__MAIN_TEXT__

Page 1

Фінансова звітність За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» зі звітом незалежного аудитора


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗМІСТ Заява керівництва про відповідальність ............................................................................................. 3 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ............................................................................................................ 4 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ..............................................................................................................13 ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД ...................................................................................................................15 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ......................................................................................................17 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ................................................................................................................19 1.

Загальна інформація .................................................................................................................................... 20

2.

Основа підготовки фінансової звітності .................................................................................................. 21

2.1. Заява про відповідність .............................................................................................................................. 21 2.2. Основа підготовки фінансової звітності .................................................................................................. 21 2.3. Принцип безперервності діяльності ......................................................................................................... 21 3.

Перше застосування МСФЗ ......................................................................................................................... 21

4.

Нові стандарти, тлумачення і поправки до чинних стандартів і тлумачень ...................................... 23

5.

Істотні облікові судження, оцінки та припущення .................................................................................. 24

6.

Основні положення облікової політики .................................................................................................... 27

7.

Зміна подання інформації в Звіті про фінансовий стан ........................................................................ 44

8.

Нематеріальні активи ................................................................................................................................... 45

9.

Основні засоби .............................................................................................................................................. 46

10. Заборгованість за виданими авансами .................................................................................................... 47 11. Запаси ............................................................................................................................................................. 47 12. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги.................................................. 48 13. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та інші оборотні активи........................ 49 14. Інша поточна дебіторська заборгованість ............................................................................................... 49 15. Резерв очікуваних кредитних збитків та резерв знецінення авансів виданих .................................. 50 16. Гроші та їх еквіваленти ................................................................................................................................ 50 17. Витрати майбутніх періодів ........................................................................................................................ 51 18. Оренда ............................................................................................................................................................ 51 19. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги .................................................... 53 20. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом ................................................ 53 21. Поточні забезпечення .................................................................................................................................. 53 22. Інші поточні зобов'язання ........................................................................................................................... 54 23. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ............................................................. 54 24. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ............................................................... 54 25. Інші операційні доходи ................................................................................................................................ 55 26. Адміністративні витрати ............................................................................................................................. 55 27. Витрати на збут ............................................................................................................................................. 55 28. Інші операційні витрати ............................................................................................................................... 56 29. Інші витрати ................................................................................................................................................... 56 30. Амортизація ................................................................................................................................................... 56 31. Податок на прибуток .................................................................................................................................... 57 32. Операції з пов’язаними сторонами ............................................................................................................ 58 33. Фінансові інструменти ................................................................................................................................. 60 34. Цілі та політика управління фінансовими ризиками .............................................................................. 60 35. Управління капіталом .................................................................................................................................. 62 36. Справедлива вартість ................................................................................................................................. 63 37. Умовні, контрактні зобов’язання та операційні ризики .......................................................................... 63 38. Події після звітної дати ................................................................................................................................ 65

2


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

Заява керівництва про відповідальність за підготовку та затвердження фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року

Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Телеканал СТБ» (надалі – Компанія) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за роки, що закінчилися на вказані дати, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі - МСФЗ). Під час підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Компанії несе відповідальність за: 

вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;

застосування обґрунтованих оцінок і суджень;

дотримання принципів МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності;

підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Компанія і далі буде здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

облік та розкриття в фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;

облік та розкриття в фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають корегування або розкриття;

розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або можливі в найближчому майбутньому;

достовірне розкриття в фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Компанії також несе відповідальність за: 

розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Компанії;

ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства України;

прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Компанії;

виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.

Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 2019 року, що підготовлена у відповідності до МСФЗ, затверджена від імені керівництва Компанії ___ ____________ 2020 року.

Операційний директор

Шнейдер Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Демішева Тамара Вячеславівна

3


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

4


5


6


7


8


9


10


11


12


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН станом на 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ Товариство з обмеженою відповідальністю за КВЕД Діяльність у сфері телевізійного мовлення 796

КОДИ 01 01 20044726 8039100000 240 60.20

2020

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» Підприємство Територія Шевченківський р-н м. Києва, Україна Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників1 Адреса, телефон вулиця Івана Шевцова, буд. 1, м. Київ, 03113 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р. Форма №1

Актив

1 I. Необоротні активи Нематеріальні активи первісна вартість накопичена амортизація Основні засоби первісна вартість знос Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції Відстрочені податкові активи Інші необоротні активи Усього за розділом I II. Оборотні активи Запаси Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за розрахунками: Заборгованість за виданими авансами Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у тому числі з податку на прибуток Інша поточна дебіторська заборгованість Гроші та їх еквіваленти Витрати майбутніх періодів Інші оборотні активи Усього за розділом II Баланс

Код за ДКУД

1801001

Код рядк а

№ примітк и

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

2

2a

3

4

5

1000 1001 1002 1010 1011 1012

8

1035 1045 1090 1095

9

10

424 386 1 489 115 (1 064 729) 27 563 126 041 (98 478)

270 396 1 100 087 (829 691) 63 231 213 221 (149 990)

178 722 867 040 (688 318) 89 726 204 595 (114 869)

4 10 481 171 183 633 617

4 9 758 61 944 405 333

4 11 273 24 565 304 290

1100

11

25 587

58 884

53 381

1125

12

248 663

111 568

71 536

1130

10

102 217

54 352

37 216

1135

13

21 740

400

135

18 865 9 768 34 529 80 201 35 120 557 825 1 191 442

5 897 28 927 63 246 502 323 776 729 109

19 59 224 46 385 80 221 380 348 478 652 768

1136 1155 1165 1170 1190 1195 1300

14 16 17 13

13 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (продовження) станом на 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Пасив

1 I. Власний капітал Зареєстрований капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Усього за розділом I II. Довгострокові зобов'язання Інші довгострокові зобов'язання Усього за розділом II IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями товари, роботи, послуги розрахунками з бюджетом у тому числі з податку на прибуток розрахунками з оплати праці Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами Поточні забезпечення Доходи майбутніх періодів Інші поточні зобов'язання Усього за розділом IІІ Баланс

Код рядка

№ примітки

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

2

2a

3

4

5

1400 1420 1495

427 134 5 193 432 327

427 134 (204 973) 222 161

427 134 (220 671) 206 463

1515 1595

18

-

1 769 1 769

22 105 22 105

1610 1615 1620 1621 1630

18 19 20 20

670 651 2 185 72

22 166 449 673 12 488 2 481 335

18 962 376 440 7 973 226

1 138

5 878

1 146

13 263 71 806 759 115 1 191 442

14 297 119 223 505 179 729 109

19 229 49 175 424 200 652 768

1635 1660 1665 1690 1695 1900

21 22

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Компанії ____ ___________ _____ року. Операційний директор

Шнейдер Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Демішева Тамара Вячеславівна

14 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД За рік, який закінчився 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) Підприємство

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» (найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

2020

КОДИ 01 01 20044726

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р. Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття

1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Валовий: прибуток збиток Інші операційні доходи Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток Інші фінансові доходи Інші доходи Фінансові витрати Інші витрати Фінансові результати до оподаткування: прибуток збиток Витрати з податку на прибуток Чистий фінансовий результат: прибуток збиток

Код рядка

№ примітки

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

2

2a

3

4

2000

23

1 408 901

911 903

2050

24

(947 259)

(628 325)

25 26 27 28

461 642 64 929 (171 593) (76 768) (26 923)

283 578 7 068 (168 543) (53 030) (15 329)

18 29

251 287 8 194 786 (1 522) (786)

53 744 4 174 1 031 (4 738) (34 512)

31

257 959 (47 793)

19 699 (4 001)

210 166 -

15 698 -

2090 2095 2120 2130 2150 2180 2190 2195 2220 2240 2250 2270 2290 2295 2300 2350 2355

16

15 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД (продовження) За рік, який закінчився 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Код рядка

Стаття

1 Дооцінка (уцінка) необоротних активів Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств Інший сукупний дохід Інший сукупний дохід до оподаткування Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом Інший сукупний дохід після оподаткування Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2 2400

№ примітки

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

2a

3

4 -

-

2415

-

-

2445 2450

-

-

2455

-

-

2460 2465

210 166

15 698

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

3 (8 892) (158 012) (48 837) (256 098) (750 704) (1 222 543)

4 (20 875) (187 411) (36 095) (185 390) (435 456) (865 227)

IІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника

1 Матеріальні затрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати Разом

Код рядка

2 2500 2505 2510 2515 2520 2550

№ примітки

2a 24, 26, 27 24, 26, 27, 28 24, 26, 27, 28 30

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Компанії ____ ___________ _____ року. Операційний директор

Шнейдер Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Демішева Тамара Вячеславівна

16 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ За рік, який закінчився 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) КОДИ Дата (рік, місяць, число) Підприємство

2020

01

за ЄДРПОУ

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» (найменування)

01

23530545

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р. Форма №3

Стаття

1 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках Надходження від операційної оренди Надходження від отримання роялті, авторських винагород Інші надходження Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) Праці Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів Витрачання на оплату податку на прибуток Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Інші витрачання Чистий рух коштів від операційної діяльності ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації необоротних активів Надходження від погашення позик Витрачання на придбання необоротних активів Витрачання на надання позик Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Код за ДКУД

1801004

Код рядк а

№ примітки

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

2

2a

3

4

3000

1 492 760

1 021 629

3025

8 194

4 174

3040

73

959

3045

46 225

22 716

3095

5 082

2 635

3100 3105 3110 3115 3116

(795 243) (167 142) (46 457) (240 832) (69 862)

(399 786) (196 426) (51 753) (135 530) -

3117

(126 282)

(83 828)

3118

(44 688)

(51 702)

3190 3195

(10 311) 292 349

(45 365) 223 253

3205 3230 3260 3275 3295

3 107 42 050 (350 476) (39 443) (344 762)

574 113 895 (270 434) (62 940) (218 905)

17 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (продовження) За рік, який закінчився 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Стаття

Код рядка

№ примітки

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

2

2a

3

4

108 500 (37 000) (1 522) (10 565) 59 413

(4 738) (17 132) (21 870)

7 000 28 927 (1 398) 34 529

(17 522) 46 385 64 28 927

1 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Отримання позик Погашення позик Витрачання на сплату відсотків Витрачання на сплату заборгованості з оренди Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3305 3350 3360 3365 3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період Залишок коштів на початок року Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів Залишок коштів на кінець періоду

3400 3405 3410 3415

16 16

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Компанії ____ ___________ _____ року. Операційний директор

Шнейдер Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Демішева Тамара Вячеславівна

18 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ»

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ За рік, який закінчився 31 грудня 2019 (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) Підприємство

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» (найменування)

2020

КОДИ 01 01 20044726

Звіт про власний капітал за 2019 р. Форма №4

1801005

Зареєстрований капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3 427 134

7 (220 671)

10 206 463

4000

427 134 427 134

(220 671) 15 698 15 698 (204 973)

206 463 15 698 15 698 222 161

4005 4010 4090 4095 4100 4110 4295 4300

427 134 427 134

(204 973) 210 166 210 166 5 193

222 161 210 166 210 166 432 327

Код рядка

1 Залишок на 1 січня 2018 (аудит не проводився) Коригування: Зміна облікової політики Виправлення помилок Інші зміни Скоригований залишок на 1 січня 2018 Чистий прибуток (збиток) за звітний період Інший сукупний дохід за звітний період Разом змін у капіталі Залишок на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Коригування: Зміна облікової політики Виправлення помилок Інші зміни Скоригований залишок на 31 грудня 2018 Чистий прибуток (збиток) за звітний період Інший сукупний дохід за звітний період Разом змін у капіталі Залишок на 31 грудня 2019

Код за ДКУД

2

Всього

Ця фінансова звітність затверджена до випуску від імені Компанії ____ ___________ _____ року. Операційний директор

Шнейдер Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Демішева Тамара Вячеславівна

19 Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.

Загальна інформація

ТОВ «Телеканал СТБ» - загальнонаціональний телевізійний канал, що входить у одну з найбільших медіа-груп України – StarLightMedia. ТОВ «Телеканал СТБ» (надалі – «Товариство») створено та зареєстровано відповідно до законодавства України 18 червня 1997року. Юридична адреса та місце ведення діяльності Компанії: 03113, Україна, м. Київ, вул. Шевцова (після перейменування – вул. Василя Макуха), будинок 1. ТОВ «Телеканал СТБ» є правонаступником Приватного акціонерного товариства «Міжнародний медіа центр – СТБ», яке було припинено 5 грудня 2017 року шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Телеканал СТБ». Учасниками Товариства є: Назва

Частка в статутному капіталі Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР»

99,8308%

Компанія МАМТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 0,1692% (MAMTON HOLDINGS LIMITED) СТБ офіційно розпочав мовлення 2 червня 1997 року. Однак історія каналу почалася раніше. СТБ був створений на базі «Інтерньюз Україна» і програми «Вікна-новини», яка вперше вийшла в ефір 4 вересня 1995 року. Це була перша в Україні незалежна інформаційна програма, альтернативна державним новинам. І вона досі залишається в лідерах українських інформаційно-аналітичних програм. Сьогодні СТБ – безумовний лідер за кількістю проектів власного виробництва – понад 80%. Багато форматів виробництва СТБ затребувані і за кордоном: їх купують Ізраїль, Польща, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Франція, Казахстан та інші. Крім того, канал успішно розвиває позаефірні проекти: Танцювальне 3D-шоу «Вартові мрій», мультижанрове шоу «Дім таємничих пригод», перший в Україні 3Dмюзикл «Барон Мюнхгаузен» . За роки роботи канал, окремі проекти та співробітники отримали понад 50 премій «Телетріумф», десятки нагород Ukrainian design, «Золоте перо», народних премій «Телезірка» та ін. За підсумками 2018 року канал із часткою 11,2 займає 3-ю позицію на ринку по аудиторії «жінки 25-50 років, міста 50+» з ядром «жінки 25-35 середній і високий дохід, міста 50+», частка за яким склала 12,1. Охоплення каналу в 2018 році сягнуло 96,2% телевізійних домогосподарств України, охоплення домогосподарств в містах 50 тис+ – 97,7%. За підсумками 2019 року канал із часткою 10,2 займає 3-ю позицію на ринку по аудиторії «жінки 25-50 років, міста 50+» з ядром «жінки 25-35 середній і високий дохід, міста 50+», частка за яким склала 10,5. Охоплення каналу в 2019 році сягнуло 95,7% телевізійних домогосподарств України, охоплення домогосподарств в містах 50 тис+ – 96,3%. Основними напрямками економічної діяльності Компанії є: 

Діяльність у сфері телевізійного мовлення;

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Розміщення реклами в ефірі та на сайті.

