Page 1


สารสนเทศเป็ นปั จจัยสำาคัญของโลกปั จจุบน ั มีความสำาคัญยิง่ ต่อการพัฒนา ้ มนุษย์และสงั คม ทำาให ้บุคคลสามารถเสริมสร ้างความรู ้ ทีจ ่ ะนำ าไปใช ประโยชน์ ในชวี ต ิ ประจำาวัน จากความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม ่ อ ี ท ิ ธิพลต่อการ ่ งวางความเหลือ เปลีย ่ นแปลงวิถช ี วี ต ิ และการทำางานของมนุษย์ ชว่ ยลดชอ ่ มลาในการ ้ำ เข ้าถึงสารสนเทศและความรู ้ ทำาให ้เกิดสงั คมยุคสารสนเทศทีเ่ กีย ่ วข ้องกับการใช ้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมในชวี ต ิ ประจำาวัน


้ ปั จจุบน ั เป็ นทีย ่ อมรับว่าความสามารถในการเข ้าถึงและใช สารสนเทศ เป็ นสงิ่ ึ ษา การทำางาน และชวี ต จำาเป็ นสำาหรับ การศก ิ สว่ นบุคคล การรู ้สารสนเทศเป็ นทัง้ ความสามารถ ทักษะและกระบวนการที เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการ เรียนและทักษะชวี ต ิ และชว่ ยพัฒนาผู ้เรียนให ้เป็ นผู ้รู ้สารสนเทศ และ มี คุณลักษณะทีพ ่ งึ ประสงค์ในสงั คมปั จจุบน ั การรู ้สารสนเทศในด ้านต่าง ๆ สรุปได ้ ดังนี้ 1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรูค ้ อมพิวเตอร์ (Computer Literacy)พืน ้ ฐานเป็ นองค์ ประกอบสำาคัญของการรู ้สารสนเทศ โดยเฉพาะในกระบวนการเข ้า ื ค ้นสารสนเทศจากฐานข ้อมูลรายการออนไลน์ (Online Public Access และสบ ื่ Catalog-OPAC) หรือโอแพคของห ้องสมุดจากอินเทอร์เน็ ต และสอ ์ น อิเล็กทรอนิกสอ ื่ ๆ 2. ด้านภาษา ความรูแ ้ ละท ักษะด้านภาษามีความสำาค ัญ ทัง้ ในขัน ้ ตอนการได ้มา ซงึ่ สารสนเทศขัน ้ ตอนการใชคำ้ าสงั่ ในการค ้น การกำาหนดคำาค ้น คำาสำาคัญหรือหัว เรือ ่ ง โดยเฉพาะสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ และสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ ต รวม ทัง้ ทักษะภาษาในการนำ าเสนอสารสนเทศ ผู ้เรียนจำาเป็ นต ้องมีความรู ้ ความ สามารถและทักษะในการถ่ายทอดทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


3. ด้านความคิด การพ ัฒนาผูเ้ รียนให้มค ี วามคิด รูจ ้ ักคิด วิเคราะห์ เป็ นกระ บวนการสำาคัญในการสอนเรือ ่ งการรู ้สารสนเทศ และสร ้างผู ้รู ้สารสนเทศ การ คิดเชงิ วิเคราะห์ การคิดอย่างมีระบบและการมีวจ ิ ารณญาณของกระบวนการรู ้ สารสนเทศ ซงึ่ ครอบคลุมตัง้ แต่การแสวงหา การเข ้าถึงการประเมิน วิเคราะห์ และนำ าเสนอสารสนเทศ 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ การสร้างผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความสำาคัญและเป็ นเป้ าหมายหลัก ึ ษา การรู ้สารสนเทศชว่ ยเสริมสร ้างและเน ้นยาให ของการจัดการศก ้ำ ้ผู ้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ในทุกขัน ้ ตอน ทัง้ ในการแสวงหา การเข ้าถึง การนำ าไปใช ้ ่ การอ ้างอิงทีม เชน ่ าของข ้อมูล แหล่งข ้อมูลทีไ่ ด ้มีการทำาข ้อความหรือแนวคิด ้ ของผู ้อืน ่ มาใชในงานของตน เป็ นต ้น


