Page 1

‘คมนาคม’พร้อมให้ตรวจทุกโครงการเพือ่ ความโปร่งใส

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10432 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

พบผูส้ ูงอายุป่วยสมองเสือ่ มเพิม่ 12%

สมเด็ จ พระเทพรัต นราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็ นองค์ป ระธานเปิ ดงาน“ตรุษ จีนเยาวราชฉลองนักษัตรมะเส็ง” ทรงพระราชทานอัง่ เปาให้ เ ด็ ก นักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรฯ ที มาแสดงการเชิ ด สิ ง โตถวายพระ พักตร์ระหว่างเสด็จฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์

เสนอเก็บภาษี เครื่องดื่มชูก�ำลัง ตามส่วนผสมดัดหลังผูผ้ ลิต ร้อง ก.อุตฯจี้ ปล่อยกู ้ 2 หมืน่ ล.ช่วยไร่ออ้ ย ภัยแล้งผลผลิตน้อยทุนไม่พอเพาะปลูก

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึ ก ษาธิ การ เป็ นประธาน ในการแถลงข่ า วการจัด รายการ โทรทัศน์ ถ่ายทอดสด “ร้อยดวงใจ แด่ครูชายแดนใต้” เนื่ องในโอกาส วัน ครู ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ หารายได้ สมทบทุนในโครงการช่วยเหลือครู ชายแดนใต้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้

ชาวไร่อ้อยร้อง ก.อุตฯเร่งหา แหล่งเงิ นกู้เพิ่ มค่าอ้อยอีกตันละ 250 บาท เพราะต้นทุนตันละ 1,196 บาท ขณะที่ กนอ.ก�ำหนดราคาแค่ตนั ละ 950 บาท นายชั ย วั ฒ น์ ค� ำ แก่ น คู ณ ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อย เปิ ด เผยว่า อยากให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งหาแหล่งเงินกูเ้ พือ่ เงินเพิม่ ค่าอ้อย 250 บาทต่อตันอ้อย ทีร่ อ้ งขอไปก่อนหน้านี้

วิกฤตภัยแล้งลามหลายจังหวัดอีสาน

แม่น้ ำ� โขงแห้งขอดชาวนาต้องเจาะบาดาลใช้ คน และมีพน้ื ทีก่ ารเกษตรเสียหายกว่า 865,000 ไร่ ด้านนายสุวทิ ย์ สุบงกฎ ผู้ ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ เขือ่ นล�ำปาว พร่องการระบายน�้ำลงเหลือ เพียงวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. เพือ่ ประคอง สถานการณ์ให้พน้ ฤดูแล้ง ที่ จ.นครพนม สถานการณ์ ภ ัย แล้ ง ยัง ส่ ง ผลกระทบ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. หลังจาก ส� ำ นั ก งานบรรเทาและป้ องกัน บรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด นคร ราชสีมา ได้ออกประกาศพืน้ ทีป่ ระสบ ภัยแล้ง จ.นครราชสีมา รวม 29 อ�ำเภอ 217 ต�ำบล 2,214 หมูบ่ า้ น 131,000 ครัว เรือน มีประชากรเดือดร้อนกว่า 5 แสน

นายยุคล ลิ้ มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ได้กำ� หนดพื้นที่ เหมาะกับการปลูก พืช 6 ชนิ ด คือ ข้าว มันส�ำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ ำมัน อ้ อย และ ข้าวโพด ให้เกษตรกรทราบแนวทาง เพื่อก�ำหนดโซนนิ่ งเป็ นรูปธรรม

ผูผ้ ลิตแปลงสูตรเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังผสมน�้ำผลไม้

หวังเลีย่ งภาษีเพราะเก็บถูกกว่า 10%

“สรรพสามิต”เตรียมเสนอ ครม.เก็บ ภาษี เ ครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำ ลัง ตามส่วนผสม หลังผูผ้ ลิตแก้ไขส่วน ผสมเติ มน�้ ำผลไม้ เพื่อหลี กเลี่ ยง ภาษี ส่วนภาษี เบียร์-ไวน์ ให้ขยาย เพดานภาษี ไปก่อนเนื่ องจากต้ อง แก้ไข กม.

