Page 1

1

บทเรียนสาเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริโภค เวลา 2 ชั่วโมง


2

สวัสดีครับเพือ่ น ๆ วันนีเ้ ราจะมา ศึกษากันในเรื่องของ การผลิตสินค้าและ บริโภค มีใครอยากรู้บ้างเอ่ย...

อยากรู้ซคิ ะ แล้วเราต้อง ทาอย่างไรบ้างคะ

เพื่อเป็นการทดสอบว่าเพื่อน ๆ มีความรู้ เกี่ยวกับ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริโภค มาก น้อยแค่ไหน เพือ่ น ๆ ลองทาแบบทดสอบก่อน เรียนกันก่อนนะครับ


3

แบบทดสอบก่อนเรียน

คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ของกระดาษคาตอบที่กาหนดให้ โดยเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ความหมายของการผลิตคือข้อใด ก. แดงสร้างโรงงานน้าแข็ง ข. แก้วจาหน่ายสินค้าทะเล ค. แมวอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ง. แนนแปรสภาพทรัพยากรเป็นสินค้าและบริการ 2. บุคคลในข้อใดไม่ใช่ผู้ผลิต ก. สมพงษ์เป็นชาวไร่ ข. สมหวังเป็นชาวสวน ค. สมใจเป็นคนขับรถประจาทาง ง. สมหมายไปตัดผมที่ร้านตัดผม 3. ความหมายของการบริโภคคือข้อใด


4 ก. การรับประทานอาหารเช้า ข. การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต ค. การซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการ ง. การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตและนาไปใช้ประโยชน์ 4. บุคคลในข้อใดไม่ใช่ผู้บริโภค ก. ก้อยขึ้นรถไปโรงเรียนทุกวัน ข. น้อยดื่มน้าลาไยที่ซื้อมาจากตลาด ค. ต้อยเก็บผักจากสวนหลังบ้านไปขาย ง. อ้อยรับประทานข้าวผัดกระเพราไข่ดาวที่ซื้อมาจากโรงอาหาร 5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. เราเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ข. เราเป็นผู้บริโภคได้เพียงอย่างเดียว ค. ชาวนาเป็นผู้ผลิตได้เพียงอย่างเดียว ง. เราเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 6. บุคคลใดเป็นผู้ผลิตที่มีความซื่อสัตย์ ก. อัม้ ใส่สีลงในเนื้อหมูเพื่อให้มีสีสันสวยงาม ข. อ้นนาปลากระป๋องที่หมดอายุมาขายราคาถูก ค. อ้อเก็บผักที่สดและสะอาดจากสวนมาขายที่ตลาด ง. แอนฉีดยาฆ่าแมลงจานวนมากเพื่อให้ผักสวยงาม 7. บุคคลใดเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้านการผลิต ก. เก่งเอาประทัดมาขายใกล้ ๆ โรงเรียน ข. ต้นมักจะไอหรือจามเวลาตักข้าวแกงให้ลูกค้า ค. ไก่ผสมสีย้อมผ้าใส่ขนมเพื่อให้มีสีสันสวยงาม ง. ต้อมมักจะถามความเห็นลูกค้าเกี่ยวกับรสชาติของอาหารเพื่อนาไปปรับปรุง 8. ใครเป็นผู้ผลิตที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ก. ทองมาขายเหล้าและเบียร์ใกล้ ๆโรงเรียน ข. ทองดีมีโรงงานทีป่ ล่อยควันพิษสู่อากาศ


5 ค. ทองสุขปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนต้นที่ตัดไปขาย ง. ทองเอกเทน้าล้างจานจากร้านอาหารลงในคลอง 9. ใครเป็นผู้บริโภคที่คานึงถึงความจาเป็นในการบริโภค ก. ข. ค. ง.

มาลัยไปเล่นเกมที่ร้านทุกวันหยุด มาลาซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ บัวรมซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ ที่ตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ บัวลอยซื้อกับข้าวที่ตลาดตอนเย็นทุกวัน

10. บุคคลใดเป็นผู้บริโภคที่ซื้อตามความจาเป็น ก. ข. ค. ง.

