Page 1

+HUGHQNHQHQ9LHUHQLQ:DJHQLQJHQ HQRPJHYLQJ.QLSVHONUDQW


.QLSVHONUDQW

Ϯ


HQPHL:DJHQLQJHQ &RPLWpHQPHL:DJHQLQJHQ -XELOHXPYODJ   )LQDQFLsQ   *HEHXUWHQLVVHQYRRUDI  '9'&'79    '9'    &'    79    0XVHD     :DJHQLQJHQ   $PVWHUGDP   $UQKHP    /XQWHUHQ    7LHO    /RQGHQ   3ULV%HUQKDUG    'H¿Op    'HFHPEHU   'HVODJRP$UQKHP  6FKROHQSURMHFW   9UHGH([SUHVV  2RUORJVYHUKDOHQ   2YHULJ     &ROXPQV   $LUERUQH    $LUERUQH(GH   $LUERUQH2RVWHUEHHN  $LUERUQH0XVHXP  0RQXPHQWHQ    $GRSWLHV    0RQXPHQWHQ   ,QPHPRULXP   9HWHUDQHQ    323    

                 

                 

                 

                 ϯ


.QLSVHONUDQW /DQGHOLMNHDUWLNHOHQ   PHLYULMHGDJ  3URJUDPPDRYHU]LFKW   3URJUDPPDRYHU]LFKW&: 3UHVHQWDWLHSOHLQHQ  0HL    %HYULMGLQJVYXXUHVWDIHWWH  1LHXZDDO   %HYULMGLQJVNUDQWHQ   'H*HOGHUODQGHU   'H6WDG:DJHQLQJHQ  'H9HOXZHSRVW   0HWUR    %HYULMGLQJVIHVWLYDO   $PEDVVDGHXUV   &DQDGH]HQ   'H'UHLMHQ   'H¿Op    3RGLD    7KHPDDFWLYLWHLWHQ  2YHULJ   $FKWHUDI   

Ï°

           

           

           

           


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϱ


.QLSVHONUDQW

&RPLWHHQPHL :DJHQLQJHQ

ϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9HOXZHSRVW 'H*HOGHUODQGHU

ϳ


.QLSVHONUDQW

-XELOHXP9ODJ

'H9HOXZHSRVW

ϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ


.QLSVHONUDQW

9HOXZHSRVW

ϭϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

GH*HOGHUODQGHU +RRJHQ/DDJ

ϭϭ


.QLSVHONUDQW

)LQDQFLsQ

'H*HOGHUODQGHU

'H6WDG:DJHQLQJHQ

(HQPDOLJWRQSURYLQFLHYRRUIHVWLYDOHQGHILOp GLQVGDJPDDUW__/DDWVWELMJHZHUNWRSGLQVGDJPDDUW_ 7HNVWJURRWWH

9HWHUDQHQLQ:DJHQLQJHQRS%HYULMGLQJVGDJWLMGHQVKHWGHILOH$13 :$*(1,1*(1'HSURYLQFLH*HOGHUODQGWUHNWHHQPDOLJHHQWRQXLWYRRUGHYLHULQJHQKHUGHQNLQJRSHQPHLLQ :DJHQLQJHQ'LWKHEEHQ3URYLQFLDOH6WDWHQEHVORWHQ+HW:DJHQLQJVH&RPLWpHQ0HLHQ1DWLRQDDO&RPLWp+HUGHQNLQJ &DSLWXODWLHV 1&+& NXQQHQGLWMDDUHONHXURWHJHPRHW]LHQ 'HSURYLQFLHGUDDJWQXMDDUOLMNVUHVSHFWLHYHOLMNHQHXURELM'HELMGUDJHLVHHQPDOLJ(HQVWUXFWXUHOHYHUKRJLQJZRUGW EH]LHQLQKHWOLFKWYDQGHEH]XLQLJLQJHQZDDUYRRURRNGHSURYLQFLHVWDDW

*HOGHUODQGHU

Ï­Ï®


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϯ


.QLSVHONUDQW

*HEHXUWHQLVVHQYRRUDI '9'&'79 '9'

+RRJHQ/DDJ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

&'

'HYHOXZHSRVW

ϭϱ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQODDJ

ϭϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

79

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳ


.QLSVHONUDQW

0XVHD :DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

ϭϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϵ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϮϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϭ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

'H9HOXZHSRVW

ϮϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

+RRJHQ /DDJ 

袭席


.QLSVHONUDQW

+RRJ ODDJ

Ϯϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱ


.QLSVHONUDQW

$PVWHUGDP

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϳ


.QLSVHONUDQW

$UQKHP

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

袭系


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

席犀


HQPHL:DJHQLQJHQ

/XQWHUHQ

席檄


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

席袭


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席席


.QLSVHONUDQW

7LHO

'H*HOGHUODQGHU

席习


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席媳


.QLSVHONUDQW

/RQGHQ

'H*HOGHUODQGHU

席喜


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席铣


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

席洗


HQPHL:DJHQLQJHQ

席系


.QLSVHONUDQW

3ULQV%HUQKDUG

15&

ϰϬ


'H*HOGHUODQGHU

HQPHL:DJHQLQJHQ

ϰϭ


.QLSVHONUDQW

7URXZ 

ϰϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7URXZ 

习席


.QLSVHONUDQW

3ULQV%HUQKDUGZDVOLGYDQ16'$3 8LWJHJHYHQ PDDUW /DDWVWJHZLM]LJGPDDUW

$067(5'$0'HV\PSDWKLHYDQSULQV%HUQKDUGYRRUHQ]LMQEHWURNNHQKHLGELM'XLWVH QDWLRQDDOVRFLDOLVWLVFKHRUJDQLVDWLHVLVDDQ]LHQOLMNJURWHUGDQKLMODWHUGHHGYRRUNRPHQ

