__MAIN_TEXT__

Page 1

“Er valt echt wat te kiezen op 20 maart!”

Waarom 50PLUS? Deze komende verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn extra belangrijk. Veel kiezers in Nederland zijn het niet eens met het huidige regeringsbeleid. Rutte III drukt er, tegen de zin van de Nederlandse kiezer, steeds weer ongewenste maatregelen door. Veel zaken die door de Tweede Kamer komen moeten worden bekrachtigd door de Eerste Kamer. De komende Provinciale verkiezingen gaan dan ook niet alleen over uw vertegenwoordiging in de Provincie. Nee, het gaat zeker ook over de vulling van de Eerste Kamer. Deze wordt per slot van rekening op 27 mei 2019 door de leden van Provinciale Staten gekozen. Door nu op 50PLUS te stemmen, kunt u dus indirect invloed uitoefenen op de bemensing van de Eerste Kamer EN uw invloed uitoefenen op maatregelen en beslissingen die weliswaar door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd, maar ook nog door de Eerste Kamer moeten worden bekrachtigd. De huidige coalitie in de Tweede Kamer heeft maar een nipte meerderheid, hoe mooi kan het zijn als deze huidige coalitie geen absolute meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Natuurlijk is dat niet de enige reden om bij de komende Statenverkiezingen op 50PLUS te stemmen. Het gaat ook om Provinciale thema’s. Over al deze Provinciale onderwerpen alsmede de zienswijze van 50PLUS Overijssel in uw gemeente, kunt u verderop in deze verkiezingskrant lezen.

Fred Kerkhof Lijsttrekker 50PLUS Overijssel

foto: Owen Winkel

DE KANDIDATEN VOOR DE KOMENDE STATENVERKIEZINGEN Dit is ONS team. Het team dat de komende 4 jaar voor U aan de gang wil. Een team bestaande uit jong en oud, man en vrouw. Onze kandidaten komen uit de gehele Provincie. Uit de Kop van Overijssel, uit Salland en uit Twente.

Wat hebben we bereikt?

2

Wat willen kunnen en doen wij?

3

Zwolle Kampen

4

Enschede Tubbergen

5

Deventer Veteranenbeleid

6

Hengelo 7 Zwartewaterland

Weliswaar is niet iedereen even politiek ervaren, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door levenservaring en achtergrond. Voor ons is de belangrijkste taak “VOLKSVERTEGENWOORDIGING”.

Hardenberg Ommen

8

Wij willen Uw belangen graag behartigen. GEEF ONS DIE KANS. Stem op 20 maart op 50PLUS. Wij strijden voor een eerlijke, sociale en duurzame toekomst. Voor een leefbaar Overijssel. Waar iedereen graag wil wonen, werken en leven. Waar voldoende werk voorhanden is. Waar je ook na je pensionering prettig en goed kunt wonen.

Wierden Rijssen-Holten

9

Waar Naoberschap of noaberschap weer normaal is. Daar staan wij voor. Spreekt u dit aan? 20 maart: 50PLUS DUS!

Leeftijdsdiscriminatie steekt de kop op! Niet de Tweede Kamer is belangrijk, maar de huiskamer. Wie me een beetje volgt, kent deze uitspraak van mij. Ik gebruik ‘m regelmatig, want het is een waarheid als een koe. Kamerleden die de prachtigste speeches houden, maar amper gevoel hebben voor, of weet hebben van wat er achter de voordeur van mensen leeft, dat zijn geen vólksvertegenwoordigers. Ik voel me niet in de eerste plaats een parlementariër, maar een volksvertegenwoordiger. Ik probeer veel verder te kijken dan alleen het Binnenhof. Verder te kijken dan alleen de Haagse glazen stolp. We kunnen het hier in Den Haag nu eenmaal niet alleen. We kunnen niet zonder onze volksvertegenwoordigers in het land. We hebben onze mensen in Overijssel hard nodig! In Provinciale Staten, in de waterschappen en in de gemeenten, heel dicht bij die huiskamer. Want alleen sámen kunnen we strijden voor de belangen van onze achterban. Ouderen moeten een vuist maken om op te komen voor hun belangen! De laatste jaren zijn ouderen een gewillig slachtoffer voor bezuinigingen, onder het mom ‘ouderen kunnen toch niet staken’. Leeftijdsdiscriminatie steekt steeds vaker de kop op, de zorg wordt meer en meer uitgekleed, openbaar vervoer wordt steeds beperkter en er is onvoldoende geschikte woonruimte voor ouderen. Samen met 50PLUS Overijssel strijden wij onvermoeibaar door tegen de afbraak van Nederland, voor ouderen, voor iedereen!

STEM 50PLUS OP 20 MAART! Henk Krol Fractieleider 50PLUS in de Tweede Kamer

Twenterand Almelo

10

Borne Hof van Twente Oldenzaal

11

Staphorst Steenwijkerland

12

Raalte Olst-Wijhe

13

Hellendoorn Dalfsen Dinkelland

14

Haaksbergen Losser

15

Dit zijn de kandidaten van 50PLUS Overijssel

16

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| www.50plusoverlijssel.nl

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND� Wat heeft 50PLUS Overijssel de afgelopen periode bereikt? De speerpunten van de vorige verkiezingen zijn allen onder de aandacht van de Overijsselse politiek gebracht. Er is geen stijging geweest van de Provinciale opcenten, er is meer geld uit Brussel naar de Provincie gestroomd, wandelen fietsmogelijkheden zijn verbeterd denk hierbij ook aan de F35 (de fietssnelweg), bij de herinrichting van bedrijventerreinen is de natuur zo min mogelijk aangetast. Maar het belangrijkste punt is dat de leefbaarheid zo veel mogelijk in stand is gehouden. Maar 50PLUS Overijssel heeft meer bereikt:

1. Leeftijdsdiscriminatie

2. Recreatiewoningen

3. Vliegveld Lelystad

50PLUS heeft leeftijdsdiscriminatie met succes aangekaart. Overijssel is op dit moment nog de enige provincie waar geen leeftijdscriterium meer wordt gehanteerd bij het aanvragen van een duurzaamheidslening.

Na lang lobbyen heeft 50PLUS de omgevingsvisie dermate kunnen veranderen (en dat terwijl Gedeputeerde Staten fel tegenstander was), dat de Provincie het permanent bewonen van recreatiewoningen niet meer te allen

50PLUS Overijssel was de eerste partij die de problematiek omtrent het vliegveld Lelystad aankaartte. Wij zijn echt niet tegen de komst van het vliegveld maar er moet eerst een herindeling van het luchtruim plaats vinden.

4. Openbaar Vervoer

5. OLASFA Olst

6. Duurzame energie

50PLUS heeft met succes zorg gedragen dat oudere reizigers niet worden vergeten bij het aanbesteden van de OV concessies, de komende periode door het indienen van amendementen en moties bij de

50PLUS Overijssel heeft met succes gezorgd dat er een eerlijke verdeling van beschikbare gelden kwam voor direct omwonenden van het OLASFA terrein in Olst.

50PLUS heeft alternatieve vormen van duurzame energie op de kaart gezet (blauwe energie). Door het indienen van een motie proberen we een meerderheid van PS het besluit te laten nemen om hier budget voor vrij te maken.

Met een aantal zaken is 50PLUS Overijssel al bezig Allerlei zaken waaruit het nut en de noodzaak van 50PLUS Overijssel blijkt. Maar we zijn er nog niet. Er kan en moet nog veel meer veranderen. In ons verkiezingsprogramma en in onze speerpuntenlijst kunt u zien wat we nog meer zouden willen veranderen. Met een aantal zaken is 50PLUS Overijssel al bezig, maar nog niet met het gewenste resultaat. Wat we in ieder geval nog verder willen ontwikkelen zijn de volgende onderwerpen:

7. Omscholing

8. Vervuiling gronden

9. Andere woonvormen

Het zorgen voor meer werk voor 45plussers die langdurig werkeloos zijn, 50PLUS Overijssel is daarvoor al in gesprek met gemeenten, UWV, Deltion- en Saxioncollege voor omscholing en met Gedeputeerde Staten.

We gaan daar niet over maar we kunnen nooit genoeg ageren bij het verschuiven van de gaswinning naar bijvoorbeeld Eesveen of Hardenberg, we moeten blijven protesteren tegen afvalwaterinjecties of de opslag van

50PLUS zet zich in voor andere woonvormen zoals bijv. erfdelen, Knarrenhof, Tiny houses of woonvormen van studenten en ouderen samen.We willen een andere bouwvisie. Levensloop bestendig maar zeker ook duurzaam

10. Betaalbaar OV

11. Energietransitie

12. Leefbaarheid

50PLUS Overijssel is ook van mening dat we nog niet het uiterste hebben behaald om het OV voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden.

Niet ten koste van onze inwoners. Niet de rekening van gasloos wonen naar de bewoners. Nadenken over andere vormen. En dan niet alleen windenergie, maar ook investeren in alternatieve vormen zoals Waterstof, Thorium en bijv. blauwe energie.

Deze blijft in Overijssel stabiel maar daarmee zijn we er nog lang niet. Leefbaarheid is dermate belangrijk dat dit als rode draad terugkomt in het verkiezingsprogramma van 50PLUS Overijssel.

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

2


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

WAT WILLEN, KUNNEN EN DOEN WIJ? WERKGELEGENHEID

LEEFBAARHEID

ONDERNEMEN

Veel werkeloze 45plussers komen niet aan het werk.

Leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland, is essentieel.

Daarom moet aanname van werkeloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en benodigde omscholing worden gestimuleerd (human capital agenda).

Faciliteiten zoals betaalautomaten, buurtsupers, geneeskundige zorg en bereikbaar OV moeten in stand blijven.

(Her)gebruik / herinrichting bedrijventerreinen moet plaatsvinden met zo min mogelijke aantasting van de natuur. Duurzaam en energieneutraal bouwen moet een harde eis zijn.

Bij Provinciale aanbestedingen krijgen bedrijven die hieraan voldoen voorrang.

Leefbaarheid impliceert ook veiligheid. Zowel binnen- als buitenshuis.

DUURZAAMHEID

WONEN

Duurzaamheid (milieu en energie) moet worden gestimuleerd.

Langer thuis wonen voor ouderen is prima, maar draag dan ook zorg voor betaalbare levensloopbestendige en duurzame woningen.

Echter de rekening mag niet alleen bij de inwoners worden gelegd. Dit impliceert investeringen door de Provincie en het eventueel verstrekken van renteloze duurzaamheidsleningen.

Stimuleer het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Huurprijzen van sociale woningen moeten worden bevroren. Relatief nieuwe woonvormen zoals “Knarrenhoven”, erfdelen, Tiny Houses en samenleven van “jong en oud” moeten worden omarmd en bevorderd.

BOVENREGIONAAL De Provincie moet zich hard maken voor haar inwoners, ook bij onderwerpen die niet direct aan de Provincie zijn toebedeeld. Vliegveld Lelystad pas open na herinrichting luchtruim. WMO gelden oormerken voor zorgtaken. Geen afvalwaterinjecties etc. in de ondergrond. Hier niet meer gas winnen omdat de gaswinning in Groningen moet worden verminderd.

Geen nieuwe bedrijventerreinen zolang er nog ruimte is op bestaande terreinen.

Dat geldt ook voor asbestsanering, zowel voor ondernemers als particulieren.

OPENBAAR VERVOER VERKEER&VERVOER

Herijking OV is niet te voorkomen.

Evenredige verdeling van gelden tussen OV en weg-infrastructuur. N-wegen moeten worden aangepast zodat veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd.

Maar de herijking mag niet ten koste gaan van de reiziger. OV moet voor iedereen bereik- en betaalbaar blijven.

