__MAIN_TEXT__

Page 1

Daar is hij/zij weer, onze nieuwsbrief. Een mogelijkheid voor ons om u op de hoogte te houden van hetgeen wij in Overijssel doen. Ik schrijf expres een mogelijkheid i.p.v. de mogelijkheid omdat we meer media benutten. Zo hebben we onze website, onze Facebookaccounts van fractievoorzitter Fred Kerkhof, 50PLUS Overijssel, 50PLUS Hardenberg, 50PLUS Enschede en natuurlihk onze Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Verder diverse twitteraccounts en we zijn hard bezig met meerdere accounts van die gemeentes waar we nog deel willen nemen aan de verkiezingen. Ook vragen we in de nieuwsbrieven aandacht voor eventurele kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Juist nu moeten we doorpakken op alle niveaus. Daarvoor hebben we kiezers nodig die op ons stemmen maar ook leden, liefst meer dan nu. Leden die ons steunen, financieel maar zeker ook met onze werkzaamheden. Bestuurlijk of politiek. Natuurlijk hebben we al van dit soort leden, een aantal stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Maar om nog meer invloed uit te kunnen oefenen hebben we meer leden en kiezers nodig. Mijn oproep zou dan ook zijn; verspreid deze nieuwsbrief, maak familie, kennissen en vrienden op ons opmerkzaam. Geef mensen die in uw ogen goede kandidaat bestuurders of politici zouden zijn deze nieuwsbrief door. Deel onze social media berichten. Zorg dat men niet meer om 50PLUS heen kan. Het gaat al goed, maar het kan nog veel beter. In deze nieuwsbrief vindt u ook weer een stuk over ĂŠĂŠn van onze waterschappen en u kunt wat lezen over de Hardenbergse politiek. Voor de Provinciale politiek verwijs ik u graag naar de bovenin genoemde social media. Daar houden we u zeker wekelijks op de hoogte van onze werkzaamheden. Zorg dat u op de hoogte blijft van hetgeen 50PLUS doet. Noteer de data van de ledenvergaderingen alvast in uw agenda, of nog beter schrijf u vandaag nog in. Tot de volgende nieuwsbrief, of tot ziens bij de ledenvergaderingen of op social media.

Wieger Roffel kandidaat Enschede

Kees Hukker kandidaat Oldenzaal

Waarom we dat doen? We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen. Maar we willen ook graag van u weten wat u belangrijk vind. Per slot van rekening zijn wij door u gekozen om u te vertegenwoordigen. Of zo als ik dat graag zeg; om u een stem te geven. Deze nieuwsbrief geeft weer een aantal momenten aan waarop u ons kunt meegeven welke koers wij moeten varen. Landelijk bij de komende ALV in Hoofddorp en Provinciaal en Gemeentelijk weer bij onze PLV in Deventer. De rode lijn in deze ledenvergaderingen zijn uiteraard de aankomende verkiezingen. Het lijkt er op dat we steeds meer mensen achter ons krijgen die inzien dat 50PLUS nog niet zo gek is. We staan er in de peilingen goed voor. Kunnen/willen we dan nu achterover gaan leunen? Absoluut niet.