นิดซื้อของเล่นตามเพื่อน ๆ ก้อยซื้อลูกอมมาแจกเพื่อนทุกวัน แอนซื้อประทัดมาเล่นกับเพื่อน อ้อยซื้อของที่มีประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย

ลองทวนดูอีกรอบนะครับก่อนจะ ตรวจคาตอบจากหน้าต่อไป


6

อย่าแอบดูเฉลยก่อน ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับ

มาตรวจคาตอบกันดีกว่า ว่าจะได้กี่

คะแนน ดูเฉลยที่กรอบข้างล่างนี้เลยนะครับ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 1. ง

6. ค

2. ง

7. ง


7

เพื่อน ๆ ตอบได้กี่ข้อครับ อย่าเครียด

กันนะถ้าเพือ่ น ๆ ได้ศึกษาเนื้อหาต่อไปนี้ละก็ รับรองว่าจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนครับ

ความหมายของการผลิตสินค้าและบริโภค

กรอบที่ 1

เพื่อน ๆ พร้อมแล้ว เราไปรู้จัก การผลิตสินค้า และบริโภค ความต้องการลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ ทา ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตสินค้าและ บริโภค ในบทเรียนนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้า

และบริโภค


8

การผลิต หมายถึง การแปรสภาพทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดให้เกิด ประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ตอ้ งการ ใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ

การผลิตกระดาษ

การผลิตรถยนต์

ที่มา...www.thaipaper.com

ที่มา...www.chaoprayanews.com

การผลิตกระดาษ โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานผลิตสายไฟก็เป็นการแปรสภาพทรัพยากร

คาถาม

1. การผลิตหมายถึงอะไร

เฉลยคาตอบ 1. การผลิตหมายถึง การแปรสภาพทรัพยากรที่มี

กรอบที่ 2

อยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

เราได้ทราบความหมายของการผลิตแล้ว

ลองมาศึกษาความหมายของผูผ้ ลิตกันครับ


9

ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่ทาให้เกิดสินค้าและบริการ เช่น ชาวนาเป็นผู้ผลิต ข้าว ชาวสวนเป็นผู้ผลิตผัก เป็นต้น ส่วนผู้ทที่ าให้เกิดการบริการ เช่น

ช่างตัดผม คนขับรถประจาทาง เป็นต้น

ช่างตัดผมอยู่ในฐานะผู้ผลิต

ชาวนาก็อยู่ในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค

ที่มา...www.kroobannok.com

ที่มา... www.oknation.net

คาถาม 2. ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ระหว่างทองดีและทองมา ใครเป็นผู้ผลิต ก. ทองดีเป็นชาวสวน ข. ทองมาไปตัดผมทีร่ ้านตัดผม เฉลยคาตอบ 2. ก. ทองดีเป็นชาวสวน

กรอบที่ 3


10

เราได้ทราบความหมายของผู้ผลิตแล้ว ลองมาศึกษาความหมายของการบริโภคกันครับ

การบริโภค หมายถึง การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของตนเอง และใช้ประโยชน์จาก สินค้าหรือบริการที่ซื้อมานั้น ประโยชน์จากการซื้อจักรยานมาเพือ่ ขี่ออกกาลังกาย ทา ให้ร่างกายแข็งแรงหรือซื้อคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้พิมพ์งาน และซือ้ อาหารเพื่อรับประทานให้รา่ งกายแข็งแรง ก็ถือว่าเป็นการบริโภค

การใช้ประโยชน์จากสินค้า หรือบริการทีซ่ ้อื มา

การขี่จกั รยาน ที่มา...www.kroobannok.com

การรับประทานอาหาร ที่มา...www.thaigoodview.com

คาถาม 3. ข้อใดถือว่าเป็นการบริโภค ก. สมชายเกี่ยวข้าว

ข. สมศรีปลูกผักสวนครัว

ค. สมใจตัดผมให้ลกู ค้า

ง. สมหมายซื้อโทรทัศน์มาแล้วเปิ ดดู


11

กรอบที่ 4

เฉลยคาตอบ 3. ง. สมหมายซื้อโทรทัศน์มาแล้วเปิ ดดู

เราได้ทราบความหมายของการบริโภคแล้ว ลองมาศึกษาความหมายของผู้บริโภคครับ

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่นาสินค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ เช่น ผู้ที่รับประทานข้าวคือผูบ้ ริโภคผลิตผลของชาวนา ส่วนการไปเรียนหนังสือของ นักเรียนก็ถือว่านักเรียนเป็นผู้บริโภค การบริการจากคุณครูของโรงเรียน เป็น

