Page 1

ta r

issue 11 June 2012

Royal Thai Army Monthly E-Magazine : e-magazine.info

www.weloverta.org

กฏหมายพิเศษใน จชต. ไม่กระทบประชาชนผู้บริสุทธิ์ 8

get to know

สารอาหารต้านโรคตา 14 Health

ถนนพญาเสือโคร่ง ดอยแม่สลอง 22 Travel


Talking สุขกายสบายใจกันกับเรื่องเบาๆ บ้างภายในเดือนนี้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานทหารแห่งใหม่ เพิ่งจะตัดริบบิ้นกันไปเมื่อไม่นานมานี้ ขอบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดา เพราะอุดมไปด้วย ประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่หรือคือแผ่นดินไทย ส่วนจะ เป็นที่ใดต้องรีบพลิกกันไปอ่านได้เลยภายในเล่ม และอีกเช่นเคย ที่เรานำ�นานาสารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สุขภาพมาฝากกัน สุขกาย สบายใจ แล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะ ทีมงานRed Onions


Content

22 6 8 10 14 16 18 20 22 24

18

8

กองทัพบกร่วมเดินหน้า เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กฏหมายพิเศษใน จชต. ไม่กระทบประชาชนผู้บริสุทธิ์ จังหวัดทหารบกน่าน เปิดสำ�นักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สารอาหารต้านโรคตา ปากเหม็นทำ�ไงดี ดูแลร่างกายเมื่อเป็นลมพิษ บัวตองอร่ามตา ณ ดอยหัวแม่คำ� ถนนพญาเสือโคร่ง ดอยแม่สลอง ลัดเลาะท่าจีน แวะเวียนตลาดดอนหวาย 3


ช่วยกันดับไฟใต้

ด้วยความห่วงใยจากแม่หลวงไทย ปัญหาที่ฟักบ่มมาอย่างยาวนาน เป็นปัญหาที่หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ จนมันทำ�ให้หลายคนเชื่อว่ามันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ�สำ�หรับ ด้ามขวานของเราที่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลา

การสูญเสียที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้สร้างความวิตก ให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นอย่างมาก รอยแผลฉกรรจ์เมือ่ วันวานทำ�ให้พวกเขาแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนอย่างเต็มอิ่ม แม้แต่ผู้เดินทางสายกลางอย่างพระสงฆ์ก็ยังไม่รอดเรดาห์ ของขบวนการวายร้ายทีส่ งิ อยูแ่ ดนใต้พวกนี้ ยิง่ เวลาผ่านไป นานเท่าไหร่กย็ งิ่ จะมีแต่ปญั หา ซึง่ ปัญหาทีว่ า่ มานีม้ นั ถือเป็น ปัญหาทีส่ �ำ คัญมากทีส่ ดุ ของประเทศไทยทีค่ นเมืองหลวงทำ� ปิดหูปิดตาไม่สนใจคนไทยด้วยกัน

ซึง่ แม่หลวงของเรามองว่าปัญหานีเ้ ราต้องช่วยกันแก้ จากคำ�พูดเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ทรงกล่าวถึงความหลังครั้นสมัยที่มีโอกาสเสด็จ ไปยังพื้นที่ภาคใต้ว่า “สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำ�เนินในพื้นที่ภาคใต้ ชาวไทยมุสลิม มาจุดเทียนเพื่อรอส่งเสด็จเพราะหวั่นว่าจะเกิดอันตราย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความมีน้ำ � ใจของชาวไทยมุสลิมอย่าง ไม่รู้ลืม เมื่อรู้ว่ามีการลอบทำ�ร้ายพระสงฆ์ ชาวบ้าน ชาว ไทยมุสลิม ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูอาสาที่ เข้าไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ข้าพเจ้าได้มอบเงินจัดตัง้ ศูนย์ครูใต้ที่ จ.ปัตตานี มีหอ้ งสมุด ห้องประชุม ห้องสันทนาการ สำ�หรับ ครูได้พักผ่อน แลกเปลี่ยน มีโรงเรียนสำ�หรับลูกหลานครู” พระองค์กล่าวต่อถึงเหตุการณ์การโจมตีในพระสงฆ์ ว่า “ข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวไทยมุสลิมที่ ทำ�ร้ายพระสงฆ์และไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดใน บ้านเมืองของเรา ถือเป็นการกีดกันไม่ ให้มีการใส่บาตร เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบ กิจทางศาสนา รู้สึกสะเทือนใจ ไม่อยากให้เกิดขึ้นในบ้าน

เมืองเราอีกต่อไป ขอความร่วมมือให้ชว่ ยกันพาสันติสขุ และ ความสงบกลับคืนมาสู่ภาคใต้โดยเร็ว” แม่ของเรายังคงเป็น ห่วงเสมอว่าความเป็นอยู่ของลูกในพื้นที่ชายแดนคงอยู่กัน อย่างลำ�บาก และแน่นอนพระองค์ไม่เชื่อว่าคนไทยจะกล้า ทำ�ร้ายกันเอง ตั้งแต่ที่มีปัญหามา พระราชินีของเราก็ทรง ช่วยเหลือ พระองค์พยายามเยียวยารักษาทั้งแผลกายและ ยังจัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือต่างๆ เพือ่ รักษาแผลใจของคนใน พื้นที่ จากพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชิ นี นาถ มั น ทำ � ให้ เ กิ ด ผลในทางบวก มี การประชุ ม หารือกันทั้งทางศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาค ราชการส่วนท้องถิ่นทันที การสั่งสมมานานของปัญหา และอาจจะมี การเชื่ อ มโยงทางการเมื อ งกลายเป็ น ปม ขัดแย้งในวงกว้าง ทีท่ �ำ ให้หลายฝ่ายท้ออกท้อใจกับงานทีท่ �ำ แต่จากวันนั้นที่พระองค์ทรงตรัสมา มันคงทำ�ให้ หลายคนฮึดขึน้ มาอีกครัง้ ไม่แน่นะ ปัญหานีอ้ าจจบลงอย่าง ง่ายดายเพราะสารที่รับฟังและเข้าใจได้ง่ายจากองค์ราชินี ของพวกเราก็เป็นได้

5


Get to know:

6

issue11 June 2012


กองทั พ บกร่ ว มเดิ น หน้ า เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการประชุม ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกประจำ�เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ หลายเรื่องด้วยกัน แต่ทีมงานโฆษณาขอหยิบยกประเด็นที่กำ�ลังพลทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมนั่นก็คือ การเตรียมความพร้อมให้กำ�ลังพลและหน่วยงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำ�ชับให้ทุกสายงาน ทุกหน่วยงานของกองทัพบก ได้พิจารณาลักษณะการทำ�งานของตน พร้อมปรับการทำ�งานให้สอดรับกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยให้กำ�หนดประเด็นและจัดกลุ่มการทำ�งานให้ชัดเจน โดยเฉพาะ การเตรียมความพร้อมให้กับกำ�ลังพล ซึ่งขณะนี้กองทัพบกได้มีการพัฒนาการศึกษาให้ กับกำ�ลังพลอย่างเต็มที่ โดยใช้ระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศทีเ่ ชือ่ มโยงถึงกัน (E-learning) ซึง่ เป็นการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านการทหารและสภาวะแวดล้อมทั่วไป โดยผู้บัญชาการทหารบกระบุว่า ให้ทุกหน่วยเร่งเดินหน้าระบบ (E-learning)

โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบอินเตอร์เน็ต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมนำ� ความรูจ้ ากหน่วยทหารในระดับต่างๆ และข้อมูลทีจ่ ะช่วยพัฒนาแนวความคิดของกำ�ลัง พล บรรจุอยู่ในระบบการเรียนการสอนดังกล่าวด้วย ในขณะเดียวกันนัน้ ทุกหน่วยยังคง ให้ความสำ�คัญกับการเรียนการสอนภายในหน่วยทหาร (Unit school) ซึง่ เป็นการพัฒนา ทักษะเฉพาะด้านทหาร ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินการทัง้ สองเรือ่ งถือเป็นการพัฒนาบุคลากร โดย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ข้อจำ�กัดของงบประมาณเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7


