Page 1

อนุมตั ิ 1.3 พันล้านบาทแทรกแซงราคาน�้ำมันปาล์ม

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10420 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

‘มาลาเรีย’ระบาดหนักป่ วย 3 พันราย

สมเด็จ พระเทพรัต นราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชด�ำ เนิ นไปทรงเปิ ดหอ ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ สถานี ทวน สัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม

‘ยิ่งลักษณ์’ห่ วงเงินบาทแข็งค่ า

เรียกหารือคลัง-ธปท.รับมือ เร่งระบายข้าวประมูลขายใน ปท.

นายชัช ชาติ สิ ท ธิ พ นั ธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็ นประธานในพิ ธี ล งนามสัญ ญา จ้างผู้รบั เหมาโครงการระบบรถไฟ ชานเมื อ งสายสี แ ดง ช่ ว งบางซื่ อ รัง สิ ต (งานสัญ ญา 1) งานโยธา ส�ำหรับสถานี กลางบางซื่อและศูนย์ ซ่ อมบ�ำรุง ที่ อาคารสโมสร และหอ ประชุ ม กระทรวงคมนาคม เมื่ อ เร็วๆ นี้

จี้ อตก.เพิม่ โกดังรองรับจัดเก็บเพิม่

“พาณิ ชย์” ให้ อ ตก.เปิ ด โกดังเพิ่ ม เพื่อรองรับปริ มาณข้าว ส่ ว นการแทรกแซงราคาน�้ ำ มัน ปาล์มได้อนุมตั ิ 1.3 พันล้าน เพื่อ รับซื้อจากเกษตรกร นายบุ ญ ทรง เตริย าภิร มย์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ดเผย ถึงแผนการระบายข้าวสาร ในสต๊อกรัฐบาลในเดือนมกราคมนี้ว่า เบื้องต้นจะเปิ ดประมูลเป็ นการทัวไป ่

นายกฯสังออกมาตรการสกั ่ ดกั้นบาทแข็งค่า

หวันกระทบส่ ่ งออก-สินค้าขึ้ นราคา “ยิ่ ง ลัก ษณ์ ” ห่ ว งสถาน การณ์ บ าทแข็ง ค่ า เรี ย ก รมว. คลัง -ธปท. หารื อ เพื่ อ ติ ดตาม สถานการณ์ พร้อมสังหาทางเลื ่ อก ช่ ว ยภาคส่ ง ออกเพื่ อ หารื อ และ เตรียมปรับตัวรับความผันผวน น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร

ข่าวล่ า ‘ศิริร าช’ผ่าตัดฟรี ปากแหว่งเพดานโหว่ ช่ วยผู้ยากไร้ 200 ราย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พยาบาล เปิ ดโครงการศัลยกรรม โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้ผปู้ ่ วย ยากไร้ 200 รายได้เข้าบริ การรักษา ฟรี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผูส้ นใจสอบถามได้ที่ 0-2419-8002

นายกรัฐ มนตรี เปิ ด เผยภายหลัง การเรีย กหารือ ด่ว น นายกิต ติร ตั น์ ณ ระนอง รองนายกฯและ รมว.คลัง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เพื่อติดตามสถานการณ์ ค่าเงินบาท โดยให้ไปบูรณาการแผนการแนะน� ำ

ต่างๆ ส่งเสริมการลงทุนกลุม่ ภูมภิ าค อาเซียนให้ผสู้ ง่ ออก ธุรกิจเอสเอ็มอีม ี ความคล่องตัว ส�ำหรับภาคส่งออกคง ได้รบั ผลกระทบแต่ไม่มากนัก แต่ไม่ ต้องการให้สถานการณ์ไปซ�้ำเติมการ ส่งออก ซึ่งจะนัดหารือกับผู้ส่งออก เร็วๆนี้เพือ่ เตรียมรับความผันผวน

เตือน 7 จว.ใต้รบั มือ‘มาลาเรีย’ระบาด

ชาวสวนยางเสีย่ งตรวจพบช้าอาจเสียชีวติ กรมควบคุมโรคเตือนรับมือ มาเลเรียระบาด 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนบน ปี ที่ แล้วป่ วยกว่า 3 พัน ราย ชาวสวนยางพารากลุ่มเสี่ยง แนะตรวจหาเชื้อเพื่อป้ องกันหาก ช้าเสี่ยงเสียชีวิต นพ.ภาณุ มาศ ญาณเวทย์-

เปิ ด 4 ยุทธศาสตร์อนาคตเศรษฐกิจไทย

ลดเหลือ่ มล�้ำ-เพิม่ รายได้ต่อหัวปี ละ 5.44 แสนบาท “ยิ่ งลักษณ์ ” เปิ ด 4 ยุทธ- เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทย ปี 2557 ศาสตร์ อ นาคตเศรษฐกิ จไทย คือ 1. การหลุดพ้นจากประเทศราย เพิ่ ม รายได้ ลดความเหลื่ อ มล�้ำ ได้ปานกลาง โดยการสร้างความ เศรษฐกิ จสีเขียว ปรับการบริ หาร สามารถการแข่งขันระยะยาวพัฒนา ภาครัฐ หวังให้เศรษฐกิ จโต 5-6% โลจิสติกส์จดั การแหล่งพลังงาน สร้าง เพิ่ มรายได้ ให้ คนไทยต่ อหัวเกิ น ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้ขยาย ตัวปี ละ 5-6% ให้รายได้เพิม่ ต่อหัว 5.44 แสนบาท น.ส.ยิ่ง ลัก ษณ์ ชิน วัต ร อยูท่ ่ี 544,213 บาทต่อคนต่อปี ในปี นายกรัฐมนตรี กล่าวในการมอบนโย- 2570 2.การลดความเหลือ่ มล�้ำฐาน บายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ล่างของผูม้ รี ายได้จะถูกยกขึน้ เป็ น และชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ รายได้ใหม่ทช่ี ว่ ยให้เศรษฐกิจเติบโต ปี พ.ศ.2557 ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพื่อเกิดความเท่าเทียมกัน ทัง้ น�้ ำ