Fractievoorzitter 50PLUS Overijssel Fred Kerkhof

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel


WWW.50PLUSOVERIJSSEL.NL

Van uw voorzitter, De adviesraad binnen de 50PLUS partij is een orgaan dat bestaat uit de 12 voorzitters van de provinciale afdelingen. Bijna maandelijks komen wij bijeen om onderling zaken af te stemmen, met name items die in de provincie leven. Aansluitend is er overleg met het Hoofd Bestuur en meestal enkele leden van de tweede en eerste kamer. Het overleg vindt altijd plaats op het partijkantoor in Den Haag. Eerder deze maand was er weer een adviesraad overleg. Alle 12 voorzitters waren present. De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden zijn natuurlijk: De zoektocht naar nieuwe leden voor het hoofdbestuur, zoals dat was afgesproken tijdens ALV in Apeldoorn. Zo ook de zoektocht en werving naar nieuwe mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor de komende tweede kamer verkiezingen en dus op de kieslijst willen gaan staan en natuurlijk het partij programma, dat zal moeten worden bijgesteld. Een selectie commissie zal dit verder uitwerken en naar de leden transparant te communiceren. Al met al was het 8 februari een lange zit waar veel besproken en afgesproken is en de sfeer geweldig positief. De aankomende ALV zal in een nieuw jasje gestoken worden, waar dan ook duidelijk meer gedaan zal worden aan politieke informatie en de amendementen wat andere invulling krijgen. By the way: er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze ALV op 21 maart in Hoofddorp. Dus geef u op! Indien u niet aanwezig kunt zijn is er medio september een herkansing en wel in Den Bosch. Als Overijssels bestuur treffen wij de voorbereidingen voor onze Provinciale Leden Vergadering op 16 mei in Deventer. Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden. Ik hoop op een grote opkomst. Wij zullen daar de twee aspirant bestuursleden aan u voorstellen en om de goedkeuring van de aanwezige leden vragen. Het zijn de heren Hukker uit Oldenzaal en Wagtenveld uit Hengelo die zich kandidaat hebben gesteld, om zowel de vacature op te vullen die ontstaan was door het vertrek van Jeannette de Caluwé als ook de uitbreiding van het aantal bestuursleden. In Hardenberg zijn Gijs en Linda actief en maken daar deel uit van de gemeenteraad. Op maandag 3 februari hebben wij, als bestuur, in het gemeentehuis in Hardenberg een avond lang gesproken over de werkzaamheden die het zitten in de gemeenteraad met zich mee brengen. Ik ben onder de indruk geraakt van de hoeveelheid werk, die zij met z’n tweeën verzetten. Weliswaar geholpen door de steunfractie, maar het blijft een grote uitdaging om over alle onderwerpen mee te praten en kennis te nemen van alle stukken die zij voorgeschoteld krijgen. Wat mij opvalt dat zij volop meedoen in het gemeentelijke besluitvorming proces en dat er door de andere fracties goed naar 50PLUS wordt gekeken en geluisterd. Petje af! Wellicht heeft u de oproep gezien om 20 februari in Assen te komen praten met Henk Krol en Leonie Sazias. Deze bijeenkomst was bestemd, om eens van gedachten te wisselen met de leden in de 4 noordelijke provincies. Ik zal toch eens met het hoofdbestuur en Henk Krol gaan praten en hen door middel van een aardrijkskunde les uitleggen dat Overijssel toch echt een oostelijke provincie is en waarvan de oostgrens aan Duitsland gekoppeld is. Oostelijker kan het in Nederland niet. Nou is Assen vanuit Twente niet echt om de hoek maar het was wel een mooie gelegenheid om te horen wat leeft in het noorden en oosten van ons land. De landspolitiek gooide roet in het eten en voorzag een ingelast spoeddebat op die avond over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Eenzijdig heeft het kabinet besloten om de verhuizing af te blazen en de gemaakte overeenkomst met de provincie Zeeland en de stad Vlissingen in de Schelde te gooien. De mariniers gaan straks naar het “altijd bruisende” Nieuw Millingen. Weer een mooi voorbeeld van falende democratie. Nou ja. Herkansing in Assen, die staat nu gepland op 6 april aanstaande. Ik hoop u daar te ontmoeten. Rob Keultjes Voorzitter 50PLUS Overijssel

