Page 1

สาระการาเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 30101 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จานวนหน่ วยกิต 05 หน่ วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที4่ ลาดับที่ ชื่อหน่ วยการเรียนรู้ 1 ระบบสารสนเทศ

2

-

หลักการทางานของ คอมพิวเตอร์

-

3 4

5

ระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน สื่ อ ประสม การติดต่อสื่ อสารค้นหา ข้อมูลและความรู ้ผา่ น เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การเก็บคะแนน

-

ตัวชี้วดั อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ น สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ อธิบายองค์ประกอบและหลักการทางานของ คอมพิวเตอร์ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วง อธิบายระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

- ติดต่อสื่ อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต - บอกข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมคะแนนเก็บระหว่างเรี ยน คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค รวมคะแนนทั้งหมด

การประเมินผล สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

หน่ วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5

2,4 3 8 13

คะแนน 10

มฐ.ง3.1 ม.4-6/2 มฐ.ง3.1 ม.4-6/4

10

มฐ.ง3.1 ม.4-6/3

10

มฐ.ง3.1 ม.4-6/8

10

มฐ.ง3.1 ม.4-6/9 มฐ.ง3.1 ม.4-6/13

20

60 20 20 100

ตัวชี้วัดที่ 1,10

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั มฐ.ง3.1 ม.4-6/1 มฐ.ง3.1 ม.4-6/10

คะแนน 7 7 6 6 7

30101  
30101  
Advertisement