Page 1

นักวิจยั ไทยพบยีนดื้ อยาต้าน‘เอดส์’เร่งยืน่ จดสิทธิบตั ร

ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10451 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท

ยันรัฐไม่มปี ัญหาเรือ่ งเงินรับจ�ำน�ำข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทน พระองค์ไ ปพระราชทานปริ ญ ญา บัตรแก่ ผ้สู ำ� เร็จการศึ กษาจาก มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปี การศึกษา 2554-2555 ณ อาคาร หอประชุ ม พ่ อ ขุ น รามค�ำ แหง มหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ยืด พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน 3 จังหวัดใต้

อีก 3 เดือนสถานการณ์ยงั ไม่ดี ธปท.เตรียมปรับตัวเลขเติบโตทาง ศก.

น.ส.ยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุม ภาคี อ นุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่างประเทศซึ่ งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่ าที่ใกล้สญ ู พันธุ์ ครัง้ ที่ 16 จัดถึงวันที่ 14 มี.ค. โดยมี ปรีชา เร่งสมบูรณ์ และยุคล ลิ้มแหลมทอง มาร่วมงานด้วย ที่ศนู ย์การประชุม แห่งชาติสิริกิต์ ิ เมื่อเร็วๆนี้

ขยายตัวในเกณฑ์ดจี าก 4.9%เป็ น 6.4%

ธปท.เตรี ย มปรั บ ตั ว เลข ประมาณการทางเศรษฐกิ จเพิ่ มจาก เดิ มที่ตงั ้ ไว้แค่ 4.9% ชี้เหตุตวั เลขปี 55 ที่ สศช.คาดการณ์ที่ 6.4% นายทรงธรรม ปิ่ นโต ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักนโยบายการเงินธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากการ เติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดพี )ี ในปี 2555 ทีข่ ยายตัวถึง 6.4% ผลของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจปี 2556 ของ ธปท.ทีค่ าดการณ์

ค้นพบยีนดื้ อยาต้าน‘เอดส์’ครั้งแรกในโลก

เร่งผลักดันองค์กรเภสัชฯผลิตยาสนับสนุน

ผศ.ภก.ดร.ชลภัท ร สุ ข เกษม หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การเภสัช พันธุศาสตร์ ภาควิ ชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิ บดี กล่าวว่า จากการศึกษา ความหลากหลายของยีน CYP2B6 ร่ว มกับ การวิเ คราะห์ย กระดับ ยาเอ

ฟาวิเรนซ์ ในผูป้ ่ วยเอชไอวี พบว่าผู้ ป่ วยไทยมีความเสีย่ งต่อการเกิดพิษใน ระบบประสาท และบางรายมีระดับยา ดังกล่าวในกระแสเลือดต�่ำกว่าระดับ ของการรักษา เนื่องจากระดับยาต�่ำจะ ไม่สามารถไปกดเชือ้ เอชไอวีได้ ท�ำให้ เกิดการดือ้ ยาในอนาคต และถ้าหาก

ปรับหลักสูตรสุขศึกษา

เน้ นเรียนรู้โรคใกล้ตวั

ศ.นพ.ปิ ยะมิ ต ร ศรี ธ รา หัวหน้ าภาควิ ชาอายุศาสตร์ รพ. รามาธิ บดี กล่าวว่า ศธ.ควรเปลี่ยน หลักสูตรวิ ชาสุขศึกษาใหม่ เนื้ อหา ควรเน้ นให้ เด็กได้เรียนรู้โรคที่ เกิ ด ขึ้ น จากพฤติ ก รรมของประชาชน เอง และเป็ นโรคที่ป้องกันได้ หากมี การปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมบางอย่าง