1. การสร้างเสริมคุณภาพชวี ต ิ ทีด ่ ข ี น ึ้ สภาพความเป็ นอยูข ่ องสงั คมเมือง มีการ ้ ื่ สารโทรคมนาคม เพือ ื่ สารให ้สะดวกขึน พัฒนาใชระบบส อ ่ ติดต่อสอ ้ ั 2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสงคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยี สารสนเทศทำาให ้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม ้แต่ถน ิ่ ทุรกันดาร ทำาให ้มีการก ้ ระจายโอกาสการเรียนรู ้ มีการใชระบบการเรี ยนการสอนทางไกล เสริมสร ้างการเรียนรู ้ ื่ การศก ึ ษาทีท ื เรียนธรรมดาแล ้ว ยังมี เพราะปั จจุบน ั มีสอ ่ ันสมัยมากขึน ้ นอกจากหนังสอ วีดท ี ัศน์ อินเตอร์เน็ ต เป็ นต ้น ทีช ่ ว่ ยเสริมสร ้างการเรียนรู ้ด ้วยตนเองของผู ้เรียน


3. สารสนเทศก ับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมี ่ วีดท การนำ าคอมพิวเตอร์และเครือ ่ งมือประกอบชว่ ยในการ เรียนรู ้ เชน ี ัศน์ เครือ ่ งฉาย ึ ษา ภาพ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน คอมพิวเตอร์ชว่ ยจัดการศก 4.เทคโนโลยี สารสนเทศก ับสงิ่ แวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลาย ้ ่ การดูแลรักษาป่ า จำาเป็ นต ้องใชข้ ้อมูล มีการใช ้ อย่างจำาเป็ นต ้องใชสารสนเทศ เชน ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข ้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำาลอง รูปแบบสภาวะสงิ่ แวดล ้อม 5. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด ้านการ ิ ค ้าอุตสาหกรรมจำาเป็ นต ้องหาวิธก ผลิตสน ี ารในการผลิตให ้ ได ้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข ้ามามีบทบาทมาก มีการใชข้ ้อมูลข่าวสารเพือ ่ การบริหาร ิ ค ้า และการจัดการ การดำาเนินการและยังรวมไปถึงการให ้บริการกับลูกค ้า เพือ ่ ให ้ส น ได ้สะดวกขึน ้


ื่ ห ้องสมุดเป็ นสถานทีห ่ นึง่ ทีเ่ ป็ นแหล่งรวมของสารสนเทศประเภทส อ ทางการอ่าน โดยข ้อมูลต่างๆในสว่ นนีจ ้ ะถูกบันทึกลงในสงิ่ ตีพม ิ พ์ตา่ งๆและมี ้ ื่ ได ้ตรงตามความต ้องการ โดยสอ ื่ การจัดหมวดหมูเ่ พือ ่ ผู ้ค ้นคว ้าจะได ้ใชงานส อ มีหลายประเภทดังนี้


ื ทว่ ั ไป เป็ นสงิ่ พิมพ์ทม 1. หน ังสอ ี่ เี นือ ้ หาครอบคลุมเรือ ่ งราว และความรู ้ในสาขาวิชา ื บันเทิงคดี(Fiction) ได ้แก่ นวนิยาย เรือ ั้ ต่างๆสามารถ แบ่งออกเป็ นหนังสอ ่ งสน ื ทีใ่ ห ้ความรู ้เฉพาะ ความรู ้พืน และสารคดี ซงึ่ เป็ นหนังสอ ้ ฐานของสาขาวิชาหรือ ความรู ้ทั่วไป ื อ้างอิง เป็ นสงิ่ ทีพ 2. หน ังสอ ่ ม ิ พ์สำาหรับค ้นคว ้าประกอบความรู ้และความเข ้าใจพืน ้ ฐาน มุง่ ให ้ข ้อเท็จจริง โดยเสนอความรู ้ และเรือ ่ งราวต่างๆ อย่างกระทัดรัด ทีการ กำาหนดขอบเขตและระยะเวลาทีค ่ รอบคลุม เรียบเรียงเป็ นระบบเพือ ่ สะดวกรวดเร็ว โดยมีสารบัญและดรรชนีชว่ ยค ้น พร ้อมทัง้ เพิม ่ เติมหรือเปลีย ่ นแปลงเนือ ้ หาให ้ทัน ื อ ้างอิงเฉพาะสาขาวิชาซงึ่ ครอบคลุมเฉพาะเนือ สมัยเสมอ หนังสอ ้ หาวิชาใดวิชา ื อ ้างอิงแยกไว ้ต่างหากเหนือเลขเรียกหนังสอ ื คือ หนึง่ ห ้องสมุดจัดหนังสอ ั ้ เหมือนหนังสอ ื ทั่วไปรายละเอียดของหนังสอ ื อ ้างอิง อ(อ ้างอิง) และจัดเรียงขึน ้ ชน แต่ละประเภทจะได ้นำ าเสนอในหัวข ้อถัดไป


