Page 1

Пенсії. Субсидії. Земля Безплатні консультації спеціалістів читачам «Зорі»

Святослав Вакарчук:

Свобода як мірило щастя

¹27 (21559)

Ñòоð. 7

Ñòоð. 3

Светлана НЕМОЛЯЕВА: Наша профессия фантастическая. Она не дает состариться

Ñòð. 10

Шукайте долю разом із «Зорею»

Ïåðøèé íîìåð âèéøîâ 17 (4) êâ³òíÿ 1917 ðîêó ï³ä íàçâîþ

Ñòоð. 15

18 квітня 2014 ðîêó

Зоря-область — ãàçåòà âèõIäíîãî äíя

Ребенок ушел из дома… Почему?! Почему дети вдруг уходят из дома? Только ли это дети из так называемых неблагополучных или асоциальных семей? Что надо знать, чтобы не допустить такого горького случая? Куда обращаться, если такое все-таки произошло? Ответы на эти вопросы искал корреспондент «Зори» Ñòð. 5

Живи з посмішкою:

вперше на Дніпропетровщині пройде Першотравневий пікнік Мешканці та гості Дніпропетровщини зможуть провести травневі свята на спільному Першотравневому пікніку — святі єдності та сімейного затишку.

Захоплююче дійство пройде 1 та 2 травня в Дніпропетровську в парку імені Воронцова. Організатор свята — Молодіжний центр Дніпропетровщини. Саме молодь взяла на себе основні функції в підготовці заходу. Підтримала ініціативну молодь і влада всіх рівнів: Індустріальна районна

у місті Дніпропетровську рада, міська й обласна ради та обласна адміністрація. Взяти участь у святі будуть запрошені представники всіх національних меншин області, які зможуть представити себе, особливості своєї культури. Також у рамках проекту відбудеться яр-

марок, пройдуть виступи творчих колективів, а ввечері глядачів порадують своїми виступами рок-виконавці. З задоволенням провести час також зможуть прихильники активного відпочинку, для яких нададуть спортивні майданчики для гри в міні-футбол та волейбол. Це буде яскраве та незабутнє свято, де кожен зможе знайти заняття для себе, для душі, кожен зможе відчути себе членом однієї великої родини, однієї єдиної країни.

Чисто там, де... платять Понад 26 мільйонів гривень заборгували мешканці Дніпропетровська за вивезення твердих побутових відходів. Про це повідомив начальник управління охорони навколишнього природного середовища міської ради Геннадій Іваненко. — Я закликаю мешканців міста розраховуватися за вивіз сміття. На сьогодні низькими є платежі від мешканців приватного сектора, в середньому на 30—40%. Також вони не поспішають укладати угоди з компаніями-перевізниками на вивезення сміття, — зазначив Геннадій Іваненко. У Дніпропетровську збирають і вивозять сміття дві компанії: ЗАТ «Дніпрокомунтранс» працює у Ленінському, Індустріальному, Кіровському, Жовтневому та Бабушкінському районах. ТОВ «Грінко-Дніпро» — у Самарському, Красногвардійському та Амур-Нижньодніпровському районах.

Читайте «Даринку» разом з дітьми

Ñòоð. 16


Читачів «Зорі» з пенсійних питань консультує Олена ЩИРБА, заступник начальника Головного управління ПФУ в Дніпропетровській області

Íà ïåíñ³þ — ó 60 ðîê³â

КОМПЕТЕНТНО

ОФІЦІЙНО

ЗАХИСТИМО КОЖНОГО

нення громадян» у разі не# згоди рішення органів Пен# сійного фонду Ви можете оскаржити в органах вищо# го рівня або в судовому порядку.

ϳäñòàâè äëÿ ï³ëüãîâî¿ ïåíñ³¿ â³äñóòí³ Працювала в дитячому пульмонологічному санаторії. Чи є якісь пільги при нарахуванні пенсії за роботу з хворими дітьми?

Ðà¿ñà ÊÓвÍÍÀ. Äí³ïðîäçåðæèíñüê

ситься до особливо небезпеч# ної інфекційної хвороби. Відповідно до ст. 1 Зако# ну України «Про протидію захворюванню на туберку# льоз» протитуберкульозні за# клади — це лікувально#про# філактичні заклади охорони здоров’я (протитуберкульоз# ні диспансери, лікарні, сана# торно#курортні, інші закла# ди) чи їх структурні підроз# діли, в яких надається ме# дична допомога хворим на туберкульоз. Перелік проти# туберкульозних закладів за# тверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політи# ку у сфері охорони здоров’я. Враховуючи наведене, робота медичних праців#

ників у протитуберкульоз# них диспансерах, лікарнях, санаторно#курортних, інших закладах, які працюють з хворими на вищевказану па# тологію, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. За даними трудової книжки Ви з 11.03.1982 по 06.03.1991 працювали вихо# вателем у дитячому пульмо# нологічному санаторії (дитя# чий санаторій для лікування хронічних захворювань ле# генів не туберкульозної етіо) логії Дніпродзержинського відділу охорони здоров’я). Зважаючи на вищезазна) чене, для зарахування в пільговому обчисленні пері) оду роботи з 11.03.1982 по 06.03.1991 підстав немає.

Шановний Володимире Воло# димировичу, Ви, як інвалід ІІІ групи, отримуєте пенсію в роз# мірі 1049 грн. Ви перебували на обліку в управлінні праці та соці# ального захисту населення Си# нельниківської міської ради з 01.02. 2013 р. по 31.07.2013 р. та отримували допомогу малозабез# печеним сім’ям в розмірі 401,79 грн. При наступному зверненні 15.08.2013 року державна со) ціальна допомога малозабез)

Äîðîã³ ÷èòà÷³! Íà ñòîð³íêàõ «Ïåíñ³îíåð Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» òà «Çàõèñòèìî êîæíîãî» âè îäåðæèòå â³äïîâ³ä³ íà âàø³ çàïèòàííÿ. Àëå â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ôàõ³âö³ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, êîìóíàëüíèõ ³ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ íàäàþòü â³äïîâ³ä³ çà íàÿâíîñò³ ïîøòîâî¿ àäðåñè çàÿâíèêà. Òîæ, áóäü ëàñêà, âêàçóéòå çâîðîòíó àäðåñó (ó ãàçåò³ íå äðóêóºòüñÿ)! Ïèø³òü íà àäðåñó: ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Çîðÿ», âóë. Æóðíàë³ñò³â, 7, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49051. Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (0562) 27-16-52. Ëþäìèëà ÌÀÑËÎÂÀ, âåäó÷à ñòîð³íîê

печеним сім’ям не призначена, оскільки середньомісячний су) купний дохід сім’ї перевищував рівень забезпечення прожитко) вого мінімуму для сім’ї. Розмір допомоги малозабез) печеним сім’ям визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, який встановлюється Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, та її середньо) місячним сукупним доходом.

Ïðàâî íà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä

Òàìàðà ×ÓÉÊÎ. Ïàâëîãðàä

вах, затвердженим наказом Міністерства праці та соці# альної політики України від 18.11.2005 №383, зареєст# рованим у Міністерстві юс# тиції України 01.12.2005 №1451/11731 (далі — Поря# док №383). Відповідно до п. 2 Поряд) ку №383 під повним робо) чим днем слід вважати вико) нання робіт в умовах, перед) бачених Списками, не мен) ше 80% робочого часу, вста) новленого для працівників даного виробництва, про) фесії чи посади, з урахуван) ням підготовчих, допоміж) них, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконан) ням своїх трудових обо) в’язків. Враховуючи викладене, зайнятість повний робочий день в умовах, передбачених Списками, визначається підприємством на підставі первинних документів за час виконання роботи.

націоналістів. Вам буде надана одноразова грошова допомога в розмірі 400,00 грн. Що стосується автомобіля, то відповідно до чинної Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 №999 «Про за# твердження Порядку забезпечен# ня інвалідів автомобілями» інва# ліди забезпечуються автомобіля# ми в порядку черги. Згідно з медичним висновком облМСЕК від 01.10.2005 року Ви перебуваєте на позачерговому обліку для отримання автомо) біля безплатно з ручним керу) ванням за №106. Оскільки потреба інвалідів у спецавтотранспорті набагато пе# ревищує можливості видаткової частини державного бюджету, органи праці та соціального за# хисту населення забезпечують інвалідів автомобілями поступо# во з дотриманням черговості се# ред них та при наявності спецав# томобілів. З огляду на викладе# не, Вас буде забезпечено автомо# білем у порядку черговості відпо# відно до вимог чинного законо# давства України.

Âîëîäèìèð ÄÓÁÎÂÈÉ. Ñèíåëüíèê³âñüêèé ðàéîí

Працювала на шахті на підземній роботі (Список №2). Дістала травму на ви робництві, після чого мене перевели на 6годинний робочий день при 8годинному. Чи зарахують до пільгового стажу час, коли я працювала по 6 годин? відсутності трудової книж# ки або відповідних записів у ній, затвердженого поста# новою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637. У довідці має бути вказа# но: періоди роботи, що зара# ховуються до спеціального стажу; професія чи посада; характер виконуваної робо# ти; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків чи їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконан# ня роботи, на підставі яких видана зазначена довідка. Порядок врахування «пільгового стажу» роботи для призначення пенсії за віком на пільгових умовах регулюється Порядком за# стосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, про# фесій, посад і показників при обчисленні стажу робо# ти, що дає право на пенсію за віком на пільгових умо#

Уже дев’ять років стою в черзі на автомобіль як інвалід афганець ІІ групи. Чи дочекаюся?

Чому мені відмовили у призначенні державної соціальної допомоги, як малозабезпеченій сім’ї?

×è çàðàõóþòü äî ï³ëüãîâîãî ñòàæó íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü? Шановна Тамаро Віталі# ївно, відповідно до п. «б» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Прикінцевих положень За# кону України «Про загаль# нообов’язкове державне пенсійне страхування» пра# во на пільгову пенсію за віком, незалежно від остан# нього місця роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умо# вами праці, — за Списком №2 виробництв, робіт, про# фесій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за ре# зультатами атестації робо# чих місць. Для підтвердження пільгового характеру роботи підприємством, де працюва# ла особа, надається довідка, оформлена відповідно до п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за

Ñïåöàâòîòðàíñïîðò ³íâàë³äàì

Ðîçì³ð äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì

Чи маю я право на пільговий проїзд як дитина війни та вете ран праці?

ͳíà ØÀÌÐÈËÎ. Ìåæ³âñüêèé ðàéîí

Шановна Ніно Миколаївно! Законом України «Про основні засади соціального захисту вете# ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (із змінами) ветеранам праці перед# бачено безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом за# гального користування (за ви# нятком таксі) в сільській місце# вості, а також залізничним і вод# ним транспортом приміського

«ЗОРІ» ВІДПОВІДАЮТЬ

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ ФАХІВЦІ ПФУ

Шановна Раїсо Ісаківно! Згідно з Законом України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про пен# сійне забезпечення» від 10.07.2003 №1110#ІV час ро# боти, зокрема в інфекційних закладах (відділеннях) охо# рони здоров’я, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Право на пільгове обчис# лення стажу мають працівни# ки цих закладів, незалежно від займаних посад. Наказом МОЗ України від 19.07.1995 №133 затвердже# но Перелік особливо небез# печних, небезпечних інфек# ційних та паразитарних хво# роб людини і носійства збуд# ників цих хвороб, відповідно до якого туберкульоз відно#

На запитання читачів «Зорі» відповідає Валентина СЛИВНА, заступник директора департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації

Шановний Володимире Кос# тянтиновичу, Ви, як інвалід війни II групи, учасник бойових дій в ДРА, отримуєте пенсію по інвалідності в розмірі 2519,95 грн., користуєтесь пільгами на електроенергію в розмірі 100% від встановлених законодав# ством норм. У 2013 році отрима# ли готівкою компенсацію на придбання скрапленого газу — 127,73 грн. та на придбання твер# дого палива — 995,60 грн. Має# те сина 01.02.2000 р. н., на яко# го отримуєте надбавку на дітей в розмірі 150 грн. щомісяця в складі пенсії по інвалідності. У лютому 2014 року згідно з заходами районної Програми за# безпечення державних соціаль# них гарантій і регіональних форм адресної підтримки вете# ранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Петропав# лівському районі на 2010—2014 роки з районного бюджету виді# лено 7,0 тис. грн. для надання матеріальної допомоги батькам загиблих (померлих) воїнів# інтернаціоналістів та учасникам бойових дій з числа воїнів#інтер#

Îëüãà ÏÅÐÅÏÅËÞÊ. Êðèíè÷àíñüêèé ðàéîí

ня пенсії за віком після до) сягнення 60 років за наяв) ності страхового стажу не менш ніж 15 років. Відповідно до ст. 15 За# кону України «Про звер#

3

Âîëîäèìèð ÑϲÖÈÍ. Ïåòðîïàâë³âñüêèé ðàéîí

Мій син народився у червні 1954 року. Чи поширюєть ся на нього пенсійна реформа? Чи він може оформити пенсію у 60 років? Шановна Ольго Іванівно, відповідно до статті 26 Зако# ну України «Про загально# обов’язкове державне пен# сійне страхування» чоловіки мають право на призначен)

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 18 êâ³òíÿ 2014 ð.

сполучення та автобусами при# міських маршрутів у межах об# ласті за місцем проживання. Як дитина війни Ви також маєте право на безплатний проїзд усіма видами міського па# сажирського транспорту, автомо# більним транспортом загального користування в сільській місце# вості, залізничним і водним транспортом приміського сполу# чення та автобусами приміських маршрутів у межах області за місцем проживання.

Çà ïàé äîïëàòèëè У 201213 роках я звернулася до орендатора земельного паю з проханням видати наперед орендну плату за два роки через скрутне становище. Він видав мені по 3200 грн. за рік. А решта пайовиків, коли прийшов час отримувати плату, отримали 5600 за рік. Коли я попросила й мені доплатити — почула відмову та образи. Îëåíà ÊÓËÅÍÊÎ. Ìàãäàëèí³âñüêèé ðàéîí

Шановна Олено Гаврилівно, факти, наведені у Вашому листі до редакції газети «Зоря» щодо неправомірності дій орендаря Ахтієва С. А., перевірені на місці. Виплата орендної плати (наперед за домовленістю) проведена від# повідно до норм і вимог законо# давства. Зміни, що відбулися

після цієї виплати, не є підставою для перегляду. Але, враховуючи Ваш вік та прохання, керівницт# во ПП «Деметра» додатково ви# ділило Вам дві тисячі вісімсот гривень за вказаний період. Ãðèãîð³é ÌÈÃÓÐ, ãîëîâà Ìàãäàëèí³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè


акцент

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 ð.

Александр ВИЛКУЛ:

Только политика национальной консолидации выведет страну из кризиса Набирающий на востоке страны конфликт всколыхнул Украину. Последние новости из Харькова, Луганска, Славянска и Донецка напоминают военные сводки и заставляют тревожно сжиматься сердца всех украинцев — чем же закончится новая волна конфликта?.. Одним из путей для снятия напряжения в регионах юго-востока могло бы стать скорейшее внесение изменений в Конституцию о расширении полномочий регионов и принятие в парламенте закона об амнистии участников протестов, которые захватили административные здания в Донецке, Луганске и Харькове. Такого мнения придерживается экс-вице-премьер Александр Вилкул. — Для сохранения целостности страны необходимо ускорить процесс конституционной реформы, которая позволит снять напряжение на юговостоке. Реформа прежде всего касается расширения полномочий регионов, предоставления им полномочий по самостоятельному определению гуманитарной и культурной политики, предоставления русскому языку статуса второго государственного, выборов руководителей регионов прямым голосованием и других вопросов. Новая модель государственного устройства Украины позволит стране развиваться и не допустит конфликтов по линии «Центр — регионы», которые вызвали текущий кризис. Если новая власть проявит политическую волю, то необходимые изменения в Конституцию могут быть внесены в течение шести месяцев, — уверен Александр Вилкул. Он подчеркнул, что одним из шагов должно быть принятие в парламенте закона об амнистии участников протестов, которые захватили административные здания в восточных регионах. Предложение об амнистии поддерживает народный депутат Украины от ПР Елена Бондаренко, которая

считает, что граждан, которые сейчас вышли на массовые акции протеста, подстегивает безысходность, страх наказания. — К амнистии участников событий на юго-востоке я отношусь как к вынужденной мере и адекватному ответу на происходящее. Тем более что у нас уже есть опыт амнистии участников акций протеста в Киеве. Насколько этот опыт себя показал, настолько же зеркально мы предлагаем его использовать для того, чтобы снизить накал страстей на «пылающем» юго-востоке. Амнистия станет мерой по деэскалации конфликта и подарит людям надежду, — сказала Елена Бондаренко. Положительно относится к амнистии людей, участвующих в событиях на юго-востоке, и историк и политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко. По мнению политолога, такая мера будет одним из способов урегулирования ситуации в восточных регионах. — Я вообще не понимаю, за что там людей нужно судить. И, естественно, положительно отношусь к амнистии людей. Тем более что у нас трижды проводилась амнистия участников Евромайдана. И, конечно же, сам Бог велел амнистировать участников движения сопротивления на востоке. Такая мера будет одним из способов урегулирования ситуации в восточных регионах. Реально люди выходили и захватывали здания не для того, чтобы их посадили в тюрьму, а потом амнистировали. У людей были

определенные цели, и пока они не будут достигнуты, амнистия ничего не решит, — сказал Константин Бондаренко. Эксперты подчеркивают, что в общественном сознании растет уровень агрессии. Ситуация усугубляется неблагоприятными социально-экономическими процессами, которые запустили новые руководители государства — падает курс гривны, растут цены, население с тревогой ждет повышения тарифов на услуги ЖКХ. При этом правительство до сих пор не может предложить обществу понятную стратегию своих действий. Поэтому, как считает Александр Вилкул, сейчас главное для всех политиков и общественно активных граждан — не допустить гражданской войны и разрушения государства. Только политика национальной консолидации и компромисса выведет страну из кризиса, уверен Александр Вилкул, один из лидеров Партии регионов. Он подчеркивает: «В условиях тотального кризиса единственно эффективной является сбалансированная политика, построенная на основе диалога, с учетом специфики регионов».

