Page 1


ส า ร บ ญ ั

0 5T h ec h a mb e r o f me mo r i e s เ ป ด  ต ำ น า น“ ก อ ง เ ช ย ี ร เ  ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณ”

0 9เ ป ด  ใ จ“ บ ก ๊ ิ ท อ  ป ”

ป ร ะ ธ า น ส โ ม ส ร ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ อ ฟ ซ ี

1 5ค น ท ่ ี 1 2ก อ ง เ ช ย ี ร  ธ ง ย ก ั ษ  ป ร ะ ก า ศ ศ ก ั ด า

1 7“ เ ส อ ื ”เ จ ษ ฎ าบ ญเ ุ ร อ ื ง ร อ ด ย อ ด ม ด ิ ฟ ล  ด  เ ล อ ื ด ส พ ุ ร ร ณ

2 5เ ซ เ ล บบ ล ด ั พ ต ่ ี า  ยถ า ว รส น ั ต ต ิ ร า น น ท  3 1ม อ ง ไ ป ข า  ง ห น า  อ ย า  ง ช า  ง ศ ก ึ ช า  งอ น ิ ว เ ิ ต ช นช ่ ั ล บ ร ุ ี

F e b r u a r y2 0 1 3IV o l . 1 เ ป ด  ต ว ั อ ย า  ง เ ป น  ท า ง ก า ร แ ล ว  น ะ ค ร บ ั ส ำ ห ร บ ั น ย ิ ส า ร แ ฟ น บ อ ลเ พ อ ่ ื แ ฟ น บ อ ล ค อS ื ’ B l o o dMa g a z i n eฉ บ บ ั ป ฐ ม บ ท เ น อ ้ ื ห า ส ว  น ใ ห ญ จ ะ เ ก ย ่ ี ว ข อ  ง ก บ ั แ ฟ น บ อ ล ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ ี เ ป น  ห ล กแ ั ล ะ จ ะ ส อ ด แ ท ร ก เ ก ร ด ็ ต า  ง ๆ ข อ ง ท ม ี ส พ ุ ร ร ณบ ร ุ เ ี อ า ไ ว ด  ว  ย เ พ อ ่ ื เ ป น  อ ก ี ห น ง ่ ึ ช อ  ง ท า ง ไ ว ใ  ห พ  ว ก เ ร า ท ก ุ ค น ไ ด ต  ด ิ ต า ม ค ว า ม เ ค ล อ ่ ื น ไ ห ว ต า  ง ๆข อ ง ท มห ี า ก ผ ด ิ พ ล า ด ป ร ะ ก า ร ใ ด ท า ง ท ม ี ง า น ข อ ง เ ร า ต อ  ง ข อ อ ภ ยแ ั ล ะ พ ร อ  ม ร บ ั ค ำ ต ิ ช มค ำ แ น ะ น ำจ า ก ท ก ุ ๆ ท า  น ต ล อ ด เ ว ล า ข อ บ ค ณค ุ ร บ ั www. f a c e b o o k . c o m/ S B l o o d Ma g a z i n e

3 3ห อ  ง ภ า พ พ า ช ม ส น า ม ซ อ  ม 4 1ล ด ั เ ล า ะ ข อ บ ส น า ม บ อ ก ก ล า  ว เ ล า  เ ร อ ่ ื ง 4 4S ’ B l o o d“ เ พ อ ่ ื ส ง ั ค ม ” บ ร จ ิ า ค เ ล อ ื ด,ว น ั เ ด ก ็

4 8ค ย ุ ส บ า ย ท า  ย โ ก ล

“ ค ำ ข อ บ ค ณจ ุ า ก ห ว ั ใ จ ”


S ’ B l o o dMa g a z i n e3


5


6


S ’ B l o o dMa g a z i n e7


S ’ B l o o dMa g a z i n e8


S ’ B l o o dMa g a z i n e9


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 0


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 1


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 2


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 3


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 4


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 5


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 7


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 8


S ’ B l o o dMa g a z i n e1 9


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 0


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 1


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 2


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 3


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 4


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 5


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 6


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 7


8


S ’ B l o o dMa g a z i n e2 9


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 0


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 1


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 2


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 3


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 4


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 5


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 6


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 7


S ’ B l o o dMa g a z i n e3 8


3 9


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 0


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 1


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 2


เ ม อ ่ ื เ ร า ค อ ื ส ว  น ห น ง ่ ึ ข อ ง ส ง ั ค ม เ ร า จ ง ึ ต อ  ง ท ำ เ พ อ ่ ื ส ง ั ค ม S ’ B l o o dMa g a z i n e4 3


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 4


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 5


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 6


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 7


S ’ B l o o dMa g a z i n e4 8


www. f a c e b o o k . c o m/ S B l o o d Ma g a z i n e

SMB 001  

https://www.facebook.com/SBloodMagazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you