Page 1

ค่าไฟงวด พ.ค.อาจเพิม่ 48 สต.เพราะต้องส�ำรองดีเซล

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10449 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ย�้ำยังเดินหน้านโยบายรับจ�ำน�ำข้าว

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จ พระราชด�ำ เนิ นไปทรง เปิ ดงานออกร้ า นภริ ยาทู ต ประจ�ำปี 2556 พร้อมเยี่ยมร้าน คณะภริยาทูต ณ รอยัลพารา กอน

สภาความมัน่ คงรับทุกกลุ่ม ร่วมหารือแก้ปัญหาไฟใต้ คาดขายข้าวตลาดโลกได้ 8 ล้านตัน ทวงอันดับ 1 ส่งออกคืนจากอินเดีย

นายวรวัจน์ เอือ้ อภิญญกุล รมว. วิทยาศาสตร์ฯ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริม การน� ำผลงานการวิจยั และพัฒนาทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เ ป็ นประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ชย์ใ ห้ ก บั ผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ” ที่ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

“โอฬาร์” เผยอิ นเดียทยอย ลดปริมาณส่งออกข้าวเหลือ 7 ล้านตัน เป็ นโอกาสให้ไทยกลับมาเป็ นผูน้ �ำส่ง ออกข้าวอีกครัง้ ส่วนนโยบายการรับ จ�ำน� ำข้าวจะเพิ่ มรูปแบบครอบคลุม นโยบายอื่นเพื่อช่วยเกษตรกร นายโอฬาร์ ไชยประวัติ ประ ธานผูแ้ ทนการค้าไทย (ทีทอี าร์) และที่ ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาพ รวมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกของประ

รฟม.ร่วมทุนการเคหะตั้งบริษทั พัฒนาทีด่ นิ สร้างทีพ่ กั -อาคารส�ำนักงานตามแนวรถไฟฟ้ า

รฟม.อนุ ม ตั ิ ร่ ว มทุ น การ เคหะตัง้ บริ ษทั ลูกพัฒนาอสังหาฯ พัฒ นาพื้ น ที่ จ.สมุ ท รปราการ มีนบุรี บางซื่อ บางใหญ่ หวังเพิ่ ม คนใช้บริ การ นายยงสิทธิ ์ โรจน์ ศรีกุล ผู้ ว่ า การรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนแห่ ง

ประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า เมื่อ สั ป ดาห์ ท่ี ผ่ า นมาคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ทีม่ ี น.ส.รัชนี ตรีพพิ ฒ ั น์ กุล เป็นประธาน มีมติให้ รฟม.ร่วมทุน กับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตัง้ บริษทั ลูกขึน้ มาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตาม แนวรถไฟฟ้ าถือหุน้ ฝา่ ยละ 50% โดย

นางจิ ตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี โฆษก กรมสรรพากร กล่าวว่า กรมเปิ ดให้ ยื่นแบบแสดงรายการ ทัง้ ภ.ง.ด.90 และ 91 ได้ทางอิ นเตอร์เน็ ตได้ 24 ชัวโมง ่ และขยายเวลายื่น ถึงวันที่ 9 เม.ย.56

เสนอ ครม.ถ่ายทอดสดพิจารณาคดีพระวิหาร ให้สงั คมได้รบั รู-้ ป้องกันบิดเบือนข้อมูล นายสุรพงษ์ โตวิ จกั ษณ์ ชัย กุล รองนายกรัฐ มนตรี และ รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ ต่ า งประเทศ เป็ นประธานการ ประชุมเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ ชายแดนฝังตะวั ่ นออกระหว่างไทย กับกัมพูชา โดยมี พล.อ.อ.สุก�ำพล