информация в номер Медики получили 16 новых «скорых»

Автопарк Днепропетровской станции скорой помощи пополнился новыми машинами. 16 «скорых» передали медучреждениям города. Новые авто — не реанимобили, но и не обычные «скорые». В автомобиле есть все для оказания первой помощи на догоспитальном этапе. Новенькие машины покажут себя в работе уже в ближайшее время. В состав станции скорой помощи входят 6 районных подстанций, одно отделение и 12 пунктов круглосуточных бригад. Вскоре их автопарк увеличится еще на 27 машин, а к концу года в службу передадут 90 авто. Новые машины — новые возможности, говорят в департаменте здравоохранения. Теперь благодаря большому количеству машин станет реальным заявленное время прибытия «скорой» — 10 минут по городу и 20 в области. А еще очень скоро заработает современная диспетчерская на базе станции. Кстати, такую же планируют открыть и в Кривом Роге.

Возле днепропетровского храма состоится праздник цветения сакуры В Днепропетровске возле храма в честь иконы Божией Матери «Иверской» состоится празник цветения сакуры. Точная дата праздника пока неизвестна, так как это зависит от того, когда зацветет растение. Об этом сообщил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Иверской» протоиерей Николай Несправа. По словам Отца Николая, японцы в первый день цветения сакуры собираются возле этих деревьев целыми семьями, фотографируются и приятно проводят время. Это очень светлый и добрый праздник, поэтому и было принято решение перенять эту традицию, учитывая, что возле храма высажены деревья

В субботу в город прибудет Благодатный огонь из Иерусалима В субботу, 19 апреля, из храма Воскресения Христова, расположенного в Иерусалиме, в днепропетровскую епархию будет доставлена лампада с Благодатным огнем, который ежегодно сходит на Гробе Господнем. Об этом рассказал управляющий Днепропетровской епархией УПЦ митрополит Ириней. В Свято-Троицкий кафедральный собор святыню привезет специальная делегация. Затем Благодатный огонь раздадут по всем приходам епархии. Уже в субботу с 14.00 прихожане смогут освятить свои приношения. — В этот день торжественные пасхальные богослужения пройдут во всех православных храмах Днепропетровщины. Я возглавлю богослужение в главном храме Днепропетровска — Свято-Троицком кафедральном соборе, — сообщил митрополит Ириней. — Будет совершена череда Пасхальных богослужений: пасхальная полуношница, крестный ход, утренняя, а вслед за ними и праздничная Божественная литургия. За богослужением традиционно будет провозглашено Свя-

тое Евангелие на четырех языках. В конце литургии состоится освящение пасхальных куличей, пасок, яиц и других праздничных приношений. Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется 19 апреля в 23.30. Для людей, которые по разным причинам не смогут принять участие в богослужении, освящение приношений будет совершаться в субботу, 19 апреля, днем (с 14.00) и вечером.

Днепропетровск примет Чемпионат мира по ракетомодельному спорту Днепропетровск примет Чемпионат мира по ракетомодельному спорту. Символично, что решение о месте проведения чемпионата Международная авиационная федерация (FAI) приняла во Всемирный день космонавтики, 12 апреля. В традиционном ежегодном заседании профильной Авиамодельной комиссии, проходившем в Лозанне (Швейцария) с 11 по 12 апреля, приняли участие делегаты и наблюдатели из более чем 50 государств. Об этом рассказал первый вицепрезидент Федерации ракетомодельного спорта Украины, делегат заседания профильной Авиамодельной комиссии Международной авиационной федерации (FAI) от Украины Михаил Рябоконь на

пресс-конференции в медиа-центре «Днепр-Пост». По его словам, на право принимать Чемпионат мира в 2016 году, кроме Украины, в финальной стадии отбора претендовали Сербия и Румыния. Наша заявка на проведение соревнований в Днепропетровске собрала 23 голоса, в пользу кандидатур Сербии и Румынии отдали свои голоса 9 и 1 делегат соответственно. Также в 2015 году в Днепропетровске пройдет Чемпионат Европы по ракетомодельному спорту. Как и Чемпионат мира, он будет проходить на аэродроме Каменка. Открытие чемпионата обещает быть красивым и запоминающимся, а, кроме того, иностранным гостям обязательно покажут город.

Дни грузинской культуры

сакуры. Также на этот праздник запланированы мастер-классы по формированию японского сада и составлению икебаны. На мероприятия приглашаются все желающие.

В поминальные дни будут ездить маршрутки с пометкой «К» — В поминальные дни пассажиров к кладбищам будут перевозить не только постоянные, но и дополнительные маршруты, отмеченные буквой «К» — «кладбище», — сказала директор департамента тран­ спорта Днепропетровского городского совета Ирина Прилипа. Отправляться автобусы будут по мере наполнения, график работы — с 6.00 до 17.00.

Городские новости

4

ЗОРЯ

В департаменте транспорта Днепропетровского горсовета просят горожан, которые будут ездить на кладбища на личных автомобилях, парковаться так, чтобы не затруднять проезд общественного транспорта. По словам Ирины Прилипы, неправильно припаркованный транспорт — единственная причина, по которой могут возникнуть трудности с посещением днепропетровцами кладбищ.

15 апреля в Днепропетровске начались Дни грузинской культуры. В «Правде-кино» днепропетровцы могут познакомиться с грузинской культурой и посмотреть грузинское кино. Дни грузинской культуры стартовали в Днепропетровске в лучших грузинских традициях: все началось с вина, хачапури и лезгинки. Причем принять участие во всех трех мероприятиях могли все желающие. Основным движениям грузинского народного танца всех неравнодушных обучали девушки-руководители танцевальных школ. После того, как гости немного окунулись в атмосферу Грузии, началась торжественная часть — приветственные слова и

концерт. Грузинские гости привезли в Днепропетровск видеоклип, посвященный последним событиям в Украине и Майдану, которым они выразили свою поддержку Украине. На концерте выступили танцевальные коллективы, после чего днепропетровцы могли посмотреть драму Зазы Урушадзе «Мандарины». На открытии праздника работала выставка картин грузинских художников, а украинские девушки проводили мастер-классы по Петриковской росписи.


тема номера

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 ð.

5

Ребенок ушел из дома… Почему?! Почему дети вдруг уходят из дома? Только ли это дети из так называемых неблагополучных или асоциальных семей? Что надо знать, чтобы не допустить такого горького случая? Куда обращаться, если такое все-таки произошло? Ответы на эти вопросы искал корреспондент «Зори».

«Семь нянек», драйв и гормоны — В обществе принято считать, что в основном дети убегают из неблагополучных или асоциальных семей. Но на самом деле это справедливо всего лишь в отношении трети разыскиваемых детей. Остальные две трети беглецов из благополучных, а то и достаточно обеспеченных семей, — рассказывает начальник отдела криминальной милиции по делам детей ГУ МВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции Ирина Качинская. — Причин побегов несколько. Но самыми распространенными являются конфликты и/или отсутствие взаимопонимания между ребенком и родителями, желание острых ощущений и непреодолимая тяга к перемене мест. И еще одна причина — безучастное отношение некоторых учителей к ученикам. Бывает, ребенок по нескольку дней не появляется в школе — и никакой реакции на это учителей. Даже ни одного звонка или визита к родителям!.. Раньше такое было просто немыслимо. — В последнее время нам удалось добиться существенного снижения, почти в два раза, количества уходов детей из дома, — продолжает Ирина

ка — удар кинжала. И наоборот, все, кажущееся нам неприемлемым, недопустимым, преступным, для подростка может оказаться увлекательным, притягательным, наполненным «драйвом». Подросток кажется сам себе сильным, умным и «крутым» во всех отношениях, мир лежит перед ним, раскрывшись, как на ладони. А тут еще и гормоны «бурлят» во всю мощь. Как уберечь сына или дочь от зачастую непоправимых глупостей, за которые потом придется долго, если не всю жизнь, расплачиваться? Ваш ребенок — самый-самый Во-первых, основное внимание воспитанию детей должны уделять все-таки родители, семья. Надо организовывать свободное время ребенка. Не бывает детей, неспособных ни к чему, у каждого ребенка есть какой-то талант, уверена Ирина Качинская. У кого-то это спортивные задатки, у кого-то — творческие. Важно вовремя их рассмотреть и начать развивать. Нельзя никоим образом глушить детские фантазии. Фантазируя, ребенок моделирует ситуации, в которых он мог бы проявить свои качества. Иными словам, он как бы «проигрывает» взрослую жизнь «понарошку». И таким образом

Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он меньше всего ее заслуживает. Эрма Бомбек, писательница Качинская. — Такое стало возможно благодаря постоянной и кропотливой профилактической работе с педагогами, родителями и самими склонными к побегам детьми. Плохо, что разрушен институт обязательных детских и подростковых государственных организаций, каковыми в бывшем Союзе были октябрятское движение, пионерия и комсомол. Детские побеги были и при бывшем Союзе, но далеко не в таком количестве, как сегодня. И без возрождения подобных детских и подростковых организаций в Украине на государственном уровне сегодня мы проблему не решим. …Как видно из рассказа Ирины Валерьевны, самым опасным возрастом для побегов является подростковый возраст, когда формирующийся как личность человек в силу лабильности психики гораздо острее реагирует на любые внешние раздражители, нежели взрослые, уже получившие собственный жизненный опыт. То, что нам, взрослым, кажется пустяком, для подрост-

познает окружающий мир и свое личное место в нем. Поэтому к детским фантазиям родителям надо относиться с пониманием и вниманием. Дети в силу склада психики и «незашоренности» условностями жизни взрослых с особой остротой чувствуют любую фальшь и несправедливость. Чем больше искренности будет в ваших отношениях с ребенком, тем с большим доверием он будет относиться к вам. Дети — зеркало родителей. И будет это зеркало ясным и чистым или же кривым и заляпанным грязью, зависит только от самих родителей. Нельзя высказывать детям угрозы сдать их в интернат, выгнать за что-то из дома. Какой-то ребенок пропустит такие угрозы мимо ушей, а кто-то воспримет их как программу действий и действительно сбежит из дома. И чаще говорите своему ребенку о том, какой он умный, сильный, красивый, умелый и самый-самый для вас лучший. И не забывайте целовать и гладить своих детей по голове. Как

Цифры и факты За первый квартал 2014 года с учетом начала апреля в области были поданы заявки на розыск 85 детей. В течение первых суток разыскали 81 ребенка, из которых 43 мальчика и 38 девочек. Остальные четыре ребенка также разысканы, но сроки их поиска были дольше. Для сравнения: за первый квартал 2013 г. были поданы заявки на розыск 152 детей, из которых 147 были найдены в течение первых суток. 73% детей, убегающих из дома, находятся в возрасте от 15 до 17 лет. Самым опасным возрастом для побега из дома является возраст шестнадцати лет.

Полезная информация (056)-756-51-61, (056)-756-51-64; (056)-756-51-59 — отдел криминальной милиции по делам детей Днепропетровской области. ВОО «Магнолия», 01033, Киев, ул. Гайдара, 58/10, 4 этаж, тел.: 0-800-50-14-14 (звонки со стационарных телефонов по Украине — бесплатно), сайт: tsr@magnolia-tv.сom Служба поиска детей — на городском сайте gorod.dp.ua

Важно Если вы видите на улице явно бродяжничающих детей, просящих подаяние или бредущих с явно потерянным видом, то не надо совать им в руки деньги, а узнайте, почему они тут, и отведите их домой или в милицию. Или позвоните 102 и сообщите об этих детях. гласит Писание: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». И все-таки сбежал… — Лишь только вы заподозрили, что ваш ребенок все-таки ушел из дома: не вернулся в срок с занятий, не перезвонил, не отвечает на ваши звонки, немедленно сообщайте об этом в милицию по телефону 102, — говорит Ирина Качинская. — Такие заявления не просто регистрируются тут же, но и по ним возбуждается сразу уголовное производство по подозрению на покушение на жизнь ребенка. Моментально поднимается на ноги весь свободный личный состав местной милиции и начинаются розыски. Самое продуктивное время для благополучного розыска — первые три часа. Именно в это время и происходят 73% всех обнаружений беглецов. Разыскиваем детей мы и в других городах. Например, одного мальчишку нашли в Борисполе, куда он отправился «смотреть на самолеты». Другой подросток пытался сесть на теплоход в Одессе, «чтобы уплыть в Америку». Еще одну девочку нашли в Виннице — просто отправилась «свет посмотреть». Одну девочку разыскали даже на Майдане, где она «делала революцию и свергала режим Януковича». Кстати, очень вовремя разыскали, поскольку у нее уже была запущенная ангина и начиналось воспаление легких, и дело могло закончиться самым плачевным образом. Но, повторюсь, чем раньше начнутся поиски, тем больше надежды на успех. «Любите своих детей, живите общей с ними жизнью — это лучшая профилактика и детских побегов из дома, и прочих трагедий», — таков главный совет Ирины Валерьевны Качинской.

компетентно

Алексей ЛОГИНОВ

Семью и школу — в единую связку Ольга КРАМАРЬ, преподаватель кафедры практической психологии Днепропетровского университета им. Альфреда Нобеля:

— Очень важно для предупреждения не только побегов из дома детей, но и для их успешной учебы, чтобы семья и школа были в единой связке. Когда ребенок знает, что он под постоянным контролем, причем не навязчивым, а доброжелательным, то и будет с уважением относиться и к учителям, и к родителям. Познавать мир ему будет интересно — так зачем же убегать?! Немало отрицательной информации подростки черпают из Интернета и телефильмов, где нередко смакуется сомнительная романтика побегов. Они не понимают, какой опасности на самом деле себя подвергают, что кинострасти и реальная жизнь — вещи разные. Об этом нужно говорить и в школе, и дома. Ведь предупредить негативные проявления гораздо легче, чем потом пожинать плоды последствий.

Относитесь к ребенку как к личности Елена КРИВОРУЧКО, семейный психолог:

— Внешне благопристойная и обеспеченная семья не гарантирует отсутствие конфликтов, связанных с взаимопониманием между родителями и детьми. Родители должны понимать, что с возрастом ребенок требует иной любви, чем в детстве. Примите факт, что ваше чадо уже не ребенок. И выстраивайте с ним партнерские (равные) отношения. Важно, чтобы у сына или дочери была возможность встречаться с друзьями дома. И тогда ребенок не будет сбегать в поисках недостающего общения. Вместе планируйте досуг, учитывая интересы подростка. Со вниманием и пониманием относитесь к секретам ребенка — без категоричных суждений и заявлений. Тогда именно к вам, как самому близкому человеку, ребенок прибежит за советом, зная, что его поддержат и не осудят.

Блицопрос

Почему дети уходят из дома?

Инна Ивановна, завуч школы:

Татьяна Ивановна, пенсионерка:

Любовь, художник:

Андрей, программист:

— Дети не убегают из дома, в котором чисто, уютно, пахнет свежеиспеченным хлебом, веет спокойствием и желанием понять и принять ребенка таким, какой он есть.

— Наверное, чтобы самоутвердиться или отомстить родителям за реальные или мнимые обиды, ведь подростки очень чувствительные и ранимые.

— Если причины не в быту, тогда в связи с отсутствием взаимопонимания со старшим поколением, в поиске поддержки в среде близких по духу сверстников.

— Бывает, что дом полная чаша, а дети дом не любят. Так бывает зачастую, когда родители живут каждый своей жизнью, поэтому ребенок чувствует себя лишним.


www.zorya.org.ua 18 êâ³òíÿ 2014 ð.

Äåíü, êîãäà ñîñòîÿëîñü íàøå ñïàñåíèå Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà! Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû, ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îñòàåòñÿ äî ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñõè! «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» — èìåííî â ýòèõ ñëîâàõ, êîòîðûìè ëþäè íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ âñòðå÷àþò äðóã äðóãà â ñâåòëûå ïàñõàëüíûå äíè, è âåñòü î ïîáåäå, è ïðèçûâ ê ðàäîñòè, è ïîæåëàíèå ìèðà, è íàäåæäà è óòåøåíèå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. В этот светлый день радость вести о воскресшем Христе пере+ полняет наши сердца. Христос разрушил ад, победил смерть, и мы с ним в вечной жизни. Нас спа+ сает наша вера, и это вера в распя+ того и воскресшего Христа! Это не просто праздник, это день, когда состоялось наше спасе+ ние, купленное Христовой жерт+ вой на кресте. Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей земной жиз+ нью и крестными страданиями Он показал пример величайшего сми+ рения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушени+ ями и соблазнами, а Своим Воскре+ сением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеждать зло. Именно в такой борьбе чело+ век растет духовно и становится нравственно свободной личностью. В чем же особенность, неповто+ римость Христова Воскресения? Ведь мертвых пророки Ветхого Завета воскрешали и до Него, про+

ИСТОРИЯ ХРАМА

ПРАВОСЛАВ’Я

роки и праведники возносились на небо до Него. Сам Христос воскре+ шал мертвых, после Него это дела+ ли апостолы. Так в чем же разни+ ца? Что особенного именно в Вос+ кресении Христа? Все воскрес+ шие, кроме Христа, о ком идет речь в Писании, воскресали в сво+ их обычных бренных телах и пос+ ле пережили вновь телесную смерть. Их воскресение было в жизнь земную. Христос же Вос+ крес в новом теле. Мы читаем об этом в Евангелии, о том, что Его Тело приобрело совершенно новые качества и новые способности. То есть Христос при рождении при+ нял тело бренное, умер, а воскрес уже в новом Теле, в том, которое предназначено к вечной жизни. «Радуйтесь!» — сказал после Своего Воскресения Господь всем любящим Его. В Воскресении Гос+ пода таинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, «отрет

Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и радость будет нескончае+ мой, а любовь — вечной. Победа Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в непре+ станном общении с Богом. Праздник Воскресения Иисуса Христа, или Пасха, продолжается целую неделю, и Царские врата в алтаре храмов остаются открыты+ ми во все эти дни, что означает: теперь для всех людей открыты врата Царствия Божия. Пасха Христова — это торже+ ство Божьей любви. И все те, кто умер до нас, переступили порог вечности, сегодня вместе с нами прославляют Христа Воскресшего — и святые угодники, и все те грешные люди, которые по мило+ сти Божией через веру и покаяние сподобились Царствия небесного. Аминь. Ïðîòîèåðåé Êîíñòàíòèí ÄÐÎÁÈÒÜÊÎ