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

2


WWW.50PLUSOVERIJSSEL.NL

Kandidaat raadslid voor Enschede: Mag ik me even voorstellen. Ik ben Wieger Roffel 71 jaar, jong/belegen zou ik zeggen. Ik woon in Boekelo samen met mijn partner. Ik ben sinds enkele jaren penningmeester in het bestuur van 50PLUS Overijssel en daarnaast nog voorzitter van een huurders belangen stichting. (SHOH). Ik heb bij de verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap op beide kandidatenlijsten gestaan voor 50PLUS. Helaas op een plaats die geen resultaat op leverde maar toch belangrijk genoeg om te doen. Ik vind Enschede een fijne gemeente om in te wonen omdat het een stad is met ambities en een stad die er voor iedere inwoner wil zijn. Een ding mankeert er nog aan en dat is dat 50PLUS nog niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Enschede om een bijdrage te leveren aan die ambities. Los van hoe het nu gaat kan, nee moet het beter. Te veel mensen staan aan de kant met lege handen ook steeds meer ouderen en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Het is niet zo dat het alleen ouderen betreft maar het is wel een belangrijke groep en onze doelgroep. Naast ouderen zijn het ook de jongeren die steeds meer buiten de boot vallen. Hoe dat komt? Precies weet ik dat ook niet maar een zeer belangrijke factor is dat we, te lang, een regering in Den Haag hebben die er een gewoonte van heeft gemaakt te claimen dat het Nederland door hun beleid geweldig goed gaat maar ze er nooit bij vertellen dat alles wat nu niet zo goed gaat door hun aan de ‘’Markt’’ is gegund of bij gemeentes over de schutting is gegooid met een halflege portemonnee. Typisch kapitalistische om van de daken te schreeuwen dat je het zo goed doet, goed voor de aandeelhouderswaarde enz., Maar er nooit bij vertellen over de ruggen van wie je zo succesvol bent! U zult zich afvragen wat kan ik daaraan doen? Dat weet ik niet maar ik weet wel wat ik wil gaan doen. Ik wil samen met u zorgen dat in 2022, 50PLUS in de gemeenteraad van Enschede komt. Als dat is geregeld dan kunnen we via de partijlijn, gemeente=> provincie/waterschap => eerste- en tweede kamer overal invloed uitoefenen in het belang van onze Stad Enschede.

Ik hoor graag van u.

Wieger Roffel kandidaat raadslid Enschede penningmeester@50plusoverijssel.nl

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

3


www.50PLUSOVERIJSSEL.NL Waterschap Drents Overijsselse Delta Terugblik 2019 Sinds 20 maart 2019 ben ik, Gerrit Westerhof namens 50PLUS algemeen bestuurslid bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zo heb ik kennis gemaakt met een organisatie die het belang van de burger hoog in het vaandel heeft als het infrastructurele werken aangaat. In de verkenningsfase worden de burgers goed geïnformeerd en hun belangen worden serieus gewogen. Ik heb ook kennis gemaakt met een organisatie die deel uitmaakt van bestuurlijk Nederland (Rijk, Provincie, Gemeente,) dat massief inzet op de klimaat doelen. Het Dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gedomineerd door partijen die hun beleid laten bepalen door de diverse milieuorganisaties. Het coalitieakkoord van Waternatuurlijk, VVD, CU en Onbebouwd, met de naam ‘Samen Duurzaam Verder’ gaat zelfs nog verder dan het Klimaatakkoord. Voor 50PLUS aanleiding om het akkoord af te wijzen, zeker vanwege de hoge kosten die tot serieuze verhoging van de waterschapsbelasting zal leiden. Vervolgens is van hogerhand het waterschap opgedragen het stedelijk water en het onderhoud daarvan tot kerntaak te rekenen. Ook dat zal doorwerken in het belastingtarief. Aan het eind van het jaar werd bouwend Nederland getroffen door het verwerpen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) door de Raad van State. Nederland had zichzelf op slot geregeld. Onderhoudswerkzaamheden aan o.a. dijken kwam stil te liggen. En dat terwijl de zeewaterspiegel stijgt. Nederland is in een juridisch doolhof beland terwijl de oplossing verboden is. pfasHetzelfde geld voor de PFAS (Poly-en perfluoralkylstoffen stoffen). Deze veel toegepaste stoffen, zijn persistent (niet afbreekbaar), stapelen zich op in het milieu en kunnen ziekteverwekkend zijn. Daarom mag grond of slib niet verplaatst worden als de norm overschreden wordt. De aanvankelijke norm van 01 microgram per kg grond was niet realistisch en ook hierom zat bouwend Nederland en ook de waterschappen op slot. De staatsecretaris kwam terug op haar schreden en nu is de norm 08 microgram per KG grond. Het waterschap kan weer aan de slag. Wel moet de grond uitgebreid bemonsterd en onderzocht worden, hetgeen een aanzienlijke kostenpost is. Zat het venijn dit jaar in de staart of is het slechts een begin van een nieuwe periode? Ik hoop het niet! Gerrit Westerhof Algemeen bestuurslid namens 50PLUS bij de Drents Overijsselse Delta.

