Page 1


การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนำา เสนอผลงาน

หลักการนำาเสนอข้ อมูลและสร้ างสื่ อ นำาเสนอ การนำาเสนองานหรือผลงานนั้นสื่ อ นำาเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนือ้ หา ของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่ อจึงมีบทบาทสำ าคัญอย่างมาก


สื่ อทีด่ ี

จะช่ วยให้ การถ่ ายทอดเนือ้ หาสาระ ทำาได้ อย่ างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ผู้ฟังและผู้ชมจะ สามารถ จดจำาเนือ้ หาสาระได้ นานและ เข้ าใจในเนือ้ หาได้ ดมี ากขึน้


ความหมายของการนำาเสนอข้ อมูล

การนำาเสนอข้ อมูล หมายถึง การสื่ อสาร เพือ่ เสนอข้ อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือความ ต้ องการไปสู่ ผู้ชม ผู้ฟังโดยใช้ เทคนิคหรือวิธีการ ต่ าง ๆ อันจะทำาให้ บรรลุ ผลสำ าเร็จตามจุดมุ่ง หมายของการนำาเสนอ


จุดม่ ุงหมายในการนำาเสนอ

1. เพือ่ ให้ ผู้ชม ผู้ฟังรับเข้ าใจสาระสำ าคัญ ของการนำาเสนอข้ อมูล 2. ให้ ผู้ชม ผู้ฟังเกิดความประทับใจและนำา ไปสู่ ความเชื่อถือในข้ อมูล ทีน่ ำาเสนอรวมทั้งทำาให้ เกิดความสามารถในการจดจำาได้ มากขึน้ หลักการ พืน้ ฐานของการนำาเสนอข้ อมูล


การนำาเสนอข้ อมูลมีจุดเน้ นสำ าคัญคือ

1. การดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบ ให้ สิ่งทีป่ รากฏต่ อสายตานั้นชวนมอง และมี ความสบายตาสบายใจ


2. มีความชัดเจนและความกระชับ ของเนือ้ หา คือข้ อความต้ องสั้ นแต่ ได้ ใจ ความ ชัดเจนและภาพประกอบต้ องมีส่วน สั มพันธ์ อย่ างสร้ างสรรค์ กบั ข้ อความทีน่ ำา เสนอ


3.ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ า หมาย ความออกแบบสื่ อนำาเสนอต้ องคำานึง ถึงกลุ่ม เป้าหมาย เช่ น กลุ่มเป้าหมายเป็ นเด็ก ควรออกแบบโดยการใช้ สีสด ๆ และมีภาพ การ์ ตูน ประกอบ


ถ้ ากลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้ใหญ่ และ เนือ้ หานำาเสนอเป็ นเรื่องวิชาการ การใช้ สี สัน มากเกินไปและใช้ ภาพการ์ ตูนมา ประกอบก็อาจจะส่ งผลให้ การนำาเสนอดูไม่ น่ าเชื่อถือ รู ปแบบการนำาเสนอข้ อมูล


รูปแบบการนำาเสนอข้ อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทีน่ ิยมใช้ กนั มี 2 รู ปแบบ คือ 1.การนำาเสนอแบบ Web page 2.การนำาเสนอแบบ

Slide Presentation


1. การนำาเสนอแบบ Web page เป็ นรู ปแบบการนำาเสนอทีใ่ ช้ บน อินเทอร์ เน็ต การนำาเสนอแบบนีส้ ามารถ สร้ างการเชื่อมโยงทีส่ ลับซับซ้ อนระหว่ าง ส่ วนต่ าง ๆ ตลอดจน สามารถสร้ างการเชื่อม โยงเอกสารทีต่ ่ างรู ปแบบกันได้


2. การนำาเสนอแบบ Slide Presentation โดยใช้ โปรแกรมนำาเสนอ ซึ่งเป็ นโปรแกรม ทีใ่ ช้ ง่ายมากมีรูปแบบการนำาเสนอให้ เลือกใช้ หลาย แบบ สามารถเรียกใช้ ตาราง แผนภูมิ หรือรู ปภาพ ประกอบ และตกแต่ งด้ วยสี สัน ทั้งสี พนื้ สี ของตัวอักษร รู ปแบบฟอนต์ ของตัวอักษรได้ ง่ายและสะดวก


การนำาเสนอผลงาน มี 2 รูปแบบ

1. การบรรยายสด เหมาะสำ าหรับ ประชุมหรือสั มมนาทีต่ ้ องการให้ มผี ู้ชมมี ส่ วนร่ วม ผู้บรรยายสามารถปรับบรรยากาศ ให้ เหมาะสมกับความรู้ สึกของผู้ชมในขณะ นั้นได้


2. การพากย์ เหมาะสำ าหรับเนือ้ หาที่ ถ่ ายทอดได้ โดยไม่ ต้องอาศัยการมีส่วน รวมของผู้ชม สามารถเลือกใช้ เสี ยงพากย์ ทีม่ คี วามไพเราะน่ าฟังแต่ ไม่ สามารถปรับ บรรยากาศให้ เหมาะสมกับความรู้ สึกของ ผู้ชมในขณะนั้น


รูปแบบการนำาเสนอ

ปัจจุบันมี 3 รู ปแบบ 1.การนำาเสนอแบบ Slide Presentation มี 3 รู ปแบบ ดังต่ อไปนี้


1.1 โดยใช้ โปรแกรม PowerPoint เป็ นโปรแกรมใน การนำาเสนอได้ ในหลายรู ปแบบ ไม่ ว่าจะ เป็ นนำาเสนอแบบเป็ นอักษร ภาพ หรือ เสี ยง โดยตัว โปรแกรมนั้นสามารถนำาสื่ อเหล่านีม้ าผสม ผสานได้ อย่ าบงลงตัวและมีประสิ ทธิภาพ มากทีส่ ุ ด


1.2 โดยใช้ โปรแกรม ProShow

Gold

คือ โปรแกรมสำ าหรับเรียงลำาดับภาพเพือ่ นำาเสนอแบบมัลติมเี ดีย ทีม่ คี วามสามารถสร้ าง ผลงานได้ ในระดับมืออาชีพ ด้ วยเทคนิคพิเศษ มากมาย ใช้ งานง่ าย เหมาะสมต่ อการนำาเสนอสื่ อ การเรียนการสอน การแนะนำา อัตชีวประวัติ


1.3 โปรแกรม Flip Album เป็ นโปรแกรมลักษณะโปรแกรม สำ าเร็จรู ปโดยโปรแกรมทีน่ ิยมสร้ างอีบ๊ ุค หรือ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์


2.รู ปแบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

( CAI =Computer Assisted Instruction)

คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนทีม่ ีหน้ าทีเ่ ป็ นสื่ อการสอนเหมือน แผ่ นสไลด์ หรือ วีดที ศั น์ ทใี่ ช้ ประกอบ การเรียนการสอน


3.รูปแบบ Social Network

หมายถึง สั งคมออนไลน์ ทจี่ ะช่ วยหาเพือ่ น บนโลกอินเตอร์ เน็ตได้ ง่ายๆ สามารถทีจ่ ะสร้ าง พืน้ ทีส่ ่ วนตัวขึน้ มาและได้ ทาำ ความรู้ จกั กับ เพือ่ นๆคนอืน่ ๆและยังสามารถแนะนำาตัวเองได้ เช่ น Hi5,Bkog,Facebook


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน  
Advertisement