Õðàì â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ» Íà òåððèòîðèè æèëìàññèâà Ñåâåðíûé â ñòàðèíó íàõîäèëîñü äðåâíåå ïîñåëåíèå — Ñòàðàÿ Ñàìàðü, âáëèçè êîòîðîãî áûëà ïîñòðîåíà Íîâîáîãîðîäèöêàÿ êðåïîñòü. Àêàäåìèê Ä. È. ßâîðíèöêèé, ññûëàÿñü íà çàïèñè èçâåñòíîãî ïóòåøåñòâåííèêà Áîïëàíà, óïîìèíàåò î ñòîÿâøåé â Íîâîáîãîðîäèöêîé êðåïîñòè äóáîâîé öåðêâè, ïîñòðîåííîé, ïî-âèäèìîìó, â XV âåêå.  XVIII âåêå êðåïîñòü îïóñòåëà, à õðàì áûë ïåðåâåçåí ïî ëüäó â Àëåêñàíäðîâñêóþ ñëîáîäó, íûíåøíþþ Îäèíêîâêó. Необходимо упомянуть еще об одном событии, освятившем мес+ то. В 1941 году здесь стояли на+ смерть курсанты артиллерийско+ го училища. Все они погибли. Можно сказать, что земля эта по+ лита кровью мучеников. 25 февраля 1997 года. Проще+ ное воскресенье совпало с днем празднования Иверской иконы Божией Матери. После литургии к священнику Николаю Неспра+ ве подошла прихожанка, которая жила в Москве, но часто приезжа+ ла к родственникам в Днепропет+ ровск. Вручила сверток — в нем была икона Божией Матери «Иверская». Женщина участвова+ ла в крестном ходе во время освя+ щения Иверской часовни в Моск+ ве, приложила икону к Афонской, а потом решила подарить священ+ нику. После благословения владыки Иринея на строительство храма отец Николай нашел место для будущей святыни в сосновом лесу на жилом массиве Северный. Ме+ сто удаленное, но исторически славное и необыкновенно краси+ вое. Хотелось, чтобы и здесь возоб+ новилась духовная жизнь. Роди+ лась идея — сделать точную ко+ пию Иверской иконы и привезти ее в Днепропетровск. По благосло+ вению святейшего патриарха Алексия II икона была заказана в Москве. За несколько дней до по+ ездки в Москву прихожанка при+ несла батюшке родовую икону, которая спасла семью во время пожара: сгорели все дома вокруг, а их дом уцелел. Икона была тем+

ной, поэтому отец Николай решил снять стекло. Каково же было все+ общее удивление, когда на обрат+ ной стороне увидели мощевик, печать Афонского монастыря и надпись, что эта Иверская икона написана в русском скиту свято+ го Андрея Первозванного на свя+ той горе Афон. Иверская икона, написанная в Москве, была освя+ щена в Иверской часовне у Вос+ кресенских ворот, торжественно привезена в Днепропетровск и крестным ходом принесена на место строительства храма. Такой многолюдной процессии жилмас+ сив Северный никогда не видел! Первая литургия была совер+ шена архиепископом Днепропет+ ровским и Павлоградским Ирине+ ем в солдатской палатке. С этого дня совершаются регулярные бо+ гослужения. Тогда же было нача+ то строительство храмового ком+ плекса. Только Господь знает, чего это стоило, но 26 октября малый храм «Золотые врата» был возведен. Икона Божией Матери «Иверская» заняла свое место в мраморном киоте. Освящая храм на жилмассиве Северный, высокопреосвящен+ нейший Ириней, архиепископ Днепропетровский и Павлоград+ ский, сказал, что это Золотые (Се+ верные) врата города. Так оно и есть: над храмом — воздушный коридор, по которому подлетают к Днепропетровску самолеты. Но храм — это и духовные врата, ко+ торые открыли православную веру для многих людей. С самого начала в храме было много моля+

щихся, количество прихожан по+ стоянно увеличивается. Начиная строительство мало+ го храма, отец Николай думал о храме большом. Место для его строительства было освящено в день иконы Божией Матери «Жи+ воносный источник». На строи+ тельной площадке не было воды, и это причиняло серьезные неудоб+ ства: приходилось доставлять воду в баках. После окончания молеб+ на присутствующие увидели не+ сколько родников, которые заби+ ли вблизи храма. Неподалеку на+ ходилось заросшее осокой место — оно превратилось в озерцо. В основание одного из источни+ ков, оказавшегося под малым хра+ мом, положили камни, привезен+ ные с главных православных свя+ тынь Иерусалима, Ближнего Во+ стока, монастырей Украины, Урала, Дальнего Востока.

Õðàìîâûé äåíü — âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû. Àäðåñ: 49124, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë. Ñåìàôîðíàÿ, 60. Òåëåôîí — 8 (056) 729-42-30.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 19—25 АПРЕЛЯ

СЛОВО СВЯЩЕННИКА

6

ÇÎÐß

19 апреля — Великая cуббота. Схождение во ад. Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, перво+ учителя славян. 20 апреля — Светлое Христово Воскресение, Пасха. 21—26 апреля — Светлая седмица. 21 апреля — Сщмч. Сергия пресвитера. 22 апреля — Иверской иконы Божией Матери. Мч. Ев+ психия. 23 апреля — Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Мак+ сима, Зинона, Александра, Феодора. 24 апреля — Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. 25 апреля — Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи. Иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Èêîíà Áîãîðîäèöû «Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê» (в пятницу Светлой седмицы) В V веке близ Констан+ тинополя находилась ро+ ща, посвящённая, по пре+ данию, Пресвятой Богоро+ дице. В этой роще был ис+ точник, с давних пор про+ славленный чудесами, но постепенно заросший ку+ старником и тиной. В 450 году воин Лев Маркелл, будущий император, встретив в этом месте за+ блудившегося слепца, по+ мог ему выбраться на тро+ пинку и устроиться в тени. В поисках воды для выбившегося из сил пут+ ника он услышал голос Богородицы, повелеваю+ щей найти заросший ис+ точник и помазать тиной глаза слепому. Когда Лев исполнил повеление, сле+ пой немедленно прозрел. Божия Матерь предрекла также Льву, что он станет императором, и через семь лет это предсказание исполнилось. Став императором, Лев Маркелл вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери и распо+ рядился очистить источ+ ник, обнести его камен+ ным кругом и на нём воз+ двигнуть храм в честь Бо+ городицы. Святой ключ императором был назван «Живоносным источни+ ком», так как в нём про+ явилась чудодейственная благодать Божией Мате+ ри. Так же была названа и икона Богородицы, напи+ санная для новой церкви. В VI веке император Юстиниан Великий, по+ сле того, как, испив воду из источника, излечился от тяжкой болезни, вы+ строил около храма, устроенного императо+ ром Львом, новый храм, при котором был создан многолюдный монас+ тырь. В XV столетии пос+ ле падения Византийской империи храм «Живонос+ ный источник» был раз+

рушен мусульманами. Вы+ строенная впоследствии небольшая церковь была в 1821 году также разруше+ на, а источник засыпан. Христиане вновь разобра+ ли развалины, расчистили источник и по+прежнему черпали из него живонос+ ную воду. После получе+ ния православными не+ коего послабления в совер+ шении богослужений над Живоносным источником был вновь выстроен храм, при котором устроили больницу и богадельню. В пятницу Светлой седмицы после литургии в православных храмах обычно совершается во+ досвятный молебен перед иконой Божией Матери «Живоносный источ+ ник». Водой, освящённой на этом молебне, верую+ щие окропляют свои сады и огороды, призывая по+ мощь Господа и Его Пре+ чистой Матери на дарова+ ние урожая. Пред иконой Пре+ святой Богородицы «Живоносный Источ+ ник» молятся о сохра+ нении праведной жиз+ ни, об исцелении телес+ ных и душевных неду+ гов, страстей, о помощи в скорби.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконою «Живоносный источник» О, Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже, Владычице Богородице, Живоносный источник Твой, целебные дары на здравие душ и телес на$ ших и на спасение миру точащи, подала еси нам, темже благодарни суще усердно молим Тя, Ца$ рице Пресвятая, моли Сына Твоего и Бога наше$ го дати нам оставление прегрешений и всякой душе скорбящей и озлобленней милость и утеше$ ние, и от бед, скорбей и болезней освобождение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людем по$ кровение (и святей обители сей соблюдение), гра$ ду сохранение, стране нашей от напастей избав$ ление и ограждение, да мирное зде поживем жи$ тие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе, Заступницу нашу, во славе Царства Сына Твое$ го и Бога нашего. Ему же слава и держава со От$ цем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Страницу подготовила Ольга ДЮЖИНСКИХ


особистість

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 р.

7

Святослав Вакарчук:

Свобода як мірило щастя

15 квітня у Палаці студентів ДНУ було ніде яблуку впасти. Туди завітав кумир мільйонів українців, співак та неформальний лідер нації Святослав Вакарчук. У часи політичної кризи молоді, як ніколи, потрібні моральні орієнтири. Фронтмен «Океану Ельзи» якнайкраще підходить на цю роль. Бажаючих поспілкуватися з ним було стільки, що навіть не всі змогли потрапити до зали. Але все одно не пішли. Кількасот студентів залишилися та слухали Вакарчука надворі. А у залі зустріли Святослава своєрідним флешмобом — усі разом заспівали його хіт «Все буде добре». Виступ співака кілька разів переривали оваціями, стоячи. А наприкінці разом співали гімн. Розмова вийшла цікавою та вельми філософською. Спробуємо передати найяскравіші, на нашу думку, відповіді Святослава Вакарчука. Про свободу — Я виріс у Радянському Союзі, в інтелігентній сім’ї. Батьки — викладачі університету. Я ріс у Львові, виховували мене достатньо вільно. Я читав усі доступні книжки. Дивився телебачення не тільки радянське, а й польське. Навіть вивчив польську завдяки дитячим мультфільмам. Я вважав себе вільною людиною. У 1990 році, коли мені було п’ятнадцять, я потрапив по обміну на навчання до Канади. Це була моя перша закордонна поїздка, і вона стала для мене шоком. Змінила усе життя. Я побачив, як насправді живуть вільні люди. Здавалося, що до цього я перебував у моральній тюрмі. Книжки, що мені були доступні, — це лише десять відсотків від тієї літератури, що існувала. Те, що показували по телебаченню, — не те, що було потрібно, а те, що потрібним лише здавалось. Музика, яку я слухав до того, лише маленька частинка тієї, що була доступна світу. А найголовніше — люди, прокидаючись зранку, самі вирішували, що робити сьогодні. У СРСР усе було запрограмоване. Ти знав, що мусиш закінчити школу, піти працювати на завод або вчитися в університет. Ти обов’язково мусиш бути в партії, щоб зробити кар’єру. Мусиш мовчати. Так жило декілька поколінь. У них не було іншого вибору. Коли я повернувся з цієї поїздки, я вирішив: для мене свобода завжди буде найголовнішою цінністю у житті. Про вихід з кризи — Простих рішень немає. Думаю, суспільство повинно жити за принципом піраміди. Де наверху— людина, посереди­ні — громада, а знизу — країна. Треба віддавати права місту, району, мешканцям конкретного будинку. Люди повинні самі вирішувати, яку їм зробити клумбу надворі, де поставити дитячий майданчик

та хто буде прибирати їх двір. Маленька громада вирішить дрібні питання краще, ніж велика. Державі ж треба залишити суто державні питання. З цього слід починати. Чим більше права у кожної людини приймати рішення, тим краще. Адже ми творці нашої долі. А ми у свою чергу повинні створювати такі громади. В них обговорювати різні питання, висувати ініціативи. З лідерів таких громад виростають хороші політичні лідери. У більшості західних країн політик — це не той, хто вчився на політика. Це та людина, яка зробила багато громадських справ. Вони починають з допомоги своєму району, реалізації конкретної ідеї. Далі йдуть у міську раду і вище. Таким людям довіряють. У них є не тільки програма «кроків назустріч людям», а й конкретні речі, які вони зробили.

— у складі Російської та Австро-Угорської імперії. У складі Росії жилося жорсткіше. Поступово відбувалася асиміляція — для мешканців Сходу російська мова стала близькою та рідною. Галичина ж залишилася майже такою самою. У нашій країні є дві культури — українська і російська. Я в цьому не бачу нічого поганого. Чому російськомовні українці не можуть гордитися тим, що дали світу таких митців, як Гоголь? Російська культура належить і нам також. Дві культури можуть прекрасно існувати в одній країні. Думаю, що на найближчий час національною ідеєю повинні стати слова: «Ми різні, але ми разом». Проблема не в різності культур та мов, а в політиках, що створюють цей стереотип. Про релігію

— Відповідати на це питання повинні ви. Я можу тільки сказати думку зі сторони. На Дніпропетровщині й близько не відбувається того, що на Донбасі. Вже це свідчить про успішність місцевої влади, як мінімум, у сфері збереження порядку. Але це не тільки її заслуга, а й у великій мірі людей, що змогли самоорганізуватися. Влада, яка вміє зберігати спокій у регіоні та дає людям можливість для самореалізації, заслуговує на повагу.

— Добре, що наша країна толерантна в цьому питанні. Адже релігійні суперечки небезпечні, бо нема аргументів. Релігію не пояснюють. Це віра. Нещодавно ми поїхали в Єрусалим на екскурсію. Гід показує місце, де вознеслася Діва Марія. Одна дівчина запитала, як вона вознеслася, це ж неможливо! Їй намагалися пояснити. А я підійшов та сказав — якщо ви хочете це зрозуміти, то це вже не віра. Саме тому я думаю, що дитина повинна вирости та зрозуміти сама, у що їй вірити чи не вірити. А я зроблю так, щоб виховати її на цінностях, які я поважаю. А це для мене — десять біблейських заповідей.

Про мовне питання

Про асоціації з Дніпропетровськом

— У кожної країни повинні бути свої національні особливості. В Україні атрибути державності ми почали шукати тільки у 1991 році. Не тільки формальні — гімн, прапор, а й визначальні — мову, культуру, героїв нації. Так склалось, що Україна історично йшла двома шляхами розвитку

— У 1997 році гурт «Океан Ельзи» вперше приїхав до Дніпропетровська. Ми існували тоді тільки два роки. Це було перше місто за межами Львівської області, де ми виступали. Приїхали на так зване «роад-шоу». Концерт відбувався у центрі міста, недалеко від пам’ятника Леніну.

Про ефективність роботи губернатора

Ми виступали на маленькій сцені, що на далекобійній машині. Виходили першими, розігрівали публіку перед виступом гурту «Тартак». Вони були хедлайнерами. Але найцікавіше сталося ще на вокзалі. Ми вийшли з поїзда, спустилися у підземний перехід. Із собою було багато валіз та пакунків. Тільки-но зайшли в перехід, нас зупинили троє дільничних. Дуже суворо сказали: «Документи!». Одного з нас навіть обшукали. Виявляється, що міліція проводила рейд, шукала наркотики. Вони подумали, що ми якісь бродячі музиканти. У половини з нас були сережки у вухах. Тому міліціонери вирішили, що ми «підозрілої зовнішності». Усі наступні візити до Дніпропетровська були значно приємнішими. Про публічність — Як правило, ті, що пишуть у ліфтах, б’ють скло у вікнах, роблять це таємно. Важливо, щоб люди знали, хто це зробив. Не треба їм давати в морду — насильство породжує насильство. Але публічність допоможе, ось побачите. Так само не треба боятися говорити про добрі справи. У свій час ми відремонтували у Макіївці дитячий будинок для ВІЛінфікованих дітей. Витратили приблизно 25—30 тисяч доларів. Ми свідомо зробили з цього подію. Але не для того, щоб показати, які ми хороші. А для того, щоб люди знали, що це можна робити. Суспільство цього потребує. Якщо ви зробили щось таке, що може стати прикладом для інших, не бійтеся про це говорити. Треба зробити у країні модною культуру добрих справ. Про науку — Вже давно не займаюсь наукою. І не уявляю, як після такої перерви зможу повернутися. Хоча, як кажуть, ніколи не говори ніколи. Я досі слідкую за новинами швейцарського центру ядерних досліджень. Адже це пов’язано з темою моєї давньої роботи. До речі, вона стала причиною великого конфузу для багатьох моїх шанувальників. У нас є пісня в альбомі «Суперсиметрія», яка називається «Сьюзі». Усі думали, що це ім’я дівчини. А коли дізналися, що це абревіатура від англійської «сюперсиметрі», були розчаровані. Про цілісність країни та події в Донбасі — Я оптиміст. Вірю, що ми маємо усі шанси справитися. Важливо, щоб суспільство та держава працювали в одному напрямку. Адже ми всі знаходимося в одному човні. Цілісність країни, навіть з прагматичної точки зору, завжди вигідніша, ніж її поділ. Будь-який поділ — це хірургічна операція. Вона потрібна тільки тоді, коли інакше не можна жити. Про вибори — По-перше, перестаньте боятися обирати менше зло. Нічого страшного у цьому немає. Бо так обирають у всіх країнах. По-друге, не обирайте того, хто ставить свою славу вище, ніж позитивний результат для країни. Люди, котрі роблять усе, щоб їх любили, підіймають свій рейтинг. Вони не змінюють країну. І навпаки, якщо людина приймає непопулярні рішення та не зважає на славу, це дуже позитивний критерій. По-третє, пам’ятайте про ситуацію в країні. Універсальних людей не буває. Кожна людина ефективна у свій час. Для тривожного, кризового стану потрібні одні політики. Для стану розвитку — зовсім інші. І наостанок, пам’ятайте, що ви обираєте лідера для держави, але не того, перед ким країна повинна падати на коліна.

Автограф від кумира мільйонів українців Святослава Вакарчука для читачів «Зорі»

Записала Альона Дрига Фото Бориса Дубініна


www.zorya.org.ua 18 êâ³òíÿ 2014 ð.

ЗДОРОВЕНЬКІ БУЛИ! ЛІКИ НАВКОЛО НАС

8

ÇÎÐß

 Óêðà¿í³ ïðîâ³ñíèêîì âåñíè íàçèâàþòü íàäçâè÷àéíó êâ³òêó, ùî ñõîæà íà ñîíÿ÷íèé ïðîì³í÷èê, ÿêèé çàòðèìàâñÿ íà ðîæåâîìó ñòåáë³. Öå ï³äá³ë çâè÷àéíèé. À ùå öþ êâ³òêó êëè÷óòü ìàòè-é-ìà÷óõà.

