Page 1


คำนำ

เอกสำรที่ท่ำนศึกษำนี้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อ พัฒนำบุคลิกภำพด้วยกำรส่ งเสริ มมำรยำทไทย เล่มที่ 1 มำรยำทในกำรยืน สำหรับนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนมะขำมสรรเสริ ญ อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดทำเพื่อเป็ น คู่มือให้ครู ผสู ้ อนได้ใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้แก่นกั เรี ยน กำรนำเสนอนี้เป็ นกำรทดลองนำเอกสำรดังกล่ำว มำจัดทำเป็ นสื่ อประกอบกำร อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรผลิตสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสู ตร “กำรสร้ำง E-Magazine หรื อ

Magazine Online” หวังว่ำคงเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนผูส้ นใจ และอำจมีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ ำ้ ง หำก ท่ำนพบเห็นโปรดแจ้งผูจ้ ดั ทำเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

ผูร้ วบรวมเรี ยบเรี ยง 25 สิ งหำคม 2555


สำรบัญ

คำนำ สำรบัญ กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพด้วยกำรส่ งเสริ มมำรยำทไทย สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำ 3 คำชี้แจง กิจกรรมแนะแนว เรื่ อง มำรยำทในกำรยืน กิจกรรมที่ 1 ใบงำนกิจกรรมที่ 1 เฉลยใบงำนกิจกรรมที่ 1

หน้ำ ก

1 4 6 9 11 12


1

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้ วยการส่ งเสริมมารยาทไทย สาหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว เป็ นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริ มผู้เรี ยนด้ วยการจัดบริ การ และ กิจกรรมที่หลากหลายเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม โดยมุ่งส่งเสริ มพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท ทักษะชี วิต บนพื ้นฐานของความเชื่ อว่าทุกคนมี ความแตกต่างกัน ทุกคนมี คุณค่า สามารถ พัฒนาตนเองให้ เจริญงอกงามได้ และเติมเต็มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ ตามความ สนใจ ความถนัด และความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การพัฒนาบุคก ิ ภาพ บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึง่ สามารถแสดงออกมาได้ ทงทางร่ ั้ างกาย จิตใจ และ ความรู้ สึกนึกคิด ที่สะท้ อนออกมาให้ ผ้ อู ื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนัน้ การที่บุคคลจะ ได้ รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้ วางใจ และความประทับใจจากผู้อื่นนัน้ ก็ควรที่ จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให้ ผ้ อู ื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้ สึกและ อารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็ นอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ตัง้ แต่การเคลื่อนไหว การทรงตัว การพูด ความสะอาดหมดจด ความนึกคิดที่ดี ซึง่ สามารถฝึ กฝนได้ ดงั นี ้ การนัง่ ควรนัง่ ไหล่ตรง หลังตรง วางมือในที่อนั ควร การยืน ควรยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ขาตรง เท้ าชิด หรื อเบี่ยงเล็กน้ อย การ เดินและการเคลื่อนไหว ควรเดินตัวตรง ศีรษะตังตรง ้ แกว่งแขนเล็กน้ อย การหยิบของที่พื ้น ควร ย่ อ ตัว ลงหยิ บ ไม่ ใ ช่ก้ ม ตัว ลงหยิ บ

การพัฒ นาบุค ลิ ก ภาพเป็ นการรู้ จัก ท าตัว ให้ เ ข้ า กับ

บุคคล สถานที่และเวลาอย่างถูกต้ องถือว่ามีมารยาททางสังคมที่ดี เช่น การรู้ จกั กราบไหว้ ที่ถูก วิธี และถูกกาลเทศะ การรู้จกั ธรรมเนียม การปฏิบตั ิตนในงานต่างๆ เป็ นต้ น


