Page 1

ทบทวนสร้างทางด่วนสายใหม่ให้ครอบคลุมปริมณฑล

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10435 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ให้รฐั ถือหุน้ เอสเอ็มอี 35%ช่วยสภาพคล่อง

สมเด็ จ พระเทพรัต นราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่ อ งบิ น พระที่ นั ง่ มายัง ท่ า อากาศยานนครศรีธรรมราช โดย มีวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ ่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม หัวหน้ าส่วนราชการ เฝ้ าฯรับเสด็จ ก่อนเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตชด. บ้านเขาวัง หมู่ 12 ต.หินตก อ.ร่อน พิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ วันก่อน

เวียดนามตัดราคาข้าวไทย

ส่งออกต�ำ่ 400 ดอลลาร์สหรัฐ คุมเข้มขายตุก๊ ตาเฟอร์บผี้ า่ นอินเตอร์เน็ต

ส�ำนักฝึ กอบรมวิ ชาว่าความแห่ง สภาทนายความ จัดพิ ธีมอบประกาศนี ยบัต รผู้ผ่า นการฝึ กอบรมวิ ช าว่ า ความรุ่น 38 โดยมี ฯพณฯนายอรรถนิ ติ ดิ ษฐอ�ำนาจ องคมนตรี เป็ นประธาน นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ นายบุญมา เตชะวณิ ช อุปนายกฝ่ ายวิ ชาการ/ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักฝึ กอบรมวิ ชาว่าความแห่ งสภา ทนายความ เข้าร่วมพิ ธี ณ ห้ องรอยัล จูบิ ล ลี่ ศูน ย์ก ารประชุม และแสดงสิ น ค้ า อิ มแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์

ถูกหลอกให้โอนเงินทั้งทีไ่ ม่มสี นิ ค้า

“พาณิ ชย์” สังกรมพั ่ ฒนา ธุรกิ จการค้าเร่งตรวจสอบการซื้อ ขายสิ นค้ าผ่านอิ นเตอร์เน็ ต โดย เฉพาะตุ๊ก ตาเฟอร์บี้ที่ ห ลอกให้ มี การโอนเงิ นและไม่มีสินค้าให้ จน อาจกระทบความเชื่อมันในการซื ่ ้อ ขายของไทยได้ นายณัฐ วุ ฒ ิ ใสยเกื้อ รมช. พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ได้สงการให้ ั่ กรม พัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะทีด่ ูแลการ

‘คมนาคม’ผุดแนวคิดท�ำรถไฟฟ้าขนาดเบา แทนสร้างทางด่วนขั้น 3 ไม่ตอ้ งเวนคืนทีช่ มุ ชน

“คมนาคม”สร้างรถไฟฟ้ า มวลเบาแทนทางด่วนขัน้ ที่ 3 จาก รัตนาธิ เบศร์ไปแคราย เพือ่ ลดการ เวนคืนที่ดินและกระทบชุมชน นายชั ช ชาติ สิ ท ธิ พ ั น ธ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้สงการให้ ั่ สนข. สรุปราย

ข่าวล่ า แนะเก็บภาษี น�้ำอัดลม

ทางเลือกช่ วยแก้ ปั ญหาเด็กอ้วน

รศ.วิ ลาศิ นี อดุลยานนท์ ผู้ อ�ำนวยการส�ำนักกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เสนอ ั ดลม ในเบือ้ ง ให้มีการเก็บภาษี น�ำอั ต้ นพบว่ามีส่วนช่ วยแก้ ปัญหาเด็ก อ้วนได้ เพราะปัจจุบนั น�้ำอัดลมเป็ น สิ นค้าควบคุมได้รบั ยกเว้นภาษี โดย ได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้ว