Ряст — рослина і справді чарів1 на. Якщо стара чи недужа людина дочекається пори, коли зацвітає, — значить, вона одужає, літуватиме, сил набереться і житиме принаймні до нового рясту — гарних різноко1 льорових квіточок. Вони пахнуть медом, тому й ціниться ряст, як ранньовесняний медонос. Про ліку1 вальні властивості рясту (росій1 ською — хохлатка) відомо давно. Для цього використовують бульби, що заготовляють на початку цвітіння. Відвари й настої з них помічні при лікуванні нервових захворювань і для підвищення м’я1 зового тонусу. Ñîí-òðàâó òîïòàòè — ñíàãó íàáèðàòè Сон1трава — окраса соснового і мішаного лісу. Її лілово1рожеві дзвониковидні квіточки теж ча1

Êâ³òî÷êè ìåäîâ³ — ë³êè ÷óäîâ³ Мабуть, ви чули, як люди ка1 жуть: «Топчу, топчу ряст, хай здо1 ров’я дасть, дай Боже, діждати, щоб і на той рік топтати». Це роби1 ли в квітні. Йшли до лісу, знахо1 дили ряст, зривали кілька квіто1 чок, кидали під ноги й топтали.

ЗДОРОВ’Я ДО ЛАДУ — З ВЛАСНОГО САДУ

ДОВІРСЯ СИЛІ ПРИРОДИ

ϳäá³ë çâè÷àéíèé — íå ò³ëüêè ãàðíèé

Óñ³ ïðîñòóäí³ áîëÿ÷êè ö³ ë³êóþòü êâ³òî÷êè Тож із давніх1давен у кожній родині знали: якщо назбирали навесні квітів і листя підбілу, то ніяка застуда не страшна і кашель також. Адже мати1й1мачуха — дуже добрий відхаркувальний, пом’якшувальний, протизапальний, потогінний, а також іще й жовчогінний та спазмолітичний засіб. Ось тобі — лікуй бронхи, горло чи легені, а печінка тільки вдячна буде, оскільки поліпшить1 ся її функція від таких ліків. Готувати їх просто: столову ложку подрібнених квіточок та листочків залити склянкою окропу, на1 стояти півгодини, процідити. Пити по столовій ложці дорослим, дітям — по чайній чотири рази на день. Якщо захворювання гостре, то навіть частіше. Такий настій знімає запалення шлунка — гас1 трит, а також кишечника та сечового міхура. При циститі не тільки пили настій, а ще робили напар і, обгорнувшись ковдрою, приймали парові ванни. Уже дві1три такі процедури знімали запальні про1 цеси. Треба було лише долікуватися, щоб не зали1 шилося й сліду від запалення, тобто попити чай чи настій ще два або три тижні. Водночас лікували запалення не лише в сечовому міхурі, а й у нирках. Має ця прекрасна рослина чимало інших лікуваль1 них властивостей. Відшукайте цю квіточку, що завжди першою з’являється в лісі. Назбирайте її, насушіть, аби мати надійні ліки. А як мине трішки часу, в травні, — вирушайте за листочками.

Äèâîâèæíó êðàñó äàðóº íàì âåñíÿíèé ë³ñ: âæå öâ³òóòü êðóãîì ñèíüî-ñèíüî ïðîë³ñêè, ïíóòüñÿ äî ñâ³òëà ðÿñò ³ ñîí-òðàâà. Ö³ âåñíÿí³ êâ³òè íå ò³ëüêè ÷àð³âí³, à é äóæå ö³ëþù³.

Ñèí³ î÷³ âåñíè Так називають проліски — сим1 вол надії, щастя, молодої краси. Проліски (російською — пролеска) й справді красиві, ніжні. Тому й поплатилися за це, прикрашаючи не ліси і парки, а переходи й базар1 чики в містах, де їх масово прода1 ють у букетах. Як і ряст. Тому вони потребують охорони. З лікувальною метою викорис1 товують бульби, що заготовляють у період цвітіння. З них виготовля1 ють препарат галантамін, що вво1 дять під шкіру тільки під наглядом лікаря. Ним лікують неврити, м’я1 зову дистрофію, радикуліти та інші патології.

Ведуча сторінки сторінки Людмила Людмила ТИТАРЕВА ТИТАРЕВА Ведуча

Ïðîâ³ñíèê âåñíè Навесні поспішає ця квітка до людей. За квіткою з’являється листя: згори гладеньке, блис1 куче, а знизу — пухнасте, м’яке і тепле. Саме за це назвали її мати1й1мачуха. Знають її й як «туссіла1 го», від латинського слова «туссі» — кашель. Адже саме з цієї рослини готують ліки від кашлю. Тільки1но з’явилися квіточки, збирають їх, бо ж вони невдовзі відцвітуть і, перетворившись на пу1 хівки, розлетяться за вітром. А згодом, у травні, збирають ще й листочки, висушують, аби зміша1 ти їх із сушеними кошиками квіточок. Ото тоді можна вважати, що є ліки і для старого, і для ма1 лого.

Ðÿñò çäîðîâ’ÿ äàñòü

рівні, і про них у давнину, як про ряст, казали: «Дай, Боже, діжда1 ти, сон1траву топтати!» Для лікування беруть траву сону (російською — прострел), що заго1 товляють під час цвітіння. У на1 родній медицині сон — це добре заспокійливе при підвищеній не1 рвовій збудливості (безсоння, запа1 морочення, головний біль, судоми, невралгія, істерія). А ще сон хоро1 ший спазмолітик при хворобах ди1 хальних шляхів і мігренях. Крім того, він вважається добрим засо1 бом при серцевій недостатності, від глаукоми, запорів, ниркових і пе1 чінкових кольок. При шкірних не1 дугах помічні ванночки з настою сону, при грибках на шкірі — при1 мочки з нього. Свіжим соком трави натирають хворі суглоби, але обе1 режно, щоб не спричинити опіків. Сон — рослина отруйна, поводи1 тися з нею треба обережно, не пере1 вищувати дозу і під наглядом ліка1 ря. Настій сушеної трави: дві чайні ложки її на склянку (200 г) холод1 ної воли, настояти 12 год., проціди1 ти. Пити по чверті склянки 3—4 рази на день. Для примочок: столо1 ву ложку трави на 200 г холодної води, настояти 12 год., процідити.

Âåñíÿí³ íàïî¿ ÿêðàç ñòàíóòü ó íàãîä³ Íàâåñí³, êîëè â ñàäó îáð³çàþòü äåðåâà, ðàíêè íà ñòîâáóðàõ äåðåâ çàìàçóþòü, à çð³çàíå ãàëóççÿ çàçâè÷àé âèêèäàþòü. Íå ñï³ø³òü öå ðîáèòè! Ïðèãîòîâëåí³ ç íèõ âåñíÿí³ íàïî¿ ñòàíóòü âàì ó ïðèãîä³, àáè ÿêíàéøâèäøå íàáðàòèñÿ ñèë ³ â³äíîâèòè ð³âíîâàãó, àäæå çà äîâãó çèìó ìè âòðà÷àºìî äóæå áàãàòî ì³æòêàíèííî¿ ðå÷îâèíè, íàñè÷åíî¿ â³òàì³íàìè, ì³êðîåëåìåíòàìè, ôåðìåíòàìè, á³îëîã³÷íî àêòèâíèìè ñïîëóêàìè òîùî. Ãåòü ïðèíàäè — ïåïñ³, ïèâî, ëèìîíàäè! Наші предки добре знали про оту потребу — відновлення рівнова1 ги після довгої зими — і вдовольня1 ли її березовим та кленовим сока1 ми, узваром, збитнем, сироваткою, зрештою — розсолом від огірків чи капусти. Нині це все забуто, а дарма. Бо ж навесні частіше хочеться пити. Тож і п’ємо. Але що? У кращому разі — звичайну воду з колодязя. У гіршому — всілякі лимонади чи пепсі, каву чи чай, багато хто гамує весняну спрагу пивом. А саме цьо1 го й не варто робити. Чому? А тому, що, по1перше, в цих рідинах відсутні компоненти, про які сказа1 но вище. По1друге, чай чи кава «підстьобують» серце, а пиво — пе1 чінку, які й так ослаблені після зими. Про шипучі ж напої чи соки в банках зі шкідливими консерван1 тами і мови немає — то згуба для шлунка. Навесні ця шкода по1 двійна, надто ж для літніх людей і дітей. Що ж робити? Вихід є в про1 стих порадах мудрої спадщини на1 ших предків.

Кленовий сік, або ж патока, на відміну від березового, трохи гір1 чить, але користі від нього не мен1 ше, бо він містить до двох1трьох відсотків цукру, дуже багато міді, калію, цинку, навіть золото є в ньо1 му. Добувають його підсочкою на1 весні з клена гостролистого. У Ка1 наді — країні кленового листя — сік добувають і з клена цукристого. Правильно зібраний кленовий сік — бурштинового кольору, має кон1 систенцію свіжого меду.

зо, йод, мідь. У бруньках тополі й клена — цілющі ефіроолійні речо1 вини. У бруньках яблуні й груші аж 28 мікроелементів, а ще вітамі1 ни А та групи В, фосфор, дубильні речовини. Липові бруньки багаті на фітонциди, біозиди, каротин. Пийте такі бруньково1гілляч1 кові напої тиждень — десять днів, до появи перших листочків на де1 реві. Не бійтеся, що термін вживан1 ня їх короткий: організм усе одно встигне взяти своє.

Ñîêè — êîðîë³ âåñíè Так кажуть про березовий і кле1 новий соки, які щедро дарує лю1 дині природа о цій порі (тільки тре1 ба вміло й обережно їх збирати, не гублячи берізок і кленів, залишаю1 чи на їхніх стовбурах понівечені рани). Березовий сік багатий на глюкозиди, фруктози, кальцій, за1 лізо, мідь, біологічно активні речо1 вини. Це хороші ліки при анеміях, бронхітах, поліартритах. Літнім людям пити його по 100 — 200 г перед їдою вранці та ввечері три1 чотири тижні. Дітям — половина дорослої дози.

Íàïî¿ ç ã³ëî÷îê — â³ä ð³çíèõ áîëÿ÷îê Зберіть обрізки з вишні, яблуні, груші, сливи, малини, липи, тополі, клена, бузку. Можна зрізати самі бруньки, а можна дрібно порізати гілочки разом із бруньками. Не ви1 сушуючи, заварити 10—15 г сирови1 ни на 200 мл окропу, настояти півго1 дини, процідити і пити замість води. У такому напої справжня комора вітамінів, органічних кислот, ефір1 но1олійних і дубильних речовин. Так, у вишневих бруньках (і гілочках!) — ціла низка органічних кислот, вітаміни С, Р, магній, залі1

Ïðèéäóòü íà ïîðàäó áðóíüêè âèíîãðàäó Дуже помічний напій з бруньок чи гілочок винограду, особливо тим, у кого виявлено солі оксалати. Гілочки висушити, заварювати і пити як чай. Для цього ст. л. по1 дрібнених гілочок (найтонших) за1 лити склянкою води, прокип’яти1 ти на слабенькому вогні 5—7 хви1 лин. Пити по чверті склянки чоти1 ри рази на день. Лікуватися треба місяців два, без перерви. Обрізаючи кущі білої й червоної смородини, знайте, що їхні гілочки добре лікують запальні процеси нирок, сечового міхура. Торкаю1 чись кущика чорної смородини, одразу відчуєте, який він духмя1 ний. Навіть без листочків, без ягід. Обрізані пагони не викидайте, а приготуйте чай: столову ложку по1 дрібнених гілочок залити склянкою води, кип’ятити на слабенькому вогні 5—7 хвилин, настояти годи1 ну1дві. Пити впродовж дня по чверті склянки. Корисний тим, у кого цукровий діабет, і дітям. Не забувайте про ягоди калини. 10—15 ягідок залити склянкою ок1 ропу, настояти 10 хвилин і пити. Випивши, з’їжте шкуриночки, особ1 ливо дітям це корисно — запобігає весняним синцям і кровотечам.


Õî÷åòå ñõóäíóòè? Áóäü ëàñêà! Тільки навчіться поєднувати потрібні для цього продукти Для того, щоб позбутися зайвої ваги, мало їсти правильні продукти. Їх, до того ж, ще треба і правильно поєднувати. Ось як пропонують це робити дієтологи. Ìîðêâà ç î볺þ Красиві нігті і волосся, хоро) ший зір і опір інфекціям — ось далеко не повний перелік плю) сів, які забезпечить вам морквя) ний сік на сніданок. Але оскіль) ки вітамін А, що міститься в моркві, засвоюється за допомо) гою жирів, то не забудьте додати чайну ложку рослинної (краще оливкової) олії. Êåô³ð ³ç ôðóêòàìè Кефір прискорює процес трав) лення, а якщо його пити разом із фруктами, то він допомагає і віта) мінам, що містяться у фруктах, швидше засвоюватися. Але кра) ще всього вибирати будь)який

один фрукт для одного прийому, оскільки не всі вони поєднуються між собою. Ðèáà ³ ëèìîí Завдяки тому, що калорій) ність риби невелика, її вклю) чають у різні дієти для зни) ження ваги. Цей продукт доз) воляє не тільки схуднути, але й збагатити організм корисни) ми речовинами і вітамінами. Вітамін С, що міститься в ли) моні, прискорює засвоєння за) ліза, яким багата риба. До речі, дуже цікаво, що чим більше люди вживають мореп) родуктів, тим років на 5—10 живуть більше. Мабуть, тому

довгожителів більше в морських районах.

саме

×îðíèöÿ ³ âèíîãðàä Саме ці дві ягоди в поєднанні дають могутній ефект — при взаємодії вони підсилюють ко) рисні властивості одна одної.

ЦІЛЮЩІ СКАРБИ РІДНОКРАЮ

НА КОЖНУ РАДУ Є ПОРАДА

ЗДОРОВЕНЬКІ БУЛИ!

Àïåëüñèíîâèé ñ³ê ³ â³âñÿíêà Незважаючи на те, що по) єднання вівсянки з апельсино) вим соком сприятливо впливає на серцево)судинну систему — сприяє очищенню судин, дослі) дження американських учених показали, що ці продукти мають і негативний вплив. Разом вони збільшують кількість холестири) ну в крові.

САМ СОБІ ГІППОКРАТ

Ïðèðîäà êâ³òóº, íàì ñíàãó äàðóº Êâ³òåíü... Óñå ðîçïóñêàºòüñÿ, çåëåí³º, öâ³òå. ² òàê õî÷åòüñÿ, ùîá îíîâèâñÿ é íàø îðãàí³çì. À ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî íüîãî äîïîìîæóòü ö³ëþù³ ðîñëèíè é ïîðàäè ç íàðîäíî¿ ìåäèöèíè, ùîá ³ç ðîçêâ³òîì ïðèðîäè ðîçêâ³òàëè é ëþäè. Береза (молоде листя). Настій з нього застосовують при холециститі, сечокислому діа) тезі, при вуграх, грибкових за) хворюваннях. Широко викори) стовується в гінекології при набряках у вагітних, нефро) патії, клімактеричних неврозах. Настій: столову ложку подрібне) ного листя залити склянкою ок) ропу, настояти й пити по 50 г тричі на день. Зовнішньо — ли) стя прикладати до больових місць при невралгіях, хрустінні в колінах, артритах, ревма) тизмі, трофічних виразках, про) лежнях. Бузина чорна (кора і корін) ня). Використовується при хво) робах дихальних шляхів, запо) рах, геморої, подагрі, артриті, ожирінні, екземі, псоріазі, діа) беті. Настій: 10 г подрібненої си) ровини залити склянкою окро) пу, довести до кипіння, проціди)

ти. Пити по столовій ложці тричі на день. Вишня. Відвар молодих пагонів вишні вживають при хронічних колітах, а молодих листочків — при жовтяниці. Обидва відвари готуються одна) ково: ст. ложку сировини залити склянкою окропу, довести до кипіння, пити по 50 г тричі на день. Туя (молоді пагони). Настій приймають при кровохарканні, кишкових кровотечах, бронхі) альній астмі, нирковокам’яній та жовчокам’яній хворобах, простатиті, водянці. Відвар: 20 г пагонів залити літром окропу, довести до ки) піння, процідити. Пити по склянці тричі на день. Чудовий результат дає цей відвар, коли до нього додати бруньки бере) зи, цикорій, спориш, звіробій: ст. ложку суміші залити 0,5 л

Ïîáîðîòè âåñíÿíó õàíäðó ïîìîæóòü îâî÷³, ñàëî ³... ïîñì³øêà У розпалі весна, така довго) очікувана і бажана. Навколо така краса! Душа співає й жадає, як і природа, оновлення. Проте, як кажуть психологи, у ці дні до нас може завітати вес) няна хандра. І причин тому без) ліч: втома, зміна сезонів, часу, стреси, авітаміноз тощо. Спеціа) лісти радять не зациклюватися на проблемі «звідки ноги ростуть» у поганого настрою, а просто зайня) тися собою, надто ж жінкам: пофарбувати волосся, подумати про дієту — потрібно ж скинути зайві кілограми, що «набігли» за довгу зиму.

Може, й дивно, але побороти весняну хандру допоможуть по) мідори, ківі та будь)які темно)зе) лені овочі. Не забувайте й про твердий сир, молоко, горіхи, а ще — про... сало. Ні для кого не сек) рет, що правильне харчування — запорука гарного вигляду. А ще пам’ятайте: гумор — ря) тувальне коло на хвилях нашого життя, тому більше посміхайте) ся і даруйте добрий настрій ото) чуючим. Навчіться в усьому ба) чити лише позитив. Адже будь) яка криза — нагода для того, щоб зупинитись і подумати: щось по) трібно змінити в собі.

окропу, настояти й пити по 50 г тричі на день. Лобода (трава). Настій її вживають при кашлі, бронхіті, запаленні кишок, хворобах пе) чінки й селезінки, при неврас) тенії, мігренях та паралічах: столову ложку лободи залити склянкою окропу, пити по сто) ловій ложці тричі на день. Мо) лоді пагони і листя лободи дода) ють до супів, соусів, пюре. Сухоцвіт (сушениця). Нас) тій трави знижує артеріаль) ний тиск, уповільнює ритм серця, заспокоює нервову си) стему: 2 столові ложки суше) ниці залити склянкою окропу, пити по третині склянки двічі на день. Тополя чорна (бруньки). Настій їх використовують при неврозах, різних видах не) вралгій, артритах, регулює мен) струації: дві чайні ложки бру) ньок залити двома склянками окропу, настоювати 20 хвилин. Випити протягом дня. Дуже цінні бруньки при лікуванні гострих запальних процесів дихальних шляхів та хроніч) ного бронхіту з гнійним виділен) ням мокроти.

