Page 1

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND! door Statenlid 50PLUS Fred Kerkhof


Onbekend maakt onbemind! 2 april 2018 Bekenden vragen me wel eens: wat houdt dat nou in Statenlid? Wat doet Provinciale Staten eigenlijk? Goede vragen waaruit blijkt dat politiek, maar zeker Provinciale politiek voor velen een “ver van mijn bed” show is. Iedere Provincie kent zijn PS, al wordt het in Limburg het Gouvernement genoemd. Als midden bestuur is PS eigenlijk hetzelfde ingericht als de gemeenteraad of de Tweede Kamer. De taken van de Minister President of de burgemeester worden bij ons door de Commissaris van den Koning uitgevoerd. De ministers of wethouders heten bij ons Gedeputeerden. En de Kamerleden of gemeenteraad is bij ons PS. In Overijssel hebben we 47 Statenleden, deze hoeveelheid is afhankelijk van het aantal inwoners in de Provincie. Wij zijn verdeeld in 11 partijen, waarvan de CDA de grootste is. PS is kader stellend, dat wil zeggen dat zij aangeeft wat er moet gebeuren. Het Dagelijks bestuur (de CvdK en GS) voeren dat vervolgens uit. Vervolgens heeft PS een controlerende taak. Wij controleren of het echt zo wordt uitgevoerd als we hebben afgesproken. En last but not least zijn wij als Statenlid volksvertegenwoordiger. Wat mij betreft de belangrijkste taak. Wij vertegenwoordigen onze kiezers en proberen de stem van onze achterban zo te verwoorden dat hun belangen zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Uiteraard kan dat alleen als je een meerderheid van PS zo ver krijgt om je voorstellen te steunen. In het begin van de Statenperiode vindt de formatie plaats. O.l.v. de grootste partij wordt de coalitie gevormd. Deze hebben in principe een meerderheid. Bij ons bestaat de coalitie uit: CDA, VVD, D’66 en de CU. De overige partijen, waaronder 50PLUS, vormen de oppositie. Na de coalitievorming is het coalitieakkoord uitgewerkt. Eigenlijk het plan, waarin staat hoe en wat de komende 4 jaar uitgevoerd gaat worden. Deze is aan het begin gepresenteerd aan PS, er zijn wijzigingen door PS aangebracht (amendementen en moties, daarover een volgende keer meer) en een meerderheid heeft zich hierover uitgesproken. En met dat in ons achterhoofd proberen we zo goed als kwaad als het kan de Provincie nog leefbaarder te maken. Echter we gaan niet over alles. Wetgeving bijv. is op Landelijk niveau geregeld en de WMO is een gemeentelijke bevoegdheid. Wij gaan over specifieke Provinciale aangelegenheden, maar daarover de volgende keer meer. Ik hoop dat ik met dit soort columns in staat ben om e.e.a. te verduidelijken. Fred