De Provincie moet meer doen om het RIJK te houden aan de verbetering van Rijkswegen.

Reizen buiten de spitsuren moet voor ouderen en sociaal zwakkeren gratis of in ieder geval significant goedkoper worden.

De N35 maar ook de verbreding van de A1 moet worden aangepakt.

FINANCIEN Geen verhoging Provinciale opcenten en nog meer inspanning om Europees geld of Rijkssubsidies te verwerven.

AOW&PENSIOEN Gepensioneerden mogen niet langer de melkkoe van de overheid zijn. De AOW moet worden verhoogd, de pensioenen geïndexeerd en de AOW leeftijd z.s.m. terug naar 65 jaar.

DAT WILLEN, KUNNEN EN DOEN WIJ! Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

3


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

Hoofdstad van onze mooie Provincie Overijssel. Vroeger al bekend, als Hanzestad langs de groothandelsroute de IJssel, nu belangrijk knooppunt tussen Noord en Zuid en Oost en West Nederland. Bijna 130.000 inwoners verdeeld over de stad Zwolle en 4 buurtschappen. Met 490 rijksmonumenten en musea zoals “de Fundatie” met recht een cultuurhistorische stad. Een echte bruisende stad waar festivals en evenementen zoals Carnaval, Koningsdag, het Bevrijdingsfestival en het Stratenfestival niet mogen ontbreken. Allemaal, voor iedereen toegankelijk en laagdrempelige evenementen. Wij vinden leefbaarheid en bereikbaarheid een belangrijk vereiste. Dus kijken wij zeer kritisch naar de herijking van het OV. Dat er kosten moeten worden bespaard begrijpen we, maar niet ten koste van de reizigers. De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel zijn het erover eens dat de Spoorzone dé belangrijkste ontwikkellocatie in de stad Zwolle is. .

Een tweede belangrijk onderwerp voor 50PLUS Overijssel is de werkgelegenheid voor 45plussers. Hoewel het beter gaat met de economie blijft de groep langdurig werkelozen met een leeftijd van 45 jaar of ouder ver achter bij het verkrijgen van werk. . Dat baart ons zorgen. Uiteraard niet alleen in Zwolle, maar ook in de rest van Overijssel. In Zwolle echter is 50PLUS Overijssel in gesprek met zowel de gemeente, als het UWV en de onderwijsinstellingen zoals bijv. het Deltioncollege om te bezien of langdurig werkeloze 45plussers met een technische achtergrond, niet kunnen worden omgeschoold naar een ander technisch beroep, waar de vraag naar personeel groter is of wordt.

Als derde belangrijk onderwerp zien wij het uitstellen van de opening van Lelystad airport. 50PLUS is geen tegenstander van de openstelling, maar eist dat dan eerst het luchtruim moet worden heringedeeld. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om de dalende en opstijgende vliegtuigen op een grotere hoogte boven bijv. Berkum te laten passeren. Dit met uiteraard een lagere geluidshinder. Natuurlijk zijn er, ook in Zwolle, meer Provinciale onderwerpen welke van belang zijn. Deze vindt u terug bij onze speerpunten of in ons verkiezingsprogramma. 50PLUS is er voor iedereen in Overijssel, dus ook zeker voor de inwoners van Zwolle. Ook voor u.

Speerpunten voor Zwolle * Een bruisende stad waar het prettig wonen is * Ontsluiting van station Stadshagen * Aandacht voor werkgelegenheid voor 45 plussers * Geen overlast van vliegveld Lelystad

Beide overheden hebben hun ambities voor de Spoorzone uitgewerkt in het rapport ‘Stad en spoor verbonden’. Ze hebben dat gedaan in nauwe samenwerking met NS en ProRail. Het rapport vormt de basis voor de besluiten van de partners over investeringen in het station en de Spoorzone. Daarom vindt 50PLUS Overijssel het onbegrijpelijk dat men niet in staat lijkt te zijn om Station Stadshagen te ontsluiten. Er moeten toch alternatieven mogelijk zijn om station Stadshagen wel in de dienstregeling op te nemen. Bijvoorbeeld door een dubbele machinisten bezetting, waardoor verloren tijd in Zwolle kan worden gecompenseerd.

De trein Zwolle - Kampen stopt in december ook in Stadshagen De gemeente bestaat uit Grafhorst, ’s-Heerenbroek, IJsselmuiden, Kamperveen, Wilsum, Zalk en Kampen zelf. In de gemeente wonen 53.372 inwoners (31 mei 2018), hiermee is het naar inwoners de 76e gemeente van Nederland. Haar oppervlakte bedraagt zo’n 162 km², waarvan slechts een klein gedeelte water. Gedeeltelijk ligt de gemeente in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Zij is bestuurlijk door middel van een Netwerkstad-overeenkomst verbonden met Zwolle. Buiten de bebouwde kernen kenmerkt de gemeente zich door de Rivier de IJssel, het Zwarte Water en het ontstane “Kampereiland”. Het gevaar van het wassende water is altijd aanwezig geweest. Maatregelen zoals bijv. het pas geopende wateroverloopgebied Reevediep, waardoor bij hoogwater de waterstand ongeveer 45 – 60 cm lager kan uitkomen, worden door 50PLUS Overijssel dan ook toegejuicht. Het Openbaar Vervoer ligt Provinciaal onder druk. Mogelijk zou de huidige bereikbaarheid niet meer gegarandeerd kunnen worden. 50PLUS Overijssel is het hier niet mee eens. Wij zijn van mening dat in ieder geval de huidige bereikbaarheid moet worden bestendigd. Dus bijvoorbeeld de stadsbuurtbus (lijn 11) moet wat ons betreft blijven tenzij er een ander betaalbaar alternatief wordt aangeboden. 50PLUS Overijssel zet zich daar nu al voor in en zal dat blijven doen. Bereikbaarheid maakt deel uit van de leefbaarheid en is dan ook één van onze speerpunten. Veel oudere inwoners zijn namelijk afhankelijk van het OV.

4. John van Doorn Kampen

KOSTEN BLUNDERS KAMPERLIJN BEHOREN BIJ DE VEROORZAKER 50PLUS is een voorstander van vervoer van deur naar deur. Dus een mix van trein, bus, minibus en OV taxi bijvoorbeeld. Reizen wanneer je wilt, waarvandaan je wilt en waar naar toe je wilt. En de treinen; het wordt tijd dat alle treinvakken worden geëlektrificeerd (Dieseltreinen komen niet in de buurt van duurzaamheid) en enkele banen zijn niet meer van deze tijd. En bij blunders zoals bij de Kamperlijn moet de Provincie zich hard blijven maken om de kosten te leggen bij de veroorzaker. 50PLUS Overijssel blijft van mening dat de oudere reiziger, maar ook de minder vermogende reiziger, best met korting gebruik zou moeten kunnen maken van het Provinciale OV. En dat hoeft wat ons betreft echt niet in het spitsuur, wanneer de bussen propvol zitten met bijv. studenten. Nee, laat ze reizen tegen een significant lager bedrag buiten de spitstijden. Dit is voor deze reizigersgroep beter, maar draagt ook bij aan een beter vulling van het OV. Het is mooi dat er nu een oplossing komt voor het openen van station Stadshagen in dec 2019, maar het blijft toch op zijn minst vreemd dat die oplossing zo lang (2 jaar na oplevering) op zich heeft laten wachten.

In de gemeente Kampen (’s Heerenbroek) loopt een hoogspanningslijn over een aantal woningen. Dit vindt 50PLUS Overijssel niet meer van deze tijd. Dat brengt ongemakken mee en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Veiligheid staat bij ons voorop.

Veiligheid houdt ook in dat bewoners met een veilig gevoel over straat kunnen. Echter het blijkt dat het veiligheidsgevoel bij bewoners wordt aangetast door een aantal bewoners van het AZC uit Dronten.

50PLUS Overijssel is dan ook van mening dat in overleg met de gemeente en de netbeheerder moet worden gezocht naar een passende oplossing.

50PLUS Overijssel wil derhalve voldoende politietoezicht en handhaving tegen criminele activiteiten. Inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen omgeving.

Speerpunten voor Kampen * Een veilige leefomgeving * Hoogspanningkabels ondergronds * Treinverbinding met station Stadshagen in Zwolle * Betaalbaar en bereikbaar OV

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

4


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND” Wonen is hier een belangrijk thema (zie de plannen voor de kop van de boulevard) evenals cultuur en uitgaan en daar dit de leefbaarheid ten goede komt, juichen wij dit toe. Enschede is op de goede weg de stad economisch te versterken. De vraag is wat deze ontwikkeling voor invloed heeft op haar directe omgeving? Duidelijk is dat Hengelo en Almelo achter blijven op deze positieve ontwikkeling in Enschede.

Gemeente Enschede bestaat buiten de stad Enschede uit Boekelo, Lonneker, Usselo en Glanerbrug. De gemeente telt 157.907 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) van 160 nationaliteiten. Enschede is de grootste stad (maar niet de hoofdstad) van Overijssel en naar inwoneraantal de dertiende gemeente van Nederland. De gemeente Enschede werkt samen in de Regio Twente en is deelnemer aan de EUREGIO. EUREGIO zou moeten zorgen voor een betere samenwerking (werkgelegenheid zonder grenzen) met het Duitse achterland. Enschede is verder bekend van de Universiteit Twente. Dé technische universiteit met wereldwijde maatschappelijke impact. De enige American-style campus in NL. Maar ook de Technology Base op voormalige vliegbasis Twente heeft grootse allure. Hier wordt binnenkort een enorme lithiumfabriek gebouwd. En dan is er ook nog het businesspark XL, het grootste bedrijventerrein van Overijssel. Maar toch kent Twente het grootste aantal werkzoekenden in Overijssel.

Hier ligt volgens 50PLUS Overijssel een taak voor de provincie. Zij moet de ontwikkeling in Enschede stimuleren en daarnaast bewaken dat dit niet ten koste gaat van Hengelo/ Almelo en de rest van de omgeving.

De Technology Base onderscheidt zich door hoogwaardige technologie.

Enschede heeft haar ziekenhuis nog niet zolang geleden totaal vernieuwd tegen hoge kosten midden in het centrum van de stad. Het ziekenhuis zit in financieel zwaar weer (heeft al en ingrijpende reorganisatie achter de rug).

Dat baart 50PLUS Overijssel zorgen. En zeker de werkgelegenheid voor 45plussers loopt achter bij de rest. Hoewel het beter gaat met de economie blijft juist die groep ver achter bij het verkrijgen van werk.

Ook de Zorggroep Twente in Hengelo en Almelo hebben het zwaar. In feite is er een overcapaciteit aan bedden (typisch een gevolg van de vrije markt) veroorzaakt omdat men niet voldoende heeft samengewerkt in stedelijk verband.

Wat ons betreft zou één van de speerpunten voor Enschede Onderwijs en de daaruit voortkomende werkgelegenheid moeten zijn.

Een ziekenhuis midden in het centrum is niet handig, duur en de bereikbaarheid is niet ideaal. Waar we in ieder geval voor moeten waken is dat in navolging van Flevoland ziekenhuizen failliet worden verklaard met alle gevolgen van dien. Uiteraard zijn er nog veel meer onderwerpen voor Enschede van belang. Voor onze overige verkiezingspunten verwijzen we graag naar ons verkiezingsprogramma.

Enschede wil de stad aantrekkelijker maken voor de hoger opgeleiden zodat zij zich hier ook na hun studie blijvend vestigen. Dit doet Enschede door het centrum van de stad aantrekkelijker te maken voor deze groep.

Speerpunten voor Enschede * Werkgelegenheid zonder grenzen * Een financieel gezonde ziekenzorg * Aandacht voor werkgelegenheid voor 45 plussers * Onderwijs

Maar ook op milieugebied heeft Tubbergen meer aandacht nodig.