Протягом 2019 року середня кількість працівників Компанії склала 796 осіб (2018: 2120 осіб). 20


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.

Основа підготовки фінансової звітності

2.1. Заява про відповідність Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог всіх Міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку і тлумачень, випущених Міжнародним комітетом з інтерпретацій МСФЗ («IFRIC»). Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до МСФЗ в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ), з використанням облікових політик, описаних у Примітці 6 даної фінансової звітності. 2.2. Основа підготовки фінансової звітності Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Дана фінансова звітність Компанії підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю. Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. Компанія при застосуванні МСФЗ вперше не використовувала визначені МСФЗ (IFRS) 1 винятки щодо застосування вимог інших МСФЗ, крім використання в своєму звіті про фінансовий стан на дату переходу до МСФЗ визначення зобов’язань за орендою та активів з права користування за теперішньою вартістю орендних платежів, що залишилися до сплати, дисконтованих з використанням середньозваженої ставки кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній валюті, на дату переходу на МСФЗ. Використана для цілей визначення зобов’язань за орендою та активів з права користування відсоткова ставка дисконтування, для договорів, які до дати першого застосування МСФЗ визнавались як операційна оренда, склала 15,835 %. Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає використання певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва використання суджень в процесі застосування облікової політики Компанії. Області, які відрізняються більш високим ступенем судження або складності, або області, які потребують припущень і оцінок, розкриті в Примітці 5. 2.3. Принцип безперервності діяльності Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво Компанії та власник мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність компанії. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому є обґрунтованим. Керівництво Компанії не припускає загрози безперервності діяльності, оскільки Керівництвом здійснюється безперервній контроль фінансового положення Компанії та впроваджуються заходи щодо його поліпшення. Крім того, керівництво вважає, що Компанія має надійний доступ до джерел фінансування і здатна підтримувати відповідну операційну діяльність Компанії. Отже, Керівництво вважає, що Компанія зможе реалізувати свої активи і виконати зобов'язання на момент настання терміну їх погашення і продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань на той випадок, якщо Компанія не зможе дотримуватися принципу безперервної діяльності. 3.

Перше застосування МСФЗ

До 1 січня 2018 року Компанія не готувала свою фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), а готувала фінансову звітність у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(с)БО). 21


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Починаючи з 1 січня 2019 року, Компанією прийнято рішення подавати фінансову звітність згідно з МСФЗ. З цією метою Компанія підготувала порівняльну фінансову інформацію станом на 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» («МСФЗ 1»). Цей стандарт вимагає, щоб фінансова звітність була підготовлена відповідно до облікової політики, яка відповідає кожному МСФЗ, що діє на дату складання першого повного комплекту фінансової звітності. Датою першого застосування МСФЗ є 1 січня 2018 року. Принципи та процедури бухгалтерського обліку за П(с)БО можуть відрізнятися від загальноприйнятих принципів та процедур згідно з МСФЗ. Відповідно, порівняльна інформація в цій фінансовій звітності, яка була підготовлена на основі бухгалтерських записів Компанії згідно з П(с)БО, містить коригування, необхідні для представлення такої фінансової звітності згідно з МСФЗ, що пов'язані як з відмінностями в концептуальних основах, так і з виявленими помилками обліку. Капітал. Узгодження капіталу, відображеного згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб:

За даними П(с)БО Відмінності в концептуальних основах Ефект визнання очікуваних кредитних збитків Визнання прав та зобов’язань з оренди згідно МСФЗ 16 Помилки в обліку Визнання відстрочених податкових активів Інші коригування Згідно з МСФЗ

Станом на 31 грудня 2018 260 612

Станом на 1 січня 2018 239 354

(46 398) (1 242)

(43 589) -

9 758 (569) 222 161

11 274 (576) 206 463

Сукупний дохід. Узгодження фінансових результатів Компанії, відображених згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб: 2018 Фінансові результати за даними П(с)БО за рік, що закінчився 31 грудня Відмінності в концептуальних основах Процентні витрати за договорами оренди Амортизація активу з права користування майном Сторнування витрат з операційної оренди, нарахованих за правилами П(с)БО Вплив зміни суми очікуваних кредитних збитків Помилки в обліку Визнання витрат від зменшення суми відстроченого податкового активу Інші коригування Фінансові результати за даними МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня

21 258 (4 738) (20 653) 24 149 (2 809) (1 515) 6 15 698

22


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

4.

Нові стандарти, тлумачення і поправки до чинних стандартів і тлумачень

Компанія послідовно з 1 січня 2018 року - дати переходу на МСФЗ, застосувала такі стандарти і інтерпретації, а також зміни до них, що відносяться до діяльності Компанії, які були прийняті та набирають чинність з 1 січня 2019 року: Стандарти / тлумачення

МСФЗ 16 «Оренда» Тлумачення КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток» Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»- Характеристики передоплати із негативною компенсацією Поправки до МСФО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» - Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки, скорочення або погашення пенсійних планів

Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після

1 січня 2019 року 1 січня 2019 року 1 січня 2019 року 1 січня 2019 року 1 січня 2019 року 1 січня 2019 року

МСФЗ 16 «Оренда» визначає принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації в звітності щодо операцій оренди. Всі договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дії договору оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі здійснюються протягом періоду часу. Відповідно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифікацію оренди в якості операційної або фінансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, і замість цього вводить єдину модель обліку операцій оренди для орендарів. Застосування МСФЗ (IFRS) 16 викладено в обліковій політиці (Примітка 6.8.). Компанія є орендарем за договорами оренди, і прийняття МСФЗ (IFRS) 16 призвело до необхідності визнавати: (а) активи і зобов'язання по відношенню до всіх договорів оренди, за винятком короткострокових і договорів з низькою вартістю; і (б) амортизацію об'єктів оренди окремо від відсотків по орендним зобов'язанням в звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). При першому застосуванні МСФЗ (IFRS) 16 Компанія використовувала такі спрощення практичного характеру, дозволені стандартом:   

застосування єдиної ставки дисконтування до портфелю договорів оренди з відносно схожими характеристиками; виключення первинних прямих витрат для цілей оцінки активу в формі права користування на дату першого застосування; використання минулих фактів при визначенні терміну оренди, якщо договір передбачає опціони продовження або припинення оренди.

23


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності. На дату затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але іще не набули чинності: Стандарти / тлумачення Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в стандартах МСФЗ Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення бізнесу Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСФО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: Визначення суттєвості Реформа відсоткової ставки (поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 и МСФЗ 7) МСФЗ 17 «Договори страхування» Поправки до МСБО 1 – Подання фінансової звітності: класифікація зобов’язань на поточні і довгострокові Поправки до МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Оновлення посилань на Концептуальні основи; МСБО 16 Основні засоби: надходження від продажу продукції до дати введення в експлуатацію; МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи: Обтяжливі контракти - Вартість виконання договору, а також щорічні вдосконалення МСФЗ Поправки до МСФЗ 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією COVID-19 Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» продаж або внесок активів в угодах між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством

Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2020 року 1 січня 2020 року 1 січня 2020 року 1 січня 2020 року 1 січня 2021 року 1 січня 2022 року

1 січня 2022 року

1 червня 2020 року Не визначено

Компанія не застосовувала вказані вище стандарти і тлумачення достроково та планує їх застосовувати з дати набуття ними чинності. За оцінками керівництва, прийняття до застосування нових стандартів та тлумачень не спричинить суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах. 5.

Істотні облікові судження, оцінки та припущення

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва винесення суджень, оцінок та припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та потенційних зобов'язань, які представлені у звітності на дату фінансової звітності та відображених сум витрат й доходів від реалізації товарів, робіт та послуг за звітний період. Невизначеність по відношенню до цих припущень та оцінок може призвести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активів або зобов’язань, у відношенні до яких приймаються припущення та оцінки. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних. Основні припущення щодо майбутніх подій та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які мають істотний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року, наведено нижче. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Існуючі обставини і припущення щодо майбутніх подій, однак, можуть змінитися у зв'язку із змінами на ринку або обставинами, що виникли поза контролем Компанії. Такі зміни відображаються у припущеннях тоді, коли вони відбуваються. Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд оцінки, якщо цей перегляд впливає як на поточний, так і майбутні періоди. 24


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Судження В ході застосування облікової політики керівництвом Компанії, крім облікових оцінок, були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження, зокрема, включають припущення щодо безперервності діяльності Компанії (Примітка 2.3). Оцінки та припущення Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року. Поточні податки Українське законодавство та його інтерпретації щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями, схильні до частих змін. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцій і діяльності Компанії може не співпадати з думкою керівництва Компанії. Як наслідок, податкові органи можуть пред'явити претензії до операцій і нарахувати Компанії значні додаткові податки, пені та штрафи. Перевірки податковими органами можуть охоплювати три календарних роки, що безпосередньо передували року перевірки. За певних умов, перевіркою можуть бути охоплені і більш ранні періоди. Керівництво вважає, що Компанія дотримувалась всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані, а також, що податкові позиції Компанії будуть підтверджені. Неможливо визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або імовірність будь-якого несприятливого результату. Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів Основні засоби та нематеріальні активи Компанії амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах, операційних оцінках керівництва та на досвіді роботи з аналогічними активами. Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, включають таке: зміни у технологіях; зміни регуляторних актів та законодавства; та непередбачені проблеми з експлуатацією. Будь-який із зазначених факторів може вплинути на знос основних засобів та нематеріальних активів у майбутньому та їх балансову і залишкову вартість. Компанія переглядає очікувані строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів на кінець кожного річного звітного періоду. Під час визначення строків корисного використання активу, керівництво враховує його моральний знос, фізичний знос, умови, в яких буде експлуатуватися такий актив та способи отримання економічних вигід для Компанії. Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів Основні засоби та нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих випадках, коли обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Серед факторів, які Компанія вважає такими, що дають підстави для перегляду зменшення корисності, є наступні: значне падіння ринкових цін; значне погіршення операційних результатів у порівнянні з минулими періодами чи прогнозом; значні зміни у використанні активів чи усієї стратегії бізнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рішення про поступове виведення з експлуатації чи заміну, а також активи, які є пошкодженими чи виведеними з експлуатації; суттєві негативні галузеві чи економічні тенденції та інші фактори. Оцінки суми відшкодування активів базуються на оцінках керівництва, включаючи оцінки операцій у майбутньому, майбутньої прибутковості активів, припущення щодо ринкових умов у майбутніх періодах, 25


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

розвитку технологій, змін у законодавстві та інших факторів. Ці припущення використані у розрахунку вартості використання активу та включають прогнози щодо майбутніх грошових потоків і вибір відповідної ставки дисконтування. Компанія оцінює ці припущення на дату балансу, тому реальні результати можуть відрізнятись від припущень. Зміни обставин, припущень й оцінок керівництва можуть спричинити збитки від зменшення економічної корисності активів у відповідних періодах. Компанія слідкує за внутрішніми та зовнішніми індикаторами зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. Жодного зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів не було визнано Компанією на кінець звітного періоду. Оцінка очікуваних кредитних збитків Оцінка очікуваних кредитних збитків – значне оціночне значення, для отримання якого використовується методологія оцінки, моделі та інші дані. Компанія використовує матрицю оціночних резервів для розрахунку очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською заборгованістю. Ставки оціночних резервів встановлюються в залежності від кількості днів прострочки платежу для клієнтів з аналогічними характеристиками виникнення збитків. Первісно в основі матриці оціночних резервів лежать спостережувані дані виникнення дефолтів в минулих періодах. На кожну звітну дату досліджувані дані про рівень дефолту в попередніх періодах оновлюються і ставки оціночних резервів оновлюються. Величина очікуваних кредитних збитків є чутлива до змін в обставинах і прогнозованих економічних умовах. Минулий досвід виникнення кредитних збитків Компанії і прогноз економічних умов також можуть не бути показовими для фактичного дефолту покупця в майбутньому. Компанія на регулярній основі перевіряє та підтверджує моделі та висхідні дані для моделей з метою зниження розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитними збитками та фактичними збитками за фінансовими інструментами внаслідок кредитного ризику. Політика списання фінансових активів Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Компанія вичерпала всі практичні можливості з їх стягнення та прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань відносно стягнення таких активів. Визначення грошових потоків, відносно яких відсутні обґрунтовані очікування щодо їх відшкодування, вимагає застосування суджень. Керівництво розглянуло наступні ознаки відсутності обґрунтованих очікувань відносно відшкодування таких активів: процес ліквідації, процедура банкрутства, справедлива вартість забезпечення нижче витрат на стягнення або продовження заходів з примусового стягнення. Визнання відстрочених податкових активів Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову різницю. Значні судження керівництва вимагаються для визначення суми відстрочених податкових активів, що можуть бути визнані на основі вірогідного часу виникнення та суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегії податкового планування. Активи з права користування майном та зобов’язання з оренди Величина активів з права користування майном і зобов’язань з оренди залежить від оцінки керівництва стосовно термінів оренди та застосованої ставки залучення додаткових запозичень. Можливість продовження та розторгнення договорів, зазвичай, передбачені в договорах оренди, які укладає Компанія. Такі можливості використовуються для максимізації операційної гнучкості при управлінні договорами. Термін оренди відповідає терміну орендного договору, який не підлягає розірванню, за винятком випадків, коли існує достатня впевненість у продовженні цього договору. При визначенні строку оренди керівництво враховує всі факти та обставини, які утворюють економічні стимули для використання можливості продовження договору або відмови від його розторгнення. Можливості продовження включаються в строк оренди лише у тому випадку, якщо існує обґрунтована вірогідність продовження такого договору оренди (або його нерозторгнення). Оцінка переглядається у випадку суттєвих або значущих змін в обставинах, що впливають на оцінку, що підконтрольні орендатору. 26


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ставка додаткових запозичень орендаря визначаються на рівні середньозваженої ставки кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній валюті, на дату початку оренди. 6.