Get to know:

8

issue11 June 2012


กฏหมายพิเศษใน จชต. ไม่กระทบประชาชนผู้บริสุทธิ์ ปัจจุบันกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม (NGO) ได้รณรงค์ปลุกกระแสให้ยกเลิกการใช้กฏหมายพิเศษใน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ตามที่ปรากฏบนภาพข่าวทั้งบนเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดประชุม เสวนาโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความพยายามในการนำ�เข้าไปสู่การเขียน รายงานประเทศไทย นำ�เสนอต่อองค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาเป็นการนำ�ข้อมูลใน แง่ลบบางด้าน โดยไม่ครอบคลุมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่บวก ซึ่งการดำ�เนินการ ดังกล่าวนั้น ในมุมกลับแล้วจะเป็นการส่งเริมและสนับสนุน กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสร้างผลกรทบต่อความ พยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและกองอำ�นวยการ รักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงกองอำ�นวย การรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึง่ เป็นหน่วย งานด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กฏหมายพิเศษที่ใช้ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ปจั จุบนั เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้อยู่ด้วยกัน ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ พระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็น กฏหมายที่เน้นความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ ในการระงับ เหตุการณ์รา้ ยแรงให้สงบโดยเร็ว ฉบับที่ ๒ พระราชกำ�หนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นกฏหมายที่เน้นการป้องกันและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ กับผู้หลงผิด ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการขยายผล ให้ข้อมูลกลุ่ม เครือข่ายและแนวร่วม ผู้ก่อเหตุรุนแรงใน

พื้นที่ และที่สำ�คัญจะเป็นกฏหมายที่มีความยุติธรรมโดยให้ อำ�นาจทั้งฝ่ายพลเรือน ตำ�รวจ ทหาร และอยู่ในอำ�นาจการ ควบคุมของศาลยุตธิ รรม และฉบับที่ ๓ พระราชบัญญัตกิ าร รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นกฏหมายที่เน้นการเปิดโอกาสให้คนที่กระทำ�ความผิด สามารถกลับตัวกลับใจเข้า มาร่วมพัฒนาประเทศได้ ซึ่ง กฏหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจำ�เป็น อย่ า งยิ่ ง ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการนำ � มาใช้ ใ นพื้ น ที่ จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ ซึ่งต้องใช้การ ผสมผสานกฏหมายทั้งข้อดีและข้อเสียเข้าด้วยกัน รัฐบาลไทยมีนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ใต้ด้วยสันติวิธีอย่างชัดเจน และในห้วงที่ผ่านมาหน่วย งานในจังหวัดชายแดนใต้ได้ใช้กฏหมายความมั่นคงอย่าง ระมัดระวังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฏหมายนั้นๆ รวมทั้งเลือกใช้เฉพาะเท่าที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประโยชน์ต่อการสร้างความปลอดภัยใน ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนผู้ บริสุทธิ์ในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่ จำ�นวน ๒ ล้านกว่าคนเป็นหลัก การใช้อ�ำ นาจของเจ้าหน้าที่ นั้นจะมีการตรวจสอบโดยศาล หากผู้ใดเห็นว่า มีการใช้ อำ�นาจโดยมิชอบ เจ้าหน้าทีจ่ ะถูกดำ�เนินการตามกฏหมายได้

การใช้กฏหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั บ ว่ า เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมาก โดย สามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่ น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างดี สำ�หรับ ในด้านการใช้นั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นกฏหมายพิเศษก็ตาม แต่ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อพี่น้องประชาชนจะไม่ต่างกับ กฏหมายปกติเลย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการประกอบ อาชีพ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือแม้แต่การ ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่ เพียงกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจาก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะสังเกตใด้จากการปิดล้อม ตรวจค้นจะสามารถจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือแนว ร่วมได้เกือบทุกครั้ง ผลจากการใช้กฏหมายพิเศษทำ�ให้เจ้า หน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว แน่นอน และไม่ ผิ ด ตั ว ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดนั้ น เราต้ อ งมาวิ เ คราะห์ กันอย่างจริงจังว่าการใช้กฏ หมายพิเศษในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ ใครได้รับผลประโยชน์ หรือใครเสียประโยชน์ จากคำ�ตอบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กว่า ๒ ล้านคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ประชาชนได้ประโยชน์” แล้วใครล่ะเสียประโยชน์

9


Get to know:

10

issue11 June 2012


จัเปิงดสำหวั ด ทหารบกน่ า น �นักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สำ�นักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน พลตรี ชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดแพรป้ายสำ�นักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร และบริหารพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร

11


Get to know:

12

issue11 June 2012


โดยระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วใน เขตทหารกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๓ กำ�หนดให้หน่วยขึ้นตรง กับ กองทัพบกที่มีแหล่งท่อ งเที่ย วในเขตทหารให้ จั ดตั้ ง สำ�นักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยเพื่อบริการและ พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร โดยในส่วนของ จังหวัดทหารบกน่าน ได้สำ�รวจข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน พื้นที่หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีสถานที่สำ�คัญ หลายแห่ ง ซึ่ ง เป็ น สถานที่ สำ � คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง จังหวัดน่าน รวมทั้งจังหวัดน่านยังมีโครงการตามแนว พระราชดำ � ริ อี ก หลายโครงการ ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การ ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านได้ โดยจังหวัดทหารบกน่าน มีหน่วยงานทหารอยู่ในพื้นที่รวม ๕ หน่วยงานด้วยกัน ซึ่ง ในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดน่านมี สถานที่ท่องเที่ยว เช่น จังหวัดทหารบกน่าน มีโครงการ พระราชดำ�ริอยู่ ๓ สถานีและ ๑ โครงการหอกระโดดสูง ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โครงการขีม่ า้ เพือ่ สุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ กรมทหารพรานที่ ๓๒ มีฐาน ปฏิบัติการของหน่วยตามพื้นที่อำ�เภอต่างๆ ซึ่งมีความ สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน กองทัพบกพันทหารม้าที่ ๑๐ มีพิพิธภัณฑ์ทหาร กลางแจ้ง ๑๗ ทหารกล้า ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น อำ�เภอ เฉลิมพระเกียรติจงั หวัดน่าน ซึง่ เป็นฐานที่ใช้ปฏิบตั กิ ารสมัย ต่อต้านคอมมิวนิสต์ กองพันทหารม้าที่ ๑๕ มีสนามยิงปืน และหอกระโดดสูง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ มี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการประมงหมู่บ้าน ศาลเจ้าหลวงภุคา และน้ำ�ตกศิลาเพชร ซึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ดังกล่าวล้วนตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ทีท่ หารซึง่ สามารถเข้าเยีย่ มชม และท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน รวมทั้ง เยี่ยมชมโครงการพระราชดำ�ริต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านได้
 รู้จักจังหวัดน่าน

