Page 1

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Львівська академічна гімназія при національному

Установа університеті "Львівська політехніка" Територія Галицький Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Міські, районні у містах ради та їх виконавчі

Орган державного управління органи Вид економічної діяльності Загальна середня освіта Одиниця виміру: грн Періодичність: Проміжна

КОДИ 2019 04 01

за ЄДРПОУ

20821733

за КОАТУУ

4610136600

за КОПФГ

430

за КОДУ

01009

за КВЕД

85.31

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2019 року Форма №2-дс І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ Доходи від обмінних операцій Бюджетні асигнування Доходи від надання послуг (виконання робіт) Доходи від продажу активів Фінансові доходи Інші доходи від обмінних операцій Усього доходів від обмінних операцій

2010 2020 2030 2040 2050 2080

2 950 590 419 390 3 369 980

2 718 575 508 980 3 227 555

2090 2100 2110 2120 2130 2170 2200

3 369 980

3 227 555

2210

3 518 600

3 261 544

2220

622 858

626 915

2230 2240 2250

-

-

Доходи від необмінних операцій Податкові надходження Неподаткові надходження Трансферти Надходження до державних цільових фондів Інші доходи від необмінних операцій Усього доходів від необмінних операцій Усього доходів

ВИТРАТИ Витрати за обмінними операціями Витрати на виконання бюджетних програм Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) Витрати з продажу активів Фінансові витрати Інші витрати за обмінними операціями

201900000008096032

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 1 з 3


Усього витрат за обмінними операціями

2290

4 141 458

3 888 459

2300 2310 2340 2380 2390

4 141 458 -771 478

20 20 3 888 479 -660 924

Витрати за необмінними операціями Трансферти Інші витрати за необмінними операціями Усього витрат за необмінними операціями Усього витрат Профіцит/дефіцит за звітний період

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

2

3

4

1 Загальнодержавні функції Оборона Громадський порядок, безпека та судова влада Економічна діяльність Охорона навколишнього природного середовища Житлово-комунальне господарство Охорона здоров’я Духовний та фізичний розвиток Освіта Соціальний захист та соціальне забезпечення УСЬОГО:

2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520

4 141 458 4 141 458

3 888 479 3 888 479

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) Загальний фонд Спеціальний фонд Стаття

Код рядка

1

2

фактична фактична різниця план на різниця сума сума (графа 4 звітний рік із (графа 7 план на виконання за виконання за мінус графа урахуванням мінус графа звітний рік звітний звітний 3) змін 6) період період

4

3

5

6

7

8

ДОХОДИ Податкові надходження

2530

-

-

-

-

-

-

Неподаткові надходження Доходи від власності та підприємницької діяльності Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності Інші неподаткові надходження Власні надходження бюджетних установ Доходи від операцій з капіталом

2540

-

-

-

-

-

-

2541

-

-

-

-

-

-

2542

-

-

-

-

-

-

2543

-

-

-

-

-

-

2544

-

-

-

-

-

-

2550

-

-

-

-

-

-

Офіційні трансферти, з них:

2560

-

-

-

-

-

-

від органів державного управління

2561

-

-

-

-

-

-

Цільові фонди Надходження державних цільових фондів Надходження Пенсійного фонду України

2570

-

-

-

-

-

-

2580

-

-

-

-

-

-

2581

-

-

-

-

-

-

201900000008096032

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 2 з 3


Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Надходження Фонду соціального страхування України Інші надходження Усього доходів

2582

-

-

-

-

-

-

2583

-

-

-

-

-

-

2590

-

-

-

-

-

-

2600

-

-

-

-

-

-

2610

-

-

-

-

-

-

ВИТРАТИ Оплата праці і нарахування на заробітну плату Використання товарів і послуг

2620

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти, з них: органам державного управління інших рівнів Соціальне забезпечення

2640

-

-

-

-

-

-

2641

-

-

-

-

-

-

2650

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2660

-

-

-

-

-

-

Нерозподілені видатки

2670

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

2680

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти, з них: органам державного управління інших рівнів Внутрішнє кредитування

2690

-

-

-

-

-

-

2691

-

-

-

-

-

-

2700

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

2710

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

2780

-

-

-

-

-

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

-

-

-

-

-

-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття 1 Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Матеріальні витрати Амортизація Інші витрати Усього

