Page 1

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND! door Statenlid 50PLUS Fred Kerkhof


Onbekend maakt onbemind!

INHOUD:

3. Wat houdt dat nou in Statenlid? 4. Waar gaan de Statenleden over? 5. Hoe kun je als Statenlid invloed uitoefenen? 7. Ruimte en water. 8. Bestuur Provinciale Staten. 9. Hoeveel tijd kost dat nu, Statenlid te zijn? 11. De werkzaamheden van een Statenlid. 12. Bestuur en FinanciĂŤn. 13. Milieu en Energie. 15. Economie. 17. Een normale woensdag. 19. Landbouw en Natuur. 21. Vertrouwen in de politiek! 22. Cultuur en sociaal. 23. Openbaar vervoer. 25. Verkeer en vervoer. 27. Fractie 50PLUS Provinciale Staten Overijssel. 29. Blauwe energie uit de IJssel. 30. Wonen. 32. Benoeming nieuwe CvdK. 34. Netwerkbijeenkomst. 35. Veteranenbeleid.

2


Onbekend maakt onbemind! 2 april 2018 Wat houdt dat nou in Statenlid? Bekenden vragen me wel eens: wat houdt dat nou in Statenlid? Wat doet Provinciale Staten eigenlijk? Goede vragen waaruit blijkt dat politiek, maar zeker Provinciale politiek voor velen een “ver van mijn bed” show is. Iedere Provincie kent zijn PS, al wordt het in Limburg het Gouvernement genoemd. Als midden bestuur is PS eigenlijk hetzelfde ingericht als de gemeenteraad of de Tweede Kamer. De taken van de Minister President of de burgemeester worden bij ons door de Commissaris van den Koning uitgevoerd. De ministers of wethouders heten bij ons Gedeputeerden. En de Kamerleden of gemeenteraad is bij ons PS. In Overijssel hebben we 47 Statenleden, deze hoeveelheid is afhankelijk van het aantal inwoners in de Provincie. Wij zijn verdeeld in 11 partijen, waarvan de CDA de grootste is. PS is kader stellend, dat wil zeggen dat zij aangeeft wat er moet gebeuren. Het Dagelijks bestuur (de CvdK en GS) voeren dat vervolgens uit. Vervolgens heeft PS een controlerende taak. Wij controleren of het echt zo wordt uitgevoerd als we hebben afgesproken. En last but not least zijn wij als Statenlid volksvertegenwoordiger. Wat mij betreft de belangrijkste taak. Wij vertegenwoordigen onze kiezers en proberen de stem van onze achterban zo te verwoorden dat hun belangen zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Uiteraard kan dat alleen als je een meerderheid van PS zo ver krijgt om je voorstellen te steunen. In het begin van de Statenperiode vindt de formatie plaats. O.l.v. de grootste partij wordt de coalitie gevormd. Deze hebben in principe een meerderheid. Bij ons bestaat de coalitie uit: CDA, VVD, D’66 en de CU. De overige partijen, waaronder 50PLUS, vormen de oppositie. Na de coalitievorming is het coalitieakkoord uitgewerkt. Eigenlijk het plan, waarin staat hoe en wat de komende 4 jaar uitgevoerd gaat worden. Deze is aan het begin gepresenteerd aan PS, er zijn wijzigingen door PS aangebracht (amendementen en moties, daarover een volgende keer meer) en een meerderheid heeft zich hierover uitgesproken. En met dat in ons achterhoofd proberen we zo goed als kwaad als het kan de Provincie nog leefbaarder te maken. Echter we gaan niet over alles. Wetgeving bijv. is op Landelijk niveau geregeld en de WMO is een gemeentelijke bevoegdheid. Wij gaan over specifieke Provinciale aangelegenheden, maar daarover de volgende keer meer. Ik hoop dat ik met dit soort columns in staat ben om e.e.a. te verduidelijken. Fred

3


Onbekend maakt onbemind! 3 april 2018 Waar gaan de Statenleden over? Zoals gisteren in deel 1 vermeld wil ik proberen om in dit soort columns de werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verduidelijken. Vandaag wil ik het hebben over de zaken waar de Provincie en dus ook de Statenleden over gaan. Ikzelf ben van mening dat je zelf bepaalt waar je over gaat en waar je dus je invloed op wilt uitoefenen. Weliswaar soms niet direct bij de Provincie, maar wellicht wel door lobbyen bij de Landelijke of gemeentelijke politiek. Er zijn echter een aantal zaken die zeker bij de Provincie thuis horen. Deze zaken zijn in groepen ingedeeld en worden in gelijknamige commissies besproken. Bij de grotere partijen zijn woordvoerders (Statenleden) benoemd die deze onderwerpen in de commissies bespreken en indien nodig in de Statenvergaderingen ter sprake brengen en behandelen. Bij 50PLUS Overijssel ben ik, zoals jullie weten het enige Statenlid. En dus ook de enige die zijn zegje mag doen en stemrecht heeft in de Statenvergadering. De commissievergaderingen zijn veelal overlappend, dat wil zeggen dat er meerdere commissies tegelijkertijd vergaderen. En dat is voor een éénmansfractie dus niet te behappen. Gelukkig mag je in Overijssel als kleine partij gebruik maken van max. twee Burgerstatenleden. Deze dienen dan wel ook op de kieslijst gestaan te hebben en worden ook beëdigd. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als een Statenlid alleen ze hebben geen spreek- of stemrecht bij de Statenvergadering. Wij hebben één Burgerstatenlid; Leendert Lodder. En deze neemt dus delen van mijn taken over. In Overijssel hebben we de volgende commissies en dat zijn dan ook gelijk de zaken waar we als PS iets van mogen vinden. 1. Bestuur en Financiën. 2. Ruimte en Water. 3. Milieu en Energie. 4. Economie 5. Landbouw en Natuur. 6. Cultuur en Sociaal. 7. Verkeer en Vervoer. Wat dit precies inhoudt en waar we nu wel, of juist niet over gaan zal ik in één van mijn volgende columns behandelen. Maar buiten dit alles hebben de Statenleden nog een belangrijke taak, al voeren we deze slechts éénmaal in de Statenperiode uit. Het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Gelijk al in het begin van de Statenperiode vindt in het hele Land op hetzelfde tijdstip deze verkiezing plaats. In de Statenzaal is dan een stemhokje neergezet en alle Statenleden mogen dan hun stem uitbrengen. Deze stemmen worden Landelijk bij elkaar opgeteld en de uitslag bepaalt de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit noemen we getrapte verkiezingen. Voor vandaag weer voldoende informatie, tot de volgende column. Fred

4


Onbekend maakt onbemind! 5 april 2018 Hoe kun je als Statenlid invloed uitoefenen? Zoals gememoreerd wil ik in deze blogs proberen om de taken van PS en de werkzaamheden van Statenleden te verduidelijken. En uit de respons die ik daarop krijg blijkt dat er ook behoefte aan is, in ieder geval dat men het op prijs stelt. Vandaag wil ik het hebben over de instrumenten die je als Statenlid hebt. Of te wel:

HOE KUN JE ALS STATENLID INVLOED UITOEFENEN. Hier zou je het onderscheid moeten maken tussen de formele regelingen en het niet formele. Om met de laatste te beginnen. Hier spelen een aantal zaken. Ik zal niet te veel uitweiden over het reeds in Griekenland ontstane; Logos, Pathos en Ethos. Maar het komt er op neer dat je geloofwaardig moet overkomen, door het leveren van feiten (dus kennis op bijv. een bepaald dossier, bewijs, logica), emotie en het inspelen op belangen of angsten en uitstraling, sympathie en betrouwbaarheid. Deze zaken zijn nog steeds essentieel, zowel voor de achterban, als ook voor het overtuigen van bijv. andere partijen om mee te gaan in jouw standpunten. Of in andere woorden om anderen te overtuigen van jouw gelijk en zodanig dat het ook voor hen en hun kiezers een voordeel oplevert. Verder is het handig om veerkracht te tonen. De ene keer geef je bij voorstellen wat meer toe dan de andere keer. Door andere wat te gunnen, creĂŤer je ook een situatie waarin zij mogelijk de volgende keer jou ook wat willen gunnen; de zgn. gunfactor. 50PLUS is een zgn. middenpartij. En dat biedt dermate voordelen omdat je de ene keer wat meer met linkse partijen kan mee bewegen en de andere keer weer met rechts. En last but not least is het handig om gewoon vriendelijk te zijn naar de anderen. Je hoeft het niet met hun eens te zijn, maar je moet proberen dat nooit persoonlijk te maken. En dan de formele instrumenten. 1.Je kunt een onderwerp onder de aandacht brengen. Dat doe je door een onderwerp te agenderen voor een Statencommissiedag. 2. Je kunt schriftelijke vragen aan GS stellen. Deze moeten dan binnen 4 weken antwoorden, niet alleen aan de vraagsteller maar aan heel PS. 3. Je kunt mondelinge vragen stellen, je doet dit m.n. als er meer spoed achter zit en je bijv. niet 4 weken wilt wachten. Dit doe je bijv., in het vragenuurtje bij de maandelijkse PS vergadering. 4. Je kunt door een interpellatiedebat direct vragen stellen aan GS over niet geagendeerde onderwerpen. Je moet dit wel aankondigen zodat GS zich kan voorbereiden. 5. Je kunt GS een uitspraak laten doen. Dat kan door een motie (over een geagendeerd voorstel) of motie vreemd (betreffende een niet op de agenda staand onderwerp) in te dienen. Dit kan op ieder moment. Na het indienen van een motie wordt hier over gedebatteerd, GS geeft zijn/haar mening en in een stemming wordt de motie aangenomen of verworpen. 6. Je kunt een besluit deels laten aanpassen. Dit doe je door het indienen van een amendement. Het gaat dan over een andere formulering van het ontwerpbesluit. Als dit amendement wordt aangenomen (er wordt dus eerst over het amendement gestemd en pas daarna over het besluit) moet het besluit worden veranderd naar de aangepaste tekst en door GS worden uitgevoerd. 7. Je kunt zelf een voorstel voorleggen aan PS. Dit noemen we een initiatiefvoorstel. Dit doe je vaak samen met andere fracties. Hierbij speelt in eerste instantie GS geen rol. Pas als het voorstel door PS wordt aangenomen moeten ze er mee aan de slag.

