Page 1


เ ป ด ต ำ นา น

“ก อ ง เ ช ย ี ร ส  พ ุ ร ร ณบ ล ด” ั

e C h a m b e r o f Me m o r i e s


à » ´ Ô » Ã Ð Ç µ Ñ Ô“ ¡ Í § à ª Â Õ Ã ì à Å × Í ´ Ê ¾ Ø Ã Ã ³”

ท ำ ใ ห ม  แ ี ฟ น บ อ ล ก ล ม  ุ ห น งร ่ ึ ว ม ต ว ั ก น ั เ พ อ ่ ื ต ก ี ล อ งส ง  เ ส ย ี ง เ ช ย ี ร แ  ล ะ ต ด ิ ต า ม ไ ป เ ช ย ี ร ก  า ร แ ข ง  ข น ั ข อ ง ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี ท ก ุ ส น า มโ ด ย ใ ช ช  อ ่ ื ว าพ  ล พ ร ร ค ส พ ุ ร ร ณแ ม นโ ด ย ก า ร น ำ ท ม ี ข อ ง ค ณต ุ งบ า ง ล ่ ี แ ล ะ ช า ว บ า ง ล อ ่ ี ก ี ห ล า ยๆค น ท ง ้ ั ป ล ด ั ไ ล  เ อบ า ง ล ่ ี แ ก ปบ  า ง ล ่ ี อ นบ ๋ ั า ง ล ่ ี ร ว  ม ก น ั เ ช ย ี ร  ก บ ั แ ฟ น บ อ ล จ า ก ท อ ่ ี น ่ ื ท ม ่ ี ใ ี จ ร ก ั ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี พ ป ่ ี ญญา  ( ป ร ะ ธ า น แ ฟ น ค ล บ ั ค น ป จ  จ บ ุ น ั ) พ ย ่ ี อ ด( ส ด ุ ย อ ด ค ล ง ั อ  ม ลฟ ู ต ุ บ อ ล ไ ท ย) พ น ่ ี ค ิ ม( อ ด ต ี ป ร ะ ธ า น แ ฟ น ค ล บ ั ) ห ล า ย ค น ไ ด อ  า  น ป ร ะ ว ต ั ศ ิ า ส ต ร ห  ร อ ื ไ ด ช  ม จ า ก ข ด ่ ี ษ ิ ฐ  พ อ ่ ี อ  ดเ ส ย ่ ี ก ยร  ุ ว ม ท ง ้ ั อ ก ี ห ล า ย ท ไ ่ ี ม ไ  ด ก  ล า  ว ถ ง ึ ภ า พ ย น ต ร  จ า ก บ ท ป ร ะ พ น ั ธ เ  ร อ ่ ื งเ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณข อ ง พ น ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ไ ด ข  น ้ ั ไ ป เ ล น  ไ ท ย พ ร เ ี ม ย ี ร ล  ก ี จ า ก ห ล ว ง ว จ ิ ต ิ ร ว า ท ก า รค ง ไ ด ร  บ ั ท ร า บ แ ล ะ ร ซ  ู งถ ้ ึ ง ึ ค ว า ม จ า ร ร ว ม ล ก ี ข อ งก า ร ก ฬ ี า แ ห ง  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ส ม า ค ม เ ป น  น ก ั ส  ู ท ร ่ ี ก ั ช า ต ิ แ ล ะ ห ว ั ใ จ ท ไ ่ ี ม ย  อ ม แ พ ข  อ ง ค น ก ต ุ บ อ ล แ ห ง  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ป  2 0 0 6แ ต ก  ไ ็ ด เ  ล น  ล ก ี ส ง ู ส พ ุ ร ร ณใ น ก า ร ต อ  ส ก  ู บ ั ข า  ศ ก ึ ท เ ่ ี ข า  ร ก ุ ร า นป ร ะ เ ท ศ ฟ ด ุ เ พ ย ี ง2ป  ต อ  ง ต ก ส ล  ู ก ี ด ว ิ ช ิ น1ใ ่ ั น ป  2 0 0 7ห ล ง ั ถ ง ึ แ ม ว  า  เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณเ ห ล า  น ้ ี ต า  ง ก ร ็ อ  ู ย แ  ู ล ว  ว า  ส ไ  ู ม ไ  ด  ส า ก ต ก ล ง ม า ด ว ิ ช ิ น1พ ่ ั ร อ  ม ก บ ั ก า ร เ ข า  ม า ท ำ ท ม ี ข อ ง แ ต ก  พ ็ ร อ  ม ใ จ ก น ั ม า ส  ู จ น ต า ยส ม แ ล ว  ท เ ่ ี ก ด ิ ม า ใ น ส า ย จ ง ค ก  า ร บ ร ห ิ า ร ส ว  ย จ ง ั ห ว ด ั ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี น ำ โ ด ย น า ย ก เ ล อ ื ด ข