Page 1

Здружение на студенти од Медицински Факултет

Европска Медицинска Студентска Организација на МАКЕДОНИЈА

Acta, Non Verba! .

Ul Atinska br.1 3/19| e-mail: contact@emsa.org.mk | www.emsa.org.mk | `.smetka 300000000161153 | EDB. 4030001409906 | Deponent: Комерцијална Банка АД Скопје

Извештај за првото тромесечие Горан Стевановски Координатор за Европска Интеграција 2012 – 2013 goranstevanovski@hotmail.com

Состаноци и/или работни средби на кои имам присуствувано 1. 05.01 Handover со Галина Христовска 2. 10.01 Остварување контакт со координаторот за Европска Интеграција на EMSA Yeditepe за потенцијален twinning проект 3. 16.01 Online состанок со координаторот за Европска Интеграција на EMSA Yeditepe 4. 25.01 Прв состанок на ИКТ 5. 20.02 Работна средба со координаторот за Медицинска етика и Јавно здравје на ЕМСА Македонија за проектите со Фамилијарна медицина 6. 25.02 Работна средба со проф. Д-р Ставриќ 7. 09.03 Работна средба со координаторот за Медицинска етика и Јавно здравје на ЕМСА Македонија за проектите со Фамилијарна медицина 8. 15.03 Средба со новиот асистент и координатор Симона Сапунџија 9. 20.03 Средба со проф. Д-р Даниела Миладинова 10. 21.03 Средба со D-r Andy Sanders 11. 22.03 Остварување контакт со координаторот за Европска Интеграција на EMSA Warsaw за договарање на термини за twinning проект 12. 25.03 Работна средба со асистентот Симона Сапунџија 13. 27.03 Работна средба со проф. Д-р Ставриќ за наредните работилници со Фамилијарна медицина


Здружение на студенти од Медицински Факултет

Европска Медицинска Студентска Организација на МАКЕДОНИЈА

Acta, Non Verba! .

Ul Atinska br.1 3/19| e-mail: contact@emsa.org.mk | www.emsa.org.mk | `.smetka 300000000161153 | EDB. 4030001409906 | Deponent: Комерцијална Банка АД Скопје

14. 28.03 Состанок со новиот координатор на проектот EuroMed Mobility Даниела Станоева 15. 28.03 Работна средба со асистентот Симона Сапунџија за изработка на нацртен план за проектот EuroTalk 16. 29.03 Трет состанок на ИКТ на ЕМСА-Македонија

Завршени задачи  Успешна реализација на две работилници со Фамилијарна медицина на тема „Оживување“  Утврдување на темите за наредните работилници како и датумите за до крајот на семестарот  Воспоставување на работен план за проектите EuroTalk и EuroMed Mobility  Избирање на асистент и координатори  Избирање на тема и потенцијални професори кои би зеле учество во EuroTalk  Дежурство во канцеларија  Изработка на план за користење на Телемедицина во некои од проектите во соработка со проф. Д-р Даниела Миладинова  Работна средба со D-r Andy Sanders со воспоставување на договор за негово учество во завршната фаза од EuroTalk  Започнување на преговори со EMSA Warsaw за twinning проект кој би зел учество во наредниот зимски семестар  Воспоставување на контакт со EMSA Yeditepe за соработка на twinning проект со нив во иднина

Агенда за  Одржување на EuroTalk во периодот што следи  Реализација на останатите работилници со Фамилијарна медицина


Здружение на студенти од Медицински Факултет

Европска Медицинска Студентска Организација на МАКЕДОНИЈА

Acta, Non Verba! .

Ul Atinska br.1 3/19| e-mail: contact@emsa.org.mk | www.emsa.org.mk | `.smetka 300000000161153 | EDB. 4030001409906 | Deponent: Комерцијална Банка АД Скопје

 Одредување на датум за twinning проектите  Понатамошни работни средби со проф. Д-р Даниела Миладинова поврзани со реализацијата на проектите  Започнување со EuroMed Mobility  Одржување на работни средби со координаторите на Медицинска етика и Јавно здравје и Медицинска Едукација за проектот Best Buddy

Contact Details: Стевановски Горан Координатор за Европска Интеграција goranstevanovski@hotmail.com

Извештај Стевановски Горан I  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you