5


Onbekend maakt onbemind! 8. Je hebt het recht van onderzoek (enquĂŞte). Hiermee kan PS het bestuur van GS diepgravend controleren. Deze heb ik de afgelopen jaren nog niet meegemaakt. Kortom het zijn er nog al wat. Moties en amendementen zijn het meest voorkomen. Wil je eens zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat? De vergaderingen zijn openbaar. Je kunt dus altijd binnen lopen. Maar ook kun je vergaderingen live volgen via de livestream: https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/509996/Provinciale%20Staten%2011-04-2018 of uitzendingen (met voor jou mogelijk interessante onderwerpen) terugkijken. https://overijssel.notubiz.nl/leden/lid/101167/F.%20Kerkhof Wel ik hoop dat ik op deze wijze weer een tipje van de sluier heb kunnen oplichten. Fred

6


Onbekend maakt onbemind! 6 april 2018 Ruimte en water Ik krijg gelukkig leuke reacties op mijn blog. Het lijkt dus aan een behoefte te voorzien. Ik ga dus voorlopig maar even door met de werkzaamheden van PS en een Statenlid in het bijzonder te verklaren. In blog nummer 2 nam ik u mee in de onderwerpen waar PS (in ieder geval) over gaat. Dat waren: 1. Ruimte en Water. 2. Bestuur en Financiën. 3. Milieu en Energie. 4. Economie 5. Landbouw en Natuur. 6. Cultuur en Sociaal. 7. Verkeer en Vervoer. Ik ga in deze en de volgende blogs dieper in op deze onderwerpen. En dan begin ik met Ruimte en Water. Hierbij moet je hoofdzakelijk denken aan de omgeving. Hoe moet Overijssel er uit gaan zien. Denk bijv. aan waterveiligheid. De Provincie heeft de opdracht om de waterveiligheid (denk aan overstromingsgevaar van bijv. de IJssel) te vergroten en te garanderen. Dat doen we bijv. door het project; “Ruimte voor de rivier”. Bij Kampen is/wordt de IJssel uitgediept en er is/wordt een bypass (het Reevediep) gemaakt ten zuiden van Kampen. Bij extreem hoog water wordt daar een overloop gecrëeerd zodat het water gemakkelijk weg kan en er minder kans op overstroming is in bijv. Kampen. Zo zijn er ook extra maatregelen genomen op het Kampereiland, maar ook de nieuwe Vinex wijk van Zwolle is aangepakt. Zo is bijv. het spoor op een dijk gelegd die gelijk functioneert als ringdijk. Maar er is meer. Wij hanteren bijv. een omgevingsvisie (welke volgend jaar vervat wordt in een omgevingswet), waarbij omschreven wordt hoe de provincie er uit zou moeten zien. Waar zijn kansrijke gebieden voor bedrijventerreinen en waar nu juist niet. Hoeveel woningbouw mag er waar plaatsvinden etc. Ook het al dan niet permanent mogen wonen in recreatiewoningen maakt hier deel van uit. En m.n. dit onderwerp heeft 50PLUS Overijssel extra beïnvloed in de afgelopen periode. In voorgaande omgevingsvisies was het, door de Provincie, verboden om recreatiewoningen permanent te bewonen. Echter in de ene gemeente werd het gedoogd terwijl er in de andere gemeente tot in het extreme werd gehandhaafd. Verder was het zo dat er nu mensen (veelal senioren) permanent in een recreatiewoning woonden, terwijl zij ook nog een (bijv. sociale) huurwoning bezet hielden. Bij de huidige woningmarkt is dat ongewenst. Veel recreatieparkjes, uiteraard niet de grote verhuurparken met veel faciliteiten, verloederden. Tuinen werden niet onderhouden, er kwam prostitutie en wietteelt voor etc. Dit was onwenselijk. En door onze invloed uit te oefenen is deze regel versoepeld en kan er per gemeente worden bekeken waar permanente bewoning toegestaan kan worden. En dat proces ging zeer moeizaam. GS wilde er niet aan, en dan is het ook vaak moeilijk om coalitiepartijen te overtuigen. Dat heeft ons ook bijna anderhalf jaar aan voorbereiding en masseren van andere partijen gekost. Maar bij de behandeling van onze voorstellen kregen we toch een meerderheid. Kortom een groot succes. Er zit uiteraard nog veel meer in deze portefeuille, maar ik wilde het hier voorlopig maar even bij laten. Tot de volgende Blog.

7


Onbekend maakt onbemind! 7 april 2018 Bestuur Provinciale Staten Gisteren heb ik in deel 4 één van de onderwerpen belicht waar PS over gaat. Vandaag weer een wat algemener onderwerp. Iedere Provincie werkt met het systeem PS en GS. Echter de samenstelling is per Provincie verschillend. Dit verschil zit enerzijds in de grootte van PS, dat is afhankelijk van het inwonertal en anderzijds is het de samenstelling, die weer afhankelijk is van de keuze van de kiezers. In Overijssel zitten 47 Statenleden verdeeld over 11 partijen. De grootste partij op dit moment is de CDA met 11 leden, gevolgd door VVD met 6, SP 5, PvdA 5, D66 5, PVV 5, CU 4, SGP 2, GL 2, PvdD 1 en uiteraard 50PLUS met mijzelf als lid. De coalitie wordt gevormd door de CDA, de VVD, D66 en de CU en met 26 leden beschikken zij over de meerderheid. En de coalitie heeft de Gedeputeerden mogen leveren; 2 door de CDA, 1 door de VVD, 1door D66 en 1 door de CU. Deze 5 Gedeputeerden vormen samen met de CvdK en de provinciesecretaris het Dagelijks Bestuur, GS dus. Om hun werkzaamheden te kunnen verrichten worden zij ambtelijk ondersteund door het Provinciale ambtenarenapparaat. Maar ook PS wordt ondersteund en dat geschiedt door de Griffie. Iedere partij verdeelt de portefeuilles onder de Statenleden en dat betreffende Statenlid is dan woordvoerder over de onderwerpen die onder die portefeuille vallen. En je zult begrijpen dat de werkzaamheden voor een grote partij (denk aan de CDA met 11 leden) wat minder zijn dan voor een kleine partij (zoals 50PLUS met 1 lid). Bij 50PLUS probeer ik natuurlijk zo goed en kwaad als het kan alles maximaal voor te bereiden. En ons burgerstatenlid Leendert Lodder mag gelukkig wel het woordvoerderschap uitoefenen in de commissies, maar NIET tijdens de Statenvergaderingen. Dat impliceert dat ik heel goed moet schiften wat de belangrijkste onderwerpen voor onze achterban zijn. En uiteraard krijgen deze onderwerpen de grootste aandacht. En minder belangrijke onderwerpen krijgen dan vaak helaas wat minder aandacht. En vergis je niet, heel vaak worden we bedolven onder een stroom van informatie. Stukken, over één bepaald onderwerp, met meer dan 500 pagina’s tekst zijn niet zeldzaam. Eén van de stukken had zelfs meer dan 1600 pagina’s. En dat allemaal doorlezen is voor een éénmanspartij bijna niet te doen. Gelukkig hebben we kunnen aandringen op het toevoegen van een managementsamenvatting van deze stukken. Dat lukt nog niet altijd helaas, maar vaak toch wel. En dan kan je door die samenvatting te lezen beslissen hoe diep je verder de stukken induikt. Kortom werk voldoende. De fractievoorzitters tezamen met de CvdK vormen het Presidium. En ook hier zit werk aan vast zoals je mag verwachten. Over het Presidium later weer meer. Ook deze column is weer voorzien van voldoende informatie voor nu. Tot de volgende column. Fred