ต้น

ผูร้ ับประทานอาหาร ถือเป็น ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการ

การรับประทานอาหาร ที่มา...www.aksorn.com

ตัวอย่าง เช่น อรพินใส่เสื้อและกระโปรงสวยๆ ที่ตัดจาก

ร้านเพลินใจ เพราะฉะนั้นอรพินจึงเป็นผู้บริโภค

คาถาม 4. จับคู่ขอ้ ความที่สมั พันธ์กัน A. เป็นผู้บริโภค ก. ลุงบุญปลูกเงาะที่สวนแล้วนาไปขาย B. เป็นผู้ผลิต ข. แก้มรับประทานข้าวผัดที่ซื้อมาจากตลาด


12

กรอบที่ 5

เฉลยคาตอบ 4. A. คู่กับ ข. B. คู่กับ ก.

A. เป็นผู้บริโภค B. เป็นผู้ผลิต

ก. ลุงบุญปลูกเงาะที่สวนแล้วนาไปขาย ข. แก้มรับประทานข้าวผัดที่ซื้อมาจากตลาด

เพื่อน ๆ ครับ ในชีวิตประจาวันนั้น เราเป็นได้ทั้ง ผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ครอบครัวของเราผลิตสินค้าหรือ บริการชนิดหนึ่ง แล้วเราก็จาเป็นต้องบริโภคสินค้าและ บริการอื่น ๆ จากผู้ผลิตคนอื่นด้วย

ตัวอย่างเช่น ชาวนาเป็นผู้ผลิตข้าว เมือ่ เก็บข้าวไว้รับประทานส่วน หนึ่ง ส่วนที่เหลือก็จะนาไปขาย เพื่อให้ได้เงินมาซื้อสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิตได้เอง

ตลาดเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า และบริการที่สาคัญของผู้ผลิตและผู้บริโภค


13 ที่มา...www.andamanguide.com

คาถาม 5. เขียน  หน้าข้อถูก และเขียน  หน้าข้อผิด ........... ก. นักเรียนเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

........... ข. แม่ค้าเป็นผู้บริโภคได้เพียงอย่างเดียว เฉลยคาตอบ 5. 1. ก. 

ข. 

กรอบที่ 6

คุณธรรมของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เพื่อน ๆ ครับ เราได้ทราบความหมายของการ

ผลิตสินค้าและบริโภคกันแล้ว ต่อไปเรามาศึกษาคุณธรรม ของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันครับ

คุณธรรมของผู้ผลิต ผู้ผลิตที่ดีควรมีคณ ุ ธรรม ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์ ผูผ้ ลิตควรผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

ราคาเหมาะสม ไม่ผลิตสินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบ ไม่ ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ที่มา...www.siamzone.com

เพื่อน ๆ ครับ ความซือ่ สัตย์ ทาให้ผู้ผลิตดารงอยู่ ได้นาน ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ สินค้าทีผ่ ลิตออกมาก็ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค


14

คาถาม เขียน  ลงใน  ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง

6. บุคคลใดเป็นผู้ผลิตที่มีความซื่อสัตย์  ปราณีขายปลาทูที่นึ่งเสร็จใหม่ ๆ  บัวรมใส่สีมาก ๆ ลงไปในน้าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่ทาขาย เฉลยคาตอบ 6. R ปราณีขายปลาทูที่นึ่งเสร็จใหม่ ๆ

กรอบที่ 7

เพื่อน ๆ ครับ เรามาศึกษาคุณธรรมของ ผู้ผลิตกันต่อเลยครับ

2. ความรับผิดชอบ ผู้ผลิตต้องยอมรับผลที่ เกิดขึ้นจากการผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าและบริการให้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการยอมรับฟังความเห็นของผู้บริโภค

