddio yn: adrannau damweiniau ac achosion brys, adrannau cleifion allanol, gwasanaethau theatrau a’r gymuned.

Mae ein cynllun Eiddilwch, sy’n ceisio darparu cymaint o ofal ag sy’n bosibl i bobl yn eu cartrefi eu hunain, er mwyn iddyn nhw allu parhau i fyw’n annibynnol, yn awr wedi’i sefydlu’n gadarn a gwelwyd gwelliannau pellach yn y gwasanaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. 41


Sefydlwyd rhyddhau cyflym ar gyfer cleifion sy’n derbyn gofal lliniarol ac mae nyrsys arbenigol yn awr yn darparu gwasanaethau saith diwrnod cyson i sicrhau bod claf ar ddiwedd eu hoes yn derbyn gofal yn y lle maen nhw’n ei ddymuno. Mae integreiddio’n well y gwasanaethau iechyd meddwl gofal iechyd a chymdeithasol wedi symud ymlaen gan arwain at ail-lunio gwasanaethau iechyd meddwl Oedolion Hŷn ar draws Gwent a gwella gwasanaethau cymuned i bobl hŷn â phroblemau iechyd meddwl. Mae llai o bobl sy’n byw gydag afiechydon lluosog yn cael eu derbyn i mewn i ysbytai a gwneir pob ymdrech i gadw pobl yn eu cartrefi gyda’r pecyn gofal cywir. Mae hyn wedi esgor ar ostyngiad yn y cyfraddau derbyn lluosog ac at gyfnodau aros byrrach i fwy o gleifion. Rydym wedi cynyddu’r nifer o lawdriniaethau dydd gan fod mwy o driniaethau’n cael eu cynnig er mwyn i bobl allu dychwelyd adref ar yr un diwrnod. Mae ein cyfraddau achosion dydd yn 68% o gymharu â chyfartaledd Cymru o 66.5% Bu ein staff arlwyo a dieteteg yn ymwneud â gweithredu’r Fwydlen Ysbytai Cymru gyfan i wella safon maeth bwyd ysbytai. Mae’r fwydlen yn cynnwys ystod o gawl cartref sy’n cyflawni safonau maeth cenedlaethol uchel. Byrhawyd amseroedd aros am ffisiotherapi a’u cynnal gan na fydd cleifion yn aros am apwyntiad ffisiotherapi ddim hwy nag 8 wythnos. Lansiwyd gwefan Therapi Iaith a Lleferydd fel rhywbeth arloesol ac adnodd gwybodaeth unigryw i’r cyhoedd.

42


Urddas a Gofal Gofynnwyd i’n Panel Cleifion beth oedd ystyr gofal urddasol i chi? Yr atebion oedd –

I gael fy nhrin fel unigolyn a pheidio â gorfod gwrando ar siarad amdanaf dros y gwely.

Bod rhywun yn gwrando arnaf, bod yn rhan o’r penderfyniadau a bod pobl yn siarad â fi’n barchus.

Peidio â chael fy ngalw wrth fy enw cyntaf heb ganiatâd.

Gwybod bod staff yn ofalus o’m hymddangosiad ac yn sicrhau fy mod yn lân a thaclus ac wedi fy ngorchuddio’n briodol bob amser.

Yn sylfaenol, mae gofal urddasol yn ymwneud â thri pheth: parch, trugaredd a sensitifrwydd. Pa rôl bynnag sydd gennym o fewn y Bwrdd Iechyd, mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae i sicrhau bod y diwylliant yn un lle mae pawb - cleifion, ymwelwyr a staff - yn cael eu trin gydag urddas a pharch. Credwn y dylai pob aelod o’n gweithlu nyrsio flaenoriaethu urddas mewn gofal gan ei roi yng nghanol popeth y maen nhw’n ei wneud. Rhaid i urddas a pharch fod yn elfen allweddol gofal bob amser. Pan fydd urddas yn absennol o ofal, mae pobl yn teimlo nad oes unrhyw werth iddyn nhw, gan golli rheolaeth a chysur. Mae’n bosibl y byddan nhw’n ddihyder hefyd, yn methu â gwneud penderfyniadau drostyn nhw eu hunain ac yn teimlo eu bod yn cael eu bychanu, yn embaras neu hyd yn oed â chywilydd. Roeddem hefyd yn codi ymwybyddiaeth ein staff ac yn gofyn beth oedd ystyr urddas a gofal iddyn nhw – dyma sampl bychan o’r ymatebion.

Caroline Hill – Ffisiotherapydd, Uned Orthopaedeg, Ysbyty Santes Winifred “Mae’n ymwneud â pharchu cred a dymuniadau claf. Fy nod yw trin cleifion fel yr hoffwn i aelod o’m teulu gael ei drin/ thrin. Byddaf bob amser yn ceisio sicrhau sensitifrwydd i ddewis iaith a chredoau diwylliannol ynghyd â chynnal diogelwch, cysur ac urddas y claf.”

43


Y Brif Nyrs Jessica Arthurs – Nyrs Arweiniol Clinigol Gofal Brys “Mae urddas claf yn gofyn am drin pobl â pharch, gan ystyried eu meddyliau a’u teimladau a lleddfu unrhyw ofnau a all godi. Teimlaf ei bod yn hanfodol cynnal urddas cleifion i ganiatáu iddyn nhw deimlo eu bod yn rheoli eu gofal a’u pryderon, yn teimlo eu bod yn werthfawr fel person tra mewn ysbyty.”

Nanita Nelson – Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd, Ward Annwylfan, Ysbyty Ystrad Fawr “Byddaf bob amser yn ceisio hybu urddas a pharch claf gan fod hyn yn holl bwysig. Mae pob un yn berson unigryw a byddaf yn trin pawb yn yr un modd ag y byddwn i’n hoffi cael fy nhrin.”

Bethan Robins – Myfyrwraig Nyrsio, Ysbyty Aneurin Bevan, Glyn Ebwy

“Fel myfyrwraig sy’n gofalu am gleifion hŷn yn Ysbyty Aneurin Bevan, gallaf weld pa mor bwysig mae cynnal urddas a pharch ac yn ganolog i bob peth rydyn ni’n ei wneud dros ein cleifion. Rhaid i ni sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel ac yn cael y gofal gorau bob amser.”

44


Cynnwys cleifion a dysgu o’u profiadau Credwn fod profiadau cleifion a gofalwyr yn hynod bwysig. Mae gwrando a dysgu o storïau cleifion a storïau digidol yn un o’r dulliau gorau i sicrhau bod y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu’n cael eu gwella’n barhaus. Stori William Mae stori’r claf/ gofalwr hwn yn ymwneud â gŵr bonheddig 86 oed sy’n dioddef gan diverticwleitis ac a aeth i mewn i ysbyty i gael llawdriniaeth. Roedd y llawdriniaeth yn llwyddiannus; fodd bynnag, roedd y gŵr bonheddig yn dioddef gan Glefyd Alzheimer’s ac mae ei ferch yn amlygu’r pryderon oedd ganddi o safbwynt canfod y diagnosis o Alzheimer’s, a’r angen am well gwybodaeth am anghenion pobl hŷn â dementia, ynghyd â gwell hyfforddiant a chefnogaeth. Roedd ganddi hefyd bryderon am ymataliad a chynllunio ar gyfer ei ryddhau. Ni theimlodd fod unrhyw beth yn cael ei wneud hyd nes iddi gael ei chyfeirio at y gwasanaeth eiddilwch.

Sut ymatebodd y Bwrdd Iechyd …. Dyma ychydig o’r 13 cam a gymerwyd gan y Bwrdd Iechyd mewn ymateb i glywed am brofiadau uniongyrchol cleifion, tebyg i’r un uchod. Sefydlwyd Bwrdd Dementia ac mae’n weithredol ar draws y Bwrdd Iechyd i wella profiadau pobl â dementia. Mae aelodau o aml-ddisgyblaethau fel iechyd meddwl, gwasanaethau aciwt a chymuned ynghyd â chynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr o gymdeithas Alzheimer’s a’n Panel Cleifion ein hunain, ar y Bwrdd. Nodwyd pedwar llif gwaith i ganolbwyntio arnyn nhw: llwybr dementia gofal aciwt, llwybr diwedd oes, hyfforddi a datblygu, datblygu a rhannu storïau cleifion. Rydym yn rhan o brosiect Cymru gyfan i alinio sgiliau nyrsio i anghenion cleifion, er enghraifft i gyflawni anghenion pobl â dementia ar wardiau ysbytai cyffredinol. Erbyn hyn, mae gennym bedair ward wedi’u nodi ar gyfer gofal pobl hŷn ag anghenion cymhleth (dwy oedd cynt). Tîm Gofal Ymataliad dan arweiniad Ymgynghorydd Nyrsio Gofal Ymataliad; mae’r Tîm yn darparu asesiad, cyngor a hyfforddiant arbenigol i glaf a staff ar draws y Bwrdd Iechyd. Cyflwynwyd teithiau wardiau rhithwir gan y tîm i gyflymu’r asesiadau. Cyflwynwyd ‘hyrwyddwyr ymataliad’ sy’n cynnwys Nyrsys a Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd i gynyddu ymwybyddiaeth a hybu gofal ymataliad da o fewn gofal iechyd ac i gefnogi cleifion unigol i gyflawni anghenion ymataliad. Mae merch y gŵr bonheddig hwn yn awr yn gweithio gyda’n Nyrs Ranbarthol i wella ymhellach brofiadau cleifion fel ei thad. 45


Panel Cleifion Mae Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Panel Cleifion wedi parhau’r gwaith rhagorol a wnaed gan y panel. Mae Stori’r Claf uchod yn un enghraifft o sut gallan nhw ddefnyddio profiad claf i wella gwasanaethau i eraill. Bob blwyddyn, maen nhw’n ymgymryd â phrosiect penodol lle maen nhw’n teimlo y gallan nhw wneud gwahaniaeth go iawn i gleifion. Yn adroddiad blynyddol y llynedd, roedden ni’n adrodd am sut roedden nhw’n cefnogi’r Gwasanaeth Ymataliad mewn prosiect oedd yn canolbwyntio ar godi mwy o ymwybyddiaeth am y problemau ymataliad y mae nifer o gleifion yn eu profi. Mae’r prosiect diweddaraf yn edrych ar ofal wedi’i drefnu ac yn canolbwyntio ar agweddau gwreiddiol y llwybr y mae cleifion yn ei gymryd tuag at atgyfeiriad at lawfeddygaeth ac yn cynnwys profiadau cleifion o’r ganolfan trefnu apwyntiadau a chleifion allanol.