8


Onbekend maakt onbemind! 9 april 2018 Hoeveel tijd kost dat nu, Statenlid te zijn? Eén van de steeds weer terugkerende vragen die aan mij als Statenlid worden gevraagd is; hoe veel tijd kost dat nu, die werkzaamheden in de Staten van Overijssel. Deze vraag zal door ieder Statenlid toch iets anders worden beantwoord. Er is pas geleden een onderzoek geweest, waaruit bleek dat de gemiddelde tijd die Statenleden per week besteden ongeveer 20 uur in beslag neemt. Uiteraard is dat ook weer afhankelijk van het aantal Statenleden die een partij heeft, zoals ik in een vorige column heb duidelijk gemaakt. Voor de meeste Statenleden is dit dan ook een “bijbaantje”. De meesten hebben een andere baan als broodwinning en houden dan meestal de woensdagen vrij voor Statenwerk. Voor mij ligt dat eenvoudiger omdat ik niet meer een voltijd baan heb. Mijn bezigheden voor de Staten liggen gemiddeld tussen de 20 en 30 uur per week. Incl. leeswerk, reistijd etc. De steeds terugkerende werkzaamheden zijn normaal gesproken: één woensdag waarin het Presidium vergadert (meestal van 11.00 - 12.30 uur) gevolgd door de terugkoppeling in de fractie. Om 14.00 uur start dan de Statenvergadering, deze wordt onderbroken door de avondmaaltijd en deze eindigt meestal rond (uiterlijk) 22.00 uur. Verder is er één woensdag gereserveerd voor de commissievergaderingen, deze starten meestal rond 09.30 uur en eindigen (afhankelijk van het aantal commissies) ergens tussen 17.00 en 21.00 uur. Dan is er een vaste woensdag waarin diverse werkbezoeken en of informatiesessies centraal georganiseerd zijn. Deze dagen zijn qua tijd en inhoud nogal verschillend, maar als ik een voorbeeld mag noemen; 18 april is de eerstvolgende: 1. deze start om 09.30 - 12.30 met de mogelijkheid tot bezoek aan een mestvergistingsinstallatie, 2. een informatiesessie van 13.00 - 14.30 over energie neutrale (aardgasvrije) woningen, 3. een infosessie betreffende de houdstermaatschappij van fondsen in Overijssel van 11.00 12.00 uur, 4. een Benen op Tafelsessie over meisjes en techniek van 12.30 - 14.00 uur, 5. een infosessie over het erfdelen (met meerdere personen samenwonen en leven op één erf) van 12.30 - 14.00 uur, 6. een infosessie over digitalisering en mobiliteit van 14.00 - 17.00 uur, 7. een werkbezoek aan Wilsum / Koppelerwaard van 15.00 - 17.00 uur en 8. een bijeenkomst van Statenlid nu van 18.45 - 21.30 uur. Je ziet dat het onmogelijk is om dit allemaal bij te wonen, dus hierin moet je keuzes maken. De laatste woensdag in de maand wordt dan gebruikt voor reserve, maar ook om op eigen gelegenheid werkbezoeken uit te voeren of bedrijven of instellingen te bezoeken. Voor 50PLUS strekken deze werkzaamheden zich ook uit over de andere dagen van de week. En dan moeten er ook nog vergaderingen worden bijgewoond; de fractievergaderingen, de vergaderingen van het Provinciale bestuur, sinds kort de vergaderingen van 50PLUS Hardenberg, maar ook de vergadering van wat wij noemen het “breed politiek overleg”, de vergadering met alle politieke geledingen van 50PLUS, dus met Eerste en Tweede Kamer en de collega Statenleden uit de andere Provincies.

9


Onbekend maakt onbemind! Maar ook wordt ik regelmatig gevraagd voor het begeleiden van Statenspelen voor studenten en andere groeperingen of als jurylid bij debatwedstrijden. En daar komt dan nog bovenop de tijd die je nodig hebt voor de voorbereidingen. Denk hierbij aan het lezen van achterliggende stukken en extra informatie. Natuurlijk is de ene week voller dan de andere, maar die 20 - 30 uur per week heb ik echt wel nodig. Binnenkort zal ik eens een week beschrijven, maar dan wel in een volgende column. Deze geeft denk ik voor nu weer voldoende informatie. Tot de volgende column. Fred

10


Onbekend maakt onbemind! 11 april 2018 De werkzaamheden van een Statenlid. In deze blog, een wat kortere deze keer, ga weer ik in op de werkzaamheden van een Statenlid. Gisteren geen blog, o.a. door dat ik mij zelf moest voorbereiden op de vergaderingen van vandaag. Er zijn een flink aantal moties vreemd aangekondigd en ook staan er belangrijke onderwerpen op de agenda van vandaag. Om 11.00 uur staat het Presidium op de agenda. We kijken vandaag terug op een gehouden sessie omtrent samenwerking. Verder bespreken we de voortgang over de gedragscode en een burgerinitiatief. Vervolgens nemen we de komende PS vergadering door. Ook de moties vreemd die worden ingediend passeren de revue. Ook staat een update van het Reglement van Orde op de agenda. Na de lunch starten we om 14.00 uur met de daadwerkelijke PS vergadering. Deze is uiteraard openbaar en kan ook via de webcam live worden meegekeken, of later worden terug gezien. De vergadering start standaard met het vaststellen van de agenda. Vervolgens start het vragenuurtje. Hierna komen de stukken ter bespreking aan de orde. Het onderwerp aanbesteding OV zal in ieder geval behandeld worden. Dan wordt er vervolgd met zgn. hamerstukken. Dit zijn onderwerpen die besproken zijn in de laatste commissie en die niet uitvoerig hoeven te worden behandeld. Hierna komen de moties vreemd aan de orde. En als laatste onderwerp voor de sluiting vinden de stemmingen plaats. Helaas is vooraf heel slecht in te schatten of een vergadering lang of kort gaat duren. Het komt voor dat bij een agenda waar relatief weinig op staat er toch tot diep in de avond wordt vergaderd. Hoe dat vanavond wordt? Ik kan het niet zeggen. We gaan het zien. ONBEKEND MAAKT ONBEMIND appendix bij deel 7! Gisteren was de PS vergadering, wonder boven wonder, voor het avondeten gereed. Weliswaar was het een korte agenda, maar in het verleden was dat wel vaker het geval en moest er toch nog in de avonduren doorvergaderd worden. Deze keer dus niet. Rond 17.30 uur waren we er door heen, dus kon er thuis van het avondeten worden genoten. Eigenlijk was de behandeling van de moties vreemd het interessantst. M.n. de door de PVV ingediende motie over een onderzoek naar werkeloosheid 55plussers. Helaas hadden ze zich niet goed voorbereid. De door hen gevraagde onderzoeken zijn reeds gedaan en de antwoorden op hun vragen zijn al voorhanden. Uiteraard heb ik ze daar op gewezen. Net als de feiten dat bij voorgaande moties omtrent ouderenwerkloosheid (overigens voor 45plussers) zij telkenmale tegenstemden. En die moties gingen over uitvoeren van maatregelen i.p.v. het zoveelste onderzoek. En ook de andere partijen keten zich niet onbetuigd. En terecht want ook hun moties over ouderenwerkloosheid waren in het verleden niet door de PVV ondersteund. Op de foto maken Jan Westert (CU) en ik ons op om kritische vragen te stellen.

11


Onbekend maakt onbemind! 12 april 2018 Bestuur en Financiën Wel de laatste blog van deze week. Morgen en zaterdag ben ik onderweg met de leden van het Presidium. Over het hoe en wat van dit soort bijeenkomsten kom ik binnenkort nog wel een keer terug. Vandaag wil ik het weer eens hebben over één van de onderwerpen waar PS specifiek over gaat. We hebben het in blog 4 uitgebreid gehad over het onderwerp Ruimte en Water. Vandaag laten we Bestuur en Financiën de revue passeren. Bij bestuur, moet je specifiek denken aan de kwaliteit van het Provinciaals bestuur. Eén van de speerpunten van de huidige coalitie was eigentijds bestuur. Ten eerste geen grote tegenstellingen tussen coalitie en oppositie en ten tweede experimenteren met nieuwe bestuursstijlen. In welke mate dit gelukt is, hangt af van wie je daarover spreekt. Het verkleinen van het gat tussen coalitie en oppositie heeft bijv. een lelijke knauw opgelopen toen de coalitie 50PLUS en de PvdA probeerde de mond te snoeren bij een onderwerp betreffende de ondergrond. Zelfs een interpellatiedebat probeerden ze te voorkomen. Dat wij ons de mond niet hebben laten snoeren komt uitsluitend door onze boerenslimheid. Maar het was nu niet het schoolvoorbeeld van de bedoelde samenwerking. Eén van de andere voorbeelden is het betrekken van onze inwoners bij beslissingen. En dan het liefst voor aan in het traject. Laat inwoners meedenken over belangrijke onderwerpen. Een goed voorbeeld hiervan is het betrekken van de inwoners van Overijssel bij het gewenste profiel van de nieuwe Commissaris van de Koning. En uiteraard zijn daar meer significante voorbeelden van. En zoals zo vaak, sommige gaan goed en andere komen minder goed van de grond. En dan financiën. Hier gaat het hoofdzakelijk over financiën betreffende de interne bedrijfsvoering. Denk aan de kosten van de griffie bijvoorbeeld. Financiën over de andere onderwerpen horen ook bij die betreffende onderwerpen thuis. Aan ieder onderwerp ligt een begroting ten grondslag. Via (wat wij noemen) de monitor houdt PS de vorderingen in de gaten. Deze is overigens gewoon publiekelijk te bekijken op de site van Overijssel. Je vindt hier de voortgang van het onderwerp alsmede de uitgegeven kosten. Kortom een handig controlemechanisme. En de controlerende taak was voor Statenleden één van de 3 taakstellingen. En uiteraard wordt over voortgang en financiering uitgebreid van gedachten gewisseld. En gedebatteerd. Over debatteren gesproken. waarom debatteren we eigenlijk? Hier zijn verschillende ideeën over. Weten jullie het? Je mag je mening hierover graag hieronder ventileren. In één van de volgende blogs zal ik hier dan weer nader op ingaan. Ik hoop dat ik weer wat meer duidelijkheid heb kunnen scheppen in onze werkzaamheden. Voor nu, bedankt voor het lezen, alvast een fijn weekend en tot de volgende blog,