2

มารยาทไทย มารยาท เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้ อนออกมาจากจิตใจ เป็ น ข้ อปฏิบตั ิของบุคคลที่แสดงต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มำรยำทนั้นมุ่งกำรประพฤติ ปฏิบตั ิ ให้เกิดขึ้นทำงกำย และทำงวำจำ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มองเห็นได้ง่ำย มารยาทและการวางตัวที่ เหมาะสมจึงเป็ นปราการที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ผ่านการอบรมฝึ กฝนตนมาดี มีคณ ุ สมบัติ ของผู้ดี มีวฒ ั นธรรมอันเจริญ เป็ นบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพที่ดี สัง คมไทยได้ กาหนดแบบอย่า งของมารยาทไว้ ห ลายชนิ ด ทัง้ มารยาทในอิ ริ ย าบถ ต่างๆ การยื น เดิน นั่ง การแสดงความเคารพฯลฯ ล้ วนแต่เหมาะสมและอาจดัดแปลงแก้ ไข ให้ สอดคล้ องกับสิ่งแวดล้ อมและกาลสมัย กิริยามารยาทของไทยในแต่ละท่า แต่ละแบบล้ วนไม่ ขัดกับการใช้ อวัยวะประกอบท่าทาง จึงเป็ นท่าทางที่งดงามและถูกต้ องตามลักษณะของกาย วิภาคทังสิ ้ ้น กุลบุตรกุลธิดาไม่ว่าชาติใด ถ้ าได้ รับการศึกษาและอบรมมาดีแล้ วทังกาย ้ วาจาใจ ย่อมได้ ชื่อว่าเป็ นสุภาพชน สุภาพชนจะรู้จกั เหนี่ยวรัง้ ใจตนเอง มีความละอายใจตนเอง ไม่ยอม ประพฤติการที่ ไม่เหมาะสมและสานึกในเรื่ องกิริยามารยาทของตนเองอยู่เสมอ สรุ ป จากข้ อความที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า มารยาทไทยเป็ นพฤติกรรมที่คนไทยทุกคนจะต้ อง ยึดเป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ิเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเป็ น มรดกทางวัฒ นธรรม เป็ นแบบแผนแห่ ง พฤติ ก รรม แบบแผนความคิ ด ความรู้ และผลงาน ที่คนไทยได้ สร้ างขึ ้นสืบทอดกันมา สิ่งดีๆ เหล่านี ้จึงควรรักษาไว้ เพื่อเป็ นมรดกแก่ลกู หลาน เป็ น ที่ประจักษ์ แก่สายตาชาวโลก ผู้จดั ทาเห็นความสาคัญของมารยาทไทยจึงนามาจัดในกิจกรรม พัฒนาผู้เรี ยน คือ กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยนให้ มีพฤติกรรมท่าทีการ


3

แสดงออกในด้ านต่างๆ งดงามเหมาะสม ทาให้ ได้ รับความชื่นชม ยอมรับและศรัทธาจากผู้อื่น และเพื่อให้ นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์ ที่หลากหลาย เกิ ดความรู้ ความชานาญ เห็นคุณค่ า สามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการพัฒนาตนเอง มีจิตสานึก มีคณ ุ ธรรม และ จริยธรรมที่เหมาะสม


4

คำชี้แจง กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้ วยการส่งเสริ มมารยาทไทย เล่มที่ 1 เรื่ อง มารยาทในการยืน จัดทาขึ ้นในรู ปของกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่ใช้ ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ ในกิจกรรม พัฒนาผู้เรี ยน กิจกรรมแนะแนว (ช่วงชันที ้ ่ 3) ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและ พัฒนาความสามารถของผู้เรี ยนให้ เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้ นพบ และพัฒนาศักยภาพของตน เสริ มสร้ างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู้ ในเชิงพหุ ปั ญ ญา การสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี การเสริ ม สร้ างบุค ลิ ก ภาพลัก ษณะนิ สัย การปรั บ ตัว ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทังความสามารถในการจั ้ ดการกับปั ญหาทางด้ านอารมณ์ สังคม ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข โดยเน้ นให้ นัก เรี ย นใช้ ก ระบวนการกลุ่ม ร่ ว มกัน ศึก ษารายละเอี ย ดใน กิจกรรมย่อยต่างๆ พร้ อมทังฝึ้ กปฏิบตั ิมารยาทไทย ตามขันตอนตั ้ งแต่ ้ ต้นจนจบ ลักษณะกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้ วยการส่ งเสริ มมารยาทไทย เรื่ อง มารยาทในการยืน ชุดนี ้ ประกอบด้ วย กิจกรรมที่ 1 การยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ กิจกรรมที่ 2 การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช กิจกรรมที่ 3 การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กิจกรรมที่ 4 การยืนในพิธีต่างๆ กิจกรรมที่ 5 การยืนที่ไม่เป็ นพิธี เนือ้ หาสาระ ประกอบด้ วย 1. การยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ 2. การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช 3. การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ 4. การยืนในพิธีต่างๆ 5. การยืนที่ไม่เป็ นพิธี