3. ความเมตตากรุณา คือ มีความปรารถนาดี ต่อผู้บริโภค ผูผ้ ลิตต้องผลิตสินค้าหรือบริการทีส่ ะอาด ปลอดภัย มีการให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตร ต่อผู้บริโภค


15

การบริการบนเครื่องบิน ที่มา...www.prthaiairways.com

ผู้ผลิตที่ดีต้องมีความรับผิดชอบและความเมตตากรุณาต่อผู้บริโภค

คาถาม เขียน  ลงใน  ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง 7. บุคคลใดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า  ป้าแก้วล้างมือก่อนตักข้าวให้ลูกค้าทุกครั้ง  ครูอรทัยขายลูกโป่งให้นักเรียน

เฉลยคาตอบ 7. R ป้าแก้วล้างมือก่อนตักข้าวให้ลูกค้าทุกครั้ง

กรอบที่ 8

คุณธรรมของผูผ้ ลิตมีต่อ อีกครับ

โรงงานอุสาหกรรมมาบตาพุด ที่มา...www.manager.co.th

การไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของผู้ผลิต ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4. คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ผู้ผลิตต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า คานึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างทรัพยากรขึ้นมาทดแทน เพื่อ

แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้


16

ตัวอย่างเช่น ตาของทองดีขับรถไปเหยียบ ดอกไม้ประดับที่ปลูกรอบ ๆ สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน

ไม้ ตา

ของทองดีจึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับขึ้นมาแทนใหม่ แสดงว่า ตาของทองดีเป็นคนรู้จกั คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

คาถาม เลือกคาตอบถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 8. บุคคลใดเป็นผู้คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ก. อัม้ ขายลูกอมหน้าโรงเรียน ข. แพนเค้กขายส้มตาในงานวัดเมื่องานเสร็จจึงเก็บกวาดให้สะอาด เฉลยคาตอบ 8. ข. แพนเค้กขายส้มตาในงานวัดเมื่องาน

กรอบที่ 9

เสร็จจึงเก็บกวาดให้สะอาด เพื่อน ๆ ได้ทราบคุณธรรมของผู้ผลิตกันแล้วต่อไปเรามาศึกษา คุณธรรมของผู้บริโภค

คุณธรรมของผู้บริโภค ผู้บริโภคที่ดีควรมีคุณธรรม ดังนี้ 1. ความจาเป็น ผู้บริโภคควรบริโภคในสิ่ง ที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ เป็นสาคัญ เช่น ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป


17

ตัวอย่างเช่น แจนเห็นกระโปรงชุดใหม่ที่ห้าง โลตัสพัทยา เขาคิดอยากได้ แต่ไม่ซื้อเพราะยังมี กระโปรงที่ใส่ได้อยู่ แสดงว่าแจนนึกถึงความจาเป็น

คาถาม เลือกคาตอบถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 9. บุคคลใดเป็นผู้ใช้หลักการบริโภคได้ถูกต้อง ก. น้อยซื้อชุดนักเรียนใส่ ข. ต้อยซื้อดอกไม้กุหลาบให้เพื่อน ค. ก้อยซื้อหมากฝรั่งเคี้ยวเป็นประจา ง. โอ๋ซื้อหนังสือการ์ตูนอ่านบ่อย ๆ

เฉลยคาตอบ 9. ก. น้อยซื้อชุดนักเรียนใส่

กรอบที่ 10

เพื่อน ๆ ครับ ความประหยัดคือเราต้องจ่ายเงิน ซื้อสินค้าแต่ละครั้งเราควรคานึงถึงความเหมาะสมกับ ฐานะการเงินของเราด้วยนะครับ อีกอย่างได้ชว่ ย

คุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยครับ

2. ความประหยัด คือการใช้จ่ายเงินเพือ่ การบริโภค อย่างเหมาะสมกับฐานะ ไม่ซื้อสินค้าเพราะโฆษณาชวนเชื่อ หรือตามสมัยนิยม