เพือ่ จ�ำหน่ ายในประเทศ เพราะความ ต้อ ง การในตลาดเพิ่ม ขึ้น ส� ำ หรับ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้าว ให้องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้หารือรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สงการให้ ั่ อ.ต.ก.เพิม่ โกดังกลาง ส่วนแนวทาง ช่วยเหลือแทรกราคาน�้ ำมันปาล์มได้ อนุมตั วิ งเงินรวม 1,380 ล้านบาท เพือ่ แทรกแซงน�้ำมันปาล์ม 5 หมืน่ ตัน

ไฟฟ้ า ถนน โครงสร้างพืน้ ฐาน การ คมนาคมให้ทวถึ ั ่ ง 3. การสร้างการ เติบโตบนพืน้ ฐานคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็น มิตรสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ โดยจะท�ำให้เป็ นการเติบโตของ เศรษฐกิจไทยเป็นไปในทิศทางเดียว กับเศรษฐกิจสีเขียว และยุทธศาสตร์ ที่ 4 จะเป็ นการปรับสมดุลของ 3 ยุทธศาสตร์แรกเข้าด้วยกัน คือการ ปรับในระดับบริหารราชการให้การ ท�ำงานเชือ่ มต่อกัน ท�ำงานอย่างมอง มิตใิ ช้ยทุ ธศาสตร์เป็ นตัวน�ำ

สกุล ผอ.ส�ำนักงานป้ องกันควบคุม โรค ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผย ว่า สถานการณ์โรคมาเลเรียในพืน้ ที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบผูป้ ่ วยตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.55 จ�ำนวน 2,887 ราย เสียชีวติ 1 รายจังหวัด คือ จ.ระนอง รองลงมาคือ จ.ชุมพร

ปี 2556 ตัง้ แต่วนั ที่ 1-12 ม.ค. พบ ผูป้ ่ วยแล้ว 25 ราย อัตราปว่ ยสูงสุด คือ จ.สุราษฎร์ธานี ส�ำหรับผูป้ ่ วยจะ แสดงอาการหลังโดนยุงกัดประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมีอาการไข้สงู ปวดศีรษะ หนาวสัน่ สลับร้อน เหงื่อออกผู้ท่มี ี อาการดังกล่าวขอให้รบี ไปพบแพทย์

ธปท.หวัน่ ดอกเบี้ ยต� ำ่ ก่อภาวะฟองสบู ่

เอกชนก่อหนี้ เพื่อเก็งก�ำไรสินทรัพย์ นายประสาร ไตรรัตน์ วรกุล ผู้ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) กล่าวแถลง “ทิ ศทางการด�ำเนิ นนโยบายทาง การเงิ นของ ธปท.ในปี 2556” ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้จะดีกว่าปี ทแ่ี ล้ว แต่ยงั มีความ เสี่ยงแอบแฝง ดังนัน้ การด�ำเนิน งานนโยบายของ ธปท.จะดู แ ล ดอกเบี้ย นโยบายให้เ อื้อ ต่ อ การ ขยายตัว ของเศรษฐกิจ แต่ ก็จ ะ ระมัดระวังไม่ให้อยูใ่ นระดับต�่ำเกิน ไป จนจูงใจให้ภาคเอกชนก่อหนี้ เกินควร หรือกระตุน้ การเก็งก�ำไร ต่างๆ จนเกิดน� ำไปสู่ปัญหาภาวะ

ฟองสบู่ ขณะเดียวกันจะติดตาม การขยายตัว ของหนี้ ส่ ว นบุ ค คล และประเมินความสามารถของหนี้ ครัวเรือนอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะ กลุม่ ทีม่ รี ายได้ต่ำ� ส่วนสถานการณ์เงินบาท ธปท. ยังคงติดตามความเคลื่อน ไหวอยู่ ซึ่งในระยะสัน้ ค่าเงินบาท อาจจะเคลื่อนไหวแตกต่างจากภฺุมิ ภาคบ้างแต่เป็นเรือ่ งปกติ ซึง่ ธปท. มีเครื่องมือดูแลที่เพียงพอ แต่ไม่ ลังเลทีจ่ ะน�ำมาใช้ โดยในช่วง 1 ปี กับ 2 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมาค่าเงินบาท แข็งค่าขึน้ ประมาณ 5-6% ซึ่งไม่ แตกต่างจากภูมภิ าค


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ (ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศลดทุน

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

11


saiklang

12 ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ (ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56) (ลง 25 ม.ค 56)

13


saiklang

14 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 - 29 ม.ค 56)

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 - 28 ม.ค 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 ม.ค 56)

(ลง 25 - 29 ม.ค 56)

ประกาศ

(ลง 25 - 29 ม.ค 56)

25.01.56  
25.01.56  
Advertisement