Niet alleen in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de provincies, waterschappen en de gemeente geeft 50PLUS ouderen een stem. In de politiek waakt 50PLUS over uw pensioen en strijdt voor menselijke en betaalbare zorg. 50PLUS wil meer kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt en voldoende betaalbare woningen voor ouderen.

Doe mee met 50PLUS! Hoe? • Door lid te worden: klik hier of bel 0800 - 52 50 502. • Door vrijwilliger te worden. Neem contact op met het partijkantoor van 50PLUS Steun ons en word lid van 50PLUS. Als lid… … kunt u samen met andere leden meepraten over de politieke koers … kunt u onderwerpen en ideeën aandragen … krijgt u regelmatig de 50PLUS Krant in de bus … ontvangt u wekelijks de digitale nieuwsbrief … kunt u zich verder ontwikkelen door actief te worden binnen de vereniging … steunt u onze volksvertegenwoordigers die dagelijks voor uw belangen opkomen! Als nieuw lid wordt u bovendien uitgenodigd voor een rondleiding in de Tweede Kamer. Strijd mee voor een goed pensioen, menselijke zorg en meer kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen. Word lid van 50PLUS! Dat kan via het aanmeldingsformulier. Maar u kunt ook bellen: 0800 - 52 50 502 (gratis)

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

4


www.50PLUSOVERIJSSEL.NL Waterschap Vechtstromen 50PLUS Waterschap Vechtstromen

Fractie 50PLUS Overijssel verbaast over nieuwe behandeling betreffende aanvragen “Kwijtschelding” Ingaande 1 januari 2020 heeft GBLT (GBLT is de belastingsamenwerking Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) de samenwerking met GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente), betreffende kwijtscheldingbeleid aangaande rechthebbenden, beëindigd en zal zelf de aanvragen voor kwijtschelding gaat behandelen. Zowel de gemeenteraden van Enschede als van Borne hebben hier schriftelijk hun verbazing over uitgesproken en ook uit de gemeente Hardenberg komen vergelijkbare vragen op ons af. In haar antwoord op beide bovengenoemde brieven stelt het waterschap dat zij grote waarde hecht aan een effectieve uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid en de toezegging heeft van GBLT voor zorgvuldige uitvoering. De fractie van 50PLUS en de fractie Ouderenpartij hechten er aan hun onvrede over dit beleid en over de inhoudelijkheid van de antwoordbrief die het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen heeft doen uitgaan naar beide gemeenten. GBLT zegt een zorgvuldige uitvoering van dit kwijtscheldingsbeleid te zullen bewerkstelligen. Deze weinig onderbouwde toezegging van een instelling die in het verleden uitblonk door een zeer slordige en onregelmatige facturatie van de waterschapslasten, waardoor menig inwoner in de financiële problemen kwam. GBLT hanteert voor het kwijtscheldingsbeleid uitsluitend een digitale aanvraag welke gecompliceerd is en door niet digitaal geschoolden vrijwel niet met succes is af te ronden. allereerst komt de aanvrager op 2 pagina’s bureaucratieve tekst terecht daarna dient men een 2 tal vragen digitaal te beantwoorden vervolgens dient men de aanvraag te waarmerken door middel van Digid identificatie. tenslotte ontvangt men dan een e-mail waarin een beslissing over de kwijtschelding in 3 maanden kan verwachten. een door onze fractieondersteuner(met een ICT achtergrond) gedane aanvraag hem 30 minuten tijd kostte en hij voor het opvragen van het DigiD nummer een 2e device nodig had. Geheel tegenstrijdig aan het overheidsbesluit, dat een “eenloketsbeleid” en een bestrijding van bureaucratieve wildgroei voorstaat, creëert het Waterschap middels GBLT de opening van een nieuw extra loket wat dan ook nog uitsluitend digitaal kan worden benaderd.