18

โทรศัทพ์มือถือ

ที่มา..www.ipattt.com

การซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ทั้งที่เรามีอยู่แล้วทาให้เราสิ้นเปลืองเงิน

คาถาม เขียน  ลงใน  ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง 10. ใครเป็นผู้บริโภคที่มีคุณธรรมในด้านการประหยัด  แมวซื้อลูกโป่งเล่นตามเพื่อน ๆ  แก้วชื้อสมุดปากกาที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน เฉลยคาตอบ 10. R แก้วชื้อสมุดปากกาที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน

กรอบที่ 11

เพื่อน ๆ ครับ เราได้รู้จักความประหยัดกันแล้ว

ต่อไปเรามาศึกษาถึงความมีประโยชน์และปลอดภัย

3. ความมีประโยชน์และปลอดภัย เช่น การเลือก รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย การ ซื้อหนังสือมาอ่านเพือ่ เพิ่มพูนความรู้ เป็นต้น


19

การเลือกซื้อหนังสือเป็นการ บริโภคในสิ่งที่มีประโยชน์ ที่มา... www.oknation.net

ตัวอย่างเช่น วัชระบอกแม่ว่าเขาเห็นเพื่อนๆ ซื้อขนมปุยฝ้ายที่ หน้าโรงเรียน และคิดว่าคงทาไว้หลายวันแล้วเขาจึงไม่ซื้อ แสดง

ว่าวิทยานึกถึงความมีประโยชน์และปลอดภัย

คาถาม เขียน  ลงใน  ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง 11. ใครเป็นผู้บริโภคที่ขาดคุณธรรมในการบริโภค  ดาวซื้อเกมส์มาเล่น  เดือนซื้อข้าวผัดมารับประทาน

เฉลยคาตอบ 11. R ดาวซื้อเกมส์มาเล่น

บทบาทของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เพื่อน ๆ ครับ เราได้รู้จักคุณธรรมของผู้ผลิต และผู้บริโภคกันแล้ว ต่อไปเรามาศึกษาถึงบทบาท

ของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันครับ

กรอบที่ 12


20

การผลิตและการบริโภคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยการผลิตเป็นการนาทรัพยากรการผลิต ผ่านกระบวนการผลิตทาให้เกิด

สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่วนการบริโภคเป็น การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ ผู้ผลิตจะทาหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อสนองความ ต้องการของผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด ผู้ผลิตที่มีคุณภาพควร มีบทบาทสาคัญดังนี้ บทบาทของผู้ผลิตทีม่ ีคุณภาพ

1. การคานึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ยาพ่นสูดรักษาโรคหอบหืด การใช้ สารเคมี เป็นการทาลายชั้นบรรยากาศโอโซนทาให้เกิดภาวะโลก

คาถาม เขียน  ลงใน  ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง

12. ใครเป็นมีบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ  ลุงมาใช้น้าซักผ้ารดต้นไม้  ป้าศรีใช้สารเคมีเร่งหมูให้โตเร็ว กรอบที่ เฉลยคาตอบ 12. R ลุงมาใช้น้าซักผ้ารดต้นไม้ 13

เพื่อน ๆ ครับ เราศึกษากันต่อใน เรื่อง ของบทบาทของผู้ผลิต กันครับ


21

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคณ ุ ภาพ

2. การมีจรรยาบรรณ เช่น ผู้ผลิตจาหน่ายสินค้าที่มีราคาแพง เกินกว่าความเป็นจริง และเมื่อลูกค้าทราบอาจนาสินค้ามาคืน หรือไม่กลับมาซื้อสินค้านั้นอีก 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ผลิตที่มคี ุณภาพจะต้องมีความ รับผิดชอบโดยยึดมั่นในหลักการประกอบธุรกิจ และมีส่วน ร่วมในกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ เช่น การศึกษา

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส

คาถาม เลือกคาตอบถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 13. บุคคลใดเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการขายสินค้า ก. ทองศรีขายกาแฟลดน้าหนัก สามารถลดน้าหนักได้ 5 กิโลกรัม เพียง 3 วัน ข. มาลัยขายน้าเฉาก๊วยแก้ร้อนใน กรอบที่

