__MAIN_TEXT__

Page 1

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ 92% (απόςβεςθ απ’ τον πρώτο χρόνο) Διάρκεια ηωισ ζωσ 12 χρόνια ι 50.000ώρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ Γραπτι εγγφθςθ από 3 – 10 ζτθ (αναλόγωσ τφπου και καταςκευαςτι)

Καλφτερθ ποιότθτα φωτιςμοφ με άμεςθ απόκριςθ Εξαιρετικι αντοχι ςε κρφο και υγραςία Αντοχι ςε δονιςεισ και χτυπιματα Μθδενικι ςυντιρθςθ


Πςο περιςςότερα τα Watt τόςο μεγαλφτερθ ι φωτεινότθτα του λαμπτιρα Οι λαμπτιρεσ Led μποροφν να χρθςιμοποιοφν ελάχιςτο ρεφμα (-92%) και να αποδίδουν τθν ίδια φωτεινότθτα αφοφ ζχουν πολφ μικρότερεσ απϊλειεσ ςε κερμότθτα από όλουσ τουσ άλλουσ εκπζμποντασ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ακτινοβολίασ τουσ ςτο ορατό φάςμα

Το κόςτοσ για τθν αντικατάςταςθ των λαμπτιρων με νζουσ τφπου LED είναι μεγάλο Οι λαμπτιρεσ LED επιφζρουν οικονομία ζωσ 92% για τθν ίδια φωτεινότθτα και ϊρεσ χριςθσ. Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ είναι ςυνικωσ μικρότερο από το κόςτοσ τθσ ετιςια εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ.

Οι λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ζχουν κακι αιςκθτικι και βγαίνουν μόνο ςε παράξενα ςχζδια Οι ςφγχρονοι λαμπτιρεσ led βγαίνουν ςε διάφορα ςχζδια και χρϊματα ενϊ υπάρχουν και ςχζδια με εμφάνιςθ ίδια με αυτι των κλαςςικϊν γλόμπων

Οι λαμπτιρεσ LED δεν ςυνεργάηονται με dimmer H εξελιγμζνοι λαμπτιρεσ LED μποροφνε να ρυκμίηουν τθν φωτεινότθτά τουσ κανονικά ακόμθ και ςτα 220V χωρίσ κανζνα πρόβλθμα ενϊ επιπλζον υπάρχει και θ δυνατότθτα αλλαγισ του χρϊματόσ τουσ.


Δεδομζνα γφρω από τον φωτιςμό με LED: - Εκτιμϊμενο μερίδιο αγοράσ μζχρι το 2020 -Ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ 30% -Ετιςια εξοικονόμθςθ 15 εκατ. $ -Μείωςθ εκπομπϊν αερίου του κερμοκθπίου

60%

246 εκατ. mt

ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΩΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟ΢Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ

70% LED

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

53% LED

ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ


H Ιαπωνία αλλά και θ Ευρώπθ είναι από τουσ πρωτοπόρουσ ςτθν απορρόφθςθ των LED παγκοςμίωσ.


Γιατί προςφζρουν ζωσ 85% οικονομία Φωτεινότθτα

(lm/Watt)

LED 200 ΛΑΜΡΤΗ΢ΕΣ ΦΘΟ΢ΙΟΥ 60-100 ΛΑΜΡΤΗ΢. ΡΥ΢ΑΚΤΩΣΕΩΣ 10-20

Ζνασ λαμπτιρασ LED καταναλώνει ζωσ 70% λιγότερθ ενζργεια από μια λάμπα φκορίου και ζωσ 85% λιγότερο από μια λάμπα πυρακτώςεωσ


Γιατί ζχουν μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ 1

40

1

4 Οι λαμπτιρεσ LED δθμιουργοφν λιγότερα απορρίμματα ςτο περιβάλλον και απαιτοφν μθδενικι* ςυντιρθςθ.

* Ζνασ λαμπτιρασ LED μπορεί να ζχει διάρκεια ηωισ ζωσ και 50.000 ώρεσ λειτουργίασ ι ςχεδόν 10 χρόνια λειτουργίασ.