‹$13'DWFRQFOXGHHUWVFKULMIVWHU$QQHMHWYDQGHU=LMOLQKDDUSURHIVFKULIW%HUQKDUG(HQYHUERUJHQ JHVFKLHGHQLVZDDURS]LMGRQGHUGDJLQ$PVWHUGDPSURPRYHHUGH 7LMGHQVHHQYLMIMDDUGXUHQGRQGHU]RHNVWXLWWH9DQGHU=LMORSHHQOLGPDDWVFKDSVNDDUWYDQGH 'HXWVFKH6WXGHQWHQVFKDIWGLHGRRU%HUQKDUGYDQHHQKDQGWHNHQLQJZDVYRRU]LHQ  'H'HXWVFKH6WXGHQWHQVFKDIWZDVHHQVWXGHQWHQYHUHQLJLQJPHWHHQQDWLRQDDOVRFLDOLVWLVFKH VLJQDWXXUGLHRPGLHUHGHQLQGRRUGHJHDOOLHHUGHQZHUGYHUERGHQ2SGH]HNDDUWZRUGWRQGHU DQGHUHPHOGLQJJHPDDNWYDQ%HUQKDUGVOLGPDDWVFKDSYDQGHQDWLRQDDOVRFLDOLVWLVFKHSDUWLM16'$3 %HUQKDUG]HOIKHHIWWRW]LMQGRRGRQWNHQGOLGWH]LMQJHZHHVWYDQGH16'$3RIJHV\PSDWKLVHHUGWH KHEEHQPHWKHW+LWOHUUHJLPH

1XQO

Ï°Ï°


HQPHL:DJHQLQJHQ

3ULQV%HUQKDUGSODNWHSRVW]HJHOVELM,*)DUEHQ 8LWJHJHYHQ PDDUW /DDWVWJHZLM]LJGPDDUW

%$$513ULQV%HUQKDUGKHHIWKHWEHJLQYDQ]LMQOHYHQYHHOPRRLHUGRHQYRRUNRPHQGDQLQ ZHUNHOLMNKHLGKHWJHYDOZDV'DWFRQFOXGHHUWVFKULMIVWHU$QQHMHWYDQGHU=LMOLQKDDUERHN %HUQKDUG(HQYHUERUJHQJHVFKLHGHQLVGDW]HPDDQGDJSUHVHQWHHUGHRS3DOHLV6RHVWGLMN

‹$13=R]ZHHJ%HUQKDUGRYHUGHPRHLOLMNHILQDQFLHHOHFRQRPLVFKHVLWXDWLHYDQKHPHQ]LMQRXGHUVWRHQ KLM]LFKLQYHUORRIGHPHWSULQVHV-XOLDQD

(UZDUHQDOWLMGSUREOHPHQRYHUJHOG

DOGXV9DQGHU=LMO2RNYHUGUDDLGH%HUQKDUGYHUKDOHQRYHU]LMQ FDUULqUHELMGH3DULMVHYHVWLJLQJYDQFKHPLHFRQFHUQ,*)DUEHQ  +LM]RXGDDUGLUHFWLHVHFUHWDULVRIRQGHUGLUHFWHXU]LMQJHZHHVWPDDULQZHUNHOLMNKHLGPRHVWKLMHU EULHYHQQDOH]HQRSWLNIRXWHQHQYHORSSHQGLFKWSODNNHQHUSRVW]HJHOVRSGRHQHQ]HQDDUGH YHU]HQGDIGHOLQJEUHQJHQ 0D\EDFK %HUQKDUGEHZHHUGHGDW]LMQRXGHUV]RULMNZDUHQGDWKLMWLMGHQV]LMQVWXGLHLQ%HUOLMQLQHHQHLJHQ 0D\EDFKNRQURQGULMGHQ

,NZDVGHHQLJHVWXGHQWLQ%HUOLMQPHWHHQHLJHQDXWR

SRFKWHKLM 2S]LMQOLGPDDWVFKDSVNDDUWYDQGHVWXGHQWHQYHUHQLJLQJZDDU9DQGHU=LMORSVWXLWWHKDG%HUQKDUG HFKWHULQJHYXOGGDWKLMQLHWRYHUHLJHQYHUYRHUEHVFKLNWH 'HVFKULMIVWHUYRQGYHUGHUEHZLM]HQGDWKLMZHOGHJHOLMNOLGZDVYDQGHQDWLRQDDOVRFLDOLVWLVFKHSDUWLM 16'$3LHWVZDW%HUQKDUGWRWDDQ]LMQGRRGWRHKHHIWRQWNHQG 7DOHQW +HWYHUKXOOHQYDQ]LMQYHUOHGHQZDVPLVVFKLHQZHO]LMQJURRWVWHWDOHQW]HJW9DQGHU=LMOGLHWLMGHQV HHQYLMIMDDUGXUHQGRQGHU]RHNGHHHUVWHMDDUYDQKHWOHYHQYDQSULQV%HUQKDUGRQGHUHHQ YHUJURRWJODVKHHIWJHOHJG

