Page 1

แนะรัฐส่งออกข้าวให้ได้ 1.5 ล้านตันเพือ่ รักษาอันดับ 1

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10426 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

อาเซียน+3 ร่วมสร้างนักระบาดวิทยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พ ร ะ ที่ นั ่ ง จั ก รี ม ห า ป ร า ส า ท พระราชทานรางวัล เจ้ า ฟ้ ามหิ ดล ประจ�ำปี 2555 สาขาการแพทย์ แก่ เซอร์ไม เคิ ล เดวิ ด รอว์ลินส์ จาก สหราชอาณาจักร และสาขาการ สาธารณสุข แก่ อูเซ เวโรนิ กา อะมา ชิ โก จากประเทศไนจีเนี ย

คนไทยติดพนัน 32 ล้านคน

หวยใต้ดินเงินสะพัดแสนล้าน เสนอทบทวนสร้างท่าเรือปากบารา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สนทนากับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชาการ ทหารบก หลังชมนิทรรศการผลงาน ของ กอ.รมน. ระหว่างเป็ นประธาน สรุป ผลปฏิ บัติ ง านประจ�ำ ปี 2555 และแถลงแผนปฏิ บัติ งานประจ�ำ ปี 2556 ของ กอ.รมน. ที่ ทำ� เนี ยบ รัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม

คาดคนใช้นอ้ ยผลตอบแทนไม่คมุ ้ ทุน

เอกชนเสนอ“คมนาคม” ทบทวนโครงการสร้างท่ าเรือปาก บารา เพราะผลตอบแทนทาง เศรษฐกิ จน้ อยกว่ ามูลค่ าที่ ลงทุน และส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคม เปิ ดเผยว่า ผู้ประกอบ การขนส่งสินค้าเสนอให้ทบทวนโครงการ ก่อสร้างท่าเรือน�้ ำลึกปากบารา เพราะ คาดว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะไม่

ก�ำหนดตั้งเกณฑ์ต่างชาติต้ งั แบงก์ใหม่ในไทย

เปิ ดได้มากกว่า 20 สาขารองรับเออีซี

ธปท.วางเกณฑ์ธนาคาร พาณิ ชย์ต่างชาติ ที่จะเปิ ดสาขาใน ไทย ให้เสร็จสิ้น เพือ่ รองรับเปิ ดเสรี อาเซียน นายเกริก วณิกกุล รองผูว้ า่

การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน เปิ ด-

เผยถึง ความคืบหน้ าในการวางกรอบ คุ ณ สมบัติ ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง ใหม่ ทีข่ อใบอนุญาตตัง้ ในไทยตามแผน พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 2 ว่า ภายในไตรมาสแรกของปีน้ี ธปท.จะวาง กรอบคุณสมบัตขิ อง ธนาคารพาณิชย์ แห่งใหม่ให้กระทรวงการคลังพิจารณา

อีก 7 หมื่นล้าน ใช้ร บั จ�ำน�ำข้ าว

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำ� นวยการส�ำนั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะเปิ ดเผยว่า จะพิ จารณา ค�ำ้ ประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. อีก 7 หมืน่ ล้านบาท เพื่อใช้โครงการรับจ�ำน� ำ ข้าวก่อนหน้ านี้ 5 หมื่นล้านบาท ที่ เหลือให้ใช้รบั จ�ำน�ำมันส�ำปะหลัง

ผูส้ ง่ ออกชี้ รัฐอาจต้องขายข้าวต�ำ่ กว่าตลาด

คาดใช้เวลา 3 ปี ระบายสต็อก 10 ล้านตัน สมาคมผู้ส่งออกข้าวชี้รฐั ยอมขายข้ า วต�่ำ กว่ า ราคาตลาด หลังแบกภาระสต็อกกว่า 10 ล้าน ตัน เป็ นปัญหาแก่งบประมาณ คาด ใช้เวลา3 ปี จึงระบายออกหมด แนะ ส่งออกให้ได้ 1.5 แสนล้านตัน จึงจะ รักษาอันดับ 1 ผูส้ ่งออกข้าวได้

เร่งหาทางแก้เครือข่ายวงจรการพนัน

ข่าวล่ า เพิ่มวงเงินกูใ้ ห้ ธ.ก.ส.

ซึง่ จะเปิ ดให้สมัครเพื่อขอรับใบอนุ ญาต ใหม่ เฉพาะธนาคารพาณิช ย์ส ญ ั ชาติ ต่ า งประเทศเท่ า นั น้ ส�ำ หรับ ลัก ษณะ ของธนาคารพาณิ ช ย์ ต่ า งประเทศที่ จดทะเบีย นในไทยนั น้ จะมีส าขาได้ มากกว่า 20 สาขาแต่ไม่เท่าธนาคาร พาณิชย์ไทย

ต�ำรวจพึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้องส่วยเป็ นระบบ

เผยผลส�ำรวจคนไทย เล่น การพนันมากถึง 32 ล้านคน จาก 60 ล้านคน ขณะที่ ตำ� รวจมีส่วน เกี่ ยวข้ องกับส่ วยการพนั นและมี การสังการอย่ ่ างเป็ นระบบ นายสมชาย เจริญอ�ำนวยสุข ผอ.ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมันคงของมนุ ่ ษย์ เปิดเผยว่า มีคนไทยเล่นการพนันกว่า 32 ล้านคน จาก 60 ล้านคน เป็ นหญิงมากกว่า ชาย ในชนบทเล่นมากกว่าในเมือง ทัง้ นี้ จุดเริม่ ต้นของการเล่นการพนัน

