Page 1

ส.อ.ท.ขอข้อมูลอุตฯทัว่ ปท.เสนอรัฐทบทวนผังเมืองใหม่

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10430 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

เร่งเปิดการค้าเสรีไทย-ฝรังเศส ่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จฯไปทรงเปิด นิทรรศการภาพถ่าย “The Wonders of china” ณ เซน เอาท์ดอร์ อารีน่า ห้างสรรพสินค้าเซน บริเวณรอบน�้ำพุ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

สัง่ ตร.ห้ามรับแต๊ะเอียตรุ ษ จี น คุมเข้มอาชญากรรม-อัคคีภยั เตือนระวังคูค่ า้ จี นโกงผูส้ ง่ ออกไทย

นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐ มนตรี และ รมว. คลัง ให้ เ กี ย รติ ร่ ว มงานปาฐกถา พิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมนโยบาย ด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ไทยสู่เป้ าหมาย 2 ล้านล้านบาท” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อ เร็วๆนี้

จูงใจหลอกโอนเงินซื้ อสินค้าราคาถูก

เตื อ นผู้ป ระกอบการไทย ระวังคู่ค้าชาวจี นฉ้ อโกง โดยการ หลอกโอนเงิ นเสนอสิ นค้าราคาต�ำ่ นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมส่ ง เสริม การค้ า ระหว่ า งประเทศ เปิ ด เผยว่ า ได้ ร ับ เรื่อ งร้อ งเรีย นจาก ผู้ ป ระกอบการไทย เกี่ ย วกับ ปั ญ หา การฉ้ อ โกงทางการค้า ถึง 60 กรณี สร้างความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ดั ง นั ้น จึ ง ขอเตื อ นผู้ ป ระกอบการให้

ส.ส.-ผูป้ กครองติง‘ประยุทธ์’ให้ รด.เกณฑ์ทหาร

ไทย-ฝรังเศสร่ ่ วมตกลงด้านป้องกันประเทศ วิจยั พัฒนา-แลกเปลีย่ นความรูย้ ทุ โธปกรณ์

พ.อ.นราธิ ป สว่ า งแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่ าวว่ า พล.อ.อ.สุกำ� พล สุวรรณทัต รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง กลาโหม มีกำ� หนดลง นามความตกลง ด้านการป้องกันประเทศ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฝรัง่ เศสร่วมกับ นายฌอง มาร์ค เอโรด์

นายกรัฐมนตรีฝรังเศส ่ ระหว่างการเยือน ไทยอย่างเป็ นทางการ ตามที่ ครม.ได้ พิจ ารณาเห็น ชอบจัด ท� ำ ความตกลง ระหว่างไทยกับฝรังเศส ่ โดยมีการบรรจุ เรือ่ งจัดตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมกัน เพือ่ เป็ นกลไกในการผลักดันความร่วมมือให้ เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผย ว่า ปัจจุบนั เกษตรกรยังขาดความรู้ ในการปรับปรุงดิ น ใช้ป๋ ยเคมี ุ และ เผาตอซังข้าวท�ำให้ ดินเสื่ อมโทรม จึงรณรงค์ให้งดเผาตอซัง และกลับ มาไถกลบเพื่อใช้เป็ นปุ๋ยชีวภาพ

เรียนได้ความรูแ้ ล้วท�ำไมต้องฝึ กซ�้ำ

สส. และผูป้ กครองติ ง “ประยุท ธ์” ให้ รด.เกณฑ์ท หารว่ า เป็ น แนวคิ ดที่ ดี แต่การมาเรียน รด. ท�ำ ให้ได้รบั ความรูแ้ ล้ว จึงไม่จำ� เป็ นต้อง ฝึ กและเกณฑ์ทหารอีก เพราะท�ำให้ ผูป้ กครองเกิ ดความวิ ตกกังวล จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-

กรมโยธาฯยอมรับผังเมืองใหม่ผดิ พลาด

ข่าวล่ า รณรงค์เกษตรกร ใช้ ป๋ ยพื ุ ชสด ฟื้ นฟูดินเสื่อมโทรม

การแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นยุทโธปกรณ์ ด้าน น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายฌอง ได้ แสดงความเป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างดี โดยฝรังเศสต้ ่ องการจะสร้าง ความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยยืนยันความโปร่งใสด้านข้อมูลต่างๆ

ลดพื้ นทีอ่ ตุ ฯแต่ละจังหวัดท�ำเรือ่ งคัดค้านได้

กรมโยธาฯยอมรับผังเมือง ใหม่ ระยอง-ชลบุรี ผิ ดพลาด ลด พื้ น ที่ เ ขตอุ ต สาหกรรม แต่ ล ะ จังหวัด สามารถยื่นเรื่องคัดค้ าน ได้ แต่จงั หวัดที่ ประกาศก่อนหน้ า นี้ แก้ไขไม่ได้แล้ว นายมณฑล สุด ประเสริฐ อธิบ ดีก รมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง เปิดเผยถึงกรณีทก่ี ระทรวงมหาดไทย ขอให้ทบทวนการพิจารณาผังเมือง ใหม่ทวประเทศ ั่ เนื่ องจากมีการลด พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว จนส่ ง ผลกระทบต่ อ การ

