Page 1


2

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

LUTY 2011

Budżet Gminy Oborniki na rok 2011 uchwalony Prowizorium budżetowe, będące podstawą do jego tworzenia, przygotowywała była burmistrz Anna Rydzewska. Nowa Rada Miejska i burmistrz częściowo je jednak zmienili, nie chcąc aby inwestycje wpisywane do budżetu na dany rok nie zostały wykonane, lub były przepisywane do realizacji na lata następne. Taka sytuacja miała bowiem miejsce z różnych względów w ubiegłym roku. Tłumacząc radnym celowość wykreślenia

niektórych inwestycji burmistrz W tegorocznym budżecie znazaznaczył, że wiele z nich było lazły się m.in. takie inwestycje nieoszacowanych i ich realiza- jak: budowa dróg w Rożnowie cja wiązała się z zadłużaniem – ul. Mickiewicza, drogi w Kigminy. szewie oraz budowa ciągu pieZgodnie z budżetem przyjętym szo – jezdnego do Kowanówka. przez radnych, dochody Gmi- W Obornikach wybudowane ny Oborniki w roku 2011 to zostaną ulice: Droga Leśna, 76.534.849 zł, przy wydatkach w Kutrzeby, Abrahama, Maczka wysokości 93.582.756 zł. Deficyt i Bołtucia oraz przebudowana budżetu w kwocie 14.672.614 ulica Sportowa. Przewidziana zł sfinansowany zostanie przy- jest także budowa drogi od chodami z tytułu zaciągniętych ulicy Czarnkowskiej do Słopożyczek i kredytów. naw, wraz z budową ścieżki

Gala konkursowa w Urzędzie Miejskim

w kategorii „Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji”: nagroda główna – Pani Hanna Arciszewska, Kiszewo. Wyróżnienie: Pani Lucyna Wojtaszek – Gołaszyn, Pani Wanda Rosińska – Gołaszyn, Pani Janina Cieśla – Gołaszyn. W kategorii „Najładniejsza bożo-

szkoły, przedszkola, świetlice itp. Delegację naszej gminy przyjęli burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Zastępca Bartosz Żeleźny, wraz z Koordynatorem Krzysztofem Mikołajczakiem oraz przedstawicielem Zespołu Informatycznego. Szczegółowo omówili oni powyższe zagadnienie oraz zaprezentowali wdrażane w ich gminie rozwiązania techniczne. Podczas spotkania dyskutowano również

o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego typu inwestycji. W Obornikach już wkrótce powołany zostanie Zespół Informatyczny, który zajmie się wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów. Planuje się także uruchomienie w Urzędzie Miejskim czterech otwartych punktów, umożliwiających darmowy dostęp do Internetu tzw. hotspotów.

narodzeniowa dekoracja balkonu”: wyróżnienie – Pani Hanna Arciszewska, ul. A. Poznań, Oborniki. W kategorii „Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja firmy, instytucji”: wyróżniono: Wspólnotę przy ul. Kopernika 16, Zarząd Wspólnoty Pan Mieczysław Kurzawa. Uroczyste  podsumowanie  konkursów z projekcją filmu oraz  wręczeniem dyplomów odbyło się 9 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach. Wszystkim uczestnikom dziękował  za uczestnictwo i gratulował – zastępca burmistrza Piotr Woszczyk, wraz z kierownikiem Biura Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców – Krzysztofem Sroką. W tym roku odbędą się kolejne edycje obu konkursów, do udziału w których już dziś serdecznie zapraszamy!

W Urzędzie o dostępie mieszkańców do Internetu Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Obornikach gościła 1 lutego przedstawicieli Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, którzy przeprowadzili szkolenie dla urzędników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wielkopolska 2015. Działania samorządów lokalnych Wielkopolski na rzecz skutecznego świadczenia usług e-administracji oraz zapewnienia mieszkańcom dostępu do Internetu”. Panowie Artur Krawczyk oraz Łukasz Nikitin opowiedzieli o konieczności in-

to także dodać, że znacznie zwiększone zostały środki na sport, tak aby pomóc, będącym często na skraju upadku klubom sportowym. Burmistrz zakłada przy tym, że mając stosowne środki wykonamy więcej zadań, niż te uwzględnione w budżecie. Budżet na rok 2011 został przyjęty 14 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących.

Spotkanie w sprawie szerokopasmowego dostępu do Internetu Wiceburmistrz Piotr Woszczyk, wraz z delegacją z UM spotkał się w Urzędzie Miejskim w Śremie z przedstawicielami tamtejszych władz. Spotkanie poświęcone było zagadnieniu budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu, a w szczególności radiowej transmisji danych. Omawiano także możliwości jego wykorzystania przez mieszkańców oraz jednostki podległe gminie:

Znamy już laureatów dwóch gminnych konkursów: „Nakręć Oborniki pozytywnie – jesienne klimaty” oraz „II Świątecznego Festiwalu Światła”. Konkurs filmowy nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem, jak w zeszłym roku. Wpłynęła tylko jedna praca zespołowa: Tomasza Węgrzaka, Marka Tomaszewskiego i  Szymona Chudziaka. Dlatego też komisja konkursowa postanowiła przyznać twórcom szczególne wyróżnienie. Natomiast w tegorocznej edycji drugiego już „Świątecznego Festiwalu Światła” nagrodzono:

rowerowej do Stobnicy. Radni przeznaczyli też środki na projekty wielu dróg zarówno tych gminnych, jak i miejskich. Burmistrz i Rada Miejska, mimo ogólnego kryzysu finansów publicznych, pamiętali także o wielu elementach polityki społecznej. O rozpoczęciu budowy mieszkań socjalnych, komunikacji miejskiej oraz budowie „białego orlika”, która może zostać dofinansowana ze środków zewnętrznych. War-

westowania nie tylko w infrastrukturę techniczną na terenie regionu obornickiego, ale przede wszystkim w kompetencje cyfrowe mieszkańców. Przedstawione zostały również możliwości pozyskania dofinansowania na projekty dotyczące społeczeństwa informacyjnego, zarówno ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej jak i ze środków krajowych. Przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” Renata Gembiak – Binkiewicz zaprezentowała możliwości finansowania różnego rodzaju projektów, których beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Harmonogram prac kanalizacyjnych w centrum miasta W mieście trwają prace związane z realizacją jednego z najważniejszych ekologicznych przedsięwzięć w gminie. Ze względu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej „Oborniki Centrum” w najbliższym czasie mieszkańcy spodziewać się mogą utrudnień komunikacyjnych. Ekipy budowlane pojawią się na kolejnych ulicach miasta zgodnie z przewidzianym harmonogramem prac. Ulica

Początek prac

Koniec prac

Piłsudskiego

20.01.2011

29.07.2011

Szymańskiego, Przesmyk, Starorzeczna

01.06.2011

29.07.2011

Lipowa, Mickiewicza, Cmentarna

20.12.2010

31.05.2011

Garażowa

01.03.2011

31.05.2011

Kopernika (od ul. 11 Listopada do ul. Piłsudskiego)

07.03.2011

29.07.2011

Młyńska (od ul. 11 Listopada do ul. Piłsudskiego)

01.06.2011

31.08.2011

Kowanowska (od Urzędu Miejskiego do ul. 11 Listopada), Kasztanowa

01.09.2011

30.11.2011

Jagiellońska, Stefanowicza, Szpitalna

01.08.2011

30.12.2011

Do tej pory wykonano ok. 3 km kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu budowy zniszczone ulice zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.


www.oborniki.pl

LUTY 2011

Nasze Oborniki

3

„Zbieraj Makulaturę – Oszczędzaj Naturę” W lut y m p o d p at ron ate m Burmistrza Obornik rozpoczęła się I edycja konkursu „ZBIERAJ MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAJ NATURĘ”, polegająca na zbiórce makulatury w gminnych placówkach oświatowych, tj. szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Akcja trwa od 1 lutego do końca maja 2011r. Ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Oborniki. Niestety w Polsce wskaźnik odzysku makulatury wynosi niespełna 37%, natomiast w krajach przo-

Piotr Woszczyk nowym przedstawicielem Gminy Oborniki w SGiPW Podczas sesji, 28 stycznia radni ustanowili nowego przedstawiciela Gminy Oborniki w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski - jednej z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa od 1991 roku i obecnie skupia 112 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami organizacji są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Przedstawicielem naszej gminy został wiceburmistrz Piotr Woszczyk, jego zastępcą wybrano natomiast radną Renatę Wąsowicz.