อ ง เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณด ง ั เ พ ล ง เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณท เ ่ ี ร า อ บ ญช ุ ู จ น ั ท ร ส  ว ุ ร ร ณผ ล ง า น ข อ ง ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ใ น ป  ไ ด ฟ  ง  ก น ั ม า ต ง ้ ั แ ต เ  ด ก ็ ก บ ั ท อ  น ส ร อ  ย ท ด ่ ี ง ั ต ด ิ ห ู 2 0 0 82 0 1 0น น ้ ั ไ ม ด  น ี ก ั ม ท ี ง ้ ั ก า ร ล น  ุ ห น ต ี ก ช นแ ้ ั ล ะ ก า ร ด น ้ ิ ร น อ ย ร  ู อ ด ด ว  ย ก า ร เ ล น  เ พ ล ย อ  อ ฟแ ต ก  อ ง เ ช ย ี ร  “ ม า ด ว  ย ก นม ั า ด ว  ย ก นเ ั ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณเ อ ย  ” แ ฟ น ค ล บก ั ย ็ ง ั ค ง ต ด ิ ต า ม ใ ห ก  ำ ล ง ั ใ จ น ก ั เ ต ะ แ ล ะ ท ม ี ง า น “ เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณเ ข า  ป ร ะ จ นอ ั ย า  ไ ด พ  ร น ่ ั เ ล ย ” ม า โ ด ย ต ล อ ดแ ล ะ ไ ด ร  ว ม ต ว ั ก น ั จ ด ั ต งเ ้ ั ว บ ็ ส พ ุ ร ร ณบ ล ด ั ร อเ ื ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณ. ค อ มโ ด ย เ ป ด  ใ ช ง  า น ว น ั แ ร ก เ ม อ ่ ื ว น ั ห ล ง ั จ า ก ท ส ่ ี พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ส ง  ท ม ี เ ข า  ร ว  ม ห ่ ี 2 2ธ น ั ว า ค ม2 0 0 9โ ด ย3ป ร ะ ส า นน อ  ง อ นท  จ ่ ี า ก แ ข  ง ข น ั ฟ ต ุ บ อ ล โ ป ร ว ล ิ เ ช ย ่ ี ลล ก ี ท จ ่ ี ด ั โ ด ย ก า ร ก ฬ ี า แ ห ง ท  ป แ ล ว  เ ป น  ผ ด  ู แ ู ล ว า ง ร ะ บ บเ ฮ ย ี ต งบ า ง ล ่ ี ด แ ู ล เ ร อ ่ ื ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยด ว  ย ล ล ี า ก า ร เ ล น  ท เ ่ ี ร า  ใ จข อ ง น ก ั เ ต ะ ไ า น ศ ล ิ ป แ  ล ะ ร ะ บ บส ว  น ผ มช ิ บ า  น ส ดด ุ แ ู ล เ ร อ ่ ื ง ข อ  ส า ย เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณท ถ ่ ี อ ื ว า  เ ป น  เ จ า  แ ห ง  ฟ ต ุ บ อ ล ภ ธ ู ร ง ล ู แ ล ะ ร ะ บ บ ใ น ส ม ย ั น นจ ้ ั น ค ว า  แ ช ม ป โ  ป ร ว ล ิ เ ช ย ี ล ล ก ี ไ ด  2ส ม ย ม ั ห ล า ยๆ ค น ท ม ่ ี า ด ก ู า ร แ ข ง  ข น ั ฟ ต ุ บ อ ลข อ ง ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ห ร อ ื ท เ ่ ี ข า  ม า ร ว  ม ใ น ก ล ม  ุ ก อ ง เ ช ย ี ร  ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ค ง ไ ด ย  น ิ ช อ ่ ื ท พ ่ ี ว ก เ ร า เ ร ย ี ก ก ล ม  ุ ก อ ง เ ช ย ี ร ว  า"  ก อ ง เ ช ย ี ร ส  พ ุ ร ร ณบ ล ด"แ ั ต ห  ล า ยๆ ค น ย ง ั ไ ม ร  ท  ู ม ่ ี า ข อ ง ค ำ น ้ ี จ ร งๆแ ิ ล ว  ก ค ็ อ ื ค ำ ใ น ภ า ษ า อ ง ั ก ฤ ษข อ ง ค ำ ว า"  เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณ" น น ่ ั เ อ ง