เชิญทูต 50 ประเทศรับฟังชี้ แจงปัญหาไฟใต้

ข่าวล่ า สรรพากรขยายเวลา ยื่นภาษี ผ่านเน็ ต ได้ถึง 9 เม.ย.56

ให้ กคช.เป็นผูด้ ำ� เนินการทัง้ หมด จาก นัน้ ก็จะต้องน�ำเสนอ ครม. พิจารณา ภายใน 2 เดือนเบือ้ งต้นก�ำหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ 1.ใช้พน้ื ทีข่ อง รฟม. โดย กคช. ต้องเพิม่ ทุนเข้าไปในบริษทั ลูก 2.ใช้เงินกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ กคช.ต้องกูเ้ ข้ามาด�ำเนินโครงการ

บีอาร์เอ็นพร้อมสรุปร่วมกันสัปดาห์หน้า

“สุ ร พงษ์ ” เชิ ญทู ต 50 ประเทศ รับ ฟั ง ชี้ แ จงวิ ธี เ จรจา ปั ญ หาดับ ไฟใต้ โดยมาเลเซี ย จะให้ ก ารอ� ำ นวยความสะดวก โดย กลุ่มบีอาร์เอ็น พร้อมท�ำตาม รัฐธรรมนูญไทย ในสัปดาห์หน้ าจะ มีการสรุปร่วมกัน นายสุรพงษ์ โตวิจก้ ษณ์ชยั กุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว ว่ า สืบ เนื่ อ งจากการเดิน ทางเยือ น มาเลเซีย ของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัต ร นายกรัฐ มนตรี เพื่อ พบปะ

หารือ นายจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทีผ่ ่านมา นายสีหศักดิ ์ พวงเกตุแก้ว ปลัด กระทรวงการต่ า งประเทศ ได้ เชิญคณะทูตานุ ทูตและตัวแทน 50 ประเทศ มารับฟังชีแ้ จงถึงประเด็นการ ประกาศความร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหา พื้น ที่ช ายแดนภาคใต้ และลงนาม ความร่วมมือในกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติภาพระหว่างไทย-มาเลเซีย และหัว หน้ า กลุ่ ม บีทีอ าร์เ อ็น โดย มีมาเลเซียเป็ นผูอ้ �ำนวยความสะดวก จึงเชิญคณะทูตานุ ทูตมารับฟังความ

ในปี 56 นี้ เชื่อว่าจะปรับตัวดีขน้ึ จากปี ก่อน หลังจากได้ทราบข้อมูล การส่งออก ข้าวของอินเดียทีล่ ดปริมาณการส่งออก จากเดิม เหลือ 7-8 ล้านตัน ขณะทีก่ าร ส่งออกข้าวของไทย คาดว่าจะส่งออกได้ 8 ล้านตันจึงน่าจะกลับมารักษาอันดับ 1 ประเทศผู้ส่งออกข้าว ส่วนการด�ำเนิน นโยบายการรับจ�ำน�ำข้าวยังคงเดินหน้า ต่อโดยจะเพิม่ รูปแบบครอบคลุมนโยบาย อืน่ ๆเพือ่ ช่วยยกระดับสินค้าเกษตร

เข้าใจในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ถกู ต้อง ด้านนายภราดร พัฒนาถาบุตร เลขาธิการสภาความมันคงแห่ ่ ง ชาติ (สมช.) กล่าวถึงกรณีการลงนาม ว่า ไทยเปิ ดโอกาสให้ผู้มคี วามเห็น ต่างทีแ่ ก้ปญั หาชายแดนภาคใต้พดู คุย กัน ตามกระบวนการสันติภาพ โดย ความต้องการของกลุ่มบีอาร์เอ็น คือ การด�ำเนินการข้อตกลงให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ แต่ประเทศไทยเปิดกว้าง ในแง่การบริหารจัดการท้องถิ่น ใน สัปดาห์หน้า ก็จะเริม่ มีขอ้ สรุปร่วมกัน โดยจะหารือกันทีป่ ระเทศมาเลเซีย