12


Onbekend maakt onbemind! 16 april 2018 Milieu en Energie Nieuwe week, dus nieuwe kansen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mij. Een mooie gelegenheid om weer een blog te maken. En wat betreft het onderwerp lijkt mij Milieu en Energie wel een aardig onderwerp. Dit onderwerp is zo interessant omdat de algemene mening is dat we moeten proberen om duurzaam om te gaan met onze planeet. Je hoort dan ook vaak de kreet dat we onze planeet slechts beheren voor onze nakomelingen, of juist wat assertiever, dat we de planeet aan het plunderen zijn. En vaak valt ons dan hel en verdoemenis ten deel. Denk aan global warming, het gat in de ozonlaag etc. Maar wat je daar ook van denkt het is een feit dat er aardbevingen zijn ontstaan in Groningen door het massaal leegpompen van gasvelden. En je kunt ook niet eeuwig doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Milieutechnisch gezien niet, maar ook niet omdat ook deze bronnnen eindig zijn. Dus links- of rechtsom zullen we over moeten gaan op “duurzame energie”. Maar welke vorm dan? Er zijn vele vormen beschikbaar, maar ook vele vormen in ontwikkeling en voor welke vorm moet je dan kiezen. De “windlobby” zal blijven roepen dat windgeneratoren de oplossing zijn. Vaak wordt dan verzwegen dat het maken van die generatoren enorm veel energie kost. Dat de subsidie op windturbines torenhoog is (een redelijke windmolen op een boerenerf brengt al gauw 30.000 euro subsidie per jaar op, laat staan wat 5 molens op je erf opbrengen), ze worden dan ook nog vaak vervangen, als de subsidie er af gaat, voor nieuwere exemplaren die weer opnieuw gesubsidieerd worden. Het goede nieuws is wel dat men nu windmolenparken op zee bouwt die niet worden gesubsidieerd. Windturbines worden verder als horizonvervuilend bestempeld en omwonenden willen ze niet. 50PLUS is niet tegen windenergie. Windenergie, prima maar alleen en dan echt alleen als er draagvlak voor is. En draagvlak kun je creëren. Laat omwonenden bijv. meeparticiperen. En dan moeten we ze niet afschepen met de kreet ze kunnen aandelen aanschaffen, want dat kan je ook als je er 30 km vandaan woont en er helemaal geen hinder van ondervindt. Maar er is nog meer. Wij zijn voor zonneenergie. Zonnecollectoren op daken van huizen en bedrijven kunnen ruim in de energiebehoefte van de bewoners voorzien. Maar ook zonnevelden zijn mogelijk. Deze zijn vele malen minder horizonvervuilend dan bijv. windturbines. Als je wilt weten hoe je bewoners draagvlak wilt laten krijgen, vlak over de grens in Saarbeck (helemaal energieneutraal) deelt iedereen mee in het succes in een combinatie van windturbines en zonnecollectoren. google er maar eens op. Ik ben er geweest en vond het geweldig wat ze daar van de grond hebben gekregen.

13


Onbekend maakt onbemind! En wat te denken van aardwarmte. Niet voor niets wordt er, nu de gaskraan op termijn dicht moet, gesproken over het gebruik van warmtepompen. En dan de zgn. mestvergisters. Ook hier heb je vooren tegenstanders. Maar er zijn in Overijssel meerdere voorbeelden waar het prima werkt. Waar niet alleen het betreffende boerenbedrijf er voordeel van heeft, maar ook direct omwonenden en soms ook nog gemeenschappelijke gebouwen, zoals bijv. het zwembad. En dan hebje nog een aantal mogelijkheden die nu nog in de kinderschoenen staan. Ik denk aan het gebruik van waterstof. Ruim voorhanden en relatief goedkoop. Met het gebruik van waterstofcellen, bijv. in je auto, zou je in staat zijn om in de avond je huis van energie te voorzien. Maar ook Thorium is de moeite waard om te onderzoeken. (Thorium is te vergelijken met het gebruik van een kerncentrale, echter zonder de daarbij behorende gevaarlijke straling). En 50PLUS Overijssel is druk met het propaganderen van zgn “blauwe energie�. Energie uit water. Dit kan zijn van zoet naar zout, van warm naar koud, door gebruik te maken van eb en vloed, of golven. Bekend is het bijv uit landen met bergen en stuwdammen, waar men waterkracht gebruikt. Maar er zijn ook technieken waarbij langzamer stromende rivieren waterkracht ontwikkelen. En daarbij zouden we de IJssel en de Vecht goed kunnen gebruiken. Kortom er is genoeg voorhanden. En daarover denken we graag mee. Dit onderwerp is belangrijk voor onze inwoners, maar zeker ook voor het behoud van onze planeet. Dus een dankbaar onderwerp. Tot de volgende blog. Fred

14


Onbekend maakt onbemind! 17 april 2018 Economie Mijn tiende blog over de werkzaamheden van Statenleden al weer. Ik had niet verwacht dat er zo veel interesse was voor deze serie blogs, maar ook niet dat ik er zo veel nodig zou hebben om het werk te verduidelijken. Enfin vandaag deel 10 en ik wil weer een onderwerp verder uitdiepen. Het gaat over Economie. Zelf vind ik dit een moeilijk onderwerp omdat de directe uitwerking hiervan bij ondernemers en bedrijven thuis hoort. Maar waar speelt PS dan wel een rol in? Voornamelijk in het faciliteren van de randvoorwaarden. Je kunt dan denken aan het promoten van grensoverschrijdende activiteiten naar andere Provincies en Duitsland. Inclusief de mogelijkheid om werknemers daar te laten participeren in het arbeidsproces. Maar ook de samenwerking met bijv. Gelderland. Het (her)bestemmen van bedrijventerreinen is hierin ook een onderwerp. Moeten we bijv. nieuwe bedrijventerreinen toestaan terwijl er elders bedrijventerreinen leegstaan en/of verloederen? Maar denk ook eens aan de herinrichting van de voormalige vliegbasis Twente, nu Techbase Twente. Daar waren grootse plannen voor. Eerst dacht men aan een burgerluchthaven, maar nu lijkt het er op dat de voormalige basis slechts voor een klein deel aan beperkte luchtvaart doet. Er is nu een bedrijf gevestigd wat aan recycling van oude afgeschreven vliegtuigen doet. Veel vliegtuigtypes landen hier voor hun laatste vlucht om daarna uit elkaar te worden gehaald.

foto: Herman Engers

En wat te denken van het uittesten van drone technieken. Dit terrein is geweldig gesitueerd. Vlakbij het Technische hart van Overijssel: Twente. Met de Universiteit in de nabije omgeving en met internationaal hoogstaand bekende bedrijven zoal bijv. Thales vlakbij. Ook de Regionale Bedrijventerreinen spelen in deze commissie een belangrijke rol. Welke bedrijven kunnen we voor Overijssel binnen halen om onze economie een “boost� te geven? Wat kunnen we doen om e.e.a. aantrekkelijk te maken, of hoe kan een terrein een betere bereikbaarheid krijgen (over de weg, per spoor of over het water)?

15


Onbekend maakt onbemind! Ook het verlenen en beheren van diverse fondsen hoort bij dit onderwerp. Allerlei belangrijke zaken, waarbij voor 50PLUS Overijssel het belangrijkste onderwerp de werkgelegenheid is. En dan m.n. de werkgelegenheid voor 45plussers. Men roept vaak dat het beter gaat in Nederland. De werkgelegenheid neemt toe. Steeds minder mensen zitten in de WW. Een mooi verhaal, maar de werkelijkheid is dat m.n. de groep 45plussers ver achter blijft. En dan hoofdzakelijk diegene die al langer zonder werk zitten. Weliswaar wordt geroepen dat er steeds minder mensen in de WW zitten, echter er wordt te weinig onderkend dat deze groep in de bijstand terecht komt of een werkende partner heeft waardoor ze helemaal niet meer geregistreerd staan. Dus zullen wij blijven hameren op maatregelen om deze groep ook weer aan het werk te krijgen. We proberen de vooroordelen van veel en langdurig ziek zijn van oudere werknemers etc. uit de wereld te krijgen. We spreken over omscholing met onderwijsinstellingen en we proberen met bijv. een 1000 ouderenplan meer 45plussers aan het werk te krijgen. Echter net als de andere zaken kunnen we alleen maar stimuleren en faciliteren; de uitvoering ligt echt bij de werkgevers. OK voor deze blog weer voldoende informatie. Tot de volgende blog. Fred

16


Onbekend maakt onbemind! 18 april 2018 Een normale woensdag Een normale woensdag uit het leven van een Statenlid. Hoe ziet die er uit? Vanmorgen ben ik begonnen met mijn post door te nemen. Uiteraard bedoel ik de digitale post. Dit is een dagelijks terugkerend ritueel. Vanmorgen heb ik o.a. de toegezonden stukken van Hardenberg bekeken. Zij stuurden mij een visie over de vechtoevers (goed onderbouwd verhaal) en een duidelijk statement over veiligheid van fietsers. Linda Verschuur en Ed Hoekstra dank daarvoor. Maar ook waren er agendaverzoeken van GS en moest ik de besluitenlijst van de agendacommissie doorlezen en beoordelen. Dan waren er nog een tweetal externe partijen die zaken onder de aandacht wilden brengen. Die lees je door, beoordeelt ze en heel belangrijk je beantwoordt deze mensen. Niets is vervelender dan dat je geen antwoord krijgt op je vragen. Een negatief antwoord is dan ook beter dan geen antwoord. Nu ben ik mijn blog aan het typen en daarna ga ik eerst nog wat leeswerk doen van zaken die de komende week de revue passeren.