เ ว บ ็ ส พ ุ ร ร ณบ ล ดอ ั า จ จ ะ ไ ม ใ  ช เ  ว บ ็ ท ส ่ ี ม บ ร ู ณ ท ส ่ ี ดแ ุ ต ก  ถ ็ อ ื ไ ด ว  า  เ ป น  เ ว บ ็ ท ท ่ ี ำ ใ ห ก  อ ง เ ช ย ี ร ส  พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ไ ด ร  บ ั ร ข  ู า  ว ส า รแ ล ะ ไ ด พ  บ ป ะ พ ด ู ค ย ุ แ ล ก เ ป ล ย ่ ี น ข อ  ม ล ู แ ล ะ แ ล ก เ ป ล ย ่ ี น ท ศ ั น ค ต ก ิ นห ั ล า ยๆค น ไ ด ร  จ  ู ก ั ส น ท ิ ส น มเ ป น  ม ต ิ ร ส ห า ย ท ด ่ ี ต ี อ  ก น ั ก ม ็ า จ า ก จ ด ุ เ ร ม ่ ิ ต น  ใ น ก า ร เ ข า  ม า เ ป น  ส ม า ช ก ิ เ ว บ ็ น ้ ี แ ล ะ พ ว ก เ ร า ย ง ั ค ำ เ ร ย ี ก แ ฟ น ค ล บ ั ท เ ่ ี ช ย ี ร ส  พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ว ี า  " ก อ ง เ ช ย ี ร ส  พ ุ ร ร ณบ ล ด ั " ซ ง ่ ึ ก ม ็ า จ า ก เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณท อ ่ ี ย ใ  ู น ก า ย พ ว ก เ ร าก อ ง เ ช ย ี ร  ท ก ุ ค น ท ส ่ ี แ  ู ล ะ ไ ม ย  อ ม แ พ  พ ร อ  ม ก บ ั ส ร า  ง ค ำ ข ว ญเ ั ป น  พ น ั ธ ส ญญาท ั เ ่ ี ร า ใ ช  ใ น ก า ร เ ช ย ี ร ส  พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ค อ ื " เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณเ ร า ไ ม ท  ง ้ ิ ก น ั เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณม า ด ว  ย ก นไ ั ป ด ว  ย ก น" ั

แ ล ะ ห ล ง ั จ า ก ท ่ ี ค ณท ุ อ ็ ปว ร า ว ธศ ุ ล ิ ป อ า ช า ไ ด เ  ข า  ม า ร บ ั ต ำ แ ห น ง  ป ร ะ ธ า น ส โ ม ส ร ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ใ น ป  2 5 5 4ด ว  ย ค ว า ม พ ร อ  ม ท ต ่ ี อ  ง ก า ร ท ำ ง า น อ ย า  ง จ ร ง ิ จ งแ ั ล ะ ว ส ิ ย ั ท ศ ั น ท  ต ่ ี อ  ง ก า ร ส ร า  ง ท ม ี ฟ ต ุ บ อ ล อ า ช พ ี จ น ท ำ ใ ห ส  พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี ก ล บ ั ข น ้ ึ ส  ู ไ ท ย พ ร เ ี ม ย ี ร ล  ก ี ไ ด โ  ด ย ใ ช เ  ว ล า เ พ ย ี ง2ป  ท ำ ใ ห แ  ฟ น ค ล บ ั ก อ ง เ ช ย ี ร  ส พ ุ ร ร ณบ ล ด ั เ พ ม ่ ิ จ า ก ห ล ก ั ร อ  ยเ ป น  ห ล ก ั ห ม นอ ่ ื ย า  ง ร ว ด เ ร วม ็ ก ี อ ง เ ช ย ี ร แ  ฟ น ค ล บ ั ห ล า ยๆค น ท เ ่ ี ข า  ม า ม ส ี ว  น ร ว  ม ก บ ั ก จ ิ ก ร ร ม แ ฟ น ค ล บท ั ไ ่ ี ม ส  า ม า ร ถ เ อ ย  ช อ ่ ื ต ร ง น ไ ้ ี ด ห  ม ด ท ก ุ ค นน บ ั เ ป น  ค ว า ม ภ า ค ภ ม ู ใ ิ จ ข อ ง ค น ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี ท ม ่ ี ี เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณอ ย ใ  ู น ก า ย พ ว ก เ ร า ค ร บ ั