Основні положення облікової політики

6.1. Функціональна валюта та валюта подання Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах. 6.2. Операції в іноземних валютах Операції Компанії, деноміновані у валютах, які відрізняються від функціональної валюти, перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який був встановлений НБУ на дату, коли операція вперше задовольняє критеріям визнання. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, які діяли на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при погашенні або перерахунку монетарних статей, визнаються на нетто-основі у тому періоді, в якому вони виникають в складі прибутку чи збитку. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються із використанням курсів обміну валют станом на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються із використанням курсів обміну валют на дату визначення справедливої вартості. 6.3. Нематеріальні активи До нематеріальних активів належать контрольовані Компанією немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб, надання в оренду іншим особам, чи для надання прав іншим особам (ліцензія), вартість яких може бути надійно оцінена. Контроль підтверджується наявністю повноважень отримувати майбутні економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та можливістю обмежувати доступ інших до цих вигід. Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигід від нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб’єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього. Придбані нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Собівартість нематеріального активу складається з ціни його придбання (включаючи будь-які імпортні мита та податки на придбання, що не відшкодовуються), а також із будь-яких видатків на підготовку активу до використання за призначенням, які безпосередньо відносяться до нього. Первісна вартість (собівартість) внутрішньо створеного нематеріального активу складається з усіх витрат, які можна прямо віднести до створення, виробництва та підготовки активу до використання у спосіб, визначений управлінським персоналом. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат: 

витрати на дослідження;

витрати на рекламу, промо-ролики, заставки та витрати на просування продукції на ринку;

витрати на придбання майнових прав на обмежене використання об’єктів авторських і/або суміжних прав (оплата за які представляє собою роялті), незалежно від строку дії таких прав та наявності права передавати ці права у користування іншим особам (субліцензія), у випадку коли не відбувається відчуження самого об’єкту права та не набувається можливість отримання контролю над об’єктом права;

витрати на підвищення ділової репутації Компанії, а саме: витрати на внутрішньо створені бренди, заголовки, назви видань, переліки клієнтів та інші подібні за своєю сутністю об’єкти. 27


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Виключні майнові права інтелектуальної власності визнаються нематеріальним активом у звітному періоді переходу права власності на такі об’єкти за умови їх відповідності критеріям визнання. Виключні майнові права на окремі об’єкти авторських та суміжних прав, що придбані безпосередньо для створення телевізійного програмного продукту, власного чи створюваного на замовлення, такі як сценарії, музика, фотографії та інше, не визнаються нематеріальним активом, а їх вартість включається до виробничої собівартості створюваних телевізійних програмних продуктів. Після первісного визнання, нематеріальні активи з обмеженими строками корисної експлуатації відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом протягом строку корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів Компанії завжди є визначеним і встановлюються відповідно до правовстановлюючого документа. Якщо правовстановлюючим документом строк корисного використання нематеріального активу не визначений, такий строк встановлюється за кожним конкретним об’єктом в межах від 2-х до 10-ти років. Якщо правовстановлюючий документ визначає строк, який перевищує очікуваний період отримання економічних вигід від використання активу, строк корисного використання нематеріального активу встановлюється на рівні періоду, протягом якого Компанія планує отримувати економічні вигоди від використання даного активу. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються упродовж цього строку та оцінюються на предмет знецінення, якщо на кінець звітного періоду є ознаки того, що корисність активів могла зменшитися. Строк амортизації нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання переглядається щорічно наприкінці звітного року. Зміна очікуваного строку корисного використання, змінює строк для нарахування амортизації та визначається як зміна облікової оцінки. Незавершені інвестиції в нематеріальні активи - це об’єкти, які знаходяться в процесі створення або іншого доведення до стану, що необхідний для експлуатації нематеріальних активів відповідно до намірів керівництва. Зазначені об’єкти відображаються за вартістю фактичних витрат на придбання або створення власними силами, за вирахуванням накопичених збитків від знецінення. Амортизація на незавершені інвестиції в нематеріальні активи не нараховується до тих пір, поки ці активи не будуть доступні для використання. Нематеріальні активи у вигляді телевізійних програмних продуктів вважаються приведеними у стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом, в періоді, коли закінчені всі технічні роботи для видачі телевізійного програмного продукту в ефір та призначена дата трансляції (показу). Нематеріальний актив припиняють визнавати після вибуття, або коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Прибутки або збитки, які виникають від припинення визнання нематеріального активу, оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, та визнаються на нетто-основі у складі прибутку або збитку у момент припинення визнання активу. 6.4. Основні засоби Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, надійдуть до Компанії та його собівартість є суттєвою і її можна достовірно оцінити. Межа суттєвості для визнання активів об’єктами основних засобів є обліковою оцінкою, та встановлюється Компанією щорічно. Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів включає: 

Суми, які були сплачені постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельномонтажних робіт (за вирахуванням непрямих податків, які відшкодовуються),

непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, 28


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

витрати, які безпосередньо стосуються постачання активу до місця розташування та приведення його у стан, який забезпечує його функціонування відповідно до намірів керівництва Компанії.

У разі відстрочення платежу за об’єкт основних засобів терміном більше 12 місяців, первісна вартість такого активу визнається в сумі дисконтованої вартості майбутнього грошового потоку (справедливої вартості заборгованості), а різниця між справедливою вартістю заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають сплаті визнається фінансовими витратами протягом періоду відстрочення платежу з використанням методу ефективної ставки відсотка. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта або збільшення строку його корисного використання. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) включаються до складу витрат в періоді їх понесення. Сума, яка підлягає амортизації, являє собою первісну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість являє собою очікувану суму, яку Компанія отримала б на поточний момент від вибуття об’єкта основних засобів, за вирахуванням усіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того віку і стану, в якому, як передбачається, він буде перебувати в кінці строку своєї корисної експлуатації. Знос основних засобів нараховується з метою списання первісної вартості за мінусом ліквідаційної вартості, протягом строку їх використання із застосуванням прямолінійного методу. Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: Земля Будівлі, споруди та передавальні пристрої Студійне та інше технічне й виробниче обладнання Офісне та комп'ютерне обладнання Транспортні засоби Інші основні засоби

Не амортизується 10 – 20 років 5 - 7 років 2 – 5 роки 5 -10 років 4 – 12 років

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та методи амортизації переглядаються Компанією на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується перспективно як зміна облікової оцінки. Незавершене будівництво та незавершені капітальні інвестиції в основні засоби - це об’єкти, які знаходяться в процесі будівництва або іншого доведення до стану, який необхідний для експлуатації об’єктів основних засобів відповідно до намірів керівництва. Зазначені об’єкти відображаються за вартістю фактичних витрат за вирахуванням накопичених збитків від знецінення. Амортизація на об’єкти незавершеного будівництва та незавершені капітальні інвестиції не нараховується до тих пір, поки ці активи не будуть доступні для використання, тобто коли вони будуть знаходитись у місці розташування, та у стані, які забезпечують їх функціонування у відповідності з намірами керівництва Компанії. Визнання об’єкта основних засобів припиняється у разі його вибуття, або якщо не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання або вибуття. Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається на нетто-основі у складі прибутку або збитку. 6.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та нематеріальних активів з метою визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи зазнали збитку від зменшення корисності. Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування. 29


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За наявності такого свідчення Компанія оцінює суму відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування окремого активу, Компанія оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої належить даний актив. Тестування на предмет зменшення корисності необоротних активів, які плануються до переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, проводиться безпосередньо перед такою рекласифікацією. Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання. При проведенні оцінки вартості використання сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та характерні для активу ризики, по відношенню до яких не були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків. Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша від його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові потоки) зменшується до суми очікуваного відшкодування з одночасним відображенням збитків від зменшення корисності у складі прибутку або збитку. Якщо сума очікуваного відшкодування активу є більшою ніж його балансова вартість (з урахуванням попередньо визнаних збитків від зменшення корисності), Компанія здійснює відновлення корисності такого активу. У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена за умови відсутності збитків від зменшення корисності активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних у попередні роки.

30


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6.6. Запаси Первісне визнання запасів здійснюється за їх собівартістю. Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у поточний стан. Формат – це сукупність об’єктів інтелектуальної власності, які описують оригінальну ідею та процес створення передачі або фільму; вихідний основоположний драматургічний чи інший матеріал, включаючи ідею, концепцію, назву і структуру, а також будь-які відмінні риси програм, включаючи всі авторські права будь-якого роду відносно такого матеріалу. Сума прямих та розподілених накладних виробничих витрат, які Компанія несе у зв’язку із створенням телевізійних програмних продуктів, що створюються на підставі договорів на використання формату, які не передбачають набуття Компанією права власності на створені телевізійні програмні продукти, відображаються у фінансовій звітності як Незавершене виробництво. Сума прямих та розподілених накладних виробничих витрат, які Компанія понесла у зв’язку із створенням на замовлення покупців телевізійних програмних продуктів, які не закінчені на звітну дату, відображаються у фінансовій звітності як Незавершене виробництво. В подальшому запаси відображаються за найменшою із двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, якщо на звітну дату їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною продажу у звичайному ході бізнесу зменшеною на попередньо оцінені витрати на завершення та здійснення продажу. Запаси списуються до чистої вартості реалізації на індивідуальній основі. При використанні або реалізації запасів, їх балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід, або витратами періоду, в якому запаси були використані, якщо неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду. Витрати на створення телевізійних програмних продуктів на основі форматів, які не передбачають набуття Компанією права власності на створені телевізійні програмні продукти, визнаються витратами того звітного періоду, в якому відбулась трансляція в ефірі Телеканалу такого програмного продукту. Облік вибуття запасів здійснюється з використанням методу ФІФО. Товаро-матеріальні цінності тривалого використання Запаси з тривалим терміном споживання у виробничому процесі, при наданні послуг або при управлінні підприємством, але не більше одного операційного циклу відносяться до групи товаро-матеріальні цінності тривалого використання. До даної групи включаються, зокрема, але не виключно:    

Декорації та реквізит; виробничий та адміністративний інвентар; інший інвентар та інструменти; одяг, взуття, головні убори та інше для учасників та ведучих телевізійних програмних продуктів.

Балансова вартість товаро-матеріальних цінностей тривалого використання при експлуатацію, визнається витратами періоду, або відноситься на рахунки інших активів.

передачі

в

31


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6.7. Права на використання телевізійних програмних продуктів відповідно до укладених ліцензійних договорів Операції з придбання, відповідно до укладених ліцензійних договорів, прав на використання (трансляції, демонстрації) в ефірі телевізійного програмного продукту, ліцензійний строк яких перевищує один місяць, та витрати у вигляді нарахування (оплати) роялті, які здійснюються відповідно до укладених договорів на використання формату, які не передбачають набуття Компанією права власності на створений телевізійний програмний продукт, класифікуються Компанією як витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів являють собою операції Компанії, результатом яких є зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або у вигляді виникнення зобов’язань, однак, виникнення витрат відбудеться в майбутніх періодах (відповідно до принципу відповідності доходів та витрат). Наслідком придбання майнових прав на використання об’єктів авторського і/або суміжних прав є сплата роялті, незалежно від строку дії таких прав, та наявності права передавати ці права у користування іншим особам (субліцензія), у випадку коли не відбувається продаж або відчуження у інший спосіб самого об’єкта права. Компанія використовує визначення роялті відповідно до Податкового кодексу України, згідно з яким, роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Права на використання телевізійних програмних продуктів відповідно до укладених ліцензійних договорів первісно визнаються у складі витрат майбутніх періодів та оцінюються за сумою сплачених грошових коштів або сумою нарахованої компенсації. Права на використання телевізійних програмних продуктів відповідно до укладених ліцензійних договорів включаються до витрат в періоді трансляції в ефірі відповідного телевізійного програмного продукту, в частині пропорційній кількості показів. 6.8. Оренда Компанія оцінює та відображає договори оренди відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». На момент укладання договору Компанія оцінює, чи є договір договором оренди або містить компонент оренди. Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди. Компанія класифікує договір як оренду або такий, який містить компонент оренди, якщо виконуються всі умови: предметом договору є використання ідентифікованого активу; клієнт набуває право отримувати в основному всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу та право керувати використанням ідентифікованого активу. Компанія як орендодавець Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив, класифікуються як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору про операційну оренду, включаються до балансової вартості базового активу та визнаються, як витрати протягом строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди. Компанія визнає дохід від операційної оренди на прямолінійній основі в тому періоді, в якому він фактично був отриманий.

32


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компанія як орендар Короткострокова оренда та оренда малоцінних активів Компанія застосовує звільнення від визнання по відношенню до короткострокової оренди (у випадку відсутності опціонів на придбання базових активів в кінці строку оренди) та по відношенню до оренди активів з низькою вартістю. Компанія визнає орендні платежі за договорами короткострокової оренди чи оренди, за якою базовий актив є малоцінним, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Компанія класифікує оренду як короткострокову, якщо на дату початку вона має строк 12 місяців або менше. Строк оренди, визначений Компанією включає: 

період дії договору оренди, який не підлягає достроковому припиненню;

періоди, щодо яких передбачений опціон на продовження оренди, якщо є достатня впевненість в тому, що орендар виконає цей опціон;

періоди, щодо яких передбачений опціон на припинення оренди, якщо є достатня впевненість в тому, що орендар не виконає цей опціон.

