Διαγνωση & Ψυχοεκπαιδευση

Page 2

ΕΔΟ Μαζί: Διάγνωση: Εισαγωγικό Ενηµερωτικό –Ελληνική Διπολική Οργάνωση–www.bipolar.gr–Last updated: 06/07/16

Περιγραφή Προγράµµατος 1. Τι είναι η υπηρεσία διάγνωσης και ψυχοεκπαίδευσης; Η υπηρεσία διάγνωσης και ψυχοεκπαίδευσης είναι µια ενηµερωτική παρέµβαση για ανθρώπους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε την ψυχική τους υγεία. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να προσφέρει τη καλύτερη δυνατή εκτίµηση της κλινικής κατάστασης και των κλινικών αναγκών του ασθενή και να προσφέρει µία πρώτη αλλά αρκετά διεξοδική εξέταση και ενηµέρωση (ψυχοεκπαίδευση) σχετικά µε την ύπαρξη ή µη διάγνωσης. Έχει τελικό στόχο να λειτουργήσει ως πρόδροµος της θεραπείας του ασθενή. Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, Institute of Psychiatry, King’s College London από τον Δρ. Ιωάννη Γ. Μάλλιαρη και τους συνεργάτες του και αποτελεί µία από τις πιο σύγχρονες και πρότυπες διαγνωστικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας διεθνώς. 2. Τι προσφέρει η υπηρεσία κλινικής εκτίµησης και διάγνωσης; • • • • • • •

Κλινική εκτίµηση της παρούσας κατάστασης ψυχικής υγείας. Κλινική εκτίµηση των αναγκών ψυχικής υγείας. Συστηµατική καταγραφή του ιστορικού ψυχικής υγείας. Ψυχοµετρική εκτίµηση της παρούσας κατάστασης και του ιστορικού. Διάγνωση µε χρήση πιστοποιηµένων ψυχοµετρικών εργαλείων και δοµηµένων συνεντεύξεων. Ενηµέρωση (ψυχοεκπαίδευση) σχετικά µε τη διάγνωση και τις κλινικές ανάγκες. Παραποµπή σε θεραπευτικό πρόγραµµα της ΕΔΟ ή σε εξωτερικό επαγγελµατία/κέντρο ψυχικής υγείας µε εξειδίκευση στη θεραπεία και κλινικές ανάγκες του ασθενή. Δυνατότητα συνεχόµενης παρακολούθησης της κλινικής κατάστασης και πορείας της θεραπείας του ασθενή.

Η υπηρεσία κλινικής εκτίµησης και διάγνωσης δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους µε δυσκολίες ψυχικής υγείας να κάνουν µία συστηµατική εκτίµηση της ψυχικής καταστασής τους και να ενηµερωθούν για τη διάγνωσή τους (έαν υπάρχει) καθώς και για τις θεραπευτικές επιλογές τους. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος µπορεί να είναι χρήσιµα και για άλλους επαγγελµατίες υγείας µε τους οποίους συνεργάζεται ο εξεταζόµενος καθώς φυσικά και για τους συγγενείς του εξεταζόµενου που πολλές φορές επιθυµούν µία πιο εκτενή ενηµέρωση. Η χρήση των αποτελεσµάτων καθώς και η γνωστοποιησή τους σε τρίτους (συγγενείς, επαγγελµατίες) είναι πάντα θέµα επιλογής του εξεταζόµενου. 3. Τι δεν µπορεί να κάνει; Η υπηρεσία κλινικής εκτίµησης και διάγνωσης δεν µπορεί να επιλύσει άµεσα πρακτικά προβλήµατα και δεν προσφέρει θεραπεία. Αποτελεί το πρώτο και πιο σηµαντικό βήµα για µετέπειτα σωστές και αποτελεσµατικές θεραπευτικές παρεµβάσεις. Επίσης λειτουργεί καλύτερα όταν ο εξεταζόµενος βρίσκεται εκτός κρίσης/επεισοδίου. 4. Πως λειτουργεί; Η υπηρεσία κλινικής εκτίµησης και διάγνωσης ολοκληρώνεται σε τρία στάδια τα οποία διαρκούν τουλάχιστον 10 µε 15 ώρες και λαµβάνει µέρος στα γραφεία της ΕΔΟ. Η υπηρεσία επίσης παρέχεται και τηλεφωνικά ή µέσω του internet και υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και στο σπίτι του ασθενή µε επιπρόσθετο κόστος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνεχόµενης κλινικής παρακολούθησης του ασθενή µε συνδυασµό από εξετάσεις από τα 3 στάδια. Η Copyright © 2011-2016 Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ). Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύµβαση της Βέρνης η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, µερική, περιληπτική - η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος ενηµερωτικού µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούµενης έγγραφης άδειας της ΕΔΟ.

2