9

Ïîäàðóº âðîäó á³ëîêîðà áåð³çêà Ïðèðîäà ùåäðî íàãîðîäèëà áåðåçó êðàñîþ ³ ö³ëþùîþ ñèëîþ. Âàðòî ò³ëüêè ïðîãóëÿòèñÿ áåðåçîâèì ãàºì, ïîìèëóâàòèñÿ á³ëîêîðîþ êðàñóíåþ — é îäðàçó ïîêðàùóºòüñÿ íàñòð³é, ç’ÿâëÿþòüñÿ ãàðí³ åìîö³¿, äîäàþòüñÿ ñèëè. Àëå öå ùå íå âñå. Áåð³çêà-ïîäðóæêà ùåäðî ïîä³ëèòüñÿ ç âàìè ñâîºþ ö³ëþùîþ êðàñîþ. Ç áåðåçîâîãî ñîêó — êðàñè í³âðîêó У берези цілюще все: бруньки, листя, сік, берест і навіть гриб, що виростає на ній, — чага. Березовий сік містить два відсотки цукру фруктози, калій, магній, кальцій, залізо, різні мікроелементи, амі) нокислоти, яблучну кисло) ту й дубильні речовини. Період збору цілющої си) ровини — травень)липень. А от бруньки збирають ранньою весною, коли лис) тя ще не розпустилося. Вони мають протизапаль) ні, антивірусні властивос) ті, регулюють обмін речо) вин, функцію травного тракту й жіночих органів. Помічні при набряках сер) цевого походження, ате) росклерозі, при недугах нирок і печінки. Столову ложку свіжих бруньок за) лити склянкою окропу, до) вести до кипіння, настояти і пити теплим тричі на день по 50 г. Досліди засвідчили, що березовий біокоректор призводить до омолоджен) ня клітин, тому лікарі рекомендують прикладати березу до тіла при багатьох недугах: атеросклерозі, гепатитах, гастритах, ви) разці шлунка, простати) тах, пієлонефритах. Åêñòðàêò áåðåçè — «äåðåâî Âåíåðè» Корисні речовини біло) корої красуні відомі здав) на. У селах жінки і дівча)

ГЕТЬ АВІТАМІНОЗ!

ФІТОКАЛЕНДАР

Ðèñ ³ îâî÷³ Рисова крупа — це ідеальний природний абсорбент (особливо це стосується неочищеного ри) су). Він вбирає в себе всі шкід) ливі речовини, які потрапляють в організм, виводить солі і шла) ки. Дієтологи радять готувати рис з овочами — з гарбузом і, особливо, з червоним перцем.

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 18 êâ³òíÿ 2014 ð.

та ходили до лісу вмивати) ся березовим соком, аби на) дати обличчю свіжого і здо) рового вигляду. Береза у вигляді масок, припарок, настоїв і свіжого соку й ни) ні активно використовує) ться в косметології, зокре) ма, по догляду за проблем) ною шкірою (вугри, виси) пи, рани) та волоссям, особ) ливо при жирній себореї. Листя берези помічне при наривах: його до них прикладають зовнішнім боком, а при порізах і по) дряпинах — внутрішнім. А ще його прикладають до болючих місць при неврал) гіях, хрустінні в колінах, артритах, ревматизмі, тро) фічних виразках, пролеж) нях. Березовий дьоготь ви) користовують як зовніш) ній дезинфікуючий засіб. Препарати з нього помічні при вуграх, жирній себореї. Екстракт берези має заспокійливу, стимулюю) чу, пом’якшувальну й осві) жаючу дію. Відомий як «дерево Венери», він по) кладений в основу кремів і тоніків, що входять до при) родної системи догляду за шкірою.

³òàì³ííèé ÷àé ïðîæåíå â³ä÷àé Навесні люди відчува) ють нестачу вітамінів. За довгу зиму організм збід) нився. Звичайно, нині в аптеках вам запропонують безліч різних комплексів вітамінів і мікроелементів для підтримки організму під час весняного авітамі) нозу. Але ж вони дуже до) рогі і не кожному по ки) шені. Не відчаюйтесь. У природі є досить прості і, головне, доступні засоби. Зробивши з них вітамінні напої, ви чудово обійдете) ся без дорогих препаратів. Радимо приготувати дуже смачний і корисний

вітамінний чай із суміші плодів шипшини і ягід чорної смородини (1:1). Столову ложку цієї суміші залити двома склянками окропу, прокип’ятити на маленькому вогні сім)де) сять хвилин, укутати і на) стоювати дві години. Пити по півсклянки тричі на день.

РЕЦЕПТИК

Ðÿò³âíà öèáóëèíêà Часто так буває, що шумить у вухах. Якщо шум низький, грубий — то значить, що ушкоджено барабанну перетинку і слухові кісточки. А якщо шум високий, наче свистить чи пташки співають, — то зі слуховими нервами нега) разд. Може бути в людини, котра працює чи працювала в сильному шумі чи хворобу якусь перенесла, що дала ускладнення (до речі, і від грипу таке може бути). Буває, пошумить)пошумить — та й минеться. А бува, що не минається і дошкуляє дуже й дуже. Тоді вам зго) диться простий, але помічний старовинний рецепт. Треба взя) ти цибулинку, у верхній її частині ножиком вирізати кубик. Отвір поглибити й розширити і в цю заглибину насипати на) сіння кмину (тмин — рос.) — чайну ложечку. Тоді закрити вийнятим кубиком і цибулинку спекти. Коли спечеться, то з неї, ще гарячої, вичавити сік. Отого теплого соку кілька кра) пель закапати у вушний канал і заткнути ваткою. Робити так двічі на день, аж поки шум зникне.


Светлана НЕМОЛЯЕВА:

Наша профессия фантастическая. Она не дает состариться Эта актриса неслучайно обладает аристократической внешностью. Ее мать — урожденная Мандрыко — происходила из украинских дворян. Светлана Немоляева — потомственная актриса. Мама была звукорежиссером, папа — Светлана Владимировна, ваша судьба неразрывно связана с Театром Маяковского: здесь вы служите уже 55 лет, здесь же встретили будущего мужа — замечательного актера Александра Сергеевича Лазарева, с которым прожили 51 год и все это время вместе играли. Расскажите, а как вас саму когда-то приняли в театр. — После окончания Щепкинского театрального училища меня год не брали ни в одну московскую труппу. Правда, в то время я много времени проводила в Ленинграде, снималась в фильме «Евгений Онегин». А в наш театр попала случайно: знакомый мальчик пошел на показ, попросил меня подыграть. Меня взяли, а его нет… — Вас с Александром Сергеевичем называли самой крепкой парой советского кинематографа — повсюду вместе. — Конечно, мы и скандалили, и ругались, что вы хотите — актеры! Темпераменты разные. Я без конца пилила Сашу за то, что не дипломат: он всю жизнь говорил, что думал, а в театре так нельзя. У него был непростой характер, он мог быть резким, но мы совершенно не могли обходиться друг без друга. — В 2012-м году вы получили премию «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Что чувствует артист, которого назвали легендой? — Не знаю, как себя ощущать живой легендой. Слава Богу, я еще не утратила чувства юмора. И мне хватает сил и иронии не погружаться в это с головой. Знаю множество примеров, когда награды, чрезмерная похвала портили артиста. Но я не избалована премиями, поэтому для меня это был настоящий подарок. — А что вы думаете о тех молодых актерах, которые, снявшись в двух-трех картинах, представляют себя звездой экрана и ведут надменно? — Думаю, дело в воспитании. Когда я была маленькой, к нам домой приходила Людмила Целиковская, она снималась у папы и была моим кумиром. Милая, очаровательная женщина… Родители дружили и с Николаем Афанасьевичем Крючковым, и с Михаилом Ивановичем Жаровым, и с Карандашом. Насколько я помню этих людей, все

Увлечение

персона

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 р.

— режиссером, а дед служил в Театре революции. Потом этот храм муз будет переименован в Театр Маяковского, где на протяжении нескольких десятилетий играла Светлана Немоляева вместе со своим мужем Александром Лазаревым.

были доброжелательны, скромны, никакого зазнайства. — Первый раз вы сыграли в кино в семь лет — девочку в фильме «Близнецы». Что-то помните о тех съемках? — Я там снималась с мамой. И единственное, что отчетливо помню, так это двухэтажный троллейбус, на котором добирались до места съемок. Это были именины моего сердца. Мы забирались на второй этаж и очень долго ехали. Надо сказать, что камера мне совершенно не нравилась, потому что в лицо направляли свет от больших листов, обтянутых фольгой. В фильм вошел кадр, как я рукой прикрываю глаза. — Светлана Владимировна, а как вы относитесь к своей Рыжовой — героине, которая сделала вас популярной актрисой и принесла всенародную любовь? — Когда мы снимали «Служебный роман» и «Гараж», все понимали, что картины выйдут хорошими. Но никто не предполагал, что фильмы окажутся долгожителями. «Служебный роман» и «Гараж» получились знаковыми. Рязанов стал моим крестным отцом в кино. После Рыжовой мне было намного легче выходить на сцену и общаться со зрительным залом: у людей появилось ко мне доброе отношение, как к своей давней знакомой. — Светлана Владимировна, что для вас значит семья? — У меня на первом месте всегда стояла любовь. Я безумно любила Сашу, люблю Шуру, внуков, невестку. Для меня они самые хорошие и дорогие. Невестку Алину мы с Сашей приняли сразу как дочку. Она с первого дня пришлась нам по душе. Когда много лет назад мой папа ушел из жизни, то мама сделала все, чтобы как можно скорее уйти вслед за ним. Для нас это был настоящий шок, колоссальная утрата, невероятная боль. И тогда я сказала себе: «Никогда не нанесу такой раны своим родным». Как бы тяжело мне ни было, родные хотят быть рядом со мной. И я, конечно, счастлива, что у меня такая семья и что внучка, окончив ГИТИС, выбрала наш Театр Маяковского. — Вам хватает внимания близких? — Конечно, хватает. Вот если бы у меня не было работы и я была бы

с любовью и восхищением собирает Валентина Кузнецова Подарок друга — два живописных яйца с изображением птиц совершенно необыкновенного цвета заставили ее сердце замереть от восхищения. То ли сама форма яйца, повторяющая «золотое сечение», то ли энергия любви, вложенная в подарок, изменили жизнь. — Сейчас чувствую себя настоящей «наседкой», — смеясь, говорит Валентина Павловна, — а остановиться не могу. Особую гордость коллекции составляют яйца из самоцветов. Это восхитительный сердолик и нежный кварц, зеленоватый нефрит и неповторимый малахит, горный хрусталь и лазурит… Все не перечесть. Во время рассказа лицо Валентины Павловны будто засияло, глаза заблестели. На удивление, она помнит историю каждого экспоната своей многочисленной коллекции. — А как эти яйца попали в Вашу коллекцию? — Самым необыкновенным образом. За каждым яйцом — история. Много подарков из разных стран. Друзья и коллеги мужа, профессора Владимира Кулябко, привозили их со всего

С мужем Александром Лазаревым

совсем одна, наверное, докучала им. А так у меня есть театр. Там я востребована, у меня много интересной работы. И в кино часто зовут. Меня спасает занятость, отвлекает от воспоминаний и грустных мыслей. — Не тяжело так много работать? — Я двужильная. Вот Саша действительно слишком много работал. Но разве артиста остановишь, когда идут потрясающие роли? Однако больше всего меня ранит воспитывающая нас с экранов жестокость, которая способствует нашему разъединению. Думаю, чтобы сегодня сблизить, объединить людей, надо вернуть их к изначальным человеческим, истинным, библейским заповедям. Нашим политикам нужно прежде всего озаботиться нравственным, духовным возрождением общества, пробуждением в нем чувств добра и сострадания. — Вы прекрасно выглядите. Кроме оптимизма, что еще нужно, чтобы оставаться и в зрелом возрасте привлекательной женщиной? — Посмотрите в «Евгении Онегине» на мою Ольгу, какая была толстушечка! Но я давно похудела, потому что в театре играла костюмные роли, с жесткими корсетами. Наша профессия фантастическая. Она не дает состариться. Внешне можно и плохо выглядеть, но внутренне ты все время в напряжении. Подготовила Мария ГОРБАЧЕВА

Пасхальные яйца из камней — самоцветов и не только — такую удивительную коллекцию собрала Валентина Кузнецова из Днепропетровска. Пришло это увлечение совершенно неожиданно и стало ее настоящей любовью на долгие годы.

Пасхальные яйца из камней

В тему

10

ЗОРЯ

мира: из Индии и Китая, Америки и Европы. Без покупки редко обходились и мои путешествия. И сейчас продолжаю бывать на выставках камня, где просто не могу удержаться, чтобы что-нибудь не приобрести. Попадаются очень интересные экземпляры. — Это, наверное, очень дорогое удовольствие? — Самые первые яйца стоили миллионы. Вы, наверное, не знаете, что в начале перестройки все мы были миллионерами. Для меня ценна коллекция не стоимостью. И радость приносят не только самоцветы. — А какое яйцо для Вас самое дорогое? — Вот это, с Петриковской росписью. Это моя внучка Майя сама расписала, когда занималась в кружке в 23-й школе. Время за беседой пролетело незаметно. Было необыкновенно легко общаться с этим человеком и в этом доме. Говорят, что существует чарующая магия камня, а форма яйца создает особую гармонию пространства. И я сама в этом убедилась. Марина РЯБОВА

Топ-5 способов, как красить яйца, используя натуральные красители 1. Красить яйца при помощи луковой шелухи — это самый известный и простой способ. Готовим «краску» так: провари с полчаса довольно большое количество шелухи, затем отставь и дай отвару настояться. Затем положи туда сырые яйца и отвари до готовности. Хочешь цвет темнее, значит, надо шелухи больше, светлее — бери шелухи меньше. 2. Если проварить сырые яйца со шпинатом или крапивой, они получатся зеленого цвета, в зависимости от концентрации травы. Хотя, говорят, все зависит от случая, может получиться и не очень красивый цвет. 3. Желтые яйца получатся, если проварить их в куркуме. Фиолетовыми яйца станут, если красить их в фиалках. Нужно взять цветы фиалки, залить их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на ночь. Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лавандовый цвет. 4. Если варить со скорлупой грецкого ореха, яйца получатся светло-бежевые или коричневые.

«Евгений Онегин», 1958

«Гараж», 1979

«Служебный роман», 1977

5. Розовый цвет можно получить при помощи клюквенного сока. Делаем так: выдавливаем сок, отвариваем в нем яйца, оставляем на ночь.


Трапляється, що насіння певного сорту було висіяно замало або ж за нестачі світла розсада витягнулася. В такому разі як додаткову розсаду використовують верхівки рослин. Для цього зрізають стебла з чотирма-п’ятьма верхніми листочками і висаджують у ємності з родючим грунтом. Як правило, через 10—12 днів

у новоселів утворюється коріння, і вони починають активно розвиватися. Додаткову розсаду можна також отримати з бокових пагонів —пасинків, які видаляють при формуванні рослин високорослих сортів. Коріння швидше відростає, якщо зрізані пагони обробити стимулятором Корневін.

насіння перед висіванням слід перебрати. Крім цього, якщо не проріджувати сходи у фазі одного-двох справжніх листків, вони викидають квітконоси, минаючи фазу утворення коренеплодів. Особливо часто це трапляється при вирощуванні на сухих і щільних грунтах. Земля повинна бути пухкою та вологою. За нерегулярного, але рясного поливу коренеплоди редиски, моркви, буряків розтріскуються. Тому не допускайте пересихання грунту, підтримуйте овочеві грядки у вологому стані.

Моркву не пересаджують При сильному загущенні посівів моркви чи буряків деякі городники намагаються їх розсаджувати. Пікірувати молоді рослини столових буряків можна, а моркви не слід: виростають гіллясті потворні коренеплоди. У деяких городників не

вдається столовий буряк, хоча всі агротехнічні заходи начебто дотримані. А справа в підвищеній кислотності грунту, яку ця культура не переносить. Буряк — культура-індикатор на високу кислотність грунту. У такому разі ділянку необхідно провапнувати.

Розсада переростає «Уся моя розсада вже дуже висока, а до висадження в грунт чи під тимчасове накриття мине ще якийсь час. Геть переросте. Що ж із нею робити?» — запитує Віра Полякова з Дніпропетровська. Існує певна «вікова» межа розсади, після якої її якість погіршується, а рослини болісніше реагують на пересадження. Однак перетримати днів десять, а іноді й до тридцяти без шкоди все ж можна. Передусім треба поставити розсаду в прохолодніше місце, туди, де більше світла, або ж збільшити штучне освітлення (буде менше переростати). Стримати ріст допоможуть скупіші поливи. Деякі культури достатньо просто підсипати грунтовою сумішшю. Перевірений спосіб — прищипування верхівки. У помідорів-переростків, наприклад, радять укоротити стебло над другим справжнім листком, тоді рослина утворить два нових паростки (гілкуватиметься). Так ми вб’ємо двох зайців — «переключимо» рослину на зміцнення кореневої системи і водночас дамо їй можливість рости. Найрадикальніший спосіб — «хірургічний», коли «переростка» розрізають на тричотири частини й кожну став-

11

Умільці, відгукніться!

Наші мудрі й працьовиті діди та прадіди володіли багатьма ремеслами, без яких не можна було уявити побут та ведення домашнього господарства. На жаль, з переходом на промислове виробництво багато з них забулися, втратилися і спеціальні інструменти. Наприклад, поширене колись катання зручних і практичних у всіх відношеннях валянків. А згадати про валянки весною змусила проблема, яка, думаю, турбує не лише мене, пенсіонера, а й багатьох власни-

Редиска «не стрілятиме»

Іноді городники скаржаться на те, що у них погано росте редиска. Треба знати, що старе, нетипове за забарвленням і формою насіння цієї культури, а також дрібне не дає коренеплодів, тобто рослини швидко стрілкуються. Тому

овочеві історії

Наша пошта

Згодяться пасинки

поради до часу

вклоняємося рідній грядці

наша земля

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 р.

ків овечок і настриженої від них вовни. Саме вовни, яку сьогодні практично нікуди подіти. У мене особисто її зберігається два мішки. Знайомий фермер тримає 50 овець, інший односелець має 80 голів. І якщо м’ясо вони у минулому році реалізували, то вовна виявилася нікому непотрібною і її довелося спалити... Не хотілося, щоб ситуація повторилася знову. Хіба ж це по-господарськи? Ось і згадав про таке колись поширене ремесло, як катання валянків. Тому і звертаюся до

читачів «Зорі», які володіють цим забутим ремеслом: підкажіть, будь ласка, або згодьтеся показати процес виготовлення валянків. Певен, що за це вам будуть щиро вдячні чимало господарів, які знайдуть практичне застосування вовні. Та й якусь копійчину, таку потрібну в наш нелегкий час, зароблять. Чув, що ціни на базарах за пару фабричних валянків правлять чималу. Петро Олексійович ГРИЦЕНКО, с. Новогригорівка, Юр’ївський район, 51316.

