Page 1

เอกชนแนะรัฐเร่งแก้อปุ สรรคทางการค้าไทย-พม่า

ปี ที่ 40 ฉบับที่ 10494 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

อากาศร้อน-เปิ ดเทอมท�ำใช้จ่ายเพิม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงเปิดงาน “เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครัง้ ที่ 14” ใน การนี้ ไพบูลย์ กนกวัฒนา วรรณ เฝ้ ารับเสด็จ ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม

สัง่ เร่งยุทธศาสตร์พฒ ั นา ปท. ช่วยชาวบ้านในพื้ นที่ภยั แล้ง ธปท.ชี้ ภาวะธุรกิจไตรมาส 2 ชะลอตัว สินเชือ่ บุคคลเพิม่ -บาทแข็งค่าต่อเนือ่ ง

พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์โ อชา ผบ.ทบ.รับมอบเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท จาก ไชย ไชยวรรณ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ไทยประกันชีวิต เพื่อสมทบมูลนิธิ สวัส ดิ ก ารทหารบกในการช่ ว ยเหลื อ ทหารที่ ไ ด้ ร บั บาดเจ็บ จากการปฏิ บัติ หน้ าที่ หรือเจ็บป่ วย ตลอดจนภารกิจจ�ำ เป็ นอื่นๆ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานข่ า วจากธนาคาร แห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิ ดเผย ผลส�ำ รวจแนวโน้ ม และภาวะธุร กิ จ ไตรมาส 2 ปี นี้ ว่า ภาวะธุรกิจยังมีแนว โน้ ม ขยายตัว ในอัต ราที่ช ะลอลงตาม อุปสงค์ในประเทศ ซึง่ การบริโภคและการ ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้จากภาวะ การเงินทีเ่ อือ้ อ�ำนวยและแรงกระตุน้ ของ ภาครัฐ จากการส�ำรวจภาวะและแนวโน้ม สินเชื่อ ซึง่ สถาบันการเงินมองว่าความ

สพฐ.เผย 30 เขตประสิทธิภาพการศึกษาต�ำ่

ผอ.เขตขาดภาวะผูน้ ำ� กระทบคุณภาพ นร.

สพฐ.เผย 30 เขตพืน้ ที่การ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพต�่ำ เหตุข าด ผู้บ ริ ห ารและขาดความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งพื้ น ที่ เ ขตกับ เครื อ ข่ า ยผู้ ปกครอง ด ร . ชิ น ภั ท ร ภู มิ ร ั ต น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้ พื้น ฐาน (กพฐ.) เปิ ด เผย โดย เจาะข้อ มูล เชิง ลึก ใน 30 เขต พบ ปญั หา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่ง ได้ว ิเ คราะห์ผ ลสัม ฤทธิท์ างการ เรีย นของนั ก เรีย นจากผลการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ NT

นายชัชชาติ สิ ทธิ พนั ธุ์ รมว. คมนาคม เปิ ดเผยว่า ที่ ประชุม (ครม.) เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงการคลัง ปรับ โครงสร้ า งหนี้ ต่ า งประเทศของการ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยวิ ธีบริ หารความเสี่ ยงจาก ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย น (สวอป.) จากหนี้ สกุลเงิ นเยนเป็ นบาท

ทบ.ตั้งหน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือพื้ นทีอ่ นั ตราย ช่วยชาวบ้านทีเ่ ดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ นายกฯ สังเร่ ่ งยุทธศาสตร์ พัฒ นาประเทศทัง้ เตรี ย มความ พร้อมรับสถานการณ์ฝนช่วงปลาย ปี และแก้ปัญหาภัยแล้งและจัดโซน นิ่ งพืน้ ที่การเกษตรด้านกองทัพบก ได้ตงั ้ หน่ วยเฉพาะกิ จในทุกกองทัพ ภาคเพื่ อ ช่ ว ยประชาชนในพื้ น ที่

ปปง.เสนอศาลประกาศชือ่ ผูก้ อ่ การร้าย แก้ไขไทยถูกขึ้ นบัญชีกลุม่ เสีย่ งฟอกเงิน

ขาว ล่ า ครม.เห็นชอบ รฟม. แปลงหนี้ เงินกู้ สกุลเงินเยนเป็ นบาท

พบว่า มีค่าเฉลีย่ ต�่ำกว่าค่าเฉลีย่ ของ ประเทศรวมถึงตัวชี้วดั การใช้ทกั ษะ ด้านเทคโนโลยีของนักเรียนก็อยู่ใน เกณฑ์ปานกลางถึงต�่ำแสดงให้เห็น ว่ า ระบบการดู แ ลนั ก เรีย นและการ แนะแนวไม่ดพี อ ผอ.เขตขาดภาวะ ผูน้ �ำเป็ นอย่างมาก

ปปง.เสนอศาลประกาศชื่อ ผูก้ ่อการร้ายเพื่อเป็ นการยืนยันถึง การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายอย่างต่ อ เนื่ องที่ ทำ� ให้ ประเทศไทยถูกถอด ชื่อออกจากบัญชีดำ� ในเรือ่ งการต่อ ต้านและสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ ก่อการร้าย ที่ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้ องกั น และปราม ปราบการฟอกเงิน (ปปง.) น� ำคณะ ท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนินมาตรการ ทางการเงิ น (Finance Action

