Page 1

ACTION MAN Carl Zeiss planar 1.4/50 Reviews. by Ishq Pin

50mm GALLERY 20 Top Photos taken with a 50mm lens

TECHNIQUE Stock Photograpy by Guntsoophack Yuktahnon

50mm

issue 5, February 2014 | first edition

MAGAZINE

PHOTO ADVENTURE

+

Sweet Photography, Maldives Islands by Prompong Yotharasador

50mm

cps. 2012

Picture Style, Says Pcharin Sritanarat

EXCLUSIVE INTERVIEW

stock photography

How to , Says Guntsoophack Yuktahnon

ชื่อภาพ : LIKE A SWEET DREAM ถ่ายภาพ : PASSORN MANOROS (MINT MANOROS) บรรยาย : “ภาพถ่ายใบนี้ไม่ชดั คล้ายเวลาเห็นภาพในความฝัน แต่ชดั เจนในห้วง ความรู้สกึ ของความรัก” อุปกรณ์ : CANON EOS 5D MARK II + SIGMA 50 MM F1.4 , ถ่ายที่ 1/3200S F1.4

from the experts

Carl Zeiss planar 1.4/50 Reviews by Ishq Pin

| to subscribe to 50mm magazine, please contact us at 50mm Group@gmail.com | http://www.facebook.com/groups/50mm.eyes/ |


2|

50mm Ma g azine| February 2014


50mm ตะลุยมัลดีฟส์

ถ่ายภาพ โดย หอมพง February 2014|50mm Ma g azine

|3


ถ่ายภาพ โดย พัชรินทร์ ศรีธนะรัตน์ First Edition

CONTENTS 6. 50 mm ตะลุยมัลดีฟส์

เราได้ปล่อยความคิดให้เบาไปเรื่อยๆผ่าน ที่พักบนเกาะ (ของคนอื่น) แม่จ้าว...น�้ำตา จะไหลเลยครับ สวยอะไรอย่างนี้ 10. 50mm cps. 2012

พอตกลงใจที่จะลงแข่งขัน เราต้องตั้งใจ จริงจังกับสิ่งที่เราจะท�ำตรงนี้ . . . ก็มี ความคิดแว๊บหนึ่งเข้ามา เปลี่ยนเลนส์เลย ดีกว่า 14. What’s New in Lightroom 5

Lightroom 5 ได้ตดิ Lab Color มาให้ สามารถอ่านค่า ดูค่าของสีได้จากด้านล่าง ของฮิสโตแกรม 16. 50mm Gallery

11 TOP CREATIVE PHOTOS TAKEN WITH A 50mm LENS 18. 50mm Black & White

9 TOP BLACK & WHITE PHOTOS TAKEN WITH A 50mm LENS 20. Beginning Stock Photography

ท�ำไมอยากท�ำสต็อก? อะไรจุดประกาย? เริม่ ต้นยังไง? อุปสรรค? เป้าหมายอนาคต? ข้อแนะน�ำส�ำหรับคนทีอ่ ยากจะเริม่ 26. 50mm. Review 50mm Cool Ways to Add Technique and Creativity to Your Picture.

4|

50mm Ma g azine| February 2014

50mm magazine the best cool 50mm mag

EDITORIAL TEAM mrsung Sungkrit Executive Director mrsungphoto@gmail.com EDITORIAL STAFF Pcharin Sritanarat maew@elementsgrp.com Ihsq Pin pin_snow@hotmail.com Prompong Yotharasador

hompong_y@hotmail.com READER CHOWCASE Guntsoophack Yuktahnon thebangcreative@yahoo.com PROOFREADERS mrsung Sungkrit ADVISORS AND REASERCHERS Ace Chandhapradit Noppadol Weerakitti to subscribe to 50mm magzine, please contact us at 50mm Group@ gmail.com | http://www.facebook. com/groups/50mm.eyes/ 50mmFanPage : http://www.facebook.com/i50mm Copyright © 2014 50mm Magazine


50mm ตะลุยมัลดีฟส์

กิจกรรมที่ทางโรงแรมได้จดั ไว้ให้มีเยอะมาก ทั้ง สปา ด�ำน�้ำตื้น-ลึก ด�ำน�้ำคู่ฉลามวาฬ ล่องเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน ศึกษาวิถีชีวิตของคนพื้น เมือง ฯลฯ ขอบอกเลยครับว่าเวลาที่มีไปทุกกิจกรรมไม่ พอ!! ช่วงเวลาที่เราได้อยู่กบั เธอคนนี้มันผ่านไป เร็วจริงๆครับ หากได้ไปอีกครั้งเราต้องจัดเวลา กิจกรรมให้ดกี ว่านี้แน่นอน เนื่องจากทะเลสวย น�้ำใสก็ขอเก็บรูปมาฝากไว้ให้อจิ ฉากันต่อไปนะ ครับ

ถ่ายภาพ โดย หอมพง February 2014|50mm Ma g azine

|5


MALDIVES ISLAND คงจะเป็ น เพราะพรหมลิ ขิ ต ที่ ส ่ ง ให้ เ ราทั้ ง คู ่ ได้ เ ดิ น ทางไปพบกั บ เธอคนนี้ “มั ล ดี ฟ ส์ ” ด้ ว ยที่ เ ราเป็ น มื อ ใหม่ ก็ จ ะขอเล่ า ช่ ว งเวลาดี ๆ ที่ ไ ด้ พ บกั บ เธอคนนี้ ใ นมุ ม มองแบบมื อ ใหม่ น ะครั บ จากการที่ ห าข้ อ มู ล พบ ว่ า ช่ ว งพี ค ที่ สุ ด ของเธอคนนี้ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง พฤศจิ ก ายนถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ ของทุ ก ปี

BY PROMPONG YOTHARASADOR

แต่วา่ สามารถมาเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปีเลยนะครับ เพราะฉะนัน้ ไหนๆ ก็จะไปเจอกับเธอครัง้ แรก ก็ ขอเจอแบบรักแรกพบไปเลยแล้วกัน เราจึงเลือก ไปในเดือนมกราคมครับ โดยเลือกสายการบิน บางกอกแอร์เวย์บนิ ตรงจากสุวรรณภูมไิ ปยังหมู่ เกาะมัลดีฟส์ ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง ซึง่ เราก็เก็บความตืน่ เต้นทีจ่ ะได้พบกับเธอไว้ไม่ได้ เพียงได้รอ่ นลงสูส่ นามบินใหญ่ เพือ่ ต่อเครือ่ งบิน น�ำ้ ไปยังทีพ่ กั ความประทับใจก็ได้เริม่ ก่อตัวขึน้ ที ละน้อย ระหว่างเตรียมขึน้ เครือ่ งบินน�ำ้ ก็ขอเก็บ ภาพเริม่ ต้นการเดินทางด้วย 50mm ทีผ่ มชอบ ก่อนเลยครับ และแล้วความสวยงามก็ได้เพิม่ ซ�ำ้ เข้ามาได้ววิ สวยของเมือง Male สวยจริงๆนะ ครับ ตัวเมืองทีต่ งั้ อัดอยูบ่ นเกาะตัดกับน�ำ้ ทะเลสีเขียว ฟ้า การเดินทางก็ได้มงุ่ ต่อไปได้เห็นหมูเ่ กาะ