ละเอียดการปรับแผนก่อสร้างระบบ รถไฟฟ้ามวลเบา(ไลท์เรล) แทนการ ก่อสร้างทางด่วนขัน้ ที่ 3 เริม่ จากทาง พิเศษศรีรชั ไปถนนรัตนาธิเบศร์ผา่ น แคราย แยกเกษตรฯ ไปนวมิน ทร์ และกรุงเทพฯ-ชลบุร ี สายใหม่ โดย พิจารณา 1 เดือน แล้วเห็นว่าช่วย

ลดผลกระทบการเวนคืนที่ดนิ โดย เฉพาะถนนงามวงศ์วาน ทัง้ นี้เบือ้ งต้น จะสร้างทัง้ ใต้ดนิ และทางยกระดับ มี ต้นทุนที่ 800-1,000 ล้านบาท ต่อ ก.ม. หากใช้ตอม่อของ กทพ. และทบทวน แผนสร้างทางด่วนสายใหม่ โดยขยาย ไปรอบนอก กทม.-ปริมณฑลเป็นหลัก

เสนอประกันความเสียหายแท็บเล็ต

ให้ นร.น�ำกลับไปใช้ทบ ี่ า้ นเพิม่ ประโยชน์ ศธ.หารื อ กพฐ.ประกัน ความเสียหายแท็บเล็ต เพื่อให้น�ำ กลับไปใช้ที่บา้ นได้เพือ่ ให้เกิ ดประโยชน์ มากที่สดุ นายเสริมศักดิ ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า นโยบายแจกคอมพิว

สมาคมชาวนาร้องรัฐเร่งระบายสต็อกข้าว หวันไม่ ่ มที เี่ ก็บข้าวรับจ�ำน�ำรอบใหม่

กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ แฉเวียดนาม ตัดราคาส่งออกข้าว จนต�ำ่ กว่า 400 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง เป็ นการตัด ราคาข้ า วไทย ด้ า น สมาคมชาวนาร้อง “พาณิ ชย์” เร่ง ระบายสต็อกข้าวเพราะอาจไม่มีที่ เก็บข้าวรอบใหม่ปลายมีนาคมนี้ กระทรวงเกษตรสหรั ฐ ฯ (ยูเอสเอดี) ได้ออกรายงานภาวะตลาด และการค้า สิน ค้า กลุ่ ม สิน ค้า ธัญ พืช เดือน ม.ค.56 ระบุว่า เวียดนามซึ่ง เป็ น 1 ใน 3 ประเทศผูส้ ง่ ออกข้าวราย ใหญ่ ของโลกร่วมกับไทยและอินเดีย

ได้ลดราคาส่งออกข้าวให้ต่ำ� กว่าราคา ส่งออกข้าวของอินเดียถึง 40 เหรียญ สหรัฐฯต่อตัน จนราคาข้าวเวียดนาม ต�่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เป็น ครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 53 ท�ำให้ขณะนี้ ทัง้ อินเดียและเวียดนาม กลายเป็ นผู้ ส่งออกทีร่ ่วมกันขายข้าวราคาต�่ำตัด ราคาข้าวไทย นอกจากนี้ยงั คาดว่า ปริมาณการค้าข้าวในตลาดโลกปี 56 จะลดลงจากปี 55 เพราะความต้องการ ลดลง โดยเฉพาะจากประเทศใน แอฟริกาตะวันตกและอินโดนีเซีย ซึง่ จะลดปริมาณการน�ำเข้าลง 650,000-

ประกอบธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (อีคอมเมิรซ์ ) เร่งติดตามตรวจสอบและ คุมเข้มผูป้ ระกอบการอีคอมเมิรซ์ ทัง้ ราย เก่าและรายใหม่เพือ่ ป้ องกันไม่ให้มหี ลอก ลวงฉ้อโกงการซือ้ ขายอีก เนื่องจากขณะ นี้มปี ญ ั หาการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะกรณี ตุ๊ ก ตา เฟอร์บ้ีจนเกรงว่าต่อไปอาจจะกระทบ ต่อความเชือ่ มันในการซื ่ อ้ ขายสินค้าผ่าน อีคอมเมิรซ์ ของไทยได้