Onbekend maakt onbemind! 3 april 2018 Zoals gisteren in deel 1 vermeld wil ik proberen om in dit soort columns de werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verduidelijken. Vandaag wil ik het hebben over de zaken waar de Provincie en dus ook de Statenleden over gaan. Ikzelf ben van mening dat je zelf bepaalt waar je over gaat en waar je dus je invloed op wilt uitoefenen. Weliswaar soms niet direct bij de Provincie, maar wellicht wel door lobbyen bij de Landelijke of gemeentelijke politiek. Er zijn echter een aantal zaken die zeker bij de Provincie thuis horen. Deze zaken zijn in groepen ingedeeld en worden in gelijknamige commissies besproken. Bij de grotere partijen zijn woordvoerders (Statenleden) benoemd die deze onderwerpen in de commissies bespreken en indien nodig in de Statenvergaderingen ter sprake brengen en behandelen. Bij 50PLUS Overijssel ben ik, zoals jullie weten het enige Statenlid. En dus ook de enige die zijn zegje mag doen en stemrecht heeft in de Statenvergadering. De commissievergaderingen zijn veelal overlappend, dat wil zeggen dat er meerdere commissies tegelijkertijd vergaderen. En dat is voor een éénmansfractie dus niet te behappen. Gelukkig mag je in Overijssel als kleine partij gebruik maken van max. twee Burgerstatenleden. Deze dienen dan wel ook op de kieslijst gestaan te hebben en worden ook beëdigd. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als een Statenlid alleen ze hebben geen spreek- of stemrecht bij de Statenvergadering. Wij hebben één Burgerstatenlid; Leendert Lodder. En deze neemt dus delen van mijn taken over. In Overijssel hebben we de volgende commissies en dat zijn dan ook gelijk de zaken waar we als PS iets van mogen vinden. 1. Bestuur en Financiën. 2. Ruimte en Water. 3. Milieu en Energie. 4. Economie 5. Landbouw en Natuur. 6. Cultuur en Sociaal. 7. Verkeer en Vervoer. Wat dit precies inhoudt en waar we nu wel, of juist niet over gaan zal ik in één van mijn volgende columns behandelen. Maar buiten dit alles hebben de Statenleden nog een belangrijke taak, al voeren we deze slechts éénmaal in de Statenperiode uit. Het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Gelijk al in het begin van de Statenperiode vindt in het hele Land op hetzelfde tijdstip deze verkiezing plaats. In de Statenzaal is dan een stemhokje neergezet en alle Statenleden mogen dan hun stem uitbrengen. Deze stemmen worden Landelijk bij elkaar opgeteld en de uitslag bepaalt de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit noemen we getrapte verkiezingen. Voor vandaag weer voldoende informatie, tot de volgende column. Fred


Onbekend maakt onbemind! 5 april 2018 Zoals gememoreerd wil ik in deze blogs proberen om de taken van PS en de werkzaamheden van Statenleden te verduidelijken. En uit de respons die ik daarop krijg blijkt dat er ook behoefte aan is, in ieder geval dat men het op prijs stelt. Vandaag wil ik het hebben over de instrumenten die je als Statenlid hebt. Of te wel:

HOE KAN JE ALS STATENLID INVLOED UITOEFENEN. Hier zou je het onderscheid moeten maken tussen de formele regelingen en het niet formele. Om met de laatste te beginnen. Hier spelen een aantal zaken. Ik zal niet te veel uitweiden over het reeds in Griekenland ontstane; Logos, Pathos en Ethos. Maar het komt er op neer dat je geloofwaardig moet overkomen, door het leveren van feiten (dus kennis op bijv. een bepaald dossier, bewijs, logica), emotie en het inspelen op belangen of angsten en uitstraling, sympathie en betrouwbaarheid. Deze zaken zijn nog steeds essentieel, zowel voor de achterban, als ook voor het overtuigen van bijv. andere partijen om mee te gaan in jouw standpunten. Of in andere woorden om anderen te overtuigen van jouw gelijk en zodanig dat het ook voor hen en hun kiezers een voordeel oplevert. Verder is het handig om veerkracht te tonen. De ene keer geef je bij voorstellen wat meer toe dan de andere keer. Door andere wat te gunnen, creĂŤer je ook een situatie waarin zij mogelijk de volgende keer jou ook wat willen gunnen; de zgn. gunfactor. 50PLUS is een zgn. middenpartij. En dat biedt dermate voordelen omdat je de ene keer wat meer met linkse partijen kan mee bewegen en de andere keer weer met rechts. En last but not least is het handig om gewoon vriendelijk te zijn naar de anderen. Je hoeft het niet met hun eens te zijn, maar je moet proberen dat nooit persoonlijk te maken. En dan de formele instrumenten. 1.Je kunt een onderwerp onder de aandacht brengen. Dat doe je door een onderwerp te agenderen voor een Statencommissiedag. 2. Je kunt schriftelijke vragen aan GS stellen. Deze moeten dan binnen 4 weken antwoorden, niet alleen aan de vraagsteller maar aan heel PS. 3. Je kunt mondelinge vragen stellen, je doet dit m.n. als er meer spoed achter zit en je bijv. niet 4 weken wilt wachten. Dit doe je bijv., in het vragenuurtje bij de maandelijkse PS vergadering. 4. Je kunt door een interpellatiedebat direct vragen stellen aan GS over niet geagendeerde onderwerpen. Je moet dit wel aankondigen zodat GS zich kan voorbereiden. 5. Je kunt GS een uitspraak laten doen. Dat kan door een motie (over een geagendeerd voorstel) of motie vreemd (betreffende een niet op de agenda staand onderwerp) in te dienen. Dit kan op ieder moment. Na het indienen van een motie wordt hier over gedebatteerd, GS geeft zijn/haar mening en in een stemming wordt de motie aangenomen of verworpen. 6. Je kunt een besluit deels laten aanpassen. Dit doe je door het indienen van een amendement. Het gaat dan over een andere formulering van het ontwerpbesluit. Als dit amendement wordt aangenomen (er wordt dus eerst over het amendement gestemd en pas daarna over het besluit) moet het besluit worden veranderd naar de aangepaste tekst en door GS worden uitgevoerd. 7. Je kunt zelf een voorstel voorleggen aan PS. Dit noemen we een initiatiefvoorstel. Dit doe je vaak samen met andere fracties. Hierbij speelt in eerste instantie GS geen rol. Pas als het voorstel door PS wordt aangenomen moeten ze er mee aan de slag.


