Page 1

มารู ้จกั แบบทดสอบ วัดบุคลิกภาพ กันเถอะ


คานา แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่นาเสนอในครั้งนี้ เป็ นเพียงแนะนาให้รู้จกั ลักษณะ ของแบบทดสอบทางจิตวิทยาเท่านั้น

หากประสงค์ที่จะวัดบุคลิกภาพของตนเองคง

ต้องติดต่อสถาบันที่ดาเนินการในเรื่ องนี้โดยเฉพาะ อาทิ สถาบันทางด้านจิตวิทยาต่างๆ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร การจัดทาครั้งนี้ เพื่อประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “การสร้าง E-Magazine หรื อ Magazine Online” อาจมีขอ้ ผิดพลาด หากท่าน พบเห็นโปรดแจ้งผูร้ วบรวมเรี ยบเรี ยงด้วย เพื่อปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป

ผูร้ วบรวมเรี ยบเรี ยง 25 สิ งหาคม 2555


สารบัญ

คานา แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ Objective 1. แบบทดสอบ 16 PF ของแคทเทลล์ 2. แบบทดสอบ MMPI 3. แบบทดสอบ California Personality Inventory (CPI) แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ Projective personality Test TAT Rorschach

หน้า ก 1 1 1 2 2 4 4 4


1

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เนื่องจากบุคลิกภาพมีความซับซ้อนและหลากหลายจึงไม่เป็ นการง่ายที่จะเข้าใจและ อธิบายบุคลิกภาพของบุคคลอย่างถูกต้อง โดยปราศจากหลักการและกฎเกณฑ์บาง ประการ นักทฤษฎีบุคลิกภาพในปลายศตวรรษที่ 20 จึงได้พยายามสร้างมาตรการ ในการ วัดบุคลิกภาพ ซึ่งเรี ยกว่า “แบบทดสอบ” เพื่อนาผลจากการวัดโดยแบบทดสอบไปใช้ อ้างอิงและเชื่อถือได้จริ ง การวัดบุคลิกภาพมีความสาคัญในโลกปัจจุบนั เพราะผลจาก การวัดสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวติ สมัยใหม่หลายประการ เช่น นามาใช้ ประกอบการพิจารณาในการเลือกบุคคลเข้าทางาน ในการเลือกวิชาชีพของนักเรี ยน นักศึกษา ในการประเมินความปกติ-ไม่ปกติของบุคคล ในการค้นหาความถนัด และ ความเฉลียวฉลาดเฉพาะตัว เป็ นต้น แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ อาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “Objective test” และ “Projective test” Objective test เป็ นแบบทดสอบที่มีคาถามที่ตอ้ งการคาตอบ ถูก / ผิด ใช่ / ไม่ใช่ และให้ น้ าหนักความสาคัญ (Rating scale) เช่น ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย เป็ นต้น การ ประเมินผลจากแบบทดสอบเหล่านี้ ใช้วธิ ีการให้คะแนนซึ่งมีความเป็ นปรนัยค่อนข้างสู ง Projective test เป็ นแบบทดสอบที่มีสิ่งเร้าที่มีรูปบิดๆ เบี้ยวๆ หรื อมีรูปแบบไม่ชดั เจน ผูท้ าแบบทดสอบให้ คาตอบจากสิ่ งเร้าเหล่านี้ได้หลายแง่มุม การประเมินผลจากแบบทดสอบประเภทนี้ทาได้ ไม่ง่ายนัก แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ Objective (Objective personality test) : แบบทดสอบชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบุคลิกลักษณะ (Trait) ของบุคคล ซึ่งแยกย่อยออกไปอีกได้หลาย ชนิด เช่น แบบทดสอบที่รายงานเกี่ยวกับตนเอง (Self-report test) ของ Robert Woodworth (1919) เป็ นแบบทดสอบที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ แบบ objective ที่มีชื่อเสี ยงที่นาเสนอ ณ ที่น้ ี ได้แก่ 1. แบบทดสอบ 16 PF ของแคทเทลล์ (1965) (16Personality Factor) แบบทดสอบชุดนี้ มีชื่อเสี ยงในการประเมินลักษณะต่างๆ ของบุคคล นิยมใช้ในการเลือกอาชีพและ แนวโน้มของความเป็ นโรคจิต-ประสาท


2

2. แบบทดสอบ MMPI เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความปกติ-ไม่ปกติ ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความเป็ นสากลค่อนข้างสู ง และได้รับการแปลเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 124 ภาษา 3. แบบทดสอบ California Personality Inventory (CPI) แบบทดสอบนี้มีความคล้ายคลึง กัน MMPI ใช้วดั บุคคลที่ไม่มีปัญหาทางจิตเวช มีวธิ ีการวัดบุคลิกภาพหลายมิติ (หลาย Scale) อาทิ ความเป็ นผูน้ า ความก้าวร้าว ความมีชีวติ ชีวา ความสามารถเชิงสังคม เป็ นต้น - - - - - - - Airline pilots นักบิน Creative artisis ศิลปิ นที่มีหวั สร้างสรรค์ ----------- Writters นักเขียน ไว้ตวั Reserved