3. วารสาร เป็ นสงิ่ พิมพ์ทใี่ ห ้เนือ ้ หาทีท ่ ันสมัย ทันเหตุการณ์ จัดพิมพ์อย่างต่อเนือ ่ ง ่ รายสป ั ดาห์รายปั กษ์ รายเดือน ราย2 มีกำาหนด ออกแน่นอนในวาระต่าง ๆ เชน เดือน ราย3 เดือน เป็ นต ้น วารสารแต่ฉบับประกอบด ้วยบทความ ข ้อเขียนทาง วิชาการ จดหมายข่าว เกร็ดความรู ้ เนือ ้ หาหลากหลาย และผู ้เขียนหลายคน วารสารมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในห ้องสมุดส ว่ นใหญ่จะมี ห ้องสำาหรับอ่านวารสารไทยเฉพาะ และมีการจัดเก็บโดยเรียงตามลำาดับอักษร ื่ วารสาร ของชอ


ื พิมพ์ จัดเป็ นวารสารประเภทหนึง่ เน ้นข่าว ทีท 4. หน ังสอ ่ ันต่อเหตุการณ์ และเสนอ เรือ ่ งราวทีก ่ ำาลังเป็ นทีส ่ นใจทัง้ ในด ้านการเมือง เศรษฐกิจ ส งั คม ธุรกิจ การ ึ ษา อาชพ ี กีฬา บันเทิงฯลฯ หนังสอ ื พิมพ์ทใี่ ห ้บริการทีห ศก ่ ้องสมุดมีทงั ้ ภาษา ื พิมพ์ในห ้องอ่านวารสาร ทัง้ ไทยและภาษาต่างประเทศ ห ้องสมุดจัดเก็บหนังส อ ื แต่ตา่ งจาก วารสารและนิตยสาร จะให ้ข ้อมูลและเรือ ่ งราวทีท ่ ันสมัยกว่าหนังส อ ื พิมพ์ ตรงทีห ื พิมพ์มงุ่ เสนอข่าวสด สว่ นวารสารและนิตยสารจะ หนังสอ ่ นังสอ เสนอบทความ ซงึ่ มีทงั ้ สารคดี และบันเทิงคดี โดยการเสนอเรือ ่ งราวเกีย ่ วกับ ข่าว ก็จะเป็ นทำานอง สรุปข่าว หรือวิเคราะห์ วิจารณ์ขา่ ว