น่าน เปรียบดั่งดินแดนมหัศจรรย์ที่รวบรวมสิ่งที่น่า สนใจหลายต่อหลายอย่างเข้าไปอยู่ในจังหวัดเดียว เรื่อง ราวหลากหลายนับแต่ครั้งโบราณกาลที่ย้อนไปจนถึงยุค ก่อนประวัติศาสตร์จวบจนปัจจุบันล้วนแต่มีความเป็นมาที่ น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และ ทางธรรมชาติอันงดงามและสมบูรณ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เฉพาะถิน่ รวมไปถึงงานหัตถกรรมพืน้ บ้านทีป่ ระณีตบรรจง สมเป็นดินแดนทีค่ วรค่าและคุม้ ค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิง่ น่าน เป็นจังหวัดที่อยู่ทางชายแดนภาคเหนือ อยู่ ห่างจากกรุงเทพ ๖๖๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๔๗๒.๐๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗ ล้านไร่ เป็นเมืองที่ตั้งอิงแอบอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบโอบอุ้มเมือง ไว้ เป็นดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็น มาอยู่ในยุคเดียวกับสมัยสุโขทัย มีการสันนิษฐานว่าสร้างใน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ โดยพระยาภูคา ซึง่ ได้มาสร้างเมือง ขึ้นบริเวณที่ราบตอนบนในเขตตำ�บลศิลาเพชร หรืออำ�เภอ ปัวในปัจจุบัน น่านมีชื่อเดิมว่านันทบุรี หรือ วรนคร ต่อมา สมั ย ที่ พ ระยาการเมื อ งเป็ น เจ้ า เมื อ งได้ รั บ พระบรม สารีริกธาตุมาจากสุโขทัยจำ�นวน ๗ องค์ด้วยกันและได้ เลือกเอาดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรม สารีรกิ ธาตุโดยทำ�การก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึน้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๑๙๑๑ แม่น้ำ�น่านได้เกิดการเปลีย่ นทิศทางไหล ทำ�ให้ บริเวณทีต่ งั้ เมืองเกิดความแห้งแล้งกันดาร จึงได้ท�ำ การย้าย เมืองมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ในบริเวณที่ราบฝั่งตะวันตกของ แม่น้ ำ�น่าน คำ�ขวัญูประจำ�จังหวัดน่าน : แข่งเรือลือเลื่อง เมือง งาช้างดำ� จิตรกรรมวัดภูมินทร์ ดินแดนสมสีทอง เรื่องรอง พระธาตุแช่แห้ง

ทำ�ความรู้จักพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น หรืออนุสรณ์ สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า เดิมเคยเป็นฐานปฏิบัติการ ของกองพันทหารราบที่ 3 ในบริเวณฐานปฏิบัติการยังคง รักษาสภาพเดิมไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา มีสนาม เพลาะ แนวกับระเบิด คลังอาวุธ จุดที่ทหารไทยเสียชีวิตใน บริเวณเดียวกับยุทธภูมิยังมีฐานสู้รบเหล่าผู้กล้า ฐานทหาร เก่าทีบ่ า้ นห้วยโก๋น ตำ�บลห้วยโก๋น เป็นสมรภูมกิ ารสูร้ บในอดีต เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2514 กลุ่มคอมมิวนิสต์ประมาณ 200 คน วางกำ�ลังหวังจะเข้าตีฐาน โดยทหารไทยมีกำ�ลัง ประมาณ 64 นาย โดยกำ�ลังที่มากกว่าได้ยึดฐาน ห้วยโก๋น 1 ใน 3 ของพืน้ ทีบ่ ริเวณทีจ่ อดฮอ จนเวลาประมาณ 05.20 น. กำ�ลังของทหารไทยเหลือน้อย จึงได้ทำ�การร้องขอยิงปืน ใหญ่ชนวนแตกอากาศเหนือบริเวณฐาน ทำ�ให้กลุ่มผู้ก่อ การร้ายบาดเจ็บล้มตายเป็นจำ�นวนมาก เนื่องจากไม่มีที่ กำ�บังศีรษะ จนเวลา 08.00 น. กำ�ลังทางอากาศได้ยิงสกัด กั้นเส้นทางที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ใช้ถอนตัว ทำ�ให้เหตุการณ์ ครั้งนั้น เราเสียทหารผู้กล้าจำ�นวน 17 นาย เป็นนายทหาร 2 นาย นายสิบ 4 นาย พลทหารอีก 11 นาย และมีทหาร บาดเจ็ดอีก 31 นาย ส่วนผู้ก่อการร้ายคาดว่าเสียชีวิตไม่ ต่ำ �กว่า 30 คน และได้รับบาดเจ็บเป็นจำ�นวนมาก ฝ่ายทหารสามารถรักษาฐานปฏิบัติการแห่งนี้ ไว้ได้ ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีอนุสรณ์สถาน ที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ของลัทธิการปกครอง ที่แตกต่างกัน ภายในฐานยังมีบริการบ้านพักแก่นักท่อง เทีย่ วติดต่อได้ทก่ี องพันทหารราบที่ 15 หรือ หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานจู่โจม ค่ายสุริยะพงษ์ โทร. 054-710321, 054-713324 การเดินทาง : อยู่ห่างจากเมืองน่าน 138 กิโลเมตร

13


Health:

issue11 June 2012

สารอาหารต้านโรคตา

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ดังนั้นคุณจึงต้องดูแล ตาคู่สวยให้ดีอยู่เสมอ โดยปัญหาของโรคตาอาจส่งผล ให้เกิดภาวะตาบอดหรือความบกพร่องในการมองเห็นได้

14


ซึ่งความพิการที่น่าสลดใจอย่างปัญหาตาบอดหรือ สายตาเสียก็มักจะเกิดขึ้นในประเทศกำ�ลังพัฒนา แต่ทั้งนี้ ความพิการทางตาก็สามารถป้องกันและรักษาได้ โดย ดร.สุจินต์ โตวิวิชญ์ เผยว่า โรคตาต่างๆ มีความเกี่ยวพัน กับภาวะขาดสารอาหาร โดยสารอาหารที่มีข้อมูลสนับสนุน ว่ามีความสัมพันธ์กับโรคตา คือ วิตามินเอ ธาตุสังกะสี วิตามินอี และวิตามินซี วิตามินเอ
วิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน แหล่งอาหารที่ให้วิตามินเอสูง ได้แก่ ตับ ไข่แดง น้ำ � มัน ตับปลา นม ผักใบเขียวเข้ม มะละกอ ฟักทอง มะม่วงสุก ฯลฯ วิตามินเอมีความสำ�คัญต่อร่างกายในด้านการมอง เห็นในแสงสลัว การบำ�รุงรักษาเซลล์บุผิว การเจริญเติบโต การทำ�งานเป็นปกติของระบบสืบพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกัน อาการทางตาของการขาดวิตามินเอ เริม่ จากอาการตาบอด กลางคืนในระยะแรก คือ อาการเยือ่ บุตาขาวแห้ง เนือ่ งจาก การสร้างเมือกตามเยื่อบุต่าง ๆ ลดลง การสร้างน้ ำ�ตาเพื่อ หล่อเลี้ยงตาลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่ออาการขาดรุนแรง ขึ้น จะพบลักษณะที่เรียกว่า “เกล็ดกระดี่”  เป็นคล้ายรอย แผลทีเ่ ยือ่ ตาขาว มีลกั ษณะย่น เมือ่ มีภาระขาดมากขึน้ เยือ่ กระจกตาจะแห้งทำ�ให้ตาบอดได้ สังกะสี
ธาตุสงั กะสีมคี วามสำ�คัญต่อการเจริญเติบโต และการแบ่งเซลล์ การคงสภาพของผนังเซลล์ การมองเห็น ในที่มืด การรับรส และระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย อาหาร ที่ ใ ห้ ธ าตุ สั ง กะสี ใ นปริ ม าณสู ง และมี การดู ด ซึ ม ได้ ดี คื อ เนื้อสัตว์ อาหารทะเลจำ�พวกหอย ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ในคนและสัตว์ถ้าขาดสังกะสีแล้วจะเจริญเติบโตช้า ผมร่วง

