Page 1

นโยบายเลิกหนุนแอลพีจีทำ� ยอดน�ำเข้าถังก๊าซลด 50%

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10442 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

สัง่ รฟท.สางสัญญาฮั้วรถไฟชานเมือง

สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ทรง เจิมเที ยนรุ่งเพื่อเชิญไปจุดบูชา พระรัตนตรัย ตามพระอาราม หลวง ณ พระต�ำหนักที่ประทับ หน่ วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์

5 เม.ย. กทม.บางส่ วนอาจไฟดับ พม่าหยุดส่ง-ปิ ดซ่ อมแหล่งก๊าซ เตรียมตั้งวัดไทยในกลุม่ ปท.อาเซียน ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาระหว่างสงฆ์

น.ส.ยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ถอดเสื้ อ สู ท เป็ นตั ว อย่ า ง เพื่ อ รณรงค์ประหยัดพลังงาน ระหว่าง ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ตึกบัญชาการ ท�ำเนี ยบรัฐบาล

ส�ำ นั ก พุท ธฯ เตรี ย มตัง้ วัด ไทยในประเทศภูมิภาคอาเซียน และ แอฟริ ก าเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง พุทธศาสนา นายอ� ำ นาจ บัว ศิร ิ รองผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ได้สง่ พระธรรม ทูตไปประจ�ำวัดไทยในต่างประเทศแล้ว กว่า 1,500 รูป ใน 350 วัดไทยทัวโลก ่ โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นทวีปยุโรปและอเมริกา

สังกรมทรั ่ พย์สนิ ทางปัญญาเจรจาผูแ้ ทนสหรัฐ

ขอไทยพ้นบัญชีดำ� หลังกวาดล้างละเมิดลิขสิทธิ์

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช. พาณิ ชย์ เปิ ดเผยว่า ได้สงการให้ ั่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปเจรจากับ ผู้แ ทนการค้า สหรัฐ ฯ (ยูเ อสทีอ าร์) โดยขอให้ปรับสถานะของไทยมาอยู่ ในบัญชีประเทศทีถ่ ูกจับตามอง (ดับ บลิวแอล) จากบัญชีจบั ตามองเป็ น

พิเศษ (พีดบั บลิวแอล)ในการจัดอันดับ สถานะประเทศคูค่ า้ ด้านทรัพย์สนิ ทาง ปัญญามาตรา 301 พิเศษทีจ่ ะประกาศ ผลในเดือน เม.ย.56 พร้อมกันนี้ยงั ขอ ให้สหรัฐทบทวนสถานะนอกรอบให้ ไทย (โอซีอาร์) หลังจากประกาศผล การจัดอันดับ หากภายในระยะเวลา

นายชลิ ตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจ�ำ ส�ำ นั ก นายก รัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ยกเว้นภาษี สรรพสามิ ต เอทานอล หรือสุรากลันชนิ ่ ดสุรา สามทับ ที่น�ำไปท�ำการแปลงสภาพ เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ เพื่อ สนับสนุนให้สามารถผลิ ตเต็มก�ำลัง

ให้‘พลังงาน’หารือ กฟผ.ประชาสัมพันธ์ประหยัดไฟ

หน่วยงานใช้ฟมเฟื ุ่ อยจะถูกตัดงบปี หน้า

“ยิ่ งลั ก ษณ์ ” สั ง่ ใช้ ทุ ก มาตรการประหยัดไฟ รับมือวิ กฤต แหล่ ง ก๊า ซพม่ า ปิ ดซ่ อ ม จี้ ห น่ ว ย ราชการลดใช้ พ ลัง งาน 10% ถ้ า ฟุ่ มเฟื อยจะถูกตัดงบปี หน้ า แหล่ ง ข่ า วจากกระทรวง พลัง งาน กล่ า วว่ า ที่ป ระชุ ม คณะ

สมอ.เร่งตรวจ บ.ผลิต-น�ำเข้าอุปกรณ์แอลพีจี

ข่าวล่ า ครม.เห็นชอบ ยกเว้นภาษี สรรพสามิตเอทานอล

6-7 เดือน ทีม่ กี ารเปิ ดทบทวนนอก รอบแล้วหากสหรัฐยังเห็นการละเมิด ทรัพย์สนิ ทางปัญญาอยู่ในอันดับสูง ไทยก็พร้อมที่จะให้สหรัฐฯจัดอันดับ ไทยให้อ ยู่ใ นบัญ ชี พีด บั บลิว แอล เหมือนเดิม เพราะเชื่อว่าการแก้ไข กม.จะท�ำให้การละเมิดลดลง

ต้องผ่านมาตรฐานป้องกันถังก๊าซในรถระเบิด

สมอ.ลงพืน้ ที่ตรวจ บ.ผลิ ตน�ำเข้าถังก๊าซแอลพีจี หวังติ ดตาม มาตรฐาน เอกชนเผยนโยบายเลิ ก สนับสนุน-ขึน้ ราคา ท�ำยอดน�ำเข้า ลด 50% นายสุ ร พงษ์ เชี ย งของ เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิ ดเผย ภายหลังน�ำคณะเจ้าหน้าที่ สมอ.และ ต� ำ รวจ ลงพื้น ที่ต รวจสอบ บริษัท ผูน้ � ำเข้าถังก๊าซหุงต้ม (แอลพีจ)ี ใน กรุงเทพฯ ว่า สมอ.ตรวจสอบบริษทั ดังกล่าวทุกปีหลังได้รบั ใบอนุญาตการ