O jubileuszu na roboczo W czwartek, 27 stycznia w Starostwie Powiatowym  w Obornikach odbyło się drugie spotkanie  dotyczące tegorocznych obchodów jubileuszów 10 - lecia podpisania umowy o partnerstwie powiatów Oborniki i Lüchow - Dannenberg oraz 5 - lecia podpisania umowy o partnerstwie miast Lüchow i Oborniki. W roboczym spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca

Powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową Burmistrz Tomasz Szrama powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową. Jest to organ opiniodawczy i kontroli społecznej w sprawach lokalowych. Komisja opiniować będzie m.in. wnioski dotyczące skierowań na najem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Społeczną Komisję Mieszkaniową tworzą: Katarzyna Adamska,

dujących w Unii Europejskiej, tj. Niemczech i Finlandii prawie 75%. Szacuje się, że w naszym kraju można byłoby w ciągu roku dodatkowo odzyskać 700 tysięcy ton makulatury, która obecnie razem z innymi odpadami jest kierowana do spalarni i na wysypiska śmieci. A jest o co walczyć, gdyż recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie: • od 2,3 do 7 m3 miejsca na składowisku śmieci, • 26 500 litrów wody, • 1 476 litrów ropy, • 4 200 kWh energii.

Anna Dziarmaga, Hanna Kniat, Waleria Liczak, Danuta Runowska, Jerzy Wojdanowicz i Katarzyna Woźniak. Osoby te pełnią dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 16.00. Chętnych prosimy o wcześniejsze umówienie terminu indywidualnego spotkania pod nr telefonu 61 65 59 103 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach.

burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Objezierzu Roman Ostrowski, koordynator  współpracy Adam Maliński, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Michał Cieciora, Kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach Krzysztof  Sroka oraz Edyta Oziembłowska.

Celem roboczego spotkania było ustalenie spraw niezbędnych do przygotowywania wniosku do Fundacji Polsko - Niemieckiej Współpracy o wsparcie tego wydarzenia, które będzie miało miejsce w Obornikach w dniach 16-19 czerwca br. Dyskutowano również o szczegółowym planie pobytu niemieckiej delegacji w tych dniach.

Ponadto aby wyprodukować 1 tonę papieru musimy ściąć aż 17 drzew. Natomiast z 1 tony makulatury można uzyskać 910 kg papieru. Dla najaktywniejszych uczestników konkursu przewidziano cenne nagrody, miedzy innymi laptopa, telewizor LCD, playery MP5, boomboxy oraz inne nagrody rzeczowe. Przy okazji trwania akcji zbiórki makulatury Burmistrz Obornik pragnie zachęcić wszystkich mieszkańców Gminy Oborniki do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych.

Stowarzyszenie „7 Ryb” ma nowego przedstawiciela Radny Paweł Dreger uchwałą rady z 28 stycznia został przedstawicielem Gminy Oborniki w Lokalnej Grupie Rybackiej „7 Ryb”. Paweł Dreger zastąpił, pełniącego tę funkcję dotychczas, Henryka Łukaszewskiego. Stowarzyszenie powstało w listopadzie w 2009 roku, a w jego skład wchodzą miejscowości z czterech powiatów północnej Wielkopolski: wągrowieckiego, obornickiego, chodzieskiego oraz pilskiego. „7 Ryb” zrzesza hodowców, producentów ryb oraz właścicieli stawów rybnych, jezior oraz innych rybnych akwenów, by wspólnie pozyskiwać unijne środki pomocowe. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Urząd Marszałkowski Wo j e w ó d z t w a Wielkopolskiego.

Spotkanie OSP SMOK w Obornikach 3 lutego w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyło się szkolenie dotyczące wprowadzenia  Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw, mających zezwolenia na odbiór lub transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Czterogodzinne szkolenie prowadził Bartłomiej Drożdż z Solvena Management System Sp. z o.o..System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK wspomaga realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminach i miastach. Przede wszystkim zmniejsza koszty gospodarowania odpadami, usprawnia kontrolę właścicieli nieruchomości i przesyłania sprawozdań przez firmy wywozowe, ale także generuje automatyczne raporty do Wojewódzkiej Bazy Danych.

19 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbyło się spotkanie noworoczne Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Oborniki. W spotkaniu wzięli udział burmistrz Obornik Tomasz Szrama, nadbrygadier Ryszard Kamiński, prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP Krzysztof Tomaszewski, komendant gminny Jan Buszkiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszard Ciszak wraz z grupą radnych oraz prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek. Witając wszystkich przybyłych prezes

Krzysztof Tomaszewski przedstawił sprawozdanie z dokonań minionego roku, zaznaczając, że sukcesy jakie zostały osiągnięte  możliwe były dzięki ,,…wspólnej, wytężonej i ciężkiej pracy druhów”. Przekazał na ręce burmistrza upominek w postaci statuetki na poczet przyszłej, pomyślnej współpracy. Nie zabrakło słów uznania wygłoszonych z ust burmistrza Tomasza Szramy pod adresem strażaków ochotników z naszej gminy. Spotkanie zostało uświetnione toastem noworocznym za pomyślność OSP i zakończone wspólnym odśpiewaniem kolęd.


www.oborniki.pl

LUTY 2011

Nasze Oborniki

5

Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta Zimowe długie wieczory zmuszają do refleksji. To czas, w którym często zastanawiamy się nad sobą, światem i życiem. To moment wyjścia poza sprawy bieżące. Pozostawiamy za sobą rachunki, listy zakupów, problemy materialne. Bo życie to nie tylko tu i teraz, to pielgrzymka, której celem jest ten „drugi świat”. Dlatego często wspominamy, tych, którzy już nas wyprzedzili na tej drodze, którzy byli nam bliscy lub wryli się w naszą pamięć z jakiegoś szczególnego powodu. Obornicki cmentarz parafialny jest nekropolią, na której spoczywają także zasłużeni dla miasta i okolic, zasłużeni dla Polski. O wielu z nich już zapomnieliśmy, o innych być może nie wiemy. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć kilka postaci wybitnych, które w tym miejscu oczekują na wieczne zbawienie. Cykl pragniemy rozpocząć od osoby, którą większość z nas znała i ceniła. To nauczyciel i harcerz, zafascynowany historią Ziemi Obornickiej, o której opowiadał chętnie i ciekawie.

Jerzy Wolniewicz – bo o nim mowa – jest patronem tego krótkiego cyklu. To on odnajdywał groby wielkich Polaków, którzy spoczęli na naszym cmentarzu. Rozumiał, że te często zapomniane mogiły, powinny zostać odnowione, a informacje o zmarłych – wydobyte na światło dzienne i nagłośnione. Pamiętam go jako nauczyciela chemii. Nigdy nie zapomnę lekcji, które prowadził. Jego temperament i wiedza zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Mówił chętnie i dużo, wiedzę wzbogacał anegdotami i ciekawostkami. Był pełen energii, a jednocześnie niezwykle przyjazny i oddany młodzieży. Historia Obornik była jego pasją. Umiejętnie łączył wiedzę historyczną z tą, którą zdobył od swej babci i którą dane mu było przeżyć – w tym także dotyczącą II wojny światowej. Gdy spotykaliśmy się na ulicy – zawsze miał dobre słowo, uśmiech i radę. Dla mnie - i pewnie wielu z Państwa – jest mistrzem. Życzliwość i energia, to cechy, które najpełniej ukazują jego sposób bycia.