Onbekend maakt onbemind! 8. Je hebt het recht van onderzoek (enquĂŞte). Hiermee kan PS het bestuur van GS diepgravend controleren. Deze heb ik de afgelopen jaren nog niet meegemaakt. Kortom het zijn er nog al wat. Moties en amendementen zijn het meest voorkomen. Wil je eens zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat? De vergaderingen zijn openbaar. Je kunt dus altijd binnen lopen. Maar ook kun je vergaderingen live volgen via de livestream: https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/509996/Provinciale%20Staten%2011-04-2018 of uitzendingen (met voor jou mogelijk interessante onderwerpen) terugkijken. https://overijssel.notubiz.nl/leden/lid/101167/F.%20Kerkhof Wel ik hoop dat ik op deze wijze weer een tipje van de sluier heb kunnen oplichten. Fred


Onbekend maakt onbemind! 6 april 2018 Ik krijg gelukkig leuke reacties op mijn blog. Het lijkt dus aan een behoefte te voorzien. Ik ga dus voorlopig maar even door met de werkzaamheden van PS en een Statenlid in het bijzonder te verklaren. In blog nummer 2 nam ik u mee in de onderwerpen waar PS (in ieder geval) over gaat. Dat waren: 1. Ruimte en Water. 2. Bestuur en Financiën. 3. Milieu en Energie. 4. Economie 5. Landbouw en Natuur. 6. Cultuur en Sociaal. 7. Verkeer en Vervoer. Ik ga in deze en de volgende blogs dieper in op deze onderwerpen. En dan begin ik met Ruimte en Water. Hierbij moet je hoofdzakelijk denken aan de omgeving. Hoe moet Overijssel er uit gaan zien. Denk bijv. aan waterveiligheid. De Provincie heeft de opdracht om de waterveiligheid (denk aan overstromingsgevaar van bijv. de IJssel) te vergroten en te garanderen. Dat doen we bijv. door het project; “Ruimte voor de rivier”. Bij Kampen is/wordt de IJssel uitgediept en er is/wordt een bypass (het Reevediep) gemaakt ten zuiden van Kampen. Bij extreem hoog water wordt daar een overloop gecrëeerd zodat het water gemakkelijk weg kan en er minder kans op overstroming is in bijv. Kampen. Zo zijn er ook extra maatregelen genomen op het Kampereiland, maar ook de nieuwe Vinex wijk van Zwolle is aangepakt. Zo is bijv. het spoor op een dijk gelegd die gelijk functioneert als ringdijk. Maar er is meer. Wij hanteren bijv. een omgevingsvisie (welke volgend jaar vervat wordt in een omgevingswet), waarbij omschreven wordt hoe de provincie er uit zou moeten zien. Waar zijn kansrijke gebieden voor bedrijventerreinen en waar nu juist niet. Hoeveel woningbouw mag er waar plaatsvinden etc. Ook het al dan niet permanent mogen wonen in recreatiewoningen maakt hier deel van uit. En m.n. dit onderwerp heeft 50PLUS Overijssel extra beïnvloed in de afgelopen periode. In voorgaande omgevingsvisies was het, door de Provincie, verboden om recreatiewoningen permanent te bewonen. Echter in de ene gemeente werd het gedoogd terwijl er in de andere gemeente tot in het extreme werd gehandhaafd. Verder was het zo dat er nu mensen (veelal senioren) permanent in een recreatiewoning woonden, terwijl zij ook nog een (bijv. sociale) huurwoning bezet hielden. Bij de huidige woningmarkt is dat ongewenst. Veel recreatieparkjes, uiteraard niet de grote verhuurparken met veel faciliteiten, verloederden. Tuinen werden niet onderhouden, er kwam prostitutie en wietteelt voor etc. Dit was onwenselijk. En door onze invloed uit te oefenen is deze regel versoepeld en kan er per gemeente worden bekeken waar permanente bewoning toegestaan kan worden. En dat proces ging zeer moeizaam. GS wilde er niet aan, en dan is het ook vaak moeilijk om coalitiepartijen te overtuigen. Dat heeft ons ook bijna anderhalf jaar aan voorbereiding en masseren van andere partijen gekost. Maar bij de behandeling van onze voorstellen kregen we toch een meerderheid. Kortom een groot succes. Er zit uiteraard nog veel meer in deze portefeuille, maar ik wilde het hier voorlopig maar even bij laten. Tot de volgende Blog.