สุวรรณทัต รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง กลาโหม ได้มกี ารหารือถึงเส้นทาง ยุทธศาสตร์ โดยคาดว่าจะเป็ นเส้น ทางหมายเลข 5 เชือ่ ม จ.สระแก้ว พนมเปญ - เมืองปอยเปต และหมาย เลข 48 จ.ตราด-เกาะกง และพืน้ ทีเ่ ขต พิเศษ ซึ่งจะยกระดับเป็ นด่านถาวร

หลายแห่ง ส่วนคดีปราสาทพระวิหาร จะเตรีย มน� ำ รายชื่อ คณะทนายฝ่ าย ไทย สูท่ ป่ี ระชุม และเสนอ ครม.อนุมตั ิ เพื่อแจ้งศาลโลกทราบ และขอความ เห็นชอบถ่ายทอดสดการพิจารณาคดี เพือ่ ให้สงั คมไทย ได้รบั รูข้ อ้ มูลและไม่ ให้บางฝ่ ายน�ำไปบิดเบือน

กรมโรงงานเตือนท�ำแผนรับมือ

ลาดกระบัง-บางชัน-อัญธานีเสี่ยงไฟดับ

ส� ำ นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุตสาหกรรมเตื อน 3 นิ คมอุตฯ เตรียมรับความเสี่ ยงไฟฟ้ าดับใน ช่วงวันที่ 5 เม.ย.นี้ โดยกลุ่มที่ ได้ รับผลกระทบคือ กลุม่ ที่ต้องท�ำการ ผลิ ตตลอด 24 ชัวโมง ่ นายณั ฐ พล ณั ฏ ฐสมบู ร ณ์

ผู้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีความเป็ นห่วงโรงงาน 350 แห่ง ใน 3 นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วยนิคมฯ ลาดกระบัง บางชัน และอัญธานี ที่ม ี ความเสีย่ งการเกิดปัญหาไฟฟ้ าดับและ ไฟฟ้ าตกในช่วงวันที่ 5 เม.ย.นี้ เนื่องจาก ทัง้ 3 นิคมฯอยูใ่ กล้พน้ื ทีเ่ สีย่ งไฟฟ้ าดับ

ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ รัชดา และ ถนนวิภ าวดีฯบางส่ว น ทัง้ นี้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ โลหะ, เครือ่ งนุ่งห่ม, พลาสติก, สิง่ พิมพ์ ยานยนต์และชิน้ ส่วน , เครือ่ งเรือนและ เครือ่ งตกแต่งในอาคาร นายณัฐพลกล่าวว่า หากดูใน ภาพรวมพบว่าภาคอุตสาหกรรมจะได้ รับผลกระทบจากไฟฟ้ าตกหรือดับแบ่ง เป็ น 3 ระดับ คือ อุตสาหกรรมทีท่ ำ� การ ผลิตตลอด 24 ชัวโมง ่ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความ เสียหายจากวัตถุดบิ ในสายผลิตเสียหาย คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เส้นใย ผ้าพืน้ และอาหาร กลุม่ ที่ 2 คือกระทบต่อยอด ส่งมอบสินค้าไม่ทนั คือชิน้ ส่วนยานยนต์


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 - 8 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 - 8 มี.ค.56) (ลง 7 มี.ค.56)

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 - 8 มี.ค.56)

(ลง 7 - 8 มี.ค.56)

13


saiklang

14 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 - 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 - 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 - 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 7 - 11 มี.ค.56) (ลง 7 - 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 7 - 11 มี.ค.56)

(ลง 7 - 11 มี.ค.56)

มีความจ� ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามกฏหมายกับท่านทั้งสาม เพือ่ เรียกหนี้ ทั้งหมดคืน และบังคับจ� ำนอง เพือ่ น�ำเงินมาช�ำระหนี้ ต่อหนี้

(ลง 7 - 11 มี.ค.56)

7.3.56  
7.3.56  
Advertisement