Page 1

Prosjekthefte

Fritt val Nynorsk

4H Norge


2 Fritt val


4H-medlem ..........................................................................................4 Om prosjektet ......................................................................................5 Kven bør bruke dette heftet? ............................................................5 Studiestøtte ......................................................................................6 Søknad om godkjenning ...................................................................6 Prosjektsøknad .................................................................................7 Budsjett ..............................................................................................12

Innhald

Innhald .................................................................................................3

Arbeidssider .......................................................................................13 Klubbaktivitet .....................................................................................22 Rekneskap .........................................................................................23 Rapport ..............................................................................................24 Utstilling .............................................................................................26

© 4H Norge

Opplag: 2000

Design: Løwehjerte

Postboks 113

Utgivelsesår: 1986

Tekst: Sølvi Egner-Kaupang

2026 Skjetten

Revidert: 2010

Foto: Ingrid Bardal

www.4h.no

Trykkeri: BK Grafisk

e-post: 4hnorge@4h.no

ISBN: 978-82-7348-211-2

4H Norge 3


4H-medlem

Namn ............................................................................................................... Adresse ........................................................................................................... Fødd ................................................ Telefon .................................................. E-post .............................................................................................................. 4H-klubb ..........................................................................................................

Leiar i 4H-klubben ........................................................................................... Telefon ..............................................E-post ...................................................

KlubbrĂĽdgjevar ................................................................................................ Telefon ..............................................E-post ...................................................

Prosjektrettleiar................................................................................................. Telefon ..............................................E-post ...................................................

Andre som kan hjelpe meg med prosjektet .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

4 Fritt val


Dette heftet er for deg som ynskjer å lage ditt eige prosjekt. Det er ein fordel at du er eldre junior eller senior og har gjennomført nokon 4H-prosjekt tidligare, slik at du kjenner måten å arbeide på i eit 4H-prosjekt. Du har valt å utarbeide ditt eige 4H-prosjekt. Det er spennande og kreativt! Å lage eit eige 4H-prosjekt gjev andre og fleire utfordringar enn eit prosjekt med ferdiglaga prosjekthefte. Når du utarbeider prosjektet ditt, kan du tenkje på korleis du brukar dei fire H-ane i prosjektet: Hode – Hjarte – Hender – Helse

Val av emne Når du skal velje tema/emne for 4H-prosjektet, er det berre fantasien som sett grenser. Men krava må vere i tråd med 4H sine verdiar. Gode og nyskapende prosjektsøknader (godkjende) ynskjer 4H Norge kopi av. Send den på e-post til 4hnorge@4h.no og skriv «Fritt val-prosjektidé» i emnefeltet.

Prosjektrettleiar Når du skal gjennomføre ditt eige prosjekt, kan det være en idé å ha en prosjektrettleiar som kan hjelpe deg. Tenk etter om du kjenne nokon som er interessert i det emnet du har valt som 4H-prosjekt. Det kan til dømes vere ein 4H-ar som har hatt eit liknande prosjekt tidlegare, eller ein person med yrke eller hobby som passar. Finn du ingen sjølv, kan du be klubbrådgjevaren din om hjelp. Det finnast kanskje også andre organisasjonar som arbeider med det emnet du har valt, og som kan skaffe deg hjelp.

Fagstoff

Om prosjektet

Kven bør bruke dette heftet?

Dette heftet inneheld ikkje noko fagstoff, det må du finne andre stader, til dømes på internett eller på biblioteket.

Arbeide saman Å gjennomføre 4H-prosjektet saman med andre gjer at arbeidet blir meir moro, og resultatet blir ofte betre. I gruppa kan de vere til støtte for kvarandre når der står fast eller arbeidet går tungt. Når fleire skal arbeide saman, er det viktig at de på førehand har laga ein felles plan. I planen må de bli samde om kvar, når og kor ofte de vil møtast og fordele arbeidsoppgåver slik at alle er like mykje med, og at alle kan yte ut frå eigne føresetnader.

4H Norge 5


Studiestøtte

i samband med prosjektet ditt. Hugs kvitteringar (vedlegg). • Lage rapport.