Onbekend maakt onbemind! 7 april 2018 Gisteren heb ik in deel 4 één van de onderwerpen belicht waar PS over gaat. Vandaag weer een wat algemener onderwerp. Iedere Provincie werkt met het systeem PS en GS. Echter de samenstelling is per Provincie verschillend. Dit verschil zit enerzijds in de grootte van PS, dat is afhankelijk van het inwonertal en anderzijds is het de samenstelling, die weer afhankelijk is van de keuze van de kiezers. In Overijssel zitten 47 Statenleden verdeeld over 11 partijen. De grootste partij op dit moment is de CDA met 11 leden, gevolgd door VVD met 6, SP 5, PvdA 5, D66 5, PVV 5, CU 4, SGP 2, GL 2, PvdD 1 en uiteraard 50PLUS met mijzelf als lid. De coalitie wordt gevormd door de CDA, de VVD, D66 en de CU en met 26 leden beschikken zij over de meerderheid. En de coalitie heeft de Gedeputeerden mogen leveren; 2 door de CDA, 1 door de VVD, 1door D66 en 1 door de CU. Deze 5 Gedeputeerden vormen samen met de CvdK en de provinciesecretaris het Dagelijks Bestuur, GS dus. Om hun werkzaamheden te kunnen verrichten worden zij ambtelijk ondersteund door het Provinciale ambtenarenapparaat. Maar ook PS wordt ondersteund en dat geschiedt door de Griffie. Iedere partij verdeelt de portefeuilles onder de Statenleden en dat betreffende Statenlid is dan woordvoerder over de onderwerpen die onder die portefeuille vallen. En je zult begrijpen dat de werkzaamheden voor een grote partij (denk aan de CDA met 11 leden) wat minder zijn dan voor een kleine partij (zoals 50PLUS met 1 lid). Bij 50PLUS probeer ik natuurlijk zo goed en kwaad als het kan alles maximaal voor te bereiden. En ons burgerstatenlid Leendert Lodder mag gelukkig wel het woordvoerderschap uitoefenen in de commissies, maar NIET tijdens de Statenvergaderingen. Dat impliceert dat ik heel goed moet schiften wat de belangrijkste onderwerpen voor onze achterban zijn. En uiteraard krijgen deze onderwerpen de grootste aandacht. En minder belangrijke onderwerpen krijgen dan vaak helaas wat minder aandacht. En vergis je niet, heel vaak worden we bedolven onder een stroom van informatie. Stukken, over één bepaald onderwerp, met meer dan 500 pagina’s tekst zijn niet zeldzaam. Eén van de stukken had zelfs meer dan 1600 pagina’s. En dat allemaal doorlezen is voor een éénmanspartij bijna niet te doen. Gelukkig hebben we kunnen aandringen op het toevoegen van een managementsamenvatting van deze stukken. Dat lukt nog niet altijd helaas, maar vaak toch wel. En dan kan je door die samenvatting te lezen beslissen hoe diep je verder de stukken induikt. Kortom werk voldoende. De fractievoorzitters tezamen met de CvdK vormen het Presidium. En ook hier zit werk aan vast zoals je mag verwachten. Over het Presidium later weer meer. Ook deze column is weer voorzien van voldoende informatie voor nu. Tot de volgende column. Fred