Linda Verschuur - Ed Hoekstra 50PLUS Hardenberg

Om half twaalf vertrek ik naar het Provinciehuis in Zwolle. Er zijn namelijk verschillende informatiesessies. Maar ik had vanmorgen ook naar de mestvergistingsinstallatie van Twence kunnen gaan. Echter daar ben ik enige tijd geleden al geweest.Verder zijn er keuzes uit de onderwerpen Meisjes en techniek, energieneutrale en aardgasvrije woningen (twee weken geleden al bijgewoond), een bijeenkomst over de houdstermaatschappij fondsen in Overijssel en de bijeenkomst waar mijn keuze op is gevallen: Erfdelen. Dit onderwerp heb ik zelf op de agenda laten zetten, na een inspirerend gesprek met de heer Parmentier, de voorvechter van erfdelen in onze Provincie. Hij heeft frisse ideĂŤen over de mogelijkheid om boerenerven, welke niet meer als zodanig gebruikt worden, om te bouwen tot specifieke woonvormen. Als je de negatieve gedachten er af haalt, moet je denken aan een communevorm. Mensen die zelfstandig wonen op een deel van het erf, maar elkaar helpen met bepaalde zaken. Ik denk dat m.n. voor senioren dit een prima idee kan zijn. Ook in de toekomst. Afhankelijk van de uitkomst van vanmiddag zal ik hier nog wel op terugkomen.

Erfdelen: Samen-wonen rond een erf in kleinschalige energie- en CO2 neutrale woningen en gezamenlijk gebruik van de bestaande boerderij.

17


Onbekend maakt onbemind! En daarna kan ik weer kiezen. De bijeenkomst over digitalisering of een werkbezoek aan de Koppelerwaard/Wilsum. Ik heb voor de laatste gekozen. Dus ik rijd na de informatiesessie over Erfdelen naar Wilsum. Daar gaat het over de afweging tussen Landbouw en/of Natuur. Er ligt een ontwikkelopgave Natura 2000, maar je moet ook rekening houden met al reeds aanwezige agrarische bedrijven. En hier bezoeken we een melkveebedrijf waar mogelijk maatregelen moeten worden genomen om kwetsbare natuur te herstellen en te versterken. Maar wat betekent dat dan voor hun bedrijf? En hoe staat de directe omgeving hier in? Kortom goed om alle facetten te bekijken voor je aan definitieve besluitvorming doet. Dit werkbezoek duurt tot 17.00 uur en als het meezit ben ik om 18.00 uur dan weer thuis en zitten de werkzaamheden als Statenlid er weer op voor vandaag. Tenminste als er niet ineens weer dringende mailtjes of telefoontjes passeren. Een dagje uit het leven van een Statenlid. Tot de volgende blog: Fred

18


Onbekend maakt onbemind! 23 april 2018 Landbouw en Natuur. In deel 12 over het reilen en zeilen van een Statenlid gaan we het hebben over één van de volgende onderwerpen waar de Provincie over gaat; Landbouw en Natuur. Deze onderwerpen worden in één commissie behandeld maar zijn vaak omgekeerd evenredig. Daar bedoel ik mee dat ze elkaar soms versterken, maar elkaar ook flink in de weg kunnen zitten. Hier is het de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van de agrariërs en consumenten aan de ene kant en het behoud en herstel van de natuur aan de andere kant. De milieuregels, vaak opgelegd door Europa, maken het er niet eenvoudiger op. Zo hebben we te maken met Natura 2000 projecten, waar 24 gebieden in Overijssel (van de 160 in Nederland) zijn aangewezen als leefgebied voor (zeldzame) planten, vogels en/of andere dieren. In deze gebieden moesten agrariërs plaats maken voor de natuur, anders gaan werken of zijn verplaatst of gestopt. Soms moeten gronden meer worden vernat en soms juist droger worden gemaakt. En verhoging of juist verlaging van de waterstand heeft gevolgen voor bijv. de landbouw. Er zij veel voorbeelden waar dat goed werkt. Bijv. het weidevogelbeheer op sommige plekken op het Kampereiland. Hier worden door de boeren maatregelen getroffen die zorgen dat de weidevogel populatie verder groeit. Maar er zijn ook projecten die minder goed verlopen of waar de omgeving juist extra problemen ondervindt. Een voorbeeld hiervan zijn de Engbertsdijksvenen, waar omwonenden last dreigen te krijgen van de potentiële verhoging van het grondwater.

Maar ook de projecten omtrent de terugkeer van de Korhoender in Salland zijn niet onomstreden.

Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen

19


Onbekend maakt onbemind! En afgelopen woensdag hebben we nog een werkbezoek gehad in Wilsum/Koppelerwaard waar mogelijk een veeteeltbedrijf moet wijken voor natuur, op een m.i. onlogische plek. Verder kennen we ook de PAS, de Programatische Aanpak Stikstof), Neerdalende stikstof is een belangrijke belemmering om de natuurdoelen te halen. Door goede maatregelen te nemen proberen we de juiste balans te vinden tussen landbouw en natuur. Hierbij is de stikstofuitstoot van vee een groot probleem. Maar in Overijssel speelt meer. Hoe doe je aan heideversterking in Salland? Hoe ga je om met een groeiend contingent aan geitenhouders i.r.t. de mogelijkheid van een grotere kans op longontsteking bij omwonenden? Wat doe je met de jacht? Of hoe ga je om met schade aan landbouw door teveel ganzen? Overijssel kent veel landgoederen, wat vinden wij van het beheer? Is er Ăźberhaupt een natuurvisie en hoe gaan we hier mee om? Is natuur om te beleven of moet je gebieden ontoegankelijk maken voor de mens? Kortom dit onderwerp heeft zeer veel boeiende kanten. Aan ons de taak om enerzijds te zorgen voor economische belangen en anderzijds voor een uitgebalanceerde natuur. Tot de volgende blog. Fred

20


Onbekend maakt onbemind! 26 april 2018 VERTROUWEN IN DE POLITIEK! Je kunt als speler op het politieke middenveld (want zo zie ik de functie van STATENLID), nog zo je best doen om je taken als volksvertegenwoordiger te doen, het wordt je soms wel “lastig” gemaakt. En dan doel ik op de Landelijke BESCHAMENDE vertoning gisteren in de Tweede Kamer. De zaak van de dividendbelasting, maar meer nog het liegen en bedriegen van de leden van het Kabinet, hebben de politiek een slechte dienst bewezen. Het vertrouwen in de politiek stond al op een laag pitje, deze onfrisse situatie geeft het beetje vertrouwen wat er nog was een flinke knauw. Ik vind zelf dat je moet proberen om ook het politieke spel eerlijk te spelen. Misschien maakt me dat anders dan “normale” politici. Ik kan nog zo mijn best doen voor de achterban in Provinciale Staten, dit soort beschamende voorbeelden werken keihard tegen. In mijn blogs kan ik uitgebreid mijn taken en verantwoordelijkheden uitleggen om meer begrip te kweken bij politieke besluitvorming, maar zo’n situatie zet ons politici in één keer weer vele stappen terug. Ik heb met plaatsvervangende schaamte dit gedraai aangezien. Het spelen van woordspelletjes in plaats van toegeven dat je fout zit. Ik ervaar dat als tenenkrommend, maar nog veel meer als minachting van de KIEZERS. U dus. Sommige dingen kun je weglachen, maar dit soort zaken waar je willens en wetens liegt naar mijn opvatting niet. Wat mij betreft had er dan ook maar één conclusie kunnen zijn.