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

2

3

4

2820 2830 2840 2850 2860 2890

3 179 445 707 308 254 705 4 141 458

Керівник (посадова особа)

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)

Котелова НО

201900000008096032

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

2 876 652 640 768 371 039 3 888 459

ст. 3 з 3


Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Львівська академічна гімназія при національному

Установа університеті "Львівська політехніка" Територія Галицький Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Міські, районні у містах ради та їх виконавчі

Орган державного управління органи Вид економічної діяльності Загальна середня освіта Одиниця виміру: грн Періодичність: Проміжна

КОДИ 2019 04 01

за ЄДРПОУ

20821733

за КОАТУУ

4610136600

за КОПФГ

430

за КОДУ

01009

за КВЕД

85.31

БАЛАНС на 01 квітня 2019 року Форма №1-дс

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

2

3

4

Основні засоби: первісна вартість знос Інвестиційна нерухомість: первісна вартість знос Нематеріальні активи: первісна вартість накопичена амортизація Незавершені капітальні інвестиції Довгострокові біологічні активи: первісна вартість накопичена амортизація Запаси Виробництво Поточні біологічні активи Усього за розділом І

1000 1001 1002 1010 1011 1012 1020 1021 1022 1030 1040 1041 1042 1050 1060 1090 1095

11 466 006 14 373 318 2 907 312 46 568 11 512 574

11 480 003 14 401 313 2 921 310 41 795 11 521 798

1100 1110 1111 1112

-

-

1120 1125 1130

-

-

АКТИВ

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ Довгострокова дебіторська заборгованість Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: цінні папери, крім акцій акції та інші форми участі в капіталі

Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом за розрахунками за товари, роботи, послуги за наданими кредитами

201900000008094038

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 1 з 3


за виданими авансами за розрахунками із соціального страхування за внутрішніми розрахунками інша поточна дебіторська заборгованість Поточні фінансові інвестиції

1135 1140 1145 1150 1155

-

23 817 -

1160 1161 1162 1163 1164 1165

878 050 10 878 040 -

680 730 10 680 720 -

1170 1175 1176 1177 1180 1195 1200 1300

878 050 12 390 624

704 547 12 226 345

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: касі казначействі установах банків дорозі іноземній валюті

Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку рахунках в установах банків, у тому числі в: національній валюті іноземній валюті Інші фінансові активи Усього за розділом ІІ ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ БАЛАНС

ПАСИВ

Код рядка

1 2 І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Усього за розділом І

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

3

4

1400 1410 1420 1430 1440 1450 1495

12 231 359 150 226 12 381 585

12 258 326 -621 252 11 637 074

1500 1510 1520 1530

-

-

1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1576 1595

1 763 7 276 9 039

78 776 5 931 393 698 110 866 589 271

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгострокові зобов’язання: за цінними паперами за кредитами інші довгострокові зобов’язання Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Поточні зобов’язання: за платежами до бюджету за розрахунками за товари, роботи, послуги за кредитами за одержаними авансами за розрахунками з оплати праці за розрахунками із соціального страхування за внутрішніми розрахунками інші поточні зобов’язання, з них: за цінними паперами Усього за розділом ІІ

201900000008094038

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 2 з 3


ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ БАЛАНС

12 390 624

1600 1700 1800

Керівник (посадова особа)

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)

Котелова НО

201900000008094038

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

12 226 345

ст. 3 з 3


Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за I квартал 2019 року

Установа

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"

Територія

Галицький

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування Код та назва типової/ Тимчасової відомчої класифікації видатків та та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти науки місцевих бюджетів класифікації видатків кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не ізастосовують програмно-цільового

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

КОДИ 20821733 4610136600 430

методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп. Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

1

2

3

Видатки та надання кредитів - усього у тому числі: Поточні видатки Оплата праці і нарахування на заробітну плату Оплата праці Заробітна плата Грошове забезпечення військовослужбовців Нарахування на оплату праці Використання товарів і послуг

