Page 1

เตรียมท�ำสะพานแขวนยาว 1,120 ม.แก้วกิ ฤตจราจร

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10444 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ศัลยแพทย์ไทยฝี มือดีไม่แพ้ต่างชาติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พร้อม เปิดป้ าย “ศาลาพระเกียรติ จอมสยาม” ณ วัดสระมะเขือ อ.ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์

กทม.-ปริมณฑลเสี่ยงพิษสุนขั บ้า แหล่งรวมสัตว์จรจัด 2 ล้านตัว สคบ.ประสานอุตฯยานยนต์-ค่ายรถ

พล.อ.ธนะศักด์ ิ ปฏิมาประกร ผบ.ทหารสูงสุด เดินไป เยือนสหภาพเมียนมาร์อย่างเป็ น ทางการ และเข้าพบแลกเปลี่ยนข้อ คิดเห็นกับ พล.อ.มิน อ่อง หล่าย ผบ.ทหารสูงสุดของเมียนมาร์ ที่ กองบัญ ชาการกองทัพ เมี ย รมาร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ป้ องกันไม่ยอมส่งมอบรถคันแรก

สคบ.หารื อ สมาคมอุ ต สาหกรรมยานยนต์ไทย ขอข้อมูลค่ายรถ กรณี ส่งมอบรถในโครงการรถคันแรก เพื่อป้ องกันผู้ประกอบการส่งมอบให้ ไม่ทนั ตามสัญญา นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขา ธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ริโภค (สคบ.) เปิ ด เผยว่า สคบ.ได้ห ารือ กับ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพือ่ ขอรับ ทราบข้อ มูล การให้บ ริก ารของผู้

ทุม่ 4.9 หมืน่ ล.ท�ำสะพานแขวนข้ามเจ้าพระยา

เชือ่ มต่อสมุทรปราการ-สมุทรสาคร

นายประเสริ ฐ จันทรรวงทอง รมช. คมนาคม เปิดเผยภาย หลัง การจัด ประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก าร โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้� ำ เจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อจังหวัด สมุทรปราการ-สมุครสาคร ว่า กรม ทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมก่อสร้าง

สะพานข้ามแม่น้�ำเจ้าพระยา บริเวณ พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ยาว 1,120 เมตร โดยเป็ นสะพานแขวน ข้ามแม่น้�ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระ สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยเป็น สะพานแขวนข้า มแม่น้� ำ เจ้า พระยา แห่งแรกของไทยท�ำรูปแบบเดียวกับ

นางนิ นนาท ชลิ ต านนท์ ปลัด กทม. เปิ ดเผยว่า ได้เน้ นย�ำ้ ให้ ส�ำนั กงานเขตทุกเขตจัดหน่ วย เคลื่ อนที่ เร็วในวันเลื อกตัง้ ผู้ว่ าฯ กทม.รวมทั ง้ เตรี ย มรับ มื อ การ จราจรติ ดขัด ซึ่งอาจท�ำให้หีบบัตร มาถึงส�ำนักงานไม่ทนั ก�ำหนด

สธ.ประสานปกครองท้องถิน่ ท�ำหมัน-ฉีดวัคซีน

ท�ำให้ปลอดโรคพิษสุนขั บ้ารองรับเออีซี สธ.เตือน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พืน้ ที่ เสี่ ย งโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เพราะเป็ น แหล่งรวมของสุนัข-แมวจรจัดกว่า 2 ล้านตัว นายพิสษิ ฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า

แพทยสภาดันไทยศูนย์กลางเมืองศัลยกรรม

ข่าวล่ า กทม.สังทุ ่ กเขต จัดหน่ วยเคลื่อนที่ เร็ว รับส่ งหี บคะแนน เลือกตัง้ ผู้ว่าฯกทม.

สะพานโกลเด้นท์เกต ในสหรัฐอเมริกา มีทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 57 กิโลเมตร วงเงิน 49,600 ล้านบาท เพื่อแก้ปญ ั หาจราจร เขต จราจร เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างครบวงจร คาดว่าก่อสร้างปี 59 แล้วเสร็จปี 62-63

เพิม่ ประชาสัมพันธ์-หนุนแพคเกจทัวร์สเู ้ กาหลี

แพทยสภาผลัก ดัน ไทย ศูนย์กลางศัลยกรรมตกแต่ งแห่ ง ภูมิ ภ าคเอเซี ย ยอมรับ ที่ ผ่ า นมา มีการประชาสัมพันธ์น้อยสู้เกาหลี ยาก วอนรัฐหนุนแพกเกจทัวร์พา เสริ มความงามทัง้ ระบบ น พ . สั ม พั น ธ์ ค ม ฤ ท ธิ ์ เลขาธิการแพทยสภา แถลงข่าว “ชูประ เทศไทย เมืองหลวงศัลยกรรมความ งาม” ว่า ข้อมูลของสมาคมเสริมความ งามนานาชาติ ระบุว่า ปริมาณการ ท�ำ ศัล ยกรรมในกลุ่ ม ภูม ิภ าคเอเชีย พบว่าจีนมีสดั ส่วนการท�ำศัลยกรรม