Jako nauczyciel biologii i chemii wywarł wpływ na wielu Oborniczan, bo jego lekcji nie sposób zapomnieć. Ale warto zaakcentować także działalność w harcerstwie. To jego kolejna pasja. Druh Jerzy chciał, aby harcerstwo było ostoją polskości. Wiedział, że dobry Polak – zna swoją historię i wyciąga z niej wnioski; że hasła: Bóg, honor, Ojczyzna – są jego zawołaniem i realizuje je w życiu. Jego zdaniem polskość zaczyna się w miejscu narodzin. To nasza Mała Ojczyzna, o którą trzeba dbać. A przede wszystkim, że tę ojczyznę tworzą ludzie. Powinni mieć oni świadomość, że cokolwiek robią, powinni robić dobrze, czyli z zaangażowaniem i najlepiej jak potrafią. Niech pamięć o Jerzym Wolniewiczu nie mija. Niech w naszych sercach przetrwają Ci, o których zapomnieć nie możemy. A co ważne – tę wiedzę przekazujmy młodszym od siebie, bo PAMIĘĆ TRWA W SERCU. Irena Najdek, Jerzy Straszewski

Obornickie ulice - Zamkowa To zapewne tą drogą podążał do zamku w latach 1394 – 1428 król Władysław Jagiełło, który w tym czasie odwiedzał nasze miasto dziesięciokrotnie. W 1409 roku przyjmował on w Obornikach posłów krzyżackich. Budowla została w 1655 roku doszczętnie zniszczona przez Szwedów, a odbudowana z drewna służyła już tylko jako siedziba starostów i właścicieli dóbr obornickich. Ulicę Zamkową najprawdopodobniej przecinała fosa lub grobla, a folwark zamkowy, rozciągający się od zbocza zamkowego miał także komorę celną, gdzie przepływające statki musiały opłacić cło. (red. Czesław Łuczak, Dzieje Obornik, Poznań 1990). Obecnie przy ulicy Zamkowej znajduje się łącznie kilkanaście

punktów handlowych i usługowych. Sam teren, gdzie przed wiekami znajdował się zamek,

Nowy reprezentant gminy w LGD Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Obornikach, z  dnia 26 września 2008 roku gmina Oborniki jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.  Oborniki w Stowarzyszeniu reprezentował zastępca burmistrza – Henryk Łukaszewski. Obecnie, na mocy Uchwały Nr VI/25/11 Rady Miejskiej, z dnia 28 stycznia 2011 r., gminę będzie reprezentował Krzysztof Skowroński, któr y posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie w temacie programu Leader PROW.

Krzysztof Skowroński jest podinspektorem w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w  Obornikach, na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem dla gminy środków zewnętrznych.

potocznie nazywany „aplagą”, jest częściowo zalewany przy wysokim stanie wód. To także

miejsce często wykorzystywane przez amatorów turystyki kajakowej, jako zakończenie

spływów jedną z naszych pięknych rzek.

Zebranie wędkarzy koła nr 157 W sobotę,  29 stycznia w Klubie Emerytów i Rencistów przy ul. Młyńskiej w Obornikach spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wędkarze z Koła nr 157 Metalplast Oborniki. W spotkaniu uczestniczyli także: Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Władysław Ogrodowczyk – z  ramienia Zarządu Głównego PZW oraz Jacek Kołodziej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Prezes Koła nr 32 Oborniki Miasto. Zebranie otworzył Prezes Koła Bogusław Kennemann. Po przedstawieniu rocznych sprawozdań, wręczono odznaczenia, dyplomy i puchary. Adama Nowoświata uhonorowano  srebrną odznaką za „zasługi dla wędkarstwa pol-

skiego”. W klasyfikacji „najlepszy wędkarz sezonu” zwyciężył Rafał Klasa  (przed Mariuszem Bernatkiem i Tomaszem Stachowiakiem), który złowił największą rybę sezonu – leszcza 966 g. Podczas zebrania poruszono bieżące tematy, związane z planem pracy Koła i uchwałami na 2011 rok. W dyskusji uczestniczył także Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Nie przypuszczał, że wędkarstwo jako sport i przyjemność obcowania z przyrodą, obłożone jest tyloma przepisami,

zakazami i nakazami. Żegnając się jeszcze raz pogratulował wyróżnionym, podziękował za zaproszenie oraz wyraził chęć współpracy w przedsięwzięciach Kół Wędkarskich Obornik, związanych z pracą na rzecz miasta w dziedzinie ochrony środowiska oraz promocji gminy i powiatu. Zebranie przebiegało w atmosferze dyskusji, polemik i propozycji. Na koniec, dziękując wszystkim za przybycie Prezes życzył wszystkim udanego sezonu wędkarskiego i „taaakiej ryby”.


6

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

LUTY 2011

Aktywni chórzyści

50 lat małżeńskiej przysięgi

Obornicki chór Con Brio, na zaproszenie proboszcza ks. Tomasza Kokornaczyka, wziął udział w koncercie kolęd. Koncertowanie rozpoczęło się  w sobotę 29 stycznia w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Żydowie. Ze szczególnie dużym entuzjazmem licznie przybyłej widowni spotkały się  utwory anglojęzyczne, takie jak gospelowa „Go, Tell It on the Mountains” oraz  XVIII-wieczna kolęda „Joy To The World”. Obornickiemu chórowi towarzyszył chór  Vici Cantantes  z Popówka. Natomiast w niedzielę, 30 stycznia chórzyści  wyruszyli w  po-

Dwukrotnie już w tym roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego spotkali się małżonkowie świętujący „złote gody”. Dwanaście „złotych par” obchodziło 50-lecie małżeństwa: Kazimiera i Henryk Adamczakowie z Nieczajny, Genowefa i Tadeusz Borowiakowie z Obornik, Stefania i Bonifacy Grzylowie z Obornik, Teresa i Zygmunt Kędziora z Kowanów-

dróż do najstarszego swarzędzkiego kościoła – pod wezwaniem Św. Marcina, gdzie obywał się kolejny koncert kolęd. Spragnieni bożonarodzeniowego nastroju widzowie z niecierpliwością oczekiwali na wykonawców. Chór Con Brio zaprezentował wiązankę kolęd polskich i zagranicznych. Długie owacje na stojąco nagrodziły chórzystom trudy drugiego już  koncertu. W niedzielę wystąpiły również chóry Vici Cantantes i Schola z Popówka, Chór Męski „Akord” duma Cechu Stolarzy Swarzędzkich oraz lokalny chór parafialny Cecylia.

ka, Bronisława i Władysław Kołodziej z Obornik, Anna i Leon Kowalczakowie z Obornik, Anna i Tadeusz Madoniowie z Obornik, Emilia i Stanisław Nowakowie z Obornik, Zofia i Mieczysław Plichowie z Obornik, Helena i Bogdan Pytlakowie z Obornik, Kazimiera i Marian Schillerowie z Bąblina, Irena i Józef Szczepscy z Objezierza. Jubilaci uhonoro-

wani zostali Medalem za Wieloletnie Pożycie Małżeńskie, nadanym przez Prezydenta RP. Przez te 50 lat spełniły się wszystkie wartości małżeńskie, takie jak miłość i wzajemne wsparcie. Dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy burmistrz Obornik Tomasz Szrama udekorował medalami wszystkie pary i przekazał listy gratulacyjne.

Paranienormalny występ w OOK

Jak przeżyć sto lat z uśmiechem na twarzy?

Występy kabaretów w Obornickim Ośrodku Kultury przyciągają tłumy. Tak było również w niedzielę, 30 stycznia. Tym razem do Obornik przyjechali: Igor Kwiatkowski, Robert Motyka, Michał Paszczy i Rafał Kadłucki (obsługa techniczna), czyli „Paranienormalni”. Kabaret powstał w 2004 roku w Jeleniej Górze. Cieszy się olbrzymią popularnością i sporym gronem

fanów, obecnie należy do czołówki polskich kabaretów. Grupa zaprezentowała swój oryginalny humor i wyjątkowy talent. W Obornikach nie zabrakło „Mariolki” i „Czesław Śpiewa – ja fałszuję”, ale również wielu nowych skeczy, którymi artyści rozbawili publiczność do łez. Po swoim występie „Paranienormalni” rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.

Zwiedzali Lecha

W wyjeździe wzięli udział mieszkańcy Bogdanowa w różnym wieku i rozmaitych profesji, pragnący razem spędzić czas. Wycieczka ta, jak mówią organizatorzy pokazała potrzebę organizacji tego typu imprez. Planują też już wkrótce realizację kolejnej wyprawy, zapraszając do udziału wszystkich mieszkańców swojej wsi!

Mieszkańcy Bogdanowa kolejny raz udowodnili, że są mistrzami organizacji imprez integracyjnych. Silną, kilkunastoosobową grupą wybrali się na wspólną wycieczkę do Browaru Lech w Poznaniu. Podczas 90. minutowego zwiedzania z przewodniczką Kompani Piwowarskiej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procesem produkcji najstarszego trunku na świecie.

Więcej informacji na stronie: www.bogdanowo.net

Receptę na szczęśliwe 100 lat ma rodowita Oborniczanka. Pani Pelagia Białek 17 stycznia świętowała w gronie wielopokoleniowej rodziny, znajomych, przyjaciół, władz miasta oraz delegacji z ulicy Półwiejskiej.