Компанія оцінює базові активи, отримані за договорами оренди, як малоцінні, якщо їх вартість не перевищує суму в 150 тисяч гривень на основі вартості активу, коли він є новим, незалежно від віку активу, що фактично орендується. Вибір щодо оренди, для якої базовий актив є малоцінним, здійснюється для кожного окремого випадку оренди. Активи з права користування На дату, коли орендодавець надає для використання базовий актив, що не підпадає під спрощення, Компанія визнає актив з права користування та орендне зобов’язання. Актив з права користування первісно оцінюється за його собівартістю, яка включає: 

суми первісної оцінки орендного зобов’язання;

будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди;

будь-яких первісних прямих витрат, понесених орендарем;

оціночних витрат на демонтаж або знищення об’єкту оренди у кінці строку оренди або відновлення місцезнаходження об’єкту оренди, зменшену на очікувані надходження запасів у результаті вибуття об’єкту оренди.

Якщо договір оренди передбачає перехід орендареві після закінчення терміну оренди практично всіх ризиків і вигід від володіння матеріальним необоротним активом, включаючи можливість придбати актив у власність за ліквідаційною вартістю, Компанія враховує у себе на балансі та відображає у Звіті про фінансовий стан орендне право на актив як основний засіб відповідно до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». В інших випадках, орендне право Компанія обліковує як «Активи з права користування майном за статусом операційної оренди» та відображає у Звіті про фінансовий стан окремо від інших активів, а у випадку неможливості окремого представлення, у складі основних засобів, як окрема категорія до моменту, коли окреме представлення стане можливим. Протягом 2019 року Компанія не укладала договорів оренди, які передбачають перехід права власності на актив або можливість його придбати за ліквідаційною вартістю наприкінці строку дії договору оренди. Після первісного визнання, Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання.

33


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Строк амортизації активу з права користування встановлюється як період від дати початку оренди до більш ранньої з двох дат: або кінець строку оренди, або кінець строку корисного використання активу (для оренди з правом викупу в кінці строку оренди). Зобов’язання з оренди Первісна оцінка орендного зобов’язання здійснюється Компанією за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату початку оренди. Орендні платежі, включені в оцінку зобов'язання Компанії з оренди, включають фіксовані платежі. Суми змінних складових орендних платежів, такі як коригування на індекси чи коефіцієнти, що застосовуються до орендних платежів, якщо Компанія не має змоги їх достовірно оцінити на початку договору, при визначенні теперішньої вартості не враховуються, а відображаються у складі інших витрат, пов’язаних з орендою в періоді їх виникнення. Компанія дисконтує орендні платежі застосовуючи ставку відсотка зазначену в договорі оренди. Якщо договір оренди не містить інформації щодо ставки дисконтування, Компанія використовує середньозважену ставку кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній валюті, визначену на день початку оренди. Така ставка розраховується Національним банком України за даними статистичної звітності банків України та публікується на офіційному сайті НБУ (www.bank.gov.ua). При визначенні теперішньої вартості орендних платежів, Компанія розглядає їх як авансові платежі (пренумерандо), якщо відповідно до договору оренди, сплата за поточний місяць має бути здійснена до кінця такого місяця. Якщо договором оренди передбачено платежі за поточний місяць оренди в наступному місяці, Компанія для визначення теперішньої вартості орендних платежів, розглядає їх як звичайні (постнумерандо). Після дати початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання: а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням; б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі. Фінансові витрати, представлені процентними витратами за орендними зобов’язаннями, відносяться на прибуток або збиток протягом строку оренди з метою забезпечення постійної процентної ставки по залишку зобов'язання за кожен період. Компанія класифікує платежі в рахунок погашення зобов’язань з оренди, яка не підпадає під спрощення, як грошові потоки від фінансової діяльності. 6.9. Передплати видані Передплати видані постачальникам відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням ПДВ та резерву очікуваних збитків від знецінення. Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї передплати, передбачається отримати після одного року або коли передплата стосується активу, який сам класифікується як необоротний після первісного визнання. 6.10.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на розрахункових рахунках та в дорозі, грошові кошти, розміщені на депозитах в банку строком до 3-х місяців або «на вимогу». Обмежені до використання залишки виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів. Банківські депозити строком від 3-х місяців до одного року відображаються в складі поточних фінансових інвестицій. Залишки, обмежені для обміну або використання для погашення зобов’язань протягом, як мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу інших необоротних активів.

34


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6.11.

Фінансові інструменти

Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового активу у однієї організації і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншої організації. Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії представлені грошовими коштами та їх еквівалентами, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, позиками, зобов’язаннями з оренди, торговою кредиторською заборгованістю. Компанія під час первісного визнання оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання (окрім торгової дебіторської заборгованості, яка не має суттєвого фінансового компонента) за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди (операції). Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається тільки в тому випадку, якщо існує різниця між справедливою ціною і ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші спостережувані на ринку поточні угоди з тим же інструментом або модель оцінки, яка як базові дані використовує тільки дані спостережуваних ринків. Фінансові активи та фінансові зобов’язання взаємно зараховуються, а чисті суми відображаються у звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли Компанія має юридично закріплене право заліку визнаних сум та має намір або погасити їх на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов’язання. Право на взаємозалік, що розглядається, не повинно залежати від можливих майбутніх подій і повинно мати юридичну можливість здійснення за наступних обставин: в ході здійснення звичайної фінансовогосподарської діяльності, при невиконанні зобов'язань за платежем (подія дефолту) і у разі неплатоспроможності або банкрутства. Для договорів, за якими у Компанії виникають довгострокові фінансові активи, і за якими в договорах не встановлена відсоткова ставка, Компанія використовує середньозважену вартість (ставку) строкових депозитів банків України за довгостроковими депозитами в національній (або у відповідній іноземній) валюті, визначену на дату здійснення господарської операції для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень грошових коштів. Для договорів за якими у Компанії виникають довгострокові фінансові зобов’язання, і за якими в договорах не встановлена відсоткова ставка, Компанія використовує середньозважену вартість (ставку) кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній (або у відповідній іноземній) валюті, визначену на дату здійснення господарської операції для дисконтування очікуваних майбутніх виплат грошових. У разі якщо дата здійснення господарської операції або звітна дата припадає на неробочий або вихідний день, то використовується ставка, яка була розрахована на дату попереднього робочого дня. Такі ставки розраховуються Національним банком України за даними статистичної звітності банків України та публікуються на офіційному сайті НБУ (www.bank.gov.ua). Фінансові активи Усі операції придбання і продажу фінансових активів, які вимагають постачання активів в строк, визначений нормативними актами або практикою відповідного ринку („звичайні” операції придбання або продажу), відображаються на дату здійснення операції, тобто датою, на яку Компанія приймає зобов’язання купити або продати фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і продажу визнаються на дату розрахунків. Компанія класифікує фінансові активи, використовуючи такі категорії їх оцінки: які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і які оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація і подальша оцінка фінансових активів залежить від: (а) бізнес-моделі Компанії для управління відповідним портфелем активів і (б) установлених договором характеристик грошових потоків за фінансовим активом. 35


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Бізнес-модель відображає спосіб, який використовується Компанією для управління активами з метою отримання грошових потоків: чи є метою Компанії тільки отримання передбачених договором грошових потоків від активів, або отримання і передбачених договором грошових потоків, і грошових потоків, що виникають в результаті продажу активів. Якщо такі способи не застосовні, фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнес-моделей і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи у подальшому оцінюються за амортизованою або справедливою вартістю. Фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, якщо вони утримуються у рамках бізнесмоделі, метою якої є отримання грошових коштів за договорами у вигляді виключно виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості. Фінансові активи у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів, якщо вони утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених договором грошових потоків у вигляді виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості так і шляхом продажу фінансових активів. Усі інші інвестиції у боргові інструменти та інструменти капіталу інших підприємств в подальшому оцінюються за їхньою справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від бізнес-моделі. До фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, застосовується метод ефективної ставки відсотка, а також вимоги стандартів щодо знецінення. Прибутки або збитки визнаються у складі прибутку або збитку у випадку припинення визнання активу, його модифікації або знецінення. Компанія використовує практичний прийом, згідно з яким, справедлива вартість фінансових активів із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків, дорівнює їхній номінальній вартості. Фінансові активи рекласифікуються тільки в разі, коли змінюється бізнес-модель управління цим портфелем в цілому. Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду після зміни бізнес-моделі. Позики, торгова та інша дебіторська заборгованість Позики, торгова та інша дебіторська заборгованість утримуються Компанією для одержання договірних грошових потоків у визначені договорами дати, котрі є суто виплатами основної суми та, коли це передбачено, процентів на непогашену частку основної суми, а отже відносяться до групи фінансових актив оцінюваних за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Позики та інша дебіторська заборгованість (крім торгівельної дебіторської заборгованості) первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати на операцію. Торгова дебіторська заборгованість Компанії, яка розглядається Керівництвом як така, що не містить значного компоненту фінансування, в тому числі з огляду на те, що строки погашення такої заборгованості менше 12 місяців, під час первісного визнання оцінюється за ціною операції - сумою компенсації, очікуваної в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг з подальшим визнанням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Для дебіторської заборгованості, яка містить значний компонент фінансування, різниця між сумою транзакції та сумою, яка склалася би при розрахунку без відтермінування, визнається доходами майбутніх періодів з подальшим перенесенням на фінансові доходи з використанням постійної періодичної ставки відсотка. Для цілей фінансової звітності, дебіторська заборгованість визнається на нетто основі (сума дебіторської заборгованості за мінусом доходів майбутніх періодів). Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної відсоткової ставки, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу.

36


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Знецінення фінансових активів та політика списання Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки за всіма борговими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. Очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма договірними грошовими потоками, належних Компанії відповідно до договору, та всіма грошовими потоками, які Компанія очікує отримати, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни кредитного ризику з моменту первісного визнання відповідного фінансового інструменту. Компанія застосовує спрощений підхід для розрахунку очікуваних кредитних збитків для дебіторської заборгованості контрагентів. Компанія використовує матрицю оціночних резервів для розрахунку очікуваних кредитних збитків. Ставки оціночних резервів встановлюються в залежності від кількості днів прострочки платежу для клієнтів з аналогічними характеристиками виникнення збитків. Первісно в основі матриці оціночних резервів лежать спостережувані дані виникнення дефолтів в минулих періодах. На кожну звітну дату досліджувані дані про рівень дефолту в попередніх періодах оновлюються і ставки оціночних резервів переглядаються. Для оцінки очікуваних кредитних збитків дебіторська заборгованість групується на підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів прострочення платежу. Компанія на регулярній основі перевіряє та підтверджує моделі та висхідні дані для моделей з метою зниження розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитними збитками та фактичними збитками за фінансовими інструментами внаслідок кредитного ризику. Крім того, Компанія регулярно перевіряє стан дебіторської заборгованості, авансів, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет можливості відшкодування на основі власного компетентного судження, для оцінки суми будь-яких збитків від очікуваних кредитних збитків або знецінення у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів. Ознаки відсутності обґрунтованих очікувань щодо стягнення, які використовує керівництво Компанії, включають наступні фактори: 

контрагент зазнає значних фінансових труднощів, що підтверджується фінансовою інформацією про контрагента, що знаходиться в розпорядженні Компанії;

контрагент розглядає можливість оголошення банкрутства або фінансової реорганізації;

існує негативна зміна платіжного статусу контрагента, обумовлена змінами національних або місцевих економічних умов, що впливають на контрагента.

Компанія розглядає фінансовий актив як зазнавший дефолту, у випадку прострочки платежу на строк більше ніж 365 днів. Отже, на дебіторську заборгованість та передоплати постачальникам, прострочені більше ніж 12 місяців від дня погашення за договором, на індивідуальній основі формується резерв в розмірі 100% балансової вартості. Балансова вартість активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у звіті про прибутки або збитки. Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Компанія вичерпало всі практичні можливості щодо їх стягнення і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо відшкодування таких активів. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву очікуваних кредитних збитків. У разі недостатності суми нарахованого резерву або у разі його відсутності, сума безнадійної дебіторської заборгованості прямо включається до складу інших (операційних) витрат. Сума отриманого відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості та заборгованості, щодо якої на індивідуальній основі був створений резерв в розмірі 100% її балансової вартості, відображається як інший (операційний) дохід.

37


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Припинення визнання фінансових активів Компанія припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дію договірні права на грошові потоки від цього активу; або ж коли вона передає фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням цим активом, третій особі; або якщо Компанія не передала і не зберегла усі істотні права та винагороди від володіння, але втратила контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної здатності продати актив повністю непов’язаній третій стороні без потреби накладання додаткових обмежень на операцію продажу. Якщо Компанія не передає і не залишає за собою усі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив, тоді вона визнає свою частку в цьому активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрібно буде заплатити. Якщо Компанія зберігає усі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням переданим фінансовим активом, вона продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень. Після повного припинення визнання фінансового активу, різниця між балансовою вартістю активу та сумою отриманої компенсації та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів, визнається у складі прибутку або збитку. Фінансові зобов’язання Фінансові зобов’язання можуть включати боргові інструменти та інструменти власного капіталу, випущені Компанією, у залежності від сутності договору. Інструмент власного капіталу - це будь-який контракт, що підтверджує або засвідчує право на частку в активах Компанії за мінусом всіх його зобов’язань. Фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням (у випадку кредитів банків, позик отриманих та кредиторської заборгованості) витрат на операцію, що безпосередньо відносяться до них. З метою подальшої оцінки, фінансові зобов’язання класифікуються або як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, або як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Категорія «фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки» включає фінансові зобов’язання, призначені для торгівлі, та фінансові зобов’язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Компанія не має фінансових зобов’язань, які класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Компанія класифікує як фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю: кредити банків, позики отримані, торгову та іншу кредиторську заборгованість. Після первісного визнання Компанія оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Метод ефективної відсоткової ставки передбачає, що витрати за відсотками протягом строку до погашення сплачуються за постійною ставкою до залишку зобов’язання, що визнається в звіті про фінансовий стан. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Прибутки або збитки за такими фінансовими зобов’язаннями визнаються в складі прибутків або збитків при припиненні їх визнання, а також в міру нарахування амортизації з використанням ефективної відсоткової ставки. Сума нарахованої протягом періоду амортизації включається до складу фінансових витрат у Звіті про сукупний дохід.