Met 11 dorpskernen, ruim 21.300 inwoners en een oppervlakte van ruim 147 km2 maakt gemeente Tubbergen deel uit van het Twentse deel van Overijssel. Midden in de Twentse natuur met zijn coulisselandschap en tegen de Duitse grens aan kent Tubbergen reeds menselijke aanwezigheid sinds de steentijd. Er zijn dan ook meerdere archeologische vindplaatsen en vondsten bekend. Tubbergen is een gemeente met veel agrariërs, die het soms moeilijk hebben doordat er betrekkelijk veel Natura 2000 gebied is. Dit geeft voor veel boeren onoverkomelijke problemen. Zij zijn aan strenge Europese regelgeving gebonden. Zij mogen in feite niets met hun grasland doen met alle gevolgen van dien. Zij mogen daar niet bemesten, mogen niet omploegen en opnieuw inzaaien, waardoor het land veel minder waard wordt. Regelgeving die in Duitsland en Nederland anders wordt geïnterpreteerd. Hier is sprake van rechtsongelijkheid. Als het in Duitsland toegestaan is, dan ook in Nederland.

In de jaren zeventig kwam de gemeente in het nieuws vanwege een groot milieuschandaal. Nabij het kerkdorp Vasse is een zandafgraving jarenlang gebruikt als dumpplaats voor chemisch afval. Helaas bleef het hier niet bij. Tubbergen kwam de laatste jaren v.w.b. milieu ook in het nieuws door lekkende installaties van de NAM. 50PLUS Overijssel is van mening dat afvalwater aan de bron moet worden gezuiverd (dus bij de plekken waar olie wordt opgepompt) en NIET over grotere afstand moet worden getransporteerd, met de kans op lekkage en verontreiniging, om daarna te worden geïnjecteerd in de ondergrond. 50PLUS Overijssel heeft de afgelopen periode al geageerd tegen deze afvalwaterinjecties in Twente en zal dat de komende periode ook blijven doen. Weliswaar is de ondergrond formeel niet de verantwoordelijkheid van de Provincie, maar wij vinden dit dermate belangrijk dat we dit toch graag op de agenda houden. Het zuiveren aan de bron is voor ons ,op dit moment, de enige acceptabele oplossing. En het kan, ook tegen significant lagere kosten dan die de NAM presenteert.

Geen transport van afvalwater

50PLUS vindt dat de kosten minder zwaar wegend moeten zijn dan vervuiling van de ondergrond en mogelijke gezondheidsrisico’s voor onze inwoners. Tubbergen behoort al jaren tot één van de veiligste gemeentes van Nederland en dat moet zo blijven. Veel (oudere) mensen zijn aangesloten op het persoonsalarm. Dat wil zeggen dat zij met een druk op de knop de alarmcentrale aan de lijn krijgen. De plaatselijke politie heeft goed contact met de bevolking, zoals dat hoort. Dit verdient navolging in andere gemeenten.

Speerpunten voor Tubbergen * Een veilige leefomgeving * Gelijke kansen voor agrariërs * Geen afvalwaterinjecties

50PLUS Overijssel wil zich de komende periode dan ook richten op leefbaarheid en daar hoort veiligheid zeker bij. Maar ook het zorgdragen dat onze planeet leefbaar blijft. Door de natuur en ondergrond niet onnodig te bevuilen. Daar zullen we ons de komende periode dan ook hard voor maken.

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

5


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND” Fred Kerkhof van 50PLUS bereikte het meest in Overijssel Fred Kerkhof van 50PLUS bereikte het meest in Overijssel. Binnenkort mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het terugblikken op de afgelopen vier jaar is dan ook begonnen. Wat hebben de partijen bereikt en wie heeft het meeste bereikt? 50PLUS blijkt relatief het succesvolst in de Overijsselse politiek. Als je de ingediende moties van de afgelopen vier jaar bekijkt, blijkt dat van de ChristenUnie de meeste moties zijn aangenomen, maar toch is in verhouding 50PLUS het meest succesvol de afgelopen jaren. Die partij moet als eenmansfractie opboksen tegen de partijen met meer fractieleden en dat doet lijsttrekker Fred Kerkhof knap. Driekwart van zijn ingediende moties is aangenomen.

10. Jeannette de Caluwé Deventer Gemeente Deventer bestaande uit Bathmen, Colmschate, Deventer, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar maakt deel uit van de Stedendriehoek samen met Apeldoorn en Zutphen. Met bijna 100.000 inwoners kunnen we ook echt spreken over een stadsregio. Cultuur De “koekstad” Deventer is zeker ook bekend als cultuurstad. Het 1250 jarige (2018) Deventer leeft en bruist. Bekend door de jaarlijkse boekenmarkt, het beroemde Dickensfestijn en het festival “Deventer op stelten”. 50PLUS Overijssel vindt cultuur belangrijk. We zijn dan ook van mening dat cultuur generaties bij elkaar kan brengen. Ook kunst hoort hierbij. Daar moet je als Provincie ruimte aan bieden. Denk aan het Havenkwartier. Het is een karaktervol gebied waarin industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en wonen gecombineerd worden met een binnenhaven. Naast de vaste inwoners vinden er vele publieksactiviteiten plaats. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en dat is juist één van de speerpunten van 50PLUS Overijssel.

De lijsttrekker en oud-militair heeft wel een verklaring voor zijn succes. “Ik heb een gunfactor. Dat krijg je als je soms met andere partijen meebeweegt, dan willen ze ook wat terugdoen”, meent Kerkhof. “En bovendien doen de moties die wij indienen er ook echt toe. Dat zien andere partijen ook.” Het meest trots is Kerkhof op de motie over leeftijddiscriminatie die hij samen met de PvdA indiende. “Het was op dat moment zo dat er signalen waren dat mensen van 75 jaar en ouder geen duurzaamheidslening konden krijgen. Met als gevolg dat Overijssel naar aanleiding van die motie de enige provincie is waar geen leeftijdsonderscheid meer is voor die leningen.”

bron: RTV Oost - 17 januari 2019

Voor agrariërs en ondernemers bestaat er een subsidieregeling. Maar wat nu voor particulieren?

Het is sowieso maar de vraag of we in staat zijn om alle asbestdaken in 2024 te vervangen.

De meeste particulieren hebben hooguit een dakje op de schuur dat ze moeten vervangen, dus dit is nog wel te doen. Maar er zijn ook particulieren met een woning met een asbestleien dak. In Deventer zelf in ieder geval in een hele wijk. Daarbij lopen de kosten per huishouding op van € 17.000 tot zelfs € 33.000. 50PLUS is van mening dat je de rekening niet eenzijdig bij de huidige eigenaren kunt neer leggen.

Wij vinden dat je eerst moet kijken naar de staat van de daken en dan prioriteiten moet stellen welke daken eerst moeten worden gesaneerd. En subsidie dan niet alleen voor ondernemers, nee ook voor particulieren. En last but not least zijn wij van mening dat, indien er geld voor moet worden geleend, dit renteloos moeten kunnen en uiteraard zonder leeftijdscriterium. Asbestsanering mag geen verdienmodel worden.

Woonvormen Bij leefbaarheid denken wij in de eerste plaats aan wonen en werken. Zo lang mogelijk thuis wonen in desnoods een aangepaste levensloopbestendige woning. Maar als dat nu echt niet meer kan? In Deventer hebben ze een mogelijke oplossing: Bij woon- en zorgcentrum Humanitas wonen studenten tussen de ouderen. Ze wonen er kosteloos, in ruil daarvoor verrichten ze 30 uur per maand werkzaamheden voor de ouderen. Dit soort initiatieven omarmt 50PLUS. Op deze wijze draag je bij aan huisvesting voor studenten en een betere zorg voor ouderen. Zo lang mogelijk thuis wonen. Levensloopbestendig, maar ook duurzaam. Duurzaam Bij duurzaam hoort ook asbestvrij. Sinds 1993 mag asbest niet meer in de bouw gebruikt worden en in 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zin. Prima, maar wie moet dat dan betalen?

VETERANENBELEID. Nederland kent meer dan 111.000 Nederlandse Veteranen. Dit zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies. Van de Tweede Wereldoorlog tot en met Mali. Van deze groep zijn er 30.000 nog in actieve dienst als militair. 50PLUS heeft in haar Landelijke programma staan dat Veteranen blijvende waardering en erkenning verdienen. Maar ook dat de subsidies van de Rijksoverheid t.b.v. de jaarlijks te houden “Veteranendag” en andere activiteiten op peil blijft. Op Landelijk niveau is het Veteranenbeleid min of meer op orde. De Veteranen zijn goed in beeld en er bestaan overkoepelende organisaties zoals bijv. het Veteraneninstituut. Maar gelukkig faciliteren ook steeds meer gemeentes, ook in Overijssel, lokale veteranenactiviteiten, bijv. door het houden van een lokale Veteranendag of bijeenkomst, maar ook Veteranen café’s en inloophuizen, waar de Veteraan zich thuis voelt onder gelijkgestemden. Echter dit beleid ligt bij de gemeentes en is niet gelijkluidend. In de ene gemeente wordt iedere Veteraan uitgenodigd voor bijeenkomsten, terwijl in andere gemeentes de Veteranen niet goed in beeld zijn.

gehele woonwijken met asbest-leien daken

foto: Ronald Hissink

De ene gemeente subsidieert een inloophuis, bij de andere gemeente moet de Veteraan betalen om mee te kunnen doen met een activiteit. En Provinciaal is er op dit moment, wat Veteranen betreft, nog helemaal niets geregeld. 50PLUS Overijssel zou dit graag anders zien. Veteranen, oud en jong, verdienen erkenning en ons “respect”. Wij vinden dat ook de Provincie haar steentje hierin bij mag dragen. Bijv. financieel, maar ook een Provinciale Veteranendag ligt in de mogelijkheden. Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Hoe mooi zou het zijn dat Overijssel haar Veteranen dan extra in het zonnetje zet. 50PLUS Overijssel gaat dit in ieder geval de komende periode bij PS onder de aandacht brengen, want “onze” Veteranen verdienen dit.

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

6


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND” Speerpunten voor Hengelo Gemeente Hengelo bestaande uit het kerkdorp Beckum, de buurtschappen Oele en Woolde (grotendeels) en Hengelo stad heeft een inwoneraantal wat jaarlijks iets krimpt; van 80.950 in 2013 tot 80.593 in 2018 (zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd).

* Werkgelegenheid zonder grenzen * Levensloop bestendig wonen * Aandacht voor werkgelegenheid van 45 plussers Bij de ontwikkeling van de economie (dus ook de werkgelegenheid) speelt Enschede de hoofdrol en blijft Hengelo achter. 50PLUS Overijssel is van mening dat de Provincie meer zou moeten doen om de economie in Hengelo te stimuleren. De maakindustrie zorgt voor meer werkgelegenheid voor MBO of lager geschoolden. Deze hebben ook recht op werk. En zeker in de “maakindustrie” ziet 50PLUS Overijssel voor hen een kans. Hengelo zou volgens ons meer kunnen inzetten op levensloop bestendig wonen. Dit impliceert dat er ook meer moet worden gekeken naar ouderenzorg. De Zorggroep Twente in Hengelo heeft het zwaar. In Hengelo ligt het ziekenhuis buiten het centrum.