Від редакції Проблема, яку порушив Петро Олексійович, справді існує та хвилює багатьох. Ось чому редакція обов’язково надрукує на сторінках «Нашої землі» поради та рекомендації по виготовленню валянків, які надійдуть на її адресу від умільців. Отже, чекаємо на листи.

Підступна галиця Найпоширенішим шкідником малини є стеблова галиця. Вона пошкоджує стебло, викликаючи утворення наростів (галів) брунатного кольору у нижній і середній його частинах, котрі, поступово збільшуючись у розмірі, восени повністю окільцьовують пагін. Через пошкодження порушується сокорух, уповільнюється ріст, пагони засихають,

ламаються за сильних вітрів. Оскільки шкідник зимує в цих же галах, то єдиним ефективним засобом боротьби з ним є вирізування з подальшим спалюванням (у найкоротші терміни). Робити це треба обов’язково восени чи напровесні, оскільки в квітні-травні вже починається виліт комах, що відродились, — невеликих комариків (до 2—2,5 мм) чор-

ного кольору. Далі самки відкладуть яйця на молоді пагони. Личинки проникнуть у стебло і почнуть живитися. За тижденьдва на стеблах з’являться здуття — і все повториться знову.

Пригостіть шкідників гірчицею Ми часто забуваємо про «зброю» проти шкідників, яка є в кожної господині під рукою. Наприклад, суха гірчиця. Розведіть одну столову ложку її в літрі теплої води, нехай від-

стоїться, процідіть і обприскуйте кущі агрусу, смородини — усе, що не встигли за холодної погоди облити окропом для знищення небажаних «квартирантів».

Цим же способом можна захистити, як тільки означаться перші пуп’янки, суниці. До розпускання бутонів обробку слід повторювати після кожного дощу.

Даємо раду винограду лять для вкорінення у посуд із водою. Не бійтеся — на нижніх частинах доволі швидко утворюються корінці, й така розсада навіть ліпше підходить для висаджування, аніж та, що витягнулася майже на півметра. До того ж отримаєте її втричі більше, ніж посіяли. Практики, щоправда, попере­ джують — плодоносити такий томат почне трохи пізніше. І ще раз нагадуємо оптимальні строки вирощування розсади. Для ранньої білокачанної капусти — 60—65 днів; помідорів — 55—60; баклажанів, перцю, капусти цвітної, броколі — 40—45; білокачанної середньостиглої і пізньої — 35—40; кабачків, патисонів — 25—30; огірків — 21—25 днів.

Королева столу — цибуля Цибуля відома людині з давніх часів. її батьківщиною вважають Середню Азію і Афганістан. Під час Хрестових походів цей овоч так високо цінували тодішні воїни, що за нього вимінювали навіть полонених. Мешканці Стародавнього Риму, крім того, що у великій кількості щоденно споживали цибулю, ще й носили її на шиї як амулет. На кухнях підвішували пучки зі свіжою зеленню цибулі для відлякування мух. А в Стародавній Греції цю рослину вважали священною, саму ж цибулину сприймали як подобу будови Всесвіту. Сторінку впорядкував Олександр ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Одним із найважливіших агротехнічних заходів у формуванні врожаю винограду є нормування кількості пагонів на кущі. Залежно від віку та стану кущів і проводять їх обламування. На молодих виноградниках зайві пагони видаляють для активізації надходження поживних речовин і посилення росту тих, які призначаються для формування скелетних елементів куща. Щоб кущ набув необхідної форми, на ньому залишають певну кількість зручно розташованих пагонів — з метою формування в майбутньому штамбів або багатолітніх рукавів. З появою нових зі сплячих бруньок обламування доведеться повторити. На виноградниках, які вступили у стадію плодоношення, обламування пагонів зводиться головним чином до видалення тих, що розвиваються на багатолітніх частинах куща і не використовуються для його формування, видаляють також частину пагонів на плодових стрілках і сучках заміщення. Кількість пагонів, які слід видалити, залежить від сили росту куща, його віку і способу формування. Якщо кущі недовантажені пагонами через загибель плодових бруньок, їх не обламують. Цю операцію проводять у кілька прийомів. Перше обла-

мування виконують на рукавах і штамбі в якомога раніші терміни — на початку їх росту (із них зазвичай розвиваються вовчкові пагони), залишаючи тільки необхідні для омолодження рукавів і формування відсадків. У цей же час виламують і пагони, не потрібні для формування молодих кущів. Друге обламування виконують при відокремлюванні на них суцвіть (кашки), коли вже можна розрізнити плодові і безплідні. Зазвичай суцвіття з’являються після 3—5 листка. Якщо воно не утворилося, а з’явився вусик, на такому пагоні гроно розвиватися вже не буде. Із вічка може вирости кілька пагонів, тоді залишають лише один — найміцніший. Так з допомогою обламування проводять попереднє нормування майбутнього врожаю. Залежно від біологічних особливостей сортів винограду при обламуванні намагаються зберегти певне співвідношення між

кількістю залишених плодових і безплідних пагонів. При загрозі приморозків, друге обламування краще провести після того, як ця загроза минеться. Третє, контрольне, обламування виконується через 2—3 тижні після другого. Видаляють ті пагони, які з’являються зі сплячих бруньок на штамбі, рукавах, плодових стрілках. Виконати нормувальне обламування вегетаційних пагонів необхідно у стислі строки, щоб закінчити цю операцію до початку їх здерев’яніння. Якісно і своєчасно проведена операція дає змогу покращити провітрювання кущів, запилення грон. У результаті більше зав’язується ягід і поліпшується їх якість. Особливо ефективне обламування пагонів у столових сортів, позаяк дозволяє уникнути перевантаження кущів урожаєм, а також значною мірою сприяє зниженню небезпеки враження рослин грибковими захворюваннями.


наша земля

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 р.

Кінь у господарстві — перший помічник. Тому й догляд за ним повинен бути відповідний. Про деякі особливості його утримування й годівлі ми вже писали минулого року («Наша земля» від 7 червня). А сьогодні розповімо про ще одну важливу складову здоров’я цих тварин, а саме: як доглядати за копитами, щоб ваш гнідий міцно тримався на ногах.

Енциклопедія побуту

домашня ферма

12

ЗОРЯ

Робимо «педикюр» гнідому

ПТАХИ НА НАШОМУ ПОДВІР’Ї

Доглянуті пружнисті копи­ та — запорука здоров’я коня. Щоденне грамотне піклуван­ ня про них — вкрай важливий чинник, від якого залежить працездатність тварини. Під час щоденного чищення коней, а особливо після повер­ нення їх до стайні після роботи, копита потрібно оглядати і очи­ щати від накопичених на підо­ шві бруду і гною з допомогою дерев’яної дощечки, схожої на ніж, обмивати чистою теплою водою, а шкіру під щітками ви­ тирати насухо. Це допоможе запобігти гнійним запаленням. Підошву копит, особливо стрі­ лочні борозенки, чистять тупим металевим гачком. Якщо ви­ являють травми (зарубки) або чужорідні тіла (уламки цвя­ хів, заліза, скла, кісток, дерева тощо), які проникли в глибину копита (у стрілочні борозенки), потрібна допомога ветлікаря, оскільки не кожен господар зможе самостійно кваліфіко­ вано обробити рани. Для збереження вологи в копитному розі, яка запобігає його висиханню, кришенню, появі тріщин, заломів, достат­ ньо сукниною або ганчіркою

нанести на поверхню копита тонкий шар несолоного свіжого сала чи вазеліну. Якщо копит­ ний черевик без жорсткостей, гладенький, з блискучою по­ верхнею, без тріщин, то зма­ щувати його не потрібно. Щоб зберегти нормальну форму копит, їх періодично обрізають, використовуючи спеціальний ніж (з одним або двома лезами), кліщі й рашпіль із дрібними та великими насіч­ ками. Для визначення висоти зрізу тварина повинна стояти на рівній поверхні. Зрізати від­ рослий копитний ріг слід аку­ ратно, бо якщо видалити багато рогової тканини чи на передній, чи на задній (п’ятковій) частині копита, воно може деформува­ тися. Правильною вважається така його форма, коли кут між передньою лінією і горизонтом становить на передніх кінців­ ках 45—50О і 50—55О — на за­ дніх. Особливо важливо вчасно проводити цю операцію у ло­ шат, оскільки у них копитний ріг відростає дуже швидко. При малорухливому способі життя коня і несвоєчасному чищен­ ні копит вони деформуються,

порушується правильна його постава. Копита у молодняку і​​ непідкованих коней необхідно обрізати не рідше одного разу на 35—45 днів. При цьому під­ ошовний край рогової стінки по всьому периметру обробляють (заокруглюють) рашпілем, щоб не утворилися заломи. Аби копита були міцні, ко­ ней потрібно частіше випасати і час від часу розковувати пе­ ред випуском на пасовище. У тварин з поганим, неправиль­ но відрослим копитним рогом (після травм, перенесених за­ хворювань) підкови теж бажано зняти. Стан копит безпосередньо залежить від умов утримання. Стійло необхідно утримувати в чистоті, оскільки аміак, що скупчується, руйнує рогівку копит. Бруд і вогкість спри­ чиняють там гниття стрілоч­ них борозен, що супроводжу­ ється специфічним запахом. Утримання коней на твердо­ му покритті (бетон, камінь, асфальт) негативно познача­ ється на стані копитного рогу і сухожильно-зв’язкового апа­ рату, тому в конюшнях найдо­ цільніша глинобитна підлога.

Ціпу-ціпу, мої курчатка Прийшло весняне тепло — час купувати курчат Цю пухнасту живність краще придбати в спеціалізованих птахівницьких господарствах — птахофабриках, племзаводах. Перші, як правило, реалізовують гібридних курчат яєчних кросів. Племзаводи — чистопородних курчат яєчних та м’ясо-яєчних порід, кросів, популяцій. Гібридні кури мають вищу яєчну продуктивність, однак ці якості від них не успадкову­ ються; лінійні і чистопородні кури, хоч і меншої яєчної про­ дуктивності, передають свої корисні ознаки потомству. Якщо головною метою при­ дбання курчат є вирощування курей-несучок для одержання яєць, то рекомендується купу­ вати відсортованих за статтю курочок яєчних кросів, хоча ціна на них і вища, ніж за одну голову несортованого молодня­ ку (півники разом із курочка­ ми). Якщо ж ви бажаєте в по­ дальшому мати і яйця, і м’ясо, варто придбати несортований молодняк курей м’ясо-яєчних порід і популяцій. Купуючи курчат, зверніть увагу на їх зовнішній вигляд. Здорові особини рухливі, ак­

тивно реагують на звук, ма­ ють м’який підтягнений жи­ віт, блискучі оченята, чистий блискучий пух, чисту клоаку, міцні дзьоб і ноги. Транспортувати малят найліпше у спеціалізовано­ му пластмасовому ящику або картонній коробці з кришкою. Тара для транспортування має бути чиста, суха, без сторонніх запахів, з отворами для над­ ходження повітря. Дно ящи­ ків застеляють чистою й сухою деревною стружкою, соломою, сіном чи папером. Оптимальна температура повітря для добо­ вих курчат — 30—35ОС, тому тару слід утеплити. Краще транспортувати курчат авто­ мобілем. Слід пам’ятати, що курчата можуть обходитися без води і корму не більше однієї доби

від часу виведення, тому в разі можливого перевищення цього терміну при транспор­ туванні необхідно подбати про напування і годівлю у до­ розі. Для напування викорис­ товують вакуумні напувалки. Вода для них повинна мати температуру 26—35ОС. Задля профілактики у воду додають один із антибактеріальних препаратів (Байтрил, Енрок­ сил тощо), суворо відповідно до інструкції щодо їх засто­ сування. Корм (пшоно або стартовий комбікорм для курчат) наси­ пають на папір чи в спеціальні годівниці-листи з бортиками заввишки не більше 2 см. При транспортуванні слід уникати вібрацій, різких гальмувань і прискорень.

Вибираємо пилосос Пилососів тепер так багато, що покупцеві часом важко визначитися і зрозуміти, що саме йому потрібно. Засилля реклами швидше дезорієнтує, ніж сприяє вибору. Адже одні виробники акцентують увагу на потужності, другі — на фільтрації пилу, треті хвалять агрегати, які миють… Що ж вибрати? Спробуємо розібратися і допомогти. Умовно розділимо пилосо­ си на кілька видів: звичайні сухого прибирання, стандарт­ них розмірів і компактні та агрегати, що виконують вологе прибирання. Для вологого прибирання Їх називають ще миючи­ ми. Такі агрегати не можна використовувати на паркеті, ковроліні, килимах, а також чистити меблі, покриття яких не терпить вологи. Миючі пилососи можна ви­ користовувати на поверхнях із кахлів, плитки, каменю, ламінованих покриттях та лінолеумі, для ковроліну на тонкій латексній основі. Вони допоможуть помити вікна, зі­ брати з підлоги рідину, про­ чистити раковину або ванну, вимити вертикальні поверхні, а також виконати стандартне сухе прибирання. Крім цього, деякі моделі зволожують і де­ зодорують повітря. Одним із недоліків мию­ чого пилососа є необхідність розбирати його і мити після кожного прибирання. Водночас слід відзначити, що якість прибирання при­ міщення миючим пилососом значно вища, ніж «сухим». Для сухого прибирання Прилади цієї групи де­ шевші, компактніші, прості­ ші у використанні і догляді за ними. Чим менший пилосос, тим легше його переносити, збері­ гати, зручніше ним користу­ ватися. Компактні пилососи більш маневрені і мають тіль­ ки один недолік — невеликий пилозбірник, який, відповід­ но, доводиться часто міняти. Потужність приладу Пилососи мають два показ­ ники потужності: всмоктуван­ ня і та, яку споживає прилад під час роботи. Саме потуж­ ність всмоктування є головним показником ефективної роботи пилососа. Для високоякісного прибирання вона має бути не менше 300 Вт, оптимальна — 350—400 Вт. Фільтри Визначившись із вибором пилососа певного виду, звер­ ніть увагу на його фільтри. Їх якість впливає на чистоту повітря в приміщенні і, від­ повідно, на ваше здоров’я. Фільтрація в пилососах може здійснюватися трьома спосо­ бами: з допомогою мішка для

збору пилу, відцентрової сили в пилососах циклонного типу і із застосуванням аквафільтра. Крім паперових, зазвичай додаються багаторазові тек­ стильні пилозбірники. Купуючи пилосос, в яко­ му використовуються одно­ разові мішки, поцікавтеся, чи завжди вони бувають у про­ дажу, яка їх ціна. На жаль, часто трапляється, що модель знімають з виробництва і від­ так, припиняють постачання комплектуючих. У пилососах циклонного типу процес фільтрації здій­ снюється за рахунок утворен­ ня циклонного потоку, який спрямований до пластмасово­ го резервуара. Після кількох прибирань його треба мити. Пилососи з аквафільтром користуються попитом за­ вдяки своїм фільтруючим зді­ бностям. Вам потрібно просто вилити брудну воду з пилом, сполоснути резервуар і знову встановити в пилосос. Ефективність очищення електростатичних фільтрів коливається від 80 до 99,9% (затримує частки розміром менш як 0,3 мікрона). Фільтри HEPA і S-класу забезпечують ще ефективніше збирання пилу і навіть алерге­ нів. Термін їх служби стано­ вить не менше року. Додаткові комплектуючі Як правило, пилососи комплектуються двома на­ садками: стандартною з пе­ ремикачем підлога/килим та щілинною, що дає змогу ви­ тягувати пил із важкодоступ­ них місць (наприклад, зі стику стінки й сидіння дивана). Переважна більшість пи­ лососів оснащена телескопіч­ ними трубками. Пластикова дешевша і легша, проте вона може тріснути або зламатися, коли на неї хтось випадково наступить. Надійніші, звісно, металеві, зазвичай алюмінієві або стальні. Бажано, щоб пилосос мав індикатор заповнення фільтра, який вчасно попередить про необхідну заміну і убезпечить прилад від перенавантажень. Розмір коліс впливає на легкість пересування і подо­ лання порогів: чим вони біль­ ші, тим легший рух. Гарантія на пилососи вста­ новлюється від одного до трьох років. Зверніть увагу, що деякі фірми гарантують лише без­ платне обслуговування, а за­ міну запчастин вам доведеться оплачувати самостійно.

Прибирання квартири — справа виключно чоловіча Сторінку впорядкував Олександр ПЕРЕПЕЛИЦЯ


Особистість

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 ð.