38


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Припинення визнання фінансових зобов'язань Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у Звіті про сукупний дохід. 6.12.

Кредити та запозичення

Кредити і запозичення при первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат за угодою. Кредити і запозичення в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Різниця між первісною справедливою вартістю (за вирахуванням витрат за угодою) і сумою до погашення відображається у складі процентних витрат протягом строку кредиту (позики). Кредити і позики класифікуються як короткострокові зобов'язання, якщо Компанія не має безумовного права відкласти погашення зобов'язання, принаймні на один рік після дати підготовки балансу. 6.13.

Забезпечення

Забезпечення визнаються тоді, коли Компанія має теперішнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. В разі якщо Компанія очікує компенсації деяких або всіх витрат, пов'язаних із резервами (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли ймовірність отримання компенсації є цілком реальною. У звіті про сукупний дохід витрати, пов'язані із резервами, відображаються за вирахуванням суми компенсації. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резервів визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту до оподаткування з урахуванням ризиків, пов'язаних з певним зобов'язанням (за наявності таких ризиків). При застосуванні дисконтування, збільшення суми резервів, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості іншого активу). Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. Залишок забезпечення переглядається на кожну звітну дату та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). 6.14.

Дохід від договорів з клієнтами

Компанія обліковує виручку, що виникає у зв’язку з договорами з покупцями, відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Виручка - це дохід, що виникає в ході операційної діяльності Компанії. Компанія визнає виручку, коли (або у міру того, як) вона задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. На момент укладення договору Компанія оцінює товари або послуги, обіцяні в договорі з клієнтом, та визначає як зобов’язання щодо виконання кожну обіцянку передати клієнтові або (a) товар чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими; або (б) серію відокремлених товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові за однією і тією самою схемою.

39


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Коли (або як тільки) зобов’язання щодо виконання задоволене, Компанія визнає як виручку величину ціни за договором, віднесену на це зобов’язання щодо виконання. Ціна за договором є відшкодуванням, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами або послугами покупцеві, без урахування сум, одержуваних від імені третіх сторін. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень і податку на додану вартість, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів. Договори Компанії з покупцями є договорами з фіксованою винагородою та зазвичай передбачають оплату після передачі покупцям контролю над товаром або послугою. Компанія може здійснювати продажі в рахунок отриманого авансового платежу, що відповідає ринковій практиці. Дебіторська заборгованість, що виникає від договорів з клієнтами визнається лише в сумі безумовного права на компенсацію. Право на компенсацію є безумовним, якщо сплата такої компенсації залежить лише від часу. Сума компенсації в обмін на товари або послуги, передані клієнтові, і на яку Компанія має право у зв’язку із визнаною виручкою, але яка залежить від інших чинників, крім часу, відображається в фінансовій звітності як контрактний актив. Контрактний актив може бути визнаний як дебіторська заборгованість лише після того, як право на компенсацію стане безумовним. Зобов'язання за договором - це зобов'язання Компанії передати покупцеві товари або послуги, за які Компанія отримала відшкодування від покупця. Зобов'язання за договорами з покупцями відображені як аванси отримані в звіті про фінансовий стан. Компанія не здійснює коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента фінансування (впливу вартості грошей у часі), якщо на момент укладення договору очікує, що період між часом, коли Компанія передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт здійснює оплату за такий товар або послугу, становитиме не більше одного року. Продаж ліцензій Ліцензії встановлюють права клієнта на інтелектуальну власність Компанії. Компанія здійснює продаж ліцензій, які завжди є відокремленими від інших товарів або послуг. При ідентифікації договору з клієнтом на продаж ліцензії, Компанія оцінює характер угоди для визначення, передається така ліцензія клієнту у певний момент часу, чи з плином часу. Якщо Компанією надається Клієнту право доступу до інтелектуальної власності, яка існує протягом періоду дії ліцензії, то Компанія обліковує обіцянку видати ліцензію як зобов'язання щодо виконання, яке задовольняється з плином часу, адже Клієнт одночасно отримуватиме і споживатиме вигоду від діяльності Компанії щодо надання доступу до його інтелектуальної власності, коли така діяльність провадитиметься. Надання Компанією суміжних прав на розповсюдження каналу (дистрибуція) – це діяльність що передбачає надання ліцензії на розповсюдження телеканалу кабельним, ефірним, супутниковим та іншим мовникам. Надання ліцензії на розповсюдження телеканалу передбачає надання права ретрансляції ефіру повністю організаціям, які здійснюють технічне мовлення, при повному збереженні Компанією авторських та/або суміжних прав, або прав показу телевізійних програмних продуктів. Компанія вважає, що договори з клієнтами щодо надання ліцензій на розповсюдження телеканалу являються зобов’язаннями щодо виконання, які задовольняються з плином часу, так як інтелектуальна власність, на яку клієнт отримує право, змінюється протягом усього періоду дії ліцензії (Компанія продовжує бути задіяним в інтелектуальній власності та провадить діяльність, що істотно впливає на інтелектуальну власність, на яку клієнт має права). Виручка за договорами надання ліцензій на розповсюдження телеканалу визнається з плином часу на основі використання, пропорційно часу з моменту надання ліцензії.

40


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Якщо Компанією надається право на користування інтелектуальною власністю, яка існує у певний момент часу (за формою та функціональністю), коли ця ліцензія надається, то Компанія обліковує обіцянку надати право на використання інтелектуальної власності суб’єкта господарювання як зобов'язання щодо виконання, що задовольняється у певний момент часу. Надання Компанією ліцензій, згідно яких Клієнти отримують права на використання телевізійних програмних продуктів, класифікуються Компанією як угоди з надання права на користування. Виручка для роялті Компанією визнається на основі використання, тобто в момент, коли Компанія виконала всі свої обов’язки з передачі (не залежно від часу оплати), а клієнт отримав для використання ліцензійні права, що підтверджується підписаним сторонами актом надання ліцензії. Надання послуг та виконання робіт При укладанні договорів з клієнтами Компанія ідентифікує кожне зобов’язання до виконання. Компанія аналізує кожне ідентифіковане до виконання зобов’язання на предмет того, чи є воно таким, яке задовольняється в момент часу, чи з плином часу. Компанія класифікує зобов’язання як таке, що задовольняється з плином часу, якщо вона передає контроль над активом або послугою з плином часу, і , отже, визнає дохід з часом, якщо виконується один з таких критеріїв: 

клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслідок виконання суб’єктом господарювання у процесі виконання;

виконання Компанією створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу;

виконання Компанією не створює актив з альтернативним використанням неї, і Компанія має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні.

Якщо не виконується жоден з критеріїв, Компанія задовольняє це зобов'язання щодо виконання та визнає виручку у певний момент часу, а саме при передачі контролю. За всіма зобов'язаннями щодо виконання, що задовольняються з плином часу, Компанія визнає виручку протягом певного часу, оцінюючи прогрес на шляху до повного задоволення такого зобов'язанням щодо виконання. Управлінський персонал Компанії обґрунтовано вважає, що найбільш об’єктивно та достовірно прогрес задоволення зобов'язання щодо виконання відображає метод оцінки прогресу за результатами. Метод оцінки за результатами передбачає визнання доходу на основі прямих оцінок вартості для клієнта переданих активів або послуг, по відношенню до решти товарів чи послуг, обіцяних за договором. В кінці кожного звітного періоду Компанія проводить переоцінку прогресу на шляху до повного задоволення зобов'язань щодо виконання, що задовольняються з плином часу. У випадках, якщо Компанія не може обґрунтовано неї, і оцінити свій прогрес на шляху до повного задоволення зобов'язання щодо виконання, наприклад, але не виключно, якщо йому бракує достовірної інформації, необхідної для застосування відповідного методу оцінювання прогресу, виручка (дохід) не визнається до моменту поки Підприємство не отримає можливість здійснення достовірної оцінки прогресу. Продаж товарів Договори, які укладаються Компанією на продаж товарів, як правило, містять один обов’язок до виконання. Виручка від продажу товарів визнається Компанією в момент передачі контролю над товарами, тобто коли товари поставлені покупцеві і покупець має повну свободу дій щодо товарів, і коли відсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання товарів покупцем.

41


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6.15.

Витрати

Витратами звітного періоду визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив (крім товаро-матеріальних цінностей тривалого використання) забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. 6.16.

Податки

Витрати (доходи) з податку на прибуток Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов’язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у Звіті про сукупний дохід. Поточний податок на прибуток Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередні періоди, оцінюються в сумі, що очікується до сплати податковим органам (відшкодуванню від податкових органів). Ця сума розраховується на основі податкових ставок та положень податкового законодавства, що діють або оголошені на звітну дату. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством і відображаються Компанією у її податкових деклараціях. Ставка податку на прибуток в Україні становить 18%. Відстрочений податок на прибуток Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за методом зобов'язань (з використанням балансового методу) станом на звітну дату по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансової звітності, за виключенням випадків, коли відстрочені податки виникають при первинному визнанні ділової репутації або активу чи зобов’язання в результаті операції, яка не є угодою з об’єднання бізнесу, та яка, в момент її здійснення, не впливає на податковий прибуток чи збиток. Оцінка відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів відображає податкові наслідки, що виникли б в залежності від способів, у які Компанія на звітну дату планує реалізувати чи погасити балансову вартість своїх активів чи зобов’язань. Відстрочений податковий актив визнається тільки в міру ймовірності отримання оподаткованого прибутку, що може бути зменшений на суму тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню. На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Компанією на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених на звітну дату податкових ставок і положень податкового законодавства. Активи та зобов'язання з відстроченого податку не дисконтуються.

42


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання. Податок на додану вартість Виручка, витрати і активи визнаються за вирахуванням ПДВ, за винятком випадків коли: 

ПДВ, що виник при придбанні товарів або послуг, не підлягає включенню до складу податкового кредиту;

Дебіторська та кредиторська заборгованості, крім авансів виданих та отриманих, відображаються з урахуванням ПДВ.

В Україні ПДВ стягується, зокрема за ставками: 20% за операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями експорту товарів і надання робіт або послуг, які використовуються поза межами України. Права на податковий кредит з ПДВ виникають після отримання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних. Облік податку на додану вартість ведеться у системі електронного адміністрування в розрізі платників податку, в порядку, який встановлений Кабінетом Міністрів України. Зобов’язання платника ПДВ дорівнюють загальній сумі податку на додану вартість, що нарахована продовж звітного періоду, та виникає: або в момент відвантаження товарів (надання послуг), або на дату отримання оплати від покупця – в залежності від того, яка подія виникла раніше. Кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання з податку на додану вартість у звітному періоді. Право на податковий кредит з податку на додану вартість виникає: або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товарів (робіт, послуг) – в залежності від того, яка подія відбулась першою. Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні сировини, матеріалів і товарів, основних засобів і нематеріальних активів, при отриманні виконаних робіт і послуг, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях Компанії, зараховується до первісної вартості відповідних виробничих запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів або до витрат діяльності. Якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податків розподіляє суму сплаченого податку на додану вартість між податковим кредитом з ПДВ та вартістю придбаних активів, або понесених витрат. Частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року. За результатами календарного року, платник податків здійснює перерахунок розподільчого коефіцієнта з ПДВ за даними поточного року та здійснює відповідні корегування суми податкового кредиту. 6.17.

Умовні зобов’язання і активи

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигід.

43


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6.18.

Власний капітал

Статутний капітал відображається відповідно до зареєстрованого Статуту Компанії. Нерозподілений прибуток (накопичений збиток) містить усі результати поточного та попереднього періоду, інформація про які розкрита у звіті про сукупний дохід та звіті про власний капітал. 6.19.

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Компанії на звітну дату (коригуючі події), відображають у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображають в Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 7.

Зміна подання інформації в Звіті про фінансовий стан

В цій фінансовій звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія змінила подання інформації шляхом перекласифікації деяких активів, що призвело до змін сум порівняльної інформації станом на 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року. Компанія прийняла рішення про наступні зміни подання інформації в своєму звіті про фінансовий стан: 

Вартість активів з права користування майном, які представляють собою активи, що виникають з договорів оренди виключити зі статті «Нематеріальні активи» та включити до статті «Основні засоби»;

Суму податкових накладних, які на звітну дату не зареєстровані постачальниками в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або суму ПДВ, що буде включена до складу податкового кредиту з ПДВ в майбутніх періодах, відображати у складі «Інших оборотних активів» Компанії.

Вплив зміни подання інформації на порівняльну інформацію Балансу (звіту про фінансовий стан) На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

1000 1001 1002 1010 1011 1012

(22 745) (43 398) 20 653 22 745 43 398 (20 653)

(41 119) (41 119) 41 119 41 119 -

1135

(502)

(380)

1190

502 -

380 -

Код рядка

Активи з права користування майном Нематеріальні активи первісна вартість накопичена амортизація Основні засоби первісна вартість знос Неотримані податкові накладні Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Інші оборотні активи Чистий вплив на активи

44


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

8.