Er de fleire som vil arbeide med det samme prosjektet,

• Formidle (fortelle, demonstrere, lage ein aktivitet el.)

kan det vere nyttig å lage ein studiering.

til 4H-klubben din eller andre om noko du har arbeida

4H er medlem i Studieforbundet natur og miljø. Her kan

med. Husk å få underskrift fra klubbrådgjevar eller

de få støtte til å gjennomføre 4H-prosjekt og til å skipe

annan ansvarleg som var tilstade.

til kurs.

• Lage utstilling om prosjektet ditt på haustfesten.

De får støtte dersom de - er minst 5 deltakarar over 14 år - følgjer ein studieplan på minimum 12 klokketimer. Nesten alle 4H-prosjekta har godkjente studieplanar som står i hefta, men sidan du har valt å lage ditt eige 4H-prosjekt, må du lage ein ny studieplan som du får godkjent. Korleis du gjer dette, finn du på nettsidene til Studieforbundet natur og miljø: www.naturogmiljo. no. Studieforbundet tilbyr og mange godkjente studieplanar frå andre organisasjonar, kanskje du kan bruke ein av dei?

Søknad om godkjenning Før du kan starte arbeidet, må du fylle ut ein søknad om godkjenning av 4H-prosjektet. Eit av punkta i søknaden er at du sjølv skal sette opp krav til 4H-prosjektet. Hugs å ta tenkje over korleis det er der du bur og om det er høve å gjennomføre det du ynskjer. Prosjektrettleiar eller klubbrådgjevar må godkjenne prosjektet ditt. Frist for dette er 1. mars, hvis ikkje anna er avtala. Klubbrådgjevaren har kanskje framlegg til endringar eller tilleggskrav for at prosjektet skal bli godkjent. Hugs at klubbrådgjevar eller prosjektrettleiar skal skrive under på om 4H-prosjektet er godkjent eller ikkje før du startar arbeidet.

Felles for alle: • Lage avtale med føresette og den/dei du eventuelt samarbeidar med. • Lage plan for arbeidet ditt. • Lage logg/arbeidssider undervegs i arbeidet. Skriv litt om kva du gjer kvar gong du arbeider med prosjektet. Det er lov å sette inn bilder, teikne osb. Det er du som avgjer! • Seniorar skal sette opp eit budsjett for prosjektet. • Føre rekneskap over inntekter og utgifter du har

6 Fritt val

Er det ingen i klubben som kan hjelpe deg, kan du kontakte 4H-kontoret i fylket for å få hjelp.


Prosjektsøknad Kva skal du gjere? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Kva er målet med prosjektet (kva skal du lære)? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Korleis skal du gjennomføre prosjektet? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Kor lang tid reknar du med å bruke på prosjektet? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Kva fagstoff skal du bruke? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Kven skal du få hjelp av (prosjektrettleiarar, andre)? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Kva har du tenkt å gjere som klubbaktivitet? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 7


Kva er krava dine til prosjektet? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Er det annan informasjon om prosjektet det er viktig å få med? ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

Stad: ..................................................................................... Dato: ....................................................................................... Namn: ....................................................................................................................................................................................... Fødd: ......................................................................................................................................................................................... Adresse: .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... Telefon: ................................................................................. E-post: .................................................................................... 4H-klubb: ................................................................................................................................................................................

Svar på søknad om godkjenning Søknaden er godkjent

ikke godkjent

Kommentar: ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Stad: ..................................................................................... Dato: ....................................................................................... Underskrift klubbrådgjevar/prosjektrettleiar: ........................................................................................................................

8 Fritt val


sette. Avtala skal stadfeste prosjektvalet ditt og fortelje kva du skal gjere og kva dine føresette skal hjelpe til med i samband med prosjektet. Tenk gjennom kven som skal hjelpe deg, korleis du skal skaffe det du treng, når og kvar du skal jobbe med prosjektet osb. Dersom du skal gjennomføre prosjektet saman med andre 4H-arar, har eige prosjektrettleiar eller skal låne/leige utstyr av nokon bør du og skrive ein avtale med dei. Denne avtala må innehalde kva dei enkelte skal hjelpe til med og kva du skal gjere i gjengjeld.

Avtale med føresette 4H-medlem .................................................................................................... skal gjennomføre 4H-prosjektet ....................................................................

Avtalar

Før du byrjar å jobbe med prosjektet ditt skal du skrive ei avtale med dine føre-

Dette har vi blitt einige om ............................................................................. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Stad ................................................. Dato ................................................... 4H-medlem ................................... Føresette ................................................