13

Музей історії ріднокраю створив у столярній майстерні верхньодніпровець Віктор Дідик У робочому кабінеті Віктора Дідика чимало предметів старовини. Одних козацьких люльок близько двох сотень. Колекція започаткована чотири роки тому з першої знахідки в Дніпровокам’янці…

Олена ЧЕРНЯВСЬКА, власкор «Зорі» Верхньодніпровський район Фото автора

Усе почалося з «Переяславської ради» Схожа історія у чоловіка і з старовинними монетами, керамікою, предметами побуту. Цікаво, що пов’язати себе з археологією Віктор мріяв, ще навчаючись у початковій школі. А коли був у шостому чи сьомому класі, мама запропонувала прочитати «Переяславську раду» Натана Рибака. Книга не тільки справила на хлопця незабутнє враження, а й стала для нього своєрідною відправною точкою в розвитку його як особистості. Віктор зачитувався історичними творами Івана Ле, Михайла Старицького і вже не міг зупинитися в своєму бажанні дізнатися якомога більше про історичне минуле свого народу. Але потрібної інформації тоді, у радянські часи, бракувало. У 90-х, коли Україна стала утверджуватися як незалежна держава, в нашого героя з’явилась можливість тамувати інформаційний голод щодо історії козаччини: він скуповував історичні праці Грушевського та Яворницького в магазинах, передплачував відповідну літературу та отримував її поштою. У цей же час навчався в залізничному технікумі, відслужив строкову службу, працював на заводі потужного радіобудування, закінчив ще один технікум, в якому отримав спеціальність «обробка металу». Потім оволодів ще однією спеціальністю — столяра і останні 15 років має власну столярну майстерню. — Та великий прорив у мене пов’язаний з Інтернетом, — зізнається Віктор Федорович. — Адже у Всесвітній мережі є книги, яких я ніколи не купив би, а ще там розміщено історичні форуми з картами,

Віктор ДІДИК у власному музеї

Шабля з наконечниками списів

а також є можливість поспілкуватися з однодумцями. Саме через Інтернет Віктор познайомився з істориками, людьми, яким небайдужа минувшина нашої країни. Однією з таких знакових для нього персон став Анатолій Пивовар, кандидат економічних наук з Києва, котрий практично увесь свій вільний час проводить в архівах, а потім ділиться зі своїм верхньодніпровським товаришем цікавою інформацією. Саме йому Віктор Дідик завдячує отриманими документальними даними про історичне минуле Верхньодніпровського району. Киянин вислав йому свою книжку «Задніпрські місця», яку написано на основі архівних матеріалів. Дослідник минулого батьківщини — Я дійшов висновку, що є люди, які горять історією, і є ті, для яких вона — просто робота, за яку вони отримують плату. Такі виходять з кабінету і забувають про все, — з деякою гіркотою зазначає співрозмовник. — Звичайно, мені ближчі перші. Та і як може бути по-іншому в того, хто відчуває внутрішню потребу займатися вивченням історії рідного краю? Здається, що для Віктора Дідика ця потреба

Старовинні предмети побуту

переросла в стиль життя, стала його в хорошому сенсі цього слова «пунктиком». Адже цей чоловік з допомогою архівних джерел зміг встановити, що, наприклад, місто Верхньодніпровськ засновано не 1779 року, як це прийнято вважати, а на 20 років раніше, і його фундатор не Григорій Потьомкін, котрому цариця Катерина подарувала слободу, а військовий старшина Війська Запорізького Низового Макар Нагай, зимівник якого згадується ще в 1756 році. Не всі сприймають такі дані, комусь зручніше користуватися усталеними офіційними даними, але, навіть незважаючи на це, Віктор Федорович продовжує свою роботу, аби дати можливість землякам мати цікаву інформацію щодо історії їхньої малої батьківщини. Тому завжди знаходить час ще й для просвітницької роботи. Для цього їздить по селах Верхньо­ дніпровщини, зустрічається з місцевими учнями, яким розповідає те з історії козаччини та їхнього району, чого вони самі ніде не прочитають. Скажете, дивак, якому, мабуть, нічим зайнятися? Це зовсім не так. У Віктора, як у кожного справжнього чоловіка, є робота, сім’я. Столярна майстерня — то справа клопітна. Нині у Віктора Федоро-

вича практично в єдиного у Верхньодніпровську замкнений цикл виробництва столярних виробів. І сьогодні, коли звичайній людині дешевше замовити металопластиковий виріб, треба докласти немало сил, щоб майстерня працювала. Та він уже не мислить себе без тієї справи, яка приносить дивіденди моральні, і глибше занурюється в рідну історію. Погодьмося, що не все ж у нашому житті вимірюється грішми. Хоча, от хоч вірте, хоч ні, а першою колекцією Віктора Дідика стали саме гроші — монети. Перші з’явились у нього після того, як батько, котрий працював у НДР, привіз жменю німецького «заліза», а пізніше і батькова сестра привезла ще жменю польських грошей. Так з того заморського скарбу все і почалось. Нині ж верхньодніпровський любитель старовини має у своїй колекції ольвійські дельфіни, яким більше двох тисяч років, римські денарії, монети, ґудзики та інше начиння доби козаччини. — Козаки ж були не тільки воїнами, а найперше чоловіками, котрі самі себе обслуговували, — розповідає Віктор Федорович і показує на поличку у вітрині, яку виготовив і поставив у власній майстерні. — Тому, як бачите, у

Відзнаки воїнів турецької війни (19 ст.)

Ці люльки палили козаки

мене зібрано чимало свердел, замків, ключів, кресал, хрестиків, шматків кераміки. — Звідки ви їх берете? — цікавлюсь. — Знайомі пірнають у Дніпро по раків, то й приносять. Щось назбирав по верхньодніпровських селах, дещо — по п’ятихатських. Буває, що старовинне скло, кераміку навіть розкопувати не доводиться — все лежить на розораних полях. Але, певен, усе зібрати неможливо, тому я більше тяжію до доби козаччини, яка мені близька по духу. Козацькому роду не буде переводу А чотири роки тому Дідик уперше поїхав до Холодного Яру вшанувати пам’ять полеглих козаків і там побачив сучасних. З того моменту прийшло розуміння: оце ті козаки, серед яких повинен бути і він. Адже вони не тільки розмовляють українською мовою, а й відроджують національні традиції та відстоюють незалежність України. Тому, повернувшись додому, створив у Верхньодніпровську сотню козацької паланки і нині гордий тим, що всі в ній патріотично налаштовані. Два його сини — старший Роман і молодший Назар — будуть батькові добрими помічниками у відродженні козаччини. 10-літній Назар обожнює походи, йому до душі кулеші, зварені на природі за старовинними рецептами, а ще ночівля в наметі, розмови біля вогнища, коли у вогні багаття ввижаються давні козаки із списами, а під ними коні з гривами, що так і розвіваються на вітрі... Віктор Дідик знає чимало цікавих історій про козаччину, може захопити ними практично кожного, бо розповідає неквапно, розлого. Його оповіді про минуле можна слухати і слухати, а на зібрані у власному музеї предмети старовини дивитися — не надивитися. Віктор Дідик з тих, хто не ховає те, що знаходить, від людського ока, а щедро ділиться з іншими.


www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 р.

жіночі історії

Любов одна на двох Він зателефонував їй на другий день знайомства і запропонував вийти за нього заміж. Вона, не вагаючись, відповіла «так». Бо чекала на нього. Довго-довго… Вулицею приватного сектора крокує вже немолода пара, міцно тримаючись за руки. Валентина Тимофіївна і Дмитро Федорович. Сивочолі, завжди усміхнені та привітні. При зустрічі запитають про справи і щиро вислухають. Дадуть пораду або просто скажуть щось дуже заспокійливе, втішне. І гарно на душі після зустрічі з ними. Можна озирнутися і побачити — знову взялися за руки, наче юна пара, не поспішаючи, пішли у відомому тільки їм напрямку. Гарні. Валентині було трохи за 40 років, як залишилася одна з трьома дітьми. Зі старшою донею та молодшими хлопцями-близнюками. Не склався шлюб. Коли донька вийшла заміж, а сини пішли до армії, Валентина з Миколаївської області приїхала до Кривого Рогу. Як уже пізніше зрозуміла —за своєю долею. Чуже місто, люди, події. Перші важкі кроки в освоєнні нової території. Донька розійшлася з чоловіком — повернулася до мами зі своєю маленькою донею. От і поневірялися три покоління жінок по чужих хатах. Незахищені, вразливі до життя. І раптом доля таки всміхнулася до них. Самотній хворий сусід, за яким доглядала маленька жіноча родина, переписав на них свій просторий будинок. Валентина і не сподівалася на такий подарунок долі. Але це був тільки перший подарунок. Новоспечене житло в усьому потребувало господаря. Дах, стіни, двері, вікна. Паркан світив дірами, наче розповідав усьому світові про жіночу самотню долю. Як могли мама, доня та онука латали дірки помешкання, але на це ні грошей, ні сили не вистачало. І раптом — новина! Донька Тетяна йде від мами! Заміж іде. Валентина радіє — усі діти сімейні. Хлопці давно одружені, за донею вже також не болітиме материнське серце. Все владналося. Тільки… як жити одній? Таких, як вона — багато. Та це в масштабі. А коли в житті — вона одна така. Зі своїм болем та своєю самотністю. — Йду додому, а ноги не йдуть, — згадує Валентина Тимофіївна, — підійду до хати, постою, подивлюся на темні вікна і серце зупиняється. Невже так до кінця життя? Невже нікому не потрібна? Невже приречена? Якось, знесилено, опустилася на коліна і заголосила до неба. Зболено виливала печаль жіночої самотньої долі. Жалілася, немов дитина до батька. Просила Бога, плакала, тужила. Довго плакала… То був переламний вечір. Бо щось таки сталося. Щось відбулося. Більше за її розуміння та відчуття реальності. Відчула серцем, душею — щось має бути. Щось приємне, довгоочікуване. І знайшла спокій від сліз. Встала, поправила зачіску і пішла жити. Таки сталося. Незабаром зателефонувала племінниця. Радісно повідомила тітку — скоро прийде в гості з самотнім вдівцем. Звати Дмитром. І все. Більше ні слова. Сказано, не значить — зроблено. Довго чекала Валентина Тимофіївна на цю зустріч, але гості не йшли. Невже здалося? Невже крихітна надія знову втопиться в сльозах та самотніх

Стрижемося за місяцем

14

ЗОРЯ

Прогноз з 18 по 23 квітня

18 квітня — якщо хочете, щоб вистачало на хліб з маслом, — краще не стригтися. 19 квітня — стрижка може принести фінансові труднощі. 20 квітня — не рекомендується звертатися до перукаря, можливі нездужання. 21 квітня — стрижка додасть грошей у вашу скарбничку. 22 квітня — візит до перукаря принесе достаток у ваш дім. 23 квітня — краще відкласти ножиці — здоров’я дорожче.

У Великодню ніч громадський транспорт буде працювати всю ніч

Як зберегти почуття? Простий рецепт: любити. Понад труднощі, непорозуміння та розчарування

довгих вечорах? Але вона чекала, чекала, чекала! А там чекав її Дмитро. Заплановане побачення ніяк не виходило. Але вже знав — вона є. Зовсім близька. Валентина. Вона гарна. Вона, здається, його… Звідки вони так відчували одне одного? Звідки така впевненість і взаємний прояв чекання? Вже ж дорослі. Життя пройшли. Помилок наробили. Горя пережили. А серце тьохкало. А серце вірило. А серце чекало… — Коли все ж таки племінниця зібралася навідати мене, та ще й не одна, звичайно, аж всередині все перевернулося, — розповіла, посміхаючись, Валентина Тимофіївна. — Зранку не знаходила собі місця. Готувалася, як годиться молодиці. Стіл святковий готувала, до дзеркала бігала. Щось підказувало — це він. Один. Єдиний. Мій. А потім напівсон. І він. Він! Її Дмитро. Велика руда шапка і сяюча усмішка. Уважні розумні очі. І тисяча запитань. Валентина не ховалася. Говорила відверто. Про самотність говорила. Про біль душі говорила. Про життя та дітей говорила. А Дмитро мовчав. Дивився. Спостерігав. — Коли вони пішли, так мені радісно стало, — згадує Валентина Тимо­ фіївна, — щось у серці млосно-ніжно заворушилося. І весь час ім’я його на пам’яті було. Неначе все життя його промовляла. Таке рідне, тепле, знайоме… А наступного дня Дмитро Федорович зателефонував їй і запропонував зустрітися. І перші слова при зустрічі були: «Виходь за мене заміж». Вона відповіла згодою. Не вагаючись. Бо давно чекала на нього. Дуже давно. За місяць справили весілля. Пристойно, спокійно. Втомлені від самотності та щасливі від нових почуттів, простягнули руки назустріч одне одному. Можна писати хеппі-енд. Але ні. Бо цікаво, що велике та справжнє кохання почало впевнено крокувати їх долями вже після шлюбу. Молодята, одним словом. Валентина, навіть у повному домі жаданих гостей — дітей та онуків, тривожно поглядала на го-

динник. Кожна хвилина за відсутності Дмитра ставала вічністю. Тільки щоб був поруч та за руку тримав її. Велике кохання Валентини та Дмитра народилося, наближаючись до позначки 60. Прожили вже в парі 13 років. Всього було. Два різні характери, загартовані життям. Та що може стати на заваді великому коханню? Побут? Дрібниці. Ревнощі? Це для юності. Різні смаки? Але борщ єднає родину! Бо все смачно, щиро, гарно. Від душі. Вона його випросила у Бога. А він її знайшов серед багатьох облич. Упізнав свою долю. Рідну. Жадану. А їх садиба вже давно розповідає сусідам про доброго господаря. І люди, проходячи повз хату, дивуються— чи цей будиночок зовсім недавно самотньо блимав старими вікнами та парканом, найбіднішим з усіх дворів? Хата всміхається новими вікнами, новим парканом, новими маленькими спорудами. Крізь — затишок та краса. І квіти. З ранньої весни до пізньої осені. Різні-різні. Гарні-прегарні. Про таку садибу кажуть — як у вінку. — Що тримає вас укупі? — запитання до Валентини Тимофіїївни та Дмитра Федоровича Паскалів. — Чому так радісно на вас дивитися? — Любов, — відповідає сивочоле подружжя. — Любов, яку обрали понад усе. Ми змучилися від самотності, а тому цінуємо кожну хвилину вкупі. — Тоді дайте рецепт, як зберегти почуття… — Простий рецепт, — говорять, перебиваючи одне одного, — любити. Понад труднощі, непорозуміння та розчарування. Любов — це не емоції. Бо емоції є, а потім їх немає. Любов — це вибір. Незважаючи ні на що. У горі та радості, у хворобах і негараздах. Ми випросили одне одного в Бога. Ми обрали любити. І це стало нашим щастям, прикладом для наших дітей та онуків. Ми не граємо в життя. Ми його живемо. Отака в них любов. Справжня. Пізня. Одна на двох… Леся Мариненко

У Дніпропетровську у Великодню ніч з 22.00 19 квітня до 6.00 20 квітня до роботи стане 21 маршрут автотранспорту. Про це повідомили у департаменті транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради. Зокрема, перевозити пасажирів з житлових масивів до центральної частини міста та місць святкових богослужінь будуть маршрутні таксі: - №10 — вул. Ялинова — вул. Виробнича; - №4 — вул. Моторна — пл. Миколи Островського; - №82 — вул. Передова (вул. Лужникова) — пл. Миколи Островського; - №38 — ж/м Лівобережний-3 — (просп. Миру) — вул. Глинки; - №43 — вул. Семафорна — вул. Гопнер; - №124 — ж/м Фрунзенський-1 — Донецьке шосе — вул. Березинська – просп. Газети «Правда» — вул. Набережна Леніна — пр. Карла Маркса — пл. Островського — ж/м Фрунзенський-1; - №76 — ж/м Лівобережний-3 (вул. Березинська) — вул. Робоча (вул. Каверіна); - №156 — ж/м Парус — (пров. Парусний) — Запорізьке шосе (Космічний майдан); - №132 — вул. Військових залізничників (КПП в/ч Т 0310) — пров. Радянський; - №87А — вул. Героїв Сталінграда (парк Писаржевського) — вул. Героїв Сталінграда (парк Писаржевського); - №101А — ж/м Тополя-3 — пл. Петровського; - №125 — ж/м Фрунзенський-1 — ж/м Фрунзенський-1; - №146А — вул. Криворізька (ВО ПМЗ) — вул. Криворізька (ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова); - №146Б — вул. Криворізька (ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова) — вул. Криворізька (ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова); - №136А — вул. Героїв Сталінграда (БК «Шинник») — вул. Ширшова; - №113 — вул. Фабрично-Заводська — вул. Центральна; - №9 — вул. Мостова (буд. 237) — вул. Пастера; - №155 — ж/м Тополя-3 — пл. Петровського; - №53 — вул. Половецька — пл. Шевченка; - №57А — вул. Косіора — вул. Глинки; - №157А — ж/м Сокіл — просп. Петровського. У черговому режимі працюватимуть і 11 маршрутів трамваїв і тролейбусів. Перевозити пасажирів будуть тролейбусні маршрути: - №1 — вул. Титова — пл. Жовтнева; - №5 — пр. Кірова — пр. Пушкіна; - №7 — вул. Холодильна — вул. Миронова; - №20 — ж/м Лівобережний -3 —вул. Миронова. Трамвайні маршрути: - №1 — вокзал — Транспортний університет; - №9 — пл. Островського — м’ясокомбінат; - №11 — вокзал — ДМЗ; - №12 — пл. Островського — завод металовиробів; - №14 — вокзал — ж/м Західний; - № 15 — вокзал — вул. Криворізька; - №19 — вул. Островського — ж/м Лівобережний-3.


особисте

ЗОРЯ

Де ти, моя доле? Рубрику веде Олена ДЕСЯТЕРИК В’ячеслав О. От читаю: дописувачці 65, і вона сумнівається, чи можливо в такому віці з кимось познайомитися. Я колишній військовий, і я кажу: звісно, так, можна, я в цьому впевнений. Про себе додам: не курю, не вживаю алкоголь. З другою жінкою півтора року як розлучився. Від першого шлюбу, що розпався давно, є дочка в Росії, їй 50, не спілкуємося. Дім мій у центрі селища міського типу, між Кривим Рогом і Нікополем, на два господарі, газ, вода. В хаті тепло, для двох добре, все є для життя, навіть малесенький городець, тільки дуже потрібна хазяйка, яка б погодилася переїхати. Я спокійний, нескандальний, послушний. Рік як кинув роботу, на пенсії. Одному скучно. Мені 74, ріст 182, вага 100. Тут гарно жінці моїй буде, буду дуже жаліти і берегти. * * * Віктор Я. Довго не наважувався написати, тому що в мене шансів, мабуть, мало, та й не доводилось таке робить. Це правда. Але самотність дедалі діймає. Мені 72, ну це нічого, є інше. Свого часу ми з братиком дітьми на щось натрапили — його насмерть, а мені пошкодило око. Через мою інвалідність життя пішло не так, як хотілося б. В селі мене знають з позитивного боку, але трудно давалось мати повноцінну сім’ю. Був одружений. Нині сам-самісінький. Це жахливо. Пенсія достатня. Трудовий стаж 45 років, з них 40 — столяр-тесляр, хоч дуже любив механізацію, але не судилось. Маю грамоти від правління колгоспу і району. У ті ж часи збудував хату, сарай тощо — це ще при мамі. Село наше стоїть на автотрасі, на вигині річки, велике, тепер поменшало. Худоби вже нема — город став завеликий. Щоб не заростав бур’яном, віддаю половину сусідам, а вони коли молока дають. Неледачий. Люблю пораться в городі, а випадає вільний час — їду на рибалку. Спокійний, не п’ю, не курю з ранніх літ. Хочеться, щоб поруч була вірна, споріднена душа. * * * Петро Ш. з Нікопольщини. Мені 64, і мені надоїло самому. Один у хаті в невеликому селі. Як жінці надоїло так само, то прошу дати знати. * * * Леонід К. з Дніпропетровська. 58 років, ріст 170, вага 70, скромний, спокійний. На жаль, без свого даху над головою, винаймаю квартиру. Все ще надіюся, що зустріну безкорисливу жінку, котра стомилася бути сама і мріє про тихе подружнє щастя. * * * Євген В. Мені 42-й рік. Дочка вчиться на юриста. Мешкаю в селі: корови, город — моя праця і клопоти. Писати красиво і багато не люблю, але, як каже мій улюблений кіногерой, життя у сорок лиш починається, то, може, з тією самотньою, котра захоче відгукнутися, ми станемо двома осколками одного цілого? * * * Максим В. Мені 33, ріст 170, вага 73, мешканець села. Вільний час віддаю спортові, найчастіше — важкій атлетиці, а також їжджу до бабусі у Першотравенськ. Дуже хочу познайомитися для створення сім’ї з самотньою ровесницею. * * * Людмила В. У травні буде 68. Живу з доньчиною родиною. Двоє онуків, два правнуки. Ну треба шукать собі друга життя. Приїду, подивимось одне на одного, бо все не можна написать. Згодна на переїзд.

