Page 1

ห้ามเปิ ดเผยผลโพลเลือกผูว้ า่ ฯ กทม.ตั้งแต่ 24 ก.พ.นี้

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10428 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

พบคนไทยถือหุน้ แทนต่างชาติ 329 ราย

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯไปประทาน รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชู เกี ย รติ แก่ ผู้ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ดี เด่น แก่ผอู้ ยู่ในภาวะยากล�ำบาก และผู้อ ยู่ ใ นภาวะยากล�ำ บากที่ ประพฤติตนดีเด่นประจ�ำปี 2555 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย

ร้อง มท.ทบทวนผังเมืองใหม่ พื้ นที่สีเขียวกระทบที่ต้ งั รง. เพิม่ ภาษีนำ� เข้าเหล็กแผ่น 33.11%

พล.อ.ทนงศักด์ ิ อภิรกั ษโยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ น ประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ กุศล ให้กบั ศูนย์อตุ สาหกรรมป้ องกัน ประเทศและพลังงานทหาร เพื่อหา รายได้เป็ นกองทุนสวัสดิการส�ำหรับ ข้าราชการ-ลูกจ้างและกิจกรรมการ กุศล บลูโอ ริธึมฯ เอสพานาด แคราย เมื่อเร็วๆนี้

สกัดเหล็กราคาถูกจากจี นแย่งตลาด “พาณิ ชย์ ” ใช้ ม าตรการ ปกป้ องชัวคราวเรี ่ ยกเก็บภาษี น�ำ เข้าเหล็กแผ่น 33.11% เพื่อป้ องกัน แย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ทีป่ ระชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้ ใช้ม าตรการปกป้องชัวคราว ่ (เซฟ การ์ด) แก่สนิ ค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ ส่ ว นผสมอื่น ชนิ ด เป็ น ม้ว นและไม่

กสทช.ใช้ระบบอี-ออคชันประมู ่ ลทีวดี จิ ิตอล ผูป้ ระมูลต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนรายอืน่

พ.อ.นที ศุ ก ลรัต น์ รองประธานกรรมการกิ จ การกระจาย เสี ย งกิ จการโทรทัศ น์ แ ละกิ จการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิ ด เผยว่า ทีป่ ระชุมบอร์ด กสท.ได้อนุ มตั ิ ร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์วธิ ี การคัด เลือ กให้ค ลื่น ความถี่ ่ในกิจ การ

ข่าวล่ า ประสาน‘ฝรั ่งเศส’ ร่ วมพัฒนา ไฮสปี ดเทรนไทย นายชัช ชาติ สิ ท ธิ พ ัน ธุ์ รมว.คมนาคม จะหารื อ นายกฯ สาธารณรัฐฝรังเศส ่ เกี่ ยวกับการ พัฒนาไฮสปี ดเทรน เบือ้ งต้นทราบ ่่ ว่าฝรังเศสสนใจช่ วยเหลือให้ความ รู้ทางวิ ชาการที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ เดิ นรถของรถไฟความเร็วสูง

กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ส�ำ หรับ การประกอบกิจ การทางธุ ร กิจ โดยภายหลังการจากนี้จะส่งผลเรื่องดัง กล่าวให้บอร์ด กสทช.พิจารณาอีกครัง้ ใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ก่อนสูก่ ระบวนการ ท�ำประชาพิจารณ์ และประกาศใช้ในราช กิจนุ เบกษา ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวถือ

เป็ นเรื่องส�ำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการ ประมูลทีวดี จิ ติ อล 24 ช่อง เพราะได้ม ี การก�ำหนดคุณสมบัตผิ เู้ ข้าประมูลเรื่อง อาทิ ผู้เ ข้า ประมูล ต้อ งเป็ น ผู้ป ระกอบ กิจการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตของ กสทช.ต้อง ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือถือหุน้ ไขว้ เกีย่ วพันกับผูเ้ ข้าประมูลรายอืน่ ๆ

ชี้ เพิม่ พื้ นทีส่ เี ขียวกระทบพื้ นทีอ่ ตุ สาหกรรม ขยาย รง.ไม่ได้-ชาวบ้านกลัวราคาทีด่ นิ ตก

ก.อุตฯร้อง “มหาดไทย” ทบทวนผังเมืองใหม่ทวประเทศ ั่ ชี้ พืน้ ที่สีเขียวกระทบพืน้ ที่ตงั ้ โรงงาน ชาวบ้านวิ ตก ที่ ดินราคาตกต้ อง ย้ า ยที่ อ ยู่ ใ หม่ ท� ำ ให้ ก ารขยาย โรงงานของเอสเอ็ม อี มี ข้ อ จ�ำ กัด กระทบต่ออสังหาฯ และธุรกิ จท่อง-

เร่งกวาดล้างบริษทั ไทยถือหุน้ แทนต่างชาติ สร้างความเชือ่ มันนั ่ กลงทุนรองรับเออีซี

“พาณิ ชย์”เร่งกวาดล้ าง การประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว เพื่ อสร้างบรรทัดฐานรองรับการ เปิ ดเสรีอาเซียนเพือ่ สร้างความเชื่อ มันให้ ่ นักลงทุนต่างชาติ วา่ ไม่มกี าร หลบเลี่ยงกฎหมาย นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกื้อ รมช. พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ นิตบิ คุ คลไทยทีม่ คี นต่างด้าวถือหุน้ ไม่ เกิน 50% ตาม พ.ร.บ.การประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว ใน 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ โดยได้ตรวจสอบ

