Page 1

สมอ.ชี้ อ�ำนาจตรวจสอบแบตเตอรีม่ อื ถือเป็ นของ กสทช.

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10461 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

น�้ำในอ่างเก็บภาคอีสานเหลือไม่ถงึ 50%

ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ ั นาพรรณวดี ทรงร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวโลก ITB BERLIN 2013 พร้อมทรงเยี่ยม บูธของโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ เซ็นทาราโดยมี สุพตั รา จิราธิวฒ ั น์ นงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ไทยประจ�ำประเทศเยอรมนี เฝ้ ารับ เสด็จที่เบอร์ลินเมื่อเร็วๆนี ้

ยันเงินกู ้ 2 ล้านล้านโปร่ งใส

ไม่มีผลหนี้ สาธารณะ-วินยั คลัง ‘คมนาคม’ฟื้ นจัดระเบียบรถตูจ้ อดเป็ นที่

ภัท รศัก ด์ ิ วรรณแสง อธิบดีผพู้ ิพากษาศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มอบเกี ยรติบตั รผู้เชี่ ยวชาญด้ าน กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาชัน้ สูง รุน่ ที่ 2 ให้แก่ กมล ศรีวฒ ั นา โดย มี ตุล เมฆยงค์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที วันก่อน

ลดอุบตั เิ หตุไม่สร้างปัญหาจราจร

“คมนาคม”ฟื้ นจัดระเบียบรถ ตู้เพื่อให้ จอดเป็ นที่ เป็ นทางแนะเพิ่ ม สิ่ ง อ�ำ นวยความสะดวกร้ า นอาหาร ห้องน�้ำหาที่จอดเป็ นที่เป็ นทาง กรณี พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง คมนาคม สังการให้ ่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ ทัง้ ที่จ อดรถและวิ่ง ให้บ ริก ารเส้น ทาง ต่างๆ เพื่อไม่ให้สร้างปญั หาการจราจร

น�้ำในเขือ่ นสิรกิ ติ ์ ินอ้ ยทีส่ ดุ ใน 36 ปี

กระทบเกษตรกรเลี้ ยงปลากระชัง ภัยแล้งรุนแรงน�้ ำในเขื่อน สิ ริกิต์ ิ เหลือน้ อยที่สุดในรอบ 36 ปี กระทบผูเ้ ลีย้ งปลากระชังเพราะไม่มี น�้ำช่วยเหลือขณะที่อ่างเก็บน�้ำภาค อีสานเหลือน�้ำ 50% ของความจุ นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ อ�ำนวยการเขื่อนสิรกิ ิติ ์ จ.อุตรดิตถ์

เปิดเผยว่า สถานการณ์น้�ำทีส่ ามารถ ใช้งานได้ของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ล่าสุดอยู่ท่ี ร้อยละ 19.73 หรือ 1,313.97 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปริมาณน�้ ำ ถือว่าน้อยทีส่ ดุ ในรอบ 36 ปีของการ ก่ อ สร้า งเขื่อ น ทัง้ นี้ ปกติป ริม าณ น�้ ำเขื่อนสิรกิ ิตืจ์ ะลดต�่ำเพียงร้อยละ

นายกัง วาฬ ดี สุว รรณ ผู้ อ�ำ นวยการกองพัฒนาระบบหลัก ส�ำนักการระบายน�้ำ (สนน.) เปิ ดเผย ว่า ได้รบั มอบหมายให้ หาแนวทาง ผันน�้ำโดยจะขุดอุโมงค์ปรับปรุง 10 คลอง และสร้ า งอุโ มงค์ผ นั น�้ ำ ลง คลองสุว รรณภูมิ เ พื่ อ ปล่ อ ยน�้ ำ ลง ทะเลใช้งประมาณ 13,000 ล้านบาท