Нематеріальні активи

Рух нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018, представлений наступним чином: Авторські права, патенти та інші права

Інші нематеріальні активи

Незавершені інвестиції в нематеріальні активи

Всього

Первісна вартість Станом на 1 січня 2018 (аудит не проводився) Придбання Розробки всередині Компанії Вибуття Введення в експлуатацію Станом на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Придбання Розробки всередині Компанії Вибуття Введення в експлуатацію Станом на 31 грудня 2019

836 979 142 426 (9 116) 79 336 1 049 625 264 227 62 451 32 158 1 408 461

15 964 1 666 17 630 1 041 18 671

14 097 36 902 61 169 (79 336) 32 832 55 990 5 319 (32 158) 61 983

867 040 180 994 61 169 (9 116) 1 100 087 321 258 67 770 1 489 115

Накопичення амортизація та зменшення корисності Станом на 1 січня 2018 (аудит не проводився) Нараховано за період Вибуття Станом на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Нараховано за період Станом на 31 грудня 2019

(678 560) (148 580) 9 116 (818 024) (233 021) (1 051 045)

(9 758) (1 909) (11 667) (2 017) (13 684)

-

(688 318) (150 489) 9 116 (829 691) (235 038) (1 064 729)

357 416 231 601 158 419

4 987 5 963 6 206

61 983 32 832 14 097

424 386 270 396 178 722

Балансова вартість Станом на 31 грудня 2019 Станом на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Станом на 1 січня 2018 (аудит не проводився)

Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість повністю замортизованих об’єктів, які ще використовуються, становила 703 121 тис. грн. (31 грудня 2018: 678 110 тис. грн.; 1 січня 2018 р.: 589 121 тис. грн.). Інформація щодо розподілу за функціями витрат суми нарахованої за 2019 та 2018 роки амортизації нематеріальних активів наведена в Примітці 30.

Незавершені інвестиції в нематеріальні активи представлені незвершеними телевізійними програмними продуктами. В середньому термін розробки нематеріального активу у вигляді телевізійного програмного продукту займає 3 - 6 місяців.

45


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

9.

Основні засоби

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій в основні засоби за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018, представлений наступним чином:

Первісна або умовна вартість Станом на 1 січня 2018 (аудит не проводився) Надходження Вибуття Введення в експлуатацію Станом на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Надходження Вибуття Введення в експлуатацію Станом на 31 грудня 2019 Накопичення амортизація та зменшення корисності Станом на 1 січня 2018 (аудит не проводився) Нараховано за період Вибуття Станом на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Нараховано за період Вибуття Станом на 31 грудня 2019 Балансова вартість Станом на 31 грудня 2019 Станом на 31 грудня 2018 (аудит не проводився) Станом на 1 січня 2018 (аудит не проводився)

Інші основні засоби

Незавершені інвестиції в основні засоби

Активи з права користування за статусом операційної оренди

3 192 3 192 (3 192) -

31 324 4 759 (3 470) 247 32 860 990 (21 300) 29 12 579

867 1 859 (39) (800) 1 887 254 (242) (835) 1 064

41 119 2 279 43 398 (43 398) -

204 595 14 795 (6 169) 213 221 15 272 (102 452) 126 041

(33 518) (6 320) 839 (38 999) (4 249) 18 100 (25 148)

(1 148) (479) (1 627) (232) 1 859 -

(18 010) (4 772) 1 163 (21 619) (3 074) 14 767 (9 926)

-

-

(20 653) (20 653) (10 449) 31 102 -

(114 869) (38 670) 3 549 (149 990) (23 378) 74 890 (98 478)

3 203 10 274 12 008

1 565 2 044

2 653 11 241 13 314

1 064 1 887 867

22 745 41 119

27 563 63 231 89 726

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Студійне та інше технічне й виробниче обладнання

Офісне та комп'ютерне обладнання

13 089 13 089 74 (12) 13 151

69 478 1 641 (1 597) 69 522 12 246 (10 922) 50 70 896

45 526 4 257 (1 063) 553 49 273 1 708 (23 386) 756 28 351

(12 383) (93) (12 476) (58) 12 (12 522)

(49 810) (6 353) 1 547 (54 616) (5 316) 9 050 (50 882)

629 613 706

20 014 14 906 19 668

Транспорт

Всього

46


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Інформація щодо розподілу за функціями витрат суми нарахованої за 2019 та 2018 роки амортизації основних засобів наведена в Примітці 30. Нижче наведена історична вартість повністю амортизованих основних засобів, які ще використовуються:

Будівлі, споруди та передавальні пристрої Студійне та інше технічне й виробниче обладнання Офісне та комп'ютерне обладнання Інші основні засоби Всього

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

10 426 31 994 19 652 7 389 69 461

10 693 35 960 21 853 12 775 81 281

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

10 277 33 558 21 152 13 017 78 004

В 2019 році Компанія реалізувала основні засоби балансовою вартістю 14 914 тис. грн. (2018: 225 тис. грн.). В результаті даної операції, Компанія отримала прибуток від продажу в сумі 683 тис грн. (2018: 246 тис. грн.), який відображений в статті Інші доходи у Звіті про фінансові результати. 1 січня 2015 року Компанія вивела з експлуатації об'єкти основних засобів групи «Студійне та інше технічне й виробниче обладнання», які знаходяться на територіях неконтрольованих державою, а саме в Криму та в деяких місцях Донецької та Луганської області. Первісна та балансова вартість таких основних засобів станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 складає 2 802 тис. грн та 483 тис. грн. відповідно. 10. Заборгованість за виданими авансами Заборгованість за виданими авансами на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року представлена наступним чином: Прим.

у складі інших необоротних активів: Аванси видані за нематеріальні активи Аванси видані за основні засоби у складі оборотних активів: Заборгованість за виданими авансами За вирахуванням очікуваних збитків від знецінення Всього

15

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

167 682 3 501 171 183

61 256 688 61 944

21 059 3 506 24 565

103 654

55 440

38 304

(1 437) 102 217 273 400

(1 088) 54 352 116 296

(1 088) 37 216 61 781

11. Запаси Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року запаси, включаючи незавершене виробництво, представлені наступним чином:

Незавершене виробництво Товари Інші запаси Всього

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

22 964 45 2 578 25 587

55 504 48 3 332 58 884

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

51 505 53 1 823 53 381

Незавершене виробництво представлене незакінченими виробництвом телевізійних програмних продуктів, створюваних на підставі договорів на використання форматів (Примітка 6.6), для наповнення власного ефіру зі строком очікуваного використання менше 1 року. 47


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

12. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року представлена наступним чином: Прим.

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

280 080 23 148 303 228

133 160 23 646 156 806

108 980 4 985 113 965

(54 565) 248 663

(45 238) 111 568

(42 429) 71 536

За розрахунками з вітчизняними покупцями За розрахунками з іноземними покупцями За вирахуванням очікуваних кредитних збитків Всього

15

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

Компанія застосовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних збитків, згідно з яким використовується оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за весь строк обліку всієї торгової дебіторської заборгованості. Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість була згрупована на підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів прострочення платежу. Рівні збитків за минулі періоди не коригуються з урахуванням поточної і прогнозної інформації про макроекономічні фактори, так як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають короткостроковий характер і вплив коригувань не є суттєвим. На торгову дебіторську заборгованість, яка прострочена більше ніж на 365 днів був нарахований резерв очікуваних кредитних збитків на індивідуальній основі. Нижче наведено інформацію щодо кредитної якості торгової дебіторської заборгованості та строками її прострочки та резерви очікуваних кредитних збитків, розрахованих за допомогою матриці забезпечення: Станом на 31 грудня 2019 року Не прострочена

Ставка очікуваних кредитних збитків Валова вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Очікувані кредитні збитки

Прострочена на менше 30 днів

31-60 днів

61-180 днів

181-365 днів

більше 365 днів

Всього

0,19%

0,40%

0,54%

0,63%

65,97%

100,00%

210 189

10 750

8 686

13 777

17 125

42 701

303 228

(390)

(43)

(47)

(86)

(11 298)

(42 701)

(54 565)

181-365 днів

більше 365 днів

Станом на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився) Не прострочена

Ставка очікуваних кредитних збитків Валова вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Очікувані кредитні збитки

Прострочена на менше 30 днів

31-60 днів

61-180 днів

Всього

0,19%

0,40%

0,54%

0,63%

65,97%

100,00%

89 375

6 107

7 199

7 088

6 090

40 947

156 806

(166)

(24)

(39)

(44)

(4 018)

(40 947)

(45 238)

48


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Станом на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) Не прострочена

Ставка очікуваних кредитних збитків Валова вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Очікувані кредитні збитки

Прострочена на менше 30 днів

31-60 днів

61-180 днів

більше 365 днів

181-365 днів

Всього

0,19%

0,40%

0,54%

0,63%

65,97%

100,00%

52 454

12 354

4 194

2 511

611

41 841

113 965

(97)

(49)

(23)

(16)

(403)

(41 841)

(42 429)

13. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та інші оборотні активи Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та інші оборотні активи станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 представлені таким чином: Прим.

Передоплата з податку на прибуток Передоплати за іншими податками Інші оборотні активи Всього

а)

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

18 865 2 875 35 120 56 860

400 502 902

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

19 116 380 515

а) Інші оборотні активи представлені податковими накладними з ПДВ, які на звітну дату зареєстровані постачальниками в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та будуть віднесені Компанією до складу податкового кредиту з ПДВ в наступних податкових періодах.

14. Інша поточна дебіторська заборгованість Інша поточна дебіторська заборгованість на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року представлена наступним чином: На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

a)

9 823 51

5 784 185

56 792 2 504

15

(106) 9 768

(72) 5 897

(72) 59 224

Прим.

Позики надані Інша дебіторська заборгованість За вирахуванням очікуваних кредитних збитків Всього

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

а) Позики надані представлені поворотною фінансовою допомогою, яку Компанія надає співробітникам та пов’язаним особам (Примітка 32).

49


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

15. Резерв очікуваних кредитних збитків та резерв знецінення авансів виданих Нижче наведені дані щодо залишку по резерву очікуваних кредитних збитків та резерву знецінення авансів виданих постачальникам станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 та їх зміни за 2018 рік: Очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю 2018 2019 (аудит не проводився)

Станом на 1 січня Збільшення резерву Зменшення резерву внаслідок використання або сторнування Станом на 31 грудня

Очікувані кредитні збитки за іншою дебіторською заборгованістю 2018 2019 (аудит не проводився)

Резерв знецінення авансів виданих 2018 (аудит не проводився)

2019

(45 238) (10 732)

(42 429) (4 033)

(72) (34)

(72) -

(1 088) (1 337)

(1 088) -

1 405

1 224

-

-

988

-

(54 565)

(45 238)

(106)

(72)

(1 437)

(1 088)

16. Гроші та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 представлені наступним чином: Прим.

Короткострокові депозити Рахунки в банках Каса Всього

а)

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

34 496 33 34 529

20 000 8 890 37 28 927

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

46 384 1 46 385

а) Станом на 31 грудня 2018 Компанія розмістила кошти на короткостроковому депозитному рахунку в українському банку на строк 5 календарних днів під 15,5 % річних. Грошові кошти та їх еквіваленти в розрізі валют представлені наступним чином:

UAH USD EUR Всього

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

33 175 1 354 34 529

28 784 114 29 28 927

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

46 385 46 385

На залишки грошових коштів на рахунках у банках нараховувався відсотковий дохід за плаваючими ставками на основі щоденних банківських депозитних ставок. Сума відсоткового доходу нарахована на залишки коштів на поточних рахунках та депозитних рахунках протягом 2019 року склала 8 194 тис. грн. (2018: 4 174 тис. грн.).

50


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Інформація щодо залишку на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 грошових коштів в банках за їх кредитною якістю, а саме, довгостроковим рейтингом за національною шкалою (депозитів у національній валюті), на основі даних міжнародних рейтингових агентств, представлена наступним чином: Агентство

Moody’s Investors Service IBI-Rating без рейтингу

Рейтинг

Caa1 uaА

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

66 34 339 91 34 496

3 220 25 636 34 28 890

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

9 135 37 226 23 46 384

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року обмеження щодо використання коштів на банківських рахунках, відсутні.

17. Витрати майбутніх періодів Витрати майбутніх періодів станом на 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 представлені наступним чином: Прим.

Права на використання ТПП відповідно до укладених ліцензійних договорів Інші витрати майбутніх періодів Всього

а)

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

79 771

62 300

79 497

430 80 201

946 63 246

724 80 221

а) «Права на використання ТПП відповідно до укладених ліцензійних договорів» представлені набутими відповідно до укладених ліцензійних договорів, правами на використання (трансляції, демонстрації) в ефірі телевізійного програмного продукту, ліцензійний строк яких перевищує один місяць, та витратами у вигляді нарахованих (сплачених) роялті, які здійснюються відповідно до укладених договорів на використання формату, які не передбачають набуття Компанією права власності на створений телевізійний програмний продукт. Вартість прав на використання ТПП відповідно до укладених ліцензійних договорів, яка за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018, включена до витрат періоду наведена в Примітці 24 та Примітці 28.

18. Оренда З 1 січня 2018 року – дати першого застосування МСФЗ, Компанія достроково застосувала МСФЗ 16 «Оренда», відповідно до вимог якого, права користування приміщеннями за договорами оренди, загальною площею 16 213 були визнані як активи з права користування майном за статусом операційної оренди первісною вартістю 41 119 тис. грн. Протягом 2018 року компанія уклала нові договори оренди приміщень площею 1 320 кв. м, за якими первісна вартість активів з права користування майном за статусом операційної оренди була визнана в сумі 2 279 тис. грн. Орендні зобов’язання були розраховані відповідно до договорів, укладених до 1 січня 2018 - дати першого застосування МСФО як приведена вартість орендних платежів, що підлягають сплаті після дати першого застосування МСФО. Ставка дисконтування, яку було застосовано становила 15,835% річних і представляла собою середньозважену ставку кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній валюті, визначену на 29 грудня 2017 року – останній робочій день, що передує 1 січня 2018 року.