6|

50mm Ma g azine| February 2014

(เขาเรียกว่าAtollครับ) น�ำ้ ทะเลตัดกับขอบฟ้า ความรูส้ กึ ตอนนัน้ คือ การได้ปลดปล่อยความคิด ไปเรือ่ ยๆ เราได้ปล่อยความคิดให้เบาไปเรือ่ ยๆผ่านทีพ่ กั บนเกาะ (ของคนอืน่ ) แม่จา้ ว...น�ำ้ ตาจะไหลเลย ครับ สวยอะไรอย่างนี้ ความคิดก็แว๊บเข้ามา ทันทีวา่ ทีพ่ กั ของพวกเราจะสวยแบบนีม้ ยั้ เนีย่ และแล้วๆๆ เมือ่ ได้บนิ มาใกล้ Atoll ทีพ่ กั ของ เรา เหนือค�ำบรรยายจริงๆครับ รูปเพียงเท่านี้ คงจะบรรยายออกมาได้ไม่หมด สวยครับสวย มากจริงๆ Atoll ของผมเป็นทีต่ งั้ ของ Centara Grand Island Resort & Spa Maldives การลงของเครือ่ งบินก็ คือลงจอดในทะเลเอาดือ้ ๆเลย จอดแล้วให้เราลง ถ่ายภาพของทุน่ จากนัน้ ก็จะมีเรือของโรงแรมมา รับอีกที เพียงแค่เท้าเราเหยียบขึน้ บนเกาะแห่ง


เรื่อง-ภาพ โดย หอมพง

นีเ้ ท่านัน้ ก็ได้ลยุ ถ่ายๆๆๆ ถ่ายรูปเป็นไม่ยงั้ คิด เลยครับ ด้วยเหตุผลสัน้ ๆ “มันสวยมาก” (จน ลืมไปเลยว่าจริงๆเรามาฮันนีมนู กัน) ห้องทีเ่ รา เลือกเป็น Luxury Sunset เพราะฉะนัน้ จะเป็น ห้องทีต่ งั้ ปลายสุดกลางทะเล เดินลงบันไดหลัง ห้องก็ดำ� น�ำ้ ดูปลาและปะการังได้เลย ทีน่ ถี่ อื ว่า รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ดมี าก ครับ ปะการังสวย ปลาเยอะ น�ำ้ ใส แต่แพ้ทไี่ ทย เรานะครับ ทางโรงแรมได้จดั แชมเปญไว้ให้ครู่ กั ได้ฉลองกัน เนือ่ งจากได้แจ้งไว้วา่ มาฮันนีมนู จึงขอจัดมาเป็น พร็อพในการเดินทางของเราครัง้ นีด้ ว้ ยละกัน กิจกรรมทีธ่ รรมดาแต่ไม่ธรรมดาคือให้อาหาร ปลา นึกว่าจะให้อาหารปลานีโมทีเ่ คยเห็น ไม่ เลยครับ...ปลากระเบนมาหลายตัวเลย กิจกรรมนีจ้ ะจัดให้กบั แขกในทุกๆเย็น ให้อาหาร ไปจิบคอกเทลล์ไป สบายใจเฉิบไปเลยครับ

(ทีส่ ำ� คัญอาหารและเครือ่ งดืม่ ฟรีตลอดทริป ครับ^^) กิจกรรมช่วงกลางคืนทีท่ างโรงแรมได้จดั ให้คอื The Games เราได้ตา่ งใจจดจ่อว่ากิจกรรม นีค้ อื อะไร และแล้วก็คอื เกมส์........เหยียบลูกโป่ง นะครับ มีเด็กมาเล่นกันเต็มเลย จะไปแย่งเด็กๆ เล่นก็กะไรอยู่

ความประทับใจก่อนกลับ เหมือนพวกสัตว์ตวั น้อยๆได้มาร่วมโบกมือลา เป็นปลาตัวเล็กๆทีอ่ ยู่ รวมกันเป็นฝูงครับแต่ดนั ว่ายมารวมกันทีน่ ำ�้ ตืน้ ๆ นีส่ ิ สวย แปลกตา ประทับใจ

กิจกรรมทีท่ างโรงแรมได้จดั ไว้ให้มเี ยอะมาก ทัง้ สปา ด�ำน�ำ้ ตืน้ -ลึก ด�ำน�ำ้ คูฉ่ ลามวาฬ ล่องเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน ศึกษาวิถชี วี ติ ของคนพืน้ เมือง ฯลฯ ขอบอกเลยครับว่าเวลาทีม่ ไี ปทุกกิจกรรมไม่ พอ!! ช่วงเวลาทีเ่ ราได้อยูก่ บั เธอคนนีม้ นั ผ่านไป เร็วจริงๆครับ หากได้ไปอีกครัง้ เราต้องจัดเวลา กิจกรรมให้ดกี ว่านีแ้ น่นอน เนือ่ งจากทะเลสวย น�ำ้ ใสก็ขอเก็บรูปมาฝากไว้ให้อจิ ฉากันต่อไปนะ ครับ February 2014|50mm Ma g azine

|7


ด้วยทีเ่ ราเป็นนักเทีย่ วมือใหม่ผมก็เป็นตา กล้อง มือใหม่ จึงไม่สามารถเก็บความสวยงามทัง้ หมด ของเธอกลับมาได้หมด เพราะฉะนัน้ ไปดูและชม เธอเองด้วยสายตาคุณเองเถอะครับ ด้วยความ จริงใจ Camera : Lens : Model : Photo :

8|

50mm Ma g azine| February 2014

Canon 500D Sigma 50mm f/1.4 Mod tiddy and Maldives หอม พง


50mm ตะลุยมัลดีฟส์

ถ่ายภาพ โดย หอมพง February 2014|50mm Ma g azine

|9


CHILDREN | A WAY OF INNOCENCE

50MM CHAM เรื่องกล้องถ่ายภาพส�ำหรับตัวเองคงต้องย้อนนึก ไปไกลสักหน่อย เริ่มจับกล้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ครั้งแรกเมื่อสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ปี 2 ตอนนั้น เรียน เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา กล้องตัวแรกที่ ใช้คือ Minolta X-700 เป็นกล้องฟิล์ม แต่หลังจากที่ จบมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้จบั กล้องอีกเลย เมื่อเกือบๆ สามปีท่ผี ่านมา มีเหตุผลที่ท�ำให้เรากลับ มาสนใจการถ่ายภาพอีกครั้งก็เนื่องจากความเครียด เรื่องงาน ที่ท�ำอยู่ เพราะว่าเราหมกมุ่นอยู่กับงาน เรียกได้แทบทั้ง 7 วันนี่ท�ำแต่งานแล้วกลับบ้านไม่มี การ relax เลยท�ำให้สภาพของตัวเองอยู่ในสภาวะ ความตึงเครียดอย่างมาก เพื่อนที่สนิทก็เตือนว่า เราควรจะหาอะไรท�ำเพื่อเป็นการผ่อน คลายให้กบั ตัวเองบ้าง หลังจากเวลางาน วันหยุด หรือเมื่อมี เวลาว่างควรจะท�ำกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อดึงตัว เราออกมาจากงาน เราก็เลยพยายามมองหาว่าเรา ควรจะท�ำอะไรดี เราก็นึกขึ้นมาได้ว่า เราเคยชอบถ่ายภาพนี่นา ก็เลย ต้องหาข้อมูลว่าเราควรจะเริ่มตรงไหนดี กล้องควร จะเป็นรุ่นไหน ใจเราอยากได้ Minolta แต่ว่า อ้าว! ไม่มีแล้วนี่ กลายเป็น SONY ไปซะแล้ว . . . ท้าย ที่สุดก็มาจบที่ NIKON D90 + เลนส์คทิ LIGHT COLOR AND NOISE COMPOSITION PASSION LIEF STYLE