Task Force) หรือ FATF เข้าพบ พล.ต.อ.ประชา พหรมนอก รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ ประเมิน ความเสีย่ งในการปรับปรุงมาตรฐาน สากลในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายต่ อ ต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายหลังจากไทยถูกขึน้ บัญชี เป็ นประเทศกลุ่มเสีย่ งฟอกเงิน ซึง่ ที่ ผ่านมาไทยพยายามแก้ไขข้อบกพร่อง ทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องท�ำให้ FATF ถอดชื่อไทยออกจาก Pubic Statement แต่การทีถ่ อดชือ่ จากบัญชี แบล็กลิสต์อย่างสมบูรณ์ ไทยต้องผ่าน

ต้องการสินเชื่อครัวเรือนในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะความต้องการสินเชือ่ เพือ่ การ บริโภค ทัง้ นี้ สินเชือ่ ภาคธุรกิจมีแนวโน้ม เพิม่ ขึน้ เช่นกันในธุรกิจทีผ่ ลิตเพื่อตลาด ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและ เครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน โดยดัชนีความเชือ่ มันด้ ่ านค�ำสังซื ่ อ้ ใหม่ในประเทศอีก 3 เดือนข้างหน้า ยังคง อยูเ่ หนือระดับ 50

การตรวจประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญของ FATF ซึง่ FATF จะรับฟงั การชีแ้ จง จากหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายและ หน่ วยงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวต่อว่า เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญเห็นว่าไทยให้ความ ส�ำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย ดัง นัน้ ในสัปดาห์น้ีจะประกาศรายชื่อผู้ ก่อการร้ายในประเทศไทยหรือไทย ลิสต์ เป็นการยืนยันถึงการปฏิบตั ติ าม กฎหมายทัง้ 2 ฉบับ คือการด�ำเนินคดี อาญาตามมาตรา 16 ในเรือ่ งต่อต้าน การสนับสนุนการเงินแก่ผกู้ ่อการร้าย

อันตรายอย่างเร่งด่วน นพ.ทศพร เสรีรกั ษ์ โฆษก ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภาย หลังประชุม (ครม.) ว่า น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แสดงความ ห่วงใยต่อปญั หาภัยแล้งทีเ่ กิดขึน้ โดย ได้กำ� ชับรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้องลงตรวจ

พื้นที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายเพื่อติดตาม สถานการณ์ โ ดยเฉพาะการด�ำ เนิ น การตามยุทธศาสตร์พฒ ั นาประเทศ นอกจากนี้ กองทัพบกยังได้อนุมตั ใิ ห้ จัดตัง้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ทุก กองทัพภาคเพือ่ เป็ นหน่ วยเฉพาะกิจ เข้าช่วยพืน้ ทีอ่ นั ตรายแบบเร่งด่วน

หอการค้าเตือนลงทุนในพม่าเสี่ยงสู ง ค่ าแรงขึ้ นก้าวกระโดด-ราคาที่ดินพุ่ง หอการค้าเตือนนักลงทุน ที่ ไ ปลงทุ น ในพม่ า มี ค วามเสี่ ย ง สูง ชี้ต้นทุนสูงผิ ดปกติ ทัง้ ค่าแรง แบบก้าวกระโดด ทัง้ ราคาที่ ดินที่ เพิ่ มสูง 3 เท่า แนะรัฐเร่งแก้ปัญหา อุปสรรคทางการค้า นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อ�ำนวยการ ศู น ย์ ศึ ก ษาการค้ า ระหว่ า งประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผย ถึงแนวโน้มการขยายตัวของตลาดพม่า หลังเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ปี 2558 ว่าเศรษฐกิจพม่าหลัง ปี 2558 จะขยายตัวจากปีละ 6.7% เป็ น 7.6% ซึง่ จะท�ำให้การน�ำเข้าสินค้าเพิม่

ขึน้ แบบก้าวกระโดด ทัง้ ความต้องการ สินค้าและวัตถุดบิ เพือ่ การผลิต ส�ำหรับ ไทย แม้ปัจจุบนั ไทยขาดดุลการค้าให้ พม่าเพราะสินค้าน� ำเข้าเป็ นเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ แต่การส่งออกรวม ไทยไปพม่ายังขยายตัวสูง ทัง้ นี้ ประเมิน ว่าหลังปี 2558 ไทยจะส่งออกไปพม่า เพิม่ จากปจั จุบนั 3,111 ล้านเหรียญ สหรัฐ หรือขยายตัวเฉลีย่ ปีละ 12% ซึง่ เชื่อว่าในอีก 3 ปี ขา้ งหน้ า ค่าแรงใน พม่าจะปรับขึน้ สูงถึง 250 บาทต่อวัน ทัวประเทศ ่ ขณะทีร่ าคาทีด่ นิ ปรับเพิม่ สูงขึ้นกว่า 200-300% ซึ่งราคาที่ดนิ นอกเขตอุตสาหกรรมจะสูงกว่าในเขต อุตสาหกรรม


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศลดทุน

(ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 พ.ค.56)

(ลง 20 พ.ค.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 พ.ค.56) (ลง 20 - 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 20 - 22 พ.ค.56) (ลง 20 - 22 พ.ค.56)

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)

ประกาศ

(ลง 20 - 22 พ.ค.56)

9

20.5.56  
20.5.56  
Advertisement