201900000007961448

Затверджено на звітний рік 4

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

5

6

Надійшло коштів за звітний період (рік) 7

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

8

9

Х

010

14 936 369,00

2000

020

14 936 369,00

-

-

2 950 590,36

2 950 590,36

-

2100 2110 2111 2112 2120 2200

030 040 050 060 070 080

13 364 720,00 10 954 684,00 10 954 684,00 2 410 036,00 1 569 984,00

2 300 970,00 507 609,00 -

-

2 719 558,93 2 224 182,54 2 224 182,54 495 376,39 231 031,43

2 719 558,93 2 224 182,54 2 224 182,54 495 376,39 231 031,43

-

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

3 207 451,12

-

2 950 590,36

2 950 590,36

-

Кошти на реєстраційному рахунку

ст. 1 з 4


1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Медикаменти та перев’язувальні матеріали Продукти харчування Оплата послуг (крім комунальних) Видатки на відрядження Видатки та заходи спеціального призначення Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Оплата теплопостачання Оплата водопостачання та водовідведення Оплата електроенергії Оплата природного газу Оплата інших енергоносіїв Оплата енергосервісу Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов’язань Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань Поточні трансферти Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення Виплата пенсій і допомоги Стипендії Інші виплати населенню Інші поточні видатки Капітальні видатки Придбання основного капіталу Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

201900000007961448

2

3

7

8

2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276

090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

102 250,00 1 000,00 275 520,00 48 476,00 1 141 858,00 945 072,00 24 891,00 144 395,00 27 500,00 -

280,00 58 844,00 316 138,12 -

-

5 305,44 55 358,50 9 908,09 160 179,40 124 202,96 3 526,85 28 200,13 4 249,46 -

5 305,44 55 358,50 9 908,09 160 179,40 124 202,96 3 526,85 28 200,13 4 249,46 -

-

2280

220

880,00

-

-

280,00

280,00

-

2281

230

-

-

-

-

-

-

2282

240

880,00

280,00

-

280,00

280,00

-

2400 2410 2420 2600

250 260 270 280

-

-

-

-

-

-

2610

290

-

-

-

-

-

-

2620

300

-

-

-

-

-

-

2630

310

-

-

-

-

-

-

2700 2710 2720 2730 2800 3000 3100

320 330 340 350 360 370 380

1 095,00 1 095,00 570,00 -

130,00 -

-

-

-

-

3110

390

-

-

-

-

-

-

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

4

5

6

Кошти на реєстраційному рахунку

9

ст. 2 з 4


1

Капітальне будівництво (придбання) Капітальне будівництво (придбання) житла Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів Капітальний ремонт Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капітальний ремонт інших об’єктів Реконструкція та реставрація Реконструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція та реставрація інших об’єктів Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури Створення державних запасів і резервів Придбання землі та нематеріальних активів Капітальні трансферти Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Капітальні трансферти населенню Внутрішнє кредитування Надання внутрішніх кредитів Надання кредитів органам державного управління інших рівнів Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям Надання інших внутрішніх кредитів Зовнішнє кредитування Надання зовнішніх кредитів Інші видатки

201900000007961448

4

5

6

7

8

9

2

3

3120 3121 3122 3130 3131 3132 3140 3141 3142 3143 3150 3160 3200

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

-

-

-

-

-

-

3210

530

-

-

-

-

-

-

3220

540

-

-

-

-

-

-

3230

550

-

-

-

-

-

-

3240 4100 4110

560 570 580

-

-

-

-

-

-

4111

590

-

-

-

-

-

-

4112 4113 4200 4210 5000

600 610 620 630 640

X

23 200,00

X

X

X

X

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Кошти на реєстраційному рахунку

ст. 3 з 4


1

видатки 1Нерозподілені Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

2

3

9000

650

4

5

-

6

-

7

-

Керівник

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер

Котелова НО

8

-

9

-

" 03 " квітня 2019р.

201900000007961448

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Кошти на реєстраційному рахунку

ст. 4 з 4

-


Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за I квартал 2019 року

Установа

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"

Територія

Галицький

КОДИ 20821733 4610136600 430

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування Код та назва типової/ Тимчасової відомчої класифікації видатків та та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти науки місцевих бюджетів класифікації видатків кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не ізастосовують програмно-цільового методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп. Залишок на початок звітного року

Показники

1

Надходження коштів – усього За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

201900000007964300

КЕКВ

Код рядка

2

3

X

010

X

020

Затверджено на звітний рік

4

у тому числі Перерахован на рахунках о залишок

усього

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Отримано залишок

в установах банків

5

7

6

3 274 651,00

862 461,05

3 274 651,00

X

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Залишок на кінець звітного періоду (року)