Avtale om samarbeid 4H-medlem .................................................................................................... skal gjennomføre 4H-prosjektet .................................................................... Eg skal arbeide saman med: ......................... ............................................... Vi skal arbeide saman om: ............................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

Stad .......................................................... Dato .......................................... 4H-medlem ..................................Samarbeidspartnar(ar) .............................

4H Norge 9


Plan

A e pros ekt startar med e n p an I p anen skr v du kva og kor e s du har tenkt å g ennomføre pros ektet Etter kvart som du obbar v du kansk e oppdage at t ng kk e går he t s k du hadde p an agt Det g er ngent ng! .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ...............................................................................................................................

E n p an ska g e svar på desse spørsmå a • Kv o va e du de e p os ek e ? • Kva må ynsk e du å nå? • Kva ska du g e e nå og kva ? • Ska du a be de saman med noen? Kven? Ko e s? Hugs av a e • Ska du å h e p av nokon? Ev kven? Hugs av a e • Ko e s ska du ska e deg u s y og ma e e ? • Nå ska du s a e og avs u e p os ek e ?

.................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..................................................................................................................................

10 Fritt val


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 11


Budsjett

- berre for seniorar

I planen skreiv du kva du har tenkt å gjere, i budsjettet skal du berekne inntekter og utgifter i prosjektet. Eit budsjett heng nøye saman med planen, fordi du sjeldan kan gjennomføre eit prosjekt utan at det kostar noko. Det bør vere eit mål at budsjettet går minst i null, dvs. at inntekter og utgifter er like store, men det beste er om du budsjetterer med overskot, dvs. at inntektene er større enn utgiftene.

Tekst (aktivitet)

Inntekt

Utgift

Eit budsjett skal gje oss svar på desse

Sum

spørsmåla: • Kor mykje pengar trur du at du kjem til å

Resultat (sum inntekter ÷ sum utgifter)

bruke på prosjektet? • Kor mykje penger trur du at du kjem til å tjene på prosjektet? • Kva skal du bruke

Kommentarar til budsjettet: ...................................................................................................................................

pengane brukes til? • Kvar skal pengane komme frå?

................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

12 Fritt val


Arbeidssider

Arbe dss dene er e dagbok for det arbe det du g er pros ektet Treng du me r p ass enn det som er satt av her kan du bruke e e gen bok perm e Det er urt å skr ve tt på arbe dss dene kvar gong du har obba med pros ektet Det g ør det ettare å skr ve rapport førebu k ubbakt v tet og age utst

ng t

haustfesten Når du har obba med pros ektet bør du age e n ten ogg som forte : • kva du har g ort • kvar du har obba • kor e s det g ekk Det er urt å skr ve datoar når du skr v ogg for då er det ettare å finne t bake

.................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ...............................................................................................................................

• Du kan sk ve e kne e e

me nn b de

b e a u k pp o • Ha du vo e på ku s

...............................................................................................................................

mø e e e u a

...............................................................................................................................

p os ek e bø du

...............................................................................................................................

sk ve

samband med om de

Kansk e du ha e

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................. ...............................................................................................................................

p og am du kan egge ved? • Sk v

om e a nga du

g e deg unde vegs • No e deg ng du syns e

...............................................................................................................................

v k g å hugse

............................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ..................................................................................................................................

4H Norge 13


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

14 Fritt val


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 15


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

16 Fritt val


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 17


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

18 Fritt val


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 19


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

20 Fritt val


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 21


Klubbaktivitet

Målet med klubbaktiviteten er at andre 4H-arar skal sjå kva prosjektet ditt handlar om. Når du planlegg klubbaktiviteten bør du tenkje på mottoet til 4H: ”Å lære ved å gjere”. Dei du har klubbaktiviteten for, får eit bedre inntrykk av prosjektet dersom dei får lov til å delta. Slik planlegg eg å gjennomføre klubbaktiviteten: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Korleis gjekk det? Gjekk alt som planlagt? .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

........................................................................har gjennomført klubbaktivitet. Stad .......................................................Dato......................................................... Underskrift .............................................................................................................