'HP\WKHGLHKLMRP]LFKKHHQERXZGHZDV]LMQOHYHQVZHUN

'HDXWHXUZLOHURYHULJHQVJHHQ ZDDUGHRRUGHHORYHUJHYHQ

3ULQV%HUQKDUGLVLQJHKXXUGDOVVSURRNMHVSULQV'DQPRHWMHKHWKHP QLHWNZDOLMNQHPHQGDWKLMVSURRNMHVLVJDDQYHUWHOOHQ

 %HDWUL[ 9DQGHU=LMOKHHIWKDDUERHNRYHULJHQVODWHQOH]HQGRRUNRQLQJLQ%HDWUL[PDDUHUJHHQFRPPHQWDDU RSJHNUHJHQ

,NKHEQRRLWGHLQGUXNJHKDGGDWPHQELQQHQGHNRQLQNOLMNHIDPLOLHRQJHUXVWZDVRYHU PLMQSURMHFW,NGHQNGDWGHIDPLOLHKHWHHQJHUXVWVWHOOHQGLGHHYRQGGDWLNPHEHSHUNWHWRWGHHHUVWH SHULRGH

 2QGDQNVKDDUMDUHQODQJHRQGHU]RHNLVHUppQJURWHIRXWLQKDDUERHNJHVORSHQ]RDOV]HPDDQGDJ UXLWHUOLMNWRHJDI=HVFKULMIWGDW%HUQKDUGVWLHUIRSGHFHPEHUGULHGDJHQODWHUGDQ]LMQ ZHUNHOLMNHVWHUIGDJ 0DDUW %URQ1XQO

1XQO

ϰϱ


.QLSVHONUDQW

ϰϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H¿Op

'H*HOGHUODQGHU

ϰϳ


.QLSVHONUDQW

7HOHJUDDI

'H*HOGHUODQGHU

ϰϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

习系


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

%HUQKDUGZLOGHHLQGHGHILOp:DJHQLQJHQ 'RRU2$ 6DW-XO 

-DUHQODQJZDVHUWZLMIHOURQGRPKHWDOGDQQLHWEHVWDDQYDQHHQEULHIGLHSULQV%HUQKDUGNRUWYRRU]LMQGRRGDDQSUHPLHU%DONHQHQGH VFKUHHI2PGDWKHWPLQLVWHULHYDQ$OJHPHQH=DNHQJHHQNRSLHYDQGHEULHIZLOGHYHUVWUHNNHQJHORRIGHQYHHOYHWHUDQHQQLHWGDWHU GDDGZHUNHOLMNHHQEULHIZDV'DJEODGGH*HOGHUODQGHUGHHGVXFFHVYROHHQEHURHSRSGH:HW2SHQEDDUKHLGYDQ%HVWXXUHQNUHHJ HHQNRSLHLQKDQGHQ 3ULQV%HUQKDUGVFKUHHIKHWYROJHQGH +RRJJHDFKWHOLHYH30 *HUXFKWHQEHUHLNHQPLMGDW'HIHQVLHKHWYRRUQHPHQKHHIWWRFKLQDIJHVODQNWHYRUPRSPHLHQJHGXUHQGHGHGDDURS YROJHQGHMDUHQHHQNOHLQGHILOpWH:DJHQLQJHQWHGRHQSODDWVYLQGHQ +HWLVPLMQJURWHZHQVGDWGLWQLHW]DOJHEHXUHQHQGDWHUXLWVOXLWHQGHHQYHWHUDQHQGDJZRUGWJHYLHUGRSMXQL 0HWPLMQEHVWHZHQVHQ %HUQKDUG 9HWHUDQHQHQYHWHUDQHQRUJDQLVDWLHVJHORRIGHQQLHWGDWKHWGHEHGRHOLQJYDQGHSULQVZDVRPHHQHLQGHWHPDNHQDDQKHWGHILOpLQ :DJHQLQJHQRSPHL1DKHWRSHQEDDUPDNHQYDQERYHQVWDDQGHEULHIUHDJHUHQYHOHQYRORQJHORRI,NEHQ]ZDDUWHOHXUJHVWHOGLQ SULQV%HUQKDUGHQYLQGKHWJHNGDWGHEULHIQXLQHHQVERYHQZDWHUNRPW]R]HJW2ODIGH-RQJKRXGFRPPDQGRHQRXGUDDGVOLG YRRUGH99'LQ:DJHQLQJHQ %HVWXXUGHU+DUU\2WWHQYDQKHW1DWLRQDDO&RPLWp+HUGHQNLQJ&DSLWXODWLHV:DJHQLQJHQ]HJWGDWKHWGHILOpJHZRRQEOLMIW EHVWDDQ'HZHQVYDQSULQV%HUQKDUGYHUDQGHUWGDDUQLHWVDDQ'LWLVHHQHQRUPHYHUUDVVLQJHQLNEHQYHUEDDVGPDDULNYLQGWRFK GDWZHKLHUPHHGRRUPRHWHQJDDQ:DJHQLQJHQEOLMIWHQGDDUNDQQLHPDQGZDWDDQYHUDQGHUHQ  EURQ'H*HOGHUODQGHU 'HJHOGHUODQGHU

ϱϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ %,11(1/$1' 

%HUQKDUGZLOGHJHHQNOHLQGHILOp

 :$*(1,1*(13ULQV%HUQKDUGKHHIW]LFKWZHHGDJHQYRRU]LMQGRRGRS GHFHPEHULQHHQEULHIDDQSUHPLHU-DQ3HWHU%DONHQHQGHXLWJHVSURNHQ WHJHQHHQDIJHVODQNWGHILOpLQ:DJHQLQJHQ+LMZLOGHDOOHHQQRJHHQ YHWHUDQHQGDJLQ'HQ+DDJ'HNUDQW'H*HOGHUODQGHUNUHHJGHEHZXVWHEULHI ZDDUYDQGRRUPHQLJYHWHUDDQZHUGEHWZLMIHOGRIKLMEHVWRQGLQKDQGHQYLDHHQ ]RJHQRHPGH:2%SURFHGXUH)RWR6WRIIHOV$QNR