“OPSTAPPEN EN WEGWEZEN”

21


Onbekend maakt onbemind! 28 april 2018 CULTUUR EN SOCIAAL! Na mijn vorige blog vroeg ik jullie naar nog te behandelen onderwerpen. Eén van de reacties was de vraag naar beleid op Veteranenbeleid. Ik heb aangegeven dat ik me daar eerst wat verder in wil verdiepen voor ik daarover blog. En er is mij al steun toegezegd vanuit het veteranenwereldje. Dus dat onderwerp staat op mijn agenda. Maar vandaag ga ik het eerst hebben over het onderwerp “cultuur en sociaal”. Bij cultuur denk je al gauw aan een stoffig imago. Toch is het een heel breed onderwerp, waar door o.a. subsidies de Provincie een belangrijke rol heeft. Denk aan het orkest van het Oosten, nog niet zo lang geleden in het nieuws vanwege financiële problemen. Maar ook de gezamenlijk Overijsselse bibliotheken vallen hier onder. En de bibliotheek is niet meer alleen de plek om boeken te lenen. Steeds vaker spelen zij een rol in bijv. oudereneducatie. En dan het evenementenbeleid; welke evenementen steun je met subsidie en welke niet? De bevrijdingsfestivals, Deventer op stelten, div. marathons, foodtruckfestivals, bloemencorso’s, de “military” in Boekelo en er zijn er nog veel meer door de Provincie heen. Maar ook musea, denk aan museum de Fundatie in Zwolle of het Twents Muuseum, zijn van groot belang. Cultuurhuizen of Multi Functionele Centra in gemeenschappen spelen een grote rol. Ook de architectuur en de rol van het Overstigt hierin. Archeologische vondsten van oudere beschavingen. En ook streektaal is voor veel inwoners een hot item. Kortom alleen al over cultuur kun je meer dan één blog vullen. We gaan hier later vast nog wel dieper op in. Want cultuur is wellicht de basis van ons bestaan. En dan zit ook “sociaal” nog in het zelfde onderwerp. Hier rekenen we ook sport onder. Voor de doelgroep 50PLUS speelt beweging een belangrijke rol. En niet alleen voor deze groep, maar door alle lagen van de bevolking heen. Het begint uiteraard bij de jeugd, hoe betrek je die z.s.m. bij sportieve activiteiten. Overijssel bestaat uit een sociale gemeenschap: Hoe gaan we om met Naoberschap? Doet iedereen mee in Overijssel? Aan ons de taak om na te denken over participatie. Oud en Jong, arm en rijk, hoog en laag opgeleid, man en vrouw, kortom zonder aanzien des persoons willen we iedereen betrokken hebben bij onze samenleving. Ook daar willen we de randvoorwaarden voor stellen. Kwaliteit van leven; sociale kwaliteit is voor iedereen essentieel. Ook voor ouderen. Langer thuiswonen: Prima, maar zorg dan ook voor goede sociale zekerheden. Ook over sociaal is dus voldoende stof om over na te denken. En ook dat doen we in een volgende blog. Wederom heb ik geprobeerd om één van de taken van ons als Statenlid beter te belichten. En we zijn er nog niet. Fred

22


Onbekend maakt onbemind! 2 mei 2018 OPENBAAR VERVOER! Vandaag het OPENBAAR VERVOER. Zoals vermeld is één van de onderwerpen waar PS iets van mogen vinden: Verkeer en Vervoer. Vandaag ga ik in op het onderwerp Vervoer en dan specifiek het OV. Een actueel onderwerp want de afgelopen twee dagen werd er gestaakt voor betere arbeidsomstandigheden. En m.i. terecht. De vervoerder (concessiehouder) heeft de plicht om goede arbeidsvoorwaarden te scheppen voor hun personeel. De Provincie verleent concessies aan vervoerders voor een bepaalde tijd onder bepaalde voorwaarden. Overigens valt de NS hier niet onder, deze valt onder het Rijk. Het Kamperlijntje en de Vechtdallijn vallen weer wel onder de Provincie. En uiteraard het busvervoer. Op dit moment lopen er 3 concessies voor het busvervoer in Overijssel; één in NW Overijssel, één in Salland en één in Twente. En eigenlijk is het raar dat deze qua regelgeving van elkaar afwijken. Hoe dat dan gaat? PS geeft aan GS aan waaraan het OV moet voldoen. Bijv. welke soorten OV, waar gereden wordt en hoe vaak. Dan wordt er een programma van eisen opgesteld. Deze wordt vastgesteld door PS met aanvullingen zoals bijv. dat maatschappijen die extra rekening houden met oudere en/of minder mobiele reizigers een voorkeurspositie verkrijgen. Maar hierin staat bijv. ook dat vanaf 2025 nieuwe voertuigen emissievrij moeten zijn. Maatschappijen schrijven daarop in. En zoals zo vaak krijgt dan de goedkoopste aanbieder de concessie toegewezen. Zwolle is bij ons een knooppunt. Hier doet de rare situatie zich voor dat reizigers die met de bus uit Gelderland komen (net vanaf de andere zijde van de IJssel) in Zwolle een nieuw kaartje moeten kopen omdat ze dan onder een andere concessie vallen. En dat weerhoudt mensen misschien om voor het OV te kiezen. Dat zou anders moeten kunnen. En daar zijn we dan ook mee bezig. Op dit moment proberen we om de concessie samen met Gelderland en Flevoland op te pakken. Dat maakt de concessies interessanter voor de aanbieders, maar biedt ook meer kansen voor de reiziger en daar gaat het ons om.

23


Onbekend maakt onbemind! Gaat dat allemaal zonder slag of stoot? Nee, helaas niet. Er zijn nog genoeg hobbels te overwinnen. Zoals het feit dat we over gaan op een kernnet (waar veelvuldig wordt gereden) en overige lijnen die minder belast worden. Wij willen er voor waken dat het buitengebied hierdoor geĂŻsoleerd raakt. 50PLUS Overijssel is van mening dat OV voor iedereen bereikbaar moet zijn. Het zgn. vervoer van deur tot deur. En we zijn voorstander om oudere en/of minder mobiele reizigers gratis of tegen een aanzienlijk lager tarief te laten reizen BUITEN de spitstijden. Nu is het OV buiten de spits erg rustig en dat kan anders. Als we van mening zijn dat het OV minder belastend is voor het milieu dan het rijden met eigen auto, dan moeten we zorgen dat reizen met het OV aantrekkelijker wordt. Dus goedkoop, maar ook anders. Nu is het vaak zo dat OV op een tijd rijdt die we niet willen, vanaf een plaats waar we niet zijn, naar een plaats waar we niet heen willen. Nee het streven is vervoer van deur tot deur. En dat hoeft niet alleen per bus, nee ook de regiotaxi en de OV fiets hebben hier een duidelijke rol in. Zoals ik reeds schreef, op dit moment zijn we bezig met de nieuwe concessies. En onze bewoners en de reizigersorganisaties weten ons te vinden. Ze spreken in op commissies, sturen brieven etc. En dat is prima, op deze wijze weten we wat er speelt. En daardoor kunnen wij ons een beeld vormen over de problemen die onze achterban ondervindt in het OV. Om dit vervolgens in de Staten bespreekbaar te maken. En dat doen we niet alleen voor de reizigers. Nee ook in samenwerking met de chauffeurs en hun vakbonden. Zo is er vanmiddag een bijeenkomst met deze doelgroep. OV is slechts een deel van deze materie. Het andere deel is Verkeer. Daarover een volgende blog. Fred

24


Onbekend maakt onbemind! 8 mei 2018 VERKEER EN VERVOER! Vandaag gaat mijn blog over het tweede gedeelte van Verkeer en Vervoer wat betreft de werkzaamheden, dan wel verantwoordelijkheden van Statenleden. In deel 14 heb ik het onderdeel Openbaar Vervoer behandeld. Maar ook het Provinciale wegennet is een verantwoordelijkheid waar de Provinciale Staten over gaan. Iedereen kent de Rijkswegen, meestal autosnelwegen. Deze zijn een verantwoordelijkheid van het Rijk en deze worden onderhouden en gemonitord door Rijkswaterstaat. Provinciale wegen zijn een verantwoordelijkheid van de Provincie. Veelal worden deze wegen aangeduid als N-wegen en hierop hanteert men veelal een 80 of 100 kmh beperking.Wat veel mensen niet weten is dat N wegen met een dubbel nummer (bijv. de N35 of N48) Rijkswegen zijn. Dit impliceert dan ook dat zowel onderhoud als verbetering van deze wegen een Rijks verantwoordelijkheid zijn. En laten deze wegen nu vaak de probleemwegen zijn. Het Rijk is vrij laks met het aanpakken van deze wegen en boze tongen beweren dat hoe verder van de Randstad hoe slechter het Rijk deze beheert. Wegen met 3 cijfers (bijv. N340, N377) zijn de echte Provinciale wegen. Bij de wegstructuur zijn 3 zaken van belang: 1. Veiligheid 2. Leefbaarheid 3. Doorstroming En dat zijn dan ook de zaken waarop gelet moet worden. En helaas wordt hier niet altijd aan voldaan. Ook de zgn. kunstwerken (bruggen, viaducten etc.) in deze wegstructuur zijn de verantwoordelijkheid van de Provincie. En deze zijn de komende periode aan groot onderhoud toe.