10 |

Ma 50mm g azine Ma g First azine| Edition February 2014

กล้องมันกลายเป็นระบบดิจิตอลไปแล้ว ควักเงินซื้อ มาแล้วงงเลย ทั้งระบบกล้อง การควบคุม อ่านคู่มอื ก็แล้ว หาข้อมูลในอินเตอร์เนตก็แล้ว ก็ยังไม่ได้เรื่อง คราวนี้ท�ำไงดี. . .เข้าอินเตอร์เนตอีกรอบ หาที่เรียน เอาแบบวันสองวันเป็นเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามา นั่งงมเองทีละนิดทีละหน่อยเพราะปกติตัวเองเป็นคน ค่อนข้างใจร้อน ตัดสินใจไม่ผดิ ที่ไปเรียน เพราะว่าเราได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้ และมากไปกว่านั้นเราได้มติ รภาพจาก เพื่อนใหม่กลับบ้านมาด้วย


เรือ่ ง-ภาพ โดย พัชรินทร์ ศรีธนะรัตน์

พอตกลงใจที่จะลงแข่งขัน เราต้องตั้งใจ จริงจังกับสิ่งที่เราจะท�ำตรงนี้ . . . ก็มีความคิดแว๊บ หนึ่งเข้ามา เปลี่ยนเลนส์เลยดีกว่า ขายตัว F/1.8G ที่มีอยู่มาเป็น 50mm F/1.4G ตรงนี้มันบีบตัวเราเองไปในตัวด้วยว่า ถ้าไม่อยากเสียเงินไปแบบไร้สาระ เราต้องมีความตั้งใจแล้วก็จริงจังกับ ตรงนี้ที่ท�ำ เพราะว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียว

PION SHIP 2012 กล้อง การถ่ายภาพ เพื่อนใหม่ในก๊วน Photo Gang ท�ำให้ชีวติ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากจริงๆ เพราะว่าถึงเวลาเลิกงาน วันหยุด เราวางงานไว้เลย เอาเวลาพัก เวลาหยุดไปออกทริปถ่ายภาพกับเพื่อน ในก๊วน การที่ได้ออกมาสู่โลกกว้างใบใหม่ พบ เพื่อนใหม่ๆ เปิดมุมมองใหม่ เปิดใจในสิ่งใหม่ๆ มัน เป็นยารักษาสภาพจิตใจเราได้เป็นอย่างดี ท�ำให้เรา เป็นคนมองสิ่งรอบตัวในแง่ท่ดี ีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น

Contest ตอนแรกปฎิเสธเลย เพราะว่าเราไม่ถนัด เราค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ในกรอบ ในทีนี้หมายถึง ถูกวางหลักเกณฑ์ โจทย์และระยะ เวลาในการท�ำการบ้านในแต่ละสัปดาห์การแข่งขัน มันคือการกดดัน ถูกบีบความคิดที่เราคิดว่าเราคง ท�ำไมได้ เลยไม่อยากไปเป็นตัวถ่วงของกลุ่ม แต่พ่เี อ ซก็ให้เหตุผลหลายๆอย่าง ท�ำให้เราได้คดิ และอยาก ที่จะเอาชนะอุปสรรคส่วนตัวของเราตรงนี้

ไม่เคยมีความคิดที่จะสนใจ 50 mm มาก่อนเลย ไม่ เคยคิดว่าตัวเองชอบถ่าย Portrait เพราะโดยส่วนตัว เรียกได้ว่าเป็นพวกมาโครเข้าเส้น จากเลนส์คติ ที่มี ก็มางอกเลนส์มาโครก่อน ส่วนเลนส์ 50mm นั้นก็ ซื้อมาตอนที่นิคอนออกเลนส์ 50mm 1.8G ตัวใหม่ ด้วยราคาไม่แรง ก็เลยซื้อมา ตอนซื้อมาใหม่ๆ ก็ลอง ถ่ายไปสักสองสามช็อต เฮ้อ . . . แบบว่า ท�ำไมเป็น ระยะที่อึดอัดจัง เรียกได้ว่าตอนนั้นไม่ถูกจริตเรา ก็ เลยเก็บลงกล่องไว้ ไม่ได้เอาออกมาใช้อกี เลย

พอตกลงใจที่จะลงแข่งขัน เราต้องตั้งใจ จริงจังกับ สิ่งที่เราจะท�ำตรงนี้ . . . ก็มีความคิดแว๊บหนึ่งเข้ามา เปลียนเลนส์เลยดีกว่า ขายตัว F/1.8G ที่มีอยู่มาเป็น 50mm F/1.4G ตรงนี้มันบีบตัวเราเองไปในตัวด้วยว่า ถ้าไม่อยากเสียเงินไปแบบไร้สาระ เราต้องมีความ ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับตรงนี้ที่ท�ำ เพราะว่าไม่ใช่แค่เรา คนเดียว แต่มนั คือทีมที่เราต้องไปร่วมกลุ่มด้วย มีเพื่อนในก๊วนคนหนึ่งบอกกับเราว่า . . ถ้าเราอยาก คุ้นเคยกับมัน เราก็ต้องให้เวลากับมันเยอะๆ ดัง นั้น หลังจากวันที่ลงสมัครแข่งขัน . . . 50mm เลยกลายเป็นเลนส์ตดิ กล้องตัวเดียวไปโดยอัตโนมัติ

มีพี่ที่รู้จกั กัน (พี่เอซ Ace) เห็นภาพพวกดอกไม้บ้าง มาโครบ้างที่เราโพสต์ลงใน Facebook ก็แนะน�ำ ว่าเราน่าจะเป็นคนที่ถ่ายภาพจากเลนส์ฟิกซ์ ได้ ดี สนใจจะเข้ากลุ่ม 50mm ไหม เราก็ได้แต่บอกว่า เลนส์ระยะนี้เรามี แต่เราไม่ถนัด ซื้อมาก็เรียกได้ว่า แทบไม่ได้ใช้เลย ยังนอนแอ้งแม้งอยู่ในกล่องควบคุม ความชื้นอยู่เลย พี่เอซแนะน�ำว่าลองดูก่อน พี่เขาก็ เลยดึงเข้ากลุ่ม 50mm

จุดมุ่งหมายแรกในการสมัครครั้งนี้ เราไม่ได้หวังว่า จะได้ชนะเลิศ เราแค่อยากพิสูจน์ตัวเราเองว่า เรา จะสามารถท�ำลายอุปสรรคข้อจ�ำกัดของเราลงได้ ไหม (ท�ำงานในกรอบ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ที่ เราคิดว่า คือ “สภาวะกดดัน” ส�ำหรับเรา) . . . ถ้า เราตอบโจทย์ในแต่ละครั้งได้ เราถือว่านี่คือชัยชนะ ส�ำหรับเราแล้ว และถ้าจะขอแบบโลภๆ อีกสักอย่าง ขอให้อย่างน้อยไม่ตกรอบแรกนี่ก็จะถือว่าเป็นโบนัส ส�ำหรับเราเลยทีเดียว ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ได้รางวัล สูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ ในการท�ำโจทย์แต่ละครั้ง . . . แบบว่า . . . เครียดนะ เครียดมว๊ากกกก แล้ว ไม่ใช่เราเครียดคนเดียว เราไปท�ำให้เพื่อนๆ ในก๊วน Photo Gang ที่เขาไม่ได้มาแข่งกะเราเครียดไปด้วย ด้วยการถูกลากออกมาจากบ้านไปเป็นเพื่อนเราใน ที่ต่างๆ ที่เราไปเก็บภาพมาตอบโจทย์ท่ใี ห้มา แต่ก็ นะ มันก็เครียดปนสนุกนั้นแหล่ะ แล้วก็ลุ้นระทึกทุก ครั้งกับการรอคอยคะแนนทีจ่ ะออกมาในแต่ละครั้ง