1DDUDDQOHLGLQJYDQKHWVFKULMYHQEHsLQGLJGHKHWPLQLVWHULHYDQ'HIHQVLHLQ ]LMQVWHXQDDQGHMDDUOLMNVHRSWRFKWYDQYHWHUDQHQ'HEULHIZHUGQRRLWLQGH RSHQEDDUKHLGJHEUDFKWZDWGHWZLMIHORYHUKHWEHVWDDQDDQZDNNHUGH'H *HOGHUODQGHUNUHHJXLWHLQGHOLMNHHQNRSLHHQSXEOLFHHUGHGHEULHIYULMGDJRS]LMQ ZHEVLWH 'HXLWJHW\SWHEULHIOXLGWÄ*HUXFKWHQEHUHLNWHQPLMGDW'HIHQVLHKHWYRRUQHPHQ KHHIWWRFKLQDIJHVODQNWHYRUPRSPHLHQJHGXUHQGHGHGDDURSYROJHQGH MDUHQHHQNOHLQGHILOpWH:DJHQLQJHQWHGRHQSODDWVYLQGHQ+HWLVPLMQJURWH ZHQVGDWGLWQLHW]DOJHEHXUHQHQGDWHUXLWVOXLWHQGHHQYHWHUDQHQGDJZRUGW JHYLHUGRSMXQL´ 7HOHJUDDI

ϱϭ


.QLSVHONUDQW 3ULQV%HUQKDUGZHQVWHJHHQDIJHVODQNWGHILOp YULMGDJMXOL__/DDWVWELMJHZHUNWRSYULMGDJMXOL_

7HNVWJURRWWH

3ULQV%HUQKDUGJURHWRXGVWULMGHUVWLMGHQVKHWGHILOpLQ:DJHQLQJHQLQ)RWRDUFKLHIIRWR$13 :$*(1,1*(13ULQV%HUQKDUGKHHIWSUHPLHU%DONHQHQGHWZHHGDJHQYRRU]LMQRYHUOLMGHQRSGHFHPEHUHHQEULHI JHVWXXUGZDDULQKLM]LFKXLWVSUHHNWWHJHQHHQDIJHVODQNWGHILOpLQ:DJHQLQJHQ+LMQRHPWKHW]LMQJURWHZHQVGDWXLWVOXLWHQG HHQYHWHUDQHQGDJZRUGWJHKRXGHQRSMXQL +HWPLQLVWHULHYDQ'HIHQVLH]HWWHQDDUDDQOHLGLQJYDQGHEULHIQDKDDUVWHXQDDQKHWGHILOpVWRS$OJHPHQH=DNHQ±KHW PLQLVWHULHYDQGHSUHPLHU±EUDFKWGHEULHIQLHWLQGHRSHQEDDUKHLG9HWHUDQHQRUJDQLVDWLHVHQLQGLYLGXHOHYHWHUDQHQWZLMIHOGHQPHGH GDDUGRRUDDQKHWEHVWDDQHUYDQ=LMZDUHQHUYDQRYHUWXLJGGDWKHWEHsLQGLJHQYDQKHWGHILOpRSPHLLQ:DJHQLQJHQQRRLWGH LQWHQWLHYDQ%HUQKDUGJHZHHVWNRQ]LMQ 'H*HOGHUODQGHUGHHGHHQEHURHSRSGH:2% :HWRSHQEDDUKHLGYDQEHVWXXU HQYURHJ%DONHQHQGHRPHHQNRSLHYDQGHEULHI 'LHZHUGDDQYDQNHOLMNQLHWYHUVWUHNWZDDUQDGHNUDQWEH]ZDDUPDDNWH'HPLQLVWHUSUHVLGHQWKHHIWGLWEH]ZDDUJHJURQGYHUNODDUGHQ 'H*HOGHUODQGHUDOVQRJHHQNRSLHGRHQWRHNRPHQ ,NEHQ]ZDDUWHOHXUJHVWHOGLQSULQV%HUQKDUGHQYLQGKHWJHNGDWGHEULHIQXLQHHQVERYHQZDWHUNRPWUHDJHHUW2ODIGH-RQJKRXG FRPPDQGRHQRXGUDDGVOLGYRRUGH99'LQ:DJHQLQJHQ'H-RQJKWZLMIHOGHRSHQOLMNDDQKHWEHVWDDQYDQGHEULHIHQVWHOGH SRJLQJHQLQKHWZHUNHHQNRSLHWHSDNNHQWHNULMJHQ+LMYLQGWKHWQRJVWHHGVPRHLOLMNWHEHYDWWHQGDWMXLVW%HUQKDUG±GLHKHWGHILOp YDQRXGVWULMGHUVHQYHU]HWVPHQVHQMDUHQODQJYRRU+RWHO'H:HUHOGDIQDP±KLHUDDQHHQHLQGHKHHIWZLOOHQPDNHQ'H*HOGHUODQGHU

ϱϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ 9UDDJWHNHQVEOLMYHQQDSXEOLFDWLHEULHI%HUQKDUG GRRU6DVNLD:DVVHQDDU]RQGDJMXOL__/DDWVWELMJHZHUNWRSPDDQGDJMXOL_

7HNVWJURRWWH

%ULHIYDQ3ULQV%HUQKDUGRYHUYHWHUDQHQGHILOp :$*(1,1*(1-DPPHUHQSLMQOLMNYRRUGHYHWHUDQHQ'DWYLQGHQ$OH[DQGHU3HFKWROGHQ5RE5LMQWDOGHUYDQGHEULHI ZDDULQSULQV%HUQKDUGPHHGHHOWGDWKHW]LMQZHQVLVGDWQDHHQHLQGHNRPWDDQKHWGHILOpLQ:DJHQLQJHQHQXLWVOXLWHQG HHQYHWHUDQHQGDJZRUGWJHKRXGHQRSMXQL]LMQYHUMDDUGDJ