Γιατί ζχουν καλφτερο φωτιςμό -Η χριςθ των λαμπτιρων LED εκπζμπει περιςςότερο φώσ κοντά ςτο ανκρωπίνωσ ορατό φάςμα, με ςτακερι φωτεινότθτα. (απϊλεια φωτεινότθτασ λιγότερο από 5% ςε 50.000 ϊρεσ λειτουργίασ, μθδενικι ςυγκριτικά με το 30% των λαμπτιρων φκοριςμοφ) - Λόγω τθσ φφςθσ του LED, το φϊσ που εκπζμπει είναι γραμμικό και δεν απαιτείται θ χριςθ ανακλαςτικών για τθν κατεφκυνςθ τθσ δζςμθσ φωτόσ -Υπάρχει θ δυνατότθτα προςαρμογισ του φωτόσ τόςο ωσ προσ τθν ζνταςθ, όςο και ωσ προσ τθν κερμοκραςία, κακιςτϊντασ το, ιδανικό για κάκε εφαρμογι. (Dimmable με δυνατότθτα επιλογισ 2700 – 6000 Κelvin)


Γιατί αντζχουν ςε δονιςεισ, κραδαςμοφσ, μεταβολζσ τάςθσ, χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και υγραςία -Τα Led δεν χρθςιμοποιοφν γυαλί για τθν καταςκευι τουσ και ζχουν μεγάλθ ανοχι ςε κραδαςμοφσ ι χτυπιματα -Αντζχουν ςε διακυμάνςεισ τάςθσ και κφκλουσ On/Off -Αποδίδουν άμεςα τθν μζγιςτθ φωτεινότθτα. -Δεν επιβαρφνουν με επιπλζον κερμότθτα τον χώρο (μειωμζνο ψυκτικό φορτίο) -Ζχουν πλιρθ ςυμμόρφωςθ ςτα αυςτθρότερα διεκνισ πρότυπα αςφαλείασ και RoHS (ςε αντίκεςθ με τουσ λαμπτ. φκοριςμοφ που περιζχουν ίχνθ υδραργφρου) - Ζχουν μεγάλθ αντοχι ςε εξωτερικζσ ςυνκικεσ όπωσ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και υγραςία χωρίσ να επθρεάηεται θ απόδοςι τουσ


Γιατί ζχουν μικρότερο κόςτοσ λειτουργίασ -Με απλά μακθματικά θ εξοικονόμθςθ που προςφζρει ζνασ λαμπτιρασ LED αποςβζνει τθν επζνδυςθ τθσ αγοράσ του ςε λιγότερο από 1 χρόνο!!!

1 λαμπ. πυρακτώςεωσ καταναλώνει όςο 7 λαμπτιρεσ LED 1 λαμπ. φκοριςμοφ καταναλώνει όςο 3 λαμπτιρεσ LED


Γιατί ζχουν μικρότερο κόςτοσ λειτουργίασ -Με απλά μακθματικά θ εξοικονόμθςθ που προςφζρει ζνασ λαμπτιρασ LED αποςβζνει τθν επζνδυςθ τθσ αγοράσ του ςε λιγότερο από 1 χρόνο!!!

Ζςτω για φωτιςτικά ςϊματα 66W (φκορίου) με αντικατάςταςθ από LED ίδιασ φωτεινότθτασ 19W με 16h χριςθ 310 θμζρεσ και κόςτοσ 0,17€/kwh Η εξοικονόμθςθ που προκφπτει κα είναι 70-19 = 47W x 16h x 310 x 0.17€/kwh

39,63€ εξοικονόμθςθ το χρόνο για 1 μόνο λάμπα!!! Για ζνα κόςτοσ προμικειασ με εγκατάςταςθ κοντά ςτα 31€ ανά λάμπα κα είχαμε

απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ ςε 9 μινεσ


Γιατί προςφζρουμε τισ πιο αξιόπιςτεσ λφςθσ από τθν Ελλθνικι και ξζνθ αγορά ςτθν καλφτερθ τιμι! Διακζτουμε δυνατότθτα καταςκευισ LED boards βάςθ των διαςτάςεων των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςε εμπορικζσ και βιομθχανικζσ With Hellenic εφαρμογζσ ….ακόμθ και λίγα τεμάχια intelligence

Προτείνουμε υπεφκυνα, μετά από μελζτθ, τθν επιλογι των κατάλλθλων φωτιςτικϊν ςωμάτων, βάςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του χϊρου και τθσ χριςθσ του φωτιςμοφ