Jubilatce burmistrz Tomasz Szrama wręczył list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz kosz pełen słodyczy i owoców, a Kierownik USC odczytał list Prezesa Rady Ministrów. Padające z ust gości życzenia i odśpiewane „200 lat”

pani Pelagia przyjęła z pogodnym uśmiechem, bo radości życia starczy Jej na dużo więcej. Zacna stulatka ma 3 dzieci, 10 wnuków, 27 prawnuków i 9 praprawnuków, z których najstarszy ma 9 lat.


www.oborniki.pl

LUTY 2011

Nasze Oborniki

7

„Zimowo-odlotowo” w OOK

Kolędowanie z Golec Orkiestra

W ramach ferii pod hasłem „Zimowo - odlotowo” Obornicki Ośrodek Kultury przygotował wiele atrakcji.

Bracia Łukasz i Paweł Golcowie wraz z zespołem 16 stycznia wystąpili  dla mieszkańców Obornik. Artyści zaprezentowali kolędy i pastorałki w kościele św. Józefa, który wypełniony był do ostatniego miejsca. Dlatego też wielu oglądało występ na telebimach

W środę 9 lutego, Studio Małych Form Teatralnych z Krakowa zaprezentowało adaptację znanej baśni braci Grimm "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Dzieci miały również okazję uczestniczyć m.in.: w podziwianiu zjawisk astronomicznych na niebie w przenośnym planetarium, w warsztatach gitarowych oraz zajęciach z grupami tanecznymi. Natomiast dzień później odbył się Karnawałowy Bal Przebierańców. Do sali kameralnej OOK przyby-

ły księżniczki, wróżki, biedronki oraz wiele innych bajkowych postaci. Bal poprowadziła Elżbieta Brodzińska, a oprawę muzyczną zapewnili Marian Żuromski i Marcin Samolczyk. Wśród atrakcji nie zabrakło zabawy w Teatr Cieni i wyjazdu do kina na film „Megamocny” Ferie w OOK zakończył koncert Obornickiej Orkiestry Dętej. Podczas występu razem z OOD zaprezentowali się lokalni soliści, obornickie chóry i zespoły m.in.

ustawionych na zewnątrz. Muzycy szybko przywołali wśród wszystkich świąteczny nastrój. Prawdziwe oblężenie zespół przeżył po koncercie. W salce parafialnej  bracia Golec rozdawali autografy i fotografowali się z Oborniczanami jeszcze długo po koncercie.

"Małe Oborniki", (działające w przedszkolu nr 2), chór Cantylena oraz Maniewiacy. Koncert poprowadziły Justyna Płucienniczak i Magdalena Warguła. Swoje święto obchodził dyrygent Obornickiej Orkiestry Dętej Krzysztof Warguła, któremu cała sala zaśpiewała "Sto lat", dziękując jednocześnie za poświęcenie i pracę na rzecz kształcenia muzycznego zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń.

Mateusz Ziółko wystąpił w OOK Wspaniałą atmosferę stworzył w Obornickim Ośrodku Kultury – Mateusz Ziółko. 22 stycznia wystąpił z dwugodzinnym koncertem dla Oborniczan, podczas którego zaprezentował swoją niezwykłą barwę i skalę głosu. Wokalista pokazał, że śpiew jest dla niego prawdziwą pasją. Liryczne interpretacje znanych piosenek  oraz trzy własne utwory zachwyciły publiczność. Koncert  Mateusza zapowiedział

Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk, który opowiedział o twórczości artysty. Mateusz to laureat wielu konkursów i festiwali młodzieżowych, jest też uczestnikiem I edycji programu „Mam talent!”. Często angażuje się w liczne akcje charytatywne. Publiczność podziękowała artyście owacjami na stojąco, nie zabrakło też bisów. To był koncert, który parafrazując mógłby trwać „do końca świata i jeden dzień dłużej”.


8

Nasze Oborniki

LUTY 2011

www.oborniki.pl

Burmistrz podziękował przedsiębiorcom za 2010 rok

W piątek, 21 stycznia odbył się tradycyjny Toast Noworoczny. W objezierskim pałacu zjawili się przedstawiciele samorządu wszystkich szczebli, parlamentarzyści, dyrektorzy gminnych jednostek, szefowie organizacji społecznych i biznesmeni. Zacnych gości przywitał burmistrz Obornik Tomasz Szrama, wraz z zastępcą Piotrem Woszczykiem. Podczas uroczystości wręczyli oni gratulacje firmom, które w ubiegłym roku zdobyły certyfikaty „Wielkopol-

ska Jakość”. Pośród wyróżnionych przedsiębiorstw znalazły się Guma Wicherek Sp. J., PW Darwo, PHU Rajbud, PW KMBDRUK oraz firma Gędek Antoniego Gędka. Z rąk burmistrza gratulacje przyjął również Starosta Adam Olejnik, za zdobycie przez Starostwo Powiatowe w Obornikach, certyfikatu „Najwyższa Jakość 2010”. Uroczystość uświetnił wspaniały występ Mateusza Ziółko, artysty który nietuzinkowo poprowadził również licytację na rzecz Wiktorii.


www.oborniki.pl

LUTY 2011

Nasze Oborniki

9

25 tysięcy dla Wiktorii Podczas piątkowego Toastu Noworocznego obyła się wyjątkowa licytacja na rzecz malutkiej Wiktorii, która choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną i przez najbliższe dwa lata czeka ją trudna seria zabiegów chemioterapii.

Rodzice dziewczynki radzą sobie jak tylko potrafią, ale dojazdy, długie pobyty w szpitalu oraz pozostałe koszty związane z procesem leczenia są trudne do udźwignięcia. Rodzinie potrzebne jest każde wsparcie, dlatego postanowiono przeprowadzić charytatywną licytację, której efekty przerosły najśmielsze oczekiwania. Fanty przekazane przez lokalnych przedsiębiorców, osoby prywatne oraz znanych artystów wylicytowano za kwotę 25 tys. zł! Licytację poprowadził artysta wieczoru – Mateusz Ziółko, wraz z zastępcą burmistrza Piotrem Woszczykiem. Pod młotek poszło w sumie kilkadziesiąt rozmaitych przedmiotów, w tym: • Rękawice bokserskie Mistrza Polski w wadze lekkiej Michała Chudeckiego z autografem; • Piłka nożna piłkarzy WARTA Poznań z autografami (w tym z podpisem Piotra Reissa); • Płyta CD zespołu Golec uOrkiestra z autografami i zdjęciem; • Tort  ufundowany przez cukiernię Maćkowiak; • Oryginalna koszulka reprezentacji Polski w piłce ręcznej, ufundowana przez radnego Jacka Okpisza; • Pióro PARKER ufundowane przez burmistrza Tomasza Szramę; • Koszulka piłkarska piłkarzy SPARTY Oborniki; • Obraz olejny ufundowany przez

• • • • • • • • • • • • •

Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Hetmańskiego Beata Powierza „Rozlewiska”; II Tort ufundowany przez cukiernię Nawroccy; Płyta Kolędy i Pastorałki Golec uOrkiestra z autografami zespołu; Kalendarz obornicki z autografami zespołu Golec uOrkiestra; Obraz Mieczysława Skibickiego „Konie”; Torba prezentów ufundowana przez eurodeputowaną Sidonię Jędrzejewską; Stroik przygotowany przez kwiaciarnię ASIA; Wieszak kuty, ręcznie wykonany przez radnego Andrzeja Majkowskiego; Akwarela Ewy SundmannStroińskiej ufundowany przez autorkę; Płyta DVD Golec uOrkiestra live z autografami; Tomik poezji Barbary Zielińskiej z autografem; Kalendarz  pierwszoligowych piłkarek ręcznych SKF Sparta Oborniki z autografami;  Donice ceramiczne od firmy GAJA; Rakietka z podpisami zawodników UKS Tenisa Stołowego Oborniki II Ligi Kobiet i III Ligi Męskiej oraz Zestaw długopis, brelok i wizytownik, otrzymany za organizację Mistrzostw Wlkp. LZS w  Obornikach,

• • • • • •

ufundowany przez Klub i prezesa Zbigniewa Glinianego; Trofeum łowieckie Mariana Łukaszyka, (Poroże sarny Rogacza 22 kg, miejsce odstrzału Maniewo 2010 r.), „Martwa natura” Wiesławy Drożdż – obraz ufundowany przez autorkę „Zima” Wiesławy Drożdż - obraz ufundowany przez autorkę; Dwa obrazy ufundowane przez Państwa Annę i Mieczysława Dziarmagów; Zestaw PARKER przekazany przez Starostwo Powiatowe; Obraz przywieziony na te okazję przez burmistrza Obornik Śląskich; „Kosciółek św. Krzyża” Bernadetty Bubacz.