‘คลัง’ยอมรับปัญหาคอรัปชัน่ แก้ได้ไม่หมด

วางมาตรการป้องกันประมูลจัดซื้ อจัดจ้าง

นายกิ ตติ รตั น์ ณ ระนอง นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าว ว่า มีขอ้ สงสัยกันมากกว่า การใช้งบ ลงทุน 2 ล้านล้านบาทจะเกิดคอรัป ชัน หรือ ไม่ แ ละกระบวนการตรวจ สอบของรัฐจะท�ำได้เพียงใดยอมรับ ว่าปญั หาคอรัปชันแก้ไม่ได้หมด แต่

กสทช.ยืนยันประมูล 4 จี ปีหน้าพร้อมญีป่ นุ่ ต้องชัดเจนทั้ง กม.-สัมปทานคลืน่ ความถี่

ข่าวล่ า กทม.สร้ างอุโมงค์ ผันน�้ำ 1.3 หมื่นล้าน ระบายน�้ำลงทะเล

35 อยู่ในช่วงเดือนมิถุยายน ปี น้ีภยั แล้งรุนแรงหลายพืน้ ที่ ต้องพร่องน�้ ำ ช่วยเหลือด้านการเกษตรผูเ้ ลีย้ งปลา ในกระชัง โดยอ่างเก็บน�้ ำล�ำตะคอง อ.สีคว้ิ มีปริมาณน�้ ำ 102.971 ล้าน ลบ.ม คิดเป็ น 32.74%

กสทช.ยื น ยัน ประมู ล 4 จี ปีหน้ าจากเดิ มประมูลปลายปี นี้ เพราะติ ด ประเด็น ด้ า นกฎหมาย และการถือครองคลื่นสัมปทาน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าว ภายหลัง พาสื่อ มวลชนทัศ นศึก ษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4 จี ของ บริษัท เอ็นทีที โดโคโมะ ประเทศ

ญีป่ นุ่ ว่าในการประชุมบอร์ด กทค.ใน วันที่ 20 มีนาคม จะมีการแต่งตัง้ คณะ กรรมการ จัดการบริหารจัดการคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพือ่ เตรียมพร้อม ส�ำหรับการจัดประมูล 4 จี รวมถึงการ พิจารณาแนวทางการเยียวยาลูกค้า 2จี ที่ค้างการใช้งานในระบบของบริษทั ทรูมฟู จ�ำกัด และบริษทั ดิจติ อลโฟน จ�ำกัด (ดีพซี )ี จ�ำนวน 17 ล้านเลข หมาย ภายในระยะเวลา 3 เดือน และมี แผนจะจัดประมูลจ�ำนวนคลื่นจ�ำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 4 ชุดใบอนุญาต คลืน่ ความถี่ ในปลายปีหน้า เนื่องจาก

และเกิด ความปลอดภัย มากขึ้น โดย มอบหมายให้ อ งค์ ก ารขนส่ ง มวลชน กรุงเทพ (ขสมก.) และบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บ.ข.ส.) ทีใ่ ห้สมั ปทานเดินรถตูโ้ ดยสาร ั สารธารณะแก้ไขปญหาร่ วมกันนัน้ คนขับ รถตูโ้ ดยสารสาธารณะในพืน้ ทีบ่ ริเวณใต้ ทางด่วนด่านอนุ สาวรียช์ ยั สมรภูมเิ กีย่ ว กับนโยบายของ พล.อ.พฤณท์ ส่วนใหญ่ มักปฏิเสธไม่คอ่ ยพอใจรถตูห้ ลายรายไม่ เชือ่ ว่าการจัดระเบียบจะสามารถท�ำได้

ติดปั ญหาด้านกฎหมายการถือครอง คลื่น หลัง หมดสัญ ญาสัม ปทาน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กัด (มหาชน) มีแนวโน้มทีจ่ ะเปิ ดประมูล ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรศัพท์ มือถือ 4 จี ด้วยเทคโนโลยีแอลทีอี ราวปลายปี 57 จากเดิมก�ำหนดจะ เปิ ดประมูลในปลายปี น้ี เพราะยังมี อีกหลายประเด็นทีย่ งั เป็ นปั ญหาและ ต้องท�ำให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะ ประเด็นด้านกฎหมายรวมถึงการถือ ครองคลืน่ ความถีห่ ลังสัญญาสัมปทาน สิน้ สุด