=LHRRN 

3ULQV%HUQKDUGZHQVWHJHHQDIJHVODQNWGHILOp

=LMEOLMYHQYUDDJWHNHQVKRXGHQELMGHEULHIGLH%HUQKDUGWZHHGDJHQYRRU]LMQRYHUOLMGHQRSGHFHPEHUVFKUHHIDDQSUHPLHU %DONHQHQGH +HWGHILOpLVQLHWYDQ%HUQKDUG+LMKHHIWKHWHHQDDQWDOMDUHQDIJHQRPHQPDDUVWRQGGDDUYRRUGHYHWHUDQHQHQQLHWDQGHUVRP VWHOW3HFKWROGGLHLQDOVEXUJHPHHVWHUYDQ:DJHQLQJHQLMYHUGHYRRUKHWEHKRXGYDQKHWGHILOpRS%HYULMGLQJVGDJ,NYLQGGH FRQFXUUHQWLHPHWYHWHUDQHQGDJRQQRGLJHQRQJHOLMNYHUYROJWKLM%HLGHNXQQHQSULPDQDDVWHONDDUEHVWDDQ+RWHO'H:HUHOGEOLMIW GHSOHNZDDUIDVFLVWLVFK'XLWVODQGFDSLWXOHHUGH 'HEULHILVHLQGYRULJHZHHNYULMJHJHYHQQDHHQEHURHSRSGH:HWRSHQEDDUKHLGYDQEHVWXXUGRRU'H*HOGHUODQGHUQDGDWMDUHQODQJ LVJHWZLMIHOGDDQKHWEHVWDDQHUYDQ3XEOLFDWLHQHHPWELM3HFKWROGHQ5LMQWDOGHU±GLHKHWGHILOpMDUHQODQJFR|UGLQHHUGHYRRUKHW 1&+& 1DWLRQDDO&RPLWp+HUGHQNLQJ&DSLWXODWLHV:DJHQLQJHQ ±GHYUDDJWHNHQVQLHWZHJ$DQGHDXWKHQWLFLWHLWWZLMIHOHQ]LM QLHW0DDUMHNXQWMHLQJHUHGHDIYUDJHQLQKRHYHUUH%HUQKDUGRS]LMQVWHUIEHG]DNHQRSZDDUGHNRQVFKDWWHQ]HJW3HFKWROG'LW PRHWKHP]LMQLQJHIOXLVWHUGPHHQW5LMQWDOGHU+LMYHUWHOWGDWKHW1&+&KHWYDQZHJHGHKRJHOHHIWLMGYDQ%HUQKDUGEHWHUYRQGGDWKLM LQYRRUGHODDWVWHNHHUKHWGHILOp]RXDIQHPHQ0DDU%HUQKDUGZLOGHWRW]LMQGRRGGRRUJDDQ+HWNRVWWHWRHQPDOLJYRRU]LWWHU JHQHUDDO0DDVYHHORYHUUHGLQJVNUDFKWRPKHPWHRYHUWXLJHQZHHWKLM'DDUELMNRPWGDWELMYHWHUDQHQGDJGHJHDOOLHHUGHYHWHUDQHQ EXLWHQERRUGYDOOHQ=LM]LMQQLHWZHONRPLQ'HQ+DDJ,NNDQPHPRHLOLMNYRRUVWHOOHQGDW%HUQKDUGGLWHFKWZLOGH'H*HOGHUODQGHU

ϱϯ


.QLSVHONUDQW

'HFHPEHU

'H9HOXZVHSRVW

ϱϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

ϱϱ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϱϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZVHSRVW

:DJHQLQJHQQO

ϱϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

+RRJHQ/DDJ

ϱϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9HHQHQGDDOVHNUDQW

'H*HOGHUODQGHU

媳系


.QLSVHONUDQW

5798WUHFKW

ϲϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6ODJRP$UQKHP

'H9HOXZVHSRVW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϲϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

'H9HOXZHSRVW

ϲϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

喜席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϲϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϲϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϲϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϲϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϲϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

喜系


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϳϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

ϳϭ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQODDJ

ϳϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6FKROHQSURMHFW

'H*HOGHUODQGHU

铣席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϳϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϳϱ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϳϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9UHGH([SUHVV

+RRJHQ/DDJ

ϳϳ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϳϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9HOXZHSRVW

9HOXZHSRVW

铣系


.QLSVHONUDQW

9HOXZHSRVW

ϴϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϴϭ


.QLSVHONUDQW

2RUORJVYHUKDOHQ

'H*HOGHUODQGHU 

ϴϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

洗席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU 

ϴϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU 

ϴϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϴϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϴϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϴϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

洗系


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

系犀


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

系檄


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

系袭


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

系席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

系习


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

系媳


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

系喜


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

系铣


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

系洗


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

系系


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϯ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϬϵ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϭϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϭϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϭϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϭϯ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϭϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU 

ϭϭϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU 

ϭϭϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϭϭϳ


.QLSVHONUDQW

'H9RONVNUDQW

ϭϭϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9RONVNUDQW

ϭϭϵ


.QLSVHONUDQW

EORRWVWHOOLQJ DDQ DQJVW HQ GRRGVGUHLJLQJ NUDV VHQ LQ GH ]LHO ]RX NXQQHQ DFKWHUODWHQ YHUJHOLMN EDDU PHW GH VKHOOVKRFN QD :2 , +XQ JHOXLG ZHUG RYHUVWHPG 'DDUHQWHJHQ ZHUG LQ )UDQNULMN ZDDU YHHO DUWVHQ DFWLHI ZDUHQ JHZHHVW LQ KHW YHU]HW HQ ZDDU GDW YHU]HW ERYHQGLHQ QD GH EH YULMGLQJ HHQ SROLWLHN VWHUNH SRVLWLH LQ QDP DO VSRHGLJ HHQ 3DWKRORJLH GHV 'HSRUWHV HUNHQG HHQ NDPS]LHNWH GLH QDDVW I\VLHNH RRN PHQWDOH V\PSWRPHQ NHQGH 9DQ GLH V\PSWRPHQ RQGHU PHHU YHU PRHLGKHLG QDFKWPHUULHV KDUW NORSSLQJHQ FRQFHQWUDWLHVWRRU QLVVHQ ]ZHWHQ DQJVWLJKHLG EH JRQQHQ EHKDQGHODDUV ]LFK EHJLQ MDUHQ YLMIWLJ WH UHDOLVHUHQ GDW ]H ZHO HHQV YDQ ODQJH GXXU NRQGHQ ]LMQ ,Q :HVW'XLWVODQG ZDDURYHU 6YHQMD *ROWHUPDQQV YXLVWGLNNH VWXGLH 'LH *HVHOOVFKDMW GHU 8EHU OHEHQGHQ JDDW ZDV GH SV\FKL DWULH QD GH FDSLWXODWLH aDVW

ϭϮϬ

YRRUGLHQ

JH]RQGH

VWDELHOH

YROZDVVHQHQ

HHQ

YRRU KHW OXLVWHUHQ QDDU GH %%& ZDDURS GH GRRG VWUDI VWRQG /LHYHU GDQ WH ZDFKWHQ RS HHQ GRRG YRQQLV PDUWHOLQJHQ RI GH ODQJ]DPH GRRGVWUDI YDQ KHW FRQFHQWUDWLHNDPS VWLHUI ]R Q GLVVLGHQW GRRU HLJHQ KDQG 'DW ]RX GXV QLHW GXLGHQ RS ZLOOLJKHLG PDDU RS WHUUHXU 'H EHJUHQ]LQJ YDQ PRRUG HQ ]HOIPRRUG ELQ QHQ HHQ V\VWHHP YDQ WRWDOLWDLUH VWDDWVWHUUHXU LV SUHFDLU 3ROLWLHNH WHJHQVWDQGHUV ZHUGHQ LQ GHMD UHQ GHUWLJ YDDN WRW ]HOIGRGLQJ DDQJH]HW 9HU ]HWVPHQVHQ SOHHJGHQ ]HOIUULRRUG XLW DQJVW ELM YHUKRUHQ DQGHUHQ WH YHUUDGHQ 7R VXLFLGH QRHPW *RHVFKHO GH SUDNWLMN RP JHYDQJHQHQ HHQ WRX: WH RYHUKDQGLJHQ HQ DOGXV KHW YROWUHNNHQ YDQ KHW YRQQLV DDQ KHQ]HOI RYHU WH ODWHQ 'H MRRGVH GLFKWHUWRQHHOVFKULMYHU (ULFK 0LLKVDP DQDUFKLVW ZHUG RSJHVORWHQ LQ KHW FRQFHQWUDWLHNDPS 2UDQLHQEXUJ 1D ]LMQ ZHLJH ULQJ KHW +RUVW :HVVHOOLHG WH ]LQJHQ ZHUG KLM ]ZDDU BPLVKDQGHOG KLM KLQJ ]LFK]HOI RS MXOL RS 'H MDULJH 0DUJDUHWKH \RQ 5 VOLNWH LQ IH EUXDUL HHQ RYHUGRVLV VODDSSLOOHQ =LM KDG HHQ JHVODFKWV]LHNWH RSJHORSHQ HQ YUHHVGH ZH JHQV LPPRUHHO JHGUDJ QDDU HHQ FRQFHQWUDWLH

15&

2

QGHURIILFLHU 'LHWPDU ) YHUWHOGH LQ DX JXVWXV DDQ ]LMQ DUWV GDW KLM V QDFKWV EDGHQG LQ KHW ]ZHHW ZDNNHU ZHUG KLM GURRPGH VWHHGV GDW KLM GH OLMNHQ YDQ YLMIWLHQ GR GH NDPHUDGHQ RS ]LMQ VFKRXGHUV QDDU KXQ JUDI PRHVW GUDJHQ 'HUJHOLMNH QDFKWPHUULHV HQ KHW]HOIGH JHOGW HYHQWXHOH VFKXOGJHYRHOHQV EH WURIIHQ JHVQHXYHOGH PHGHVWULMGHUV JHHQ VODFKW RIIHUV ODDW *ROWHUPDQQ RQV ZHWHQ ,Q KXQ DQJVWGURPHQ HQ YHUYROJLQJVZDQHQ YUHHVGHQ SDWLHQWHQ GDW ]H DOV RRUORJVPLVGDGLJHU ]RXGHQ ZRUGHQ JHVWUDIW 9RRUDO DQJVW YRRU GH 5XVVHQ ZDV ZLMGYHUEUHLG 'H SLHSMRQJH +HUPDQQ 0 ZHUG LQ GH ]RPHU YDQ GRRU ]LMQ YDGHU DDQ JHWURIIHQ OLJJHQG RS GH JURQG +LM ]RFKW GHN NLQJ RPGDW ZHO WLHQ PDQQHQ KXQ JHZHUHQ RS KHP JHULFKW KLHOGHQ 6WHPPHQ LQ ]LMQ KRRIG NRQGLJGHQ DDQ KHP WH ]XOOHQ GRRGVFKLHWHQ *ROWHUPDQQV YHUKDDO EHJLQW LQ ZDDU