Canolbwyntio ar Ddiogelwch, Rhagoriaeth ac Ansawdd Mae diogelwch ac ansawdd gwasanaethau rydyn ni’n eu cynllunio a’u darparu i bobl leol yn hollbwysig. Mae’r Bwrdd Iechyd yn cymryd o ddifrif ei gyfrifoldeb i fonitro’n fanwl y gwasanaethau y mae’n eu darparu. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Adroddiad Francis wedi amlygu’n glir yr angen am i sefydliadau iechyd sicrhau safonau proffesiynol a gofal o safon uchel bob amser ym mhob amgylchedd gofal. Rydym wedi parhau â’n gwaith ar ddiogelwch cleifion drwy’r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion, 1000 o Fywydau a Mwy a hefyd drwy brosiectau gwella a gynhelir drwy Raglen Gwelliant Parhaus Aneurin Bevan (ABCi). Ym mis Mehefin 2012, gofynnodd Cyfarwyddwr Meddygol y Bwrdd Iechyd i Goleg Brenhinol y Ffisigwyr (RCP) adolygu ein gwasanaethau endosgopi. Y cylch gwaith y cytunwyd arno oedd adolygu:

Cyfleusterau a staffio ar dri safle ysbyty

Rheolaeth gwasanaethau endosgopi

Trefniadau goruchwylio ar gyfer endosgopi nyrsys

Y gwasanaeth endosgopi yn yr achos mynegai

Amseroedd aros

Mynediad brys i gleifion

Cyflwynwyd darganfyddiadau’r adolygiad mewn cyfarfod adborth a chyhoeddwyd adroddiad drafft gan Goleg Brenhinol y Ffisigwyr ym mis Chwefror 2013. Mae’r adroddiad wedi hysbysu’r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion am y camau angenrheidiol i ddelio â’r argymhellion. 46


Datganiad Ansawdd Blynyddol Yn unol â’r datganiadau a amlinellwyd yn Law yn Llaw at Iechyd, i sicrhau tryloywder perfformiad, mae gofyn i bob sefydliad GIG gyhoeddi Datganiad Ansawdd Blynyddol. Gellir gweld Datganiad Ansawdd cyntaf y Bwrdd Iechyd ar ein gwefan: www.aneurinbevanhb.wales.nhs.uk.

Rhaglen Gwella Perfformiad Aneurin Bevan (ABCi) Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, lansiodd a sefydlodd y Bwrdd Iechyd ganolfan gwella gwasanaethau ac ansawdd, ABCi. Prif swyddogaethau ABCi yw helpu a chefnogi timau sydd â syniadau gwella ac arloesi fydd yn gwella diogelwch ac ansawdd y gofal y maen nhw’n ei ddarparu, gwella effeithlonrwydd eu gwasanaeth a gwella’r profiad i’w cleifion. Mae ABCi yn cefnogi staff, clinigol ac anghlinigol, sydd am arwain ar brosiectau gwella, hyfforddi timau mewn dulliau y gallan nhw ddelio â’u prosiect gyda phroses dderbyniol, eu helpu i lunio eu prosiect i ddarparu mesurau clir sut maen nhw wedi gwella eu gwasanaethau a’u cefnogi drwy’r newidiadau sydd angen iddyn nhw eu gwneud. Mae ABCi hefyd yn dechrau gweithio’n agos gyda’n Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion a rhanbarthau i gydlynu a dadansoddi data clinigol i sicrhau bod diogelwch ac ansawdd y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu yn ganolog i bob peth rydyn ni’n ei wneud. Drwy ABCi, rydym wedi datblygu ein perthynas gyda Phrifysgolion ac wedi gwneud cais am statws Prifysgol i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Unedau Penderfyniadau Clinigol Mae dwy Uned Penderfyniadau Clinigol (CDUs) yn awr yn darparu triniaeth llwybr cyflym ar gyfer cleifion gyda chyflwr meddygol sy’n cael eu derbyn i mewn i Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Neuadd Nevill. Mae Ffisigwyr Gofal Aciwt yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn gweld cleifion i’w hasesu wrth eu derbyn yn y brif Adran Damweiniau ac Achosion Brys a symud achosion priodol ar unwaith i mewn i’r CDU ar gyfer diagnosis a thriniaeth.

47


Uned Strôc Mae’r Uned Strôc yn Ysbyty Brenhinol Gwent wedi’i hadleoli ac mae’r staff meddygol yn awr yn gallu cynnal triniaeth thrombolysis yn gyflymach drwy ddefnyddio telefeddygaeth ac mewn lleoliad sy’n llawer nes i’r Adran Achosion Brys.

Mae hyn yn gostwng yr amser y mae cleifion sydd wedi cael strôc angen aros mewn ysbyty; mae hefyd yn gwella’r tebygolrwydd o wella’n llwyr o strôc.

Rhoi pŵer i’n staff Ni allwn gyflenwi gofal iechyd o safon uchel heb ymddiried yn ein staff a’u cefnogi i wneud y penderfyniadau cywir i’w cleifion. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gwella ansawdd a pharhad gofal drwy ostwng costau asiantaethau a goramser, tra’n cynnal gwasanaethau a pherthynas staff. Rydym wedi cynyddu’r nifer o’n staff sy’n cynnal Adolygiadau Gwerthusiad a Datblygiad Personol (PADR). Ein targed erbyn hyn yw 85% o’r holl staff a byddwn yn gweithio tuag at gyflawni hyn yn ystod 2014. Rydym wedi datblygu rolau integredig newydd i gyflenwi mwy o ofal y tu allan i ysbytai. Canolbwyntiwyd ar gynyddu gallu uwch glinigol ar gyfer gweithio 7 diwrnod mwy cyson. 48


Mae ein ‘Strategaeth Lles Cyflogai’ wedi’i dreiglo ar draws y Bwrdd Iechyd.

Datblygwyd modelau gwasanaethau partneriaeth integredig ar gyfer Gwasanaethau Plant, gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Hefyd cynhaliwyd ein hail achlysur blynyddol Gwobrau Cydnabyddiaeth Staff.

Staff Cefnogi Gofal Iechyd Mae sawl rôl o fewn y tîm gofal iechyd ehangach ac mae’r rhain mewn chwe phrif adran: gweinyddu, staff cefnogi clinigol, gwasanaethau corfforaethol, gwasanaethau domestig, gwasanaethau ystadau a gwasanaethau cefnogi. Rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth ac ymroddiad staff cefnogi gofal iechyd sy’n hanfodol i gyflenwi ein gwasanaethau gofal iechyd ac rydym yn dathlu eu llwyddiannau mewn achlysur arddangos blynyddol ar gyfer Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd. 49


Dolenni Iechyd Rhyngwladol Yn ystod y flwyddyn, cytunodd y Bwrdd Iechyd i weithredu fel partner arweiniol sefydliad ar gyfer arian prosiect o £248K i atgyfnerthu gallu gweithlu iechyd a datblygiad proffesiynol mewn gofal brys mamolaeth a newydd-anedig yn Bong County, Liberia. Arweinydd y prosiect yw Dr Tei Sheraton, ymgynghorydd anaestheteg Ysbyty Brenhinol Gwent sy’n gadeirydd yr elusen Mamau Affrica sy’n cefnogi hyfforddiant yn Affrica i ofalu am ferched yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth. Bu’r Bwrdd Iechyd yn gysylltiedig â’r elusen am 4 blynedd, gan bartneru gydag elusennau eraill - Eiriolaeth Ryngwladol Mamolaeth a Iechyd Plant (MCAI) a Grwp Uwch Gefnogaeth Bywyd (ALSG)). Llwyddodd y Dr Sheraton i sicrhau grant DFID (Adran Datblygiad Rhyngwladol) o £248K sy’n cael ei weinyddu gan THET (Ymddiriedolaeth Iechyd ac Addysg Drofannol). Y Weinyddiaeth Iechyd yn Liberia, gyda chefnogaeth UNFPA, a WHO (Liberia a Geneva) sy’n arwain y prosiect. Hefyd, yn ddiweddar, mae’r Bwrdd Iechyd wedi sefydlu Pwyllgor Dolenni Iechyd Rhyngwladol a’i rôl yw:

Darparu rheolaeth i ddolenni iechyd cydnabyddedig o fewn y Bwrdd Iechyd

Rhannu dysgu o ddolenni iechyd o fewn a thu allan i’r sefydliad

Hyrwyddo dolenni cynaliadwy gan wella gofal iechyd mewn gwledydd sy’n datblygu

Hyrwyddo codi arian a cheisiadau am grantiau ar gyfer dolenni cydnabyddedig

Sicrhau Gwell Defnydd o Adnoddau Am y drydedd flwyddyn yn olynol, rydym wedi gallu gwneud arbedion digonol tra’n gwella gwasanaethau. Wedi’i gyfrif dros gyfnod o 3 blynedd cyflawnwyd arbedion o 5% (dros £150m). Roedd rhai adrannau lle nad oedd ein perfformiad atgyfeirio i amser triniaeth yn foddhaol ac mae’r Bwrdd yn cydnabod bod hyn yn her i sicrhau y gellir cynnal lefelau arbedion presennol. Roedd ein Hymgyrch Rheoli Gwastraff Meddyginiaeth i dorri i lawr ar feddyginiaethau gwastraff a nwyddau eraill yn esgor ar arbedion o £10.6m. Mae fwy o weithio mewn partneriaeth ar draws iechyd a gofal cymdeithasol wedi lleihau’r amser y mae cleifion yn aros mewn ysbytai. Mae arbedion sylweddol o £1.5m mewn gwasanaethau orthopaedeg wedi esgor ar ddatblygu gwasanaeth mwy cynaliadwy. Drwy gydol y flwyddyn, rydym wedi canolbwyntio ar wella ansawdd drwy ryddhau arbedion a’r angen am wella effeithlonrwydd er mwyn i arbedion fod yn gynaliadwy dros y tymor hir. Rydym wedi symleiddio ein prosesau comisiynu ar gyfer gwasanaethau o fewn a’r tu allan i Gymru. Mae nifer mawr mwy o gleifion yn awr yn cael eu trin o fewn y Bwrdd Iechyd sy’n golygu ein bod yn gallu ail-fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau lleol. Gwnaed gwelliannau yn ein rheolaeth ariannol dros y tair blynedd ddiwethaf a bydd gwaith pellach yn cael ei wneud fel yr amlinellwyd yn ein Cynllun Blynyddol 2013/14. 50


Perfformiad Ariannol 2012/13 Llwyddodd y Bwrdd Iechyd unwaith eto i gyflawni ei dri tharged statudol allweddol am y flwyddyn drwy:

Gyflawni gwarged ariannol gweithredol o £0.034M yn erbyn ein Terfyn Adnoddau Refeniw o £984M.

Gyflawni ein Terfyn Adnoddau Cyfalaf o £17M.

Gyflawni’r Polisi Talu’r Sector Cyhoeddus sy’n mynnu bod y Bwrdd Iechyd yn talu 95% o’i gyflenwyr o fewn 30 niwrnod. Cyflawnwyd y targed hwn gyda chyfradd union dros 96%.

Cefnogwyd cyfrifon 2012/13 gan farn archwilio ddiamod gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Roedd y cyd-destun economaidd cenedlaethol y bu’n rhaid i’r Bwrdd weithredu o’i fewn yn golygu blwyddyn ariannol heriol arall gyda phwysau sylweddol ar ein sylfaen cost ar adeg o wario cyhoeddus cyfyngedig. I’r Bwrdd Iechyd hwn, roedd hyn yn golygu targed arbedion am y flwyddyn o £48M. Mae’r graff canlynol yn dangos y lefel ddigynsail o arbedion yr oedd yn rhaid i’r Bwrdd Iechyd ei ddarganfod yn ystod eleni a’r blynyddoedd diweddar.

Cymuned Gwent – Targed Arbedion 2006/07 I 2012/13 90 80 70 60

£M

50 40 30 20 10 0

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Er bod hon yn her sylweddol ac anodd, ymatebodd y sefydliad drwy ddatblygu amrywiol raglenni newid strategol oedd yn arwain at ostyngiadau go iawn yn ein costau tra ar yr un pryd yn cynnal ac yn gwella ansawdd gwasanaethau. 51


Mae strwythur byrddau iechyd integredig yng Nghymru a chydweithio ar draws Cymru mewn meysydd fel caffael ein nwyddau a’n gwasanaethau wedi golygu ein bod wedi gallu gwneud y gorau o’r elw gan helpu’r bwrdd i gyflawni’r her ariannol anodd. Rhai enghreifftiau o hyn oedd: Ar gyfer rheoli meddyginiaethau, roedd yr arbedion a gyflawnwyd yn 12/13 yn hynod sylweddol gan ganolbwyntio ar:♦

Gwneud y gorau o gyfleoedd oherwydd bod cyffuriau’n colli eu patent gan ganiatau defnyddio fersiynau cyffredinol sydd fel arfer yn costio llai i’r GIG.

Rheoli cyflwyno cyffuriau sydd wedi’u cytuno’n genedlaethol ac sydd o’r herwydd yn caniatáu osgoi costau.

Ar gyfer caffael, cyflawnwyd lefel sylweddol o arbedion yn syml drwy allu caffael nwyddau a gwasanaethau fel sefydliad integredig sylweddol fwy ac fel rhan o GIG Cymru lle gellir cael pŵer prynu sylweddol a chael a sicrhau darbodion maint drwy gydweithio. Er bod y bwrdd wedi gwneud cynnydd sylweddol i gyflawni’r rhaglen arbedion, roedd Llywodraeth Cymru’n cydnabod y pwysau ariannol oedd yn wynebu byrddau iechyd Cymru ac yn dyrannu arian ychwanegol unwaith ac am byth o £10M i’r Bwrdd Iechyd yn ystod y flwyddyn. Hefyd, roedd pob bwrdd iechyd arall yng Nghymru’n derbyn cynnydd i’w dyraniad yn ystod y flwyddyn. Yn 2012/13, yn erbyn y diffyg gwreiddiol a frasamcanwyd o £48M, cyflawnodd y Bwrdd Iechyd arbedion a gallodd frocereiddio £2.275M i Lywodraeth Cymru i’w gario ymlaen i 2013/14. Mae’r siartiau canlynol yn rhoi dadansoddiad o sut roedd yr arian wedi’i wario yn 2012/13:

Cyfanswm Gwariant y Bwrdd Iechyd £m Gofal Iechyd Gofal Iechyd gan

Sylfaenol, 247

Ddarparwyr eraill, 260

Gwasanaethau Ysbytai a Chymuned, 566

52


Dadansoddiad pellach o wariant y Bwrdd Iechyd:

Cyfanswm Gwariant ar Ofal Iechyd Sylfaenol £m Cyffuriau Rhagnodedig a Chyfarpar, 97

Gwasanaethau Offthalmeg Cyffredinol, 6

Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, 83

Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol, 32

Gwasanaethau Fferyllol, 28

Cyfanswm Gwariant ar Wasanaethau Ysbytai a Chymuned £m Sefydliad

ac Eraill, 18

Eiddo, 44 Costau Staff a Chyfarwyddwyr, 428

Nwyddau a Gwasanaethau, 76

Cyfanswm Gwariant ar Ofal Iechyd gan Ddarparwyr Eraill £m Awdurdodau Lleol, 13

Gofal Parhaus a Gofal Nyrsio a ariennir gan GIG, 56

Darparwyr eraill, 5

Gofal Parhaus a Gofal Nyrsio a ariennir gan GIG, 56

53


Datganiad Ariannol Crynodol Gwelir y datganiadau ariannol crynodol ar dudalennau 55 – 68 am y cyfnod 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013. Mae’r datganiadau a’r datgeliadau canlynol wedi’u cynnwys yn y datganiadau ariannol crynodol: ♦

Datganiad o wariant Net Cynhwysfawr

Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2013 (Mantolen)

Datganiad Llif Arian

Adroddiad Cydnabyddiaeth (cyflog a hawliadau pensiwn ar gyfer cyfarwyddwyr gweithredol ac aelodau nad sy’n swyddogion)

Trafodion Partïon Perthynol

Contractau Mentrau Ariannu Preifat

Polisi Talu’r Sector Cyhoeddus

Datganiad Rheolaeth - www.aneurinbevanhb.wales.nhs.uk.

Datganiadau ariannol crynodol yw’r datganiadau yn yr adroddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yng nghyfrifon llawn Bwrdd iechyd Aneurin Bevan sy’n cael eu cyhoeddi a lle mae dealltwriaeth lawnach o’r sefyllfa ariannol a’r perfformiad i’w gweld. Mae’r rhain ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan neu o wneud cais amdanyn nhw.

Datganiad o gyfrifoldebau’r Prif Weithredwr fel Swyddog Ymatebol y Bwrdd Iechyd Lleol Mae Gweinidogion Cymru wedi dweud mai’r Prif Weithredwr ddylai fod y Swyddog Ymatebol i’r BILl . Amlinellir cyfrifoldebau perthnasol y Swyddogion Ymatebol, gan gynnwys eu cyfrifoldeb dros briodoldeb a rheoleidd-dra’r arian cyhoeddus y maen nhw’n atebol amdano ac am gadw cofnodion priodol, ym Memorandwm y Swyddogion Ymatebol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, rydw i wedi cyflawni’r cyfrifoldebau a amlinellwyd yn fy llythyr penodi fel Swyddog Ymatebol. Andrew Goodall Prif Weithredwr 07 Mehefin 2013 54


Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2013

2012-13 £’000

2011-12 £’000

Gwariant ar Wasanaethau Gofal Iechyd Sylfaenol

246,610

250,930

Gwariant ar Ofal Iechyd gan Ddarparwyr eraill

259,577

260,087

Gwariant ar Wasanaethau Ysbytai a Iechyd y Gymuned

565,651

606,595

1,071,838

1,117,612

83,213

81,262

988,625

1,036,350

26

27

(18)

19

999 Costau gweithredu net am y flwyddyn ariannol 989,580 Adennill Costau Ariannol Gweithredol

1,053

Llai: Incwm amrywiol Costau gweithredu net BILl cyn llog ac enillion a cholledion eraill Incwm Buddsoddi (Enillion)/ Colledion eraill Costau ariannu

1,037,395

Mae perfformiad BILl am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2013 fel a ganlyn: 2012-13

2011-12

£000

£000

989,580

1,037,395

6,104

6,838

0

0

983,476

1,030,557

Terfyn Adnoddau Refeniw 983,510

1,030,571

34

14

Costau gweithredu net am y flwyddyn ariannol Llai gwariant an-newisol Llai canlyniadau Refeniw dwyn cynlluniau PFI i SoFP Costau gweithredu net llai gwariant an-newisol a chanlyniadau refeniw PFI Tan / (tros) wariant yn erbyn Terfyn Adnoddau Refeniw