5. สงิ่ พิมพ์ร ัฐบาล เป็ นสงิ่ พิมพ์ทจ ี่ ัดพิมพ์ในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน ราชการเป็ น มีวต ั ถุประสงค์ เพือ ่ เผยแพร่การปฏิบต ั งิ าน วิชาการ ความรู ้ นโยบาย ื่ การดำาเนินงาน กฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับต่างๆของราชการ รวมทัง้ เป็ นส อ กลางประสานความเข ้าใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ชนิดของส งิ่ พิมพ์ คือ เอกสาร บันทึก รายงานการปฏิบต ั งิ าน ระเบียบข ้อบังคับของทางราชการ กฎหมาย ิ นักศก ึ ษาของ 6.วิทยานิพนธ์ เป็ นสงิ่ พิมพ์ทเี่ ป็ นผลงานการค ้นคว ้าวิจัยของนิสต ึ ษาระดับปริญญามหา มหาวิทยาลัย อันเป็ นข ้อกำาหนดตามหลักสูตรการศ ก บัณฑิต และปริญญาดุษฎีบณ ั ฑิต วิทยานิพนธ์ จึงมีเนือ ้ หาหลายสาขาวิชา ห ้อง สมุดจัดเก็บวิทยานิพนธ์ไว ้ต่างหาก และสว่ นใหญ่ไม่อนุญาตให ้ยืมออกนอกจาก ห ้องสมุด 7. จุลสาร เป็ นสงิ่ พิมพ์ทก ี่ ล่าวถึงเรือ ่ งใดเรือ ่ งหนึง่ สมบรูณใ์ นเล่ม มีความยาว ประมาณ 5 - 8 หน ้า โดยทั่วไปพิมพ์แจกเป็ นอภินันทนาการ เนือ ้ หาของจุลสาร แตกต่างกันออกไป อาจเป็ นเรือ ่ งทีพ ่ ม ิ พ์เนือ ่ งในพิธก ี ารหรือโอกาสสำาคัญ เนือ ้ เรือ ่ งสว่ นใหญ่ในจุลสารจะเป็ นทีน ่ ่าสนใจในชว่ งระยะเวลาหนึง่ เท่านัน ้ ไม่มก ี าร ื เล่ม รายละเอียดในจุลสารบางเล่มไม่อาจหาได ้จากส งิ่ พิมพ์ จัดพิมพ์เป็ นหนังสอ ลักษณะอืน ่


ประเภทของห้องสมุด ห ้องสมุดทีใ่ ห ้บริการในประเทศไทย โดยทั่วไปแบ่งตามลักษณะหน ้าทีแ ่ ละ วัตถุประสงค์ให ้บริการได ้ 5 ประเภท 1. ห้องสมุดแห่งชาติ (National Library) เป็ นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษา ื พิมพ์ทพ หนังสอ ี่ ม ิ พ์ภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัตก ิ ารพิมพ์ ทำาหน ้าที่ รวบรวมและรักษาวรรณกรรมของชาติ โดยเฉพาะสารสนเทศเกีย ่ วกับ ิ ปวัฒนธรรมทีแ ประเทศไทย ศล ่ สดงเอกลักษณ์ของประเทศ รวมทัง้ จัดทำา บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศแห่งชาติ กำาหนดเลขมาตรฐานสารกลประจำา ื (International Standard Number-ISBN) และเลขมาตรฐานสากล หนังสอ ประจำาวารสาร (International Standard Serials Number-ISSN) โดยจัดให ้ บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่คด ิ ค่าใชจ่้ าย


ึ ษาได ้พัฒนาสถานภาพ 2. ห้องสมุดวิทยาล ัยและมหาวิทยาล ัย สถาบันอุดมศก ั ยาภาพสูง ของห ้องสมุดให ้เป็ นสถาบันวิทยาการ สำานักวิทยาบริการ เพือ ่ ให ้มีสก ในการดำาเนินงาน สามารถจัดบริการสารสนเทศได ้อย่างขว ้างกว ้างและลึกซ งึ้ โดยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสร ้างฐานข ้อมูลต่างๆ สร ้างระบบเครือ ึ ษาระดับวิทยาลัย มีการจัดตัง้ ศูนย์โดยรวมศูนย์ส อ ื่ การ ข่าย ข่ายงาน ในสถานศก ึ ษา ศูนย์โสตทัศนศก ึ ษา และศูนย์การเรียนเข ้าร่วมกัน โดยมีชอ ื่ เรียกว่า ศูนย์ ศก วิทยาบริการหรือศูนย์การเรียนรู ้ มีหน ้าทีส ่ ง่ เสริมการเรียนการสอน และการวิจัย ึ ษา ดำาเนินการทัง้ การจัดหาจัดเก็บวัสดุอป ให ้บรรลุผลตามสถานศก ุ กรณ์ทต ี่ รง การความต ้องการของผู ้ใช ้ และจัดระบบการให ้บริการเพือ ่ อำานวยความสะดวก ทัง้ นีเ้ พือ ่ สร ้างฐานการเรียนรู ้ตามความถนัดของผู ้เรียน โดยรวมแล ้วศูนย์ลก ั ษณะ ื่ การสอนประเภทต่างๆไว ้ นีท ้ ำาหน ้าทีค ่ ล ้ายห ้องสมุด แต่เพิม ่ เติมพิเศษ คือ มีส อ ื่ การศก ึ ษา ชว่ ยครูผู ้สอนในด ้านการเตรียมวัสดุ ให ้บริการ รวมทัง้ เป็ นศูนย์สอ ื่ การสอนต่าง ๆ ทีพ ้ ้ทันที รวมทัง้ มีอป ื่ อุปกรณ์สอ ่ ร ้อมให ้ครูยม ื ใชได ุ กรณ์ผลิตสอ ่ คอมพิวเตอร์อป ั พันธ์กบ การสอน เชน ุ กรณ์ถา่ ยภาพ ซงึ่ จะเห็นว่าศูนย์มค ี วามสม ั ึ ษาอย่างมาก สถานศก