5

กิจกรรมแนะแนว เรื่ อง มารยาทในการยืน

สาระสาคัญ มารยาทไทยเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ห่ ง ความเป็ นไทย ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ กฝนอบรมจิ ต ใจ มาเป็ นอย่างดี ก็จะแสดงออกให้ เห็นถึงกิริยาอาการ ท่าทางต่างๆ ที่มีความงดงาม อ่อนช้ อย นุ่มนวลละมุนละไม และสามารถแสดงออกได้ ถกู กาลเทศะ เหมาะแก่กาลสมัยจนเป็ นที่ปรากฏ แก่ สัง คมมารยาทจึง เป็ นส่ ว นหนึ่งของวิ ถี ชีวิ ต เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นแบบแผนแห่ง พฤติกรรม แบบแผนความคิดความรู้ และผลงานที่มนุษย์ได้ สร้ างขึ ้นเมื่อมนุษย์เกิดขึ ้นมาใน สังคมและได้ อาศัยสังคมอยู่ร่วมกัน มารยาทในการยืน การยืนเป็ นอิริยาบถที่ใช้ กระดูกส่วนยาว ของขาและหัวเข่าทุกส่วนช่วยยกกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลังพร้ อมด้ วยศีรษะขึ ้นให้ ตรง เพื่อให้ น ้าหนักลงมาอยู่ที่ปลายเท้ าทังสองข้ ้ างในเวลาตังตั ้ วให้ ตรง มารยาทในการยืนของไทยมี หลายลักษณะ ดังนี ้ 1) การยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ 2) การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช 3) การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ 4) การยืนในพิธีต่างๆ 5) การยืนที่ไม่เป็ นพิธี


6

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ด้ านความรู้ 1. บอกวิธีการยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะได้ 2. บอกวิธีการยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราชได้ 3. บอกวิธีการยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริ ย์ และ พระบรมวงศ์ได้ 4. บอกวิธีการยืนในพิธีต่างๆ ได้ 5. บอกวิธีการยืนที่ไม่เป็ นพิธีได้

ด้ านทักษะ/กระบวนการ 1. ปฏิบตั ิการยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะได้ 2. ปฏิบตั ิการยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราชได้ 3. ปฏิบตั ิการยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริ ย์ และ พระบรมวงศ์ได้ 4. ปฏิบตั ิการยืนในพิธีต่างๆ ได้ 5. ปฏิบตั ิการยืนที่ไม่เป็ นพิธีได้ ด้ านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ 1. ทางานเป็ นกลุ่มได้ 2. มีความรับผิดชอบขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ และตรงต่อเวลา


7

ข้ อตกลงในการปฏิบัตกิ จิ กรรม 1. 2. 3. 4.

แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 5 คน สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเพื่อศึกษารายละเอียดของกิจกรรม สมาชิกในกลุ่มร่วมกันฝึ กปฏิบตั ิ แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการฝึ กปฏิบตั ิให้ กบั กลุ่มอื่นๆ

ข้ อแนะนา 1. สมาชิกในกลุ่มควรมีความรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ ตรงต่อเวลา และร่วมกันฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมให้ สาเร็จลุล่วงตามกาหนดเวลา 2. สมาชิกในกลุ่มควรมีความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการร่วมฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม ทุกครัง้ 3. สมาชิกในกลุ่มควรผลัดเปลี่ยนกันนาเสนอผลการฝึ กปฏิบตั ิให้ กบั กลุ่มอื่นๆ จนครบทุกคน สื่อการเรี ยนรู้ 1. วิดีทศั น์การสาธิตมารยาทในการยืน จานวน 1 แผ่น 2. กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ด้ วยการส่งเสริมมารยาทไทย สาหรับนักเรี ยนชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เล่มที่ 1 มารยาทในการยืน จานวน 1 เล่ม