พอได้เข้ากลุ่ม ได้เห็นภาพที่สมาชิกเพจมาโพสต์ ก็ เอ๊ะ . . . 50mm มันใช้ถ่ายได้หลายแนวนี่ ก็เลย ท�ำให้ติดที่จะเข้าไปดูภาพที่เพจนี้อยู่ทุกครั้งที่ได้ Login เข้า Facebook เมื่อได้ดูภาพของคนอื่นก็เป็น แรงบันดาลใจอยากจะหาภาพมาโพสต์บ้าง ก็เลยได้ ฤกษ์หยิบเลนส์ตวั นี้ขึ้นมาใช้อกี ครั้ง อยู่มาวันหนึ่งพี่เอซ โทรมาชวนให้เข้าร่วม 50mm

50 MM

CHAM PI ON S HI P

2012 February 2014|50mm Ma g azine

| 11


50 M M ดีใจมากมาย แบบว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าภาพเราจะได้ รางวัลสูงสุดครัง้ นี้ เป็นภาพทีต่ งั้ ใจมากเพราะถือว่าเป็นการ ท�ำการบ้านครัง้ สุดท้าย เป็นช่วงทีไ่ ปเทีย่ วน่านกับเพือ่ น ก๊วน PHOTO GANG . . . เพือ่ นๆ ก็มกั จะถามเป็นระยะๆ ว่าได้การ บ้านทีจ่ ะส่งครบหรือยัง กว่าจะได้ครบนี่ เรียกได้วา่ เล่นเอา เครียดเหมือนกัน มาถึงตรงนีไ้ ด้ . . . อยากจะขอบคุณอาจารย์พจน์ (VISTA IMAGE) ทีป่ พู นื้ ฐานเรือ่ งกล้องดิจติ อล พีเ่ อซ (ACE) ทีเ่ ป็นคน พาเข้ากลุม่ 50MM แล้วคอยเป็นทีป่ รึกษาทีด่ ตี ลอดการแข่งขัน 50MM CONTEST อีกทัง้ ก๊วน PHOTO GANG ทีค่ อยเป็นแรง ใจ แรงสนับสนุนทีด่ เี รือ่ ยมา และท้ายทีส่ ดุ ขอขอบคุณ 50MM PAGE ทีจ่ ดั กิจกรรมดีๆ แบบนี้ . . . อยากบอกว่านอกจาก มาโครแล้ว 50MM ก็เป็นอีกหนึง่ ทีก่ ลายมาเป็นส่วนหนึง่ ของ ชีวติ ด้วยเหมือนกัน . . . LOVE LOVE 50MM ค่ะ

12 |

50mm Ma g azine| February 2014

LIGHT COLOR AND NOISE COMPOSITION PASSION LIEF STYLE

C HAM PI ON S HI P

2012


February 2014|50mm Ma g azine

| 13


เรือ่ ง-ภาพ โดย สังกฤติ โพธินี

Lightroom 5 What’s New in Lightroom 5

PRINT OUT - หลายครัง้ ทีเ่ รา PRINT OUT แล้วได้สขี องภาพ ไม่ตรงหรือใกล้ เคียงกับสีทเี่ ห็นบนหน้าจอมอนิเตอร์

ถามว่าแล้วท�ำไมไม่คาร์ลเิ บตจอหละ! ผมคาร์ลเิ บตหน้าจอ 3 สัปดาห์/ครัง้ (หมายถึงแรกๆ ต่อมาก็ 3 เดือนครัง้ ฮ่าๆๆ) แต่ถา้ พูดถึงงานพิมพ์แล้วไม่มี อะไรแน่นอน และสอดคล้องกันเสมอไปครับ แต่เมือ่ เกิดปัญหาหรือ ต้องการตรวจสอบเพือ่ ป้องกันปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการพิมพ์ หรือต้องการ เติมความพิเศษให้กบั ภาพพิมพ์ของเรา LIGHTROOM 5 ได้ตดิ LAB COLOR มาให้ เราสามารถอ่านค่า ดูคา่ ของสี ได้จากด้านล่างของฮิสโตแกรม เมือ่ น�ำเมาส์ไปวางในต�ำแหน่งต่างๆของ ภาพ บนสเตจ ถ้าค่าทีเ่ ห็นยังเป็นค่าของ RGB ให้วางเมาส์บนฮิสโตแกรม และคลิกเมาส์ทปี่ มุ่ ขวา หรือกด CONTROL+CLICK แล้วเลือกที่ SHOW LAB COLOR VALUES แล้วลองใหม่อกี ครัง้ ครับ LAB COLOR ประกอบไปด้วย 3 CHANNEL L - LIGHTNESS - INSIGHT LUMINANCE A - TIN - DARK GREEN AND LIGHT MAGENTA B - TEMPERATURE - DARK BLUE AND LIGHT YELLOW

BUILD SMART PREVIEW - การใช้งานจ�ำเป็น จริงๆคืออะไร? พอผมเห็นฟังก์ ชัน่ ตัวนี้ ก็อดทีจ่ ะ เปิดดูที่ Export as Catalog ไม่ได้ เพราะเป็นเรือ่ ง ทีผ่ มท�ำอยูบ่ อ่ ยๆ เมือ่ ต้องเดินทางและอยากจะ เอาไฟล์ภาพไปท�ำงานด้วย เผือ่ เก็ตไอเดียบาง อย่างจะได้ไม่ลมื สามารถลงมือท�ำได้ทนั ที และ ยังเป็นค�ำถามยอดฮิตในชัน้ เรียนทีผ่ มเปิดสอน อีกด้วย มันช่วยอะไรได้บา้ ง? เดิมทีเราต้อง Export negative files ไปด้วย...Raw File สมัยนีเ้ ล็กซะ เมือ่ ไหร่! กินพืน้ ที่ ใช้เวลาอ่าน คือไม่สะดวกเท่า ทีค่ วรครับ เมือ่ ผมลองเปิดดูที่ Export as Catalog รูส้ กึ โล่งว่า Adobe ไม่ตอ้ งตายนํา้ ตืน้ แล้ว ผมก็ เลยทดลองท�ำดูครับ ต้องบอกว่า “สุดยอดครับ ฟังก์ชนั่ นี”้ ต่อๆไปท�ำงานสะดวกขึน้ ครับ อัพเดจ แคตตาล็อกได้เหมือนเดิม เป็นปกติครับ

14 |

50mm Ma g azine| February 2014


GRID OVERLAY - เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่เพิ่มเติม เข้ามาใน Lightroom 5 สามารถเรียกใช้งานได้ท่ี Toolbar (ถ้าใครไม่ทราบ มันอยู่ใต้ Stage ครับ หรือถ้าหาไม่เจอลองกดตัว T ที่แป้นคีย์บอร์ดดู ครับ มันอาจจะซ่อนอยู่) ถ้ายังไม่เปิดใช้งานให้เราคลิกที่สามเหลี่ยมขวา มือสุดของ Toolbar เปิดคอนเทนท์เลือก Grid Overlay หรือสามารถเรียกค�ำสั่งผ่าน Ctrl + Alt + O ก็ได้ครับ หรือเราสามารถเรียกเปิดดูได้จาก เมนู View -> Loupe Overlay -> คลิกที่ Show และเลือก Grid ในกรณี่ท่เี ราต้องการปรับขนาด และลด-เพิ่ม Opacity ให้กด Ctrl ค้างไว้ แล้วปรับได้ตามที่ ต้องการครับ

February 2014|50mm Ma g azine

| 15


Sigma 50mm. f/1.4 EX DG HSM By Guntsoophack Yuktahnon

Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM By Eakkachai Ongpreechakul 16 |