55


Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2013 Asedau anghyfredol Eiddo, peiriannau a chyfarpar Asedau anniriaethol Masnach a nwyddau eraill sy’n dderbyniadwy Asedau ariannol eraill Asedau eraill Cyfanswm asedau anghyfredol Asedau cyfredol Stocrestrau Masnach a nwyddau eraill sy’n dderbyniadwy Asedau ariannol eraill Asedau cyfredol eraill Arian a phethau sy’n cyfateb i arian parod Asedau anghyfredol a gyfrifir fel rhai “A Gedwir i’w Gwerthu” Cyfanswm asedau cyfredol Cyfanswm asedau Rhwymedigaethau cyfredol Masnach a nwyddau eraill sy’n daladwy Rhwymedigaethau ariannol eraill Nwyddau Rhwymedigaethau eraill Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol Asedau/ (rhwymedigaethau) cyfredol net Rhwymedigaethau anghyfredol Masnach a nwyddau eraill sy’n daladwy Rhwymedigaethau ariannol eraill Nwyddau Rhwymedigaethau eraill Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol Cyfanswm asedau a ddefnyddiwyd Ariannwyd gan Ecwiti trethdalwyr Cronfa Gyffredinol Cronfa ail-brisio Cronfa asedau a gyfrannwyd Cronfa grant y Llywodraeth Cyfanswm ecwiti trethdalwyr 56

31 Mawrth 2013 £’000

31 Mawrth 2012 £’000

438,766 508 20,585 842 0 460,701

477,710 434 10,132 869 0 489,145

6,572 55,438 27 0 1,908 63,945 264 64,209 524,910

6,992 73,341 27 0 2,335 82,695 366 83,061 572,206

98,539 0 39,457 0 137,996 (73,787)

104,526 0 56,413 0 160,939 (77,878)

8,382 0 26,998 0 35,380 351,534

8,917 0 19,619 0 28,536 382,731

258,773 92,761 0 0 351,534

257,100 125,631 0 0 382,731


Datganiad Llif arian am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2013

2012-13

£’000 Llif Arian o weithgareddau gweithredol (989,580) Cost gweithredu net am y flwyddyn ariannol 4,811 Symudiadau mewn Cyfalaf Gwaith 28,942 Addasiadau llif arian eraill (15,046) Nwyddau a ddefnyddiwyd All-lif arian net o weithgareddau gweithredol Llif Arian o weithgareddau buddsoddi Prynu eiddo, peiriannau a chyfarpar Elw o waredu eiddo, peiriannau a chyfarpar Prynu asedau anniriaethol Elw o waredu asedau anniriaethol Tâl am asedau ariannol eraill Elw o waredu asedau ariannol eraill Tâl am asedau eraill Elw o waredu asedau eraill Mewn-lif/ (all-lif arian) parod net o weithgareddau buddsoddi Mewn-lif/ (all-lif) arian parod net cyn ariannu Llif arian o weithgareddau ariannu Ariannu Llywodraeth Cymru (gan gynnwys cyfalaf) Derbyniadau cyfalaf a ildiwyd Grantiau cyfalaf a dderbyniwyd Elfen gyfalaf o daliadau am brydles arian ac ar Gynlluniu SoFP PFI Arian parod a drosglwyddwyd (i)/ o gyrff GIG eraill Ariannu net Cynnydd/(gostyngiad) net mewn arian parod a phethau cyfatebol i arian parod Arian parod a phethau cyfatebol i arian parod ar 1 Ebrill 2012 Arian parod a phethau cyfatebol i arian parod ar 31 Mawrth 2013

2011-12 £’000 (1,037,395) 7,134 74,796 (10,719)

(970,873)

(966,184)

(20,251) 557 (177) 0 0 0 0 0 (19,871) (990,744)

(41,810) 3,470 (479) 0 0 0 0 0 (38,819) (1,005,003)

990,763 0 41 (487) 0 990,317 (427) 2,335 1,908

1,006,300 0 0 (447) 0 1,005,853 850 1,485 2,335 57


40. Adroddiad Cydnabyddiaeth Cyflog a hawliadau Pensiwn Uwch Reolwyr BILl Aneurin Bevan Cyfarwyddwyr Gweithredol 2012-13 2011-12

58

Cyflog Cydnabyddiaeth Buddiannau arall mewn nwyddau (bandiau o (Talgrynnwyd (bandiau o £5,000) i’r £00 agosaf) £5,000)

Enw

Teitl

Andrew Goodall

Cyflog (bandiau o £5,000)

Cydnabyddiaeth Buddiannau arall mewn nwyddau (bandiau o (Talgrynnwyd £5,000) i’r £00 agosaf)

£000

£000

£000

£000

£000

£000

Prif Weithredwr

185 - 190

0

0

185 - 190

0

0

Judith Paget

Prif Swyddog Gweithredol/ Dirprwy Brif Weithredwr

135 - 140

0

12

135 - 140

0

11

Joanne Absalom

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymuned a Iechyd Meddwl (hyd at 21 Medi 2012)

60 - 65

0

0

125 - 130

0

0

Alan Brace

Cyfarwyddwr Cyllid (Secondiad o 1 Ion 2012 i 30 Medi 2012)

65 - 70

0

0

100 - 105

0

0

Chris Turley

Cyfarwyddwr Cyllid dros dro (1 Ion 2012 i 30 Medi 2012)

55 - 60

0

0

15 - 20

0

0

Allan Davies

Cyfarwyddwr Gwella Perfformiad

95 - 100

0

0

95 - 100

0

0

Denise Llewellyn

Cyfarwyddwr Nyrsio

125 - 130

0

0

125 - 130

0

0

Richard Bowen

Cyfarwyddwr Cynllunio (Dechrau 3 Medi 2012)

75 - 80

0

0

0

0

0

Anne Phillimore

Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Cyfundrefnol

125 - 130

0

19

125 - 130

0

29

Dr Gill Richardson

Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd

125 - 130

0

0

95 - 100

0

0

Dr Grant Robinson

Cyfarwyddwr Meddygol

200 - 205

0

0

200 - 205

0

0

Janet Smith

Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

95 - 100

0

0

100 - 105

0

0

Richard Bevan

Ysgrifennydd y Bwrdd

90 - 95

0

0

90 - 100

0

0


40. Adroddiad Cydnabyddiaeth Cyflog a hawliadau Pensiwn Uwch Reolwyr

BILl Aneurin Bevan Cyfarwyddwyr Anweithredol

2012-13

Cyflog Cydnabyddiaeth arall (bandiau o (bandiau o £5,000) £5,000) Enw

Teitl

David Jenkins OBE

Buddiannau mewn nwyddau (Talgrynnwyd i’r £00 agosaf)

2011-12

Buddiannau Cyflog Cydnabyddiaeth arall mewn nwyddau (Talgrynnwyd (bandiau o (bandiau o £5,000) £5,000) i’r £00 agosaf)

£000

£000

£000

£000

£000

£000

Cadeirydd

65 - 70

0

0

0

Is-gadeirydd

0

65 - 70

Susan Kent MBE

55 - 60

0

55 - 60

0

0

Wendy Bourton OBE

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Trydydd Sector/ Sector Gwirfoddol)

0

15 - 20

0

1

15 - 20

0

2

Jane Carroll

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Undeb Llafur)

15 - 20

0

15 - 20

0

0

Yr Athro Helen Houston Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Prifysgol)

15 - 20

0

0

0

2

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Cyllid)

15 - 20

2

15 - 20

Chris Koehli

0

0

0

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Awdurdod Lleol)

15 - 20

0

15 - 20

Cyngh Brian Mawby

0

1

15 - 20

0

1

Joanne Smith (formerly Pitter)

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Cymuned)

15 - 20

0

0

15 - 20

0

0

Philip Robson

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Cymuned)

15 - 20

0

15 - 20

0

0

Peter Sampson

Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Cymuned)

15 - 20

0

0

15 - 20

0

3

15 - 20

2

Yr Athro Janet Wademan Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (ICT)

0

15 - 20

0

1

Aelod Annibynnol Cysylltiol nad yw’n Swyddog (Cadeirydd y Grŵp Budd-ddeiliaid)

0

1

Mark Gardner

0

0

0

0

0

Stewart Greenwell

Aelod Annibynnol Cysylltiol nad yw’n Swyddog (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol)

0

0

0

0

0

0

Dr Sue Greening

Aelod Annibynnol Cysylltiol nad yw’n Swyddog (Cadeirydd Fforwm Proffesiynolion Iechyd) Penodwyd Awst 2011

0

0

0

0

0

0

Mae’r Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Undeb Llafur) - Jane Carroll yn gyflogai llawn amser o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn ad-dalu Prifysgol Caerdydd am gostau’r Athro Helen Houston pan fydd yn cyflawni ei rôl fel Aelod Annibynnol nad yw’n Swyddog (Prifysgol) gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Costau 2012-13 oedd £16k. 59


Dalier sylw: Mae buddiannau mewn nwyddau’n cael eu talgrynnu i £100 ac maen nhw’n berthnasol i’r budd mewn nwyddau taladwy’n ymwneud â phrydlesi ceir i gyfarwyddwyr gweithredol ac ar gyfer teithio o gartref i Mamhilad a chostau Aelodau nad ydyn nhw’n Swyddogion

Senior manager’s remuneration in the organisation is determined by Agenda For Change national pay scales and conditions of service. Executive terms and conditions mirror Agenda For Change but remuneration levels are set in line with the Civil Service Job Evaluation for Senior Posts framework used by Welsh Government to job evaluate and remunerate very senior posts. Increases to remuneration are implemented based on Welsh Government instruction, are common across NHS Wales, and are in line with Agenda for Change national pay increases. Executives and senior managers are not eligible for remuneration that is performance related. Senior managers and Executives are required to give or receive three months notice of termination of services.