Касові за звітний період (рік)

8

9

-

-

-

425 640,00

X

X

X

425 640,00

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

перераховані з рахунків в установах банків

11

10

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

12

13

X

X

X

X

X

X

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

14

15

X

674 179,90

-

X

X

X

ст. 1 з 4


2

3

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від оренди майна бюджетних установ Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Фінансування

X

040

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

050

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки – усього у тому числі: Поточні видатки Оплата праці і нарахування на заробітну плату

X

070

3 274 651,00

X

X

X

X

X

613 921,15

-

-

-

X

X

2000

080

3 274 651,00

X

X

X

X

X

613 921,15

-

-

-

X

X

2100

090

3 194 651,00

X

X

X

X

X

607 671,15

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

2 398 894,00

X

X

X

X

X

498 056,97

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

2 398 894,00

X

X

X

X

X

498 056,97

-

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

795 757,00

X

X

X

X

X

109 614,18

-

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

80 000,00

X

X

X

X

X

6 250,00

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

60 000,00

X

X

X

X

X

6 250,00

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

20 000,00

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосервісу Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов’язань

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

2280

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

2282

300

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

1

5

4

7

6

8

9

11

10

12

14

13

15

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

2610

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

201900000007964300

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 2 з 4


1

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення

2

3

5

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

4

7

6

8

9

11

10

12

14

13

15

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Капітальне будівництво (придбання)

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

3110

450

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

3120

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

3220

600

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

201900000007964300

(придбання) житла

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 3 з 4


1

Капітальні трансферти населенню

2

3

3240

620

5

4

7

6

X

-

X

8

X

9

X

11

10

X

-

Керівник

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер

Котелова НО

12

-

14

13

-

" 03 " квітня 2019р.

201900000007964300

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

15

X

-

ст. 4 з 4

X


Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за I квартал 2019 року

Установа

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"

Територія

Галицький

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування Код та назва типової/ Тимчасової відомчої класифікації видатків та та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти науки місцевих бюджетів класифікації видатків кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не ізастосовують програмно-цільового

КОДИ 20821733 4610136600 430

методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп. Касові за звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Показники

201900000007965753

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

1

2

3

Надходження коштів - усього

X

010

Затверджено на звітний рік

усього

4

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

5

-

у тому числі на рахунках в установах банків

6

6 539,90

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Перераховано залишок

7

-

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

9

8

-

-

Залишок на кінець звітного періоду (року)

10

X

X

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

11

12

6 539,90

ст. 1 з 4

-


1

2

3

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Фінансування

X

020

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

030

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

040

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

050

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього у тому числі: Поточні видатки Оплата праці і нарахування на заробітну плату

X

070

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2000

080

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

201900000007965753

4

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

5

6

7

9

8

10

11

12

ст. 2 з 4


1

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов’язань

2

3

4

5

2280

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2281

290

-

X

X

X

X

-

-

X

X

6

7

9

8

10

11

12

2282

300

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших

об’єктів

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

201900000007965753

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 3 з 4


2

3

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

4200

680

-

X

X

X

X

-

-

X

X

4210

690

-

X

X

X

X

-

-

X

X

1

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Капітальні трансферти населенню Внутрішнє кредитування

Зовнішнє кредитування Надання зовнішніх кредитів

4

5

6

7

9

8

Керівник

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер

Котелова НО

10

11

12

" 03 " квітня 2019р.

201900000007965753

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 4 з 4


Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за I квартал 2019 року

Установа

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"

Територія

Галицький

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації Код та та назва назва програмної типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0617321 - Будівництво освітніх установ та закладів

КОДИ 20821733 4610136600 430

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп. Залишок на початок звітного року

Показники

1

Видатки та надання кредитів - усього у тому числі: Поточні видатки Оплата праці і нарахування на заробітну плату

201900000007962116

КЕКВ та/або ККК

Затверджено на

Код Затверджено на звітний період звітний рік рядка (рік)

2

3

X

010

4

усього

5

803 754,51

6

3 754,51

-

Касові за звітний період (рік)

у тому числі на рахунках в установах банків

Перераховано залишок

7

8

-

Надійшло коштів за звітний період (рік)

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

9

-

-

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

11

10

-

Залишок на кінець звітного періоду (року)

12

-

13

-

-

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Кошти на реєстраційному рахунку

