Page 14

||Psyche Schoolguide

#BeInspired #freeyourmind

en ontwerpen.

niveaus gehad. Je bent bijna

• Het econasium (vwo)

Grootte Oké, laten we zeggen: je kind

een middelbare scholen-expert,

is momenteel nog in een

heeft vmbo-t advies en hij wil

maar let nog even op. Want per

expertimentele fase

naar een standaard openbare

onderwijsniveau zijn er dan weer

en begint halverwege

school. All you need to know,

scholen gebaseerd op:

4vwo. Leerlingen op

denk jij. Maar nee. Want past

• een geloofsovertuiging

een econasium krijgen

jouw kind beter op een openbare

(bijvoorbeeld katholiek, joods,

extra economische en

scholengemeenschap met vmbo-

christelijk, islamitisch)

wiskundige vakken

t of een openbare categoriale

• een onderwijssysteem

(zoals statistiek) en leren

vmbo-t? Wat?

(bijvoorbeeld Vrije school, Dalton,

onderzoekvaardigheden.

Montessori)

• Tweetalig onderwijs

Er zijn drie verschil-

• een specialiteit (bijvoorbeeld

houdt in dat leerlingen

lende school-groottes:

technasium, econasium, tweetalig

een deel van hun oplei-

• Brede scholengemeenschappen.

onderwijs, (top)sportklas, extra

ding in een tweede taal

Op één school worden alle of veel

muziekvakken)

volgen (meestal Engels).

soorten voortgezet onderwijs

Het kiezen tussen al deze scholen

De leerlingen leggen hun

gegeven. Vaak zijn dit grote

is een kwestie van voorkeur. Of

eindexamen gewoon in

gebouwen met veel leerlingen en

je kind nu naar een openbare of

het Nederlands af. Zij

veel leraren.

bijzondere havo wil, dat mag hij

krijgen een regulier vwo-,

• Smalle scholengemeenschappen.

of zij helemaal zelf weten. Zolang

havo- of vmbo-diploma,

Hier worden een aantal, maar

het onderwijsniveau maar over-

plus een certificaat

niet alle soorten, onderwijs

eenkomt met het advies van de

waaruit hun extra

gegeven. Bijvoorbeeld alleen

basisschool. En het is natuurlijk

competentie blijkt.

vmbo of alleen havo en vwo.

superfijn dat er zoveel keus is.

• Categoriale scholen. Eén school-

Hierdoor kan je kind naar een

Goed, nu weet je alles

soort op één school. Bijvoorbeeld

school op zijn niveau die helemaal

over de vier voortgezet

alleen gymnasium of alleen

bij hem of haar past.

onderwijs-niveaus. En

vmbo-t. Vaak kleine scholen, waar

over de bijzondere vor-

iedereen elkaar kent.

Specialiteitscholen

14

men van elk van deze niveaus. Dan wil je waar-

Aan je kind en jou te beslissen bij

• Leerlingen op een techna-

schijnlijk ook nog wel het

welke van al deze schoolvariaties

sium (havo of vwo-niveau) krij-

laatste beetje info weten,

jullie het beste gevoel krijgen. En

gen extra bètavakken. Vanaf de

die je kind verder kan

dan maar open dagen bezoeken

onderbouw volgen ze het (ex-

helpen bij het maken van

(pag. 20). Veel plezier (en sterkte)

tra) examenvak Onderzoeken

een goede keus...

bij de zoektocht en de beslissing! •

4MAMA|MAGAZINE

FOTOGRAFIE DONNA DE WILDE BRONNEN KIJKOPONDERWIJS.NL, NATIONALEONDERWIJSGIDS.NL

Z

o, hebben we alle reguliere

Profile for 4MamaMagazine

4MamaMagazine #Middelbare School-Special  

Een special over alles wat je wilt weten als je kind naar de brugklas gaat. Vol handige informatie & inspiratie op het gebied van schoolkeuz...

4MamaMagazine #Middelbare School-Special  

Een special over alles wat je wilt weten als je kind naar de brugklas gaat. Vol handige informatie & inspiratie op het gebied van schoolkeuz...

Advertisement