waarbij hij benadrukt dat met name de sociaal zwakkeren in deze maatschappij met deze digitalisering grote moeite hebben. Ongeveer 6% van de Nederlandse populatie kampt met een Licht Verstandelijke Beperking en het is deze groep die 60% van de populatie die in aanmerking komt voor kwijtschelding vormt. Het is juist deze groep die moeite zal hebben met GBLTs digitale aanvraag. ouderenpartijHet stuitte de fracties van 50PLUS en de Ouderenpartij dan ook tegen de borst dat het dagelijks bestuurslid Stegeman meldde “mij bereiken geen klachten” terwijl er 2 brieven van gemeenteraden liggen en belangrijker nog dat bovengenoemde groep gedupeerden niet in staat is om deze klachten al dan niet schriftelijk te verwoorden. Onze fracties begrijpen de beperkte zeggenschap die wij hierin hebben, maar kunnen zich in het geheel niet vinden in de laatste alinea van de brief aan de gemeenten Enschede en Borne ”besluiten het reeds genomen besluit niet te heroverwegen”. Wij stellen voor dat het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur opdraagt om alles in het werk te stellen om deze aanvraag kwijtschelding Waterschapsbelasting te vereenvoudigen en liefst weer terug te leggen bij de gemeenten en dit aldus verwoord in haar brief aan de gemeenten. De fracties van 50PLUS en de Ouderenpartij zullen daarom bijgaande motie indienen.

Erik Jan Meijboom fractievoorzitter 50PLUS

Ook de ombudsman heeft zich in deze zin uitgesproken,

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

5


WWW.50PLUSOVERIJSSEL.NL Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 maart 2020 ALV

Start werving kandidaatTweede Kamerleden 50PLUS start met de werving van kandidaten voor de Tweede Kamer. De wervingsperiode loopt tot en met 20 maart. Uiterlijk op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. De electorale ambitie van 50PLUS is verdubbelen. Met een gemotiveerd, ijzersterk en competent team wil 50PLUS de komende jaren in de Tweede Kamer zich sterk maken voor geïndexeerde pensioenen, betaalbare en efficiënte zorg, beter huisvestingsbeleid voor ouderen en het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie o.m. op de arbeidsmarkt. 50PLUS is de partij die in het bijzonder opkomt voor de belangen van ouderen, maar ook voor jongeren is 50PLUS een goede keuze. Zij worden immers ooit ouder. Een vooruitziende blik maakt een keuze voor 50PLUS meer dan logisch! Belangstellenden voor een plaats op de kandidatenlijst kunnen zich aanmelden door een motivatiebrief en CV ter attentie van de selectiecommissie te sturen aan kandidaat@50pluspartij.nl Dit kan tot en met 20 maart 2020. De selectiecommissie zal zo spoedig mogelijk na 21 maart 2020 starten. De commissie brengt een advies uit aan het hoofdbestuur (HB) van 50PLUS. Laatstgenoemde zal hiermee rekening houden bij de voordracht voor een kandidatenlijst aan de Algemene Ledenvergadering, die vervolgens de lijst vaststelt. Het HB wil de procedure nog voor de zomer van dit jaar afronden.