ไทยเสนอ‘ไซเตส’เพิม่ ไม้พะยูงเข้าบัญชี พันธุพ์ ชื ทีม่ เี ฉพาะเอเชียและใกล้สญ ู พันธุ ์ เสนอไซเตส เพิ่ มไม้พะยูง เข้ า ในบัญ ชี ที่ 1 ชนิ ดพื ช ที่ อ ยู่ใ น ประเภทใกล้สญ ู พันธุ์ และมีเฉพาะ ถิ่ นในเอเซีย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รอง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พัน ธุ์พ ชื กระทรวงทรัพ ยากรธรรม

อาจใช้ พ.ร.บ.ความมันคงแทน ่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หาก 5 อ�ำเภอ 3 จว.ใต้สถานการณ์ดขี นึ้

ข่าวล่ า แพทย์ร ามาแนะ ศธ.

ผู้ป่วยส่งต่อเชื้อไปยังผู้ป่วยรายใหม่ ท�ำให้ไม่สามารถใช้ยาสูตรพืน้ ฐานต่อ ไปได้ ต้องเปลี่ยนยาสูต รอื่นที่แพง ขึน้ การค้นพบครัง้ นี้เป็ นการค้นพบ ครัง้ แรกของโลก ซึ่งได้ย่นื ตีพมิ พ์ใน วารสารต่างประเทศไปแล้ว ขณะนี้อยู่ ในขัน้ ตอนของการขอจดสิทธิบตั ร

รัฐบาลยืดอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิ นพื้ น ที่ 3 จัง หวัด ชายแดนใต้ ออกไปอีก 3 เดือน สมช.เผยอาจมี โอกาสหารือกับแกนน� ำบีอาร์เอ็น คนส�ำคัญ ที่สภาความมันคงแห่ ่ งชาติ (สมช.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รอง นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริห ารสถานการณ์ ฉุ กเฉิน โดยมีหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เข้าร่วม อาทิ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก นายสุวะพันธุ์ ตัน ยุว รรธนะ ผอ.ส�ำ นัก ข่า วกรอง

โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้ พ.ร.ก.การ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน ซึง่ จะครบก�ำหนด ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ โดยจะเสนอเรือ่ งเข้าสู่ ครม. วันที่ 12 มีนาคมนี้ รวมถึงศูนย์อำ� นวย การบริห ารจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอให้พน้ื ที่ 5 อ�ำเภอ ได้แก่ อ.กระพ้อ จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.กาบัง จ.นราธิวาส ส่วน อ.แว้ง และอ.สุคริ นิ ทร์ให้ดำ� เนิน การควบคู่ก ับ การบวนการที่ สมช. จะพูดคุยทีป่ ระเทศมาเลเซีย รวมถึง

ที่ 4.9% อาจปรับเพิม่ หลังจากที่ ส�ำนัก คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อตั รา ขยายไว้ท่ี 4.5-5.5% โดยในปี 2556 อาจ จะมีการปรับตัวเลขคาดการณ์ เศรษฐกิจ ขึ้น เล็ก น้ อ ย เพราะฐานการเติบ โตใน ปี ท่ีผ่ า นมา ขยายตัว ถึง 6.4% และ กิจกรรมเศรษฐกิจปี ทผ่ี ่านมา ส่งผลต่อ การเติบโตเศรษฐกิจปีน้ี ท�ำให้คาดการณ์ ทางเศรษฐกิจที่ 4.9% อาจปรับเพิม่ ขึน้

พิจารณาว่า หากสถานการณ์ดขี น้ึ จะ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุ กเฉินแล้วใช้ พ.ร.บ. ความมันคงภายในราชอาณาจั ่ กรแทน ด้าน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า สัปดาห์ หน้าจะเดินทางไปพูดคุยกับกลุม่ บีอาร์ เอ็นทีป่ ระเทศมาเลเซีย เพื่อก�ำหนด หลักเกณฑ์ หัวข้อ รวมทัง้ กรอบระยะ เวลา พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สร้าง ภาพแต่เป็ นการท�ำตามนโยบายเพื่อ ให้ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วม และเป็ น แนวคิดที่ตกผลึกจากทุกฝ่ ายรวมถึง ประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย

ชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุ สญ ั ญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิด สัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซ เตส) ครัง้ ที่ 16 ประเด็นเกีย่ วข้องกับ ไทยโดยตรงคือ เสนอให้เพิม่ ไม้พะยูง เข้าบัญชีท่ี 1 โดยมีเวียดนามเป็ นผู้

เสนอร่วม เพราะไม้พะยูงเป็ นไม้ทม่ี ี เฉพาะในเอเซีย และใกล้สญ ู พันธุเ์ ต็มที นอกจากนี้ ก รมประมงยัง เสนอเรื่อ ง ปรับจรเข้น้�ำจืดและน�้ำเค็ม ซึง่ เดิมอยู่ บัญชีท่ี 1 ให้เป็ นบัญชีท่ี 2 แต่มหี ลาย ฝา่ ยไม่เห็นด้วย เพราะท�ำให้ประเทศที่ ส่งออกมีคแู่ ข่งเพิม่ ขึน้ คือประเทศไทย

ก�ำหนดวงเงินรับจ� ำน�ำข้าว 2.97 แสน ล.

ต�ำ่ กว่ าปี ก่อน-ภัยแล้งท�ำผลผลิตลด “พาณิ ชย์” เผยผลสรุ ป กรอบวงเงิ นโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ที่ 2.97 แสนล้าน ยืนยันรัฐมีเงินพอ ใช้รบั จ�ำน�ำ นางวัชรี วิมุกตายน ปลัด กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุม คณะอนุกรรมการจัดท�ำบัญชีหมุนเวียน และกรอบวงเงินโครงการรับจ�ำน� ำข้าว เปลือกฤดูกาล 55/56 ปี น้ีทงั ้ สิน้ 2.97 แสนล้านบาท พร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาล มีเงินเพียงพอที่จะใช้รบั จ�ำน� ำข้าวปี น้ี แน่ นอน เพราะได้เตรียมวงเงินไว้เกิน กว่า 3.2 แสนล้านบาทแล้ว โดยเงิน หมุนเวียนในปี 55/56 แบ่งเป็ นใช้จำ� น�ำ ข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 1.97 แสนล้าน

บาท และจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปรัง 1 แสน ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่าการจ�ำน� ำฤดูกาล ก่อน 54/55 ทีใ่ ช้เงินไป 3.3 แสนล้าน บาท ส�ำหรับสาเหตุทใ่ี ช้วงเงินต�่ำกว่า เพราะคาดว่ า ข้า วเปลือ กนาปรัง ที่จ ะ เข้าโครงการรับจ�ำน� ำช่วง พ.ค.-มิ.ย.มี ผลผลิตเหลือ 6-7 ล้านตัน จากเดิมที่ คาดการณ์ จะมีผลผลิต 9-10 ล้านตัน เนื่องจากปี น้ี หลายพืน้ ทีป่ ระสบปัญหา ภัยแล้งท�ำให้ผลผลิตลดลง และวงเงิน ทีใ่ ช้รบั จ�ำน�ำนาปรังก็ปรับลดลงไปด้วย จากเดิมคาดว่าจะใช้เงิน 1.5 แสนล้าน บาท ลดเหลือแค่ 1 แสนล้านบาท และ ขอยืนยันว่า รัฐบาลไม่มปี ญั หาเรือ่ งเม็ด เงินในการรับจ�ำน�ำแต่อย่างใด


saiklang

2 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

3


saiklang

4 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

5


saiklang

6 ประกาศลดทุน

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

7


saiklang

8 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

9


saiklang

10 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

11


saiklang

12 ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56) (ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)


saiklang

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

13


saiklang

14 ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

ประกาศ

ประกาศ

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

ประกาศ ประกาศ

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

(ลง 11 มี.ค.56)

(ลง 11 - 13 มี.ค.56)

11.3.56  
11.3.56  
Advertisement