Słodki majątek Podczas aukcji wylicytowano między innymi najdroższy w historii Obornik tort. Wyjątkowe ciasto w kształcie amarantowego fortepianu osiągnęło niebotyczną cenę 12 tys. 50 zł! Był to absolutny rekord piątkowego wieczoru, uzyskany dzięki dwóm osobom: Pawłowi Nowakowi, prezesowi firmy DJT z Poznania, który pragnie rozpocząć inwestycje w Obornikach oraz Igorowi Gavrilovowi, reprezentującemu spółkę NORTEX. Ceną wywoławczą tortu było zaledwie 50 zł. Panowie szybko jednak podbijali jego wartość, bu-

dząc tym samym coraz większy entuzjazm zarówno publiczności, jak i prowadzących aukcję. Zaskakujący był też moment gdy tort osiągnął cenę 6 tys. 50 zł i licytacja wydawała się być zakończona. Panowie zaproponowali wówczas, że kupią go wspólnie. I tak przekazując odpowiednio 6 tys. i 6 tys. 50 zł, ofiarowali w sumie 12 tys. 50 zł! Nie o wygraną wszak chodziło, lecz o wspólną pomoc Wiktorii – zgodnie podkreślali. Wylicytowany tort zwycięzcom przekazali wraz z burmistrzem i jego zastępcą wzruszeni fundatorzy – Ewa i  Ryszard Nawroccy, zaś sami zdobywcy do późna częstowali nim wszystkich przybyłych gości. Pomoc z Obornik Śląskich Tegoroczny Toast Noworoczny zaszczycił swą obecnością również nowy burmistrz naszego miasta partnerskiego – Obornik Śląskich, Sławomir Błażewski. Przed objęciem stanowiska pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, przez wiele lat organizował i prowadził sekcję piłki ręcznej w Obornikach Śląskich. Jako trener wyszkolił kilkoro zawodników, grających aktualnie w reprezentacji Polski. Do Objezierza przyjechał ze swą żoną Renatą, która zaangażowała się w prowadzoną podczas toastu akcję na rzecz małej Wiktorii.

Państwo Błażewscy ofiarowali na aukcję wyjątkowy obraz, namalowany podczas jednego z dolnośląskich plenerów malarskich. Sami także aktywnie uczestniczyli w licytacji. Pani Błażewska podzielając pasję męża i (jak dowiedzieliśmy się później, także i syna) przeznaczyła na rzecz Wiktorii 850 zł, kupując oryginalną koszulkę reprezentacji Polski w piłce ręcznej, ofiarowaną przez radnego Jacka Okpisza.  Ustalono formę przekazania pieniędzy 8 lutego delegacja z Ośrodka Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Urzędu Miejskiego w Obornikach odwiedziła małą Wiktorię w domu. Z jej rodzicami ustalono zasady przekazania pieniędzy, które nie będą wypłacone z konta TPD jednorazowo.  Z zebranej puli systematycznie pokrywane zostaną wydatki związane z pobytami w szpitalu (dojazdy, niezbędna wyprawka), wyposażeniem wyremontowanego przez rodziców pokoju Wiktorii oraz koszty turnusu rehabilitacyjnego po zakończeniu procesu leczenia.  W najbliższym czasie, po powrocie dziewczynki z kolejnej serii zabiegów, zostanie zorganizowane w Urzędzie Miejskim spotkanie z darczyńcami, którzy w sposób tak szlachetny odpowiedzieli na apel organizatorów styczniowej licytacji.


10 Nasze Oborniki

Piłkarskie turnieje halowe w Objezierzu LKS Orkan Objezierze oraz Obornickie Centrum Sportu zorganizowali w sobotę, 22 stycznia na Hali Środowiskowej w Objezierzu halowe turnieje piłki nożnej: „Żaki 2011” dla rocznika 2002 i młodszych oraz turniej seniorski o „Puchar Prezesa LKS Orkan Objezierze”. Treningi z rocznikiem 2002 oraz młodszymi zawodnikami Orkan Objezierze rozpoczął jesienią ubiegłego roku. Obecnie pod okiem trenera w zajęciach uczestniczy grupa 21 chłopców. Sobotni turniej był pierwszym zorganizowanym dla tego rocznika przez objezierski klub. Młodzi zawodnicy wszystkich drużyn, wspierani przez rodziców, rozgrywali w sobotnie przedpołudnie zacięte spotkania. W meczu finałowym spotkały się drużyny Nielby II Wągrowiec i Błękitnych Owińska. W regulaminowym czasie gry wynik 1:1. W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze Błękitnych wygrywając 3:2. Ostatecznie końcowa klasyfikacja wyglądała następująco: 1. Błękitni Owińska 2. Nielba Wągrowiec II 3. Suchary Suchy Las 4. Tarnowiak Tarnowo Podgórne I 5. Orkan Objezierze I 6. Tarnowiak Tarnowo Podgórne II 7. Nielba Wągrowiec I

www.oborniki.pl

LUTY 2011

8. Orkan Objezierze II Drużyny otrzymały puchary, medale oraz słodycze z rąk prezesa objezierskiego klubu Ryszarda Ciszaka, dyrektora OCS Tomasza Konitza oraz kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach Edwarda Mączyńskiego. Gorące podziękowania należą się rodzicom młodych piłkarzy Orkanu, bez pomocy których trudno byłoby zorganizować turniej. Popołudniu, w turnieju mającym już kilkuletnią tradycję, spotkały się drużyny seniorskie. Turniejowi towarzyszyła miła uroczystość podczas której zawodnicy, zarząd oraz kibice złożyli życzenia urodzinowe Prezesowi Orkanu Panu Ryszardowi Ciszakowi. Prezes Orkanu wkroczył w erę sześćdziesiątlatków, choć jego zapał i chęć pracy dla objezierskiego sportu pokazują, że duchem nadal jest o wiele młodszy. Uczestnicy i końcowa klasyfikacja: 1. Wełna Skoki 2. Orkan Objezierze I 3. Wełna Rogoźno 4. Noteć Czarnków 5. Orkan Objezierze II 6. KS Łopuchowo

Michał Chudecki w World Series of Boxing Mieszkający od kilku lat w  Gminie Oborniki, wielokrotny Mistrz Polski w boksie amatorskim Michał Chodecki, po przejściu testów medycznych, podpisał kontrakt z kontrakt z klubem Dolce & Gabbana Milano Thunder, który rywalizuje w lidze światowej World Series of Boxing. Bokserzy tej ligi walczą jak bokserzy zawodowi, tj. bez koszulek

i kasków. Pojedynki trwają 5 rund po 3 minuty. Mecze bokserskie w tej lidze zakończą się 19 marca, a w wielkim finale, w maju, w Makau wystąpią zwycięzcy 3 konferencji (Azja, Europa i Ameryka) oraz najlepsza ekipa z drugiego miejsca. Udział w lidze będzie jednym z etapów przygotowań tego boksera do mistrzostw świata, które

mogą zagwarantować mu udział w olimpiadzie. Michałowi życzymy powodzenia i przypominamy, że ofiarował on swoje rękawice na organizowaną podczas Toastu Noworocznego aukcję charytatywną. Zostały one wylicytowane przez przedsiębiorcę z Poznania, pana Pawła Nowaka, który przekazał za nie, na rzecz malutkiej Wiktorii 500 zł.

W meczu finałowym Orkan I uległ Wełnie Skoki 1:3

Pływalnia, kino, kręgle...