50mm Ma g azine| February 2014

Pentax Super-Takumar 50mm F1.4 By Nuchy L

Nikkor 50mm F/1.4D By Mrsung Sungkrit


Lee

50mm Gallery

Canon EF 50mm f/1.4 USM By KruDen Jira

Nikkor 50 mm f 1.8G By muanjaii

Yashica ML 50mm f1.4 By Oddlet Foto February 2014|50mm Ma g azine

| 17


Sigma 50mm. f/1.4 EX DG HSM By Peerasith Chaisanit

Canon 50mm f/1.4 By Bo Poomsean

Nikon 50mm f/1.4G By Sandee MnKy

Sigma 50mm. f/1.4 EX DG HSM By Guntsoophack Yuktahnon 18 |

50mm Ma g azine| February 2014

Nikon 50mm F1.4G by Ratchata Araya


Black & White

Sigma 50mm. 2.8 DG Macro By นูเ๋ กรียง นูเ๋ กรียน

Minolta 50mm/1.4 By Thanawat Thiasiriphet

Sigma 50mm. 2.8 DG Macro By นูเ๋ กรียง นูเ๋ กรียน

Super Takumar 50mm f1.4 By เคน ชิวติ คือการเดินทาง February 2014|50mm Ma g azine

| 19


•BEGINNING STOCK PHOTOGRAPHY ท� ำ ไมอย าก ท� ำ ส ต็ อก ? อะไ รจุ ดประก าย ? เริ่ ม ต ้ น ยั ง ไง ? อุ ป ส รรค ? เป้ า หมาย อนาคต? ข ้ อแ นะน� ำ ส� ำ หรั บ ค น ที่ อ ย า กจ ะ เริ่ ม ฯล ฯ อ ะ ไร ประมาณ นี้ ครั บ เ ป็ น ตั วเ ราเ อง พ ร้ อม ภ า พ ป ระ กอ บ ล อ ง ดู น ่ ะ ค รั บ ” เป็ น ค� ำ ส นทนาเ ริ่ มแ รก ระหว่ างเ รา ก ่ อ น ที่ ทุ กอ ย ่ า ง จ ะ เริ่ ม ต ้ น ขึ้ น “เพราะผมไ ม่ ใ ช ่ ช่ างภาพ อาชี พ ...ผมเล ย ไม ่ เค ย คิ ด ว ่ า ภ า พ ถ่ า ย ข อ ง ผมจะมี ค น ส น ใ จ แ ล ะขาย ไ ด้ ...ไ ม่ เ คย คิ ด เล ย จ ริ ง ๆ ” สวัสดีครับเพื่อนๆ ที่ชอบการถ่ายภาพ...นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เขียนลงใน 50mm e-magaze ผมถือว่าการเขียนเรื่องราวครั้งนี้ ถือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะ 20 20| |50mm 50mmMa ma gg azine| azineFebruary | April 2012 2014

ครับ และขอออกตัวก่อนเลยว่า ผมไม่ใช่ช่าง ภาพนะครับ ไม่เคยถ่ายภาพรับงานใดๆ และไม่ ได้ท�ำเป็นอาชีพ ไม่ได้มีรายได้จากการถ่ายภาพ ใดๆ ทั้งสิ้น จนวันหนึ่งได้มีโอกาส...เลยอยากเข้ามาเล่า แบ่ง ปันประสบการณ์ซ่งึ กันและกันนะครับ และอาจ มีพๆี่ เพือ่ นๆ ทีอ่ ่านในขณะนีเ้ ป็นช่างภาพ Stock อยู่แล้ว หากมีข้อมูลผิดพลาดประการณ์ใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะครับ


Reader Showcase

BY GUNTSOOPHACK YUKTAHNON

HOW TO PHOTOS STOCK CASH SHOOT BEGINNING

เรื่องราวของผม...เริ่มต้นถ่ายภาพตอนเริ่มมีลูกสาวเมื่อเกือบ 4 ปีท่ผี ่านมา ด้วยกล้อง Compact ถ่ายภาพลูกสาว และภรรยาในอริยาบทต่างๆ แทน ความทรงจ�ำที่อาจหลงลืม ไปตามห่วงเวลา...ของอนาคตและเริ่มจริงจัง มากขึ้นเรื่อยๆ เปลี่ยนมาใช้ DSLR ตามพี่ชาย และเริ่มถล�ำไปกับอุปกรณ์ มากมายลองผิด ลองถูก หาข้อมูลการถ่ายภาพในหนังสือ และในโลก internet เพื่อหาตัวตนที่ใช่ และเลนส์ระยะที่ชื่นชอบ ระยะไหนที่ใช้บ่อยจน คุ้มค่าที่สุด...สุดท้ายหมดเงินไปเยอะ แต่ไม่สะเปะสะปะนะครับ เลนส์ทุก ตัวผมหาข้อมูลมาดีแล้วและลองมาแล้วถึงซื้อมาใช้ แต่ไม่เคยมีรายได้จาก ภาพถ่ายเลย...มีแต่ภาพความทรงจ�ำดีๆ มาเก็บไว้แทน February 2014|50mm Ma g azine

| 21


เวลาแห่งความดีใจแบบสุดๆ เกิดขึ้นตอนได้รับ e-mail จาก www.cascadeasia.com เพื่อขอเช่าภาพ Bangkok Sathorn Night Light เพื่อขึ้น Banner web ของเขาในราคาที่น่าสนใจ ผมปรึกษากับเพื่อนและให้เพื่อนช่วยติดต่อ และตกลงในทันที มันเป็นภาพแรกในชีวิต...ที่ผมขายได้ หลังจากนั้น ไม่นาน ทาง Gettyimages ส่ง e-mail มาทาง flickr เพื่อเลือกภาพบางภาพ และเป็นตัวแทนขายภาพให้เรา... โอ๊ววว...มัน คือ Stock photo ยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกเลย

วันหนึง่ พีช่ ายผมซือ้ หนังสือของ อ.สุระ มาอ่าน ผมจึงไปหามาอ่านบ้าง แต่ดว้ ยความรูส้ กึ ว่าการ สอบมันยากจัง...ผมจึงยังไม่เริม่ ...แค่คดิ ว่ารอไป ก่อน ผมยังไม่พร้อมจะสอบ...และไม่เชือ่ มัน่ ใน ภาพทีต่ นเองถ่าย...ผลัดวันประกันพรุง่ ไปเรือ่ ย... เพราะกลัวว่าจะสอบไม่ผา่ นและต้องรอเวลา สอบใหม่ แบบทบวันไปเรือ่ ยๆ...ในวันต่อๆมา ผมเกิดอยากรูเ้ รือ่ งการสอบมากขึน้ และความ แตกต่างของ Microstock ทัว่ ๆ ไป จึงเริม่ หา ข้อมูลเพิม่ ใน Internet และได้เจอบทความของพี่ คะน้า/kanatex จาก pixpro’s ก็เริม่ สนใจมากขึน้ แต่ยงั หวัน่ ใจเหมือนเดิม...สุดท้ายก็ไม่ได้สง่ ภาพ สอบ ทัง้ ๆ ทีค่ ำ� พูดของพีค่ ะน้า “ข้อแรก ของบันได 10 ขัน้ สูก่ ารเป็นนักขายภาพ Shutterstock คือต้องสมัครทันที...อย่ารีรอ เพราะ ถ้าคิดว่าเอาไว้กอ่ นคุณจะลืมมันไป มารูต้ วั อีกที คนอืน่ ก็ขายไปหลายหมืน่ แล้วสุดท้ายจะมานัง่ เสียดายถ้าสมัครไปตัง้ นานป่านนีข้ ายไปถึงไหนๆ แล้ว หรือไม่กถ็ อดใจไปเลย...อย่ากลัว...มีแต่ได้ ไม่มเี สีย” 22 |