ห ล ง ั จ า ก น ้ ี แ ฟ น ค ล บ ั ส พ ุ ร ร ณบ ล ดจ ั ะ ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม ย ง ่ ิ ใ ห ญ ใ  ห ค  น ท ง ้ ั ป ร ะ เ ท ศ ไ ด ร  บ ั ร  ู ถ ง ึ ค ว า ม พ ร อ  มท ง ้ ั ก า ย แ ล ะ ใ จท จ ่ ี ะ ส น บ ั ส น น ุ ท ม ี ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี ใ ห เ  ป น  ท ม ี ท ป ่ ี ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เ ร จ ็ ท ง ้ ั ใ น ร ะ ด บ ั ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ร ะ ด บ ั ท ว ป ี ใ ห ไ  ด ค  ร บ ั . . .

แ ล ะ เ ร า จ ะ ก า  ว ไ ป ด ว  ย ก น ั " เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณ เ ร า ไ ม ท  ง ้ ิ ก น ั เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณ ม า ด ว  ย ก น ั ไ ป ด ว  ย ก น" ั ภ า พ: Ot o n gS u p h a n B l o o dP o h C h a n g เ ร ย ี บ เ ร ย ี ง: T o n yW. Wi c h i a n s r i


“ เ พ ร า ะ ท ก ุ ท ม ี ต า  ง แ พ  ช น ะ ก น ั ไ ด ห  ม ด แ ล ะ เ ร า ต อ  ง เ ต ม ็ ท ท ่ ี ก ุ น ด ั ท ล ่ ี ง ส น า ม ” เ จ ษ ฎ าบ ญเ ุ ร อ ื ง ร อ ด


อ น ั ด บ4ส ั ะ ส า ง บ ญช ั แ ี ค นภ  า ค2

อ น ั ด บ3เ ั ซ ฟ โ ค ช  โ ย ง 

น ค ้ ี อ ื ก า ร ล า  ง แ ค น  ช น ด ิ ท บ ต น  ท บ ด อ กท ส ่ ี ม บ ร ู ณ แ บ บ ท ่ ี ส ด ุ ข อ ง ฤ ด ก ู า ล เ ล ย ก ว ็ า  ไ ด  ห ล ง ั จ า ก ท น ่ ี ด ั แ ร ก เ ร า บ ก ุ ไ ป แ พ  ส ว า ท แ ค ท ม า1–0โ ด ย ใ น น ด ั น แ ้ ี ฟ น บ อ ล ต า  ง น บ ั ว น ั เ ฝ า  ร อ ค อ ย ก ล า ง ล า  ง แ ค น  ใ น บ า  น ข อ ง เ ร า บ า  งแ ล ะ น ก ั เ ต ะ เ ร า ก ไ ็ ม ท  ำ ใ ห แ  ฟ น บ อ ล ผ ด ิ ห ว งด ั ว  ย ก า ร เ อ า ค น ื แ บ บ ส ะ ใ จด ว  ย ช ย ั ช น ะ ถ ง4–0แ ึ ล ะ ก อ  เ ก ด ิ แ ฮ ต ท ร ก ิ ฮ โ ี ร ข  อ ง ย อ ด ด า ว ย ง ิ อ ย า  งพ พ ิ ฒน ั  ต น  ก น ั ย าแ ล ะ จ ด ุ โ ท ษ ป ด  ท า  ยข อ งจ อ ร นจ ิ อ ร น 