Hier voor nadere inlichtingen

De Algemene Ledenvergadering is in het Novotel, Taurusavenue 12 in Hoofddorp. (tel. 023-7470347). Novotel Hoofddorp is per trein goed bereikbaar en op vijf minuten loopafstand van het station. Ik beveel het (OV) openbaar vervoer van harte aan. Tijdschema U bent welkom vanaf 10.00 uur. De bijeenkomst begint om 10.30 uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Daarna biedt het bestuur de leden graag een drankje en hapje aan. De volledige agenda met verwijzing naar de vergaderdocumenten kunt u hier zien. Een kleine greep uit de dagorde: De bekende opiniepeiler Maurice de Hond komt spreken over zijn recente onderzoek naar de positie van 50PLUS. In zijn laatste peilingen staat 50PLUS op negen zetels. De vraag is: hoe gaan we dit bij de Tweede Kamerverkiezingen ook daadwerkelijk realiseren. Prof. André Aleman van de Rijksuniversiteit Groningen, auteur van de bestseller ‘Het seniorenbrein’, gaat ons inwijden in de geheimen van het ouder wordende menselijk brein. Hier voor meer informatie

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Meld u hier aan Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

6


www.50PLUSOVERIJSSEL.NL

“In 2020 inloopavonden van 50PLUS Hardenberg in alle kernen” In de vorige Nieuwsbrief hebben wij als fractie van 50PLUS Hardenberg een overzicht gegeven waar wij in 2019 mee bezig zijn geweest. In deze Nieuwsbrief willen wij een graag een overzicht in vogelvlucht geven van een aantal onderwerpen waar wij als Fractie van 50PLUS Hardenberg in 2020 mee aan de slag gaan. Om onze inwoners nog nauwer te gaan betrekken bij onze werkzaamheden als Fractie van 50PLUS Hardenberg in de gemeenteraad organiseren wij vanaf januari 2020 maandelijks inloopspreekuren. Inwoners krijgen dan de kans om met de leden van de Fractie 50 PLUS Hardenberg in gesprek te gaan. Wij gaan deze inloopspreekuren organiseren in alle kernen van de gemeente Hardenberg. Gemeente Hardenberg kent overigens 29 kernen. Dus wij zijn nog even bezig! Zaken waar wij ons als Fractie van 50PLUS Hardenberg o.a. voor willen gaan inzetten zijn: * Ouderenakkoord; * Beter Openbaar Vervoer van en naar Hardenberg ( ook al is dit een Provinciale Aangelegenheid toch willen wij dit op de agenda krijgen van de gemeenteraad Hardenberg); * Er zal in 2020 door de Gemeenteraad van Hardenberg een besluit moeten worden genomen over het al dan niet sluiten van het Asielzoekers Centrum in Hardenberg; * Blijvend vragen stellen over de Nedersaksenlijn (rechtstreekse spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Hardenberg); * Ook de energietransitie en de woningbouw zal veel aandacht vragen van de Fractie van 50PLUS Hardenberg * Leefbaarheid behouden in de kleine kernen. * Ook zullen wij dit jaar ons al vast gaan oriënteren op de komende verkiezingen voor Gemeenteraad in 2022. (kandidatenlijst, gesprek met adspirant kandidaten etc.). Wanneer iemand verder wil praten over een van de genoemde onderwerpen of een ander onderwerp schroom dan niet contact met de Fractie 50PLUS Hardenberg op te nemen. Namens de Fractie 50PLUS Hardenberg Gijs Schuurman

-

Linda Verschuur-Otter.