Kolejne sukcesy obornickich karateków Już po raz drugi w tym miesiącu zawodnicy Obornickiego Klubu Karate wzięli udział w zawodach rangi okręgowej. Tym razem były to odbywające się w Komornikach II Mistrzostwa o Puchar Ziemi Wielkopolskiej. Do rywalizacji stanęło blisko 150 zawodników z kilkunastu klubów z terenu całej Wielkopolski. Mimo niezwykle zaciętych pojedynków pomiędzy wszystkimi uczestnikami zarówno o miejsca medalowe, jak i wspaniałe nagrody w postaci replik samurajskich mieczy. Zawodnicy obornickiego klubu jak zwykle spisali się znakomicie.

w roczniku 1999-1998, II m Jan Królski w kat. – 30 kg w roczniku 2001 – 2000, III m Sara Wosicka w kat. Open w roczniku 1997 – 1995. Zarówno prezes klubu Monika Szymkowska, jak i trener Tomasz Wosicki są głęboko przekonani, że jest to dopiero początek tegorocznych sukcesów, które nie tylko będą rozsławiać Oborniki na arenach sportowych, ale i zachęcą rodziców do zapisania swoich pociech na zajęcia karate.  www.karate-oborniki.pl

W konkurencji kata indywidualnym: I m Jan Królski w kat do 9,3 kyu w roczniku 2001 i młodsi. II m Jan Królskiw kat open w roczniku 2002. II m Dominik Królskiw kat do 9,3 w roczniku 1998- 1995. III m Michał Łopatkaw kat do 9,3 w roczniku 2000.   Kata drużynowe dziewcząt II m S. Wosicka, W. Michalska, E. Kaczor w kat. open   W konkurencji kumite I m Sara Wosicka w kat. open

Zajęcia na Pływalni, wyjazdy do kina czy zwiedzanie poznańskiej Palmiarni to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowało dla dzieci, pod hasłem „Półkolonia z basenem”, Obornickie Centrum Sportu, przy wsparciu rodziców oraz Urzędu Miejskiego w Obornikach. Półkolonie odbywały się w pierwszym tygodniu ferii, codziennie, od godziny 8.00 do 14.00. W roli opiekunów wy-

stąpili Przemysław Cebulski i Sandra Niedzielska. Każdego dnia najwięcej czasu zajmowały oczywiście zajęcia na basenie, lecz przygotowano również bogaty program wyjazdowy. Dzieci obejrzały w kinie filmy „Zaplątani” oraz „Megamocny”, odwiedziły kręgielnię, Palmiarnię oraz Activ Park. We wtorek, 2 lutego grupa udała się do Komendy Powiatowej Policji, gdzie wysłuchano rad dotyczących

zabaw na lodzie oraz bezpieczeństwa na drodze. Tego dnia dzieci odwiedziły również siedzibę Straży Pożarnej, zapoznając się z codzienną pracą strażaków. Opiekunowie „Półkolonii z basenem” przygotowali ponadto ciekawe konkursy plastyczne, a w ostatnim dniu niezapomniany „Chrzest Wodniaka”. Tak różnorodne i atrakcyjne zajęcia zapewne na długo pozostaną w pamięci dzieci.


www.oborniki.pl

LUTY 2011

Rada Miejska w Obornikach przyjęła uchwałę o sporcie Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków (m.in. organizacyjnych), sprzyjających rozwojowi sportu. Rada Miejska może tym samym określić warunki i tryb finansowania ww. zadania. Dotychczas Gmina Oborniki wspierała sport przede wszystkim środkami z pożytku publicznego, dodatkowo kluby mogły liczyć na częściową pomoc Obornickiego Centrum Sportu. Nowa ustawa pozwala gminie bezpośrednio w formie dotacji przekazać środki na takie cele jak: wynagrodzenie trenerów, stypendia sportowe dla zawodników oraz niektóre koszty organizacyjne. Burmistrz Tomasz Szrama, od początku swojego urzędowania, zapowiadał większą pomoc dla klubów, dlatego też przez kilka tygodni trwały prace nad przygotowaniem uchwały o sporcie. Temat nie należał do łatwych, bowiem uchwały które podejmowały inne samorządy były kwestionowane m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przygotowana uchwała omawia-

Nasze Oborniki

11

Pomoc dla sportu Do 31 maja 2011 r. można składać wnioski na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011. Konkurs wniosków ogłoszony został przez Ministra Sportu i Turystyki. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach umieszczonych na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 11 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

na była na poszczególnych komisjach, a jej treść częściowo ulegała zmianie pod wpływem wielu głosów i opinii radnych. Jedna rzecz była najważniejsza, że wszyscy radni chcieli ją podjąć, po to aby dokładnie określić w jaki sposób

samorząd może wspierać sport. Podczas sesji, 28 stycznia po merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii natury formalno-prawnej, Rada Miejska w Obornikach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu

finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Oborniki. Środki przyznawane będą na podstawie konkursu organizowanego przez burmistrza, do którego przystępować mogą kluby, składając odpowiednie wnioski.

minki wręczali m.in. dyrektor OCS Tomasz Konitz, były piłkarz Amica Wronki Zbigniew Małachowski oraz były piłkarz Lecha Poznań Stanisław Manicki. Nad całością czuwał Tadeusz Ratajczak. Opiekę medyczną sprawował Eugeniusz Gacek, poszczególne mecze sędziowali: Stanisław

Manicki, Zbigniew Małachowski, Stefan Hoeft i Marian Lembicz. W drugim tygodniu odbyły się „Ferie na Orliku". Drużyny, które wzięły udział w dwóch turniejach poddane zostały klasyfikacji GRAND PRIX OCS. Rozgrywki na Orliku zostały zgłoszone przez Obornickie Cen-

Wnioski należy przesyłać lub dostarczyć pod adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa do 31 maja 2011 r. (realizacja 01.07-31.12.2011 r.) Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.msport.gov.pl

Piłkarskie ferie W ferie nie trzeba się nudzić, można spędzić je także na sportowo. Przez pierwszy tydzień hala sportowa OCS gościła ponad 200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczących w turnieju pod nazwą „Wakacje zimowe z piłką". Mecze grupowe oraz

rozgrywki prowadzone systemem pucharowych dostarczyły wiele sportowych emocji. Zwycięzcami tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach zostali: szkoły podstawowe - Actimel Rożnowo, gimnazja - Budziszewko, szkoły ponadgimnazjalne - Królewscy Połajewo. Medale i słodkie upo-

trum Sportu do ogólnopolskiej akcji Szkolnego Związku Sportowego pn. "Ferie na Orlikach" (akcja organizowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki). Zgłoszona impreza otrzymała dofinansowanie w wysokości 750 zł brutto.


12 Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

LUTY 2011

Radni pytali

Ryszard Ciszak

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 5 stycznia radny Ryszard Ciszak zapytał burmistrza czy rozważał powołanie rady sportu, której celem byłoby koordynowanie działań dotyczących sportu na terenie gminy Oborniki. Zadał również pytanie czy istnieje możliwość utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy hali w Objezierzu. Radny podkreślał dobrą lokalizację tegoż miejsca oraz fakt, że istnieje możliwość przekazania na ten cel środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi .W odpowiedzi burmistrz Tomasz Szrama zapewnił, iż planowane jest powołanie rady sportu, zaznaczając, że aktualnie trwają rozmowy w tym temacie ze środowiskami sportowymi naszej gminy. Przychylił się również do pomysłu utworzenia świetlicy w Objezierzu, deklarując, że jak najszybciej zajmie się tą inicjatywą. Wiceprzewodniczący rady podjął również temat krzewów zarastających pobocza gminnych dróg oraz fatalny stan jednej z dróg w Objezierzu. W odpowiedzi otrzymał zapewnienie burmistrza, iż istniejące wyrwy zostaną w tym miejscu naprawione. Niemniej aktywny podczas styczniowej sesji był radny Andrzej Ilski, który zabrał

Andrzej Ilski

g ł o s w z w i ą z ku z obecnością Starosty Obornickiego. Z apy t a ł c z y zgodna z prawem jest praktyka wielu gmin, polegająca na obciążaniu podatkiem od nieruchomości właścicieli polnych dróg, a  ściślej mówiąc gruntów – znajdujących się pod nimi. Radny przytoczył w tym miejscu treść Rozp orządzenia Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i  budynków oraz stanowisko Jacka Dominika – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, z których wynika, że drogi polne są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radny Ilski zaproponował następujące rozwiązania: zastosowanie się do cytowanej ustawy, bądź przekwalifikowanie gruntów oznaczonych w ewidencji jako „Dr” na grunty rolne, zwracając się do starosty o przedstawienie procedury i kosztów tego zadania. Trzecim możliwym rozwiązaniem byłoby według Andrzeja Ilskiego zwolnienie z podatku przez Radę Miejską. Radny przytoczył jeszcze orzeczenia w tego typu sprawach i zadał pytanie burmistrzowi, jakie działania zamierza podjąć w tej kwestii? W odpowiedzi uzyskał informację Starosty Adama Olejnika, który wyjaśnił, że zmiany klasyfikacji gruntów regulują osobne przepisy i odbywają się na wniosek podatników, zaś ich koszt zależy od zakresu. Burmistrz wyjaśnił, iż sprawą tą zajmuje się Joanna Desperak-Zając, kierownik Referatu Podatkowego. Zaproponował także radnemu rozważenie przytoczonych przez niego możliwości po zakończeniu sesji. Z racji na wagę i ogromny zakres problemu Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował natomiast, aby powyższe zagadnienie przedstawione zostało w trybie interpelacji oraz zgłoszone stosownej komisji. Podczas sesji poruszono także ważną kwestię związaną z  odśnieżaniem. Radny Witold Żółć podkreślił w  tym miejscu, jak niebezpieczne są śliskie nawierzchnie miejskich chodników, prosząc o zaradzenie problemowi. Bur-