Onbekend maakt onbemind! 9 april 2018 Eén van de steeds weer terugkerende vragen die aan mij als Statenlid worden gevraagd is; hoe veel tijd kost dat nu, die werkzaamheden in de Staten van Overijssel. Deze vraag zal door ieder Statenlid toch iets anders worden beantwoord. Er is pas geleden een onderzoek geweest, waaruit bleek dat de gemiddelde tijd die Statenleden per week besteden ongeveer 20 uur in beslag neemt. Uiteraard is dat ook weer afhankelijk van het aantal Statenleden die een partij heeft, zoals ik in een vorige column heb duidelijk gemaakt. Voor de meeste Statenleden is dit dan ook een “bijbaantje”. De meesten hebben een andere baan als broodwinning en houden dan meestal de woensdagen vrij voor Statenwerk. Voor mij ligt dat eenvoudiger omdat ik niet meer een voltijd baan heb. Mijn bezigheden voor de Staten liggen gemiddeld tussen de 20 en 30 uur per week. Incl. leeswerk, reistijd etc. De steeds terugkerende werkzaamheden zijn normaal gesproken: één woensdag waarin het Presidium vergadert (meestal van 11.00 - 12.30 uur) gevolgd door de terugkoppeling in de fractie. Om 14.00 uur start dan de Statenvergadering, deze wordt onderbroken door de avondmaaltijd en deze eindigt meestal rond (uiterlijk) 22.00 uur. Verder is er één woensdag gereserveerd voor de commissievergaderingen, deze starten meestal rond 09.30 uur en eindigen (afhankelijk van het aantal commissies) ergens tussen 17.00 en 21.00 uur. Dan is er een vaste woensdag waarin diverse werkbezoeken en of informatiesessies centraal georganiseerd zijn. Deze dagen zijn qua tijd en inhoud nogal verschillend, maar als ik een voorbeeld mag noemen; 18 april is de eerstvolgende: 1. deze start om 09.30 - 12.30 met de mogelijkheid tot bezoek aan een mestvergistingsinstallatie, 2. een informatiesessie van 13.00 - 14.30 over energie neutrale (aardgasvrije) woningen, 3. een infosessie betreffende de houdstermaatschappij van fondsen in Overijssel van 11.00 12.00 uur, 4. een Benen op Tafelsessie over meisjes en techniek van 12.30 - 14.00 uur, 5. een infosessie over het erfdelen (met meerdere personen samenwonen en leven op één erf) van 12.30 - 14.00 uur, 6. een infosessie over digitalisering en mobiliteit van 14.00 - 17.00 uur, 7. een werkbezoek aan Wilsum / Koppelerwaard van 15.00 - 17.00 uur en 8. een bijeenkomst van Statenlid nu van 18.45 - 21.30 uur. Je ziet dat het onmogelijk is om dit allemaal bij te wonen, dus hierin moet je keuzes maken. De laatste woensdag in de maand wordt dan gebruikt voor reserve, maar ook om op eigen gelegenheid werkbezoeken uit te voeren of bedrijven of instellingen te bezoeken. Voor 50PLUS strekken deze werkzaamheden zich ook uit over de andere dagen van de week. En dan moeten er ook nog vergaderingen worden bijgewoond; de fractievergaderingen, de vergaderingen van het Provinciale bestuur, sinds kort de vergaderingen van 50PLUS Hardenberg, maar ook de vergadering van wat wij noemen het “breed politiek overleg”, de vergadering met alle politieke geledingen van 50PLUS, dus met Eerste en Tweede Kamer en de collega Statenleden uit de andere Provincies.