25


Onbekend maakt onbemind! En dat zijn dan ook de zaken waarop gelet moet worden. En helaas wordt hier niet altijd aan voldaan. Ook de zgn. kunstwerken (bruggen, viaducten etc.) in deze wegstructuur zijn de verantwoordelijkheid van de Provincie. En deze zijn de komende periode aan groot onderhoud toe. Op dit moment worden een aantal wegen flink aangepakt. En daar gaat heel veel geld in om. Trouwens ook om een aantal Rijkswegen te verbeteren doet de Provincie vaak een voorfinanciering voor het Rijk, bijv bij de aanpak van de N35. M.n. bij deze weg zou het Rijk wel een actievere rol mogen spelen. Het is de doorgaande route (oost - west) van Twente naar Zwolle v.v. maar het is vaak sneller om via de A1, deA50 en de A28 te reizen, wat vele kilometers om is. En dat is op zijn minst bijzonder. De aanpak van de N340, N377 en N48 (Rijksweg) is op dit moment ook gaande. Dit is een heel groot project. 50PLUS was hier voorstander van de zgn. Noordelijke variant waarbij er een nieuw stuk weg was gekomen die aansloot op de N48 richting Oost, maar die de N340 en N377 zou ontlasten en de Veiligheid, de Leefbaarheid en de Doorstroming zou bevorderen. Helaas was er een meerderheid voor om de N377 en N340 op te waarderen. Dus dat is nu het geval. Wel moet er nog heel veel aan de veiligheid worden gedaan. De ventwegen zijn absoluut niet veilig genoeg voor bijv. fietsers. Er moet een ongelijkvloerse kruising in Balkbrug komen etc. Kortom voldoende werk aan de winkel en dan heb ik het nog niet eens gehad over Provinciale fietspaden zoals bijv. de F35 een zgn. fietssnelweg. Wij als 50PLUS Overijssel zoeken naar een goede balans tussen enerzijds een goed Openbaar Vervoer en anderzijds een goede wegen infrastructuur. En helaas lukt dat naar onze mening niet altijd. Tot de volgende blog, Fred

26


Onbekend maakt onbemind! 11 mei 2018 FRACTIE 50PLUS PROVINCIALE STATEN OVERIJSSEL! Vandaag iets meer over onze fractie. Bij de verkiezingen in 2015 behaalden we één zetel. En ik was de gelukkige die deze zetel als Statenlid en fractievoorzitter mocht gaan bezetten. En ik moet eerlijk toegeven, ik was nog zo groen als gras, politiek gezien. Het was al direct duidelijk dat ik het alleen niet zou gaan trekken. Per slot van rekening zijn de commissievergaderingen zo ingedeeld dat er op commissiedagen iedere keer 2 commissies tegelijkertijd behandeld worden. 50PLUS had recht op maximaal twee burgerleden. Deze burgerleden worden ook benoemd en beëdigd en moeten op de kieslijst hebben gestaan. Verder hebben ze dezelfde rechten en plichten als een Statenlid m.d.v. dat ze geen stemrecht hebben, maar ook geen spreekrecht tijdens de Statenvergaderingen.

Wij begonnen enthousiast met de burgerleden Fred Deuzeman en Otto de Vries, waarvan de laatstgenoemde al 4 jaar ervaring had als burgerstatenlid. Deze samenwerking duurde helaas maar kort. Fred Deuzeman werd ernstig ziek en kwam heel snel te overlijden. En otto de Vries moest onverwacht meer tijd gaan besteden als mantelzorger. Gelukkig was Leendert Lodder bereid om de taak als burgerstatenlid op te pakken. En vanaf dat moment doen wij het politieke werk met zijn tweeen. Verder was vanaf het begin duidelijk dat we behoefte hadden aan een fractiemedewerker. Iemand die notulen en verslagen maakt, de agenda voor de fractievergadering verzorgd en verder alle secretariële taken kan en wil vervullen. Jolanda van der Heijden vervult deze taken al vanaf het begin en ik moet zeggen naar volle tevredenheid.

27


Onbekend maakt onbemind! Iedere fractie krijgt geld ter beschikking om de gestelde taken te kunnen verrichten. Ook dit geld moet beheerd worden. Dat gebeurt bij ons door een stichting met een voorzitter, een lid en een penningmeester. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het penningmeesterschap is tot januari van dit jaar nog gedaan door Otto de Vries, maar door de eerder genoemde omstandigheden worden deze taken nu uitgevoerd door Kees Visser. In principe wordt er door de fractie iedere maand vergaderd. Hier wordt dan de afgelopen periode besproken, maar ook de komende maand. En natuurlijk die onderwerpen die extra aandacht behoeven. Waar de afgelopen 3 1/2 jaar de nadruk op heeft gelegen en waar we ons op willen richten in de komende periode komen we binnenkort op terug. I n aanloop naar de verkiezingen van maart 2019 hebben we in ieder geval al de vraag naar nieuwe enthousiaste politici uitstaan. Op dit moment staat de sollicitatie voor de lijsttrekker open. Ik vind het werk zo leuk, maar ook dankbaar, dat ik mij graag nog een periode herkiesbaar stel. Maar wellicht zijn er meer kandidaten. Zodra de lijsttrekker is gekozen door de leden, wordt er een commissie gevormd om de rest van de kieslijst te vullen. En we hopen dat deze lijst goed gevuld raakt. Wij hebben nu ĂŠĂŠn zetel, maar twee of drie zetels lijken ons niet onmogelijk. En uiteraard willen we ook weer werken met burgerstatenleden. U ziet het lijkt nog ver weg, de verkiezingen in maart, maar we zijn er al druk mee bezig. Tot de volgende blog, Fred

28


Onbekend maakt onbemind! Blauwe energie uit de IJssel 50Plus in Overijssel wil rivier de IJssel gebruiken om energie op te wekken. De partij roept de provincie daarom op om een onderzoek te starten naar deze methode. Fractievoorzitter Fred Kerkhof van 50Plus: “De IJssel stroomt onafgebroken. We kunnen die stroming gebruiken om ‘blauwe energie’ op te wekken. De kunst is dan om op een slim gekozen punt in de rivier een turbine te plaatsen.” Universiteit Twente 50Plus wil graag dat de Universiteit Twente een onderzoek begint naar de mogelijkheden. “Op de universiteit is een schat aan wetenschappelijke technische kennis aanwezig en ook ervaring en een goede motivatie, waarbij het mogelijk moet zijn iets van betekenis te ontwikkelen.” 50PLUS wil ook de provincie Gelderland bij het project betrekken. Zorgen Fred Kerkhof van 50Plus maakt zich zorgen over het huidige tempo waarbij nieuwe energieprojecten worden opgestart. “Windenergie is niet populair. Zonne-energie levert maar een beperkte bijdrage en andere mogelijkheden zoals biogas staan nog in de kinderschoenen. ‘Blauwe energie’ kan helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen toch te halen.” Energie opwekken uit de IJssel. De politieke partij 50Plus is erg enthousiast over het idee, maar het energievraagstuk lijken we er niet mee op te lossen. Zo blijkt uit een interview met werktuigbouwkundige Guus Bertels uit Nijkerk. Bertels heeft inmiddels zo’n 130 uitvindingen op z’n naam, waaronder het Whizzwheel. Het ventilatorwiel wordt toegepast in computers, maar ook in de gas- en olieindustrie in een hele grote uitvoering.”Het Whizzwheel zou ook prima werken in het water om energie mee op te wekken”, aldus Bertels. Het is onderhoudsvriendelijk en door de bijzondere vormgeving heel efficient. “De prestaties zijn zeker twee maal zo goed als de huidige techniek.” Langzaamstromend water Toch denkt Bertels dat je met het langzaamstromende water van de IJssel niet zo heel veel energie kunt opwekken. “De stroomsnelheid is maar een paar kilometer per uur. Daarmee wordt zo’n project nooit rendabel.” Bertels blijft hoe dan ook enthousiast over het idee vanuit de Overijsselse politiek. “Windenergie is ook niet rendabel, maar daar steken we met z’n allen ook miljoenen euro’s subsidie in. Waarom zouden we dan ook niet investeren in waterkracht?” Bron: RTV Oost

29


Onbekend maakt onbemind! Wonen Vandaag zoomen we wat dieper in op een deel van het onderwerp Ruimte en Water. En dan specifiek op het onderwerp wonen. Vanaf het begin van deze Statenperiode kaart 50PLUS Overijssel het onderwerp wonen voor ouderen al aan. Succes hebben we al behaald door de regelingen omtrent het bewonen van recreatiewoningen op de agenda te krijgen, met versoepeling van de regelgeving tot gevolg. Maar er is meer, veel meer. In de bv Nederland hebben we besloten dat ouderen langer thuis moeten wonen. Daar is niets mis mee, de meeste ouderen willen dat ook graag. Echter tegelijkertijd hebben we verzorgingsinstellingen gesloten en massaal thuiszorgmedewerkers ontslagen. Maar minstens net zo schrijnend is het feit dat we niet hebben ingezet op levensloop bestendig maken van woningen. Daar moeten we echt mee aan de gang. Dat propeganderen we nu al ruim drie jaar en ook nu weer zitten we daar boven op. 50PLUS heeft een infosessie geinitieerd waar alle partijen bij aanwezig waren. Het onderwerp: erfdelen! Een methode waarbij leegstaande boerderijen (of bedrijven die binnenkort stoppen met hun agrarische werkzaamheden) worden omgebouwd tot woongemeenschap. Op dit moment zijn er al bewegingen in die richting, alleen lijkt het er op dat alleen gefortuneerde ouderen hiervan gebruik kunnen maken. En dat wil 50PLUS Overijssel nu juist niet. Wij zoeken een woonvorm, bijv met apartementen / woningen op ĂŠĂŠn erf, met daarbij in ieder geval een gemeenschappelijke ruimte, waar oud en jong (starters), rijk en arm en eenpersoons huishoudens en gezinnen samen wonen op hetzelfde perceel. Dus ook de sociale woningbouw moet aan de bak en niet alleen een aantal ouderen die het bestaande pand slopen en daar vervolgens 4 vrijstaande woningen op plaatsen.