50mm Ma g azine| February 2014

HOW TO PHOTOS STOCK CASH SHOOT BEGINNING


Reader Showcase

และผมก็ยงั ไม่สง่ สอบเหมือนเดิม...แม้แต่การ โทรไปคุยกับ คุณโอปอลล์ (Peerasith Chaisanit/ SweetCrisis) เพือ่ สอบถามข้อมูล...แต่กไ็ ม่ได้สง่ เพราะกลัว ไม่มเี วลา...ข้ออ้างทัง้ นัน้ แหละครับ ช่วงนัน้ ก็ยงั คงแอบเก็บเงินซือ้ อุปกรณ์ถา่ ยภาพ ทีอ่ ยากได้....ใช้เงินไปเรือ่ ย...สนุกกับการตระเวน ถ่ายภาพไปตามทีต่ า่ งๆ ทีเ่ พือ่ นๆ ร่วมก๊วนมา ชวน Y___Y’ และก็เกรงใจแฟนมากขึน้ เรือ่ ยๆ จุดเปลีย่ น...ของความมัน่ ใจทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน เวลาแห่งความดีใจแบบสุดๆ เกิดขึน้ ตอนได้รบั e-mail จาก www.cascadeasia.com เพือ่ ขอเช่า ภาพ Bangkok Sathorn Night Light เพือ่ ขึน้ Banner web ของเขาในราคาทีน่ า่ สนใจ ผมปรึกษากับเพือ่ นและให้เพือ่ นช่วยติดต่อ และ ตกลงในทันที มันเป็นภาพแรกในชีวติ ...ทีผ่ มขาย ได้ หลังจากนัน้ ไม่นาน ทาง Gettyimages ส่ง e-mail มาทาง Flickr เพือ่ เลือกภาพบางภาพ และเป็นตัวแทนขายภาพให้เรา โอ๊ววว...มันคือ

HOW TO PHOTOS STOCK CASH SHOOT BEGINNING

Stock photo ยักษ์ใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลกเลย คิดในใจอยู่แล้วว่าคง...ขายไม่ได้แน่ๆ..และก็มี ลูกค้าติดต่อมาโดยตรงเพือ่ ขอเช่าภาพเรา ขาย ได้บ้าง ไม่ได้บ้างแต่ใจผมนึกย้อนไปถึงค�ำพูด ของพี่คะน้า เรื่องบันได 10 ขั้น ประจวบเหมาะ ที่ พี่รุต (Visarute Angkatavanich)

แนะน�ำให้ไปสอบที่ Shutterstock ด้วยค�ำพูดที่ ว่า เคยเห็น “พลังของเศษเงิน” ไหม? และผมก็ ส่งภาพให้พ่รี ุตช่วยคัดเลือกภาพให้ 10 ภาพเพื่อ สอบ และก็ผ่านเฉียดฉิวพอดีที่ 7 ใน 10 ภาพ ดีใจมากครับ และก็เริ่มมีความคิดว่า จะใช้เวลา ว่างท�ำให้จริงจังมากขึ้นกว่าเดิม February 2014|50mm Ma g azine

| 23


24 |

50mm Ma g azine| February 2014


•THINK STOCK PHOTOGRAPHY หากผมเริ่มตั้งใจ และมีความกล้าที่มากพอก่อน หน้านี้ ผมคงเริ่มสะสมภาพใน Portfolio ของ ตนเองได้มากพอสมควร และคงมีโอกาส ที่จะมี รายได้เข้ามาตั้งแต่ 1-2 ปี ก่อนโน้น...และมันคง ดีไม่น้อย หากการถ่ายภาพของเรา ได้ท้งั ความ สนุกที่จะถ่ายภาพ และยังสามารถสร้างรายได้ ไปในคราวเดียวกัน ทุกวันนี้แฟนผมก็รู้สึกดียิ่ง ขึ้น ที่นอกจากผมจะถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เตือน ความทรงจ�ำแล้วยังมีเป้าหมายเล็กๆ เพื่อสร้าง รายได้เก็บไว้ไปด้วย อุปสรรคที่ไม่คาดคิดมาก่อน....การจัดสรรเวลาที่ ดี วิธีคิด ถ่ายเผื่อท�ำภาพ Stock พอสอบผ่าน...ดีใจมาก..ทีน้เี ริ่มค้นหาภาพที่ เคยถ่ายมา และคิดว่าน่าจะใช่แนวทาง ของ Microstock ส่งเพิ่ม ผ่านบ้าง ไม่ผ่านบ้าง แต่ด้วยมีงานประจ�ำที่ต้องรับผิดชอบ และต้อง ไม่ท�ำให้เสียงาน กับต้องช่วยแฟนเลี้ยงลูกสาว ท�ำให้ต้องวางแผน และจัดการกับเวลาดีๆ ช่วงเดือนแรกๆ แทบไม่ได้ถ่ายภาพลูกเพิ่มเลย และไม่ได้คดิ กิจกรรมที่ต้องท�ำกับลูกสาว เพื่อ เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ให้เค้า

ความรู้โดยคร่าวๆ เกีย่ วกับ Microstock การขายภาพผ่าน MicroStock อาจท�ำรายได้ให้ ไม่มากมายอะไร แต่รายได้ท่มี ากหรือน้อยคงขึ้น อยู่กับปริมาณความขยัน ที่จะท�ำภาพให้ใน Stock ของตนเองมีปริมาณมาก และหลาก หลายพอ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ท่ตี ้องการน�ำ ไปใช้ในหลายๆ ลักษณะงาน และไม่ได้มแี ค่ Photos เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีภาพ Graphic ในลักษณะ Vectors/Illustrations รวมไป ถึง Clip Videos

Reader Showcase

Shutterstock ส่งภาพสอบ ต้องผ่าน 7 ใน10 ภาพ, istockphoto ส่งสอบ 3 ภาพ สอบยาก มากขายดีระยะยาว, fotolia ไม่ต้องสอบ แต่รบั ภาพยากถึงปานกลาง, Dreamstime ไม่ต้องสอบ แต่รับภาพยากถึงปานกลาง, Deposit สอบ 5 ภาพ รับภาพง่าย, 123RF ไม่ต้องสอบรับภาพ ง่าย ฯลฯ สิ่งส�ำคัญที่ต้องเตรียมไว้สมัคร...นอกเหนือจาก ภาพที่ดีท่สี ุด เพื่อส่งสอบก็คือ Passport เพื่อ แสดงตัวตน ที่มีอยู่จริงของเรา ให้สแกนหน้าที่ มีชื่อ และรูปถ่ายของเราเป็น jpg เตรียมไว้สมัคร Paypal มีเพื่อการรับเงินจาก Microstock ค่าย ต่างๆ ที่เราส่งภาพอยู่