50PLUS Overijssel wil dat zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft. Dus geen faillissement zoals bijv. de Flevoland ziekenhuizen met alle gevolgen van dien. Maar Hengelo kent ook mooie projecten. De toegangspoort vanaf de A35 richting centrum wordt gedomineerd door de Boekelosebrug over het Twentekanaal. Gefinancierd door gemeente, Rijswaterstaat en de Provincie Overijssel is hier de eerste Nederlandse brug met zonnecellen in het wegdek ontstaan. Een brug waar vooral fietsers en voetgangers extra de ruimte hebben gekregen. Uiteraard kunnen we ook voor de inwoners van Hengelo meer betekenen. Daarvoor verwijzen we graag naar ons verkiezingsprogramma.

De gemeente Hengelo werkt samen in de Regio Twente en is deelnemer aan de EUREGIO. EUREGIO zou moeten zorgen voor een betere samenwerking (werkgelegenheid zonder grenzen) met het Duitse achterland.

De Boekelosebrug

Hengelo is qua inwoneraantal, na Enschede, Zwolle en Deventer de vierde stad van Overijssel.

De eerste Nederlandse brug met zonnecellen in het wegdek

Hengelo wordt vaak gezien als een (voormalige) industriestad. Door de grote metaalindustrie van weleer wordt Hengelo ook wel ‘metaalstad’ genoemd. Daarnaast zijn er van oudsher grote elektrotechnische en chemische bedrijven gevestigd. Toch kent Twente het grootste aantal werkzoekenden in Overijssel. Volgens de statistieken van het CBS betreft dat met name de werkgelegenheid voor 45plussers die blijft achterlopen bij de rest.

Zwartewaterland bestaande uit Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Kamperzeedijk-Oost en West met zijn 22.500 inwoners is genoemd naar het nabij gelegen “Zwarte Water”. Genemuiden is vooral bekend als het centrum van de Nederlandse tapijtindustrie. Het plaatsje Hasselt is één van de kleinere Hanzesteden. Kamperzeedijk-Oost en West liggen op de al eeuwen belangrijke Noordelijkste dijk van de Mastenbroekpolder. En Zwartsluis op de splitsing van Zwarte Water en het Meppelerdiep staat in het teken van havenactiviteiten. Gemeente Zwartewaterland heeft door zijn ligging aan het water veel te maken met watertoerisme, maar zeker ook met een boeiende flora en fauna, met veel water- en weidevogels.

Economisch gaat het best goed in de gemeente. Zeker de tapijtindustrie zorgt voor veel werk. Toch geldt ook hier dat werkeloze 45plussers relatief langer werkeloos zijn dan jongeren. 50PLUS Overijssel vindt dit zorgwekkend en wil dan ook dat er maatregelen komen om deze groep versneld aan werk te helpen . Hasselt was de gemeente waar 50PLUS Overijssel zich hard gemaakt heeft om de permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken. Provinciale regelingen in de omgevingsvisie verhinderden dit. Met als gevolg dat, bijv. in Hasselt, een verouderd recreatiepark begon te verloederen. Verval en criminaliteit vierden hoogtij. Mede door 50PLUS Overijssel heeft de gemeente meer ruimte gekregen om permanente bewoning hier toe te staan. Toch wordt er hier volgens ons nog te vaak vastgehouden aan moeilijke regelgeving. Wij zijn van mening dat dit beter en regelluwer mogelijk moet zijn. Een punt van zorg is de Provinciale weg N331. Ondanks lopende verbeteringen is deze weg nog steeds niet optimaal ingericht. Er wordt op dit moment aan gewerkt, maar kan de huidige grote verkeersstroom van en naar Zwolle ternauwernood aan.

werkzaamheden N331 foto provincie Overijssel 50PLUS Overijssel is dan ook van mening dat deze weg nog wel wat meer prioriteit nodig heeft. Maar ook de herijking Openbaar Vervoer zou mobiliteitsproblemen in de regio kunnen veroorzaken. Wij zijn van mening dat iedere Plaats, stad, dorp of buurtschap met het OV bereikbaar zou moeten zijn. Vervoer op maat (en evt. op afroep) is voor ons dan ook voorwaarde bij het uitgeven van de nieuwe concessie. En wij zijn van mening dat ouderen en/of sociaal zwakkeren buiten de spitsuren gratis of tegen significant lagere tarieven zouden moeten kunnen reizen.

Speerpunten voor Zwartewaterland * Betere bereikbaarheid met OV. * Permanente bewoning recreatiewoningen. * Aandacht voor werkgelegenheid van 45 plussers. Het Tapijtmuseum in Genemuiden

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

7


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

De huidige Vechtdalse gemeente is na een gemeentelijke herindeling in 2001 ontstaan uit de voormalige gemeenten Hardenberg, Avereest en Gramsbergen. Het inwonertal van deze gemeente bedraagt 60.544 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) en de oppervlakte van de gemeente, die bestaat uit 15 woonkernen en 14 buurtschappen, beslaat 317,24 km². Hardenberg is nu nog de enige Overijsselse gemeente waar 50PLUS zitting heeft in de gemeenteraad. Binnen Overijssel heeft de kern Hardenberg de status van “streekcentrum” gekregen. Echter dat schept naar onze mening ook verplichtingen. 50PLUS Overijssel is bijv. voorstander van de invoering van de koopzondagen en een parkeervriendelijk klimaat. Punten waar onze Hardenbergse fractie zich hard voor maakt. Gemeente Hardenberg heeft, net als 50PLUS Overijssel, een hoge ambitie wat duurzame energie aangaat. In 2030 moet er 30% aan duurzaam energie gerealiseerd zijn. Onlangs heeft de gemeenteraad een “go” gegeven voor 7 pilots zonneparken. Gemeente Hardenberg heeft een afwegings kader waaraan een pilot moet voldoen. Een van de punten van dit afwegingskader is draagvlak. 50PLUS Overijssel vindt draagvlak een voorwaarde om zo’n project uit te voeren..

2. Linda Verschuur-Otter (Slagharen) Zonneparken dragen bij aan de energietransitie, maar wij zijn ook van mening dat veel daken, ook al liggen deze gunstig t.o.v. de zon, nog onbenut zijn. Wij vinden dat ook deze daken als mogelijkheid voor het opwekken van zonneenergie meegenomen moeten worden in de besluitvorming. 50PLUS Overijssel is een groot voorstander van duurzame energie (wind, zon en aardwarmte) en innovatie en is zich ervan bewust dat er doelstellingen behaald moeten worden zowel vanuit het Rijk, Provincie en Gemeente. Echter ook zijn wij van mening dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig bij de inwoners neer gelegd kan en mag worden. De bereikbaarheid tussen verschillende kernen met Openbaar Vervoer en Hardenberg-stad is nu al niet optimaal. 50PLUS is bang dat bij de herijking van het OV dit nog slechter gaat worden. 50PLUS Overijssel is van mening dat bereikbaarheid van alle kernen een harde eis in het Programma van Eisen moet zijn. Om senioren waardig oud te laten worden in gemeente Hardenberg wordt er een lokaal ouderenakkoord opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt om doeltreffend te investeren in onder andere zorg en ondersteuning, mantelzorg, levensloopbestendig wonen en aanpak van eenzaamheid. 50PLUS Overijssel juicht dit van harte toe. Ouderen moeten/willen/kunnen langer thuis wonen als er goede regelingen worden getroffen (bijvoorbeeld technologie, ondersteuning in de huishouding, inzetten van een casemanager).

Speerpunten voor Hardenberg * Gunstig winkelklimaat (parkeren, koopzondag) *Betere bereikbaarheid met het OV * Energietransitie door bijv. zonneparken * Meer sociale levensloopbestendige huurwoningen

50PLUS vindt dat de Provincie best wat meer mag investeren om deze regio als toeristische trekpleister op de kaart te zetten.

Ommen met zijn 6 woonkernen en 18 buurtschappen telt 17.686 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) op een oppervlakte van 181,98 km². Ommen heeft daarmee een bevolkingsdichtheid van 97 inwoners per vierkante kilometer, de laagste van alle gemeenten van de provincie Overijssel.

De gemeente wordt gedomineerd door de N340. Over deze route is samen met de noordelijk gelegen N377 veel te doen geweest. 50PLUS Overijssel is bij de plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren steeds voor een Noordelijke variant geweest. Weliswaar had dit een negatieve invloed gehad op de buurtschap Witharen, maar voor de overige kernen was dit een verbetering van verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming geweest.

Eén van de bekendste buurtschappen is Ommerschans. Deze voormalige vesting, ten zuiden van Balkbrug, maakt sinds 1818 deel uit van de koloniën van Weldadigheid. Vorig jaar (bij het 200 jarig bestaan) heeft men getracht om de koloniën op de werelderfgoedlijst te krijgen. Dit is in eerste instantie niet gelukt.

Nu er voor een verbetering van de huidige N340 is gekozen is 50PLUS Overijssel een voorstander van maatregelen die de huidige verkeerssituatie verbeteren. Waarbij in ieder geval de zwakkere verkeersdeelnemers (wandelaars, fietsers en scholieren) zich veiliger moeten kunnen verplaatsen.

50PLUS Overijssel is van mening dat de Provincie zich nog meer moet inspannen om dit alsnog te laten lukken. De koloniën zijn van grote invloed geweest op ons huidige sociale stelsel, op de leerplichtwet etc. Het Vechtdal is één van de parels van onze Provincie. De natuur leent zich uitstekend voor een mooie wandeling of fietstocht. Jaarlijks trekken dan ook veel toeristen en dagjesmensen naar deze regio.

Vanaf 1987 ben ik werkzaam geweest als verzorgende/sociaal pedagogisch werker en verpleegkundige. Vanaf 2017 ben ik werkzaam als Casemanager (Dementie) en stagiaire Toegepast Gerontoloog (beleidsmedewerker) binnen een Zorggroep. Ik volg naast mijn baan de studie HBO Toegepast Gerontologie (afstudeer periode). Ik ben sinds 2018 gemeenteraadslid voor 50PLUS Hardenberg en wil mij hiernaast beschikbaar stellen als statenlid voor 50PLUS Overijssel. Ik stel mij kandidaat omdat ik het als meerwaarde zie om als gemeenteraadslid en statenlid te fungeren. Als gemeenteraadslid/casemanager en toegepast gerontoloog ben ik actief betrokken bij de ouderen in de samenleving. De hier uit onstane bevindingen/kennis/ervaring/input kan ik mee nemen naar de staten, als statenlid.

Ommen gekozen tot wandelgemeente 2013

Speerpunten voor Ommen *Ommerschans op de werelderfgoedlijst *Vechtdal als toeristische trekpleister op de kaart zetten *Verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

8


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

Gemeente Wierden bestaat uit het prachtige Brinkdorp Wierden en de dorps- en buurtkernen Enter, Hoge Hexel, Ypelo, Zuna, Enterbroek, Rectum, Het Loo, de Huurne en De Kolonie. De gemeente is gelegen tussen het Twentekanaal en het Wierdense Veld en telt ruim 24.000 inwoners.

3.Ria Smit (Wierden) Wie ben ik: Ik ben Ria Smit, in 2019 64 jaar jong, ik ben geboren, opgegroeid en woonachtig in Wierden. Ik voel me bevoorrecht al ruim 45 jaar te hebben mogen werken in diverse ondersteunende functies voor wat eerst het prachtige Korps Rijkspolitie was en nu de Nationale Politie.

De gemeente is rijk aan cultuur en historie. 50PLUS Overijssel vindt behoud hiervan belangrijk. 50PLUS Overijssel heeft als één van de speerpunten veiligheid. Sociale veiligheid, maar zeker ook verkeersveiligheid. Wij zijn van mening dat de verkeersveiligheid bij scholen hoogste prioriteit moet hebben. Kinderen in het verkeer zijn nu eenmaal extra kwetsbaar. 50PLUS Overijssel pleit dan ook voor het behouden van voorlichting aan scholieren.