น ด ั ส ด ุ ท า  ย ข อ ง เ ล ก แ ร กซ ง ่ ึ ก อ  น ห น า  น ้ ี 1น ด ั เ ร า บ ก ุ ไ ป พ า  ย ข อ น แ ก นท  ำ ใ ห ส  ถ า น ก า ร ณ ใ น ช ว  ง น น ้ ั ต ง ึ เ ค ร ย ี ด พ อ ส ม ค ว ร อ ก ี ท ง ้ ั ก ร ะ แ ส จ า ก ห ล า ย ฝ า  ย ท เ ่ ี ข า  ม า ห า โ ค ช  โ ย งท  เ ่ ี ค ย บ อ ก ไ ว  ว า  จ ะ พ า ท ม ี ต ด1ใ ิ น3ใ ห ไ  ด ใ  น เ ล ก แ ร กร ป ู เ ก ม ใ น ว น ั น น ้ ั อ ด ึ อ ด ั ม า กก อ  น จ ะ เ ป นพ  พ ิ ฒน ั  เ จ า  เ ก า  ซ ด ั ป ร ะ ต ส ู า ย ฟ าใ  น ช า  ง ท า  ย เ ก ม น า ท ท ี ่ ี 8 8ช ว  ย ป ล ก ุ ใ ห ท  ม ี ก ล บ ั จ บ เ ล ก แ ร ก ด ว  ย อ น ั ด บ ั ท ่ ี 2 แ ล ะท ำ ใ ห โ  ค ช  โ ย ง  ย ง ั ไ ด ค  ม ุ ท ม ี ต อ  จ น จ บ ฤ ด ก ู า ล

เ ว ล า: 8ส ง ิ ห า ค ม2 0 1 2 ผ ล ก า ร แ ข ง  ข น: ั ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี 4– น ค ร ร า ช ส ม ี า0

เ ว ล า: 2 2ก ร ก ฎ า ค ม2 0 1 2 ผ ล ก า ร แ ข ง  ข น: ั บ า ง ก อ ก0–ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี 1

อ น ั ด บ21 ั 1ค น โ ช ว (  ภ า ค ) เ ห น อ ื เ ว ล า: 3ต ล ุ า ค ม2 0 1 2

ผ ล ก า ร แ ข ง  ข น: ั เ ช ย ี ง ร า ย3–ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี 1F AC u pร อ บ5

แ ล ะ น ค ่ ี อ ื น ด ั เ ด ย ี ว ท ท ่ ี ม ี แ พ  แ ต ถ  ก ู จ ด ั ใ ห อ  ย ใ  ู น ค ว า ม ท ร ง จ ำ ข อ ง แ ฟ น บ อ ลณต อ น น น ้ ั ท ม ี เ ร า ก ำ ล ง ั ล น  ุ ข น ้ ึ ข น ้ ั อ ย า  ง ห น กส ั ง  ผ ล ใ ห เ  ร า ส ง  น ก ั เ ต ะ ส ำ ร อ ง ไ ป แ ข ง  ใ น ร า ย ก า ร บ อ ล ถ ว  ยแ ต ท  ม ่ ี น ั ค ว ร ค า  ต อ  ก า ร จ ด จ ำ ค อเ ื ร า ไ ป ก น ั แ ค  1 1ค น พ อ ด ี น า ว นจ ิ น ั ท ร ง  า มย ง ิ ไ ก ล ส ด ุ ส ว ยต เ ี ส ม อ11ช ว  ย ใ ห เ  ร า ไ ด เ  ล น  ต อ  ใ น ช ว  ง ต อ  เ ว ล าถ ง ึ แ ม ใ  น ท า  ย ท ส ่ ี ด ุ เ ร า จ ะ ต า  น ไ ว ไ  ม อ  ย แ  ู ล ะ แ พ ไ  ป ใ น ท ส ่ ี ดแ ุ ต น  ก ั เ ต ะ ท ง ้ ั 1 1ค นไ ด ท  ำ ห น า  ท ใ ่ ี น ส น า ม ไ ด อ  ย า  ง ย อ ด เ ย ย ่ ี ม ท ส ่ ี ด ุ