ได้ว างมาตรการป้ องกัน แล้ว โดย เฉพาะการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง โดย จะเปิ ดเผยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บ ไซต์ก รมบัญ ชีก ลาง เพื่อ ให้ ตรวจสอบความโปร่งใส ด้านนายชัช ชาติ สิทธิพนั ธุ์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า รายละเอียดแต่ละโครงการมีขอ้ สรุป

ที่ช ดั เจนแล้ว แต่ จ ะน� ำ เข้า พิจ ารณา ในสภาผูแ้ ทนราษฎร ส่วนผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี แต่ ผลตอบแทนทีไ่ ด้คมุ้ ค่ามากกว่าส�ำนัก บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ยืนยันว่า เงินกูอ้ ยู่อยู่ในกรอบวงเงินไม่มผี ลต่อ หนี้สาธารณะและวินยั การคลัง

เตือนระวังซื้ อแบตเตอรี่มือถือราคาถูก

ได้ของปลอมอาจท�ำเครื่องระเบิด

แ บ ต เ ต อ รี่ โ ท ร มื อ ถื อ ปลอมเกลื่ อ นเมื อ งซื้ อ มาใช้ อ าจ ท�ำให้ เครื่องระเบิ ดขณะที่ สมอ. ตรวจสอบไม่ ไ ด้ เ พราะไม่ อ ยู่ ใ น อ�ำนาจ น า ย สุ ร พ ง ษ์ เ ชี ย ง ท อ ง

เ ล ข า ธิ ก า ร ส� ำ นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิ ด เผยว่า ขณะนี้มกี ลุ่มพ่อค้าลักลอบน� ำ เข้าแบตเตอรีย่ ห่ี อ้ ดังทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน เข้ามาจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้าน ค้ารายย่อยและตลาดทัวประเทศเป็ ่ น จ�ำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บ ริโภคที่ช อบ ซื้ อ แบตเตอรี่โ ทรศัพ ท์ ใ นราคาถู ก มี ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตราย เช่น เกิด

โทรศัพท์ระเบิดหรือแบตเตอรีเ่ สือ่ มเร็ว ดังนัน้ การพิจารณาซือ้ แบตเตอรีต่ อ้ งดู เครือ่ งหมาย “มอก” และรายชือ่ ผูน้ �ำเข้า และผูผ้ ลิต เพราะหากเกิดปญั หาขึน้ จะ สามารถเรียกร้องให้ผผู้ ลิตรับผิดชอบได้ นายสุ ร พงษ์ ก ล่ า วว่ า กรณี การระเบิด ของแบตเตอรี่โ ทรศัพ ท์ไ อ โฟน สมอ.ไม่มอี ำ� นาจในการตรวจสอบ เพราะแบตเตอรีด่ งั กล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์ ทีต่ ดิ อยูก่ บั ไอโฟนตามกฎหมาย ต้องขอ อนุญาตน�ำเข้ากับคณะกรรมการกิจการ กระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ แ ละ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่เกีย่ วกับ สมอ.


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

3


saiklang

4 ประกาศ ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

13


saiklang

14 ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (เดิมชื่อ “บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด”) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

15


saiklang

16 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

25 มีนาคม พ.ศ. 2556

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

17


saiklang

18 ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

19


saiklang

20 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

21


saiklang

22 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

23


saiklang

24 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

25


saiklang

26 ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

27


saiklang

28 ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

29


saiklang

30 ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

31


saiklang

32 ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

33


saiklang

34 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56) (ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

35


saiklang

36 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

37


saiklang

38 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56) (ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

25 มีนาคม พ.ศ.2556

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

25 มีนาคม พ.ศ.2556

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

ประกาศ

(ลง 25 มี.ค.56)

25 มีนาคม พ.ศ.2556

(ลง 25 - 27 มี.ค. 56)

39

25.3.56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you