ึ ษาค ้นคว ้าของนักเรียนและครู 3. ห้องสมุดโรงเรียน เป็ นทีจ ่ ัดตัง้ ขึน ้ ในโรงเรียน เพือ ่ การศก ้ ึ ษาและ โรงเรียน ใชประกอบการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ทัง้ ในระบบประถมศก ึ ษารวมทัง้ เป็ นศูนย์รวมวัสดุศก ึ ษาทุกชนิด ทีค มัธยมศก ่ รอบคลุมเนือ ้ หาทีม ่ ใี นสูตร ครู ้ นักเรียนสามารถเลือกใชตามความต ้องการ ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 4. ห้องสมุดประชาชน เป็ นศูนย์กลางบริการสารสนเทศโดยตรงแก่ประชาชนทัว่ ไปในชุมชนมี ้ ทรัพยากรสารสนเทศประเภท เพือ ่ สนองความต ้องการความสนใจของผู ้ใชโดยเปิ ดให ้ ้ ื ออกนอกห ้องสมุดได ้ปั จจุบน ประชาชนเข ้าใชและขอยื มหนั งสอ ั ห ้องสมุดประชาชนมีบทบาท ึ ษา โดยเฉพาะการจัดการศก ึ ษานอกระบบ และ การศก ึ ษาตาม สำาคัญในการจัดการศก ั โดยทำาหน ้าทีใ่ ห ้บริการสอ ื่ การเรียนการสอน เป็ นสถานทีค ึ ษา ใน อัธยาศย ่ ้นคว ้าสำาหรับศก ึ ษานอกระบบ (กศน.) และกลุม ระบบการศก ่ ผู ้สนใจ 5. ห้องสมุดเฉพาะ เป็ นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทีม ่ เี นือ ้ หาเฉพาะสาขา ้ งึ่ เป็ นผู ้ทีท ึ ษา วิชาใดวิชาหนึง่ และสาขาอืน ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้อง เพือ ่ ให ้บริการแก่ผู ้ใช ซ ่ ำางานหรือศก ในสาขาวิชานัน ้ ๆ โดยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ให ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ต ้นสงั กัด


ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ ตทรัพยากรสารสนเทศ ื่ จากอินเทอร์เน็ ต หมายถึง สารสนเทศทุกประเภททีม ่ ก ี ารรวบรวมจัดเก็บในรูปส อ ์ ค อิเล็กทรอนิกสท ี่ อมพิวเตอร์อา่ นได ้ และมีการเผยเพร่อยูบ ่ นระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ ต รวมทัง้ บริการต่างๆ ทีอ ่ ยูบ ่ นเครือข่าย อินเตอร์เน็ ตทัง้ บริการจดหมาย อีเล็กทรอนิกส ์(Electronics Mail) กลุม ่ สนทนาเพือ ่ แลกเปลีย ่ นความคิดเห็น (Newsgroup) กระดานสนทนา เป็ นต ้น ทัพยากรสารสนเทศเหล่านีส ้ ามารถนำ ามา ้ นเครือ ึ ษาค ้นคว ้าทัง้ สน ิ้ ในทีน ใชเป็ ่ งมือในการศก ่ จ ี้ ะขอกล่าวถึงสารสนเทศทีจ ่ ัด เก็บ รวบรวม เผยแพร่ และสามารถค ้นได ้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตในบริการ สารสนเทศเครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web หรือทีร่ ู ้จักกันทั่วไปว่า เว็บ