51


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Протягом 2019 року відбулося вибуття активів з права користування майном за статусом операційної оренди, термін дії договорів оренди яких, скінчився. Загальна площа орендованих приміщень, щодо яких вибули активи з права користування майном, складала 31 кв. м. Крім того, в 2019 році Компанія достроково припинила дію договорів оренди офісних та складських приміщень, загальною площею 17 502 кв. м. В результаті даної операції, Компанія відобразила вибуття активів з права користування балансовою вартістю 12 296 тис. грн., зобов’язання з оренди були зменшені на 13 371 тис. грн. Припинення договорів призвело до отримання доходу в сумі 1 161 тис. грн., який відображений у Звіті про фінансові результати у складі інших операційних доходів Компанії та витрат в сумі 35 тис. грн., які відображені у Звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Протягом 2019 року Компанія не укладала нових договорів оренди, відносно яких визнавались активи з права користування майном. Орендні платежі та зобов’язання з оренди, щодо якої визнані активи з права користування майном, станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року представлені наступним чином:

Орендні платежі: Менше одного року Від одного до п'яти років Більше п'яти років За вирахуванням майбутніх фінансових витрат

Всього зобов'язання з оренди в тому числі у складі: Інших довгострокових зобов'язань Поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

-

24 428 1 903 26 331

23 536 24 176 47 712

-

(2 396) (2 396)

(6 645) (6 645)

-

23 935

41 067

-

1 769

22 105

-

22 166

18 962

В цій фінансовій звітності базові активи, отримані за договорами оренди, відображені у складі окремої групи основних засобів «Активи з права користування майном», якщо договором не передбачено перехід права власності на базові активи та строк оренди перевищує 12 місяців. Балансова вартість базових активів, отриманих за договорами оренди та сума накопиченої амортизації станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018, а також рух за ними протягом 2019 та 2018 років, представлені в Примітці 9. Процентні витрати за зобов’язаннями з оренди протягом 2019 року склали 1 522 тис. грн. (2018: 4 738 тис. грн.), і відображені в Звіті про сукупний дохід в статті «Фінансові витрати». Орендні платежі відповідно до договорів оренди, строк якої менше 12 місяців або строк якої закінчується менше ніж через 12 місяців з дати першого застосування МСФО, в цій фінансовій звітності визнані як витрати (Примітка 26).

52


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

19. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року торгова кредиторська заборгованість представлена наступним чином: На 31 грудня 2019

Торгова кредиторська заборгованість з роялті, що підлягають сплаті Кредиторська заборгованість за розрахунками з іноземними постачальниками Кредиторська заборгованість за розрахунками з вітчизняними постачальниками Всього

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

149 158

167 542

174 928

254 744

246 748

182 812

266 749

35 383

18 700

670 651

449 673

376 440

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю являє собою незабезпечені фінансові зобов’язання. Кредиторська заборгованість перед контрагентами в Україні, як правило, погашається протягом 30 – 60 днів. Сплата кредиторської заборгованості нерезидентам, що виникає внаслідок укладання ліцензійних договорів на придбання прав на використання (трансляції, демонстрації) в ефірі телевізійного програмного продукту, як правило, відбувається за вимогою.

20. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином: На 31 грудня 2019

Розрахунки з ПДВ Розрахунки з податку на прибуток Розрахунки з ПДФО Інші податки Всього

2 118 67 2 185

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

9 940 2 481 67 12 488

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

7 794 112 67 7 973

21. Поточні забезпечення Поточні забезпечення станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року представлені наступним чином:

Забезпечення під виплати працівникам Інші забезпечення Всього

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

10 859 2 404 13 263

11 813 2 484 14 297

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

16 404 2 825 19 229

53


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нижче наведені дані щодо змін в поточних забезпеченнях протягом 2019 та 2018 років: Забезпечення під виплати працівникам 2018 2019 (аудит не проводився)

Станом на 1 січня Нараховано за період Використано або сплачено за період Станом на 31 грудня

11 813 25 680 (26 634) 10 859

Інші забезпечення 2018 (аудит не проводився)

2019

16 404 19 192 (23 783) 11 813

2 484 6 050 (6 130) 2 404

2 825 2 000 (2 341) 2 484

22. Інші поточні зобов'язання Інші поточні зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2019 року включають заборгованість за отриманими позиками від пов’язаних осіб (Примітка 32) в сумі 71 500 тис. грн. (31 грудня 2018: нуль; 1 січня 2018: нуль).

23. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Чистий дохід від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлений наступним чином: За 12 місяців 2019

Розміщення матеріалів замовників в ефірі Продаж виготовлених на замовлення аудіовізуальних творів Роялті за права на використання авторських (суміжних) прав Дохід від надання суміжних прав на розповсюдження каналу Розміщення матеріалів замовників в мережі інтернет Дохід від інших послуг Всього

1 277 629 39 456 19 351 41 325 8 829 22 311 1 408 901

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

764 853 53 602 43 664 17 562 8 602 23 620 911 903

24. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість виконаних робіт та наданих послуг за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлена наступним чином: Прим.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього в тому числі, але не виключно: Витрати прав на використання телевізійних програмних продуктів за ліцензійними договорами Амортизація Витрати на оплату праці Матеріальні витрати

30

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

(947 259)

(628 325)

(83 419)

(141 497)

(241 918) (111 310) (5 832)

(159 489) (152 864) (14 325)

54


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

25. Інші операційні доходи Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином: За 12 місяців 2019

Прибуток від курсової різниці та операцій купівлі (продажу) валюти, нетто Дохід від операційної оренди Дохід від зменшення резерву очікуваних кредитних збитків Інші операційні доходи Всього

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

57 466

4 770

209

799

1 405

1 224

5 849 64 929

275 7 068

26. Адміністративні витрати Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином: Прим.

Консультаційні та інші професійні послуги з обслуговування діяльності та керування Витрати на оплату праці Амортизація Комунальні витрати та витрати на охорону Матеріальні витрати Податки, крім податку на прибуток Витрати з короткострокової оренди Інші адміністративні витрати Всього

30

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

(89 135)

(74 028)

(45 416) (13 927) (6 445) (2 982) (1 092) (1 699) (10 897) (171 593)

(44 112) (25 839) (5 320) (6 345) (845) (184) (11 870) (168 543)

27. Витрати на збут Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином: Прим.

Витрати на оплату праці Витрати на рекламу та дослідження ринку Підтримка інтернет-сайту Амортизація Витрати на матеріали Інші збутові витрати Всього

30

За 12 місяців 2019

(48 279) (18 868) (6 859) (253) (78) (2 431) (76 768)

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

(26 530) (16 097) (7 455) (62) (205) (2 681) (53 030)

55


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

28. Інші операційні витрати Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином: Прим.

Вартість невикористаних прав Витрати від кредитних збитків Витрати на дослідження і розробки Інші витрати операційної діяльності Всього

а) б)

За 12 місяців 2019

(9 472) (12 299) (4 768) (384) (26 923)

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

(6 692) (4 033) (2 198) (2 406) (15 329)

а) Вартість невикористаних прав представляє собою визнані у витратах звітного періоду права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на кінематографічні фільми або інші телевізійні програмні продукти для телевізійного мовлення, щодо яких закінчився строк дії ліцензії. б) Витрати на дослідження та розробки складаються з вартості виготовлення пілотних проектів, щодо яких прийнято рішення про припинення та недоцільність подальшого виробництва з причини низької ймовірності отримання економічних вигід від трансляції таких телевізійних продуктів у майбутньому. Витрати на дослідження та розробки за рік, що закінчилися 31 грудня 2019 року включають витрати на оплату праці в сумі 1 844 тис. грн. (2018: нуль).

29. Інші витрати До складу інших витрат, крім іншого, включені витрати на благодійні внески та безповоротну фінансову допомогу за 2019 рік в сумі 316 тис. грн. (2018: 31 671 тис. грн.), які були надані пов’язаним (Примітка 32) та непов’язаним сторонам.

30. Амортизація Сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та активів з права користування майном за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років, була розподілена за функціями витрат наступним чином: Прим.

За 12 місяців 2019

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

У складі собівартості реалізації: Амортизація нематеріальних активів Амортизація основних засобів Амортизація активів з права користування майном

8 9 9

(234 848) (6 498) (572) (241 918)

(150 217) (7 928) (1 344) (159 489)

У складі адміністративних витрат: Амортизація нематеріальних активів Амортизація основних засобів Амортизація активів з права користування майном

8 9 9

(17) (4 100) (9 810) (13 927)

(90) (6 440) (19 309) (25 839)

У складі витрат на збут: Амортизація основних засобів

9

(253) (253) (256 098)

(62) (62) (185 390)

56


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

31. Податок на прибуток Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 року, представлені наступним чином: За 12 місяців 2019

Витрати з поточного податку на прибуток Доходи / Витрати з відстроченого податку на прибуток

(48 516) 723 (47 793)

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

(2 486) (1 515) (4 001)

Звірка витрат з податку на прибуток та результату бухгалтерського обліку, помноженого на законодавчо встановлену ставку податку, виглядає наступним чином: За 12 місяців 2019

Чистий фінансовий результат Розрахунковий податок на прибуток за ставкою 18% Коригування на: Витрати (доходи), що не враховуються у податковому обліку Витрати з податку на прибуток

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

257 959 46 433

19 699 3 546

1 360

455

47 793

4 001

Нижче представлені основні відстрочені податкові зобов’язання та активи, визнані Компанією, та рух по ним в 2019 році: На 31 грудня 2019

Відстрочені податкові активи: Торгова дебіторська заборгованість Активи з права користування майном Основні засоби та нематеріальні активи Поточні забезпечення Заборгованість за виданими авансами Інша поточна дебіторська заборгованість Відстрочені податкові зобов'язання: Основні засоби та нематеріальні активи Зобов'язання за орендою Всього

Визнано у складі прибутку або збитку

На 1 січня 2019 (аудит не проводився)

9 822 433 258 19 10 532

1 679 (645) (745) (14) 62 6 343

8 143 645 745 447 196 13 10 189

(51) (51) 10 481

(51) 431 380 723

(431) (431) 9 758

57


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нижче представлені основні відстрочені податкові зобов’язання та активи, визнані Компанією, та рух по ним в 2018 році: На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

Відстрочені податкові активи: Податкові збитки минулих періодів Торгова дебіторська заборгованість Активи з права користування майном Основні засоби та нематеріальні активи Поточні забезпечення Заборгованість за виданими авансами Інша поточна дебіторська заборгованість Відстрочені податкові зобов'язання: Зобов'язання за орендою Всього

Визнано у складі прибутку або збитку

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

8 143 645 745 447 196 13 10 189

(1 545) 506 (542) (637) (62) (2 280)

1 545 7 637 1 187 1 382 509 196 13 12 469

(431) (431) 9 758

765 765 (1 515)

(1 196) (1 196) 11 273

Компанія визнала відстрочені податкові активи, базуючись на судженнях керівництва, що існує ймовірність того, що Компанія буде здатна реалізувати ці тимчасові різниці у майбутньому.

32. Операції з пов’язаними сторонами Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин із кожною можливою пов’язаною стороною увага спрямовується на сутність відносин, а не тільки на їх юридичну форму. Операції із пов’язаними сторонами можуть проводитись на умовах, які не обов’язково можуть бути доступними для непов’язаних сторін. Компанія класифікує пов’язані сторони за наступними категоріями: а) Материнська компанія; б) Компанії, які мають істотну участь в материнській компанії; б) Ключовий управлінський персонал Компанії; в) Інші пов`язані сторони, включаючи Компанії під спільним контролем або суттєвим впливом; За рік, який закінчився 31 грудня 2019 року Компанія отримала 9 983 тис. грн. доходу від роялті за права на використання авторських (суміжних) прав від операцій з особою, яка має істотну участь в материнській компанії (2018: 7 534 тис. грн.).

58


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Крім того, Компанія мала такі операції з іншими пов’язаними сторонами протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років: За 12 місяців 2019

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Інші операційні доходи Інші доходи

Адміністративні витрати Витрати на збут Інші витрати

Придбання прав за ліцензійними договорами Послуги, пов'язані з мовленням та створенням ТПП, вартість яких включається до собівартості Придбання запасів Придбання необоротних активів

За 12 місяців 2018 (аудит не проводився)

305 947

346 769

155 609 306 711

708 135 347 612

(95 411) (18 805) (114 216)

(72 848) (18 943) (31 671) (123 462)

(51 120)

(116 672)

(455 718)

(66 629)

(1 368) (207 406) (715 612)

(2 603) (83 377) (269 281)

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами були представлені таким чином:

Компанії, які мають істотну участь в материнській компанії Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Всього у складі активів Інші пов`язані сторони Аванси за необоротні активи Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги За вирахуванням очікуваних кредитних збитків Інша поточна дебіторська заборгованість Заборгованість за виданими авансами Всього у складі активів Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами Інші поточні зобов'язання Всього у складі зобов'язань

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

6 502

4 895

2 001

6 502

4 895

2 001

25 074

44 525

15 241

148 936

130 894

93 372

(41 285) 107 651 9 591 96 484 238 800

(40 157) 90 737 5 299 30 545 171 106

(41 094) 52 278 54 256 13 717 135 492

643 088

420 275

345 266

1 084

5 700

195

71 500 715 672

425 975

345 461

59


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Винагорода керівництву Провідний управлінський персонал протягом 2019 року складався із 2 керівників Компанії (2018: 4 особи). У 2019 році витрати на виплати провідному управлінському персоналу, що включені до складу витрат на оплату праці та інших виплат працівникам, з урахуванням податків, пов’язаних із заробітною платою становили 4 909 тис. грн. (2018: 11 884 тис. грн.).

33. Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанії (фінансові активи та фінансові зобов'язання) на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 представлені таким чином: На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

12

248 663

111 568

71 536

14 16

9 768 34 529 292 960

5 897 28 927 146 392

59 224 46 385 177 145

18

-

23 935

41 067

19

670 651

449 673

376 440

21 22

13 263 71 806 683 914

14 297 223 487 905

19 229 175 436 736

Прим.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Інша поточна дебіторська заборгованість Гроші та їх еквіваленти Всього фінансові активи Зобов'язання з оренди Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Поточні забезпечення Інші поточні зобов'язання Всього фінансові зобов'язання

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

Балансова вартість короткострокових фінансових інструментів станом на початок та кінець звітного періоду приблизно дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю строків погашення таких інструментів. Звірка зобов'язань, що виникають внаслідок фінансової діяльності Нижче наведена таблиця деталізує зміни зобов'язань Компанії, що виникають внаслідок фінансової діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни. Зобов'язання, пов'язані з фінансовою діяльністю, є тими, для яких грошові потоки були або майбутні грошові потоки класифікуються у звіті про рух грошових коштів Компанії як грошові потоки від фінансової діяльності.

Зобов'язання з оренди Зобов'язання за позиками Всього

На 31 грудня 2019

Грошові потоки від фінансової діяльності

71 500 71 500

(10 565) 71 500 60 935

Виплачені відсотки

(1 522) (1 522)

Нараховані відсотки

1 522 1 522

Інші зміни

(13 370) (13 370)

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

23 935 23 935

34. Цілі та політика управління фінансовими ризиками Для діяльності Компанії характерна низка фінансових ризиків: ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик відсоткових ставок), ризик концентрації, кредитний ризик та ризик ліквідності. Компанія переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові показники діяльності Компанії.

60


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ринковий ризик Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами коливатиметься внаслідок змін у ринкових цінах. Ринковий ризик, властивий фінансовим інструментам Компанії, та включає в себе валютний ризик. Валютний ризик Валютний ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Залежність Компанії від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних фінансових інструментів у валюті таким чином: в тисячах гривень

Рахунки в банках в USD Рахунки в банках в EUR Торгова дебіторська заборгованість в USD Торгова дебіторська заборгованість в EUR Торгова кредиторська заборгованість в USD Торгова кредиторська заборгованість в EUR Чиста балансова позиція

На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018 (аудит не проводився)

1 354 3 020 20 128 (362 526) (41 348) (379 372)

114 29 11 665 11 981 (409 854) (4 402) (390 467)

На 1 січня 2018 (аудит не проводився)

4 841 144 (353 081) (4 313) (352 409)

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну дату, за умови, що всі інші змінні величини залишались незмінними. в тисячах гривень зміцнення долару США та Євро на 10% послаблення долару США та Євро на 10%

2020 (37 937) 37 937

2019 (39 047) 39 047

2018 (35 241) 35 241

Ризик зміни відсоткових ставок Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом буде коливатися внаслідок зміни ринкових процентних ставок. Компанія не схильна до цього ризику, оскільки вона не має суттєвих відсоткових фінансових інструментів з плаваючою ставкою. Кредитний ризик та оцінка очікуваних кредитних збитків Компанії властивий кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і, внаслідок цього, виникнення фінансового збитку у Компанії. Кредитний ризик виникає по грошових коштах і еквівалентах грошових коштів, а також у зв'язку з кредитними ризиками за операціями з контрагентами, включаючи непогашену незабезпечену торговельну та іншу дебіторську заборгованість. При укладанні угод з новим контрагентом Компанія оцінює кредитоспроможність потенційного контрагента і визначає кредитні ліміти, індивідуальні для кожного контрагента. Кредитні ліміти контрагентів регулярно переглядаються як мінімум на щорічній основі. Максимальна сума кредитного ризику Компанії дорівнює балансовій вартості фінансових активів, представленій в цій фінансової звітності Компанії та станом на 31 грудня 2019 року становить 292 960 тис. грн. (31 грудня 2018: 146 392 тис. грн.;1 січня 2018: 177 145 тис. грн.). При управлінні грошовими потоками Компанія відстежує рівень кредитоспроможності фінансових установ, в яких розміщує власні грошові кошти на депозитах та поточних рахунках. Компанія не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків. На думку керівництва Компанії, кредитний ризик належним чином врахований у створених резервах очікуваних кредитних збитків. 61


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ризик ліквідності Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Метою Компанії є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Компанії, розподілених на групи за відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками грошових коштів за основною сумою боргу. Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення був представлений таким чином: Станом на 31 грудня 2019 року Всього

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги розрахунками з бюджетом розрахунками з оплати праці Поточні забезпечення

За вимогою

670 651 2 185 72 13 263 686 171

149 158 13 263 162 421

Менше 3 місяців

Більше 1 року

3 - 12 місяців

521 493 2 185 72 523 750

-

-

Станом на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився) Всього

Зобов'язання з оренди Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги розрахунками з бюджетом розрахунками з оплати праці Поточні забезпечення

За вимогою

Менше 3 місяців

3 - 12 місяців

Більше 1 року

26 331

-

6 104

18 324

1 903

449 673 12 488 335 14 297 503 124

385 005 14 297 399 302

64 668 12 488 335 83 595

18 324

1 903

Станом на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) Всього

Зобов'язання з оренди Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги розрахунками з бюджетом розрахунками з оплати праці Поточні забезпечення

За вимогою

Менше 3 місяців

3 - 12 місяців

Більше 1 року

47 712

-

5 946

17 590

24 176

376 440 7 973 226 19 229 451 580

328 882 19 229 348 111

47 558 7 973 226 61 703

17 590

24 176

35. Управління капіталом Компанія розглядає власний капітал як основне джерело капіталу. Головною метою управління капіталом Компанії є підтримка достатньої кредитоспроможності і коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості продовжувати свою діяльність, забезпечуючи прийнятний рівень прибутковості на інвестований капітал, дотримуючись інтересів інших партнерів і підтримуючи оптимальну структуру капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал. 62


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компанія здійснює управління капіталом з метою забезпечення гарантій того, що вона зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно підтримуючи довіру кредиторів та забезпечуючи максимальний прибуток власникам, а також власний майбутній розвиток. 36. Справедлива вартість Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Визначення справедливої вартості фінансових інструментів та розкриття інформації здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13 "Справедлива вартість". Справедлива вартість визначається як сума, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від безпосереднього спостереження цієї вартості або його встановлення за іншою методикою оцінки. При оцінці справедливої вартості активу або зобов'язання Компанія бере до уваги характеристики активу або зобов'язання, як якби учасники ринку взяли до уваги цю характеристику при розрахунку вартості активу або зобов'язання на дату оцінки. З метою оцінки або розкриття інформації в цій фінансовій звітності справедлива вартість визначається на вищевказаній основі. Оскільки для більшості фінансових інструментів Компанії не існує готового доступного ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження на основі поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для даного інструменту. Всі фінансові активи та зобов’язання відносяться до 3 рівня ієрархії. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Компанія могла б реалізувати на ринку повний пакет того або іншого інструменту. Компанія використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки: Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких коригувань); Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість, спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені вихідні дані). Протягом звітного періоду не було переходів між рівнями оцінки справедливої вартості 1 і 2, а також переходів до / з Рівня 3. 37. Умовні, контрактні зобов’язання та операційні ризики Операційне середовище в Україні Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі. Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. У 2019 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.

63


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. Протягом 2019 року офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України зменшився на 13% з 27,6883 гривень за долар США на 1 січня 2019 року до 23,6862 гривень за долар США на 31 грудня 2019 року. Протягом 2019 року Національний банк України знизив облікову ставку з 18,0% до 13,5%. Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику зменшення валютних обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень від 50% до 30%, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року. У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 році), а зростання реального ВВП, становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на продовольчі товари, а також зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який утримувався впродовж переважної частини 2019 року. Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний рейтинг України до рівня В. Агенції відзначили суттєве покращення макроекономічної ситуації, відповідальну фіскальну та бюджетну політику, а також появу «вікна можливостей» для здійснення економічних реформ. Наприкінці 2019 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило суверенний кредитний рейтинг України в національній та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило стабільний прогноз на позитивний. 9 червня 2020 року Міжнародний валютний фонд затвердив для України нову програму Stand-bу розмірі 5 мільярдів доларів США, яка розрахована на 18 місяців. Після укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг України до рівня В3 зі стабільним прогнозом. При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. Правові аспекти В процесі звичайної господарської діяльності до Компанії можуть бути висунені певні претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, вважається вірогідним, у складі резерву на судові позови визнається відповідне зобов’язання. Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими претензіями, є ймовірним, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а відповідна сума розкривається у фінансовій звітності. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов'язаннями, які можуть виникнути внаслідок таких судових процесів та спорів, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії. Станом на 31 грудня 2019 року за оцінками керівництва Компанії відсутні такі потенційні зобов'язання. Податкові ризики Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. Наразі неможливо чітко визначити, які конкретні заходи будуть вжиті у рамках цих реформ, а також який загальний вплив вони матимуть на податкове середовище загалом і податкову позицію Компанії зокрема.

64


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У ході звичайної господарської діяльності продовж 2019 року Компанія не здійснювала операції, тлумачення яких можуть бути різними у Компанії та податкових органів. У тих випадках, коли вірогідність відтоку фінансових ресурсів, що пов’язаний з такими операціями, є високою та сума може бути достовірно визначена, Компанія нараховує резерв під такі зобов’язання. Коли керівництво Компанії оцінює вірогідність відтоку фінансових ресурсів як ймовірну, Компанія робить розкриття умовних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2019 року Компанія не виступала відповідачем чи позивачем у справах з податковими органами. Компанія не бере участі у судових розглядах з податковими органами щодо додаткового нарахування податкових зобов'язань і штрафів. 38. Події після звітної дати Наприкінці 2019 року Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про виявлення в місті Ухань в Китаї випадків захворювання пневмонією невідомого походження. На початку 2020 року, реагуючи на появу вірусу COVID-19, виявленого в Китаї, країни Європейського регіону почали запроваджувати в дію національні плани, які б мали забезпечити оперативну готовність всіх систем до протидії поширення коронавірусної інфекції. В березні 2020 року спалах захворювань на COVID-19 був названий пандемією. Кожна країна самостійно визначила характер та час запровадження заходів, які направлені на профілактику та зниження темпів передачі вірусу, однак, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що заходи соціального дистанціювання та карантинні заходи, введені своєчасно, можуть знизити темпи поширення інфекції. Таким чином, багато країн оголосили про надзвичайну ситуацію, припинили транспортне сполученні з іншими країнами та запровадили карантин для населення. У зв'язку з швидким розвитком спалаху коронавірусу світова економіка вступила в період безпрецедентної кризи охорони здоров'я, яка вже викликала значні глобальні збої в діловій активності і повсякденному житті. Багато країн прийняли надзвичайні і економічно витратні заходи стримування. В першому кварталі 2020 року Уряд України запровадив карантинні заходи та ввів певні обмеження для запобігання поширенню територією країни гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом, в подальшому карантинні обмеження були продовжені до кінця серпня 2020. На даному етапі фінансовий вплив зазначеної кризи на світову економіку і загальну ділову активність не може бути оцінений з достатньою впевненістю через темпи поширення захворювання і високого рівня невизначеності, пов'язаної з нездатністю надійно передбачити результат. Не можна виключати, що може виникнути уповільнення економічного зростання з потенційними наслідками, які ще не підлягають кількісній оцінці. Група StarLightMedia, до складу якої входить Компанія, до початку загальнодержавного карантину прийняла рішення про перехід на дистанційну роботу задля максимальної самоізоляції співробітників заради їх безпеки. Антикризовий комітет, у який увійшов топ-менеджмент Компанії із різних підрозділів, у стислі терміни організував перехід у режим віддаленого офісу для більшості співробітників. Збереження робочих місць та зайнятості працівників є одним з пріоритетних завдань менеджменту Компанії. Наразі всі ключові бізнес-процеси безперебійно здійснюються у віддаленому режимі. На даний момент менеджмент Компанії не має планів щодо значних змін в наповненні ефіру каналу. Глядачам надано безперебійний доступ до улюблених програм каналу. Проте, здійснюється постійний моніторинг власної сітки та Менеджмент готовий до здійснення оперативного антикризового реагування та внесення змін в наповненні ефіру задля оптимізації вартості ефірної сітки. В існуючих економічних умовах рекламний ринок зазнає негативних змін – відбувається скорочення обсягів ринку реклами, що може привести до зниження запланованого рівня доходів Компанії та сповільнення темпів розвитку протягом 2020 - 2023 років. Для збереження прийнятного рівня прибутковості, Компанія реалізує заходи щодо оптимізації своїх витрат. Для скорочення операційних витрат були призупинені деякі стратегічні проекти розвитку, до яких Компанія повернеться після стабілізації економічної ситуації в Україні. Компанія обґрунтовано не очікує суттєвого погіршення платіжної дисципліни ключовими покупцями. Керівництво Компанії постійно аналізує ситуацію на ринку та готовий до оперативного реагування в разі необхідності та загострення ситуації на медіа ринку. 65


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «СТБ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Менеджмент Компанії вважає, що економічна ситуація в Україні та спалах коронавірусної інфекції може призвести до зобов'язань або невизначеностей, які Компанія раніше не визнала або не розкрила в цій фінансовій звітності. Керівництво Компанії продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних заходів відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та місцевих органів влади. Після 31 грудня 2019 року і до дати затвердження цієї фінансової звітності, не відбулося інших подій, які б мали вплив на дану фінансову звітність та потребували б розкриття.

66

Profile for Никита Спицкий

Фінансовий звіт за 2019 рік  

Фінансовий звіт за 2019 рік  

Profile for 485182
Advertisement