เสร็จแล้วทีช่ ลบุรแี ละประจวบคีรขี นั ธ์ พบว่ า มีค นไทยถือ หุ้น แทนคนต่ า ง ชาติ (นอมินี ) 329 ราย แบ่ ง เป็ น ชลบุรี 303 ราย และประจวบคีรขี นั ธ์ 26 ราย โดยประจวบคีรขี นั ธ์ทพ่ี บนอ มินี 26 รายนัน้ มี 2 ราย ทีก่ รรมการ และผู้ถือ หุ้น ยอมรับ ว่ า ถือ หุ้น แทน คนต่ า งชาติเ พื่อ ท� ำ ธุ ร กิจ นายหน้ า ค้ า ขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละธุ ร กิจ ตัดเย็บเสือ้ ผ้า ตามบัญชีแนบท้าย 3 พ.ร.บ.ดังกล่าว หากคนต่างด้าวจะ ท�ำธุรกิจจะต้องขออนุญาตโดยได้สง่ ผู้ ถือหุน้ คนไทย และกรรมการต่างด้าว

เป็ นม้วน เพือ่ ดูแลอุตสาหกรรมเหล็ก ในประเทศ โดยเรียกเก็บภาษีน�ำเข้า เหล็ก ชนิ ด ดัง กล่ า วจากทุ ก ประเทศ ในอัตรา 33.11% เพิม่ จากภาษีปกติ 0-5% เว้นผูน้ �ำเข้าทีไ่ ด้รบั สิทธิจากบีโอ ไอ และ กม.ศุลกากร เพือ่ ลดผลกระทบ การแย่งส่วนแบ่งตลาด จนเกิดความ เสียหายกับผูผ้ ลิตท�ำให้ยอดขาย ยอด ผลิต ตลอดจนท�ำให้ก�ำไรผูป้ ระกอบ การในประเทศลดลง

ด�ำเนินคดีแล้ว มีโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่ เกิน 3 ปี ปรับ 100,000-1,000,000 บาท หรือ ทัง้ จ� ำ ทัง้ ปรับ ขณะที่อีก 24 ราย จะตรวจสอบเชิงลึกและส่งให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อ ไป บริษทั เหล่านี้ส่วนใหญ่มที ุนจด ทะเบียนกว่า 10 ล้านบาท เป็ นธุรกิจ ใหญ่เช่นโทรคมนาคม การตรวจสอบ ครัง้ นี้สร้างบรรทัดฐานรองรับการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 58 เพือ่ สร้างความเชือ่ มันให้ ่ กบั นักลงทุน ต่างชาติและภาคธุรุ กิจไทยว่า จะไม่ม ี การกระท�ำหลบเสีย่ งกฎหมาย

เที่ยว นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.

อุตสาหกรรม เปิ ดเผยว่า ได้สง่ หนังสือ ถึงกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ขอให้ทบทวน การพิจารณาผังเมืองใหม่ ที่กรมโยธา ธิก ารและผัง เมือ งอยู่ ร ะหว่ า งยกร่ า ง ผังเมืองใหม่ทวประเทศ ั่ โดยเฉพาะพืน้ ที่

ตัง้ อุตสาหกรรมเพราะบางจังหวัดมีการ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวคือ พืน้ ทีเ่ กษตรและปรับ ลดพืน้ ทีส่ มี ว่ ง คือ พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม ที่ ใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี 2547 ควรใช้ขอ้ มูลที่ อ้างอิงปจั จุุบนั จะเหมาะสมกว่า เพราะ บางจังหวัด มีผลกระทบกับประชาชน และการขยายโรงงานของเอสเอ็มอี

สัง่ ห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งผู ว้ ่าฯ กทม.

หวัน่ เป็ นการจู งใจเพื่อผลลงคะแนน กต.กทม. สังห้ ่ ามเผยแพร่ โพลเลื อ กตัง้ ผู้ว่า ฯกทม. ตัง้ แต่ วันที่ 24 ก.พ. เพราะอาจเป็ นการ จูงใจและมีผลต่อคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ยีแ่ พร ผูอ้ ำ� นวยการ

การเลือ กตัง้ ประจ�ำ กรุง เทพมหานคร (ผอ.กต.กทม.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก ขณะนี้มกี ารเผยแพร่ผลส�ำรวจความคิด เห็น (โพล) ของหน่ วยงานและสถาน ศึกษาต่างๆเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ประชาชนต่อการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. ครัง้ นี้ มีขอ้ ระวัง และลักษณะต้องห้าม เกี่ย วกับ การเปิ ด เผยหรือ ผลส� ำ รวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการ ลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่

พ.ศ. 2551 ซึง่ ห้ามมิให้มกี ารเปิดเผย ผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตัง้ ในช่วง เวลา 7 วันก่อนวันเลือกตัง้ จนถึงเวลา ปิ ดการลงคะแนน ซึ่งการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ จะมีขน้ึ ในวันที่ 3 มี.ค.56 ดังนี้จงึ ห้ามมีการเผยแพร่ผลส�ำรวจตัง้ แต่วนั ที่ 24 ก.พ.56 เป็ นต้นไปจนถึงเวลาปิด หีบเลือกตัง้ เพราะอาจเป็ นการหลอก ลวงให้เข้าใจผิด เพือ่ จูงใจ ให้ลงคะแนน เลือ กตัง้ ให้แ ก่ ต นเองหรือ ผู้ส มัค รใด หรืองดเว้นลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 57(5) แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.2545


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศลดทุน

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56) (ลง 6 ก.พ. 56)

(ลง 6 ก.พ. 56)

11


saiklang

12 ประกาศ

(ลง 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 - 8 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 6 - 8 ก.พ. 56)

6.2.56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you