สูงสุด ตามด้วยญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ล้ ว นมาท� ำ ที่ ป ระเทศไทย ขณะที่ สหรัฐ อเมริก าและฝัง่ ยุโ รป ตกปี ล ะ ประมาณร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่จะ นิยมศัลยกรรมจมูกและกรีดตา ขณะ ที่การผ่าตัดแปลงเพศก็ไม่น้อยโดย จุดแข็งของไทยด้านศัลยกรรมตกแต่ง เป็ นที่ยอมรับมากเพียงแต่ท่ผี ่านมา ไม่มกี ารประชาสัมพันธ์เหมือนอย่าง ประเทศเกาหลี จึงอยากให้ภาครัฐ ออกนโยบายเร่ง ด่ว น เพื่อ รองรับ การขยายตัว ด้ า นศัล ยกรรมความ งามที่ม ีช่ อ งทางการเติบ โตสูง ด้ว ย

ประกอบการค่ายรถยนต์ต่างๆที่อาจมี บางรายไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทนั ตามสัญญา ซึง่ จากการหารือผูป้ ระกอบ การจากค่ายรถยนต์หลายราย ยืนยัน ว่า จะสามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทนั ตาม สัญญาแน่ น อน เพราะปัจจุบนั โรงงาน ผลิตรถยนต์ยงั คงเดินหน้าผลิตรถยนต์ ตามปกติ แต่หากในอนาคตมีผปู้ ระกอบ การใดทีไ่ ม่สามารถส่งมอบได้จริง ถือว่า มีความผิดตาม กม.ว่าด้วยสัญญา สคบ.

การสนับสนุ นธุรกิจสุขภาพและความ งามในรูปแบบของทัวร์ศลั ยกรรมทัง้ ระบบ และร่วมผลักดันให้ไทยก้าวสู่ ศูนย์กลางด้านศัลยกรรมตกแต่งของ เอเชีย พร้อมกับเตือนคนไทยหาก ไปท�ำศัลยกรรม ที่เกาหลี ไม่มลี าย ลัก ษณ์ อ ัก ษรควรหลีก เลี่ย ง หรือ เป็นกรณีคลีนคิ ไทยรับแพทย์ตา่ งชาติ มาท�ำศัลยกรรม หากมีขอ้ ผิดพลาด แพทย์ตา่ งชาติกลับประเทศไป คลีนกิ ไทยต้องรับผิดชอบ ทัง้ ทางแพ่งและ อาญา ส่วนแพทย์ต่างชาติหากไม่ได้ รับอนุญาตก็มคี วามผิดเช่นกัน

จะเร่ง ก� ำ จัด โรคพิษ สุนัข บ้า ให้ห มด ภายในปี 2563 เพือ่ สร้างความเชือ่ ให้กบั นักท่องเที่ยว เพื่อป้ องกันการ แพร่พนั ธุข์ องสุนขั จรจัด โดยร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การเดิน หน้ า ท� ำ หมัน ฉี ด วัค ซีน ป้ องกัน ใน สุนขั และ แมวทุกตัว ทัง้ นี้จะพยายาม

ด�ำเนินการให้ได้ 100% โดยประชากร สุนัขและแมวจรจัดทัวประเทศมี ่ กว่า 10 ล้านตัว พืน้ ทีค่ อื เสีย่ ง คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุร ี และสมุทรปราการ เนื่องจากเป็ นชุมชนเมืองเป็ นแหล่ง รวบรวมสุนัขจรจัด และมีคนน�ำสุนัข ไปปล่อยจ�ำนวนมาก

ไทยอาจได้อนั ดับ 9 ผูผ้ ลิตรถยนต์โลก ยอดปี นี้ 2.55 ล้านคันสู งกว่ าแคนาดา สภาอุ ต ฯเผยยอดผลิ ต รถยนต์ในไทยปี นี้ มีจำ� นวน 2.55 ล้ า นคัน โดยเป็ นผลสื บ เนื่ อ งมา จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ท�ำให้ไทยอาจได้เป็ นผูน้ �ำประเทศ ด้านผลิ ตรถยนต์อนั ดับ 9 สูงกว่า แคนาดา นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัง้ เป้ าการผลิตรถยนต์อย่างเป็นทางการ ในปี 2556 จ�ำนวน 2.55 ล้านคัน เพิม่ จากปีก่อน 3.92% แบ่งเป็ นส่งออก 1.1 ล้านคัน ซึง่ จ�ำนวนดังกล่าวเป็ นยอดการ

ผลิตอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เนื่องจาก ได้รบั อานิสงส์จากนโยบายรถยนต์คนั แรกของรัฐบาลปี 2555 จึงเป็ นผูผ้ ลิต รถยนต์อนั ดับ 1 ของโลก 19.2 ล้าน คัน รองลงมาเป็ นสหรัฐ 10.2 ล้านคัน ญีป่ ่ นุ 9.4 ล้านคัน เยอรมนี 5.69 ล้านคัน เกาหลี 4.5 ล้านคัน อินเดีย 4.1 ล้านคัน บราซิล 3.3 ล้านคัน เม็กซิโก 2.99 ล้าน คัน ไทย 2.45 ล้านคัน และแคนาดา 2.44 ล้านคัน ปีน้ีไทยต้องแข่งกับแคนาดาว่า ใครจะเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์อนั ดับ 9 ของ โลก เพราะปีทแ่ี ล้วไทยชนะแค่ 10,000 คัน ส่ว นอัน ดับ 8 เป็ น ของแม็ก ซิโ ก เพราะโรงงานผลิตรถยนต์ สหรัฐฯย้าย ไปแม็กซิโกเกือบหมด


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

3


saiklang

4 ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศเลิก

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56) (ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

(ลง 28 ก.พ.56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 56)

(ลง 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 56)

(ลง 28 ก.พ.56)

ประกาศเลิก

(ลง 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 56)

(ลง 28 ก.พ.56)

28.2.56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you