คือ หวยใต้ดนิ วงจรการเล่นการพนัน ในแต่ละปี มีเงินสะพัดกว่า 100,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสลาก กินแบ่งรัฐบาลทีม่ เี งินสะพัด 60,000 ล้า นบาท ส่ ว นการพนั น บอลมีเ งิน สะพัด 38,000 ล้านบาท การชกมวยมี เงินสะพัดกว่า 30,000 ล้านบาท เมือ่ รวมทุกเม็ดเงินทีห่ มุนเวียนในวงการ พนันเท่ากับวงเงินของประเทศครึง่ ปี ทางแก้คอื ท�ำอย่างไรไม่ให้คนเข้าไป เล่น ด้าน น.ส.ลัดดา ตัง้ สุภาชัย ผอ.ส�ำนักงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

คุม้ ค่ากับมูลค่าทีล่ งทุนสูงถึง 15,000 ล้าน บาท ขณะเดียวกันประเมินว่าจะมีเรือที่ เข้ามาใช้บริการน้อยเฉลีย่ ปีละ 300,000 ตูเ้ ท่านัน้ นอกจากนี้ท่าเรือปากบารายัง ไม่ทำ� ให้ตน้ ทุนขนส่งของผูป้ ระกอบการ ถูกลง เมือ่ เปรียบเทียบกับต้นทุนขนส่ง ที่ ท่าเรือสงขลา รวมทัง้ เห็นว่าการถมทะเล เพือ่ สร้างสะพานจากฝั่งออกไปทะเล 4.5 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน

กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ปัจจุบนั การเข้าถึงการพนันเพิม่ มากขึน้ ทัง้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ มือ ถือ เข้า ถึง ตัว เยาวชนได้ต ลอด เวลา เป็ นการเพิม่ นักพนันหน้าใหม่ ในอนาคต หากไม่ค วบคุม จะมีก าร เล่นการพนันรูปแบบใหม่ และพัฒนา ขึน้ เรือ่ ยๆ จากข้อมูลพบว่า ต�ำรวจมี ส่วนเกีย่ วข้องกับส่วยการพนัน ต�ำรวจ สายสืบ สวนจะถนัด เรื่อ งบ่ อ น สาย ปราบปรามจะถนั ด เรื่อ งร้า นคาราโอเกะ ร้านเกม และทุกอย่างจะส่งให้ นายและมีการสังการอย่ ่ างเป็ นระบบ

นายวิชยั ศรีประเสริฐ นายก กิตติมศักดิ ์สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย เปิด เผยว่า ประเมินว่าการระบายข้าวสต๊อก รัฐบาลปี 56 กระทรวงพาณิชย์จะระบาย ในราคาต�่ำกว่าตลาด หรือใกล้เคียงราคา ตลาด เพื่อให้สามารถระบายข้าวออก จากสต็อกได้ เพราะขณะนี้มสี ต็อกข้าว

มากกว่า 10 ล้านตัน ไม่รวมสต็อกข้าว เปลือกจากโครงการรับจ�ำน�ำปี 55/56 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายก กิต ติม ศัก ดิส์ มาคมผู้ส่ ง ออกข้า วไทย กล่าวว่า ปริมาณสต็อกข้าว 10 ล้านกว่า ตัน ประเมินว่ารัฐบาลต้องใช้ระยะเวลา นานกว่า 3 ปีจงึ จะระบายสต็อกได้หมด

10 ชาติอาเซี ยนร่ วมสร้างเครื อข่ าย สธ.

ควบคุมโรคระบาดในภูมิภาค 10 ชาติ อาเซี ยนและจีน ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้ ประสานความ ร่วมมือสร้างเครือข่ายทางระบาด วิ ทยาเพิ่ มความเข้มแข็งป้ องกัน ควบคุม การระบาดเพื่ อ รองรับ การเป็ นสังคมอาเซียนในปี 2558 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธา พัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิ ด ประชุ ม คณะกรรมการความร่ ว มมือ เครือ ข่า ยด้า นฝึ ก อบรมระบาดวิท ยา ภาคสนามระหว่างประเทศครัง้ ที่ 3 ซึง่ มีผบู้ ริหารระดับกอง/กรม และผูอ้ ำ� นวย การโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาค สนามจากกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่ม

10 ประเทศอาเซียน บวก 3 ประกอบ ด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียร์มาร์ ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ รวมทัง้ องค์ก รระหว่ า งประเทศ อาทิ องค์การอนามัยโลก ศูนย์ป้องกันและ ควบคุ ม โรคแห่ ง ชาติ สหรัฐ อเมริก า มูลนิธริ อ็ กกี้เฟลเลอร์ ร่วมประชุม 60 คน เพื่อ สร้ า งเครือ ข่ า ยด้ า นการฝึ ก อบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามซึง่ เป็ น ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ กรอบข้อตกลงอาเซียน ในการควบคุม ป้ องกันโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าค ไม่ให้ลกุ ลามก่อผลเสียต่อสุขอนามัยและ กระทบในด้านอืน่


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56) (ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56) (ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56) (ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 4 ก.พ. 56) (ลง 4 ก.พ. 56)

(ลง 4 - 5 ก.พ. 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 56)

ประกาศ

(ลง 4 - 6 ก.พ. 56)

4.02.56  
4.02.56