เฉลยคาตอบ 13. ข. มาลัยขายน้าเฉาก๊วยแก้ร้อนใน

14

เพื่อน ๆ ครับ เราศึกษากันต่อใน ของบทบาทของผู้ผลิต ข้อที่ 4 กันครับ

เรือ่ ง


22

4. การวางแผนกิจกรรมการผลิต เพื่อต้องการให้การผลิตมีต้นทุ่น ต่าที่สุดและกาไรสูงสุด บริการลูกค้าให้ได้มากที่สุด ลด ข้อผิดพลาดและการสูญเสียในการผลิต รวมทั้งการจ้างงานให้ น้อยทีส่ ุด ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารและ เครื่องจักรให้มากทีส่ ุด

โรงงานการผลิตท่อวงกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม ที่มา...www.airduct.co.th

คาถาม เขียน  ลงใน  ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง 14. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของการวางแผนกิจกรรมการผลิต  มานิตย์วางแผนการผลิตขนมปัง  อรทัยขายเสื้อผ้าตลาดนัด


23 เฉลยคาตอบ 14. R อรทัยขายเสื้อผ้าตลาดนัด

กรอบที่ 15

เพื่อน ๆ รู้ของบทบาทของผู้ผลิตกันแล้ว ต่อไป เรามาศึกษาบทบาทของผู้บริโภคครับ

บทบาทของผู้บริโภคที่มีคุณภาพ บทบาทสาคัญในการซือ้ สินค้าและบริการที่มอี ยูห่ ลายชนิดและ เพื่อให้การบริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผูบ้ ริโภคควรคานึงถึง หลักการในการบริโภคสินค้าและบริการ ดังนี้ 1. ความจาเป็น ผู้บริโภคต้องคานึงถึงความจาเป็นอันดับแรก และต้องจัดลาดับความสาคัญก่อน-หลัง เช่น การพิจารณา ความจาเป็นระหว่างปัจจัย 4 2. การมีประโยชน์ ผู้บริโภคต้องคานึงถึงสิ่งที่บริโภคว่าจะต้อง เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้บริโภคเอง เช่น การเลือกซื้ออาหาร

ผู้บริโภคที่ดี เราควรคิดก่อนตัดสินใจซื้อ สินค้า และคานึงความจาเป็นนะครับ

คาถาม 15. การเลือกซื้ออาหารเราควรคานึงถึงประโยชน์สิ่งใดมากที่สุด


24

เฉลยคาตอบ 15. มีประโยชน์ต่อร่างกาย และความสะอาด

กรอบที่ 16

เพื่อน ๆ ครับ บทบาทของผู้บริโภคยังมีตอ่ ครับ

3. ความประหยัด ก่อนเลือกซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคควรจะ ตรวจสอบปริมาณและราคาว่ามีความเหมาะสมและมีความยุติธรรม เช่น สืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาก่อนซือ้ สินค้า สินค้าประเภทเดียวกันหรือ

สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้ 4. ความปลอดภัย ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตมีความ เจริญก้าวหน้ามากบางครั้งผูผ้ ลิตอาจใช้วัตถุที่มีอันตรายต่อสุขภาพในการ ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อให้สินค้ามีสีสนั สวยงามสะดุดตา เพือ่ ให้ สินค้ามีความคงทนเก็บไว้ได้นาน เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะซื้อสินค้าและ บริการเราต้องพิจารณาฉลากสินค้าก่อนว่า มีสว่ นประกอบอะไร และ

ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งเราควรดู ฉลากสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งนะครับ


25

ฉลากสินค้าต่าง ๆ ที่มา... www.myfirstbrain.com

คาถาม 16. นักเรียนก่อนจะซื้อสินค้าเราควรคานึงถึงสิ่งใดก่อน

กรอบสรุป

เฉลยคาตอบ 16. ฉลากสินค้า

การผลิต หมายถึง การแปรสภาพทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการของผู้ที่ตอ้ งการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่ทาให้เกิดสินค้าและบริการ การบริโภค หมายถึง การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของตนเอง ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่นาสินค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ ผู้ผลิตที่ดีควรมีคุณธรรม ดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์