8

3. แบบการวัดประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เรื่ องมารยาทในการยืน จานวน 1 ชุด 4. แบบการวัดประเมินพฤติกรรมระหว่างการจัดกิจกรรม จานวน 1 ชุด 5. เพลงชาติ กระบวนการวัดและประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรม 2. ตรวจใบงาน


9

กิจกรรมที่ 1 มารยาทในการยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ สาระสาคัญ มารยาทในการยืนเคารพธงชาติ เป็ นมารยาทการยืนอย่างหนึง่ ของไทย เป็ นอิริยาบถที่ ใช้ ยืนแสดงคารวะโดยหันหน้ าไปทางธงชาติเมื่อเพลงจบให้ ค้อมศีรษะคานับ นักเรี ยนควรมี ความรู้ความเข้ าใจในวิธีการปฏิบตั ิ สามารถปฏิบตั ิมารยาทในการยืนได้ ถกู ต้ อง สาระการเรี ยนรู้ มารยาทในการยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ การยืนเคารพธงชาติ

ภาพที่ 1.1 การยืนเคารพธงชาติ การยืนเคารพธงชาติ หรื อเพลงชาติ ให้ ยืนตรงแสดงคารวะโดยหันหน้ าไปทางธงชาติเมื่อ เพลงจบให้ ค้อมศีรษะคานับ


10

การเคารพธงชัยเฉลิมพลในพิธีต่างๆ

ภาพที่ 1.2 การเคารพธงชัยเฉลิมพลในพิธีตา่ งๆ การเคารพธงชัยเฉลิมพลในพิธีตา่ งๆ เช่น พิธีสาบานธงงานราชวัลลภ บุคคลทัว่ ไป เมื่อจะผ่าน ธงชัยเฉลิมพลให้ หยุดและยืนแสดงคารวะ หรื อเมื่อมีการเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านก็ให้ ยืนตรงแสดงความ เคารพเช่นเดียวกัน


11

ใบงานกิจกรรมที่ 1

สมาชิกกลุ่มที่...................ชัน้ .................

1. ชื่อ-สกุล.......................................................................................... 2. ชื่อ-สกุล.......................................................................................... 2. ชื่อ-สกุล.......................................................................................... 4. ชื่อ-สกุล.......................................................................................... 5. ชื่อ-สกุล..........................................................................................

คาชีแ้ จง ให้ กลุ่มของนักเรี ยนร่วมกันสรุปมารยาทในการยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติหรื อ ธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะพร้ อมกับแสดงท่าทางประกอบ 1……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2…………………….…………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………


12

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1

1. การยืนเคารพธงชาติ หรื อเพลงชาติ ให้ ยืนตรงแสดงคารวะโดยหันหน้ าไปทางธง ชาติ เมื่อเพลงจบให้ ค้อมศีรษะคานับ 2. สาหรับการเคารพธงชัยเฉลิมพลในพิธีต่างๆ เช่น พิธีสาบานธงงานราชวัลลภ บุคคลทัว่ ไปเมื่อจะผ่านธงชัยเฉลิมพลให้ หยุดและยืนแสดงคารวะ หรื อเมื่อมีการเชิญธงชัย เฉลิมพลผ่าน ก็ให้ ยืนตรงแสดงความเคารพเช่นเดียวกัน


อ้ำงอิง

จันทร์ฉำย แก้วไชยะ. (2554). กิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้ วยการส่ งเสริ มมารยาท ไทย เล่ มที่ 1 มารยาทในการยืน สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. ม.ป.ท.


ผูร้ วบรวมเรี ยบเรี ยง

นำงจันทร์ฉำย แก้วไชยะ ครู โรงเรี ยนมะขำมสรรเสริ ญ จังหวัดจันทบุรี

Manners  

มารยามในการยืนที่ควรทราบ

Manners  

มารยามในการยืนที่ควรทราบ