ผิวหนังอักเสบและมีรอย โรคอุจจาระร่วง ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ตาบอดกลางคืน การรับรสผิดปกติ แผลหายช้า มีนิสัย และพฤติกรรมผิดแปลก ธาตุสังกะสีเป็นองค์ประกอบของ เอ็นไซม์ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการเปลี่ยนวิตามินเอให้อยู่ ในรูปที่ร่างกายนำ�ไปใช้ได้ และมีบทบาทในการขนถ่าย วิตามินเอจากตับไปสูก่ ระแสเลือด จึงได้ขอ้ เสนอแนะว่า การ เสริมธาตุสังกะสีโดยเฉพาะในกรณีที่ร่างกายมีธาตุสังกะสี ไม่เพียงพอ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาวะการขาดวิตามินเอ และการมองเห็นในที่มืดเป็นอย่างยิ่ง วิตามินอี
วิตามินอีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ทำ� หน้าที่เป็นสารแอนติออกซิแดนต์ วิตามินอีมีอยู่ในแหล่ง อาหารทั่วไป เช่น น้ ำ� มันพืช ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืชต่าง ๆ จมูกข้าวสาลี วิตามินอีมบี ทบาทสำ�คัญในการ ป้องกันโรคตาในทารกคลอดก่อนกำ�หนด วิตามินซี
วิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ � มี คุณสมบัตเิ ป็นแอนติออกซิแดนต์ เช่นเดียวกับวิตามินอี หาก ขาดวิตามินซี ผิวหนังจะผิดปกติ แผลหายช้า การสร้างฟัน ผิดปกติ หลอดเลือดฝอยแตกง่าย โรคเลือดออกตามไรฟัน วิตามินซีมอี ยูม่ ากในผลไม้ทมี่ รี สเปรีย้ ว มะเขือเทศ ผักต่างๆ เช่น กะหล่ำ � ปลี ดอกกะหล่ำ � บรอคโคลี่ และผักใบเขียว หลายชนิด

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า วิตามินอีและวิตามินซี มีผลในการป้องกันการเกิดต้อกระจกและผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะ ว่า การได้รบั วิตามินอีและวิตามินซีเสริมนี้ สามารถลดอัตรา เสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกลงได้ครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า วิตามินเอเป็นสารอาหารที่ สำ�คัญในการรักษาลักษณะทางกายภาพและการทำ�งาน ของตาให้เป็นปกติ ภาวะการขาดวิตามินเอจะส่งผลให้เกิด ความผิดปกติต่างๆ เริ่มจากอาการตาบอดกลางคืน เยื่อบุ ตาขาวแห้ง ย่น เป็นแผล ตามมาด้วยกระจกตาแห้ง ขรุขระ อ่อนเหลว และท้ายสุด หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ตาอาจบอดได้ ส่วนธาตุสังกะสีจะทำ�งานร่วมกับวิตามินเอ ในกระบวนการทางเคมีให้เกิดการมองเห็นในที่มืด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีการสร้างโปรตีนตัวพาของ วิตามินเอในตับ เพื่อจะได้ลำ�เลียงวิตามินเอไปยังเนื้อเยื่อ ที่ต้องการได้อีกด้วย มีการศึกษาที่แสดงว่าการให้สังกะสี เสริมในผู้ป่วยโรคตับจากพิษสุราเรื้อรัง และในเด็กวัยเรียน ช่วยให้การมองเห็นภาพในทีม่ ดื ดีขนึ้ สำ�หรับวิตามินอี ซึง่ มี คุณสมบัติเป็นสารแอนติออกซิแดนต์นั้น มีรายงานว่า ช่วย ลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคตาในทารกคลอด ก่อนกำ�หนดได้ และท้ายสุดนี้ คือการเสนอแนะว่า วิตามิน อีและวิตามินซี ซึ่งมีฤทธิ์เป็นแอนติออกซิแดนต์ สามารถ ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่ง วิตามินซีและวิตามินอีกับต้อกระจก ข้อเสนอแนะนี้ ยังต้องการการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ หาข้อสรุป - ต้อกระจก เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ส่งผลให้เกิด ที่ชัดเจนต่อไป ความบกพร่องในการมองเห็น และปัญหาตาบอดในผูส้ งู อายุ เนื่องจากวิตามินอีและวิตามินซีเป็นสารแอนติออกซิแดนต์

15


Health:

issue11 June 2012

ปากเหม็นทำ�ไงดี หลายคนกลัวเรื่องกลิ่นปาก กลัวเพื่อนไม่อยากคุยด้วย กลัวเจ้านายเมินหน้าหนี ฯลฯ ซึ่งเรื่องเล็กๆ อย่างกลิ่นปากนี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ในการพูดคุยกับคนรอบข้าง และพบปะพูดคุยกับผู้คนมากมายในสังคม จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีกลิ่นปากหรือไม่

วิธีง่ายที่สุดคือการถามคนใกล้ชิด แต่ถ้าไม่กล้าก็ สามารถทดสอบได้ด้วยตัวเอง เอามือป้องปากไว้ทั้ง 2 มือ อ้าปาก แล้วหายใจออกแรงๆ ใส่มือตัวเอง แล้วสูดหายใจ ลึกๆ ทันที

กลิ่นปากเกิดขึ้นได้อย่างไร

สาเหตุของกลิ่นปากมีอยู่ 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยภายในช่องปาก ซึ่งอาจเกิดได้จากหลาย สาเหตุ เช่น • ฟั น ผุ เกิ ด จากการที่ เ ชื้ อ โรคสเตรปโตคอคไค (Streptococcus) ทีอ่ าศัยอยูบ่ นแผ่นคราบจุลนิ ทรียท์ ตี่ ดิ บน ตัวฟันย่อยสลายอาหารจำ�พวกแป้งและน้ำ�ตาล ส่งผลให้เกิด กรดแลคติกและอื่นๆ ที่ทำ�ลายเนื้อฟันและผิวฟัน ทำ�ให้เกิด เป็นหลุมและร่องลึก ถ้าฟันผุมากๆ ถึงขัน้ ทะลุโพรงประสาท ฟัน ซึ่งทำ�ให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อโพรงประสาทด้านใน   จะส่งผลให้มกี ลิน่ ปาก ทัง้ จากเนือ้ ฟันทีต่ ายและอาหารทีบ่ ดู หมักสะสมอยู่เป็นเวลานานในโพรงที่ฟันผุ •  เหงือกอักเสบ สาเหตุใหญ่มาจากคราบจุลินทรีย์ที่

16


สะสมอยูต่ ามร่องเหงือก พอสะสมนานๆ น้ำ�ลายซึง่ มีแร่ธาตุ ต่างๆ จะตกตะกอนทับลงไปบนบริเวณทีม่ คี ราบจุลนิ ทรียอ์ ยู่ เดิม และจะเปลีย่ นเป็นหินปูน ยิง่ ทิง้ ไว้นานเหงือกจะอักเสบ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเหงือกจะมีเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ที่ ต่อต้านการอักเสบออกจากบริเวณร่องเหงือก ทำ�การต่อต้าน คราบจุลินทรีย์ ยิ่งทิ้งไว้นานอาการอักเสบก็จะรุนแรงขึ้น เร่ื่อยๆ จนทำ�ลายถึงกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะสังเกตุได้จาก เหงือกร่นและจะเห็นฟันซี่ยาวขึ้น มีอาการปวดตื้อๆ ที่ เหงือก เคี้ยวอาหารแล้วจะรู้สึกปวดและฟันโยก • แปรงฟันไม่สะอาด ทำ�ให้เกิดการตกค้างของเศษ อาหาร เมื่อมีการบูดเน่าทำ�ให้เกิดกลิ่นขึ้นมาได้ • การสูบบุหรี่ ทำ�ให้มคี ราบนิโคตินจับเกาะอยูบ่ นคราบ หินปูนบนเคลือบฟัน • มีเศษอาหารตกค้างและเกิดการบูดเน่าในบริเวณทีม่ ี ฟันผุเป็นรูกว้าง •  การใส่ฟันปลอมที่หลวมไม่พอดีกับเหงือก   หรือ นอนโดยที่ไม่ถอดฟันปลอมออกมาแช่อาจทำ�ให้เกิดกลิ่น จากเศษอาหารเล็ก ๆ และจากการที่เชื้อจุลินทรีย์สะสมอยู่ บริเวณผิวฟันปลอม • เกิดจากอาหารทานอาหารที่มีกลิ่น เช่น กระเทียม กะปิ สะตอ ฯลฯ • มีแผลในช่องปาก ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�ความสะอาด ฟันได้สะอาด • ฟันซ้อน เก หรือฟันคุด ทำ�ให้ทำ�ความสะอาดฟันได้ อย่างไม่ทั่วถึง •  การจัดฟัน ซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถทำ�ความสะอาดฟัน