นายสมชาย พูลสวัสดิ ์ อธิบดี กรมสรรพสามิตเปิ ดเผยว่า กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการแก้ไขอัตราการจัด เก็บภาษีสรรพสามิต เครื่องดื่มในกลุ่ม บ�ำรุงก�ำลังและเครือ่ งดืม่ ประเภทต่างๆ ที่ มีการปรับปรุงแก้ไขสูตร ด้วยการผสมน�้ำ ผลไม้ลงไปในเครือ่ งดืม่ ประเภทดังกล่าว

เพือ่ ลดอัตราการจัดเก็บภาษี จากปัจจุบนั ทีก่ รมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม ประเภทไม่มแี อลกอฮอล์ท่อี ตั รา 20% และจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มสี ่วนผสม ของน�้ำผลไม้ในอัตรา 10% จึงเป็ นแรง จูงใจให้ผผู้ ลิตปรับปรุงสูตรของส่วนผสม เพือ่ เสียภาษีน้อยลง

‘ชัชชาติ’ผลักดันต้านคอรัปชัน่ เป็ นวาระแห่งชาติ เตือนใช้เครื่องคิดเลข-เก็บข้อมูลในมือถือ สมองไม่พฒ ั นาเสี่ยงอัลไซเมอร์เร็ ว ผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องลงนามข้อตกลงคุณธรรม สธ.พบผู้ป่วยโรคสมอง

ข่าวล่ า ‘เกษตร’ออกประกาศ เขตเหมาะปลูกพืช ช่ วยชาวนา ไม่เสี่ยงภาวะฝนแล้ง

ขยายวงกว้างต่อเนื่อง ระดับน�้ำโขงแห้ง อย่างรวดเร็ว อยูท่ ร่ี ะดับประมาณ 1.50 เมตร ส่ ง ผลให้ล� ำ น�้ ำ สาขารวมถึง น�้ ำ ใต้ดนิ แห้งขอด โดยเฉพาะน�้ำบาดาลเริม่ ขาดแคลน ส่วนที่ จ.พิษณุโลก ชาวนา ในพืน้ ที่ อ.เนินมะปราง ฝนทิง้ ช่วงนาน ชาวนาต้องเจาะบาดาลท�ำนาข้าว

ทัง้ นี้ ต้นทุนการผลิตอยูท่ ่ี 1,196.31 บาท ต่อตันอ้อย แต่คณะกรรมการอ้อยและ น�้ำตาลทราย (กอน.) ก�ำหนดราคาอ้อย ขัน้ ต้นฤดูน้ีเพียง 950 บาทต่อตันอ้อย ต้นทุนการผลิตของชาวไร่สูงกว่าราคา ขัน้ ต้นมาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ยค่าแรงขัน้ ต�่ำที่เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ผลกระทบจากภัย แล้ง ท�ำให้ผลผลิตทัง้ ปีเหลือประมาณ 90 ล้านตัน ถ้าได้เงินเพิม่ ช้าจะท�ำให้ชาวไร่ ไม่มเี งินพอลงทุนปลูกอ้อยในฤดูใหม่

“คมนาคม”หารือองค์กร ต่อต้านคอรัปชัน่ เห็นพ้องผลักดัน เป็ นวาระแห่ ง ชาติ ผู้เ ข้ า ประมู ล ต้ อ งลงนามข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม พร้อมเปิ ดทุกโครงการคมนาคม ใน ทุกโครงการเพื่อความโปร่งใส นายชั ช ชาติ สิ ท ธิ พ ั น ธุ ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม เปิ ดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เข้า หารือ กับ องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอรัป ชัน่ เพื่อ หาแนวทางในการป้ องกันการ คอรัปชัน่ เนื่องจากกระทรวงคมนาคม เป็ นกระทรวงทีม่ กี ารใช้งบประมาณ

สูง ต้องท�ำให้เกิดความโปร่งใส ทัง้ ในโครงการขนาดใหญ่และโครงการ ขนาดเล็ก จึง เห็น ว่า เป็ น โอกาสที่ จะร่วมกันป้ องกันคอร์รปั ชันก่ ่ อนเริม่ โครงการโดยโครงการน� ำร่องในการ ป้ องกันคอร์รปั ชันอาจเริ ่ ม่ ในโครงการ ขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ฟต 2 และการก่อสร้างทางด่วยพิเศษ ระหว่างเมือง นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า หลัง จากหารือกับองค์การต่อต้านคอรัปชัน่ มีขอ้ ตกลงร่วมกัน 4 ข้อ คือ 1. จะผลัก ดันให้การต่อต้านคอรรัปชัน่ เป็ นวาระ