Veiligheidsgevoel voor en van ouderen en zwakkeren in onze samenleving hebben mijn bijzondere aandacht. Veiligheid is zoveel meer als verkeersveiligheid. Zeker sociale veiligheid en veiligheid in en om het huis en op straat zijn van groot belang.

Maar ook veiligheid in de woonwijken van Wierden is essentieel, zeker voor de oudere inwoners. Voelen ouderen zich wel veilig in hun straat? Veiligheid, niet alleen in het verkeer, maar ook in en om het huis, in de straat in de buurt, bij het winkelen. Overvallen worden in je huis of op straat, of het afhandig maken van je pinpas met code. Allemaal zaken waar 50PLUS Overijssel aandacht voor vraagt in PS en hier ook daadwerkelijk wat aan wil doen.

Wierden kent veel fietspaden in en rondom de mooie natuurgebieden. Maar er zijn ook (nog) veel te smalle fietspaden waarop het moeilijk is elkaar te passeren, of waar te weinig ruimte is voor scootmobielen of aangepaste fietsen van mindervaliden. Niet overal is sprake van bebouwing, ook op afgelegen fietspaden dient men zich veilig te voelen. Hebben de e-bikers hun fiets voldoende onder controle? De gevolgen van fietsongelukken kunnen fysiek maar ook mentaal heftig zijn. Wierden is een mooie gemeente met veel natuurgebieden. Deze zijn voor inwoners en toeristen belangrijk. De Flora en fauna dienen op een goede manier beheerd te worden. Hiervoor is ook van overheidswege steun nodig. 50PLUS is dan ook van mening dat de Provincie hier haar steun aan moet geven. Door goede afspraken en indien nodig door financiële steun.

Ik ben dan ook een groot voorstander van levensloopbestendig (veiliger) maken van woningen. Hier hoort wat mij betreft ook zeker voorlichting omtrent oplichting en insluiping bij. Ieder jaar zijn senioren het slachtoffer van oplichters aan huis. En uiteraard dient de woning brandveilig te zijn. Ik ben voor het bewust maken van ouder worden in combinatie met verkeer, bijvoorbeeld bewustwording van de gevolgen van het sneller rijden van e-bikes en de daarbij horende controle over de fiets. Maar ook wil ik pleiten voor het dragen van een fietshelm. Liefst op vrijwillige basis. Ik vind persoonlijke aandacht, bezoekjes aan ouderen, thuis of in een verpleeghuis, een helpende hand, een wandelingetje of een ritje in de omgeving met iemand die er anders niet meer goed op uit kan belangrijk. Ook daar wil ik me voor inzetten. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit mijn leven verrijkt. Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor deze thema’s te gaan inzetten, samen met andere 50PLUS collega’s en zal daarbij zeker waar mogelijk de samenwerking zoeken met

andere partijen.

Ook Zorg en Welzijn heeft de aandacht in deze gemeente. Zij kennen daarvoor een zogenaamd “Sociaal Plein”. Het Sociaal Plein is gevestigd in het gemeentehuis te Rijssen en het Kulturhus te Holten. Rijssen-Holten ligt in Twente en Salland. In 2001 werd de Sallandse gemeente Holten met de Twentse gemeente Rijssen samengevoegd tot de gemeente met de werknaam Rijssen. Per 15 maart 2003 werd de naam gewijzigd in Rijssen-Holten. Op 31 mei 2018 bedroeg het inwonertal 38.108 (bron: CBS) op een oppervlakte van 94,40 km². De voormalige gemeente Holten was qua oppervlakte ongeveer drie keer zo groot als Rijssen, maar qua inwoneraantal circa drie keer zo klein. Het zuidelijk deel van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug ligt in de gemeente Rijssen-Holten. Dit zuidelijk deel omvat onder andere de Holterberg met daarop Natuurmuseum Holterberg. Sinds 2018 bestaat er binnen de gemeente maatwerkvervoer Twents Flex, een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer. Rolstoeltoegankelijke buurtbussen rijden op oproep tussen meer dan honderd haltes, waarbij wordt ingestoken op een maximale loopafstand van 200 meter. Daarnaast komt er een “Taxi voor iedereen”, die vervoert van deur tot deur. 50PLUS Overijssel is buitengewoon tevreden met dit initiatief. Zeker nu de herijking OV in Overijssel zijn beslag krijgt zou dit een voorbeeld moeten zijn van Openbaar Vervoer op maat. 50PLUS Overijssel is van mening dat dit soort initiatieven door de Provincie omarmd en ondersteund zou moeten worden.

50PLUS Overijssel vindt dat dit een voorbeeld mag en kan zijn van de wijze waarop gemeentes hun zorgverantwoordelijkheid kunnen vormgeven. Niet alleen vraag gestuurd, maar dicht bij hun inwoners. De Holterberg als deel van het Nationaal Park is een prachtig natuurgebied. Dit moet gekoesterd worden. Zorg voor de natuur, echter we moeten ervoor waken dat we hierin niet doorschieten. Een voorbeeld hiervan is het “behoud” van de Korhoender. Er is veel geld uitgegeven om deze in Salland uitgestorven soort terug te brengen. En nu dreigen grote stukken bos te worden gekapt om de leefomgeving van deze soort te verbeteren. 50PLUS Overijssel is van mening dat er eerst een grondig onderzoek moet worden uitgevoerd. Hierbij moeten zeker de direct omwonenden worden betrokken.

Maximale afstand 200 mtr tussen de haltes

Speerpunten voor Rijssen-Holten * Burgerparticipatie *Zorg en welzijn dragen bij aan leefbaarheid *Openbaar vervoer op maat, een voorbeeld hoe het ook kan!

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

9


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND” Speerpunten voor Twenterand Twenterand bestaat uit 4 dorpen t.w. Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is er gelukkig veel verbeterd: De structuur, de infra, winkels en bedrijvigheid. Den Ham is grotendeels gericht op toerisme en kent over het algemeen weinig problemen. Dat geldt in iets mindere mate ook voor Vriezenveen. Van oudsher zijn Westerhaar en Vroomshoop de gebieden die wat meer problemen kennen. Dat ligt aan de oorsprong van beide dorpen. Het zijn voormalige veenkoloniale gebieden. Dat vind je nog altijd terug in de hedendaagse bevolkingsstructuur. Vroomshoop stond in het begin van de 80tigerjaren van de vorige eeuw zelfs in het Guinness book of records in verband met de werkloosheid (46%). Gelukkig is dat nu verbeterd.

* Aandacht voor laaggeletterdheid *Een vitaal platteland * Spoorlijn Almelo - Mariënberg electrificeren De spoorlijn Almelo - Mariënberg valt regelmatig uit. Wij vinden dit onacceptabel. Dit kan niet en dit mag niet. Elektrificeren van dat traject is noodzakelijk. Niet alleen omdat elektrisch betrouwbaarder is, maar het is voor het milieu ook veel beter. Weg met die diesellocs. Wist u dat er ’s nachts op dat traject goederentreinen rijden die van Emmen naar Europoort Rotterdam gaan en puur en alleen vanwege het feit dat dit relatief kleine traject niet geëlektrificeerd is, het gehele traject met diesellocs wordt afgelegd?

Dat kan niet meer vandaag. 50PLUS Overijssel heeft zich provinciaal al drie jaar ingespannen om dat te veranderen en we zullen dat blijven doen. Als het gaat om veeteelt, 50PLUS is tegen mega varkensstallen en zal zich daar met hand en tand tegen verzetten. Dat kan niet qua dierenleed, maar ook vanwege de grote risico’s op ziekten en branden. Daar hebben we er genoeg van gezien in Nederland. Twenterand is zo’n gebied waar sprake is van plaatsing van dergelijke bedrijven. Wat ons betreft komen die er niet. Wat ons betreft wordt

Eén van de problemen die daar zijn oorsprong heeft is de laaggeletterdheid van een deel van de bevolking. Alhoewel dat steeds verder verbeterd, moet daar de nodige aandacht aan worden geschonken. Dit gebied kent een hoge graad van drugsgebruik (m.n. GHB) onder een deel van de jeugd. Dat moet stoppen en wel zo spoedig mogelijk. Voorlichting aan, opsporing (en vervolging) van, moeten prioriteit krijgen. Dat betekent extra inspanning, ook wat ons betreft van de provincie Overijssel. 50PLUS Overijssel wil zich daar sterk voor maken, want iedereen heeft recht op een goed en gezond leven, jong en oud, rijk en arm.

Almelo, Aadorp, Bornerbroek en Mariaparochie vormen samen de gemeente Almelo. De gemeente Almelo beslaat een oppervlakte van 69 km² en telt 72.816 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS), die Almeloërs worden genoemd. De gemeente maakt deel uit van de Regio Twente. Almelo ontstond in de middeleeuwen. Het meest prominent aanwezig is Huize Almelo wat al bestaat sinds de 12e eeuw en is tot op de dag van vandaag in handen van de familie Van Rechteren Limpurg. De familie had eeuwen verschillende rechten in de stad Almelo, waaronder dat om recht te spreken. Tegenwoordig houdt de graaf zich bezig met restauratie van oude panden in de binnenstad en het onderhouden van bossen die eigendom van de familie zijn. En de binnenstad van Almelo verandert echt. De waterlopen keren weer terug en veel karakteristieke gebouwen krijgen een herbestemming. 50PLUS Overijssel juicht dit toe. De Provincie stimuleert dan ook het zgn. circulair bouwen. Het hergebruiken van bestaande bebouwing of het hergebruiken van bouwstoffen. Het oude stadhuis kan daar een voorbeeldfunctie in vervullen. Denk aan kleinschalige winkelnering gecombineerd met galeries, culturele functies en verschillende woonvormen voor oud en jong, arm en rijk.

Elektrificeren van het traject Almelo - Mariënberg is noodzakelijk. In de 17e en 18e eeuw kwam de huisweverij steeds meer op. De entree in Almelo van de eerste stoommachine, in 1830, veroorzaakte een overgang naar fabrieksmatige productie. De textielindustrie werd ook bevorderd door de aanleg van het Overijssels Kanaal (in 1855) en de spoorlijn van Almelo naar Salzbergen, in 1865. Rond 1900 waren er dan ook vele zeer rijke families in Almelo en uit die tijd dateren veel landhuizen en villa’s in diverse stijlen zoals Jugendstil, expressionisme en neorenaissance. Vanaf de 60-er jaren kreeg de Almelose textielindustrie het door de goedkopere buitenlandse concurrentie erg moeilijk, wat tot massale bedrijfssluitingen leidde. Vandaag de dag zijn de effecten hiervan nog zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Veel textielfabrieken zijn afgebroken, maar sommige gebouwen zijn behouden gebleven. Net als in Enschede en Hengelo is dan ook de werkeloosheid onder 45plussers onze grootste zorg.

Oude fabriek, nu Grieks restaurant

Speerpunten voor Almelo * Circulair bouwen, *Behoud van karakteristieke elementen * Spoorlijn Almelo - Mariënberg electrificeren * Aandacht voor werkgelegenheid van 45 plussers

Oude graansilo, nu havenkantoor

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

10


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND” Speerpunten voor Hof van Twente De gemeente is ontstaan op 1 januari 2001 en is een samenvoeging van woonkernen Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en Ambt Delden. Oppervlakte 215,41 km2. In totaal 34.930 inwoners. Het gemeentehuis staat in Goor. De gemeente kenmerkt zich door relatief veel akkerbouw en veeteelt. Recreatie is een belangrijke inkomstenbron. Grootschaligheid in de landbouw is echter een bedreiging voor het behoud van het typerende coulisselandschap. Uitgangspunt van de gemeente is dat de Hof van Twente uiterlijk in 2035 klimaatneutraal is. De duurzame energie dient afkomstig te zijn uit zon, wind, biomassa en water. Iedere bewoner van de Hof kan zich aanmelden om digitaal mee te praten voor een duurzaam en groen Hof van Twente. In 2017 blijkt er onder de bewoners binnen de gemeente weinig draagvlak te zijn voor de mogelijke komst van windmolens. Eind 2018 is er goedkeuring gegeven voor 2 zonenergieparken, 8 en 16 ha groot.