ได้อย่างสะอาดทั่วถึง • การครอบฟันที่ไม่พอดี อาจทำ�ให้เกิดการตกค้างของ เศษอาหาร • ผู้ที่เพิ่งถอนฟัน ทำ�ให้ทำ�ความสะอาดฟันได้อย่างไม่ ทัว่ ถึงและแบคทีเรียทีอ่ ยู่ในปากมาย่อยสลายลิม่ เลือดทำ�ให้ เกิดกลิ่นได้ 2.  สาเหตุภายนอกช่องปาก เกิดได้จากหลากหลาย สาเหตุเช่นกัน เช่น โรคไซนัสอักเสบ, โรคในระบบทางเดิน อาหาร, หวัด, ท้องผูก, โรคกระเพาะอาหาร ฯลฯ

ถ้ามีปญ ั หาเรือ่ งช่องปากควรจะทำ�อย่างไรดี ที่ พู ด ถึ ง กั น บ่ อ ยๆ ในตอนนี้ คื อ เรื่ อ งกลิ่ น ปากใน ตอนเช้า คนส่วนใหญ่ตื่นมาตอนเช้ามักจะมีกลิ่นปากเป็น เรื่องปกติ เนื่องจากขณะที่เรานอนหลับ เราไม่รับประทาน อาหาร ดื่มน้ ำ � ไม่ได้พูด กลิ่นปากที่มากหรือน้อยนั้นขึ้น อยู่กับปริมาณน้ ำ�ลาย ถ้าคนที่มีน้ำ �ลายมาก ใส จะมีกลิ่น ปากน้อย แต่ถ้าน้ ำ�ลายน้อย ข้น และเหนียว จะมีกลิ่นปาก มากกว่าซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ควรใช้ยาสีฟันหรือน้ำ � ยา บ้วนปากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจจะไป ทำ�ลายเชือ้ โรคตัวอืน่ ๆ ทีด่ ีในช่องปาก และอาจส่งผลให้เกิด ปัญหาอื่นๆ ตามมา ถ้าพบว่าเรามีกลิ่นปาก ควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน เช่น 1. แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหา ควรแปรงฟั น หลั ง อาหารทุ ก มื้ อ การแปรงฟั น เป็ น การ ทำ�ความสะอาดฟันที่ดีที่สุด หลายคนเข้าใจผิดว่าควรแปรง

แรงๆ เพื่อลดกลิ่นปาก ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะทำ�ให้ ฟันสึกได้ 2. ใช้ ไ หมขั ด ฟั น ควรใช้ ไ หมขั ด ฟั น เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะการแปรงฟันปกติไม่สามารถทำ�ความสะอาดเศษ อาหารที่ติดอยู่ระหว่างซอกฟันได้ หลายคนบ่นว่าใช้ไหม ขัดฟันแล้วมีเลือดออก เป็นเพราะใช้ไหมขัดฟันผิดท่า ทำ�ให้ บาดเหงือก หรือถ้าใช้อย่างปกติแล้วมีเลือดออกแสดงว่าเป็น โรคเหงือกอักเสบ ควรพบทันตแพทย์ 3. การแปรงลิ้ น ช่ ว ยลดปั ญ หาเรื่ อ งกลิ่ น ปากได้   เนื่องจากด้านบนของลิ้นผิวไม่เรียบ ซึ่งบริเวณนี้จะเกิด การสะสมของกลิ่นได้ง่าย การแปรงสามารถใช้แปรงสีฟัน กวาดเบาๆ จากด้านในออกมาด้านนอก 2-3 ครั้ง จะช่วย ลดจำ�นวนคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากได้ 4. ถ้ารู้สึกปากแห้ง น้ำ�ลายน้อย เหนียว ข้น ควรดื่ม น้ำ � บ่อยๆ หลายคนเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้น้ำ � ยา บ้วนปาก ทานเม็ดอม หรือหมากฝรั่งดับกลิ่นปาก ซึ่งช่วย แก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ควรใช้น้ำ �ยาบ้วนปาก เป็นประจำ�เนือ่ งจากทำ�ให้สมดุลของเชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ราในช่องปากเสียไป และไม่ควรใช้น้ำ � ยาบ้วนปากที่มีส่วน ผสมของแอลกอฮอลล์ และควรจะไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เนื่องจากแพทย์จะทำ�การตรวจสุขภาพในช่องปาก   และแก้ปญั หาให้กอ่ นทีจ่ ะลุกลามไป เช่น กำ�จัดคราบหินปูน ก่อนที่จะเกิดฟันผุ รักษาฟันที่ผุก่อนจะเกิดการลุกลามมาก ยิ่งขึ้น โดยทันตแพทย์จะขัดทำ�ความสะอาดฟัน เพื่อตรวจ ดูแนวเหงือกและคอฟัน ถ้าพบว่ามีปัญหาเรื่องฟันผุมาก   แพทย์อาจทำ�การเอ็กซเรย์เพื่อตรวจดูในระดับรากฟัน

17


Health:

issue11 June 2012

ดูแลร่างกายเมื่อเป็นลมพิษ อากาศร้อนๆ ของบ้านเรา ช่างเอื้ออำ�นวยให้ผด ผื่น คัน ถามหา และ ที่สำ�คัญคงเป็นเรื่องของลมพิษที่เป็นทีไร ต้องเกาๆ จนผิวพรรณที่เคย สวยใสกลับต้องมีรอยแผล รอยแดง เต็มไปหมด แล้วเราจะดูแลร่างกาย เมื่อต้องเผชิญกับลมพิษอย่างไรดี

18


ลมพิษเป็นโรคที่พบบ่อย พบว่ากว่าร้อยละ 20 ของ ประชากรเคยเป็นลมพิษแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง จากการ ศึกษาในนักศึกษาแพทย์พบว่าร้อยละ 58 ให้ประวัติว่าเคย เป็นลมพิษมาก่อน ในเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี ในกทม. พบว่า ร้อยละ 28.9 เคยเป็นลมพิษ โดยพบว่าร้อยละ 21.6 ทราบสาเหตุ และเป็นจากอาหารร้อยละ 8.2 ลมพิษพบได้ ทุกอายุ แต่พบในเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่ จะพบบ่อยที่สุดใน วัยหนุ่มสาว พบว่าเพศหญิงเป็นบ่อยกว่าเพศชาย ลมพิษ เฉียบพลัน มักเป็นในเด็กและวัยรุ่น ส่วนลมพิษเรื้อรังมัก พบในคนอายุกลางคนขึ้นไป สำ�หรับการดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษจะต้องหลีกเลี่ยง ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของ ลมพิษ ได้แก่ อาหารทะเล, อาหาร หมักดอง, อาหารที่มียากันบูด, อาหารกระป๋อง, ถั่ว, เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู เพราะอาจมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ใน เนื้อ นอกจากนี้ผัก ผลไม้ที่รับประทานควรแช่น้ำ� และล้าง ให้สะอาด เพื่อกำ�จัดยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่ปนเปื้อนบน ผิวหรือเปลือกผลไม้ ควรดื่มน้ำ �มากๆ เพื่อเป็นการขับสาร พิษทีเ่ ป็นต้นเหตุของผืน่ ลมพิษออกไปทางไต และควรระวัง ไม่ให้ท้องผูก เพื่อเป็นการกำ�จัดของเสียออกทางอุจจาระ ทัง้ นี้ ลมพิษถือเป็นปฏิกริ ยิ าบวมแดงของผิวหนัง พร้อมกับ มีอาการคัน โดยมากจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ส่วน