Krasse-Knarrenhof

30


Onbekend maakt onbemind! En deze systematiek moet niet alleen op het platteland worden geinitieerd, nee ook in de steden en dorpen. Ik denk hierbij aan herbestemming van uitgefaseerd maatschappelijk vastgoed. Het voormalige stadhuis van Almelo zou hiervoor als voorbeeld kunnen dienen. Het CDA heeft op dit moment een initiatiefplan in ontwikkeling, alleen dat is ons niet breed genoeg. Dit plan gaat alleen over het “platteland”. Dus wij vinden dat dat beter kan. En er zijn ook voorbeelden waarbij dat ook blijkt. Google maar eens op “Knarrenhof” een woonvorm met diverse aaneengesloten huizen (een soort omgekeerd hofje) met oud en jong, rijk en arm door elkaar heen wonend. Waarbij men voor elkaar zaken betekent. Men helpt elkaar Eigenlijk Naoberschap zoals het ooit bedoeld was. Maar in Deventer is er ook een situatie ontstaan waarbij studenten in een seniorencomplex zijn komen wonen. En ook daar organiseren ze zaken voor elkaar. Naar dit soort oplossingen zoeken we. Het (ver)bouwen van levensloopbestendige woningen. Duurzaam EN betaalbaar. Huur en koop. Op 30 mei gaan we daar over in gesprek met elkaar. En ik hoop dat dit de aanzet wordt na Naoberschap in optima forma. Tot de volgende blog, Fred

In de grote zaal van verzorgingshuis Humanitas in Deventer snijdt Jordi Pronk (19) de boterham van een bewoner.

31


Onbekend maakt onbemind! Benoeming nieuwe CvdK Een nieuwe CvdK? Hoe gaat dat in zijn werk! We hebben een nieuwe Commissaris van de Koning. Tenminste de Staten hebben hun voorkeur uitgesproken voor een kandidaat. Onze nieuwe Commissaris wordt de heer A. P. (Andries) Heidema. Hij is nu nog burgemeester van Deventer, maar zal in de zomer aantreden als CvdK. En dat is niet zomaar gebeurd, of zoals men vaak denkt door het in stand houden van de zgn. baantjescarrousel. Nee niets is minder waar. Zodra bekend werd dat de vorige CvdK, mevrouw Ank Bijleveld naar het Haagsche zou vertrekken, is er door PS hard gewerkt om een procedure op te starten die uiteindelijk zou leiden naar een nieuwe CvdK. Er is begonnen met het instellen van een “vertrouwenscommissie” waarin alle Overijsselse partijen bij betrokken waren. En er is een professioneel bureau bij betrokken. Vervolgens zijn wij een profiel gaan beschrijven, waarin de voor ons ideale CvdK aan zou moeten voldoen. Maar ook is er aan de inwoners van Overijssel gevraagd hoe hun Commissaris er uit zou moeten zien. Wat vinden de inwoners belangrijke eigenschappen van een CvdK. Meer dan 1600 inwoners hebben hierop gereageerd. En met deze informatie en de punten die de partijen aandroegen is een profiel gemaakt. Deze is daarna aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties mevrouw Kasja Ollongren. Vervolgens is de vacature gepubliceerd in de Staatscourant en stond de sollicitatie open voor een periode van zes weken. Het ministerie heeft de sollicitaties bekeken, gesprekken gevoerd met de, in hun ogen, meest kansrijke sollicitanten en de sollicitanten ingedeeld in categorieën, waarbij benoembaarheid het belangrijkste criterium was. Vervolgens heeft de Minister de vertrouwenscommissie alle sollicitatieformulieren (dus van alle sollicitanten) overhandigd en heeft aangegeven wie benoembaar waren en ook in welke gradatie. Uit het totaal van sollicitanten is door de vertrouwenscommissie een keus gemaakt met wie we een sollicitatiegesprek wilden aangaan. De vertrouwenscommissie heeft deze kandidaten uitgenodigd, maar vooraf eerst nog een tweedaagse training hiervoor doorlopen. In twee dagen zijn de geselecteerde kandidaten door de vertrouwenscommissie bevraagd.

32


Onbekend maakt onbemind! Vervolgens is er door de commissie vastgesteld welke van deze kandidaten in onze ogen de meeste overeenkomsten hadden met het geschetste profiel. Met deze kandidaten is vervolgens een tweede gesprek geweest. Gisteren 16 mei heeft de vertrouwenscommissie in een besloten Statenvergadering de keus kenbaar gemaakt aan de overige leden van Provinciale Staten. Uiteraard gemotiveerd waarop deze keuze is gebaseerd. En daarna heeft er een schriftelijke stemming plaatsgevonden. En de uitslag van deze stemming is nu bekend geworden. Vervolgens is de definitieve keus aan de Minister en de kandidaten bekend gesteld.

Andries Heidema Burgemeester van Deventer

Binnenkort wordt de aanbeveling van PS behandeld in de Ministerraad en vervolgens wordt de keuze voorgelegd aan ZM de Koning. En daarna wordt de CvdK benoemd en beĂŤdigd. Er van uit gaande dat daar geen beletsels meer zijn wenst 50PLUS Overijssel de heer Andries Heidema veel succes in zijn nieuwe functie. Tot de volgende blog, Fred

33


Onbekend maakt onbemind! Netwerkbijeenkomst Gisteren (22 mei) was een vruchtbare dag voor ons als 50PLUS Overijssel. In de middag waren Leendert en ik aanwezig bij wederom een bijeenkomst van “de Woonkeuken”. Deze keer in dok H2O in Deventer. Dit zijn zgn. netwerkbijeenkomst die door de provincie worden georganiseerd en waar met elkaar wordt gesproken over leefbaarheid in steden, dorpen en het platteland. Het gaat dan om duurzaam bouwen, aardgasloos bijv., maar ook over leegstand in winkelgebieden, hergebruik gebouwen in mogelijk andere functionaliteiten etc. Maar ook wordt er gesproken over hoe je ouderen op een goede toekomstgerichte wijze kunt laten wonen. En laat dat laatste nu iets zijn waar wij als 50PLUS Overijssel ons druk om maken. Iedere bijeenkomst reikt de Gedeputeerde een pan uit aan één van de aanwezigen als motivatie om te zorgen dat dit initiatief wordt uitgebreid en besproken. De pan wordt dan vaak gebruikt als opening van het gesprek met anderen. Deze keer mocht ik de pan ontvangen, voorwaar een grote verrassing. Belangrijkste reden was de constante aanwezigheid van onze fractie bij deze bijeenkomst. Maar ja dan krijg je zo’n pan, maar wat doe je er mee? Wij hebben gelijk de aanwezigen uitgedaagd door ze te vragen of, indien ze ideeën hadden voor het komende verkiezingsprogramma met het onderwerp leefbaarheid voor ouderen, ze hun visitekaartje in de pan wilden doen.

Dit om in de zeer nabije toekomst elkaar mogelijk te versterken. En er waren heel veel deelnemers die aan onze oproep gehoor gaven. En in de nazit leverde dit ook al goede gesprekken op. We beschikken over contactgegevens, maar ook de eerste afspraken zijn al gemaakt. We houden jullie hiervan op de hoogte.

34


Onbekend maakt onbemind! Veteranenbeleid Na het bezoek aan de Woonkeuken gisteren ben ik naar de opening geweest van het eerste VeteranencafĂŠ in Deventer. Ten eerste als geĂŻnteresseerd veteraan maar ten tweede als Statenlid met een opdracht. Ik had op deze site gevraagd waar 50PLUS Overijssel zich hard voor moest maken. En uit de Response kwam dat we eens zouden moeten kijken naar eensluidend regionaal veteranenbeleid. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Dus er zijn al afspraken gemaakt met het Veteranen Instituut, maar ook met het inloophuis in Hardenberg. Want het belangrijkste punt is toch waar de Veteranen behoefte aan hebben. En dan bedoel ik niet dat we alles regionaal hetzelfde moeten willen, dat kunnen de respectievelijke afdelingen prima zelf. Nee het gaat dan echt over beleid. Een nogal vreemde zaak vind ik het bijv. dat de ene gemeente Veteranen uitnodigde op bijeenkomsten als Dodenherdenking, terwijl dat in andere gemeentes niet zo is. Maar ook is het vreemd dat er gemeentes zijn die maximaal willen faciliteren terwijl andere gemeentes niets aan Veteranen doen. En wij willen kijken of we daar op Provinciaal niveau wat mee zouden kunnen. Deze avond was een succes. De opening werd verricht door de burgemeester, Andries Heidema en Ridder MWO de majoor Marco Kroon. Indrukwekkend was het optreden van de bagpipers. Maar voor mijn doelstelling is het belangrijkste dat ik gegevens heb kunnen uitwisselen met een aantal veteranenafdelingen. Ook hier willen we kijken of we hier snel mee aan de slag kunnen. De eerstvolgende bijeenkomst om hier over te praten is begin juni in Hardenberg. En ook hier kom ik op terug.

35


Onbekend maakt onbemind!

36


Onbekend maakt onbemind!

37

Blog fred  
Blog fred  
Advertisement