HQPHL:DJHQLQJHQ

15&

ϭϮϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϮϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϮϯ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϮϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϮϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϮϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

'H9HOXZHSRVW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϮϳ


.QLSVHONUDQW

'H9RONVNUDQW

ϭϮϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϭϮϵ


.QLSVHONUDQW

2YHULJ

ϭϯϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

*HHQKHUGHQNLQJPHW'XLWVHUV

5DSKDHO(YHUV 'H'XLWVHDPEDVVDGHXUZLORSPHLJUDDJELMGH'RGHQKHUGHQNLQJ]LMQ:DDULVKHWUHVSHFWYRRUGH URXZHQGHQ" 

,QPHLGLWMDDULVKHWMDDUJHOHGHQGDW1HGHUODQGEHYULMGZHUGYDQGH'XLWVHEH]HWWHU9RRUGH'XLWVH DPEDVVDGHXU7KRPDV/lXIHULVGLWDDQOHLGLQJYRRUWHVWHOOHQDDQZH]LJWH]LMQELMGH1DWLRQDOH'RGHQKHUGHQNLQJ,N UDDNLQYHUWZLMIHOLQJ±HHQWHNHQYDQRQYHUZHUNWHURXZ$OOHUOHLJHGDFKWHQVSHOHQGRRUPLMQKRRIG :HLJHUHQ 0RJHQZLMYHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQKHWQLHXZH'XLWVODQGZHLJHUHQPHHWHGRHQDDQRQ]HQDWLRQDOHKHUGHQNLQJHQ" 'LFWHHUWKHW9HUHQLJG(XURSDJHHQYHUJHYLQJVJH]LQGKHLGGLHGHYLMDQGYDQJLVWHUHQWUDQVIRUPHHUWLQGH ERQGJHQRRW GXVYULHQG YDQKHGHQ"/HHUWGH7RUDRQVQLHWµ.LQGHUHQ]XOOHQQLHWYDQZHJHKXQYDGHUVVWHUYHQ LHGHU]DORP]LMQHLJHQ]RQGHQEHUHFKWZRUGHQ"¶ 9LMIWLHQMDDUJHOHGHQYRQGELMQDSURFHQWYDQGH1HGHUODQGHUVGDW'XLWVHUVNRQGHQZRUGHQEHWURNNHQELMGH YLHULQJYDQGH%HYULMGLQJVGDJWHUZLMOSURFHQWYRQGGDWHUJHHQ'XLWVHUVDDQZH]LJPRJHQ]LMQRSGH 'RGHQKHUGHQNLQJRSPHL :DWYDOWHUHLJHQOLMNJH]DPHQOLMNWHJHGHQNHQHQWHYLHUHQRSHQPHL"'HJHYROJHQHQGHEHYULMGLQJYDQGH JUXZHOLMNHDQWLWHUUHXU:RUGWHUZHOHHQVDDQGHJHYRHOHQVYDQGHHHUVWHHQWZHHGHJHQHUDWLHVODFKWRIIHUV MRGHQ YHU]HWVVWULMGHUVHQDQGHUHJHZRQHEXUJHUV YDQGH'XLWVHWHUUHXUJHGDFKW"-DPDDUQRRLWYROGRHQGH 5RXZYHUZHUNLQJ 9DQGHGLVFXVVLHRYHUGH]HYUDDJDOOHHQDOZRUGLNQLHWJRHG+HUGHQNHQLVURXZYHUZHUNLQJHQYRRUYHOHQYDQRQV LVGDWKHODDVQRJVWHHGVHHQELMQDRQPRJHOLMNHRSJDYH,QGHMRRGVHZHWZRUGWKHWURXZHQLQGHVMLZZH URXZZHHN QDKHWRYHUOLMGHQ JHUHJHOG(pQYDQGHRSYDOOHQGHEHSDOLQJHQOXLGWGDWZDQQHHULHPDQGLQKHWKXLVYDQGH URXZEHGULMYHQGHQELQQHQNRPWGLHKHWURXZYHUZHUNHQVWRRUWGHURXZHQGHQKHWUHFKWKHEEHQKHPGHGHXUWH ZLM]HQKRHFUXGLWRRNNOLQNW 'HJHYRHOHQVYDQGHQDEHVWDDQGHQVWDDQFHQWUDDOHQMXLVWGLWUHVSHFWPLVLN]RQRGHLQGHGLVFXVVLHURQGGH WRHODWLQJYDQGHYRRUPDOLJHDJUHVVRUELMGH1DWLRQDOH0RQXPHQWHQ1DWXXUOLMNRQGHUVFKHLGLNJRHGHHQVOHFKWH PHQVHQRIGLWQX1HGHUODQGHUVRI'XLWVHUV]LMQ0DDUGDWEHVHILVQLHWHVVHQWLHHOYRRUGHYUDDJRIHUHHQRIILFLsOH 'XLWVHGHOHJDWLHPRHWZRUGHQXLWJHQRGLJG+LVWRULVFKHHPRWLRQHOHHQSV\FKRORJLVFKHIHLWHQSOHLWHQWHJHQ +HWIHLWGDWLQGH]HFRQWUHLHQSURFHQWYDQGH-RRGVHEHYRONLQJRSEHHVWDFKWLJHZLM]HYHUPRRUGLVLVGRRUHHQ JURRWGHHOYDQGHRYHUOHYHQGHQHQKXQNLQGHUHQQRJVWHHGVQLHWYHUZHUNW'DDUYRRU]LMQGHZRQGHQQRJWHUDXZ 0LQGHUKHGHQ 'HVROLGDULWHLWVJHGDFKWHHLVWGDWPHQUHNHQLQJKRXGWPHWPLQGHUKHGHQ:DQQHHULQHHQIDPLOLHppQGHUOHGHQHHQ WUDXPDWLVFKHHUYDULQJKHHIWJHKDGYRHOWLHGHUHHQLQVWLQFWLHIDDQGDWPHQ]LMQJHYRHOHQVPRHWVSDUHQLQKHWKXLV YDQGHJHKDQJHQHVSUHHNWPHQQLHWRYHUGHJDOJ:DQQHHUGH1HGHUODQGVHRYHUKHLG'XLWVHUVXLWQRGLJWZRUGWGH LQGUXNJHZHNWGDWKHWXLWHLQGHOLMNHLJHQOLMNµDOOHPDDOQLHW]RHUJZDV¶RIGDWKHWLQLHGHUJHYDOQXMDDUQDGLHQ QLHWµ]RHUJPHHULV¶ 3V\FKRORJLVFKNORSWKHWRRNQLHW'H'XLWVHUVKHEEHQHHQWRWDDODQGHURRUORJVYHUOHGHQWHYHUZHUNHQGDQGH +ROODQGHUV,NYUDDJPLMDIRIGDWLQppQSOHFKWLJKHLGWHFRPELQHUHQYDOW'HYHUVFKLOOHQGHJHYRHOHQVVOXLWHQQLHWRS HONDDUDDQ(HQNOHLQYRRUEHHOGNDQGLWYHUGXLGHOLMNHQ+HWLVEHNHQGGDWRRNGHNLQGHUHQYDQ16%¶HUVJURWH SUREOHPHQKHEEHQPHWKHWYHUZHUNHQYDQKHWYHUOHGHQYDQKXQRXGHUV7RFK]RXKHWQLHWJRHG]LMQGLWOHHGWH YHUJHOLMNHQHQRSppQOLMQWHVWHOOHQPHWKHWOHHGYDQGHWZHHGHJHQHUDWLHRRUORJVVODFKWRIIHUVXLWGH-RRGVHNULQJ ,QKRXG (QZDWPRHWGHLQKRXGYDQGHKHUGHQNLQJVVSHHFK]LMQELMHHQJH]DPHQOLMNHSOHFKWLJKHLG"'HVSUHNHU]DO]LFK PRHWHQLQKRXGHQRPGHJHYRHOHQVYDQRQ]H2RVWHUEXUHQWHVSDUHQ'XLWVODQGLVLPPHUVHHQEHYULHQGHQDWLH'H KHUGHQNLQJVVSHHFK]DOQLHWYHHOPHHUNXQQHQ]LMQGDQHHQRSURHSWRWYHU]RHQLQJLHWVZDDUYHOHQYDQRQVQRJQLHW DDQWRH]LMQ (QODWHQZLMRQVHHQVYHUSODDWVHQLQGHJHYRHOHQVYDQ]RHHQ'XLWVHGHOHJDWLH:DWNXQQHQ]LMPHHUGRHQGDQ]LFK µURWVFKDPHQ¶WHJHQRYHUGHDDQZH]LJHYRRUPDOLJHNDPSJHYDQJHQHQ"(QZDQQHHU]LMGDWJHYRHOQLHWNXQQHQ RSEUHQJHQLVJH]DPHQOLMNJHGHQNHQLHGHUHEHWHNHQLVRQWQRPHQ'DQGRRIWKHWOLFKW« 5DSKDHO(YHUVLVUDEELMQYDQKHW1HGHUODQGV,VUDsOLWLVFK.HUNJHQRRWVFKDSHQUHFWRUYDQKHW1HGHUODQGV ,VUDsOLHWLVFK6HPLQDULXP