Band Cyfanswm Cydnabyddiaeth y Prif Weithredwr £000 Canolrif Cyfanswm Cydnabyddiaeth £ Cymhareb Band Cyfanswm Cydnabyddiaeth y Cyfarwyddwr â’r Cyflog Uchaf £000 Canolrif Cyfanswm Cydnabyddiaeth £ Cymhareb

60

2012-13

2011-12

185 - 190 26,456 7.1

185 - 190 25,912 7.2

2012-13

2011-12

200 - 205 26,456 7.7

200 - 205 25,912 7.8


40. Adroddiad Cydnabyddiaeth parhad Cyflog a hawliadau Pensiwn Uwch Reolwyr Buddiannau Pensiwn Gwerth Union Union Cyfanswm Cyfandaliad Gwerth Union Cyfraniad Trosglwyddo gynnydd gynnydd pensiwn yn 60 oed gynnydd cyflogwr Trosglwyddo Cyfatebol i mewn mewn cronedig i bensiwn mewn at Cyfatebol Arian Parod pensiwn yn cyfandali ad yn 60 oed crynodedig Gwerth bensiwn i Arian ar 60 oed pensiwn yn ar ar buddParod ar Trosglwyddo 31 Mawrth (bandiau o 60 oed 31 Mawrth 31 Mawrth ddeiliad 31 Mawrth Cyfatebol 2013 £2,500) (bandiau o 2013 2013 2012 i Arian £2,500) (bandiau o (bandiau o Parod £5,000) £5,000)

Enw

Teitl

Andrew Goodall

Prif Weithredwr

Judith Paget

£000

£000

£000

£000

£000

£000

£000

£000

2.5 - 5.0

7.5 - 10.0

30 - 35

95 - 100

486

412

53

0

Prif Swyddog Gweithredol/ Dirprwy Brif Weithredwr

(2.5) - 0.0 (5.0) - (2.5)

50 - 55

160 - 165

1005

947

9

0

Joanne Absalom

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymuned a Iechyd Meddwl (hyd at 21 Medi 2012)

(2.5) - 0.0

(2.5) - 0.0

40 - 45

125 - 130

661

632

(2)

0

Alan Brace

Cyfarwyddwr Cyllid (Secondiad o 1 Ion 2012 i 30 Medi 2012)

0.0 - 2.5

0.0 - 2.5

45 - 50

140 - 145

894

818

17

0

Chris Turley

Cyfarwyddwr Cyllid dros dro (1 Ion 2012 i 30 Medi 2012)

2.5 - 5.0

7.5 - 10.0

25 - 30

80 - 85

398

297

43

0

Allan Davies

Cyfarwyddwr Gwella Perfformiad

(2.5) - 0.0 (5.0) - (2.5)

40 - 45

125 - 130

930

877

7

0

Denise Llewellyn

Cyfarwyddwr Nyrsio

(2.5) - 0.0 (5.0) - (2.5)

50 - 55

155 - 160

950

896

8

0

Richard Bowen

Cyfarwyddwr Cynllunio (Dechrau 3 Medi 2012)

0.0 - 2.5

2.5 - 5.0

30 - 35

90 - 95

424

364

24

0

Anne Phillimore

Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Cyfundrefnol

0.0 - 2.5

0.0 - 2.5

30 - 35

90 - 95

601

554

18

0

Dr Gill Richardson

Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd

17.5 - 20.0

55.0 - 57.5

40 - 45

130 - 135

787

411

355

0

Dr Grant Robinson

Cyfarwyddwr Meddygol

(2.5) - 0.0

(2.5) - 0.0

70 - 75

210 - 215

1301

1207

32

0

Janet Smith

Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

(2.5) - 0.0 (5.0) - (2.5)

45 - 50

140 - 145

1064

1005

7

0

Richard Bevan

Ysgrifennydd y Bwrdd

(2.5) - 0.0

30 - 35

90 - 95

503

471

7

0

(2.5) - 0.0

Gan nad yw aelodau Anweithredol yn derbyn cydnabyddiaeth pensiwn, ni fydd unrhyw ddatganiadau pensiwn ar gyfer aelodau Anweithredol.

61


Adrodd am gynlluniau iawndal eraill - pecynnau ymadael

Cyfanswm nifer y

Cyfanswm nifer y

pecynnau ymadael

pecynnau ymadael

fesul band cost

fesul band cost

Nifer

Nifer

2012-13

2011-12

Band cost pecynnau ymadael

<£10,000

2

£10,000 to £25,000

9 14

£25,000 to £50,000

11

£50,000 to £100,000

11 2

£100,000 to £150,000

0

£150,000 to £200,000

0 0

£200,000+

0

0

36

794,064

Cyfanswm nifer y pecynnau ymadael fesul math

Cyfanswm cost adnoddau £

3 3 1

20 812,274

36 (19 - 2011/12) employees termination of appointment was agreed under the voluntary release scheme. 0 (1 - 2011/12) employee took early retirement on the grounds of effiency to the service.

62


Costau Pensiwn Mae cyflogai’r gorffennol a’r rhai presennol wedi’u cynnwys gan ddarpariaethau Cynllun Pensiwn GIG. Gellir gweld y buddiannau taladwy o fewn y darpariaethau hyn ar wefan Pensiynau’r GIG ar www.nhsbsa.nhs.uk/pensions Mae’r cynllun yn gynllun buddion diffiniedig heb ei ariannu ar gyfer cyflogai GIG, meddygfeydd a chyrff eraill a ganiateir o dan gyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Gwladol yng Nghymru a Lloegr. Nid yw’r cynllun wedi’i lunio i’w gynnal mewn modd a fyddai’n galluogi cyrff GIG i ganfod eu rhan o asedau a rhwymedigaethau’r cynllun tanategol. Felly, ystyrir y cynllun fel cynllun cyfrannu diffiniedig: ystyrir cost cyfranogi yn y cynllun i’r Corff GIG fel un sy’n cyfateb i’r cyfraniadau sy’n daladwy i’r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu.

Perthynas Cydnabyddiaeth

Disgwylir i gyrff sy’n adrodd yn ôl ddatgelu’r berthynas rhwng cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr uchaf ei gyflog yn eu sefydliadau a chanolrif cydnabyddiaeth gweithlu’r sefydliad. Band cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr uchaf ei gyflog yn y BILl yn y flwyddyn ariannol 2012 -2013 oedd £200k - £205k (2011-12, £200k - £205k). Roedd hyn 7.7 gwaith (2011-12, 7.8) canolrif cydnabyddiaeth y gweithlu, oedd yn £26,456 (2011-12, £25,912) Yn 2012-13, derbyniodd 9 (2011-12, 13) cyflogai gydnabyddiaeth oedd yn fwy na’r cyfarwyddwr uchaf ei gyflog. Roedd cydnabyddiaeth staff yn ymestyn o £14k i £278k (2011-12 £14k i £292k). Mae cyfanswm cydnabyddiaeth yn cynnwys cyflog a thâl yn ol perfformiad heb eu cyfuno. Nid yw’n cynnwys tâl diswyddo, cyfraniadau pensiwn cyflogwr a gwerth trosglwyddo cyfatebol i arian parod neu fudd mewn nwyddau nad sydd, oherwydd y gwerth, yn faterol. Mae band cydnabyddiaeth 2012-13 y cyfarwyddwr uchaf ei gyflog yn aros yr un peth â 2011-12. Gwelwyd cynnydd o 1.8% yng nghanolrif cydnabyddiaeth y gweithlu oherwydd cynnydd mewn taliadau cynyddrannol gan fod staff yn symud drwy’r bandiau tâl a mân newidiadau i’r cymysgedd o raddau staff. O ganlyniad, mae’r gymhareb rhwng canolrif cydnabyddiaeth y gweithlu a’r cyfarwyddwr uchaf ei gyflog wedi gostwng. Mae ffigyrau 2011/12 wedi’u hail-hadrodd oherwydd canllawiau diwygiedig a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

63


CYFRIFON BLYNYDDOL BWRDD IECHYD LLEOL ANEURIN BEVAN 2012-13 23. Trafodion Partïon Perthynol Ystyrir Llywodraeth Cymru fel parti perthynol. Yn ystod y flwyddyn mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi cynnal nifer o drafodion materol gyda Llywodraeth Cymru a gydag unedau eraill lle mae Llywodraeth Cymru’n cael ei hystyried yn gorff rhiant, fel Darparwyr GIG y mae’r BILl wedi cael trafodion materol gyda nhw:-

2012-13

Ar 31 Mawrth 2013

Tâl oddi wrth wrth barti perthynol

Tâl i barti perthynol

Swm dyledus oddi wrth parti perthynol

Swm dyladwy i barti perthynol

£000

£000

£000

£000

2,394

2,156

84

334

33

55

31

12

3,533

31,843

759

3,230

Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf

895

20,682

41

485

Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

235

434

0

21

18,794

935

2,086

746

3,249

16,281

509

1,439

332

4,078

162

34

Iechyd y Cyhoedd Cymru

2,936

712

133

268

Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru

3,093

106,628

184

630

Darparydd GIG

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro-Morgannwg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Bwrdd Iechyd Lleol Powys Ymddiriedolaeth GIG Felindre Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Hefyd, cafodd y BILl nifer sylweddol o drafodion materol gydag Adrannau eraill y Llywodraeth a chyrff eraill canolog a lleol y Llywodraeth. Mae’r trafodion mwyaf sylweddol o’r rhain gyda’r canlynol:- Cyngor Cyngor Cyngor Cyngor Cyngor

Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Bwrdeistref Sirol Caerffili* Bwrdeistref Sirol Sir Fynwy Dinas Casnewydd Bwrdeistref Sirol Torfaen