Hertme, Zenderen en Borne vormen samen de gemeente Borne. Borne is een Twentse forensengemeente ten noordwesten van Hengelo. De gemeente telde op 31 mei 2018 23.186 inwoners (bron: CBS). Borne ligt bij de splitsing (knooppunt Buren) van de autosnelwegen A35 van Zwolle naar Enschede en de A1 van Amsterdam naar Oldenzaal en Duitsland. Het Station Borne wordt aangedaan door de sprinter Enschede - Apeldoorn en de sprinter Enschede - Zwolle. Daarnaast heeft Borne een busverbinding met Hengelo, Almelo, Vriezenveen en Weerselo. Juist deze verbindingen i.c.m. het mooie landschap maakt Borne tot een ideale uitvalsbasis voor forensen. Ook al grenst Borne niet direct aan buurland Duitsland vindt er toch, door de goede verbindingen en de aansluiting bij Euregio, veel grensoverschrijdende werkzaamheden voor. 50PLUS Overijssel is van mening dat het werken in ons directe buurland, maar ook het laten werken van Duitse vakmensen in de grensregio, eenvoudiger moet worden gemaakt. Wij denken dan aan het over en weer gelijkstellen van (vak) diploma’s.

* Klimaatneutraal in 2035 *Een vitaal platteland * Betaalbare duurzamen en levensbestendige huizen 50PLUS Overijssel ondersteunt deze aanpak volledig. Hier wordt gevolg gegeven aan de energietransitie, waarbij wordt gewerkt aan het benodigde draagvlak bij de inwoners (de direct betrokkenen). Vanwege de huidige leeftijdsopbouw van de bewoners binnen de gemeente, met relatief veel ouderen, is er onlangs een onderzoek gestart naar de woonwensen van jongeren. Dit zien wij als een te benutten kans. 50PLUS Overijssel pleit voor meer sociale woningbouw (huur en koop) van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige huizen. Ook zijn wij van mening dat indien er voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen beschikbaar komen er automatisch doorstroming ontstaat en grotere eengezinswoningen voor de andere groepen beschikbaar komen.

Klimaatneutrale gemeente in 2035

De A35 loopt richting Zwolle over in de N35. Deze Rijksweg is 50PLUS Overijssel een doorn in het oog. Wat een snelle verbinding van Oost naar West zou moeten zijn, is in de praktijk in de spitsuren niet veel beter dan een karrespoor. 50PLUS Overijssel is van mening dat in eerste instantie het Rijk deze weg zou moeten aanpakken, desnoods met voorfinanciering door de Provincie. Maar ook Provinciaal zijn verkeersverbeteringen noodzakelijk. Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Doorstroming staan voor ons voorop. 50PLUS is dan ook van mening dat de verkeersproblematiek in Zenderen (N743) al veel te lang duurt. Dit heeft voor 50PLUS Overijssel prioriteit.

Dagelijks rijden grote aantallen motorvoertuigen door Zenderen (foto ©Borne Boeit)

Speerpunten voor Borne * Leefbaarheid *Aanpakken verkeersproblematiek in Zenderen (N743) * Grensoverschrijdende activiteiten

Wel maakt 50PLUS Overijssel zich zorgen over de zgn. sociale woningbouw.

De gemeente, tevens stad Oldenzaal is oorspronkelijk een Hanzestad. Eén van de weinigen die niet aan een grote rivier ligt. Op 31 mei 2018 woonden er 31.821 mensen (bron: CBS) op een oppervlakte van 21,98 km². Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. De gemeente Oldenzaal maakt deel uit van de Regio Twente en van Netwerkstad Twente. Provinciaal gezien kent Oldenzaal weinig problemen. Oldenzaal had vroeger al een gunstige ligging in het Europese handelsnetwerk. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Het is prettig wonen in deze gemeente. 50PLUS Overijssel is blij met de maatregel dat in de stad “de auto te gast is”. Dit komt de veiligheid ten goede.

In het centrum staan weliswaar een aantal seniorencomplexen, maar deze zijn naar huidige maatstaven niet meer van deze tijd. Het betreffen bijna alleen maar woningen bestemd voor éénpersoonshuishoudens. 50PLUS Overijssel is van mening dat veel panden geschikt gemaakt kunnen worden voor levensloopbestendig en duurzaam wonen. Ook huurappartementen voor senioren met een grotere behoefte aan zorg zijn niet in voldoende mate aanwezig. Zeker niet in de categorie sociale woningbouw. Ook in Oldenzaal speelt het veranderende klimaat een rol. Enkele woningen aan de Julianastraat in Oldenzaal zijn deels verzakt en vertonen duimdikke scheuren door de aanhoudende droogte. 50PLUS Overijssel is van mening dat we nu al moeten nadenken welke maatregelen nodig zijn om problemen die optreden door het veranderende klimaat het hoofd te bieden.

50PLUS Overijssel is blij met de maatregel in Oldenzaal, dat de fietser voorrang krijgt en de automobilist zich te gast moet voelen.

Speerpunten voor Oldenzaal

2e Kamerlid Henk Krol met kandidaat 5. Hetty Jansen uit Oldenzaal

* Leefbaarheid *Duurzaam en levensloopbestendig (ver)bouwen * Optreden tegen het veranderende klimaat

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

11


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

Helemaal in het noorden, ingeklemd tussen de provincies Flevoland, Friesland en Drenthe, bevindt zich Steenwijkerland. Deze gemeente met bijna 44.000 inwoners, 34 plaatsen, dorpen en buurtschappen met een oppervlakte van 322 km2, waarvan 10% water kenmerkt zich door historische Zuiderzee plaatsjes, mooie natuurgebieden en toeristische trekpleisters. Het hoogtepunt hierin is toch wel het Nationaal park Weerribben-Wieden (het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van NoordwestEuropa). En in dit natuurgebied neemt ook Giethoorn, als Venetië van het Noorden een prominente plek in. Honderdduizenden toeristen, waaronder veel Chinezen, weten van heinde en verre deze plaats te vinden. Het toerisme is dan ook een belangrijke bron van inkomsten in dit gebied. Maar het geeft ook zijn problemen. Giethoorn moet OOK gewoon een leefbaar dorp kunnen blijven. Inwoners worden nu iedere dag geconfronteerd met heel veel toeristen. Sommigen staan gewoon bij de mensen naar binnen te kijken. 50PLUS Overijssel is van mening dat dit laatste veel te ver gaat. Giethoorn moet blijven bestaan als een mooie leefbare kern voor al haar inwoners en mag zeker niet verworden tot openluchtmuseum.

In een gemeente als Steenwijkerland is de natuur een belangrijk onderwerp. 50PLUS vindt dat je dat moet koesteren. Dus er moet goed gekeken worden naar bijv. weidevogelbeheer.

De politieke druk om de gaswinning in Groningen te verminderen, zou er niet toe mogen leiden dat de gaswinning op andere locaties, zoals Eesveen, wordt verhoogd.

Maar 50PLUS Overijssel heeft nog een belangrijk zorgpunt. Het Nationaal park Weerribben-Wieden is ook één van de mooiste stiltegebieden van Nederland.

Maar ook naar de hoogte van de grondwaterstand. En als belangrijk watersportgebied en doorvaargebied van en naar de Friese meren moeten we de vaarwegen aantrekkelijk houden. Dan is er ook nog de gaswinning in Eesveen.

Weliswaar gaat PS niet over de de ondergrond, dit is een Rijksverantwoordelijkheid, maar 50PLUS Overijssel is van mening dat we dit niet genoeg onder de aandacht van Den Haag kunnen brengen.

Het openen van het vliegveld Lelystad en de daaruit vloeiende geluidsoverlast van dalende, laagvliegende of opstijgende vliegtuigen, juist boven dit stiltegebied is voor 50PLUS Overijssel onverteerbaar. 50PLUS Overijssel is niet tegen een vliegveld in Lelystad. Nee, wij zijn van mening dat eerst het luchtruim moet worden heringedeeld en dat daarna pas vliegveld Lelystad in gebruik mag worden genomen.

Speerpunten voor Steenwijkerland * Een gastvrije gemeente waar wonen prettig is * Geen overlast van vliegveld Lelystad

Echter al snel bleek dat de inwoners en de gemeente het niet met de Provincie eens waren over de locatie. 50PLUS is van mening dat weliswaar de klimaat- en energiedoelstellingen gehaald moeten worden, maar draagvlak bij de direct omwonenden vinden wij essentieel. Ook vinden wij dat direct omwonenden die overlast kunnen ondervinden van bijvoorbeeld windmolens en/of zonnevelden mee moeten kunnen profiteren van de opgewekte energie. Bijvoorbeeld door een goedkoper energietarief en/of winstdeling. En uiteraard meer voordeel dan voor aandeelhouders op een grotere afstand die zelf geen overlast ondervinden.

De gemeente Staphorst bestaande uit IJhorstLankhorst, Punthorst, Rouveen en Staphorst wordt gedomineerd door het prachtige Reestdal en de boswachterij Staphorst.

Maar Staphorst wil meer. 50PLUS Overijssel was zeer verheugd om te horen van de vergevorderde plannen om te willen werken aan een mega accu in project Hooikammer. Dit project betreft een mega accu die wordt opgebouwd uit 3000 elektrische auto’s die op hun beurt weer worden gekoppeld aan laad- en ontlaadpalen.

Hiermee kunnen circa 21.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Deze elektrische auto’s worden opgeladen met duurzame energie, afkomstig van het bovenliggend zonneveld van 22.500 zonnepanelen. Maar ook hier vinden wij draagvlak onder omwonenden essentieel. Er moet dus goed gekeken worden naar een locatie die voor direct omwonenden acceptabel is.

Het kent een bijzondere planten- en dierenwereld in een zeer afwisselend landschap. Met 16.850 inwoners op een oppervlakte van 136 km2 behoort het tot één van de kleinere gemeentes in Overijssel.

Hoe vooruitstrevend de gemeente Staphorst voor wat betreft duurzaamheid ook is, dit mag wat 50PLUS Overijssel betreft niet ten koste gaan van de authenticiteit van de gemeente. En volgens ons hoeft dat ook niet.

Maar wel telt de gemeente meer dan 190 monumenten en zeker de monumentale woonboerderijen zijn het bekijken meer dan waard. 50PLUS Overijssel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We waren dan ook erg verheugd dat Staphorst bereid was om windturbines te willen plaatsen om de energiedoelstellingen te kunnen halen.

Gemeente Staphorst gunt “Wij Duurzaam Staphorst” drie windmolens

parkeerdek als mega accu voor 21.000 huishoudens

De cultuur en de sociale cohesie van Staphorst kan prima samengaan met noviteiten als megaaccu’s, windturbines en zonnevelden. Als er maar goed wordt geluisterd naar inwoners en goed wordt gekeken naar geschikte locaties.

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

12


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND” De gemeente Raalte is voorstander van het vergroten van het bedrijventerrein Heino.

De gemeente ligt in het centrum van Salland. De gemeente bestaande uit; Heino, Heeten, Lutterberg, Mariënheem, Broekland, Nieuw Heeten, Laag Zuthem, Liederholthuis en Raalte telt een inwonersaantal van 37.158 inwoners (bron: CBS, 1 januari 2018) en heeft een oppervlakte van 172,54 km² (waarvan 0,41 km² water).