Συνεργαηόμαςτε με τισ πιο αξιόπιςτεσ εταιρίεσ καταςκευισ LED


Γιατί διακζτουμε τθν ςωςτι λάμπα για κάκε εφαρμογι, αντικακιςτϊντασ πλιρωσ όλουσ τουσ παλιοφσ ςασ λαμπτιρεσ, με οικονομικότερουσ και φωτεινότερουσ LED

Αντικατάςταςθ Σωλινων φκορίου Μικοσ: 60 – 200cm (δυνατότθτα ζωσ 300cm) Dimmable: Yes Kelvin: 3000-4000-6000Ko Σροφοδοςία:230V

Αντικατάςταςθ PL Διάμετροσ: 35-160cm Dimmable: Yes Kelvin: 3000-4000-6000Ko Σροφοδοςία:230V


Αντικατάςταςθ κλαςςικών λαμπτιρων με LED

Κρυφόσ φωτιςμόσ και διακόςμθςθ χώρων

΢ε διάφορα Watt, ςχιματα και Kelvin Σροφοδοςία:230V Dimmable

΢ε διάφορα Watt, ςχιματα , χρϊματα και Kelvin. Dimmable


Γιατί παρζχουμε εγγφθςθ 100% επιςτροφισ των χρθμάτων ςασ. Εγγυοφμαςτε για τθν απόςβεςθ των χρθμάτων ςασ, με τθν ίδια ποιότθτα φωτόσ ι καλφτερθ από αυτι που είχατε πριν τθν αντικατάςταςθ, και αναβάκμιςθ του φωτιςμοφ ςασ, με λαμπτιρεσ LED.


Η ζξυπνθ διαχείριςθ φωτιςμοφ και τα οφζλθ τθσ Τα οφζλθ από τθν χριςθ φωτιςτικών δρόμου με λάμπεσ LED και ζξυπνο ζλεγχο είναι πολλαπλά ενώ θ απόςβεςθ μιασ τζτοιασ επζνδυςθσ είναι δφςκολο εκτιμθκεί οικονομικά πλιρωσ. Σε πολλζσ περιπτώςεισ είναι ακόμθ και ςτον χρόνο επάνω ενώ κάποια οφζλθ του όπωσ το αίςκθμα αςφάλειασ, θ καλφτερθ ορατότθτα, θ μεγαλφτερθ αξιοπιςτία, είναι δφςκολο να υπολογιςτοφν ςε αξία


Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Οι προθγμζνοι λαμπτιρεσ φωτιςμοφ δρόμου, χρθςιμοποιοφν το μιςό τθσ ενζργεια των παραδοςιακϊν λαμπτιρων νατρίου υψθλισ πίεςθσ (HPS) λαμπτιρεσ, μειϊνοντασ τουσ λογαριαςμοφσ κοινισ ωφελείασ τθσ πόλθσ. Σα LED ζχουν μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ και είναι πιο ανκεκτικά μειϊνοντασ το κόςτοσ ςυντιρθςθσ (ςε υλικό και εργαςία). Πόλεισ που επενδφουν ςε φωτιςμό νζασ τεχνολογίασ ανακαλφπτουν ότι θ εξοικονόμθςθ αρχίςει αμζςωσ και τα μακροπρόκεςμα οφζλθ υπερτεροφν ςαφϊσ από το αρχικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ.


Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Σα φωτιςτικά Led ζχουν ςχεδόν τθν διπλάςια διάρκεια ηωισ από τουσ λαμπτιρεσ HPS (50Κh VS 25Kh) και αποδίδουν τθν ίδια φωτεινότθτα (25.000 lumen) με τα μιςά Watt (170W VS 250W) Lifespan (h)

HPS

Lumen Watt

LED 0

20

40

60


Δθμόςια αςφάλεια Ζρευνεσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο και αλλοφ αποδεικνφουν ότι θ βελτίωςθ του φωτιςμοφ των δρόμων ςυνδζεται με τθν πτϊςθ των ποςοςτϊν εγκλθματικότθτασ. Η εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθν αποτροπι και μόνο τθσ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ υπερζβαινε το κόςτοσ εγκατάςταςθσ του φωτιςμοφ από τον πρϊτο κιόλασ χρόνο ςτισ περιοχζσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Επιπλζον ο φωτιςμόσ LED προςφζρει βελτιωμζνθ κατανομι φωτόσ και φϊσ αντίςτοιχο με αυτό τθσ θμζρασ, αντί του κίτρινου φωτόσ των λαμπτιρων Νατρίου...