Outgoing ชอบสังคม , เป็ นกันเอง

ปัญญาทึบ Less intelligent

More intelligent ฉลาด เฉี ยบแหลม

อ่อนไหวง่าย Affected by emotions

Emotionally stable อารมณ์มนั่ คง

ยอมให้ผอู ้ ื่น Submissive

Dominant ควบคุมผูอ้ ื่น

จริ งจัง Serious

Happy-go-lucky ตามสบาย

เห็นแก่ได้ Expedient

Conscientious มีมโนธรรม

ขี้อาย Timid

Venturesome ชอบผจญภัย ใจกล้า

ใจแข็ง Tough-minded

Sensitive หวัน่ ไหวง่าย

ไว้ใจได้ Trusting

Suspicious น่าระแวง

ปฏิบตั ิได้จริ ง Practical

Imaginative ดีแต่ฝัน

ตรงไปตรงมา Forthright

Shrewd ฉลาดเฉียบคม มีปฏิภาณไหว พริ บ

มัน่ ใจในตนเอง Self-assured

Apprehensive ไม่ค่อยมัน่ ใจในตนเอง


3

ยึดมัน่ ในประเพณี นิยม Conservative

Experimenting ชอบทดลอง

ตามกลุ่ม Group-dependent

Self-sufficient พึ่งตนเอง

ไม่มีวนิ ยั ในตนเอง Uncontrolled

Controlled มีวนิ ยั

ผ่อนคลาย Relaxed

Tense เครี ยด 123456789 10

ภาพที่ 5.4 การใช้แบบทดสอบ 16 PF คัดเลือกความถนัดในอาชีพของบุคคล


4

แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ Projective personality Test แบบทดสอบชนิดนี้ นักจิตวิทยาคลินิกและจิตแพทย์นิยมใช้เพื่อวัดพลังจิตใต้สานึกที่ ซ่อนเร้นภายในตัวบุคคล แนวคิดในการทาแบบทดสอบ ตั้งอยูบ่ นฐานความเชื่อว่าบุคคล จะสะท้อนส่ วนของจิตใต้สานึกในแง่มุมต่างๆ ออกมา จากการมองเห็นสิ่ งเร้าซึ่งเป็ นภาพ ที่อาจบิดๆ เบี้ยวๆ มีรูปไม่ชดั เจน (Ambiguous) รู ปภาพชนิดนี้มกั ทาให้บุคคลผูท้ า แบบทดสอบอธิบายภาพเหล่านั้นในมิติที่ต่างๆ กันไป ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะแนวคิด อารมณ์ จิตใต้สานึก การรับรู ้ และอื่นๆ Projective Personality Test ที่มีชื่อเสี ยงได้แก่ TAT (Thematic Apperception Test) และ Rorschach Test ภาพจาก Goldstein, 1994 หน้า 624 (ดูรูปที่ 5.5 และ 5.6)

ภาพที่ 5.5 ตัวอย่าง Rorschach (จาก Plotnik, 1993, หน้า 446)

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่าง TAT test (จาก Plotnik, 1993, หน้า 446)

TAT : คือกลุ่มของรู ปภาพที่ผทู ้ ดสอบบุคลิกภาพให้ผทู ้ าแบบทดสอบดูและให้เขาอธิบาย ความคิด ความรู ้สึกที่เกิดจากการเห็นภาพนั้นๆ ผูท้ ดสอบจะตีความจากคาตอบของผูท้ า แบบทดสอบว่าเขามีลกั ษณะจิตใต้สานึกอย่างไร Rorschach : เป็ นกลุ่มรู ปหมึกหยด ซึ่งผูท้ าแบบทดสอบจะอธิบายรู ปที่มองเห็นเหล่านั้น ได้หลายอย่าง ผูท้ าแบบทดสอบจะดูรูปเหล่านั้น และให้คาอธิบายว่าเขาเห็นอะไร เขาคิด และรู ้สึกอย่างไรจากการดูรูปภาพ คาอธิบายของเขาจะถูกนามาตีความและประเมินว่า เขามีความคิด ความรู ้สึก และการรับรู ้อย่างไร


5

แม้ TAT และ Rorschach จะได้รับความนิยมเชื่อถือมาเป็ นเวลานานแล้ว จากนักจิตวิทยา และจิตแพทย์กลุ่มหนึ่งทั้งในอดีตและปัจจุบนั แต่กม็ ีนกั จิตวิทยาและจิตแพทย์บางกลุ่ม ไม่สู้จะให้ความเชื่อมัน่ ต่อผลของการประเมินลักษณะบุคลิกภาพจากการทาแบบทดสอบ ทั้ง 2 ประเภทนี้ โดยได้อา้ งผลการศึกษาบางชิ้นมาประกอบแนวทัศนะดังกล่าว เช่น มี การศึกษาบางชิ้นที่บ่งชี้วา่ Rorschach ไม่สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างคาตอบของ บุคคลที่มีลกั ษณะสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ (Zubin, 1954, Zubin, Eron & Shumer, 1965) การศึกษาบางชิ้นบ่งชี้วา่ เป็ นการยากที่จะชี้ชดั ปัญหาทางจิตบางประเภทจากรู ป หมึกหยด Rorschach (Vincent & Harman, 1991) ส่ วนแบบทดสอบ TAT นั้นก็ได้รับ การวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มีความเชื่อถือ (Reliability) ได้ค่อนข้างต่า และยังวัดในสิ่ งที่ ต้องการวัด (Validity) ได้ค่อนข้างต่าอีกด้วย อีกทั้งยังมีค่าในการวัดบุคลิกภาพของบุคคล เฉพาะกาลเท่านั้น (Lundy, 1985) ดังนั้น อาจกล่าวสรุ ปได้วา่ TAT ไม่สามารถนามาใช้ วัดบุคลิกภาพที่ค่อนข้างถาวรของบุคคลได้ดี (อ้างจาก Goldstein, 1994, หน้า 622-623)


อ้างอิง

(คณาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2524 : 331-334)


ผูร้ วบรวมเรี ยบเรี ยง

นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ ครู โรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญ จังหวัดจันทบุรี

Test  
Test  

แบบวัดบุคลิกภาพ