785 4,736 1,203 1,875 1,402

1,355 6,999 2,282 4,064 3,971

94 678 577 886 368

623 938 275 490 2,652

* Hefyd mae gan y BILl ddarpariaeth dyled fawr o £25k yn erbyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am hen ddyled. Mae’r BILL hefyd wedi cynnal trafodion materol sylweddol gyda’r canlynol:- 31 Cronfa Elusen Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan 40 2,240 23 64


Mae gan nifer o aelodau Bwrdd y BILl ddiddordebau mewn partïon perthynol fel a ganlyn:

Aelod

Janet Smith Joanne Absalom

Taliadau i barti perthynol

Swm dyledus oddi wrth

Swm dyladwy i barti perthynol

£000

£000

£000

£000

Ei gŵr Barrie Smith yw’r Perchennog 0 Ei brawd Daniel Perkins yw Pennaeth y 4,736 Gwasanaethau Cyfreithiol Aelod Anrhydeddus 2,936 Aelod o Gomisiwn Cydweithredol Cymru 1,008,641 Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr 0

14

0

0

6,999

678

938

712

133

268

2,303

1,019

91

141

0

0

Sefydliad Perthynol

Garth Engineering Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dr Gill Richardson David Jenkins OBE

Iechyd y Cyhoedd Cymru

Susan Kent MBE Mark Gardner

Hospis y Cymoedd

Wendy Bourton OBE

Llywodraeth Cymru

Yr Athro Helen Houston Cyngh Brian Mawby

Tâl oddi wrth barti perthynol

Llywodraeth Cymru

Perthynas gyda Pharti Perthynol

74

0

0

2,303

1,019

91

Solas Housing

Prif Weithredwr 5 Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghori’r Gweinidog ar 1,008,641 Heneiddio - Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol Cadeirydd 0

36

0

0

Prifysgol Caerdydd

Athro

697

1,038

172

433

1,402 1,203 37

3,971 2,282 0

368 577 6

2,652 275 0

1,008,641

2,303

1,019

91

85

66

0

12

0

39

0

6

Melin Homes

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Aelod etholedig Gwraig yn gyflogai Cyngor Sir Mynwy Aelod wedi ymddeol Undeb Llafur Unsain Ymgynghorydd Llywodraeth Cymru Philip Robson Athro ar Ymweliad, Ysgol Cyfrifiadureg Yr Athro Janet Wademan Prifysgol Morgannwg Croesffyrdd De Ddwyrain Cymru Cyfarwyddwr Richard Bevan - Gofalu am Ofalwyr

65


30. Contractau Mentrau Cyllid Preifat 30.1 Cynlluniau PFI oddi ar y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol Mae gan y BILl ddau gynllun gweithredol PFI yr ystyrir oddi ar y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol Cynllun Cynllun Ynni Ynni Ysbytai Ysbyty’r Casnewydd Fenni Cyfanswm £000 £000 £000 Brasamcan o werth cyfalaf y cynllun PFI 4,000 3,300 7,300 Mae’r ddau gynllun yn perthyn i ddarparu systemau amnewid gwres a golau o fewn yr ysbytai dan sylw. Nid oes yr un wedi esgor ar warantau, ymrwymiadau nac unrhyw hawliadau eraill ar y BILl. Dechreuodd y cynllun ysbytai Casnewydd ym 1998 am gyfnod o 15 mlynedd a chynllun Ysbyty Neuadd Nevill yn 2000 am gyfnod o 25 mlynedd. Telir y taliadau’n chwarterol ymlaen llaw gyda rhagdaliadau ar ddiwedd blwyddyn am y cyfnod ar ôl 31 Mawrth 2013 wedi’i gynnwys gyda’r dyledwyr. 30.2 Cynlluniau PFI ar y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol Mae gan y BILl dri chynllun PFI yr ystyrir fel rhai ar y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ac mae’r asedau’n cael eu trin fel asedau’r BILl. Meddygfa Dydd Ysbyty Neuadd Nevill - uned ddydd bwrpasol yn cynnwys darparu cyfarpar meddygol i’r uned. Mae’n gyfrifoldeb ar y partner PFI i gynnal a chadw’r adeilad ac amnewid y cyfarpar a ddefnyddir gyda’r uned. Dechreuodd y cynllun ym 1998 a’r goblygiadau ar gyfer y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yw £1,801K. Mae’r cynllun am gyfnod o 25 mlynedd. Ysbyty Cymuned Casgwent - ysbyty cymuned newydd yn cynnwys darparu gwasanaethau cefnogi ategol. Dechreuodd y cynllun hwn ym 1998 am gyfnod o 25 mlynedd a’r goblygiadau ar gyfer y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yw £4,263K. Cyfleuster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bro Mynwy - cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol newydd. Dechreuodd hwn yn 2004 am gyfnod o 30 mlynedd a’r goblygiadau ar gyfer y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yw £2,853K.

66


Cyfanswm goblygiadau contractau PFI ar gyfer y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yn ddyledus yw: 31 Mawrth 2013 31 Mawrth 2012 £000 £000 Dim hwyrach na blwyddyn 1,116 1,103 Ar ôl blwyddyn, dim hwyrach na phum mlynedd 3,783 3,933 Hwyrach na phum mlynedd 8,706 9,672 Is-gyfanswm 13,605 14,708 Llai: elfen llog 4,688 5,304 Cyfanswm 8,917 9,404 30.3 Ffioedd i wariant Cyfanswm y ffioedd yn y flwyddyn i wariant o safbwynt yr elfen gwasanaeth y Datganiad o Sefyllfa Ariannol contractau PFI oedd £3.6m (blwyddyn flaenorol £3.4m). Mae’r BILl wedi ymrwymo i’r ffioedd blynyddoedd canlynol 31 Mawrth 2013 31 Mawrth 2012 £000 £000 Dyddiad cau’r cynllun PFI Dim hwyrach na blwyddyn 0 0 Ar ôl blwyddyn, dim hwyrach na phum mlynedd 863 783 Hwyrach na phum mlynedd 2,795 2,665 Cyfanswm 3,658 3,448

Bydd y brasamcan o daliadau blynyddol yn y dyfodol yn amrywio oddi wrth y rhai y mae’r BILl wedi ymrwymo iddyn nhw yn ystod y flwyddyn nesaf gydag effaith symudiad Mynegai’r Prisiau Mân Werthu.

67


7. Polisi Tâl y Sector Cyhoeddus - Mesur Cydymffurfiant

7.1 Cod talu’n brydlon - mesur cydymffurfiant Mae Llywodraeth Cymru’n mynnu bod Byrddau Iechyd yn talu eu holl gredydwyr masnachol yn unol â chod talu’n brydlon y CBI a rheolau Cyfrifyddu’r Llywodraeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod fel rhan o dargedau a gofynion ariannol y Bwrdd Iechyd y dylid talu 95% o’r nifer o gredydwyr di-GIG o fewn 30 diwrnod o gyflenwi. 2012-13 2012-13 2011-12 2011-12 GIG Nifer £000 Nifer £000 Cyfanswm y biliau a dalwyd 3,190 18,236 2,820 15,189 Cyfanswm y biliau a dalwyd o fewn targed 3,072 18,084 2,721 14,992 Carnan y biliau a dalwyd o fewn targed 96.3% 99.2% 96.5% 98.7% Di-GIG Cyfanswm y biliau a dalwyd 192,310 214,169 191,601 237,154 Cyfanswm y biliau a dalwyd o fewn targed 185,562 206,661 184,756 228,224 Carnan y biliau a dalwyd o fewn targed 96.5% 96.5% 96.4% 96.2% Cyfanswm Cyfanswm y biliau a dalwyd 195,500 232,405 194,421 252,343 Cyfanswm y biliau a dalwyd o fewn targed 188,634 224,745 187,477 243,216 Carnan y biliau a dalwyd o fewn targed 96.5% 96.7% 96.4% 96.4% 7.2 Deddf Talu Dyledwyr Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998 2012-13 2011-12 £ £ Symiau wedi’u cynnwys o fewn costau arian (nodyn 10) o hawliadau a wnaed o fewn y ddeddfwriaeth hon 0 0 Iawndal a dalwyd i dalu costau adfer dyled o fewn y ddeddfwriaeth hon 0 29 Cyfanswm

0

29

Trefniadau Archwilio

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (AGW) yn cynnig gwasanaethau archwilio allanol i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan o dan y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Ffi’r gwasanaethau hyn yn 2012-13 oedd £500,000 (£523,000 2011-12). O fewn y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, disgwylir i’r AGW fodloni ei hun bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud trefniadau cywir ar gyfer sicrhau economi, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y defnydd o’i adnoddau. I gyflawni’r ddyletswydd hon, mae’n gwneud gwaith Archwilio Perfformiad drwy ddefnyddio ei bwerau o fewn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 a 2006. Mae cost y gwaith hwn wedi’i gynnwys o fewn cyfanswm y ffi archwilio o £500,000.

68


Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru i Lywodraeth Cymru ar y Datganiadau Ariannol Crynodol Archwiliais y datganiadau ariannol crynodol yn natganiadau ariannol statudol Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan fel y’u gwelir ar dudalennau 55 i’ 68. Cyfrifoldebau perthnasol y Swyddog Cyfrifyddu a’r archwilydd Y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am baratoi’r Adroddiad Blynyddol. Fy nghyfrifoldeb i yw mynegi fy marn ar gysondeb y datganiadau ariannol crynodol gyda’r datganiadau ariannol statudol, y rhan sy’n cael ei archwilio o’r adroddiad cydnabyddiaeth. Roeddwn hefyd yn darllen y wybodaeth arall oedd yn yr Adroddiad Blynyddol ac yn ystyried y goblygiadau ar gyfer fy adroddiad os oeddwn yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysonderau deunyddiol gyda’r datganiadau ariannol crynodol.

Sail fy marn Cyflawnais fy ngwaith yn unol â Bwletin 2008/3 ‘Datganiad yr archwilydd ar y datganiadau ariannol crynodol a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio i’w defnyddio yn y Deyrnas Unedig’.