Δθμόςια αςφάλεια Ζτςι οδθγοί και πεηοί ζχουν καλφτερθ ορατότθτα και αυξθμζνο αίςκθμα αςφάλειασ! Ενϊ και θ κάλυψθ από τισ κάμερεσ αςφαλείασ είναι βελτιωμζνθ λόγο τισ καλφτερθσ απόδοςθσ και κοντράςτ των χρωμάτων κακϊσ και τισ λιγότερεσ ςκιζσ. Επιπλζον ο προςαρμοηόμενοσ φωτιςμόσ επιτρζπει μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ χάρθ ςτουσ αιςκθτιρεσ κίνθςθσ που διακζτει μειϊνοντασ των φωτιςμό τισ ϊρεσ και ςτα ςθμεία που δεν υπάρχει κίνθςθ ενϊ βοθκάει και το προςωπικό αςφαλείασ να επικεντρϊνει τθν προςοχι του εκεί όπου χρειάηεται.


Δθμόςια αςφάλεια Θεαματικι ιταν θ μείωςθ ςτα εγκλιματα δρόμου όπωσ κλοπζσ αυτοκινιτων και καταςτθμάτων με τθν βελτίωςθ του φωτιςμοφ ςε «προβλθματικζσ» περιοχζσ.

Σο λευκό χρώμα θμζρασ των λαμπτιρων LED αποδίδει πιο πιςτά τα χρώματα ςυγκριτικά με το κίτρινο χρώμα των λαμπτιρων νατρίου, βελτιώνοντασ τθν ορατότθτα οδθγών και πεηών, μειώνοντασ τθν πικανότθτα ατυχθμάτων


Ρεριβαλλοντικά οφζλθ Επιπροςκζτωσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κατά ςυνζπεια τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 τα προθγμζνα φϊτα δρόμου LED ςυμβάλουν ςτθ διατιρθςθ του ςκοτεινοφ ουρανοφ (μείωςθ φωτορφπανςθσ) ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτθν παρουςίαςθ αρχαίων μνθμείων ι για τθν παρατιρθςθ ουράνιων ςωμάτων. Ιςχφει ιδιαίτερα με τισ λφςεισ φωτιςμοφ μεταβλθτισ ζνταςθσ που με τθν χριςθ ζξυπνων αιςκθτιρων φωτόσ και κίνθςθσ, τα φϊτα μειϊνουν τθν ζνταςι τουσ ι ςβινουν αυτόματα όταν οι δρόμοι είναι άδειοι ι ο ουρανόσ αρκετά φωτεινόσ.


Ρεριβαλλοντικά οφζλθ

Δορυφορικόσ χάρτθσ φωτορφπανςθσ ςτθν Ελλάδα


Μείωςθ φορτίου Οποιαδιποτε λφςθ φωτιςμοφ που μπορεί να βοθκιςει ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ κατά τισ περιόδουσ αιχμισ μπορεί να βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ βυκιςμάτων τθσ τάςθσ και διακοπϊν του ρεφματοσ, απαλλάςςοντασ από το κόςτοσ και τουσ κινδφνουσ που αυτό ςυνεπάγεται. Οι αιςκθτιρεσ φωτόσ και ο χρονοπρογραμματιςμόσ αποτρζπουν το άναμμα των φωτϊν κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ, εξαλείφοντασ τισ ςπατάλεσ, χωρίσ καμία επίπτωςθ ςτον φωτιςμό των οδϊν. Ενϊ ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ είναι δυνατι θ κατ’ επιλογι διακοπι ανάλογα με τισ προτεραιότθτεσ.


Μείωςθ φορτίου Η μείωςθ τθσ ςπατάλθσ ρεφματοσ αλλά και θ δυνατότθτα τθσ online διαχείριςθ του φορτίου του φωτιςμοφ επιφζρει εκτόσ από οικονομία και μεγαλφτερθ αξιοπιςτία ςτο θλεκτρικό δίκτυο επιτρζποντασ τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων του.