2. ความรับผิดชอบ

3. ความเมตตากรุณา

4. คานึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม ผู้บริโภคที่ดีควรมีคุณธรรม ดังนี้ 1. ความจาเป็นในการดารงชีวิต 2. ความประหยัด 3. ความมีประโยชน์และปลอดภัย บทบาทของผู้ผลิตที่มีคณ ุ ภาพ

1. การคานึงถึงสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ

2. การมี


26

เพื่อเป็นการประเมินว่าเพื่อน ๆ เข้าใจ เรื่อง การผลิตสินค้า และบริโภคกันแค่ไหน เรามาทาแบบทดสอบหลังเรียนกันดีกว่านะครับ

แบบทดสอบหลังเรียน คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ของกระดาษคาตอบที่กาหนดให้ โดยเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. บุคคลใดเป็นผู้ผลิตที่มีความซื่อสัตย์ ก. อั้มใส่สีลงในเนื้อหมูเพื่อให้มีสีสันสวยงาม ข. อ้นนาปลากระป๋องที่หมดอายุมาขายราคาถูก ค. อ้อเก็บผักที่สดและสะอาดจากสวนมาขายที่ตลาด ง. แอนฉีดยาฆ่าแมลงจานวนมากเพื่อให้ผักสวยงาม 2. บุคคลใดเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้านการผลิต ก. เก่งเอาประทัดมาขายใกล้ ๆ โรงเรียน ข. ต้นมักจะไอหรือจามเวลาตักข้าวแกงให้ลูกค้า


27 ค. ไก่ผสมสีย้อมผ้าใส่ขนมเพื่อให้มีสีสันสวยงาม ง. ต้อมมักจะถามความเห็นลูกค้าเกี่ยวกับรสชาติของอาหารเพื่อนาไปปรับปรุง 3. ใครเป็นผู้ผลิตที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ก. ทองมาขายเหล้าและเบียร์ใกล้ ๆ โรงเรียน ข. ทองดีมีโรงงานที่ปล่อยควันพิษสู่อากาศ ค. ทองสุขปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนต้นที่ตัดไปขาย ง. ทองเอกเทน้าล้างจานจากร้านอาหารลงในคลอง

4. ใครเป็นผู้บริโภคที่คานึงถึงความจาเป็นในการบริโภค ก. มาลัยไปเล่นเกมที่ร้านทุกวันหยุด ข. มาลาซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ ค. บัวรมซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ ที่ตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ ง. บัวลอยซื้อกับข้าวที่ตลาดตอนเย็นทุกวัน 5. บุคคลใดเป็นผู้บริโภคที่ซื้อตามความจาเป็น ก. นิดซื้อของเล่นตามเพื่อน ๆ ข. ก้อยซื้อลูกอมมาแจกเพื่อนทุกวัน ค. แอนซื้อประทัดมาเล่นกับเพื่อน ง. อ้อยซื้อของที่มีประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย 6. ความหมายของการผลิตคือข้อใด ก. แดงสร้างโรงงานน้าแข็ง ข. แก้วจาหน่ายสินค้าทะเล ค. แมวอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


28 ง. แนนแปรสภาพทรัพยากรเป็นสินค้าและบริการ 7. บุคคลในข้อใดไม่ใช่ผู้ผลิต ก. สมพงษ์เป็นชาวไร่ ข. สมหวังเป็นชาวสวน ค. สมใจเป็นคนขับรถประจาทาง ง. สมหมายไปตัดผมที่ร้านตัดผม 8. ความหมายของการบริโภคคือข้อใด ก. การรับประทานอาหารเช้า ข. การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต ค. การซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการ ง. การซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตและนาไปใช้ประโยชน์

9. บุคคลในข้อใดไม่ใช่ผู้บริโภค ก. ก้อยขึ้นรถไปโรงเรียนทุกวัน ข. น้อยดื่มน้าลาใยที่ซื้อมาจากตลาด ค. ต้อยเก็บผักจากสวนหลังบ้านไปขาย ง. อ้อยรับประทานข้าวผัดกระเพราไข่ดาวที่ซื้อมาจากโรงอาหาร 10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. เราเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ข. เราเป็นผู้บริโภคได้เพียงอย่างเดียว ค. ชาวนาเป็นผู้ผลิตได้เพียงอย่างเดียว ง. เราเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง


29

ถ้าเพื่อน ๆ ทีท่ าแบบทดสอบแล้วยังไม่เข้าใจ กลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่อีกรอบนะครับ

เพื่อน ๆ ดูเฉลยหน้าถัดไปนะครับ

เพื่อน ๆ ทาแบบทดสอบเสร็จแล้วมา ตรวจคาตอบในเฉลยกันดีกว่าครับ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน


30

ถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับ แสดงว่าเพื่อนรู้ วิธีการผลิตสินค้าและบริโภคกันดีแล้ว มีบทเรียนสาเร็จรูปให้ศึกษาอีก คือ เล่มที่ 2 เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริโภคนะครับ

บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด. จักรพันธุ์ ปัญจะสวรรณ. (2545). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.


31 ชนะ เดชวิทยาพล. (2540). การจัดการด้านการเงิน. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์. ถวัลย์ มาศจรัส และคณะ. (2546). นวัตกรรมการศึกษาชุดบทเรียนสาเร็จรูป. กรุงเทพฯ: ธารอักษร. วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร.(2551). เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. วิริยะ บุญยะนิวาสน์ และคณะ. (2552). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2544. กรุงเทพมหานคร : บริษัทไทยร่มเกล้า. วันรักษ์ มิ่งนาคิด. (2545). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับบุคคลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รัตนา สายคณิต และชลลดา จามรกุล. (2550). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สุเทพ จิตรชื่น และคณะ. (2551). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด. สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2544). การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท. กรุงเทพมหานคร : สภาวิจัยแห่งชาติ. เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (2551). แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน์.


32

เอกสารอ้างอิงรูปภาพ http://www.airduct.co.th/?Category=about. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.aksorn.com. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.andamanguide.com. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.chaoprayanews.com/2011/04/20/. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://health.ladytips.com/topic/7925. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.ipattt.com/2011/iphone-4s/. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.kroobannok.com/blog/6863. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000057184. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=48267. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.oknation.net/blog/print.php?id=519524. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.prthaiairways.com. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.siamzone.com. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.thaipaper.com/facilities.asp?smnu=fac&mnu=about. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554) http://www.thaigoodview.com/node/44485. (วันที่ค้นข้อมูล 2 มกราคม 2554)


33

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เล่มที่ 1 การผลิตสินค้าและบริโภค ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่..................ชั้น ป.6/...........

แบบทดสอบก่อนเรียน ข้อ ก ข ค

แบบทดสอบหลังเรียน ข้อ ก ข ค ง

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

รวมคะแนน____________คะแนน

รวมคะแนน____________คะแนน


34

กระดาษคาตอบแบบทดสอบระหว่างเรียน เล่มที่ 1 การผลิตสินค้าและบริโภค ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่..................ชั้น ป.6/........... กรอบที่ 1 ข้อ 1. ............................................................................................................. กรอบที่ 2 ข้อ 2. ............................................................................................................. กรอบที่ 3 ข้อ 3. ............................................................................................................. กรอบที่ 4 ข้อ 4. ............................................................................................................. กรอบที่ 5 ข้อ 5. ............................................................................................................. กรอบที่ 6 ข้อ 6. ............................................................................................................. กรอบที่ 7 ข้อ 7. ............................................................................................................. กรอบที่ 8 ข้อ 8. ............................................................................................................. กรอบที่ 9 ข้อ 9. ........................................................................................................... กรอบที่ 10 ข้อ 10. .......................................................................................................


35 กรอบที่ 11 ข้อ 11. ............................................................................................................. กรอบที่ 12 ข้อ 12. ............................................................................................................. กรอบที่ 13 ข้อ 13. ............................................................................................................. กรอบที่ 14 ข้อ 14. ............................................................................................................. กรอบที่ 15 ข้อ 15. ............................................................................................................. กรอบที่ 16 ข้อ 16. .............................................................................................................

เรื่อง การผลิตสินค้าและบริโภค  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you