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

7


www.50PLUSOVERIJSSEL.NL

Kandidaat raadslid voor Oldenzaal: Ik ben Kees Hukker en ben 67 jaar jong. Ik woon met mijn vrouw Ineke vanaf 1983 in het mooie Oldenzaal. Omdat de overheid heeft bepaald dat je van af een bepaalde leeftijd van jouw pensioen moet gaan genieten, heb ik vanaf 1 januari 2019 mijn werkzaamheden bij de Universiteit Twente na 33 jaar helaas moeten beĂŤindigen. Ik heb hier nog altijd veel moeite mee, omdat ik vind dat een werknemer moet zelf kunnen bepalen wanneer hij of zij van zijn of haar pensioen wil gaan genieten. Gelukkig heeft Henk Krol ook veel aandacht gevraagd in de tweede kamer voor leeftijdsdiscriminatie. Andere politieke partijen steunen hem hierin. Ik probeer al mijn vrije tijd nu op een andere manier in te vullen. Ik werk als vrijwilliger bij de formulieren service en bij een aantal verenigingen heb ik een financiĂŤle functie. Bovendien heb ik mij opgegeven als OV ambassadeur en help ik een aantal mensen met de administratie. Vanaf januari 2019 ben ik lid van 50 plus. Ik wil als kandidaat gemeenteraadslid mee helpen om de stem van 50PLUS ook in Oldenzaal te laten horen. Om mij enigszins te verdiepen in de werkzaamheden als gemeenteraadslid, volg ik regelmatig de forum en raadsvergaderingen in Oldenzaal. Met een aantal leden van 50PLUS zijn wij ook op pad geweest om mensen in Oldenzaal een petitie voor het openhouden van de huisartsenpost te laten tekenen. Ondanks dat wij 4000 handtekeningen hebben opgehaald, is de huisartsenpost helaas toch gesloten. Ik zie om mij heen dat er nog heel wat moet gebeuren om Oldenzaal voor iedereen een leuke stad te maken. Ik noem o.a. weinig goede en betaalbare huisvesting voor ouderen. Daarnaast zie ik dat er steeds meer jongeren uit Oldenzaal weg trekken. Dit vind ik heel erg jammer, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarnaast moeten er goede voorzieningen en een goed openbaar vervoer in Oldenzaal zijn. Ik maak mij zorgen om de vele leegstand van de winkels in Oldenzaal. Ik denk dat men deze winkels b.v. voor een lage huurprijs kan verhuren aan b.v. kunstenaars. Die kunnen hier dan hun ateliers vestigen en dit helpt misschien weer om meer mensen naar Oldenzaal te trekken. Omdat de Betuwelijn overvol is, worden er veel goederen treinen met giftige stoffen via Oldenzaal naar Duitsland geleid. Omdat Oldenzaal voor deze treinen vaak als rangeerterrein wordt gebruikt, levert dit vaak problemen op. Er zijn al meerdere incidenten met lekkende wagons geweest. Naar mijn mening ligt er nog een grote taak voor 50PLUS Oldenzaal. Ik ben bereid om samen met anderen deze handdoek op te pakken. Ik hoor graag van u.

Kees Hukker kandidaat raadslid Oldenzaal w.hukker@kpnplanet.nl

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

8


www.50PLUSOVERIJSSEL.NL Succesvolle vergadering van de leden van 50PLUS Oldenzaal Op woensdag 29 januari hield 50PLUS Oldenzaal haar eerste succesvolle ledenvergadering in Hotel Het Landhuis te Oldenzaal. Op de agenda stonden verschillende belangrijke punten, o.a. het aantrekken van nog meer leden in Oldenzaal, wie willen er op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ook werden er de eerste stappen gezet met het maken van een verkiezingsprogramma. Op de volgende ledenvergaderingen zullen deze punten werder uitwerkt worden. De volgende ledenvergadering van 50PLUS Oldenzaal zal zijn op 3 maart a.s., wederom in Hotel Het Landhuis. Heeft u ook belangstelling om ook actief te worden voor 50PLUS Oldenzaal dan bent u van harte welkom op onze deze ledenververgadering. Meld u zich aan bij Hetty Jansen-Kwast secretaris@50plusoverijssel.nl

Vooraankondiging PLV 50PLUS Overijssel Bij deze nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van 50PLUS Overijssel op 16 mei 2020. Inloop vanaf: 10.30 uur Aanvang: 11.00 uur Locatie: Wijkgebouw de Ark, Oude Bathmenseweg 5 te Deventer Agenda: volgt z.s.m. (belangrijk onderwerpen zullen zijn: 2e Kamerverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022) Aanmelden kunt u hier Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

9

Profile for 50PLUS Overijssel

nieuwsbrief maart 2020 van 50PLUS Overijssel  

nieuwsbrief

nieuwsbrief maart 2020 van 50PLUS Overijssel  

nieuwsbrief

Advertisement