แห่งชาติ 2. กระทรวงเห็นด้วยกับข้อ เสนอขององค์กรทีจ่ ะให้ผมู้ สี ว่ นร่วมใน การจัดซือ้ จัดจ้าง และการประมูลงาน ต่างๆ ของกระทรวงต้องลงนามในข้อ ตกลงคุณธรรมว่าจะไม่มกี ารทุจริตใน ทุกขัน้ ตอนทัง้ ฝ่ ายราชการ และเอกชน 3.กระทรวงคมนาคมยินดีทจ่ี ะให้ ผู้แ ทนจากองค์ก รต่ อ ต้า นคอรัป ชั้ น่ เข้า ร่ ว มตรวจสอบทุ ก ขัน้ ตอนของ โครงการ 4. กระทรวงคมนาคมจะ เชิญผูแ้ ทนจาก องค์กรกรเข้าร่วมคณะ กรรมการคอรัปชันของกระทรวง ่ คาด ได้ขอ้ สรุปภายใน 1 เดือน

เสื่อม 12%คาดแนวโน้ มเพิ่ ม 1.3 ล้ า นคนในปี 2563 เตื อ นการ บันทึกในโทรศัพท์มือถือ เครื่อง คิ ดเลขเสี่ยงสมองเสื่อมเร็ว นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิ ด เผยว่า ปัจจุบนั ทัวโลกพบผู ่ ส้ งู อายุทป่ี ว่ ย เป็ นโรคสมองเสือ่ มไม่น้อยกว่า 25 ล้าน คน และอาจมีจำ� นวนเพิม่ กว่า 5 ล้านคน ต่อปี ซึง่ โรคกลุม่ อาการทีเ่ ซลล์ประสาท เสื่อม สูญเสียหน้ าที่การท�ำงานเรื้อรัง อายุมากยิง่ พบมากท�ำให้ความจ�ำเสือ่ ม มีพฤติกรรมและบุคลิกเปลีย่ นจากเดิม จากการส�ำ รวจสุ ข ภาพผู้สูง อายุ ไ ทย

โดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ในปี 2551-2552 พบผูส้ ูงอายุเสีย่ งเป็ นโรค สมองเสือ่ ม 12% และประมาณการว่าใน ปี 2563 ไทยอาจมีผปู้ ่ วยโรคสมองเสือ่ ม ถึง 1.3 ล้านคน สาเหตุ 60% สัมพันธ์กบั โรคหลอดเลือดสมอง ทีน่ ่าห่วงคือความ เจริญทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ บันทึกเบอร์ในโทรศัพท์มอื ถือ การใช้ เครื่องคิดเลขแทนการใช้สมองค�ำนวณ โดยเฉพาะตัง้ แต่วยั เด็กมีผลท�ำให้สมอง ขาดการใช้งาน เซลล์ประสาทขาดการ กระตุน้ อย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาสมอง เสือ่ มตามมา หรือทีเ่ รียกว่า สมองเป็ น สนิม การชะลอการเกิดโรคสมองเสือ่ ม ควรฝึกใช้สมองบ่อยๆ ตัง้ แต่เด็ก


saiklang

2


saiklang

3


saiklang

4


saiklang

ประกาศ

ประกาศเลิกบริษัท

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

5


saiklang

6 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

7


saiklang

8 ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ (ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

9


saiklang

10

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2554

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ ประกาศกรมสรรพากร

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

13


saiklang

14 ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

15


saiklang

16 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

17


saiklang

18 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 - 14 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 - 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 - 14 ก.พ 56)

ประกาศ (ลง 12 - 14 ก.พ 56)

ประกาศ (ลง 12 - 14 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 - 14 ก.พ 56)

(ลง 12 - 14 ก.พ 56)


saiklang

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 12 ก.พ 56)

ประกาศ

(ลง 12 - 14 ก.พ 56) (ลง 12 ก.พ 56)

(ลง 12 ก.พ 56)

19

12.2.56