22 Fritt val


Rekneskap

Rekneskapen skal vise kva inntekter og utgifter du faktisk har hatt i prosjektet. Det er lurt å føre rekneskapen etter kvart som pengar kjem inn eller går ut. Du bør dokumentere både inntektene og utgiftene med bilag (t.d. kvitteringar). Desse nummererer du og setter nummeret i kolonnen ”vedlegg”. Bilaga skal du ta vare på anten ved å stifte dei inn i prosjektheftet, eller sette dei inn i ei eigen arbeidsbok eller perm. Dato

Tekst (aktivitet)

Vedlegg

Inntekt

Utgift

Ein rekneskap skal

Sum

Overskot/underskot (sum inntekter ÷ sum utgifter)

gje oss svar på desse spørsmåla: • Kor mykje pengar har du brukt?

Kommentar til rekneskapen: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

• Kor mykje pengar har du tent? • Kva er pengane brukt til? • Kvar har pengane kome frå?

............................................................................................................................ ............................................................................................................................

4H Norge 23


Rapport

Når du er ferdig med 4H-prosjektet ditt skal du skrive ein rapport. Ein rapport er ei oppsummering av arbeidet du har gjort i prosjektet. Hugs å få med det viktigaste, nemleg at du kom i mål og kva endringar du gjorde i forhold til planen. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Ein rapport skal gje svar

..................................................................................................................................

på desse spørsmåla: • Kva har gått greit? • Kva har ikkje gått greit? • Gjorde du endringar i forhold til planen?

.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

I så fall kva? • Kva lærte du? • Kva bøker og anna hjelpemateriell har du brukt?

.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

• Vil du råde andre til å velge dette prosjektet?

..................................................................................................................................

I så fall kvifor?

.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

24 Fritt val


............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

4H Norge 25


Utstilling Utstillinga bør og planleggast: • Kva gjenstander skal du stille ut? • Har du laga noko som skal visast fram? • Skal du skrive ut bilete? • Skal du lage plakatar? • Finn ut på førehand kor stor plass du har til å bruke!

26 Fritt val

Utstillinga er den siste delen av prosjektet. Den skal vise kva du har jobba med og kva som vart resultatet. Her har du høve til å vise fram alt det morosame du har gjort det siste 4H-året.


krav for å bli med. I 4H kan du meine og interessere deg for det meste.

Lære ved å gjere

Medlemmene styrer

I 4H treng du ikkje vere ekspert,

I 4H er det medlemmene som styrer.

men ved arbeidsmåten «å lære ved

Styret i klubben er satt saman

å gjere», blir mange 4H-arar etter

av 4H-arar, og 4H-arane lagar

kvart ganske flinke til både det eine

sjølve årsplan for klubben sin der

og det andre. I tillegg til arbeidet med

dei avgjerd klubbens aktivitetar.

4H-prosjektet får 4H-arane lære mykje

Medlemmene velgjer og ein eller

om møteleiing og organisasjonsarbeid.

fleire vaksne klubbrådgjevarar som

4H-arar er med på turar i skog og

gjev råd og hjelp til styret og dei

mark, tevlingsdagar, volleyballkampar,

andre i klubben. 4H tilbyr kurs i

hyggekveldar, teaterarbeid og mykje

leiartrening og organisasjonsarbeid.

meir.

4H i Noreg 4H Norge er ein stor og aktiv organisasjon med 4H-klubbar i alle fylke. 4H-kontoret i fylket finn du på alle Fylkesmannens landbruksavdelingar.

4H-prosjekt Som 4H-medlem veljer du eit praktisk 4H-prosjekt som du arbeider med gjennom heile året. 4H-prosjektet har en skrivedel og en gjeredel. Gjennom arbeidet med 4H-prosjektet lærer du mykje nytt. Det er mange ulike praktiske 4H-prosjekt å velje mellom, slik at alle skal kunen finne eit emne som passar.

Mål Målsettinga til 4H blir målbore i 4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli ein ungdom med klart Hovud, varmt Hjarte, flinke Hender og god Helse.

Dette er 4H

Medlemmane i ein 4H-klubb er mellom 10 og 25 år, og det blir ikkje stilt spesielle

Leir er topp Kvart år får du som 4H-medlem tilbod om å vere med på leir: Aspirantleir for dei yngste, og fylkesleir og lands- eller nordisk leir for dei eldste. Dei som har vore på leir ein gong og oppdagar leirlivet i 4H, reiser på leir år etter år.

4H Norge 27


ISBN: 978-82-348-211-2 ISBN: 978-82-7348-211-2

Fritt Val (nynorsk)  

4H-prosjekthefte

Fritt Val (nynorsk)  

4H-prosjekthefte