Witold Żółć

mistrz Szrama wyjaśnił, że zgodnie z ustawą chodniki powinny być odśnieżone i zabezpieczone przed śliskością przez właścicieli posesji. Podkreślił przy tym, jak trudne jest egzekwowanie od właścicieli prywatnych tego obowiązku. Burmistrz akcentował, również, że w rejonach gdzie utrzymanie chodników należy do Gminy, to PGKiM i pracownicy interwencyjni robią, co mogą, aby te chodniki nie były takie śliskie. Jeszcze dynamiczniej przebiegała dyskusja radnych podczas tzw. wolnych głosów, w czasie sesji 28 stycznia. Burmistrz odniósł się do pytań radnego Ilskiego w sprawie podatków. Powiedział, że jako burmistrz nie może narażać gminy na straty finansowe. Dodał, że konsultował się z burmistrzem Rogoźna, wójtem Ryczywołu i innymi kolegami burmistrzami, i wszędzie tak jest jak u nas. Nie chciałby być pierwszym burmistrzem w Wielkopolsce, który zrobi to, co radny Ilski proponuje, bo narazi jednak Gminę na straty. Poprosił o udzielenie wyjaśnień panią kierownik Joannę Desperak-Zając, która wyjaśniła, że chodziło o uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych. Niestety taka uchwała jest niemożliwa do podjęcia. Jeśli już, to można by było wprowadzić zwolnienia na wszystkich drogach na terenie i miasta i wsi, a to „nie tędy droga”. Dalej wyjaśniła, że podstawą opodatkowania są zapisy w ewidencji gruntów i budynków i wszelkie drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych są sklasyfikowane jednym oznaczeniem „Dr”, ale nawet gdyby było rozgraniczenie, to nie można byłoby zwolnić tylko dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych, gdyż byłoby to zwolnienie podmiotowe, a do tego rada takiego upoważnienia nie ma. Pytanie do byłej burmistrz miał również radny Dreger, który poprosił o wyjaśnienie skąd

wynikają tak wysokie zarobki prezesa PWiK, w stosunku do prezesa PGKiM. Do jego pytania odniósł się sam prezes Tomasz Augustyn, wyjaśniając, iż Rada Miejska nie ma wpływu na wynagrodzenia prezesów spółek państwowych. To jest kompetencja rady nadzorczej oraz wsp ólnika, czyli zgromadzenia wspólników. Przepisy określają, że prezes spółki może

Paweł Dreger

maksymalnie otrzymać sześciokrotność średniego wynagrodzenia podawanego przez GUS. Podkreślił, że gdy nie było projektu, to otrzymywał wynagrodzenie w granicy trzykrotności średniej krajowej, która jest podawana przez GUS. W momencie podpisania projektu pełni funkcję pełnomocnika ds. realizacji projektu i jest to funkcja wymagana przez ministerstwo.

Marek Lemański

Zdobył odpowiednie kwalifikacje, żeby zarządzać tym projektem. Pełni funkcję tzw. MAO i wynegocjował z radą nadzorczą oraz ze wspólnikiem, czyli panią Anną Rydzewską, na czas realizacji projektu, wynagrodzenie w wysokości pięciokrotności średniej krajowej. Takie wynagrodzenie będzie otrzymywał tylko w czasie realizacji projektu – taki jest zapis w umowie. Po zakończeniu realizacji projektu będzie otrzymywał z powrotem wynagrodzenie w wysokości trzykrotności średniej krajowej. Radny Jacek Okpisz zainteresował się usytuowaniem boiska w tzw. „Wielkiej Dziurze”, uznając, iż lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 3, uczyniłaby je bardziej użytecznym. Odpowiedzi udzieliła mu była burmistrz Anna Rydzewska, która wyjaśniła, że przy tym sposobie dofinansowania nie było możliwości umieszczenia tegoż boiska przy szkole. Zasugerowała, że osoba udzielająca informacji radnemu wprowadziła go w błąd i poleciła mu wyjaśnienie tej nieścisłości.

Jacek Okpisz

Podczas sesji tej radny Marek Lemański przedstawił swoje spostrzeżenia, dotyczące stanu technicznego szkoły Chrustowie, zwłaszcza w starej części. Podkreślał także konieczność rozbudowy szkoły w Maniewie, wraz z budową sali gimnastycznej. Poruszano również tematy odśnieżania ulicy Wybudowanie a  także zawiłe kwestie własności sieci kanalizacji deszczowej, znajdującej się na terenie naszej gminy, o której piszemy w artykule pt. Remont kanalizacji burzowej w mieście.


www.oborniki.pl

LUTY 2011

Ważne adresy i telefony Komenda Powiatowa Policji ul. Marsz. J. Piłsudskiego 54 64-600 Oborniki tel. (61) 29 75 200 lub (61) 29 75 211, fax (61) 29 75 215, lub (61) 29 75 205 www.oborniki.policja.gov.pl   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. 11 Listopada 16 64-600 Oborniki tel. (61) 66 48 803,  fax (61) 66 48 804 e-mail: kp-psoborniki@psp.wlkp. pl www.kppsp-oborniki.pl   Nadleśnictwo Oborniki ul. Gajowa 1 Dąbrówka Leśna 64-600 Oborniki tel. (61) 29 71 302 www.oborniki.lasypanstwowe. poznan.pl e-mail: oborniki@poznan.lasy. gov.pl Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki tel. (61) 65 59 159   Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki tel. (61) 29 65 777   Obornicki Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 18 64-600 Oborniki tel. (61) 29 61 424, lub (61) 29 61 440 e-mail: ook@oborniki.pl www.ook.oborniki.pl Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki tel./fax (61) 29 60 906 www.ocs.oborniki.pl   Poczta Polska Obwodowy Urząd Poczty w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30 64-600 Oborniki tel. (61) 29 61 240   Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego 999, 112 tel. centrala (61) 29 73 600, fax (61) 29 60 079   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki tel. (61) 29 73 109, lub (61) 29 73 127 e-mail: pcpr@oborniki.starostwo. gov.pl   Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki tel./fax (61) 29 60 407 Nr telefonu alarmowego: 502-305-913 e-mail: sekretariat@psse-oborniki.pl   Powiatowy Urząd Pracy ul. Sądowa 5 64-600 Oborniki tel. (61) 653 66 36, fax (61) 653 66 31 http://pup.oborniki.starostwo. gov.pl e-mail: poob@praca.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Obornikach ul. Starorzeczna 2 64-600 Oborniki tel. (61) 29 74 040, fax (061) 29 74 047 e-mail: oborniki@poznan.po.gov.pl

Terminy zebrań wiejskich Na podstawie statutów sołectw Gminy Oborniki Burmistrz Obornik wydał zarządzenie o zwołaniu zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Oborniki. Wszystkie zebrania w 43 sołectwach rozpoczną się o godz. 18.00, począwszy od 21 lutego w Przciwnicy, a kończąc 11 maja w Bąblinku. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z harmonogramem i udziału w zebraniach: Lp.

Miejsce

Data zebrania

Godzina zebrania

1.

Przeciwnica

21 lutego 2011 r.

18.00

2.

Nieczajna

22 lutego 2011 r.

18.00

3.

Rożnowo

23 lutego 2011 r.

18.00

4.

Bąblin

24 lutego 2011 r.

18.00

5.

Dąbrówka Leśna

25 lutego 2011 r.

18.00

6.

Niemieczkowo

1 marca 2011 r.

18.00

7.

Urbanie

2 marca 2011 r.

18.00

8.

Żerniki

3 marca 2011 r.

18.00

9.

Sycyn

4 marca 2011 r.

18.00

10.

Gołaszyn

7 marca 2011 r.

18.00

11.

Uścikowo

10 marca 2011 r.

18.00

12.

Popówko

11 marca 2011 r.

18.00

13.

Wargowo

15 marca 2011 r.

18.00

14.

Pacholewo

16 marca 2011 r.

18.00

15.

Kowanówko

17 marca 2011 r.

18.00

16.

Kowalewko

18 marca 2011 r.

18.00

17.

Popowo

22 marca 2011 r.

18.00

18.

Wychowaniec

23 marca 2011 r.

18.00

19.

Łukowo

24 marca 2011 r.

18.00

20.

Lulin

25 marca 2011 r.

18.00

21.