800,000 ตัน จากที่น�ำเข้า 2 ล้าน ตัน ด้านนายประสิทธิ ์ บุญเฉย นายก สมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ก�ำลัง จับ ตาโกดัง เก็บ ข้า วในโครงการรับ จ�ำน� ำทีอ่ าจไม่เพียงพอ แม้กระทรวง พาณิชย์ ระบุว่า ก�ำลังเดินหน้าสร้าง โกดังเพิม่ เติม ทัง้ นี้เพราะปลายเดือน มี.ค.ข้าวรอบใหม่จะออกมาจ�ำนวน มาก แต่รฐั ยังไม่สามารถระบายข้าว ในสต๊อกเดิมออกไปได้ ท้ายทีส่ ุดโรง สีจะไม่รบั จ�ำน�ำข้าวจากชาวนาเพราะ โกดังเต็ม ชาวนาก็ตอ้ งยอมขยายขาย ข้าวราคาถูก

เตอร์แบบพกพกหรือแท็บเล็ต ขอให้ เขตพื้นที่การศึกษาช่วยส่งสัญญาณ ไปยังโรงเรียนว่าต้องกระจายแท็บเล็ต ให้เ ด็ก นัก เรีย นน� ำ กลับ ไปใช้ท่ีบ้า น เพือ่ ให้พอ่ แม่ พีน่ ้องได้มโี อกาสร่วม ใช้ง านเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการหาความรู้ ส่วนกรณีเกิดการ

สูญหาย และเสียหาย จะหารือกับนาย ชินภัทร ภูมริ ตั น์ เลขาธิการกพฐ.ว่า จัดตัง้ งบประมาณเฉพาะหากแท็บเล็ต มีการประกันความเสียหาย ก็น่าจะดี กว่าเก็บแท็บเล็ตไว้ทโ่ี รงเรียน ส่วน การจัดซือ้ แท็บเล็ตชุดใหม่นนั ้ ตนจะ ไปดูแลทุกขัน้ ตอน

อนุ มตั ิ 200 ล้านปล่อยกู ช้ ่ วยเอสเอ็มอี

ให้ร ายละ 1 ล้านชดเชยดอกเบี้ ย 3% “คลั ง ”เห็ น ชอบให้ ใช้ กองทุนช่วยเหลือ 200 ล้านบาท ให้ เอสเอ็มอี ก้ เู สริ มสภาพคล่อง โดยได้ชดเชยดอกเบีย้ 3% พร้อม ทัง้ เสนอ ครม.พิ จ ารณาใช้ เ งิ น กองทุน 1 พันล้านบาทให้ รฐั ถือ หุ้น 35% และซื้อหุ้นคืนเมื่อครบ ก�ำหนด นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.

อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะ กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (บอร์ดสสว.) ที่มนี าย กิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็ นประธาน เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากการปรับขึน้ ค่าแรงวัน ละ 300 บาททัวประเทศ ่ โดยให้ใช้เงิน กองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีวงเงิน 200 ล้าน บาท มาสนับสนุนดอกเบีย้ 3% วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ซึง่ สามารถ กู้เงินจากเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคาร พาณิชย์ทุกแห่ง โดยวงเงิน 200 ล้าน บาท จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้เอสเอ็ มอีได้ 6,300 ราย และจะเสนอ ครม.ให้ พิจารณาจัดสรรใช้เงินกองทุน 1,000 ล้านบาท เพือ่ ช่วยเอสเอ็มอีทข่ี าดสภาพ คล่องโดยให้ภาครัฐ เข้าไปร่วมลงทุน สัดส่วน 35% ระยะเวลา 5 ปี เมือ่ ครบ ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการซือ้ หุน้ กลับคืน


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

7

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)

(ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56) (ลง 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 14 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 14 - 18 ก.พ 56)

9

14.2.56  
14.2.56  
Advertisement