Wat 50PLUS Overijssel betreft moet het mogelijk zijn om bestaande bedrijventerreinen te vergroten dan wel her in te richten. Echter wel met aandacht voor de natuur (zo min mogelijke aantasting), zo groen mogelijk en waarbij ondernemers worden gestimuleerd om energiebesparende of opwekkende maatregelen te nemen.

Het item wat in deze gemeente het zwaarst weegt is de door de gemeente lopende Rijksweg N35. Deze Rijksweg, ook wel als karrenspoor betiteld, is de doorgaande Oost-West verbinding tussen Twente en Zwolle. Al jaren wordt er gesproken over verbetering van deze Rijksweg. Verbetering in de vorm van verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Echter tot op heden is het Rijk (de beheerder en eigenaar van deze weg) slechts moeilijk te bewegen om deze weg op te waarderen.

Overijssel wordt doorsneden met Rijkswegen zoals de N36, de N50 en de N35. Deze vallen onder Rijksverantwoordelijkheid, maar naar onze mening doet het Rijk veel te weinig om e.e.a. aan te passen aan de huidige tijd.

N35 loopt door Mariënheem

50PLUS wil deze problematiek nog beter onder de aandacht van de Tweede Kamer brengen.

Echter door een burgerinitiatief en de politieke druk van alle Provinciale partijen naar hun afvaardiging in de Tweede Kamer lijkt het er nu op dat men bereid is om e.e.a. in gang te zetten. Delen van de N35 zijn weliswaar verbeterd, echter 50PLUS Overijssel is van mening dat er nog lang niet voldoende in veiligheid, leefbaarheid en doorstroming is geïnvesteerd.

N35 naar 4-baans

50PLUS Overijssel vindt dat de gehele N35 voorzien moet worden van gescheiden rijbanen (liefst 2 maal 2), ongelijkvloerse kruisingen en niet dwars door kernen als Mariënheem, maar door middel van een rondweg hier om heen. Zodra deze maatregelen zijn genomen dient de N35 opgewaardeerd te worden tot 100 km weg. Echter deze maatregelen dienen te geschieden zonder dat de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers, ouderen en schoolgaande jeugd) hierdoor wordt verminderd. Dit impliceert naar onze mening ook het scheiden van deze groepen met bijv. landbouwvoertuigen.

Het is toch te gek voor woorden dat bijv. de N35 dwars door een dorp als Mariënheem loopt. Het Rijk zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en geld vrij moeten maken voor een rondweg.

Wij zijn verheugd dat de Tweede Kamer akkoord is met het verbreden en opwaarderen van de N35 van Nijverdal naar Wierden. Echter het grootste knelpunt qua verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming, namelijk Mariënheem wordt niet aangepakt

Speerpunten voor Raalte * N35 verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming * Betere bereikbaarheid met het OV. * Herinrichten bedrijventerreinen Heino met behoud van natuur

In 2006 heeft de Provincie de eerste stappen voor sanering gezet en nog steeds is het einde niet in zicht. En zeker voor de direct omwonenden is een bijna uitzichtloze situatie ontstaan. Olst-Wijhe is mooi gelegen aan de IJssel tussen Deventer en Zwolle. De gemeente telt 11 dorpskernen en heeft een inwoneraantal van 18.002 (31 mei 2018, bron: CBS). De gemeente heeft een oppervlakte van 118,50 km² aan land en nog 2,52 km² aan water. Een deel daarvan, met Marle en Welsum, ligt aan de westzijde van de IJssel. Tussen Olst en Wijhe ligt, aan de N337, het kleine dorp Den Nul. Daar is een informatiecentrum gevestigd over de natuur en geschiedenis van de gemeente. Olst-Wijhe is bekend vanwege natuurreservaat Duursche Waarden dat deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied IJssel uiterwaarden. Rond de ruïnes van de voormalige Steenfabriek Fortmond zijn vanaf de 90-er jaren door Staatsbosbeheer natuurgebieden ontwikkeld. Een sculptuur dat bedoeld is als entreebaken van de provincie Overijssel staat aan de oever van de IJssel te Olst. De dorpen Olst en Wijhe en de buurtschap Marle hebben goed onderhouden windmolens met een monumentenstatus. De gemeentelijke economie drijft voornamelijk op landbouw en vleesverwerkende industrie, hoewel die laatste categorie met name in Olst sterk verminderd is. In Wijhe is nog steeds een grote vleesverwerkende fabriek gevestigd. Van oudsher waren ook de tuinbouw, de machinebouw en de steenfabrieken van belang, maar hiervan rest alleen nog een machinefabriek in Olst. Door de provinciale wegen N337 (Deventer-OlstWijhe-Zwolle) en N348 (Deventer-Wesepe-RaalteOmmen), de spoorlijn Zwolle – Deventer met een NS-station in zowel Olst als Wijhe en een tweetal veerponten over de IJssel is de bereikbaarheid prima.

50PLUS Overijssel heeft zich de afgelopen 4 jaar hard gemaakt voor een goede en eerlijke compensatieregeling. Wij willen tot de definitieve afronding een vinger aan de pols houden voor een bevredigende oplossing van deze “stinkende” zaak. Leefbaarheid staat bij ons voorop. En onze inwoners mogen niet worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s.

Beoogd zonnepark in Noormanshoek Olasfa

Eigenlijk kent Olst – Wijhe maar één hoofdpijndossier. De vervuiling van de in 1983 failliet gegane asfaltfabriek Olasfa. Het terrein van deze voormalige fabriek is zwaar vervuild met teer en olieachtige stoffen. Met een verontreinigd terrein van ongeveer 3 hectare (tot circa 12 meter diep), is de sanering van de voormalige asfaltfabriek Olasfa één van de grootste en meest complexe bodemsaneringen in Oost-Nederland. In totaal is ongeveer 300.000 m3 bodem verontreinigd met ongeveer 140 ton koolwaterstoffen.

Het terrein van de failliet gegane asfaltfabriek Olasfa

Speerpunten voor Olst-Wijhe * Aanleg zonnepark in Noordmanshoek

* Goede en eerlijke compensatieregeling Olasfa * Een vitaal platteland

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

13


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

De gemeente Hellendoorn, met Nijverdal, Hellendoorn (woonplaats van de dichteres Johanna van Buren), Daarle, Daarlerveen, Haarle en nog enkele buurtschappen beslaat een groot grondgebied midden in Overijssel en ligt op de grens tussen Twente en Salland.

50PLUS Overijssel hecht bijzonder veel waarde aan het veilig maken van dat stuk weg. Wij zullen ons hiervoor in Provinciale Staten maximaal inzetten. Er moet een toekomstbestendige en voor een ieder veilige oplossing worden gevonden. Maar ook de F35 (fietssnelweg) die nu nog tot midden in Nijverdal loopt moet snel worden doorgetrokken richting Raalte en Zwolle. Dat maakt de route aantrekkelijker en veiliger.

De gemeente telt 35.792 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) op een oppervlakte van 139,03 km².[1]

Beweegtuin voor ouderen in Haarle

De gemeente Hellendoorn maakt deel uit van de Regio Twente, maar behoort historisch gezien tot Salland. Bepalend voor de gemeente Hellendoorn was en is de aanwezigheid van de Koninklijke Stoomweverij (KSW) van de Salomonsons in Nijverdal. Na de fusie in 1957 met Ten Cate in Almelo ontstond het concern Koninklijke Nijverdal-Ten Cate, later kortweg Koninklijke Ten Cate. Het is een van de weinige textielconcerns in Twente die zich vooral door tijdige aanpassing van zijn producten (bijvoorbeeld kunstgras en materialen voor de ruimtevaart) wist te handhaven.

Fietssnelweg F35 van de Duitse Grens tot Nijverdal doortrekken via Raalte naar Zwolle

Wat 50PLUS Overijssel erg aanspreekt is een voorziening als de beweegtuin voor ouderen, zoals dat in Haarle is gemaakt door de eigen inwoners. Een geweldig initiatief dat elders navolging verdient en ondersteund dient te worden door gemeente en provincie. Er zijn relatief veel leegstaande fabriekspanden in m.n. Nijverdal. 50PLUS Overijssel ziet graag dat deze percelen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en of worden aangewend ten algemene nut.

Een gemeente die gekenmerkt wordt door veel kwetsbare natuur. Natuur die onder druk staat. Een gemeente die gedomineerd wordt door de zeer drukke rijksweg N35 / A35.

Speerpunten voor Hellendoorn

Hoewel dit binnen Nijverdal goed is opgelost door inspanningen en geld van de gemeente, provincie en het rijk, zijn de problemen met name bij Haarle nog lang niet opgelost.

* Verbreding van de N35 naar 4-baans * Aandacht voor de kwetsbare natuur * Doortrekken van de F35 naar Zwolle

Speerpunten voor Dalfsen De gemeente bestaat buiten Dalfsen uit Ankum, De Meele (Emmen en Hessum), Hoonhorst, Lemelerveld, Lenthe, Nieuw- en Oudleusen, Rechteren en Ruitenveen plus nog enkele buurtschappen. De gemeente telt 28.329 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) op een oppervlakte van 166,50 km² (waarvan 1,32 km² water). De gemeente ligt in het mooie Vechtdal, wat toeristisch gezien zeer aantrekkelijk is. Een van de mooiste, maar ook historische plekken is het kasteel Rechteren en het mooie landgoed. Verder wordt de gemeente gedomineerd door de N340. Over deze drukke Provinciale weg wordt al heel lang in PS gesproken. Er zijn in het verleden keuzes gemaakt waar 50PLUS Overijssel niet geheel achter stond. Maar in de huidige keuzes staat bij 50PLUS Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Doorstroming voorop.

* Draagvlak bij duurzaamheid * Permanente bewoning recreatiewoningen * Mobiliteit (N340) Hoonhorst is wat 50PLUS Overijssel betreft een schoolvoorbeeld hoe je met draagvlak van je inwoners toewerkt naar een duurzame, energiearme leefomgeving. Wij zijn dan ook van mening dat dit soort lokale initiatieven om de energiedoelstellingen te kunnen halen door de Provincie moeten worden gestimuleerd en gesubsidieerd. Permanente bewoning van recreatiewoningen speelt in de gemeente een grote rol. In PS heeft 50PLUS Overijssel zich uitgesproken om de regelgeving omtrent permanente bewoning van recreatiewoningen te versoepelen. Dit is deels gelukt. Maar we zijn er nog niet.

Ook in de komende periode zullen wij ons inzetten voor een nog soepelere regeling. De Rosengaardeweg is daarvan een voorbeeld. Dit kan met meer compassie voor de huidige bewoners. Verder zijn wij van mening dat niet vitale vakantieparken een dubbelbestemming moeten krijgen. Permanente bewoning moet hier volgens 50PLUS worden toegestaan. Dat vermindert de verloedering van en de criminele activiteiten in deze parken aanzienlijk. Bovendien draagt dit significant bij aan de bestrijding van de woningnood.

Wat in ieder geval van belang is in deze toch nog voornamelijk agrarisch georiënteerde gemeente is de problematiek rond de vlak bij natura 2000 gebieden gelegen boerderijen. Op 1 januari 2001 fuseerden de gemeenten Ootmarsum, Denekamp en Weerselo tot de gemeente Denekamp. De naam van deze gemeente werd op 1 juni 2002 gewijzigd in Dinkelland. In 2018 telde de gemeente 26.291 inwoners (bron: Gemeentelijke Basisadministratie gemeente Dinkelland) op een oppervlakte van 176,81 km² (waarvan 1,10 km² water). De gemeente Dinkelland maakt deel uit van de Regio Twente. De gemeente telt twaalf officiële kernen. Het gemeentehuis staat in Denekamp. Dinkelland heeft net als geheel Oost-Twente zijn katholieke karakter goed weten te behouden. Zo worden de meeste katholieke gebruiken er nog nageleefd. Als je de inwoners vraagt wat er aan Provinciale onderwerpen spelen in de gemeente is het antwoord: “Echt actuele zaken spelen er op dit moment niet in Dinkelland.