Onbekend maakt onbemind! Maar ook wordt ik regelmatig gevraagd voor het begeleiden van Statenspelen voor studenten en andere groeperingen of als jurylid bij debatwedstrijden. En daar komt dan nog bovenop de tijd die je nodig hebt voor de voorbereidingen. Denk hierbij aan het lezen van achterliggende stukken en extra informatie. Natuurlijk is de ene week voller dan de andere, maar die 20 - 30 uur per week heb ik echt wel nodig. Binnenkort zal ik eens een week beschrijven, maar dan wel in een volgende column. Deze geeft denk ik voor nu weer voldoende informatie. Tot de volgende column. Fred


Onbekend maakt onbemind! 11 april 2018 In deze blog, een wat kortere deze keer, ga weer ik in op de werkzaamheden van een Statenlid. Gisteren geen blog, o.a. door dat ik mij zelf moest voorbereiden op de vergaderingen van vandaag. Er zijn een flink aantal moties vreemd aangekondigd en ook staan er belangrijke onderwerpen op de agenda van vandaag. Om 11.00 uur staat het Presidium op de agenda. We kijken vandaag terug op een gehouden sessie omtrent samenwerking. Verder bespreken we de voortgang over de gedragscode en een burgerinitiatief. Vervolgens nemen we de komende PS vergadering door. Ook de moties vreemd die worden ingediend passeren de revue. Ook staat een update van het Reglement van Orde op de agenda. Na de lunch starten we om 14.00 uur met de daadwerkelijke PS vergadering. Deze is uiteraard openbaar en kan ook via de webcam live worden meegekeken, of later worden terug gezien. De vergadering start standaard met het vaststellen van de agenda. Vervolgens start het vragenuurtje. Hierna komen de stukken ter bespreking aan de orde. Het onderwerp aanbesteding OV zal in ieder geval behandeld worden. Dan wordt er vervolgd met zgn. hamerstukken. Dit zijn onderwerpen die besproken zijn in de laatste commissie en die niet uitvoerig hoeven te worden behandeld. Hierna komen de moties vreemd aan de orde. En als laatste onderwerp voor de sluiting vinden de stemmingen plaats. Helaas is vooraf heel slecht in te schatten of een vergadering lang of kort gaat duren. Het komt voor dat bij een agenda waar relatief weinig op staat er toch tot diep in de avond wordt vergaderd. Hoe dat vanavond wordt? Ik kan het niet zeggen. We gaan het zien. ONBEKEND MAAKT ONBEMIND appendix bij deel 7! Gisteren was de PS vergadering, wonder boven wonder, voor het avondeten gereed. Weliswaar was het een korte agenda, maar in het verleden was dat wel vaker het geval en moest er toch nog in de avonduren doorvergaderd worden. Deze keer dus niet. Rond 17.30 uur waren we er door heen, dus kon er thuis van het avondeten worden genoten. Eigenlijk was de behandeling van de moties vreemd het interessantst. M.n. de door de PVV ingediende motie over een onderzoek naar werkeloosheid 55plussers. Helaas hadden ze zich niet goed voorbereid. De door hen gevraagde onderzoeken zijn reeds gedaan en de antwoorden op hun vragen zijn al voorhanden. Uiteraard heb ik ze daar op gewezen. Net als de feiten dat bij voorgaande moties omtrent ouderenwerkloosheid (overigens voor 45plussers) zij telkenmale tegenstemden. En die moties gingen over uitvoeren van maatregelen i.p.v. het zoveelste onderzoek. En ook de andere partijen keten zich niet onbetuigd. En terecht want ook hun moties over ouderenwerkloosheid waren in het verleden niet door de PVV ondersteund. Op de foto maken Jan Westert (CU) en ik ons op om kritische vragen te stellen. Fred