вітаємо!

www.zorya.org.ua 18 квітня 2014 ð.

15

ВІДЯКІНУ Катерину Володимирівну, депутата обласної ради, ДАЦЬКО Тетяну Федорівну, депутата обласної ради, заступника голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату — керуючу справами, ЦАРЬОВА Михайла Анатолійовича, депутата обласної ради, начальника виробничого цеху з виробництва поліетиленових труб ТОВ «Дніпрополімер», КАРАМАНИЦЬ Федора Івановича, голову правління ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», БІЛИКА Анатолія Григоровича, керівника СТОВ «Злагода», ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Бажаємо натхнення, плідної діяльності, оптимізму, втілення в життя усіх планів для процвітання Дніпропетровської області. З повагою зорянці

Добрих друзів «Зорі» — начальників поштових відділ

* * * Валентина І. з Дніпропетровська. 67 років, ріст 163, худорлява, струнка, на вид приваблива і молодша. Живу з дітьми. Синові 43, дочці 30, внукові сім, зять і невістка. Всі разом у двоповерхівці, збудованій мною. Діти — це добре, але хочу жити в парі. Надоїло одній. Можу переїхати. Працьовита, спокійна, врівноважена. * * * Любов П. з Павлограда. 66 років, ріст 164, вага 74, освіта — вчитель математики, але більшу частину трудової діяльності була програмістом, нині на пенсії. В сина і дочки свої родини, своє життя. Люблю куховарити, працювати на городі, шити. * * * Валентина Н. з Дніпропетровська. Мені 53, ріст 164, вага 62, працюю. Порядна, надійна, забезпечена, любителька автомобілів. * * * Олена П. з Дніпропетровська. Скоро виповниться 51 рік, ріст 158, вага 44—46, освіта середня спеціальна, маю кілька професій, але через інвалідність не працюю, на пенсії. Вдова, ні дітей, ні близьких родичів нема. Дотримуюся здорового способу життя. Спокійна, чуйна, принципова, чесна і вірна. Люблю природу, музику, пишу вірші, захоплююся фотографією. Думаю, що могла б відповісти побажанням того чоловіка, котрий не вимагатиме від жінки бути повноцінною хазяйкою дому. * * * Олена Н. 46 років, невисока, десь 160, вага 53. Для мене найважливіша завжди була родина. Одначе... я розлучена. Живемо удвох із сином-школярем. Матеріально забезпечена. Своє житло, робота. Охоче товчуся дома, люблю пекти, плести, читати, вирощувати квіти. Несварлива, неконфліктна. * * * Анастасія С. з Дніпродзержинська. Працюю на заводі, маляр-штукатур. По закінченні технікуму не вдалося знайти роботу за фахом, пішла куди змогла. Живу з татом і мамою. Через п’ять днів виповниться 22, а коханого нема. Я не курю, взагалі не вживаю міцні напої, а вино п’ю дуже рідко — як на святі треба сказати тост. А так, окрім роботи, нікуди не ходжу, тому зустріти хорошого парубка непросто. Зовнішність, гадаю, в мене приємна, але, може, на любителя, при рості 172 моя вага 84: я гіркоту невдалого кохання заїдала солодким, тож це не є мій природний стан. І якщо когось не злякають жіночні форми, то прошу відгукнутися.

Щоб нàäðóêóâàòèñÿ íà íàøié ñòîð³íöi (âèõîäèòü ó êîæíîìó ÷èñë³ ãàçåòè), пèø³òü òàê, ÿê ó쳺òå. Àëå íå ñêóï³òüñÿ: ÷èì äîêëàäí³øå áóäå ðîçêàçàíà âàøà ³ñòîð³ÿ, ваша правда, òèì á³ëüøå ìàòèìåòå øàíñ³â íà óñï³õ. Íàïèñàíå íàä³øë³òü íà àäðåñó: Îëåíi ÄÅÑßÒÅÐÈÊ, «Çîðÿ», âóë. Æóðíàëiñòiâ, 7, Äíiïðîïåòðîâñüê, 49051. І свій лист-âiäãóê на ту чи іншу публікацію (з указанням дати) òàê ñàìî øëåòå ìåíi, а ÿ ïåðåøëþ тій людині, з якою хочете познайомитися. Дëÿ öüîãî íå çàáóäüòå ïîêëàñòè êîíâåðò ç ìàðêîþ. Індивідуального листування з дописувачами не веду. Àäðåñè ³ ïðiçâèùà íå ðîçãîëîøóþ, íå âèñèëàþ i ïðîøó до редакції íå ïðè¿çäèòè. Ùèðî âàøà Î. Ä.

ЛИТВИНОВУ Нелю Іванівну (п/в 611, с. Воскресенівка Васильківського району), ГЛАЗДУ Валентину Михайлівну (п/в 551, с. Василівка-на-Дніпрі Синельниківського району), САМОФАТ Валентину Миколаївну (п/в 180, с. Мар’янівка П’ятихатського району), ЧИРВУ Тетяну Іванівну (п/в 800, Апостолове), ДУБАЧИНСЬКУ Тетяну Миколаївну (п/в 560, с. Настасівка Томаківського району), КОШЛЯЧЕНКО Тетяну Платонівну (п/в 800, Петриківка), КИПРИЧ Лілію Іванівну (п/в 30, с. Китайгород Царичанського району), ГІЛЬМАНОВУ Юлію Євгенівну (п/в 500, Тернівка Павлоградського району), ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Зичимо злагоди в родинах, здоров’я, добробуту і особистого щастя; нехай збуваються всі мрії. З повагою зорянці

Кредитна спілка «Християнська Фортеця» (код за ЄДРПОУ 25946729)

інформує про скликання чергових загальних зборів членів Кредитної спілки «Християнська Фортеця», які відбудуться 20.05.2014 року за адресою м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 39. Початок реєстрації — 13.00, початок загальних зборів — 13.10. На порядок денний загальних зборів пропонується винести наступні питання: 1. Затвердження звіту спостережної ради КС «Християнська Фортеця»; 2. Затвердження звіту кредитного комітету КС «Християнська Фортеця»; 3. Затвердження звіту правління КС «Християнська Фортеця»; 4. Затвердження звіту ревізійної комісії КС «Християнська Фортеця»; 5. Різне.

Комунальна установа «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» оголошує конкурс (моніторинг) пропозицій клінингових компаній. Умови конкурсу (моніторингу): отримання найбільш економічно вигідної комерційної пропозиції про надання послуг щодо прибирання приміщень в адміністративних будівлях, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 1 та буд. 2. Кінцевий термін прийняття пропозицій — 15 травня 2014 року до 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 2, каб. 144. Конкурс відбудеться 16 травня 2014 року об 11 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 2, каб. 144. Телефони для довідок: (056) 742-81-14, (056) 742-81- 53.

Увага! Шановні читачі! У зв’язку з різким подорожчянням вартості паперу та поліграфічних послуг редакція змушена підняти вартість передплати на газети «Зоря»-область» та «Зоря»-город». Але до кінця квітня ви можете передплатити наші газети на 2014 рік за старою ціною в усіх поштових відділеннях «Укрпошти». Тож не гайте часу. Сподіваємося на розуміння. Залишайтеся й надалі з улюбленою газетою! З повагою колектив «Зорі»

Як передплатити «Зорю»

Зробити це дуже про­ сто. На кожній пошті у Каталозі пе­р іодичних видань Дні­п ропе­т ро­в ­ ської області ви знайде­ те «Зорю»область» на Iндекс «Зоря»-область» Iндекс «Зоря»-город» Періодичність 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. стор. 15. Ціни подані без урахування вартості приймання передплати «Зорю»город» можна знайти на стор. 13—14 89656 89658 середа 3,60 грн. 10,80 грн. 21,60 грн. 43,20 грн. у тому ж Каталозі. Для пенсіонерів пільгова Для пенсіонерів пільгова Для пенсіонерів та 35380 91324 середа 4,55 грн. 13,65 грн. 27,30 грн. 54,60 грн. вете­р анів — пільгова Для індивідуальних передплатників Для індивідуальних передплатників ціна на передплату у тому 89657 89659 середа, ж Каталозі. 9,50 грн. 28,50 грн. 57,00 грн. 114,00 грн. Для пенсіонерів пільгова Для пенсіонерів пільгова п’ятниця Увага! Кожен пе­ 61141 89661 середа, редплатник один раз на 11,25 грн. 33,75 грн. 67,50 грн. 135,00 грн. п’ятниця півроку може безплат­ Для індивідуальних передплатників Для індивідуальних передплатників середа, 08785 89660 но подати оголошення 13,20 грн. 39,60 грн. 79,20 грн. 158,40 грн. п’ятниця Для підприємств та організацій Для підприємств та організацій про купівлю або про­ даж, привітати близьку Вартість приймання передплати 0,9 грн. 2,10 грн. 2,55 грн. 3,90 грн. людину чи висловити співчуття. Якщо вам важко самим дістатися до поштового відділення, щоб передплатити «Зорю», телефонуйте до редакції (0562) 388373, і листоноша прийде до вас сам.

Вартість передплати на газети «Зоря»-область» та «Зоря»-город» на 2014 рік


16

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 18 êâ³òíÿ 2014 ð.

ДАРИНЧИНА ВІТАЛЬНЯ Âèâ÷è â³ðøèê

Òâîð÷³ñòü ðîâåñíèê³â

ѳëüíè÷êà äëÿ êðàøàíîê

Мати щирі почуття, Людям зичити здоров’я І щасливого життя. Святість — це чарівне слово, Тільки треба так зуміть, Щоб життя своє святково У труді й добрі прожить.

Ìàéñòåð-êëàñ â³ä Äåíèñà ÃÀÐÊÓز

Í. ÊÓÔÊÎ

Âèïóñê Âèïóñê Âèïóñê 22 22 22 (493) (493) (493)

Ñâÿòî Ïàñõè íåäàëå÷êî Свято Пасхи недалечко, Люди звичай бережуть, — Розмальовують яєчка, Пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, — Це такі чудові дні: В гості йти, під рушниками Страви нести запашні. Доброзичливо, з любов’ю

До свята світлого Христо4 вого Воскресіння, що відбу4 деться 20 квітня, з особли4 вою теплотою і благоговін4 ням готуються і дорослі, і діти. Незабутній аромат па4 сок, розмаїття барв і візе4 рунків крашанок, якими усі так люблять ласувати... Сьогодні у своєму майс4 тер4класі Денис пропонує ви4 готовити в стилі оригамі сільничку для святкових яєць. До речі, вона може по4 служити й приємним пода4 рунком, котрий буде цінний ще й тим, що зроблений свої4 ми руками. Отже, робимо за схемою: 1. Вирізати квадрат. 2. Зігнути кути квадрата до центра.

Òðàäèö³¿ ïðåäê³â

Ðîäèííå ñâÿòî

Великдень — одне з най4 більших і найшанованіших християнських свят. Воно приурочене воскресінню Хри4 ста. З першим променем сон4 ця священик у церкві спові4 щає: «Христос воскрес!», а

прихожани хором відповіда4 ють: «Воістину воскрес!» Під час урочистого обходу храму святять паски, крашан4 ки та різні наїдки. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати

зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень — родинне свято, на нього збира4 лася вся родина. За тради4 цією, розпочинаючи урочис4 тий сніданок, господар обрізав зі свяченої паски скибочки з трьох боків, приказуючи: «Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий!» Ці окрайці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після сні4 данку діти носили старшим родичам гостинці. До свята готуються зазда4 легідь — печуть паски, роб4 лять крашанки й писанки. Жовті, червоні, жовтогарячі кружальця, багатокутні зірки на писанці — зображення Сонця. Хвилі означають воду. Ще зображують листя — ду4 бове або вишневе. Малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів, бджілок.

Великодні ігри «Знайди яйце із зав’язаними очима»

Один гравець на відстані 10—20 кроків кладе яйце на землю. Інший, попередньо визначивши відстань і кіль4 кість кроків до яйця, з зав’я4 заними очима повинен до нього дійти. Коли потрібну відстань пройдено, пов’язка або шапка з очей знімається і гравець повинен дотягнути4 ся до яйця (лягати на землю забороняється). Якщо гра4 вець дотягується, він отри4 мує яйце, якщо ні — гравець віддає своє.

Ö³êàâèíêà â³ä Äàðèíêè

Ùî ìè çíàºìî ïðî ïèñàíêè і справжні цілителі, їх ще на4 зивали земними богами. У ми4 нулому писанки правили за своєрідні амулети, обереги від усякого лиха та хвороб. А узо4 ри на них мали символічне зна4 чення, були магічними. Ціка4 во, що майже весь рослинний орнамент на українських пи4

санках пов’язаний із рослина4 ми, відомими своїми лікуваль4 ними якостями. ...Дуже поши4 рені писанки із зображенням весни. Символізують весну різноманітні квіти, гілки де4 рев, гірські рослини, гірлянди, віночки, букети. Î. ÑÎËÎÌ×ÅÍÊÎ

Знайди пару однакових писанок

Писанки й фарбовані яйця (крашанки) пов’язані з дій4 ством освячення паски під час Великодня. Звідси і їхня назва — великодні яйця. У давнину яйця розписува4 ли писанкарки, рідше — пи4 санкарі, які здебільшого були й знахарями, а були серед них

5. Перевернути ще раз. 6. Акуратно розправи4 ти кишеньки, і сільничка готова.

Ïðî÷èòàé áðàòèêó é ñåñòðè÷ö³

Ëèïîâà ïàñêà

Жили4були на світі два брати. Один багач, другий бідняк. Багач мав багато зем4 лі, худоби і всілякого добра. А бідний мав хатку з одним вік4 ном. У цій хатині бідно жила немаленька родина, а їсти бу4 ло нічого. Під Великдень багачева жінка напекла багато пасок, а в бідній хатині не знайшлося борошна навіть на одну ма4 леньку. Жінка сумує і плаче: — Люди завтра паски поне4 суть святити, а ми що? — Не журися, — відповів бідний чоловік. Бідняк взяв сокиру за пояс і подався до лісу. Ходив тим лісом, поки не зрізав липу. Відрізав від неї малий ковбан4 чик і обтесав його так, що на паску став схожий. Прийшов з тією паскою додому. Став пе4 ред порогом і каже: — Жінко, а ну розпалюй у печі вогонь, паску пектимемо. Жінка помастила її яйцем і поклала в піч. Паска така вийшла гарна, рум’яна, висо4 ка, що жінка від утіхи аж за4 плакала і накрила її найфай4 нішим рушником. Взяв бідняк на другий день (на Великдень) і поніс її свя4 тити. Біля церкви багач поба4 чив брата серед людей. Вподо4 бав собі багач братову паску і позаздрив, бо його паски

порозтріскувалися в печі. — Поміняймося з тобою пасками, — каже до брата ба4 гач. — Я тобі за твою гладень4 ку дам дві своїх. Тобі однако4 во, а у мене гості будуть диви4 тись, не годиться... Бідний брат цього тільки й чекав. Помінялись. Багач запросив гостей до себе додому. Гості спочатку роздивлялися його хороми,

потім сіли за стіл. А на столі красується така гарна паска. Усі дивуються, як така паска вдалася. І гарна, і рум’яна, і висока! А далі взялися краяти її. Та ба! Ніякий ніж не бере її. Мусив багач аж сокирою роз4 рубувати, і тоді виявилося все. Соромно було багачеві при4 знатися, що так помилився. Тоді він і каже: — Ось бачите, люди добрі, які чудеса на світі діються? З паски за одну хвилину зроби4 лось дерево, мабуть, її хтось зурочив.

ϳäãîòóâàëà Äàðèíà ÂÅÑÅËÅÍÊÎ

Використані методична література і матеріали ЗМІ

Голова наглядової ради Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ ЗАСНОВНИК — Дніпропетровська обласна рада ВИДАВЕЦЬ — Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Редакція газети «Зоря» Видається з 17 (4) квiтня 1917 року. Св4цтво про реєстрацiю ДП №1811—549 ПР вiд 8.11.2011 р., ДП № 1179 від 08.10.2004 р.

3. Утворений конвертик перевернути. 4. Знову кути зігнути до центра.

Головний редактор Ксенія ЗАЙЦЕВА Т. КУЗЬМЕНКО, відповідальний редактор, М. НЕСТЕРУК, заступник, О. ДРИГА, редактор з роботи зі спецкорами.

ВЛАСКОРИ:

Кривий Ріг (24) 90 38 16; Павлоград (232) 6 05 08; П’ятихатки (251) 3 06 78.

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламо4 давець. Редакцiя не завжди подiляє позицiю авторiв публiкацiй. При передруку посилання на «Зорю» обов’язкове.

Приймальня: (0562) 27 16 52; 27 80 27 (ф.)

(0562) 35 14 26; 38 83 53 (ф.); 38 83 28; 33 78 04. Вiддiл передплати: (0562) 38 83 73. Відділ реклами:

НАША АДРЕСА: газета «Зоря», вул. Журналiстiв, 7, Днiпропетровськ, 49051. е mail: zorya@ezorya.dp.ua;

ria@ezorya.dp.ua www.zorya.org.ua

Друк ПП «СТПРЕС», 50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Обсяг 1,86 д. ар. Офсетний друк. Зам. №347

Тираж 32780. Цiна договiрна.

18 04 2014 obl  
Advertisement