Ζλεγχοσ οδικοφ και δθμοτικοφ φωτιςμοφ

Ο ζξυπνοσ ζλεγχοσ επιτρζπει τον αυτόνομο ζλεγχο ανά φωτιςτικό ι ανά ομάδεσ φωτιςτικϊν επιτρζποντασ των χειριςμό τουσ ςε ηϊνεσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε φωτιςτικό από οποιονδιποτε καταςκευαςτι, ενϊ είναι ςχεδιαςμζνο για να μεγιςτοποιεί το όφελοσ από τθν χριςθ Led φωτιςτικϊν εκμεταλλευόμενο τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ (όπωσ τθν ρυκμιηόμενθ φωτεινότθτα και instant on/off ) για επιπλζον εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ταχφτερθ απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ και επιπρόςκετθ αξία για τον πελάτθ με άμεςθ πλθροφόρθςθ τισ κατανάλωςθσ – εξοικονόμθςθσ που ζχει κακϊσ και πλθροφόρθςθ για βλάβεσ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ ι του φωτιςμοφ.


Ζλεγχοσ οδικοφ και δθμοτικοφ φωτιςμοφ Ουέλη

Χαρακτηριστικά

• Έηνηκα πξνο εγθαηάζηαζε. Η ηνπνζέηεζε ηωλ ειεγθηώλ γίλεηαη κέζα ζηα πθηζηάκελα θωηηζηηθά • Οηθνλνκηθή θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε πιήξωο αζύξκαηε • Εμνηθνλνκήζηε ελεξγεία θαη κεηώζηε ηελ θαηαλάιωζε. Ρπζκηδόκελνο θωηηζκόο κε κεηαβαιιόκελε έληαζε • Αλεμάξηεηνο έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηνπ θωηηζκνύ κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε ζπγθεληξωηηθό ζύζηεκα ειέγρνπ. • Γιηηώζηε ζε θόζηνο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ κε απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη ηωλ παξακέηξωλ ιεηηνπξγίαο • Σπκβαηό κε θωηηζηηθά όιωλ ηωλ θαηαζθεπαζηώλ. • Plug & Play

• Αζύξκαηνο έιεγρνο ηωλ παξακέηξωλ ιεηηνπξγίαο θαη πξνγξακκαηηζκόο κέζω (GSM, Wi-fi, Zigbee, 868Mhz) • Αδηάβξνρε ζπζθεπαζία IP67 • Dimming control κε PWM ή DALI • Δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο • Τν αζύξκαην δίθηπν κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη πιεξνθνξίεο από άιινπο αηζζεηήξεο (όπωο κεηεωξνινγηθνύο ζηαζκνύο) πέξα από ηα δεδνκέλα δηαρείξηζεο ηνπ θωηηζκνύ. • Έμππλνη ειεγθηέο ιεηηνπξγνύλ θαη αλεμάξηεηα ηνλ θάζε θόκβν βάζε ηηο ξύζκηζήο ηνπο • Δηαρείξηζε ηνπ θωηηζκνύ βάζε αηζζεηήξωλ θωηόο ή ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ • Σπκβαηό κε ηα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θωηηζκνύ πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηα δηεζλή standards.


Ραραδείγματα εφαρμογών Η ζξυπνθ διαχείριςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο του φωτιςμοφ των δρόμων παρζχοντασ πλιρθσ ζλεγχο ςε όλο το δίκτυο φωτιςμοφ για κάκε κόμβο – ςθμείο ελζγχου. Θα ζχετε λεπτομερι πλθροφόρθςθ για κάκε φωτιςτικό ςε οποιοδιποτε ςθμείο, οποιαδιποτε ςτιγμι. Ο ζλεγχοσ μπορεί να γίνεται ξεχωριςτά από κάκε ςφςτθμα κεντρικοφ ελζγχου ϊσ “ανεξάρτθτοσ” ςε:

• Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ • Parking • ΢χολεία και πάρκα • Ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ (βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ) Με το ςφςτθμά μασ ζχουμε τθν δυνατότθτα για: • Αςφρματθ ρφκμιςθσ των εντολών και νζων παραμζτρων -online • Δεν απαιτείται νζα καλωδίωςθ!!! • Η εγκατάςταςθ μπορεί να λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτθ ι ελεγχόμενθ μζςω του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου. Η λειτουργία On/Off των λαμπτιρων μπορεί να ρυκμίηεται από τον αιςκθτιρα φωτόσ/ κίνθςθσ ι/και με χρονοπρόγραμμα