Onbekend maakt onbemind! 12 april alweer, het gaat snel. Wel de laatste blog van deze week. Morgen en zaterdag ben ik onderweg met de leden van het Presidium. Over het hoe en wat van dit soort bijeenkomsten kom ik binnenkort nog wel een keer terug. Vandaag wil ik het weer eens hebben over één van de onderwerpen waar PS specifiek over gaat. We hebben het in blog 4 uitgebreid gehad over het onderwerp Ruimte en Water. Vandaag laten we Bestuur en Financiën de revue passeren. Bij bestuur, moet je specifiek denken aan de kwaliteit van het Provinciaals bestuur. Eén van de speerpunten van de huidige coalitie was eigentijds bestuur. Ten eerste geen grote tegenstellingen tussen coalitie en oppositie en ten tweede experimenteren met nieuwe bestuursstijlen. In welke mate dit gelukt is, hangt af van wie je daarover spreekt. Het verkleinen van het gat tussen coalitie en oppositie heeft bijv. een lelijke knauw opgelopen toen de coalitie 50PLUS en de PvdA probeerde de mond te snoeren bij een onderwerp betreffende de ondergrond. Zelfs een interpellatiedebat probeerden ze te voorkomen. Dat wij ons de mond niet hebben laten snoeren komt uitsluitend door onze boerenslimheid. Maar het was nu niet het schoolvoorbeeld van de bedoelde samenwerking. Eén van de andere voorbeelden is het betrekken van onze inwoners bij beslissingen. En dan het liefst voor aan in het traject. Laat inwoners meedenken over belangrijke onderwerpen. Een goed voorbeeld hiervan is het betrekken van de inwoners van Overijssel bij het gewenste profiel van de nieuwe Commissaris van de Koning. En uiteraard zijn daar meer significante voorbeelden van. En zoals zo vaak, sommige gaan goed en andere komen minder goed van de grond. En dan financiën. Hier gaat het hoofdzakelijk over financiën betreffende de interne bedrijfsvoering. Denk aan de kosten van de griffie bijvoorbeeld. Financiën over de andere onderwerpen horen ook bij die betreffende onderwerpen thuis. Aan ieder onderwerp ligt een begroting ten grondslag. Via (wat wij noemen) de monitor houdt PS de vorderingen in de gaten. Deze is overigens gewoon publiekelijk te bekijken op de site van Overijssel. Je vindt hier de voortgang van het onderwerp alsmede de uitgegeven kosten. Kortom een handig controlemechanisme. En de controlerende taak was voor Statenleden één van de 3 taakstellingen. En uiteraard wordt over voortgang en financiering uitgebreid van gedachten gewisseld. En gedebatteerd. Over debatteren gesproken. waarom debatteren we eigenlijk? Hier zijn verschillende ideeën over. Weten jullie het? Je mag je mening hierover graag hieronder ventileren. In één van de volgende blogs zal ik hier dan weer nader op ingaan. Ik hoop dat ik weer wat meer duidelijkheid heb kunnen scheppen in onze werkzaamheden. Voor nu, bedankt voor het lezen, alvast een fijn weekend en tot de volgende blog, Fred.