ผลิตและการน� ำเข้าถังก๊าซ เพื่อดูว่า มีคุณภาพและความปลอดภัยส�ำหรับ ผูใ้ ช้งานหรือไม่ เพราะถังก๊าซแอลพี จี ถือว่ามีความเสีย่ งสูงต่อการใช้งาน ส�ำหรับกรณีเหตุถงั ก๊าซไฟไหม้ในรถ ยนต์ น่าจะเกิดจากการติดตัง้ ถัง การ เชื่อมระบบท�ำให้เกิดการรัวซึ ่ ม ส่วน การยกเลิกการสนับสนุ นการใช้ก๊าซ แอลพีจถี ือเป็ นถือเป็ นนโยบายของ กระทรวงพลังงาน แต่สมอ.ในฐาน ที่จะดูเรื่องของการตรวจสอบที่เป็ น ไปตามอุ ต สาหกรรมเพื่อ ให้ไ ด้ต าม มาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด

และ พศ.ได้เร่งจัดยุทธศาสตร์ในการเผย แพร่พุท ธศาสนา รวมถึง สร้า งวัด ไทย ให้ครอบคลุมทัวทุ ่ กทวีป โดยเฉพาะใน ประเทศทีไ่ ม่มวี ดั ไทยตัง้ อยู่ เช่น แอฟริกา รวมถึงประเทศในกลุม่ อาเซียนทีส่ ง่ เสริม การจัดกิจกรรมการศึกษาระหว่างสงฆ์ เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน อาทิ มาเลเซีย อินโดเซีย ลาว ทีผ่ ่าน มาลงนามความร่วมมือกับลาวในการจัด กิจกรรมทางพุทธศาสนา

ด้าน นายออซคาน ซาริกา ยา กรรมการบริษทั อติทา ผูน้ �ำเข้า ถังก๊าซแอลพีจจี ากประเทศตุรกี เพือ่ ติดตัง้ ในรถยนต์ กล่าวว่า ผลจาก การทีร่ ฐั บาลจะเลิก สนับสนุ นการใช้ ก๊าซแอลพีจใี นรถยนต์ ส่งผลให้ทผ่ี า่ น มายอดการสังซื ่ ้ออุปกรณ์ส�ำหรับติด ตัง้ ถังก๊ าซรถยนต์แอลพีจลี ดลงร่วม 40-50% จากปกติ สิง่ ที่รฐั บาลต้อง ท�ำ คือ พยายามสือ่ สารให้ลูกค้ารูว้ ่า ถ้าใช้ก๊าซแอลพีจี จะช่วยให้ประหยัด ขึน้ แต่เชือ่ ว่าการปรับราคาขึน้ จะเป็ น แบบค่อยเป็ นค่อยไป

กรรมการบริห ารเชื้อ เพลิง ที่ม ีน าย ณอคุณ สิท ธิพ งศ์ ปลัด กระทรวง พลัง งานเป็ น ประธานได้ ม ีข้อ สรุ ป มอบหมายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการคือ 1 ให้ส�ำนักนโยบาย และแผนพลัง งาน หารือ กับ ปตท. และกฟผ.เร่งประชาสัมพันธ์ให้มกี าร

ประหยัดไฟช่วงทีม่ กี ารหยุดจ่ายก๊าซ 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนหยุดจ่ายให้เร่ง ประชาสัมพันธ์ ช่วงระหว่างหยุดจ่าย จะจัดรณรงค์ดบั ไฟฟ้า และช่วงหลัง เหตุการณ์ สนพ.กฟผ.และปตท.จะ ต้องท�ำรายงานสรุปผลจากมาตรการ รณรงค์ และผลกระทบต่อค่าเอฟที

‘ยิ่งลักษณ์’จี้ เร่ งเดินหน้ารถไฟฟ้ าสีแดง

ก่อสร้างเสร็ จแล้วแต่ไม่มีรถไฟวิ่ง

นายกฯสังเดิ ่ นหน้ ารถไฟ สายสี แ ดง โดยให้ กฟผ.เร่ ง สาง ปัญหาว่าผิด พ.ร.บ.ฮัว้ หรือไม่ นางสร้ อ ยทิ พ ย์ ไตรสุ ท ธิ ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะ ประธานกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟ แห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) กล่ า วว่ า น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายชัชชาติ สุทธิพนั ธุ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สอบถาม ความคืบ หน้ า การด� ำ เนิ น การรถไฟ ชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญา 3 งานระบบไฟฟ้า ช่วงบางซื่อ รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิง่ ชัน มูลค่า 28,899 ล้านบาท โดยต้องการให้หา

ข้อสรุปเกีย่ วกับปญั หาทีบ่ ริษทั เข้าร่วม ประกวดราคา 2 ราย มีกรรมการอิสระ บางคนเป็ นคนเดียวกันว่า เข้าข่ายการ มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเข้าข่ายพระ ราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการ เสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮัว้ ประมูล) หรือไม่ หลัง จากได้สอบถาม (ไจก้า)ในฐานะเจ้าของ เงินกูย้ นื ยันว่าไม่ผดิ กฎหมาย การเร่ง พิจารณาเรือ่ งดังกล่าวเพราะไม่ตอ้ งการ ให้เกิดปญั หาเหมือนรถไฟชานเมืองสี แดง ช่วงบางซือ่ -ตลิง่ ชัน ทีก่ อ่ สร้างเสร็จ แล้วแต่ไม่มรี ถไฟฟ้าวิง่ ให้บริการ โดยใน การประชุมบอร์ดวันที่ 27 กุมภาพันธ์น้ี จะเร่งสอบถามความคืบหน้าดังกล่าว


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56) (ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

ประกาศ

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)

(ลง 26 ก.พ.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 26 - 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 - 28 ก.พ.56)

ประกาศ

(ลง 26 - 28 ก.พ.56)

(ลง 26 - 28 ก.พ.56)

9

26.2.56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you