ใหญ่จะเกิดขึ้นราว 3-4 ชั่วโมง และไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง ก็จะจางหายไป ถ้าสาเหตุของลมพิษยังไม่ถูกกำ�จัดออกไป โอกาสที่จะเป็นอีกก็จะมีสูง และบางรายเป็นๆ หายๆ อยู่ ตลอดเวลา ลมพิษแต่ละชนิด
ลมพิษแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด เฉียบพลัน หมายถึงลมพิษที่เกิดขึ้นทันทีทันใดหรืออาจ เป็นลมพิษที่เกิดขึ้นแล้วเป็นๆ หายๆ อยู่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ แต่ถ้านานเกินกว่านี้จัดเป็นลมพิษชนิดเรื้อรัง สาเหตุที่ พบส่วนใหญ่ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้บางชนิด นมเนย รวมทั้งยากันบูดและสีผสมอาหาร ยาบางอย่างก็เป็นสาเหตุด้วย ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ อักเสบของกระดูกและข้อ ยาระบาย ยาแก้ปวด นอกจากนี้ ลมพิษอาจเกิดจากการติดเชื้อเรื้อรังของ อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง เช่น ฟันผุ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และในช่องคลอด สำ�หรับสารระเหยและละอองเกสรที่ได้รบั โดยการหายใจ การกดรัดที่ผิวหนัง หรือปฏิกิริยาอิมมูน ก็ เป็นสาเหตุของลมพิษได้ ถ้าหากเป็นลมพิษเรื้อรัง แพทย์ จะซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด อาจต้องตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุที่แท้จริง การรักษา
สำ�หรับการรักษาส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาแก้ แพ้ ซึง่ จะทำ�ให้ผนื่ และอาการคันดีขนึ้ แต่ถา้ หาสาเหตุไม่ได้

มักจะเป็นเรือ้ รังและอาจจะต้องพึง่ ยาตลอด จะขาดยาไม่ได้ ในบางรายเท่านั้น การรักษาที่ดีที่สุดคือ รักษาตามสาเหตุ โดยพยายามหาสาเหตุแล้วกำ�จัดหรือหลีกเลี่ยง การรักษา ทางยาเป็นการรักษาเพื่อขจัดอาการเป็นส่วนใหญ่ ยาที่ใช้ บ่อยได้แก่ ยาต้านฤทธิ์ฮิสตามีน ยาต้านฮิสตามีนชนิด ที่ทำ�ให้ง่ว งน้อย ยากลุ่มนี้มี ฤทธิ์กดอาการลมพิษได้ดี ทำ�ให้ง่วงนอน แต่ราคาแพง ได้แก่ Astemizole, Loratadine เป็นต้น ส่วนยาต้าน ฮิสตามีนชนิดที่ทำ�ให้ง่วงซึม มีฤทธิ์กดอาการผื่นคันดีมาก ข้อจำ�กัดของยากลุ่มนี้คือ อาการง่วงนอน ซึ่งพบบ่อยกว่า ยากลุม่ แรก ยากลุม่ นีม้ หี ลายชนิด เช่น Chlorpheniramine, Brompheniramine เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีปัญหาเรื่องลมพิษที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น บ่อยหรือเรือ้ รัง หรือกรณีทเี่ ป็นลมพิษเรือ้ รัง หาสาเหตุไม่ได้ ควรรับประทานยาต้านฮิสตามีนเพือ่ คุมอาการของลมพิษให้ สงบติดต่อกันนาน 2-4 สัปดาห์ ขนาดของยาต้านฮิสตามีน ที่จะใช้การคุมอาการลมพิษ จะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละ คน การรับประทานยาต้านฮิสตามีนในระยะยาวควรอยู่ ภายใต้การดูแลของแพทย์ และกรณีทผี่ นื่ ลมพิษรุนแรง รวม กับอาการแน่นหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์เพือ่ ให้การรักษา ที่ถูกต้องต่อไป

19


Travel:

20

issue11 June 2012


บัวตองอร่ามตา ณ ดอยหัวแม่คำ� หนึ่งใน Unseen Thailand ที่งดงามราวกับสวรรค์บนดิน ต้องยกนิ้วให้ ดอยหัวแม่คำ� จังหวัดเชียงราย เพราะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากชื่อเสียงระบือไกล ของดอกไม้งามนามว่า “บัวตอง” นั้นจะเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งหุบเขาที่กว้างใหญ่ และยังเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ ทัง้ อาข่า ม้ง ลีซอ ลาหู่ ทำ�ให้ได้สัมผัสชีวิตชาวดอยอย่างใกล้ชิด ดอยหั ว แม่ คำ � ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ 4 ต.แม่ ส ลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย ห่างจากบ้านเทอดไทยประมาณ 35 กิโลเมตร ติดตะเข็บชายแดนประเทศไทยกับพม่า พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตวนอุทยานดอยหัวแม่คำ� เป็นดอย สูงที่ติดอันดับในใจของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของ ประเทศไทย เพราะดอกบัวตองจะบานให้เชยชมเพียงแค่ ปีละครั้งเท่านั้น คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน และจะบาน เต็มที่ในช่วงกลางเดือน โดยทัว่ ทัง้ ขุนเขาจะสวยงามเหลือง อร่ามตา ทำ�ให้ทิวทัศน์ดุจดั่งภาพเขียน เพราะดอกบัวตอง นั้นขึ้นสลับกันกับบ้านของชาวเขา และพลาดไม่ได้กับ ยามเช้า ที่ต้องรีบตื่นมารอแสงแรกแห่งวันใหม่ที่โผล่ขึ้นมา จากขอบฟ้า คลอเคลียด้วยเมฆหมอกที่อบอวลไปทั่วทั้ง ขุนเขา ยิง่ ทำ�ให้ความประทับใจจะตราตรึงมิรลู้ มื นอกจากนี้ ทางดอยหัวแม่คำ�ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน แห่งดอกบัวตองด้วย อย่างเช่น การแสดงของชาวเขาเผ่า ต่างๆ และยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิด หากอยาก มาสัมผัสความงามของดอกบัวตอง ควรที่จะมาช่วงกลาง เดือนพฤศจิกายน เพราะหากปล่อยนานไปถึงปลายเดือน

แล้วจะต้องเสียใจ เพราะดอกบัวตองจะเริ่มโรยรา ก็คงต้อง รอกันต่อไปอีกหนึ่งปี ดอยหัวแม่คำ� ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง นอกจากการเดินชมทิวทัศน์ และวิถชี วี ติ ของชนเผ่าแล้ว ยัง มีวนอุทยานดอยหัวแม่คำ� ซึ่งเป็นที่ทำ�การอุทยาน ตั้งอยู่ที่ ความสูงประมาณ 1300 เมตร ห่างจากหมู่บ้านดอยหัวแม่ คำ�ไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ ดอยหัวแม่คำ� ซึง่ ควรทีจ่ ะตืน่ มาตัง้ ตารอแต่เช้าตรู่ เพราะจะ ได้พบกับทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ ทีท่ อดกายปกคลุมภูเขา น้อยใหญ่สลับเรียงรายกันไปมา ดุจดั่งล่องลอยอยู่ในสรวง สวรรค์เลยทีเดียว เมื่อเก็บความงามยามเช้าจนชื่นฉ่ำ � แล้ว สายๆ ก็ ให้เดินทางไปที่สุดปลายทาง ห่างจากบ้านหัวแม่คำ�ไปเล็ก น้อย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยาน เพื่อขึ้นไปเล่น น้ำ�ตกที่ใสเย็น แต่ควรใช้รถขับเคลือ่ นสีล่ อ้ เท่านัน้ เนือ่ งจาก เส้นทางค่อนข้างชัน คุณจะได้พบกับน้ำ�ตกขนาดกลางที่ไหล ลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร และเป็น แหล่งน้ ำ�ที่สำ�คัญของชุมชนดอยหัวแม่คำ�อีกด้วย การเดินทางจากกรุงเทพฯ หากใช้รถยนต์ส่วนตัว แนะนำ�ให้ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ เพราะเส้นทางระหว่างขึ้น