Onbekend maakt onbemind! 16 april 2018 Nieuwe week, dus nieuwe kansen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mij. Een mooie gelegenheid om weer een blog te maken. En wat betreft het onderwerp lijkt mij Milieu en Energie wel een aardig onderwerp. Dit onderwerp is zo interessant omdat de algemene mening is dat we moeten proberen om duurzaam om te gaan met onze planeet. Je hoort dan ook vaak de kreet dat we onze planeet slechts beheren voor onze nakomelingen, of juist wat assertiever, dat we de planeet aan het plunderen zijn. En vaak valt ons dan hel en verdoemenis ten deel. Denk aan global warming, het gat in de ozonlaag etc. Maar wat je daar ook van denkt het is een feit dat er aardbevingen zijn ontstaan in Groningen door het massaal leegpompen van gasvelden. En je kunt ook niet eeuwig doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Milieutechnisch gezien niet, maar ook niet omdat ook deze bronnnen eindig zijn. Dus links- of rechtsom zullen we over moeten gaan op “duurzame energie”. Maar welke vorm dan? Er zijn vele vormen beschikbaar, maar ook vele vormen in ontwikkeling en voor welke vorm moet je dan kiezen. De “windlobby” zal blijven roepen dat windgeneratoren de oplossing zijn. Vaak wordt dan verzwegen dat het maken van die generatoren enorm veel energie kost. Dat de subsidie op windturbines torenhoog is (een redelijke windmolen op een boerenerf brengt al gauw 30.000 euro subsidie per jaar op, laat staan wat 5 molens op je erf opbrengen), ze worden dan ook nog vaak vervangen, als de subsidie er af gaat, voor nieuwere exemplaren die weer opnieuw gesubsidieerd worden. Het goede nieuws is wel dat men nu windmolenparken op zee bouwt die niet worden gesubsidieerd. Windturbines worden verder als horizonvervuilend bestempeld en omwonenden willen ze niet. 50PLUS is niet tegen windenergie. Windenergie, prima maar alleen en dan echt alleen als er draagvlak voor is. En draagvlak kun je creëren. Laat omwonenden bijv. meeparticiperen. En dan moeten we ze niet afschepen met de kreet ze kunnen aandelen aanschaffen, want dat kan je ook als je er 30 km vandaan woont en er helemaal geen hinder van ondervindt. Maar er is nog meer. Wij zijn voor zonneenergie. Zonnecollectoren op daken van huizen en bedrijven kunnen ruim in de energiebehoefte van de bewoners voorzien. Maar ook zonnevelden zijn mogelijk. Deze zijn vele malen minder horizonvervuilend dan bijv. windturbines. Als je wilt weten hoe je bewoners draagvlak wilt laten krijgen, vlak over de grens in Saarbeck (helemaal energieneutraal) deelt iedereen mee in het succes in een combinatie van windturbines en zonnecollectoren. google er maar eens op. Ik ben er geweest en vond het geweldig wat ze daar van de grond hebben gekregen.


Onbekend maakt onbemind! En wat te denken van aardwarmte. Niet voor niets wordt er, nu de gaskraan op termijn dicht moet, gesproken over het gebruik van warmtepompen. En dan de zgn. mestvergisters. Ook hier heb je vooren tegenstanders. Maar er zijn in Overijssel meerdere voorbeelden waar het prima werkt. Waar niet alleen het betreffende boerenbedrijf er voordeel van heeft, maar ook direct omwonenden en soms ook nog gemeenschappelijke gebouwen, zoals bijv. het zwembad. En dan hebje nog een aantal mogelijkheden die nu nog in de kinderschoenen staan. Ik denk aan het gebruik van waterstof. Ruim voorhanden en relatief goedkoop. Met het gebruik van waterstofcellen, bijv. in je auto, zou je in staat zijn om in de avond je huis van energie te voorzien. Maar ook Thorium is de moeite waard om te onderzoeken. (Thorium is te vergelijken met het gebruik van een kerncentrale, echter zonder de daarbij behorende gevaarlijke straling). En 50PLUS Overijssel is druk met het propaganderen van zgn “blauwe energie�. Energie uit water. Dit kan zijn van zoet naar zout, van warm naar koud, door gebruik te maken van eb en vloed, of golven. Bekend is het bijv uit landen met bergen en stuwdammen, waar men waterkracht gebruikt. Maar er zijn ook technieken waarbij langzamer stromende rivieren waterkracht ontwikkelen. En daarbij zouden we de IJssel en de Vecht goed kunnen gebruiken. Kortom er is genoeg voorhanden. En daarover denken we graag mee. Dit onderwerp is belangrijk voor onze inwoners, maar zeker ook voor het behoud van onze planeet. Dus een dankbaar onderwerp. Tot de volgende blog. Fred


Onbekend maakt onbemind!


Onbekend maakt onbemind!

Blog fred  
Blog fred  
Advertisement