Page 1

STATUT KLUBU BIEGOWEGO „4 RUN TEAM PIŁA” Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny §1 Stowarzyszenie nosi zwane dalej Klubem.

nazwę:

KLUB

BIEGOWY

„4

RUN

TEAM

PIŁA”,

§2 Klub jest nowo powstającą organizacją sportowo - rekreacyjną, zrzeszającą miłośników biegania. Klub nie będzie prowadził działalności gospodarczej. §3 Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Piła. §4 Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie oraz niniejszym statutem. §5 Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy. Dla realizacji określonych celów Klub może korzystać z pomocy wolontariuszy, nie związanych na co dzień z działalnością Klubu. §6 Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozdział II. Cele i środki działania §7 Podstawowym celem Klubu jest : 1. Propagowanie biegania wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie działania Klubu. 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.

1


4.

Przeprowadzanie biegów ulicznych i przełajowych na terenie objętym działaniem Klubu. 5. Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych o charakterze rekreacyjnym. 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 7. Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy. 9. Organizowanie i przeprowadzanie treningów. 10. Organizowanie i prowadzenie obozów treningowych. §8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Klub realizuje swoje cele przez: Organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań biegowych. Organizowanie imprez biegowych na terenie Miasta Piła i Powiatu Pilskiego. Działania marketingowe i promocyjne. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Klubu. Wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych. Promowanie Miasta Piła i okolicy, poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju, jak również poza jego granicami. Organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat biegania, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą aktywności fizycznej. Współpracę z wykwalifikowaną kadrą trenerską. Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki §9

1. 2. 3.

Członkowie Klubu dzielą się na: Zwyczajnych, Honorowych, Wspierających. § 10

1.

2. 1)

Członkiem Zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz identyfikujący się z celami Klubu, który został przyjęty przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Członkami Zwyczajnymi mogą być małoletni: w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu

2


2)

3. 4. 5.

Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Klubu, wspierające Klub organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo. Osoby prawne działają w Klubie poprzez upełnomocnionych przedstawicieli. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu po złożeniu przez zainteresowanych pisemnej deklaracji. § 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący, b. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania, d. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu, e. nosić logo Klubu. 2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. § 12 1. 2. 3. 4.

Członkowie Klubu powinni: Aktywnie działać na rzecz rozwoju Klubu. Przestrzegać statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu. Dbać o własne zdrowie i utrzymanie aktywności fizycznej. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających. § 13

1. Członkostwo ustaje w przypadku: a. złożenia pisemnej rezygnacji przez osobę występującą z Klubu, b. rozwiązania się Klubu, c. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. 2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych określonych w § 12 pkt 1, 2 i 4 może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu. 3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd

3


4.

w przypadku braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjętej uchwale. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Rozdział IV. Władze Klubu § 14

1. 2. 3.

Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. § 15

1. 2. 3.

Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych osób spośród wszystkich członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. § 16

1. 2. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze a co dwa lata jako sprawozdawczowyborcze. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych, wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie głównych kierunków i programu działania Klubu, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka, rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu. § 17

1.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział : z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu,

4


2.

z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście. § 18

1. 2.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie braku kworum otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie tego samego dnia po upływie pół godziny od terminu pierwszego, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków. § 19

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek : a. uchwały Zarządu, b. wniosku Komisji Rewizyjnej, c. wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. § 20 Zarząd jest organem Zebraniami Członków.

władzy

Klubu

działającym

pomiędzy

Walnymi

§ 21 Zarząd składa się z 4 – 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. § 22 1. Do kompetencji Zarządu należy: 1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków, 3) kierowanie całokształtem działalności Klubu, 4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 6) ustalanie wysokości składek członkowskich, 7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 8) powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów, 9) przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Klubu.

5


2.

W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo upomnienia członków Klubu. § 23

1. 2.

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, jego zadania przejmuje pierwszy wiceprezes Zarządu. Kadencja wybranego w ten sposób Prezesa Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu. § 24

1. 2. 3. 4.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości rozstrzyga głos Prezesa. § 25

1. 2. 3. 4. 1) 2) 3) 4) 5) 5.

Komisja Rewizyjna składa się z 3–4 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy: przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności. stawianie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

6


Rozdział V. Majątek i fundusze Klubu § 26 1. 2. a. b. c. d. e.

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe. Na środki finansowe składają się: składki członkowskie i inne świadczenia, darowizny i zapisy, dochody z organizowanych imprez i z działalności statutowej, dochody z ofiarności publicznej, dotacje, subwencje. § 27

1.

2.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów w imieniu Klubu uprawnionych jest dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa bądź jednego z wiceprezesów. Rozdział VI. Postanowienia końcowe § 28 Zmiana Statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. § 29

1. 2.

3. 4.

Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała w sprawie rozwiązania się Klubu powinna określać tryb likwidacji oraz powołać likwidatora, który przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie Członków wskazuje także cel, na który przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

7

Statut Klubowy  

4Run Team Pila

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you