Barn Yn fy marn i, mae’r datganiadau ariannol crynodol yn gyson gyda’r datganiadau ariannol statudol a’r rhan o’r adroddiad cydnabyddiaeth Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan sy’n cael ei archwilio am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2013. Mynegais fy marn ddiamod ar y rhain. Nid wyf wedi ystyried effeithiau unrhyw ddigwyddiadau rhwng y dyddiad yr arwyddais fy adroddiad ar y datganiadau ariannol llawn, 13 Mehefin 2013 a dyddiad y datganiad hwn.

Huw Vaughan Thomas Archwilydd Cyffredinol Cymru 11 Medi 2012

Swyddfa Archwilio Cymru 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9JL

69


Cynaladwyedd Rheolaeth Mae gan y bwrdd Grŵp Cynaladwyedd dan gadeiryddiaeth y cyfarwyddwr gweithredol iechyd y cyhoedd. Gwaith y grŵp yw cyflawni agenda cynaladwyedd trosfwaol y sefydliad. Mae’r Grŵp Llywio Rheoli Amgylcheddol yn adrodd i’r grŵp sy’n sicrhau gwella rheolaeth ynni, dŵr a gwastraff drwy ddatblygu ac adrodd yn erbyn targedau. Hefyd, mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr eraill sy’n gyfrifol am ddatblygu caffael cynaliadwy, mentrau TG a theithio. Mae gan bob safle o fewn y sefydliad ei grwpiau amgylcheddol eu hunain sy’n bwydo i mewn i’r Grŵp Llywio Rheoli Amgylcheddol. Ymdrinnir â phroblemau iechyd y cyhoedd amgylcheddol ar y cyd gyda Iechyd Amgylcheddol Iechyd y Cyhoedd Cymru ac Asiantaethau Diogelu Iechyd yn Lloegr. Mae digwyddiadau iechyd y cyhoedd amgylcheddol yn cael eu hadrodd yn ôl i Bwyllgor Iechyd y Cyhoedd a Phartneriaethau’r Bwrdd. Proffil yr Ystad Mae ystâd y bwrdd iechyd yn cynnwys 122.08 hectar o dir gydag adeiladau â chyfanswm gros o arwynebedd llawr o 308,546 m2 gyda: 2

Ysbytai cyffredinol aciwt

3

Ysbytai aml-wasanaeth

3

Ysbyty di-aciwt tymor byr

2

Ysbytai arhosiad hir

1

Ysbyty arbenigol

4

Ysbytai cymuned

49

Cyfleusterau cleifion eraill

9

Cyfleusterau cefnogi eraill

70


Uchelfannau Perfformiad Mae gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan strategaeth Rheoli Carbon a gymeradwywyd gan y Bwrdd sy’n adlewyrchu blaenoriaethau presennol, gyrwyr a chyfleoedd i BILl Aneurin Bevan. Roedd yn archwilio sut gellid gwneud rheoli carbon o fewn y sefydliad yn fwy effeithlon gydag arfer gorau, technoleg ac arloesi. Mae hyn yn cynnwys targed heriol ar gyfer gostwng lefel carbon o 3% blwyddyn ar ôl blwyddyn sy’n gosod y Bwrdd Iechyd mewn sefyllfa gref i symud ymlaen i gyflawni’r gofynion gorfodol o fewn yr Ymrwymiad Gostwng Carbon (CRC). Mabwysiadwyd y strategaeth gan y Bwrdd ym mis Chwefror 2011 ac arweiniodd at nifer o fentrau gan gynnwys adolygiad o’r systemau rheoli adeiladau yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Neuadd Nevill, system cau PCs i lawr yn awtomatig ar gyfer 5000+ computers, peiriant oeri ynni-effeithlon ar gyfer theatrau llawdriniaethau RGH, a chynlluniau goleuo awtomatig/ ynni isel ar gyfer prif adrannau’r ystâd. Adeiladwyd ar ymgysylltiad ac arweinyddiaeth staff ar ostwng lefel yr ynni a sefydliad rhwydwaith o unigolion allweddol. Mae gosod bwyler biomas yn Ysbyty newydd Aneurin Bevan hefyd wedi cael effaith ar ddefnydd adnewyddol cynyddol o ynni. Mae adroddiad 2010 / 11 EFPMS yn amlygu cyfanswm net o ostyngiad ynni o 2.8% gyda gwell Dangosydd Perfformiad o 407 kWh i bob Sq M o 466 kWh i bob Sq M. Mae’r adroddiad 11 / 12 EFPMS yn amlygu cyfanswm net o ostyngiad ynni o 1.1% gyda gwell Dangosydd Perfformiad o 356 kWh i bob Sq M o 479 kWh i bob Sq M. Mae data 12/13 yn dangos cynnydd mewn defnydd o ynni ond bydd hyn wedi’I yrru gan effaith blwyddyn lawn Ysbyty Ystrad Fawr (YYF) a’r tywydd oerach yn 12/13. Nid yw adroddiad swyddogol EFPMS 12/13 eto wedi’i gyhoeddi. Mae’r tabl canlynol yn dangos y data dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf:

Nid oes data ar gael ar gyfer gollyngiadau wrth deithio ar fusnes swyddogol ond mae prosesau ar y gweill i ddatblygu hyn ar gyfer adroddiadau’r dyfodol.

Gollyngiadau Nwy Tai Gwydr

2010/11

2011/12

2012/13

Dangosyddion

Cyfanswm gollyngiadau gros

32,862

33,230

35,343

Di-arian (1000

Cyfanswm gollyngiadau net

tCo2e)

Gollyngiadau gros Sgôp 1 (uniongyrchol

32,862

33,230

35,343

Gollyngiadau gros Sgôp 2 & 3 (Anuniongyrchol)*

Treuliant Ynni Perthynol (miliwn kWh) Ariannol

Trydan: na ellir ei adnewyddu Trydan: y gellir ei adnewyddu Nwy LPG Arall (Olew/ Biomas) Gwariant ar Ynni £m

29,218

30,222

32,663

97,123

89,128

94,518

4,556 5.4

4,619 5.8

2,209 6.2 71


Mae’r defnydd o ddŵr wedi gostwng wrth osod logwyr data i ganfod gollyngiadau ac mae wedi gostwng dros y blynyddoedd diweddar gyda 12/13 yn dangos gostyngiad o 2.33% ar y flwyddyn flaenorol. Mae’r tabl canlynol yn dangos newid yn y defnydd o ddŵr dros y blynyddoedd diwethaf: Treuliant Adnoddau y mae Pen Draw Iddynt

2010/11

2011/12

2012/13

Dangosyddion

399

386

377

1.06

1.02

0.99

Treuliant Dŵr

Cyflenwy

ddi-arian (Ystad Swyddfa) (OOOm)

Tyniad I bob FTE

Treuliant Dŵr (Ystad Di-swyddfa)

Cyflenwyd Tyniad

Dangosyddion Ariannol

Costau Cyflenwi Dŵr (Ystadau Swyddfa)

Costau Cyflenwi Dŵr (Ystad di-swyddfa)

Cynyddodd cyfanswm y gwastraff o 6% yn y flwyddyn gan gynnwys gwastraff wedi’i ailgylchu. Mae gwastraff ailgylchu wedi cynyddu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf gyda chynnydd o 48% yn 2012/13 i gyfanswm o 578 tunnell fetrig o gyfanswm gwastraff o 2235 tunnell fetrig. Gwastraff

72

2010/11 2083 999 340

2011/12

2012/13

2113 909 390

2320 951 578

Dangosyddion di-arian (tunellau metrig)

Cyfanswm gwastraff Tirlenwi Ail-ddefnyddio/ailgylchu Compost

Llosgi gan Adfer Ynni

Llosgi heb Adfer Ynni

744

814

791

Dangosyddion Ariannol (£ miliwn)

Cyfanswm Cost Gwaredu Tirlenwi Ail-ddefnyddio/ailgylchu Compost Llosgi gan Adfer Ynni Llosgi heb Adfer Ynni

709 269 38

719 267 29

706 236 37

402

423

433


Rheoli Gwastraff Cynaliadwy Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn parhau i arwain y ffordd ym maes rheoli gwastraff gofal iechyd ac mae wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cyflwynwyd cyfleusterau ailgylchu lefel ward ym mhob ysbyty sy’n dal ystod eang o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu o blastig, papur, metel a chardfwrdd. Mae hyn wedi esgor ar dros 60 tunnell fetrig yn cael ei ailgylchu bob mis ar draws y Bwrdd Iechyd a fyddai fel arall yn cael eu gwaredu mewn tirlenwi. Defnyddiwyd dau fyrnwr cardfwrdd ar draws y sefydliad, un yn Ysbyty Neuadd Nevill a’r llall yn Ysbyty Santes Winifred. Mae’r byrnwyr yn cynhyrchu byrnau cardfwrdd maint melin 500kg o’r holl becynnau cardfwrdd sy’n cael eu defnyddio ar draws y sefydliad. Gwerthir y rhain wedyn i felinau papur ar gyfer eu hailbrosesu gan ddargyfeirio’r gwastraff hwn o dirlenwi ynghyd â chreu incwm i’r Bwrdd Iechyd.

Llwyddiant gweithredu EMS Mae gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan dystysgrif ISO 14001 ar draws y sefydliad ar gyfer pob ysbyty, canolfan iechyd a chlinigau. Llwyddwyd i ennill tystysgrif lawn yn 2005 a’i chynnal ers y dyddiad hwnnw drwy archwiliadau goruchwyliaeth trydydd parti bob chwe mis. Mae’r System Rheoli Amgylcheddol (EMS) yn rhoi fframwaith ar gyfer cydlynu gweithgareddau amgylcheddol y sefydliad ac mae’n sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda phob deddfwriaeth amgylcheddol berthnasol. Mae’r EMS yn dwyn at ei gilydd brif effeithiau amgylcheddol ynni, gwastraff, teithio a chaffael cynaliadwy ac yn rheoli’r effeithiau hyn mewn modd strwythuredig sydd wedi’i gysylltu â gwelliant amgylcheddol parhaus.