อ น ั ด บ1ช ั ย ั ช น ะ แ ห ง  ฤ ด ก ู า ล

เ ว ล า: 2 0ต ล ุ า ค ม2 0 1 2 ผ ล ก า ร แ ข ง  ข น: ั ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี 1–ส ร ะ บ ร ุ ี 0 ไ ม ม  อ ี ะ ไ ร จ ะ ส ด ุ ย อ ด ไ ป ก ว า  น อ ้ ี ก ี แ ล วแ  ฟ น บ อ ล ต า  ง ป น  ร ว ้ ั ล ง ไ ป ใ น ส น า ม อ ย า  ง ม า ก ม า ยพ ร อ  ม ก บ ั ว ง ่ ิ เ ข า  ไ ป ฉ ล อ ง ช ยโ ั อ บ ก อ ด น ก ั เ ต ะ แ ล ะ ท ม ี ง า น ท พ ่ ี ว ก เ ข า ต า ม เ ช ย ี ร ก  น ั ม า ต ล อ ด ท ง ้ ั ป  ห ล ง ั ส น ้ ิ เ ส ย ี ง น ก ห ว ด ี จ า ก ก ร ร ม ก า รช ย ั ช น ะ 1–0จ า ก พ พ ิ ฒน ั  งต ้ ั ส ง  ใ ห เ  ร า ก ล บ ั ข น ้ ึ ส ไ  ู ท ย ล ก ี อ ก ี ค ร อ  ห น า  ค น ด ท ู เ ่ ี ป น  ส ถ ต ิ ส ิ ง ู ส ด ุ ข อ ง ล ก ี ถ ง8 ึ , 8 1 4ค นอ ก ี ด ว  ย ภ า พ:www. s u p h a n b u r i f c . n e t เ ร ย ี บ เ ร ย ี ง:J J k i n g 6 9@S P F C


ก ิ จ ก ร ร มร  ว ม พล ง ั น ้ ำ ใ จเ ล ื อ ด ส พร ุ ร ณเ พื อ ่ น  อ งค ร ้ ั ง ท ี ่ 1

พ ่ ี น อ  งช า วแ ฟ น ค ล บส ั พ ุ ร ร ณบ ล ด ั ร ว  ม บ ร จ ิ า คอ ป ุ ก ร ณ ก า ร เ ร ย ี นอ ป ุ ก ร ณ ก ฬ ี า แ ล ะ ส ง ่ ิ ข อ ง ใ ห ก  บ ั น ก ั เ ร ย ี น โ ร ง เ ร ย ี น บ า  น ว ง ั น ำ ้ เ ข ย ี ว อ . ด า  ง ช า  งจ . ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ ม อว ่ ื น ั เ ด ก ็ แ ห ง  ช า ต ิ เ ส า ร ท  ่ ี 1 2ม ก ร า ค ม2 5 5 6โ ด ย ไ ด ร  บ ั ก า ร ส น บ ั ส น น ุ ข อ ง ข ว ญว ั น ั เ ด กจ ็ า ก ท า  น ว ร า ว ธศ ุ ล ิ ป อ า ช า ป ร ะ ธ า น ส โ ม ส ร ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี แ ล ะ ก ำ น น ั เ ก ร ย ี งน ก ั พ า ณิ ช ย  ร ว ม ท ง ้ ั ก ำ ล ง ั ใ จก ำ ล ง ั ก า ยก ำ ล ง ั ท ร พ ั ย  จ า ก พ น ่ ี อ  ง ส พ ุ ร ร ณบ ล ดง ั า น น อ ้ ี ม ่ ิ บ ญก ุ น ั ถ ว  น ห น า  ก น ั เ ล ย ค ร บ ั


S ’ Bl o o d “ à ¾ Í è × Ê § Ñ ¤ Á ”

ช า ว ส พ ุ ร ร ณบ ล ดร ั ว  ม ใ จ ก น ั บ ร จ ิ า ค เ ล อ ื ดเ พ อ ่ ื ท ำ บ ญใ ุ ห พ  อ  ห ล ว งต ล อ ด ท ง ้ ั เ ด อ ื น ธ น ั ว า ค มพ . ศ . 2 5 5 5ท ผ ่ ี า  น ม าณโ ร ง พ ย า บ า ล ใ ก ล บ  า  น

ddgggggggggggggggggggggggggggg  

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you