Stobnica

29 marca 2011 r.

18.00

22.

Osowo

30 marca 2011 r.

18.00

23.

Świerkówki

31 marca 2011 r.

18.00

24.

Ślepuchowo

1 kwietnia 2011 r.

18.00

25.

Maniewo

5 kwietnia 2011 r.

18.00

26.

Chrustowo

6 kwietnia 2011 r.

18.00

27.

Nowołoskoniec

7 kwietnia 2011 r.

18.00

28.

Uścikówiec

8 kwietnia 2011 r.

18.00

29.

Kiszewo

12 kwietnia 2011 r.

18.00

30.

Żukowo

13 kwietnia 2011 r.

18.00

31.

Kiszewko

14 kwietnia 2011 r.

18.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu Inspektorat w Obornikach ul. Armii Poznań 27 64-600 Oborniki tel. (61) 29 63 244, fax (61) 29 61 259

32.

Wymysłowo

15 kwietnia 2011 r.

18.00

33.

Słonawy

18 kwietnia 2011 r.

18.00

34.

Ocieszyn

19 kwietnia 2011 r.

18.00

35.

Bogdanowo

27 kwietnia 2011 r.

18.00

Sąd Rejonowy w Obornikach ul. Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki centrala tel. (61) 29 617 11 tel. (61) 29 606 85, (61) 29 613 54 http://www.oborniki.sr.gov.pl

36.

Gołębowo

28 kwietnia 2011 r.

18.00

37.

Sławienko

29 kwietnia 2011 r.

18.00

38.

Objezierze

4 maja 2011 r.

18.00

39.

Kowanowo

5 maja 2011 r.

18.00

Schronisko „Azorek” ul. Łopatyńskiego 1 64-600 Oborniki tel. (61) 29 600 17 e-mail: schronisko2@op.pl http://azorek.obornikionline.pl

40.

Bąbliniec

6 maja 2011 r.

18.00

41.

Podlesie

9 maja 2011 r.

18.00

42.

Górka

10 maja 2011 r.

18.00

43.

Bąblinek

11 maja 2011 r.

18.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Staszica 41A 64-600 Oborniki tel. (61) 29 61 502, fax (61) 29 61 525 www.pwik-oborniki.pl Telefon alarmowy: 994 Awaria sieci wodociągowej: 607 601 584 Awaria sieci kanalizacyjnej: 665 555 788   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lipowa 19 64-600 Oborniki tel. (61) 29 61 206, fax (61) 29 61 126   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki tel. (61) 29 73 600, (61) 29 61 527, fax (61) 29 60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki. info www.szpital.oborniki.info Centrum Medyczne Obst Ambulans Union ul. Łukowska 12 64-600 Oborniki tel. (61) 29 64 134 , 509 401 299 Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki tel. (61) 297 31 00,  fax (61) 297 31 01 e-mail: sekretariat@oborniki. starostwo.gov.pl www.oborniki.starostwo.gov.pl Straż Miejska w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki tel. (61) 65 59 146 , fax (61) 65 59 106   Urząd Skarbowy w Obornikach ul. Rynek 4 64-600 Oborniki tel. (61) 29 75 400, fax (61) 29 75 401  http://www.usoborniki.pl email: us3038@wp.mofnet.gov.pl

Nasze Oborniki

13

Przedsiębiorco! Już wkrótce przez Urząd Miejski w Obornikach wydany zostanie Gminny Informator Gospodarczy – publikacja poświęcona firmom z naszego regionu, z podziałem na branże. Aktualnie w naszej bazie znajduje się już 860 różnych przedsiębiorstw, reprezentujących wszystkie gałęzie lokalnego rynku. Wśród zgłoszonych znajdziemy zarówno kwiaciarnie, budowlańców, szkoły tańca, zakłady usługowe, jak i prywatne gabinety lekarskie oraz wiele innych. Zachęcamy zatem wszystkie firmy, które nie zgłosiły dotychczas swych danych teleadresowych, do jak najszybszego dostarczenia lub przesłania ich na adres: Biuro Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, II piętro, pok. 234. Informacje o firmie można również wysłać na adres: promocja@um.oborniki.pl lub zgłosić telefonicznie (61) 65 59 149. Darmowe zamieszczenie informacji o firmie w Gminnym Informatorze Gospodarczym to doskonała forma reklamy dla firm, a co za tym idzie, możliwość pozyskania  nowych klientów. W najbliższej przyszłości powstanie również wersja elektroniczna GIG-u, co będzie dodatkową korzyścią dla naszego lokalnego biznesu.

Zaprojektuj logo gminy Oborniki

Burmistrz Obornik zaprasza do udziału w konkursie na logo gminy Oborniki. Logo powinno być niepowtarzalne, łatwe do zapamiętania i rzecz jasna nawiązujące tematyką do miasta i gminy Oborniki. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursowym, dostępnym na stronie www.oborniki.pl. Prace należy składać osobiście w Biurze Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców, w godzinach urzędowania lub nadesłać przesyłką poleconą na adres: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76. Prace należy składać do 14 marca 2011 r. do godziny 15.00 (w przypadku przesyłek obowiązuje data stempla pocztowego). Na autora najlepszej pracy czeka atrakcyjna nagroda o wartości ok. 1500 zł.


14 Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

LUTY 2011

Ogłoszenie o przetargu Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r.ze zm. ) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.). Burmistrz Obornikogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność Dane geodezyjne Nr działki Powierzchnia [ha] KW ARKUSZ MAPY

Położenie

194/2 0.7062 ha PO1O/00017411/9 1

Kowanówko

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza [ zł brutto ]

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze krajowej S11 Poznań - Piła. Działka ma kształt wydłużonego trapezu w części północnej ścięty, teren płaski, niezabudowany i niezagospodarowany. Zgodnie z Uchwałą XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo – gospodarczej w Kowanówku, teren ww. działki przeznaczony jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka posiada uzbrojenie w infrastrukturę komunalną: sieć energetyczną, sieć telefoniczną.

430.000,00 zł + koszty postępowania: 4.106,50 zł + koszt aktu notarialnego

Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach pokój 201 oraz pod nr telefonu (0-61) 65-59-137; Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Obornikach ( sala sesyjna ). Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 10 maja 2010 roku, 27 października 2010 roku. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy U.M. w Obornikach w PKO BP S.A. O/ Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do 15 kwietnia 2011r. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik przetargu uchyli się od zawarcia umowy. Z operatem szacunkowym można się zapoznać w Urzędzie Miejskim (pokój 201). Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn podanych przez właściciela nieruchomości. Oborniki, dnia 09 lutego 2011 roku. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY ds. PROMOCJI w BIURZE LGD

Ogłoszenie Burmistrza Obornik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zmianami/ oraz uchwały nr XLIII/352/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 czerwca 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach urzędowania od 01 marca 2011r. do 31 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 76, ( pokój nr 225, II piętro) w godzinach od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2011 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 76, (pokój 225, II piętro). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. BURMISTRZ OBORNIK TOMASZ SZRAMA

Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty ds. promocji Wymagania niezbędne: • wykształcenie wyższe, • znajomość obsługi komputera (pakietu Office), • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów/eventów, szkoleń, spotkań i warsztatów, • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, • prawo jazdy kategorii B, • dyspozycyjność. Wymagania dodatkowe: • komunikatywność, • kreatywność, • operatywność. Zakres zadań: 1. Inicjowanie i wdrażanie zadań realizowanych przez Biuro Stowarzyszenia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach innych programów, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie. 2. Wykonywanie zadań związanych z animowaniem społeczności lokalnej oraz działalnością informacyjną, szkoleniową i promocyjną Stowarzyszenia. 3. Przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne projektów współpracy oraz ich realizacja i rozliczanie. Warunki zatrudnienia: 1. Umowa o pracę 2. Wymiar czasu pracy – pełen etat Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Kandydat zobowiązany jest złożyć: 1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty potwierdzające staż pracy. 2. Życiorys – curriculum vitae. 3. List motywacyjny zawierający dane kontaktowe (nr tel., e-mail). 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych 7. Płytę CD z przygotowaną przez siebie prezentacją w programie Power Point na temat: „Moja Gmina” - od 3 do 5 slajdów. Etapy naboru: 1. Złożenie dokumentów przez kandydatów 2. Rozmowa kwalifikacyjna 3. Ogłoszenie wyników Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji w Biurze LGD Kraina Trzech Rzek” w terminie do dnia 2 marca 2011 r. do godz. 15:00.


Nasze Oborniki luty 2011  

Nasze Oborniki luty 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you