Cynlluniau Camau Teithio Cynaliadwy Mae’r bwrdd iechyd wedi datblygu Cynllun Camau Teithio Cynaliadwy gyda’r nod o wella argaeledd i safleoedd ysbytai, hybu dulliau eraill cynaliadwy i siwrneiau un person a hybu buddiannau iechyd teithio’n actif. Bu’r bwrdd yn weithredol yn hybu mentrau teithio cynaliadwy.

73


Caffael Cynaliadwy Mae Gwasanaethau Caffael yn rhan o Bartneriaeth Cyd-wasanaethau GIG Cymru (NWSSP-PS) ac yn chwarae rôl arwyddocaol i gefnogi Agenda Cynaladwyedd Llywodraeth Cymru. Mae gan NWSSP-PS bolisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol sy’n amlinellu 12 amcan allweddol fydd yn cael yr effaith mwyaf ar ei nod: “I reoli ein Sefydliad a sicrhau deilliannau sy’n cyfrannu at Agenda Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru”. Ymhlith eu prif lwyddiannau yn ystod 12 /13 mae: ♦

Ymagwedd peilot “dolen gaeedig” at ailgylchu gwastraff plastig lle mae storfeydd NHSSP-PS yn gwaredu ac ailgylchu plastig o’r nwyddau y maen nhw’n eu derbyn. Yn ystod y peilot 3 mis, roedd hyn yn esgor ar arbed Carbon o 441kg CO2e.

Cyflwyno ymagwedd newydd at ymgysylltu gydag SMEs lle mae pob contract yn y broses adnewyddu gyda gwerth o fwy na £25k yn gorfod cael Asesiad Risg Cynaliadwy (SRA). Mae gan NWSSP_PS hanes da o gynnal busnes gydag SMEs yng Nghymru gyda 69% o waith y contractau Bwyd gyda Chwmnïau sy’n gweithgynhyrchu, tyfu neu fagu yng Nghymru.

Y cyfaint o ailddefnydd o gartonau rhychog drwy storfeydd NWSSP-PS wedi cynyddu. Gosodwyd targed i gynyddu’r cyfaint o gardfwrdd sy’n cael ei ail-ddefnyddio o 30% a rhagorwyd ar y targed hwn yn 2012 gan gynyddu’r ffigyrau o 9 kg y flwyddyn i 14 kg y flwyddyn.

Mae treiglo offer Xchange Cymru (e.e. tendro electronig) yn lleihau effaith carbon drwy leihau’r papur yn y broses.

Gwaith wedi’i wneud gyda Chymdeithas Feddygol Prydain ar faterion Moesol yn ymwneud â Chaffael.

74


Y dyfodol Er mwyn cyflawni heriau’r dyfodol a delio ag anghyfartaleddau iechyd lleol, cynaladwyedd gwasanaethau a gofynion gweithlu’r dyfodol, rhaid i ni harneisio’r cyfleoedd i wella llwybrau clinigol, datblygiadau technolegol ac integreiddio rhwng gwasanaethau. Byddwn yn gwneud gwelliannau pellach i ansawdd y gofal rydyn ni’n ei ddarparu i sicrhau bod lefel gyson o ofal 24/7. Yn awr, rydyn ni’n edrych ar ddulliau y tu hwnt i’n modelau gofal presennol i greu GIG sy’n gwbl berthnasol i’r dyfodol.

Bydd y Bwrdd Iechyd yn parhau i ganolbwyntio ar gyflenwi ‘gofal’ ac nid triniaeth yn unig. Wrth gwrs, deallwn y gall pethau fynd o le ac na fydd gofal bob amser yn cael ei gynnig ar lefel y byddem yn ei ddisgwyl - fodd bynnag, mae dangos ochr ofal y GIG hyd yn oed ar adeg o bwysau uchel yn bwysig i ni.

Dros y tair blynedd ddiwethaf, rydym wedi edrych ar ddatblygu ein gwasanaethau sylfaenol a chymuned lleol ac wedi canfod cyfleoedd i integreiddio’r rhain gyda gwasanaethau ysbytai. Gwelir manylion hyn yn ein Strategaeth Dyfodol Clinigol ac yn fwy cyffredinol ar draws De Cymru yng Nghynllun De Cymru.

Wrth i ni barhau i ddatblygu newidiadau sy’n cefnogi profiad cleifion ac arbedion ariannol o safon uwch, byddwn yn sicrhau bod lefelau staffio diogel yn tanategu dyluniad yr holl wasanaethau newydd. O gofio’r gwaith sydd wedi’i wneud yn barod ar wasanaethau a gweithlu, gallwn fod yn bendant iawn am yr hyn yr ydym am ei gyflenwi yn y dyfodol a sut mae hyn yn briodol i’n pwrpas a’n gwerthoedd.

75


Pwrpas

Rhoi’r claf yn gyntaf

Gwella’n barhaus gyda phob cam

Gwerthoedd

Cyflenwi Gwasanaethau Gofalus a Thrugarog

Gwrando ac ymateb yn actif i’n cleifion a’r staff

Ceisio Rhagoriaeth

Gweithio mewn Partneriaeth

Gwerthfawrogi cyfraniad ein holl staff

Blaenoriaethau Strategol

Gwella Iechyd a Lles

Gwella Rhagoriaeth i Gleifion a Deilliannau Iechyd

Gwella a datblygu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn

Atgyfnerthu gwasanaethau sylfaenol a chymuned

Cyflenwi gwasanaethau cynaliadwy

Comisiynu effeithlon (mewnol ac allanol)

76


10 Cam Allweddol ♦

Gweithredu’r Fframwaith Profiadau Cleifion sy’n integreiddio storïau cleifion fel prif yrrwr gwella gwasanaethau, bod yn agored ac yn onest yn y modd rydyn ni’n ymateb ac yn gweithredu

Cyflawni’r rhaglen Byw’n Dda, Byw’n Hirach i ddelio â’r Ddeddf Gofal Gwrthgyfartal a’i heffaith ar bedair cymuned allweddol

Ail-lunio gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, gan gynyddu’r ystod o ymatebion gwasanaethau mewn cymunedau, atgyfnerthu cefnogaeth i bobl hŷn ag anghenion cymhleth mewn ysbytai a lleoliadau preswyl a chartrefi nyrsio

Datblygu a chyflenwi 6 llwybr integredig blaenoriaeth, Llawfeddygaeth y Geg, Camddefnyddio Alcohol, Gordewdra, Diabetes, Awtistiaeth a Chwympiadau

Gwella ein Gwasanaethau Gofal Brys a modelau gweithlu, mewnosod ein Hunedau Penderfyniadau Clinigol a datblygu Gwasanaethau Asesu mwy ymatebol ar gyfer Pobl Hŷn Eiddil

Gwella darpariaeth gwasanaethau 7 diwrnod mewn ardaloedd blaenoriaeth gan gynnwys gwasanaethau asesu ar gyfer Pobl Hŷn, llif a rhyddhau cleifion a gofal diwedd oes

Datblygu cynlluniau gwasanaethau cynaliadwy ac ystad ar gyfer strôc, llawfeddygaeth gyffredinol frys, obstetreg, paediatreg a neonatoleg

Adolygu gallu gwasanaethau a chynlluniau’r ystad ar gyfer Ysbytai’r Sir, Casgwent a Gwynllyw yng nghyd-destun yr holl wasanaethau cymuned a rhesymoli safle Gwynllyw.

Trawsnewid Gwasanaethau Cleifion Allanol gyda ffocws ar lwybrau amgen, trefnu apwyntiadau claf-ganolog, cyfraddau dilyniant a’r defnydd o electroneg (e-atgyfeiriadau)

Cyflenwi’r Safonau Perfformiad Cenedlaethol a Lleol gan gynnwys ein hymateb i Adroddiad Francis

77


Rydym yn ennill enw da drwy waith caled ein staff fel sefydliad sy’n gallu cyflenwi. Yn ystod 2012/13, roeddem yn canolbwyntio ar integreiddio gofal o fewn gwasanaethau iechyd a gyda sefydliadau partner. Mae ein Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth wedi aeddfedu ac maen nhw’n allweddol i atgyfnerthu perthnasoedd lleol gyda’r cyhoedd ac asiantaethau’r trydydd sector ac yn fwy pwysig gyda chymunedau lleol. Mae hyn yn darparu llwyfan cadarn i adeiladu modelau gwasanaeth newydd ac i wireddu ein huchelgais i ddarparu gofal, lle bynnag mae hynny’n bosibl, yn agos at gartrefi pobl ac osgoi’r angen iddyn nhw fynd i mewn i ysbytai. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi perfformio’n dda yn erbyn y Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol ac wedi gwella ein sefyllfa ariannol. Yn awr, rhaid i ni drawsnewid ymhellach ac integreiddio ein gwasanaethau, gweithlu a chynllunio ariannol yn gylch parhaus i’n galluogi i gymryd camau newid pellach yn y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu. Rydym wedi ymrwymo i annog a chefnogi ein staff i arwain newid ar bob lefel yn y Bwrdd Iechyd. Bydd nifer o’r rhaglenni newidiadau bach hyn yn cael yr effaith mwyaf ar brofiadau cleifion ac effeithlonrwydd gwasanaethau. Bydd ymdrechion ein holl staff, ein hymdrechion cyfunol yn codi lefel ein safon; yn lleihau gwastraff ac analluoedd yn ein system beth bynnag fydd cyd-destun ariannol heriol y sector cyhoeddus

78


79


Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Welshfinal withcover  
Welshfinal withcover  
Advertisement