ขยายตัว ของโรงงานว่ า เป็ น เรื่อ ง ที่จ ัง หวัด เป็ น ผู้ ด� ำ เนิ น การ โดยมี การก� ำ หนดใช้ท่ีดิน แยกประเภท หากเป็ น พื้น ที่อุ ต สาหกรรมที่ม ีอ ยู่ เดิม จะมีการขยาย หรือวางกรอบ เพิม่ เติม ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องไม่เห็น ด้วย ก็คดั ค้านเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ โดยในส่ว นของจัง หวัด ระยอง และ ชลบุรี ซึง่ มีอุตสาหกรรมเป็ นจ�ำนวน มาก เป็ น ความผิด พลาดของผู้ว าง ผังเมือง เนื่องจากเดิมก�ำหนดพื้นที่ อุตสาหกรรมไว้ 40,000 ไร่ แต่ใช้ไม่ ั หาที่ก� ำ หนดพื้น ที่ไ ม่ หมด จากป ญ

ระมัดระวังกรณีท่คี ู่ค้า เจรจายื่นเสนอ ขายสินค้าให้ราคาต�่ำ และเร่งให้ตดั สินใจ โอนเงินมัดจ�ำก้อนแรก รวมถึงอย่าเชื่อ ข้อมูลที่ค้นหาได้จากการติดต่อสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ต ให้พยายามเลือกผูค้ า้ ทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิต เพราะมีทนุ จดทะเบียนมาก มีโ รงงานเป็ น หลัก แหล่ ง และสอบทาน ข้อมูลจากคลัสเตอร์การผลิตสินค้านัน้ ๆ เพือ่ ประเมินคูค่ า้ ได้ จึงขอเตือนผูส้ ง่ ออก ให้มสี ติและรอบคอบ

สอดคล้องกันจึงท�ำให้หลายจังหวัด ทักท้วงและขอถอนร่างกฎกระทรวง เพือ่ น�ำมาปรับปรุงใหม่รวม 9 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสิทธุ์ ชลบุรี ชัยนาท ตาก ปตั ตานี ศรีสะเกษ สงขลา สตูล และสุ ร าษฎร์ ธ านี และล่ า สุ ด ทาง จ.นครราชสีมา ซึ่งประกาศบังคับใช้ เมือ่ เร็วๆนี้ และ สระบุรที ป่ี ระกาศใช้ ก่อนหน้านี้ได้ยน่ื ขอทบทวนด้วย ส่วน กรณีท่กี ระทรวงมหาดไทยประกาศ ไปแล้ว 8 จังหวัดนัน้ ถือว่ามีผลทาง กฎหมาย หากมีการร้องเรียนคงแก้ไข อะไรไม่ได้

โอชา ผบ.ทบ.มีแนวคิดทีจ่ ะให้ผเู้ รียนจบ หลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหาร (รด.) เข้ามาเกณฑ์ทหาร เมือ่ วันที่ 6 ก.พ.ที่ ท่าอากาศยาน บน.6 พล.อ.อ.สุก�ำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ให้สมั ภาษณ์ ว่า เป็ นแนวคิดทีด่ แี ละเพื่อแก้ไขระบบ ก�ำลังส�ำรองเนื่องจากเดิมใช้กนั มานาน

แล้ว ด้านว่าที่ ร.ต.พงศ์พนั ธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย ได้หารือกรณีท่ี ผบ.ทบ. มีแนวคิดทีจ่ ะให้ผทู้ จ่ี บหลักสูตร รด.ต้อง เข้าเกณฑ์ทหารว่า ได้รบั ร้องเรียนจาก ผูป้ กครองว่า เรียน รด.ได้ความรูจ้ ากการ ฝึ กแล้ว ท�ำไมต้องมาเรียนอีก และเพิม่ ความวิตกว่าต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่

‘พาณิชย์’จับมือค้าปลีกขายสินค้าราคาถูก คนซื้ อทองเป็ นของขวัญตรุ ษ จี นเพิ่ม 15% ตร.คุมเข้มอาชญากรรมอัคคี ภ ยั สังต� ่ ำ รวจเตรี ย มพร้ อ ม และห้ ามรับแต๊ะเอี ยช่ วงตรุษจี น ด้ า นกรมการค้ า ภายในร่ ว มกับ ห้างสรรพสิ นค้าร่วมจัดขายสิ นค้า ราคาถูก คนแห่ ซื้อทองค�ำเป็ น ของขวัญตรุษจีนเพิ่ มขึน้ พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ รองโฆษก

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวถึง มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยช่วง เทศกาลตรุษจีนว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ก�ำชับเรือ่ งการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ป้องกันอัคคี ภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยให้หน่ วย ปฏิบตั ิ จัดท�ำแผนและมาตรการในการ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ุ โดยเตรียมรถกระเช้า รถดับเพลิงพร้อมไว้ และห้ามมิให้ตำ� รวจ ทุ ก นายเรีย กรับ เงิน แต๊ ะ เอีย หรือ ผล ประโยชน์ อ่ืน ใดในวัน ตรุ ษ จีน ด้ า น นางสาววิบูลย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดี กรมการค้า ภายใน กล่ า วว่า เพื่อ ลด ภาระประชาชน ได้รบั ความร่วมมือจาก ห้างสรรพสินค้าท�ำโครงการจ�ำหน่ าย สินค้า อุปโภคบริโภคราคาถูกในช่วง ตรุษจีน ส่วนภาพรวมการซือ้ ขายทองค�ำ ทีเ่ ยาวราช ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี น้ี คึกคักมากกว่าปี ทผ่ี ่านมา โดยคาดว่า ปริมาณการซื้อขายทองค�ำจะมากกว่า ปีทแ่ี ล้ว 10-15%


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56) (ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 ก.พ. 56)

(ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 - 12 ก.พ. 56) (ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

ประกาศ (ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

(ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

(ลง 8 - 12 ก.พ. 56)

8.2.56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you