ст. 1 з 4


2

3

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов’язань

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

5

7

6

8

9

11

10

12

13

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000

370

803 754,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

201900000007962116

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Кошти на реєстраційному рахунку

ст. 2 з 4


2

3

Придбання основного капіталу

3100

380

803 754,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

803 754,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

3 754,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Капітальні трансферти населенню

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

201900000007962116

4

5

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

7

6

8

9

Кошти на реєстраційному рахунку

11

10

12

ст. 3 з 4

13


1

видатки 1Інші Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

2

3

5000

640

4

5

X

3 754,51

7

6

X

8

X

9

X

Керівник

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер

Котелова НО

11

10

X

X

12

X

" 03 " квітня 2019р.

201900000007962116

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Кошти на реєстраційному рахунку

13

X

ст. 4 з 4

X


Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 квітня 2019 року

Установа

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"

Територія

Галицький

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування Код та назва типової/ Тимчасової відомчої класифікації видатків та та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти науки місцевих бюджетів класифікації видатків кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не ізастосовують програмно-цільового

КОДИ 20821733 4610136600 430

методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн. коп. Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити). Дебіторська заборгованість

Показники

КЕКВ

Код рядка

з неї прострочена

усього

1

Доходи Видатки - усього на утримання установи

201900000007963435

2

3

X X

010 020

4

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

на кінець звітного періоду (року)

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

5

Кредиторська заборгованість

6

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

7

8

списана за період з початку термін оплати звітного року якої не настав

з неї усього прострочена

9

11

10

12

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)

13

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

565 454,05

-

-

-

565 454,05

ст. 1 з 4


1

у тому числі: Поточні видатки Оплата праці і нарахування на заробітну плату Оплата праці Заробітна плата Грошове забезпечення військовослужбовців Нарахування на оплату праці Використання товарів і послуг Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Медикаменти та перев’язувальні матеріали Продукти харчування Оплата послуг (крім комунальних) Видатки на відрядження Видатки та заходи спеціального призначення Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Оплата теплопостачання Оплата водопостачання та водовідведення Оплата електроенергії Оплата природного газу Оплата інших енергоносіїв Оплата енергосервісу Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов’язань Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань Поточні трансферти Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

201900000007963435

2

3

4

2000

030

-

-

-

-

-

565 454,05

-

-

-

565 454,05

2100 2110 2111 2112 2120 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276

040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

-

-

-

-

-

559 522,80

-

-

-

559 522,80

-

-

-

-

-

457 205,55

-

-

-

457 205,55

-

-

-

-

-

457 205,55

-

-

-

457 205,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102 317,25

-

-

-

102 317,25

-

-

-

-

-

5 931,25

-

-

-

5 931,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 931,25

-

-

-

5 931,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 132,42

-

-

-

1 132,42

-

-

-

-

-

4 798,83

-

-

-

4 798,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2280

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2281

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2282

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2400 2410 2420 2600

260 270 280 290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2610

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2620

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

5

7

6

8

9

11

10

12

13

ст. 2 з 4


1

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення Виплата пенсій і допомоги Стипендії Інші виплати населенню Інші поточні видатки Капітальні видатки Придбання основного капіталу Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Капітальне будівництво (придбання) Капітальне будівництво (придбання) житла Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів Капітальний ремонт Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капітальний ремонт інших об’єктів Реконструкція та реставрація Реконструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція та реставрація інших об’єктів Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури Створення державних запасів і резервів Придбання землі та нематеріальних активів Капітальні трансферти Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Капітальні трансферти населенню

201900000007963435

2

3

4

2630

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2700 2710 2720 2730 2800 3000 3100

330 340 350 360 370 380 390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3110

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3120 3121 3122 3130 3131 3132 3140 3141 3142 3143 3150 3160 3200

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3210

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3220

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3230

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3240

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

5

7

6

8

9

11

10

12

13

ст. 3 з 4


1

1Разом У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

2

3

X

580

4

5

-

7

6

-

-

8

-

9

-

565 454,05

Керівник

Юхман ЛІ

Головний бухгалтер

Котелова НО

11

10

-

12

-

13

-

" 03 " квітня 2019р.

201900000007963435

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 4 з 4

565 454,05

Profile for Майорчак Григорій

finzvit  

finzvit  

Profile for 50749
Advertisement