ดอยนัน้ สูงชัน สลับขรุขระบ้าง ให้มงุ่ หน้าตรงเข้าสูต่ วั เมือง เชียงราย และเข้าทางหลวงหมายเลข 110 ตรงสู่อำ�เภอ แม่จัน จากนั้น เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1130 ตรง ทางแยกขึ้นดอยแม่สลองผ่านบ้านบางปู บ้านสันติคีรี เมื่อ พ้นเขตบ้านแม่สลองในเส้นทางจะเป็นลูกรัง เข้าสูท่ างหลวง หมายเลข 1234 ผ่านทางแยก แม่สลอง-บ้านเทอดไทย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าแยกบ้านเทิดไทย เมื่อถึงสามแยกอีกก็ให้ เลี้ยวซ้ายไปบ้านห้วยอิ้น ขับไปตามทางเรื่อยๆ คุณก็จะได้ เห็นดอกบัวดอกบานสะพรั่ง สีสันสดใส สวยงามอร่ามตา ไปตลอดเส้นทาง สำ�หรับที่พักไม่ต้องเป็นห่วง เพราะทาง วนอุทยานมีที่พักสำ�หรับนักท่องเที่ยว แต่หากต้องการที่จะ กางเต็นท์ ก็ให้ตดิ ต่อขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าทีว่ นอุทยาน น้ำ� ตกหัวแม่คำ�โดยตรง หรือ สำ�นักบริหารจัดการในพื้นที่ 15 จังหวัดเชียงราย โทร. (053) 714914 หรืออยากสัมผัส วิถีชาวบ้านจริงๆ ก็มีโฮมสเตย์ ไว้บริการมากมาย ซึ่งก็อยู่ ภายในละแวกหมู่บ้าน แถมราคาก็แสนจะเป็นมิตร หากคุณเป็นประเภททีช่ อบวางแผนการท่องเทีย่ วไว้ ล่วงหน้าล่ะก็ ขอให้ “ดอยหัวแม่คำ�” เป็นหนึ่งในโปรแกรม ของคุณ รับรองว่า นี่คือสวรรค์บนดินที่จะตราตรึงไม่รู้ลืม

21


Travel:

22

issue11 June 2012


ถนนพญาเสือโคร่งดอยแม่สลอง

นี่คือผืนแผ่นดินไทยที่งดงาม ด้วยตลอดสองข้างทางที่มุ่งขึ้นสู่ดอยแม่สลองนั้น รายล้อมไปด้วย ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย ที่บานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จากเมืองไกลให้มาเยือน ซึ่งเมื่อได้มายืน เด่น ตระหง่านอยู่บ นยอดดอยสู ง แห่งนี้ แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่า นี่มันแผ่นดินไทย จริงๆ หรือ เพราะด้วยบรรยากาศที่หนาวเย็นจับใจในช่วง เหมันต์ ตลอดจนบรรยากาศและทิวทัศน์ที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันช่างให้ความรูส้ กึ เหมือนอยู่ในชนบทของประเทศจีนไม่มี ผิดเพีย้ น เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจาก ยอดดอยแม่สลองเป็น ที่ลงหลักปักฐานของชาวจีนฮ่อแถบมณฑลยูนานที่ลี้ภัย มาหลบอาศัยอยู่ตั้งแต่ครั้งอดีต และพากันประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาวเป็นหลัก ซึ่งชาที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันดีคือ ชาอู่หลง นอกจากนี้ ดอยแม่ ส ลอง ยั ง อบอวลไปด้ ว ย วัฒนธรรมชาวจีน ไม่ว่าจะการแต่งกายหรืออาหารการกิน ซึ่งโดยเฉพาะอาหารนั้น จะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเป็นอย่างยิ่ง อย่างเช่น ขาหมูยูนาน ที่เสริฟมาในจานใหญ่ และต้องกิน เคียงคู่กับหมั่นโถเท่านั้น ถึงจะเรียกว่าต้นตำ�หรับ ประวั ติ ข องแดนดิ น ถิ่ น ดอยสู ง นี้ มี อ ยู่ ว่ า ในอดี ต เคยเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ยังชีพด้วยการทำ�ไร่ เลื่อนลอย จนเป็นเหตุให้ดอยแห่งนี้เตียนโล่ง ต่อมาดอย แม่สลองเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2504 จาก การอพยพเข้ามาของทหารจีนกองพล 93 จากมณฑลยูนาน ที่ทำ�การรบอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เมือ่ จีนถูกพรรคคอมมิวนิสต์ยดึ อำ�นาจสำ�เร็จ จึงทำ�ให้ ทหารกองพล 93 กลายเป็นกองกำ�ลังพลัดถิน่ และถูกกดดัน

อย่างหนักจนถอยร่นเข้ามาในเขตพม่า แต่ก็ถูกทางฝ่าย พม่ากดดันจนถอยร่นมาถึงดอยตุงเขตแดนไทย ทางฝ่าย พม่าก็ได้ร้องเรียนกับทางสหประชาชาติ ให้กองกำ�ลังพลัด ถิ่นอพยพไปยังประเทศใต้หวัน แต่เนื่องจากผู้นำ�กองกำ�ลัง พล 93 โดย นายพลหลีเหวินฝาน และ นายพลต้วยซีเหวิน ได้ทำ�เรื่องร้องเรียนขอลี้ภัยในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ แน่ใจในอนาคต เพราะใต้หวันเป็นเพียงเกาะเล็กๆ รัฐบาล ไทยจึงอนุญาต โดยจัดแบ่งเป็นสองกอง โดยให้ทหารของ นายพลหลีเหวินฝานไปอยู่ที่ ถ้ำ �งอบ อำ�เภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และทหารของนายพลต้วนซีเหวินอยู่บนดอย แม่สลอง จนกระทั่งในปีพ.ศ.2515 ครม. มีมติให้รับทหาร จีนอาศัยบนผืนแผ่นดินไทยอย่างเป็นทางการ และได้ยุติ การค้าฝิ่น มีการปลดอาวุธ และให้หันมาประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยได้ริเริ่มโครงการปลูกชา และปลูกต้นสน สามใบเพือ่ เป็นการพลิกฟืน้ ผืนป่าให้กลับมามีความสมบูรณ์ อีกครั้ง และได้มีการเปลี่ยนชื่อชุมชนบนดอยแม่สลองใหม่ โดยใช้ชื่อว่า บ้านสันติคีรี จึงทำ�ให้ดอยแม่สลองจึงมีความ สงบ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เชียงราย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วบนดอยแม่ ส ลองยั ง มี อี ก หลาย แห่ง เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่จุดสูงสุดบนดอยแม่สลอง ที่ความสูง 1,500 เมตร ซึ่ง