Microstock ท�ำหน้าที่เป็น ตัวแทน ในการน�ำ ภาพของเรา หรือเหล่าช่างภาพ stock ที่สอบ ผ่านในแต่ละค่ายแล้วไปขึ้น web เพื่อให้ผู้ที่ สนใจน�ำไปใช้ในงานต่างๆ มาซื้อไปใช้ตาม ส่วนตัวผมเพิ่งเริ่มท�ำเมื่อต้นปี ประสบการณ์ยงั ลักษณะงานที่ต้องการ ในเรทราคาที่แตกต่างกัน ไม่เยอะ แต่ขออวยพรให้ผู้ท่สี นใจในการสอบ และการขายโชคดีทุกๆ ท่านนะครับ...รวมถึงตัว แนวทางภาพแบบไหนเป็นภาพ Stock ภาพส่วน ผมด้วย อิอิ ใหญ่ขึ้นอยู่กบั Composition ภาพวิวทั่วไป ที Subject หรือเรื่องราวที่น�ำเสนอชัดเจน แสง ขอบคุณข้อมูลดีๆ และหาอ่านได้เพิ่มเติมที่ Link เคลียร์ White Balance ถูกต้อง บางภาพอาจ ด้านล่างครับ รับรองว่าเข้าใจและกระจ่างแน่ๆ ครับ แอบเหนื่อยอยู่บ้าง และโชคดีที่แฟนเข้าใจ และ เสริมแนวความคิดที่ดูมี Concept หรือเรื่องราว http://www.pixpros.net/forums/showthread. ช่วยดูแลในเรื่องต่างๆ ได้ดมี ากๆ (ขอบคุณครับ) เฉพาะด้วยได้ หรือภาพแนวหลังขาว Isolated การไดคัทภาพ ขอบภาพต้องเรียบร้อย หรือบาง php?s=fc412c3135b39ce939fc0ad721a8e4bc และวิธีคิดก่อนถ่ายภาพในแต่ละครั้งมีเปลี่ยน ภาพสามารถทิ้ง Space เพื่อใส่ตวั หนังสือ พื้น/ &t=46183) ไปบ้าง คือคิดถ่ายเผื่อท�ำภาพ Stock ไปด้วย ผิว Texture แปลกๆ ที่ไม่มีท่วั ไปตามท้องถนน http://stockphotothailand.com/ เลย หรือยากจะถ่ายแบบสตีสจัดๆ...ก็ถ่ายเผื่อ http://www.cameraeyes.net/index. ไปด้วย เพื่อจะได้ถ่ายภาพสนุกเหมือนเดิมและ หรือลองศึกษาภาพจาก Web Microstock ที่ มีรายได้เสริมอีกทาง วางแผนให้ดๆี ก่อนออกไป สนใจดูก่อน เพื่อท�ำความเข้าใจและวางแผนการ php?option=com_smf&Itemid=27&topic=2883.0 http://www.facebook.com/groups/thaistocker/ ถ่ายทุกครั้ง และในทางที่ดี ลองศึกษาภาพจาก ถ่ายที่ดี MicroStock นี้มีอยู่หลายค่าย หลายส�ำนัก แต่ http://www.facebook.com/ Microstock ดูให้เข้าใจถึงการน�ำเสนอ เพื่อต่อ โดยทั่วไปที่พี่ๆ หลายๆ ท่านแนะน�ำก็คือ groups/194814730533484/ ยอดแนวทางของตนเองได้ HOW TO PHOTOS STOCK CASH SHOOT BEGINNING

February 2014|50mm Ma g azine

| 25


50mm Review | BY ISHQ PIN

CANON 5D MARK II, ZEISS PLANAR T*1.4/50 ZE, @ F1.4 SPEED 1/4000S ISO100

26 |

50mm Ma g azine| February 2014


50mm Review

February 2014|50mm Ma g azine

| 27


เรือ่ ง-ภาพ โดย Ihsq Pin

50 MM. COOL

WAYS Z E I SS PL AN AR T* 1 .4 /5 0 ZE BY ISHQ PIN

@ F2.0 SPEED 1/2000S ISO100 28 |

50mm Ma g azine| February 2014

BY ISHQ PIN | B U D D HA S TAT U E

CANON 5D MARK II, ZEISS PLANAR T*1.4/50 ZE, @ F2.0 SPEED 1/50S ISO160

TO ADD TECHNIQUE AND CREATIVITY TO YOUR PICTURE สวัสดีฮะ วันนีผ้ มได้รบั การมอบหมายจากพี่ ซุง ให้ทำ� การรีววิ เลนส์ตวั นึง นัน่ คือเลนส์ Carl Zeiss planar 1.4/50 ซึง่ หลายๆคนอาจจะรูจ้ กั คุน้ เคยกับเลนส์ยหี่ อ้ นีก้ นั เป็นอย่างดี เพราะเป็น ยีห่ อ้ เลนส์ทอี่ ายุยาวนาน และมีชอื่ เสียงมากทีส่ ดุ ยีห่ อ้ หนึง่ ก็วา่ ได้ รีววิ นีอ้ าจจะไม่ได้อา้ งอิงข้อมูล ทางเทคนิคอะไรนะฮะ โดยจะออกแนวเล่าสูก่ นั ฟังซะมากกว่า ***ปล.เรือ่ งเกีย่ วกับสเปคของ เลนส์ตวั นีผ้ มขอไม่เอ่ยถึงนะฮะ เพราะคิดว่าเป็น ข้อมูลทีห่ าดูได้ทวั่ ไปฮะ***

ความคิดเห็นจากการใช้งาน หลังจากได้ใช้เลนส์ ตัวนีม้ าซักระยะหนึง่ ผมก็ประทับใจกับเลนส์ตวั นีเ้ ป็นอย่างมาก เริม่ ด้วยการออกแบบทีส่ วยงาม แข็งแรง ฮูด้ ทีใ่ ห้มาพร้อมเลนส์ทำ� จากโลหะแข็ง แรงมาก วงแหวนโฟกัสมีความหนืดก�ำลังดีทำ� ให้ การโฟกัสเป็นไปได้อย่างราบเรียบดีมาก (ซึง่ ตรง จุดนีผ้ มคิดว่าคนทีถ่ า่ ยวิดโี อด้วยน่าจะชอบมาก)

แต่หลังจากทีพ่ ๆี่ ทีร่ จู้ กั กัน ให้คำ� แนะน�ำกลับพบ ว่าแมนนวลโฟกัสกลับไม่ได้นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ ฮะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับเลนส์ Carl Zeiss planar 1.4/50.ZE ตัวนี้ เพราะทาง Carl Zeiss ได้ให้ตวั ช่วย โดยท�ำการใส่ตวั คอนเฟิรม์ โฟกัส มาให้ ในตัวเลยไม่ตอ้ งไปหาซือ้ อะแดปเตอร์ เพิม่ เติม แต่อย่างใด และจากทีท่ ดลองใช้งานมาซักพัก ใหญ่ๆ พบว่าชิปคอนเฟิรม์ โฟกัสทีใ่ ส่มาในเลนส์ ตัวนีน้ นั้ ท�ำหน้าทีข่ องมันได้อย่างสมบูรณ์ โฟกัส แม่นย�ำ เมือ่ ฝึกใช้งานให้คล่องจะพบว่าความ แม่นย�ำและความรวดเร็วไม่ได้แพ้เลนส์ออโต้ โฟกัสแต่อย่างใด

บทสรุป ส�ำหรับคนทีม่ องหาเลนส์ 50mm ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ยอดเยีย่ มไว้ตดิ กล้องซักตัว เลนส์ตวั นีด้ พี อทีจ่ ะ เป็นหนึง่ ในตัวเลือกของคุณฮะ การออกแบบที่ สวยงามแข็งแรง และออฟติคชัน้ เยีย่ มของเลนส์ ตัวนีจ้ ะท�ำให้คณ ุ หลงรักมันได้ไม่ยากฮะ