50PLUS Overijssel wil in ieder geval uiterlijk 2020 een her beschouwing van deze gebieden. Veel natuurliefhebbers zien ongaarne het oude Twentse landschap vervallen in een eentonig landschap van Engels raaigras en maisland. Wij zouden graag een goede balans zien tussen landbouw en natuur. De bestaande Rood voor Rood regeling is een goede regeling, echter 50PLUS Overijssel is van mening dat e.e.a. wel moet passen in de omgeving.

Speerpunten voor Dinkelland * Herijking Natura 2000 gebieden * Een goede balans tussen Landbouw en Natuur

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

14


50PLUS OVERIJSSEL “JONG EN SPRINGLEVEND”

Onze meest zuidelijke gemeente telt 24.282 inwoners (31 mei 2018 bron: CBS). Ze bestaat naast de hoofdplaats uit de dorpen Buurse en St. Isidorushoeve en een aantal buurtschappen. Haaksbergen ligt dicht bij Hengelo - 11 km en Enschede - 12 km. De totale oppervlakte is 105,55 km² (waarvan water: 0,27 km²). De gemeente Haaksbergen, die zichzelf Ster in Twente noemt, werkt samen met andere gemeenten in de Regio Twente. Haaksbergen heeft wat Provinciale wegen betreft een spilfunctie. Met de combinatie van wegen als de N18, de N315, de N347, de N739 en de verbinding met het Duitse Ahaus is Haaksbergen met recht een belangrijk verkeersknooppunt. Bij 50PLUS Overijssel is het een prioriteit dat verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming gegarandeerd zijn. De toename van verkeer op de N739 als aansluiting op de N35 baart ons wel zorgen. 50PLUS vindt dan ook dat de Provincie de toenemende verkeersintensiteit moet monitoren om eventueel maatregelen te kunnen nemen.

De gemeente Losser (Beuningen, deLutte, Glane, Overdinkel en Losser) ligt in het oosten van Twente aan de Duitse grens. In het noorden grenst de gemeente aan Dinkelland en in het westen en zuidwesten aan de steden Oldenzaal en Enschede. De Duitse gemeente Gronau ligt in het zuiden en Bad Bentheim in het oosten. De gemeente telt vijf officiële kernen, waarvan de hoofdplaats Losser verreweg de grootste is. In de gemeente woonden op 31 mei 2018 22.568 inwoners (bron: CBS) op een oppervlakte van 99,64 km².

Er zijn diverse directe busverbindingen met onder meer Enschede, Goor, Hengelo, Borculo, Doetinchem, Winterswijk en de tussenliggende plaatsen. Ook is er een directe busverbinding met Hengelo en de buurtbusverbinding tussen Haaksbergen en Buurse-grens. 50PLUS Overijssel is van mening dat bij de herijking van het OV in ieder geval gegarandeerd moet worden dat deze lijnen gehandhaafd worden. In de zomermaanden rijdt er sinds de jaren 1970 voor de toeristen een historische stoomtrein over de Museum Buurtspoorweg (MBS) tussen Haaksbergen en Boekelo. 50PLUS Overijssel vindt deze toeristische trekpleister dermate uniek, dat de Provincie hier best aan mag bijdragen.

Natuurbeheer staat bij ons hoog in het vaandel. 50PLUS is dan ook verheugd dat ten zuiden van het dorp Haaksbergen op het landgoed Lankheet, het water van de Buurserbeek gezuiverd wordt met behulp van rietfilters. Dit is een natuureigen wijze van zuivering, die de natuur op geen enkele wijze aantast.

Speerpunten voor Haaksbergen * Gegarandeerd Openbaar Vervoer * Verkeersveiligheid op Provinciale wegen * Aandacht voor grensoverschrijdend verkeer

50PLUS vindt dat er met name haast gemaakt moet worden van het gelijk trekken van opleidingen. In ieder geval zouden diploma’s en getuigschriften in beide landen zodanig op elkaar moeten worden aangepast dat deze aan beide zijden van de grens worden geaccepteerd.

Liever had 50PLUS gezien dat dit landelijk werd opgepakt, maar deze wijze van optreden doet recht aan de ontstane problematiek. En wat ons betreft zou er ook wat meer ondersteuning kunnen zijn voor ouderen met een zorgvraag.

De Losserhof in Losser neemt het voortouw in een regionale aanpak van de aanzwellende stroom mensen met een beperking die nergens terecht kan. Hierin heeft het een regiofunctie. De extra vraag naar opvang van licht verstandelijk beperkten met gedragsproblemen is direct gevolg van overheidsingrijpen in de zorg. De psychiatrische instellingen waar deze jongeren vroeger werden behandeld, willen ze niet meer hebben. 50PLUS Overijssel is blij met dit initiatief.

Losser is een echte grensgemeente. De ligging aan de Duitse grens en de nabijheid van Gronau maakt van Losser een echte forensengemeente. 50PLUS Overijssel is dan ook van mening dat grensoverschrijdend werken tussen Nederland en Duitsland beter georganiseerd moet worden. In de Euregio vindt weliswaar samenwerking plaats maar dat verloopt nog verre van optimaal.

Museum Buurtspoorweg

Wonen in beschermde omgeving: Losserhof

Speerpunten voor Losser * Betere zorgvoorzieningen * Erkenning van Duitse en Nederlandse opleidingen en diploma’s * Aandacht voor grensoverschrijdend verkeer

Verliest Rutte III meerderheid in de Eerste Kamer? De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn om meerdere redenen belangrijk. Allereerst natuurlijk omdat het belangrijkste beslisorgaan van de provincie wordt gekozen. De provincie heeft belangrijke taken die gestimuleerd en gecontroleerd moeten worden door een stevige vertegenwoordiging van de inwoners van de provincie. Maar de leden van de Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Als lijsttrekker van 50PLUS voor de Eerste Kamer verkiezingen heb ik er dan ook groot belang bij dat zoveel mogelijk statenleden worden gekozen voor 50PLUS. Daardoor zou 50PLUS meer invloed krijgen op het nationale beleid, niet in de laatste plaats omdat het kabinet Rutte III zijn meerderheid in de Eerste Kamer dreigt te verliezen. Belangrijke politieke vraagstukken voor 50PLUS zijn de koopkrachtontwikkeling, vooral van ouderen. Maar ook de arbeidsmarktpositie van ouderen, de richting waarin ons pensioenstelsel zich ontwikkelt en de ontwikkeling van de ouderen- en gezondheidszorg spelen een belangrijke rol in ons beleid. Een eerlijke verdeling van lusten en lasten is niet vanzelfsprekend. In de jaren na 2008 hebben vele maatregelen de ouderen extra zwaar getroffen. Een stem voor 50PLUS bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten zal ervoor zorgen dat ook in de Eerste Kamer de positie van ouderen in dit verdelingsvraagstuk zal verbeteren. Martin van Rooijen Lijsttrekker 50PLUS voor de Eerste Kamer

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

15


De kandidaten van

Fred Kerkhof is de lijsttrekker van 50PLUS Overijssel voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hieronder stellen we hem en de 11 andere kandidaten van 50PLUS aan u voor. Zodat u weet op wie u op 20 maart kunt stemmen!

1

2

Gepensioneerd beroepsofficier. Commandant Geneeskundige Zorg bij de Veiligheidsregio IJsselland. Fractievoorzitter en Statenlid voor 50PLUS Overijssel. Ik stel mij weer kandidaat omdat ik ouderen wederom 4 jaar een stem wil geven.

Ik ben werkzaam in een zorggroep als casemanager dementie, verpleegkundige en gerontologie. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Hardenberg. Ik stel mij kandidaat omdat ik het als meerwaarde zie om als gemeenteraadslid en statenlid te fungeren.

FRED KERKHOF STEENWIJK (TUK)

LINDA VERSCHUUR SLAGHAREN

6

5 Al enkele jaren ben ik actief als secretaris van 50PLUS Overijssel. Dit heeft mij gemotiveerd om mij beschikbaar te stellen voor de Statenverkiezingen. Hier wil ik mij inzetten voor de zwakkeren en ouderen in de samenleving.

HETTY JANSEN OLDENZAAL

Ik ben 21 jaar en fractiemedewerker voor 50PLUS Hardenberg. Mijn motivatie is om jongeren er van bewust te maken dat 50PLUS niet alleen een partij voor ouderen is maar ook voor jongeren. Ik wil graag dat jongere kiezers ook op 50PLUS gaan stemmen.

HANNEKE SCHUURMAN

HARDENBERG

10

9

Ik ben een gepensioneerde bedrijfskundige. Ik vind dat je ook als pensionado een bijdrage kunt blijven leveren aan de maatschappij. Ik stel mij dan ook graag kandidaat voor 50PLUS om hier een steentje aan bij te dragen.

WIEGER ROFFEL ENSCHEDE

Ik werk deels als apotheek medewerkster en daarnaast nog in het Deventer Ziekenhuis op verschillende afdelingen Sinds 2010 ben ik bij 50PLUS actief. Door mijn werk zie ik dagelijks wat er nog verbeterd kan worden in de zorg en met die kennis wil ik mijn bijdrage leveren.aan 50PLUS.

JEANNETTE DE CALUWE

DEVENTER

3

Na een werkzaam leven in diverse functies bij het Korps Rijkspolitie en de Nationale politie is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit mij samen met anderen in te zetten voor hetgeen 50PLUS belangrijk vindt in de Staten voor onze provincie.

4

Als manager meer dan 38 jaar lang elektronica uit China geimporteerd. Nu werkzaam als coรถrdinator op P3 Schiphol. Speerpunten: meer kans op werk, een goed pensioen en een waardevaste AOW. Stem op uw toekomst.

RIA SMIT WIERDEN

JOHN VAN DOORN KAMPEN

7

8

Ik ben werkzaam als zzp-er/belastingconsulent met een financieel bedrijfseconomische achtergrond. 50PLUS is er niet alleen voor ouderen. Milieu, energietransitie, ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn nog maar een paar onderwerpen waar ik me namens 50PLUS voor wil inzetten.

Als fractieondersteuner van 50PLUS in de Provinciale Staten, ben ik mij gaan interesseren in de provinciale politiek. Belangrijk vind ik de leefbaarheid in de kleine kernen, ik woon zelf ook in een kleine kern nl. Tuk. Kwaliteit van wonen voor jong en oud. Hiervoor zou ik mij graag sterk willen maken.

KEES VISSER MARKELO

JOLANDA V/D HEIJDEN STEENWIJK (TUK)

11 Gepensioneerd. Voorheen actief binnen het bestuur van 50PLUS Overijssel. Sinds maart 2018 fractievoorzitter voor 50PLUS in de gemeenteraad van Hardenberg. Ik wil mij hard maken voor een bereikbaar en leefbaar Overijssel.

GIJS SCHUURMAN HARDENBERG

12 Gewezen Defensiemedewerker. Ik ben ambassadeur bij Seniorweb, waardoor ik veel contact met ouderen heb. Ik heb mij altijd ingezet voor de rechten van anderen. Langzaam begin ik in het politieke veld mijn weg te vinden en zal dat ook bij 50PLUS doen.

ERNST BINNEKAMP ENSCHEDE

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel

16

Profile for 50PLUS Overijssel

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel  

Krant van 50PLUS Overijssel voor de verkiezingen PS Overijssel op 20 maart 2019

Verkiezingskrant 50PLUS Overijssel  

Krant van 50PLUS Overijssel voor de verkiezingen PS Overijssel op 20 maart 2019

Advertisement