ห่างจากหมู่บ้านขึ้นไปประมาณ 4 กิโลเมตร เส้นทางขึ้น คดเคี้ยว สูงชัน พระธาตุสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์ แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 เมตร ประดับกระเบื้องสีเทา นอกจากนั้น บริเวณนี้ ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดยเฉพาะในยามเย็น ซึ่งองค์ พระธาตุเองก็สามารถที่จะมองเห็นมาแต่ไกลด้วยเช่นกัน จึงพูดได้วา่ พระบรมธาตุเจดียแ์ ห่งนี้ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ ของดอยแม่สลองอีกด้วย อีกหนึง่ สถานทีค่ อื สุสานนายพลต้วน ผูน้ �ำ ทหารชาว จีนฮ่อแห่งกองพล 93 ที่ได้นำ�กองกำ�ลังอพยพมาตั้งหลัก ปักฐานบนผืนแผ่นดินไทย ตัวสุสานทำ�ด้วยหินอ่อนทัง้ หมด มีแท่นหินอ่อนทีบ่ รรจุรา่ งของนายพลต้วน อยูภ่ ายในเก๋งจีน สีขาวขนาดใหญ่ การเดินทางขึน้ มาเทีย่ วบนยอดดอยแม่สลองนัน้ สิง่ ที่ พลาดไม่ได้คอื การลิม้ ลองชาพันธุแ์ ท้ ตลอดจนชมวิธกี ารชง ชาแบบต้นตำ�หรับชาวจีนฮ่อ ซึ่งการเดินทางก็มาได้สะดวก หากมีโอกาสช่วงปลายปีนี้ ลองแวะไปสัมผัสบรรยากาศ ที่หนาวเย็น แล้วจิบชาอุ่นๆ บนถนนพญาเสือโคร่งกันดู รับรองว่าสัมผัสที่สุดประทับใจกำ�ลังรอคุณอยู่ และนี่คือ ผืนดินถิ่นไทยจริงๆ

23


Travel:

24

issue11 June 2012


ลัดเลาะท่าจีน แวะเวียนตลาดดอนหวาย ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่แสนจะสบาย หากคุณอยากพักกายพักใจแบบกระเป๋าไม่ฉีก ขอแนะนำ�ให้ลองเที่ยวใกล้ๆ อย่างตลาดดอนหวายที่ไห้บรรยากาศโบราณ แถมยังสบายกระเป๋าอีกด้วย วันนีเ้ ราขอพาคุณไปเทีย่ วตลาดน้ำ�วัดดอนหวาย ซึง่ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดยคุณๆ ผู้รักการท่องเที่ยวสามารถ เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับได้สบาย เพราะตลาดน้ ำ � แห่ง นี้ห่างจากกรุงเทพฯ ไปเพียง 56 กิโลเมตรเท่านั้น “ตลาด ดอนหวาย” ตั้งอยู่หลังวัดดอนหวาย ริมแม่น้ ำ�ท่าจีน ตำ�บล บางกระทึ ก อำ � เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง บรรยากาศของตลาดแห่งนี้ได้ตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นของ ความย้อนยุค เพราะเป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าใน อดีตตามแบบของสมัยรัชกาลที่ 6 ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ลักษณะของตัวอาคารที่ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งทำ �มา ค้าขายเป็นอาคารไม้เก่าๆ ที่อยู่ติดริมแม่น้ ำ �ท่าจีน โดยยัง มีภาพของพ่อค้า-แม่ค้า พายเรือนำ�สินค้าและอาหารมา จำ�หน่ายมากมาย เมื่อคุณเดินเข้าถึงตลาด จะสัมผัสได้ ถึงความเบียดเสียดของนักชิมตัวยง ที่ต่างมาสรรหาของ ขึ้นชื่อลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น ห่อหมกโบราณ ไอติมกระทิ หรือสารพัดข้าวจานเป็ด ส่วนอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ คือ ปลาช่อนเผาเกลือ ปลาสลิดตากแห้ง ปลาตะเพียน 3 รส ห่อหมก เป็ดพะโล้ กุนเชียงหมู และสารพัดน้ำ � พริกชนิด ต่างๆ รวมถึงขนมหวานอย่าง สาลี่ ขนมตาล ปุยฝ้าย ขนม เบื้อง ลูกชุบ ตะโก้ ทองม้วนสด ขนมฝักบัวโบราณ แต่นี่

เป็นเพียงตัวอย่างของอร่อยแค่บางส่วนเท่านั้น เพราะถ้า คุณได้ไปด้วยตัวเองแล้วละก็ จะรู้เลยว่ายังมีของน่ากินให้ เลือกอีกเพียบ ในแบบที่ว่ามีให้เลือกกินกันตั้งแต่ก้าวแรก จนถึงสุดทาง นอกจากอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์แล้ว ในบริเวณ วัดดอนหวายนั้นก็ยังมีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรมา จำ�หน่ายทุกวันอีกด้วย โดยจะเริ่มเปิดร้านกันตั้งแต่ช่วง เช้า จนถึงเวลาประมาณ 6 โมงเย็น ซึ่งไฮไลท์ของตลาดน้ำ � แห่งนีก้ ย็ งั ไม่หมดอยูเ่ พียงเท่านัน้ เพราะเมือ่ อิม่ หนำ�สำ�ราญ ไปแล้ว ก็ถงึ คราวของแข้งขาจะต้องขยับขยับขยายออกเดิน ไปลงเรือน้อยกับราคาค่าตั๋ว เพียงคนละ 60 บาท ซึ่งจะพา คุณล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝัง่ แม่น้ำ�ท่าจีน เป็นเวลา เกือบ 2 ชั่วโมง โดยมีไกด์คนเก่งบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ งานนี้ ทีม่ าของบรัน่ ดีไทยจะอยูพ่ กิ ดั ไหน คอทองแดงได้รแู้ น่ สำ�หรับการเดินทางไปยังตลาดน้ ำ � ดอนหวายนับว่า ไม่ยากนักแม้คณ ุ จะชอบหลง เพราะตลอดเส้นทางจะมีปา้ ย (เล็กๆ) บอกไว้อย่างชัด ซึง่ ถ้าจะขับรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไป เส้นทางแรกคือคุณสามารถใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ทางเข้าตลาดดอนหวายจะอยูเ่ ยือ้ งกับทางเข้าของ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ใช้ทางเข้าทาง

เดียวกับวัดไร่ขิงแล้วตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ผ่านวัด ไร่ขิง วัดท่าพูด ตลาดดอนหวายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเส้น ที่สองจากถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (สายใหม่) เข้าทาง พุทธมณฑล สาย 5 ซ้ายมือมีปา้ ยบอกทางไปวัดไร่ขงิ เข้าไป ประมาณ 4 กิโลเมตร ไม่ไกลนักจะมีป้ายวัดไร่ขิง ป้ายที่ 2 ให้เลีย้ วขวาเข้าไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วซ้ายตรง ทางสามแยกไปตลาดน้ำ �ดอนหวาย ตลาดจะอยูท่ างซ้ายมือ ส่วนผู้สัญจรทางรถโดยสารประจำ�ทาง ให้นั่งรถโดยสาร ประจำ � ทางปรั บ อากาศชั้ น 2 จากสถานี ข นส่ ง สายใต้ สายเก่ า (กรุ ง เทพฯ-อ้ อ มใหญ่ - สามพราน-นครปฐม) กรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-บางลี่ กรุงเทพฯ -สุพรรณบุรี ลงปากทางเข้าวัดไร่ขิงแล้วต่อรถโดยสารประจำ�ทางเข้าไป ตลาดดอนหวายจะอยู่เลยวัดไร่ขิงไปประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ถ้ายังกลัวหลงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โทร.034 – 340011 – 2 ทริปเทีย่ วใกล้เน้นประหยัดตังค์ยงั มีอกี มาก เอาเป็นว่า สถานที่หน้าเราจะพาเหล่านักเดินทางไปบุกยังที่ใด คงต้อง ติดตามกันให้ดีๆ

25


Publisher : Red Onions Co.,Ltd. Editor/Art Director : Nualjan Chiangthong General Manager : Apitchada Thanapura Web Master : Ekkachai Khunrach Image source by Flickr.com & Red-Onions www.e-magazine.info 26

RTA Magazine vol.11  

Free magazine from Royal Thai Army.

RTA Magazine vol.11  

Free magazine from Royal Thai Army.

Advertisement