และเลนส์ตวั นีใ้ ห้คณ ุ ภาพทีด่ มี ากแม้ใช้รรู บั แสง กว้างสุด (f/1.4) ซึง่ ต้องบอกว่าผมประทับใจตรง จุดนีม้ าก เพราะโดยส่วนตัวผมเป็นคนทีช่ อบเปิด เลนส์ Carl Zeiss ส่วนใหญ่ (เกือบจะทัง้ หมด) จะ รูรบั แสงกว้างๆ อยูแ่ ล้วเวลาถ่ายภาพ นอกจาก เป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสฮะ จะมีอยูเ่ ม้าท์เดียวที่ นัน้ สีสนั ทีอ่ มิ่ ตัวและคอนทราสทีด่ มี าก การ สามารถท�ำออโต้โฟกัสได้นนั่ คือ เม้าท์โซนี่ (Sony) ละลายฉากหลังทีส่ วยงามมีเอกลักษณ์ในแบบ หลายๆคน พอได้ยนิ ว่าเลนส์ Carl Zeiss เป็น ทีเ่ ลนส์ออโต้โฟกัสยุคใหม่นนั้ ให้ไม่ได้ จึงไม่นา่ เลนส์แมนนวลโฟกัส ก็พาลจะพากันส่ายหน้าหนี แปลกใจเลยทีเ่ ลนส์ตวั นีก้ ลายเป็นเลนส์ตดิ กล้อง ซึง่ ผมเองก็เคยเป็นหนึง่ ในนัน้ ฮะ ผมไปในเวลาอันรวดเร็วฮะ


จุดเด่น - รูรบั แสงกว้างสุด f/1.4 - มีคอนเฟิรม์ โฟกัสในตัว ช่วยเพิม่ ความ แม่นย�ำในการโฟกัส - โครงสร้างใช้โลหะเป็นวัสดุในการผลิต ทัง้ หมด - ชิน้ เลนส์มกี ารเคลือบผิวเลนส์ T* ซึง่ เป็น สูตรหาเคลือบผิวเลนส์เฉพาะของ Carl Zeiss - เลนส์เม้าท์มใี ห้เลือกทัง้ แบบ Mount ZE (Canon) และ Mount ZF (Nikon) ใช้งานได้ กับกล้อง Canon และ Nikon ได้โดยไม่ตอ้ ง ผ่าน Adapter

จุดด้อย - มีขอบมืดเมือ่ เปิดรูรบั แสงกว้าง อันนีแ้ ล้ว แต่คนชอบฮะ - ไม่มวี งแหวนปรับรูรบั แสงส�ำหรับเม้าท์ ZE ต้องปรับจากตัวกล้องเท่านัน้ - ราคาขายของผูแ้ ทนในไทยสูงพอสมควร

CANON 5D MARK II, ZEISS PLANAR T*1.4/50 ZE, @ F1.4 SPEED 1/100S ISO100

CANON 5D MARK II, ZEISS PLANAR T*1.4/50 ZE, @ F1.4 SPEED 1/3200S ISO100 February 2014|50mm Ma g azine

| 29


50mm Review | BY ISHQ PIN

CANON 5D MARK II, ZEISS PLANAR T*1.4/50 ZE, @ F1.4 SPEED 1/2500S ISO100

30 |

50mm Ma g azine| February 2014


50mm Review

Specifications: Lens type : Prime lens Max Format size 35mm FF Focal length 50 mm Image stabilisation No Lens mount Canon EF, Pentax KAF, Nikon F (FX) Aperture: Maximum aperture F1.4 Minimum aperture F16.0 Aperture ring Yes Number of diaphragm blades 9 Aperture notes 1/2 stop steps. ZE (Canon) version has no aperture ring. Optics: Elements 7 Groups 6 Focus: Minimum focus 0.45 m (17.72) Maximum magnification 0.15 x Autofocus No Full time manual Unknown Distance scale Yes DoF scale Yes Physical: Weight 350 g (0.77 lb) Diameter 66 mm (2.60) Length 69 mm (2.72) Sealing No Filter thread 58 mm Hood supplied Yes Tripod collar No

February 2014|50mm Ma g azine

| 31


หลักสูตรทั้งหมด เรียน 1 วัน

QUICKSTART LIGHTROOM5 M A S TER THE BASIC A ND O RGANIZE YOUR PHOTOS !

รับจ�ำนวนจ�ำกัด 5 ท่านต่อชั้นเรียน

QUICKSTART LIGHTROOM5

ผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ และท�ำความเข้าใจตั้งแต่แรกเริ่ม.. ท�ำความรู้จักกับไฟล์ ภาพ RAW & JPEG และไฟล์วีดีโอ แบบกระชับครบถ้วน.. อิมพอร์ตไฟล์ซึ่งถือว่า เป็นด่านแรกที่ส�ำคัญ จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจและเซ็ตติ้งให้ถูกต้อง, บริหาร จัดการไฟล์ภาพด้วยแคตตาล็อกอย่างเหนือชั้น, ปรับแต่งภาพ ADJUSTMENT อย่างมีสไตล์ และท�ำความเข้าใจกับการแก้ไขภาพอย่างถูกวิธี, เรียนรู้พื้นฐานการ ท�ำ SOFT PROOFING เพื่อใช้ในงานพิมพ์, ท�ำความเข้าใจและเซ็ตติ้ง EXPORT ไฟล์ภาพและวีดีโอ เพื่อน�ำไปใช้งานอย่างถูกต้อง ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท ต่อท่าน รวมอาหารกลางวันและของว่าง พร้อม DVD ตัวอย่าง และเอกสาร-วีดีโอ TIPS & TRICKS WITH LIGHTROOM5 จาก ADOBE EXPERT เพื่อทบทวนหลังจบหลักสูตร เวลาเรียน 09.00 น.-17.00 น.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INTRODUCTION TO LIGHTROOM5 IMPORTING IMAGES AND VIDEO RAW & JPEG VIEWING WORKING WITH LIGHTROOM CATALOGS CREATING AND USING CATALOGS COLOR TEMPERATURE AND WHITE BALANCE CROPPING AND COMPOSING BASIC TONAL ADJUSTMENTS BASIC PANEL WORKFLOW RETOUCHING TOOLS USING THE GRADUATED FILTER LOCALIZED ADJUSMENTS MODIFYING THE TONE CURVE CONVERTING TO BLACK AND WHITE CREATIVE COLOR WITH SPLIT TONING NOISE AND SHARPENING LENS CORRECTION ADDING VIGNETTE AND GRAIN EFFECTS CAMERA CALIBRATION CONTROLS SOFT PROOFING EXPORT IMAGE & VIDEO ETC.

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ mrsungphoto@gmail.com | mrsung Tel.668-0284-3337 Fax.660-2934-8327 32 |

50mm Ma g azine| February 2014


ในกรณีเช่าแยกโดยไม่มีคนดูแลไปด้วยขอเก็บ บัตรประชาชนตัวจริง/ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน/ หรือใบขับขี่ ไว้**แล้วแต่กรณี

Call. 089-4775259

ระยะเวลาการเช่า /อัตราค่าพนักงาน /ค่าล่วงเวลา /การขนส่ง

1. 06.00-18.00 น. / 2. 18.00-24.00 น. / 3. 24.00-06.00 น. / ค่าล่วงเวลาพนักงาน คน/250 ชม.

February 2014|50mm Ma g azine

| 33


“เครื่องครัว” แนวคิด หลังจากทีผ่ า่ นการใช้งานอย่างหนัก แล้วน�ำมาล้างจนสะอาด พวกเค้าควรจะมีภาพ สวยงามเก็บใว้บา้ ง ประกอบกับมาตากใว้ในทีท่ ี่ แสงพอเหมาะ พอดี เลยได้ภาพนีม้ า By Dennis Jirasuwankij

50MM CREATIVE PHOTOGRAPHY

Canon EOS 7D | EF 50mm f/1.8 | F/4 S 1/5000 Sec ISO 160

“สีสันในยามราตรี” สีสนั ของยามราตรีในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ทที่ ำ� ให้รสู้ กึ ถึงความสุข การเคลือ่ นไหว และร่าเรง จน สามารถสัมผัสได้

By Ace Chandhapradit

GALLERY F/10 S1/125 Sec ISO 100

By Witaya R-Here

F/2.8 S1/50 Sec ISO800

50mm magazine issue5.  

50mm magazine issue5.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you