Ραραδείγματα εφαρμογών Η ζξυπνθ διαχείριςθ φωτιςμοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο του φωτιςμοφ των δρόμων παρζχοντασ πλιρθσ ζλεγχο ςε όλο το δίκτυο φωτιςμοφ για κάκε κόμβο – ςθμείο ελζγχου. Θα ζχετε λεπτομερι πλθροφόρθςθ για κάκε φωτιςτικό ςε οποιοδιποτε ςθμείο, οποιαδιποτε ςτιγμι. Ο ζλεγχοσ μπορεί να γίνεται ξεχωριςτά από κάκε ςφςτθμα κεντρικοφ ελζγχου ϊσ “ανεξάρτθτοσ” ςε: • Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ • Parking • ΢χολεία και πάρκα • Ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ (βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ)


Ραραδείγματα εφαρμογών Με τθν αλλαγι από το ςυμβατικό ζλεγχο (Manual ι χρονοπρόγραμμα ) πλζον ζχουμε τθν δυνατότθτα για: • Αςφρματθ ρφκμιςθσ των εντολών και νζων παραμζτρων –online μζςω του κζντρου ελζγχου • Δεν απαιτείται νζα καλωδίωςθ!!! • Η εγκατάςταςθ μπορεί να λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτθ ι ελεγχόμενθ μζςω του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου. Η λειτουργία On/Off των λαμπτιρων ρυκμίηεται ςε 3 mode: • Από τον αιςκθτιρα φωτόσ • Με ανίχνευςθ κίνθςθσ • Και/ ι με χρονοπρόγραμμα Φωτιςμόσ parking

Οδικόσ φωτιςμόσ

Βιομθχανικόσ φωτιςμόσ


Ραραδείγματα εφαρμογών Κφριεσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ ζξυπνου ελζγχου φωτιςμοφ 1. Κεντρικι διαχείριςθ του δικτφου φωτιςμοφ 13. Εξοπλιςμόσ UPS 2. Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του δικτφου φωτιςμοφ 14. Ζλεγχοσ φϊτων μζςω smartphone / tablet PC 3. On-line παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του 15. ΢τατιςτικά ςτοιχεία τθσ λειτουργίασ του δικτφου δικτφου φωτιςμοφ φωτιςμοφ 4. Αυτόματθ διαχείριςθ με βάςθ 16. Γραφικι απεικόνιςθ τθσ λειτουργίασ του δικτφου χρονοπρόγραμμα φωτιςμοφ 5. Ρφκμιςθσ του επίπεδου του φωτιςμοφ ςφμφωνα 17. Ανοικτό πρότυπο του λογιςμικοφ και υλικοφ με τθν μετροφμενθ ςτάκμθ φωτεινότθτασ του 18. ΢υμβατότθτα με κάκε καταςκευαςτι φωτιςτικϊν περιβάλλοντοσ 6. Dimming ομάδασ των φωτιςτικϊν ςωμάτων Για περιςςότερεσ λειτουργίεσ και λεπτομερείσ 7. Dimming επιμζρουσ φωτιςτικϊν χαρακτθριςτικά του ζξυπνου ςυςτιματοσ ελζγχου 8. Μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ φωτιςμοφ επικοινωνιςτε μαηί μασ 9. On-line προγραμματιςμόσ 10. Ειδοποίθςθ για βλάβθ φωτιςτικϊν 11. Ειδοποιιςεισ για ςφάλματα του ςυςτιματοσ 12. Ειδοποίθςθ ςυςκότιςθσ κόμβου


ΕΔΡΑ: Αχιλλζωσ 99Α, Ραλαιό Φάλθρο Τθλ.: 210 988 1616 – Fax: 210 988 1211

ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑ: Γοργοποτάμου 15 Ραλαιό Φάλθρο Τθλ.: 2114110801 e-mail: info@lednet.gr www.lednet.gr


ΕΔΡΑ: Αχιλλζωσ 99Α, Ραλαιό Φάλθρο Τθλ.: 210 988 1616 – Fax: 210 988 1211

ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑ: Γοργοποτάμου 15 Ραλαιό Φάλθρο Τθλ.: 2114110801 e-mail: info@lednet.gr www.lednet.gr

Profile for Lednet

Lednet παρουσίαση  

Lednet παρουσίαση  

Profile for 4gaz
Advertisement