รูปแบบของข ้อมูลและสารสนเทศบน WWW คือ เป็ นโฮมเพจ ( Home page ) เป็ นเสมือนหน ้าบ ้านของข ้อมูล และสารสนเทศทีแ ่ ต่ละหน่วยงานและบุคคลสร ้างขึน ้ ื่ นำ าเสนอข ้อมูลและสารสนเทศต่างๆผ่านเครือข่ายWWW การจัดเก็บ เพือ ่ เป็ นสอ ข ้อมูลข่าวสารเหล่านีจ ้ ัดเก็บได ้เป็ นหน ้าๆ (Wep site )นัน ้ ซงึ่ เรียกว่า URL (Uniform Resource Locator) หรือตำาแหน่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต โดยชนิดของข ้อมูลใน ี ง ภาพเครือไหว และโปรแกรมการใชงานต่ ้ อินเทอร์เน็ ตมีทงั ้ ข ้อความ ภาพ เสย างๆ รูปแบบข ้อมูลทีป ่ รากฏ หมวดหมูข ่ องสงิ่ พิมพ์ในห ้องสมุด (Library Catalog) หรือ ฐานข ้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห ้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ ื ค ้นโดยตรงได ้ทาง ออนไลน์ ทีเ่ รียกว่า การส บ ื ค ้นรายการออนไลน์เครือข่าย ซงึ่ สบ WWW


สารนิเทศในระบบ Internet ทีใ่ ห ้บริการการอ่านเอกสาร ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ื ตำาราวิชาการในลักษณะอืน ื พิมพ์ ไม่วา่ จะเป็ นการอ่านหนังสอ ่ ๆ วารสารและหนังสอ ้ ในระบบ ON-LINE ผู ้เรียนจำาเป็ นต ้องใชเวลาในการเข ้าถึงแหล่งให ้บริการความรู ้ นัน ้ ๆ และ เลือกรายการ อ่านตามความต ้องการ ื่ แหล่งให ้บริการการอ่านตำารา และวารสารอิเล็กทรอนิกส ท ์ ส รายชอ ี่ ำาคัญ http://www.coalliance.org/EJOURNAL/INDEX http://www.encyberpedia.com/ENCY.HTM http://www.encyclopedia.com/ http://www.dreamscape.com/FRANKVAD/FREE.BOOKS.HTML http://www.cybersolve.com/OUTLINE1.HTML http://www.paisvirtual.com/EDUCATION/COMERCIAL/WEBBOOKS.HTML


ื่ การเรียนการสอนสำาหรับผู ้เรียน มีอยูม ในสงั คมสารนิเทศปั จจุบน ั สอ ่ ากมาย ึ ษาของ กระจัดกระจายออกไป จากแหล่งบริการสารนิเทศ ภายในสถาบันการศ ก ่ หล่งสารนิเทศอืน ื่ ตนเอง และกระจายออกไปสูแ ่ ๆ ทั่วโลก ผู ้สอนได ้จัดทำารายช อ ึ ษา ได ้มีโอกาสในการศก ึ ษาค ้นคว ้าด ้วยตนเอง แหล่งสารนิเทศอืน ่ ๆ เพือ ่ ให ้นักศก โดยเน ้นแหล่งสารนิเทศ ทีเ่ ป็ นศูนย์ให ้บริการสารนิเทศ ประเภทห ้องสมุดเป็ นส ำาคัญ แหล่งสารนิเทศทีใ่ ห ้บริการสารนิเทศในระบบออนไลน์ (Online Internet) - สำานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ - ห ้องสมุดมหาวิทยาลัย - ห ้องสมุดอืน ่ ๆ http://www.chaiyo.com/ http://www.hotmail.com/

http://www.thaimail.com/ http://www.yahoo.com/


http://www.yahoo.com/ http://www.msn.com/ http://www.cnn.com/ http://www.bigbook.com/ http://www.altavista.digital.com/


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Advertisement