ϭϯϭ


.QLSVHONUDQW %HYULMGLQJ$XVFKZLW]KHUGDFKW 8LWJHJHYHQMDQXDUL

/DDWVWJHZLM]LJGIHEUXDUL

26:,(&,0:(67(5%25.,QWHUQDWLRQDDOLVZRHQVGDJGHEHYULMGLQJYDQKHWQD]LYHUQLHWLJLQJVNDPS $XVFKZLW]%LUNHQDXMDDUJHOHGHQKHUGDFKW

 %HNLMNYLGHR 'H,VUDsOLVFKHSUHPLHU%HQMDPLQ1HWDQ\DKXULHSLQKHWYURHJHUH$XVFKZLW] KHWKXLGLJH2VZLHFLPLQ3ROHQ RSWRW ZDDN]DDPKHLGRPWHYRRUNRPHQGDWGH+RORFDXVW]LFKKHUKDDOW $XVFKZLW]VWDDWLQPLGGHOVV\PERROYRRUGH+RORFDXVWGHPDVVDPRRUGRS-RGHQHQDQGHUHPLQGHUKHGHQLQGH 7ZHHGH:HUHOGRRUORJ0LOLWDLUHQYDQKHW6RYMHWOHJHUEHYULMGGHQKHWNDPSLQEH]HW3ROHQRSMDQXDUL 

:HYHUJHWHQQLHWGDWZHDOWLMGPRHWHQEOLMYHQKHULQQHUHQHQGDWZHDOWLMGZDDN]DDPPRHWHQ]LMQ

]HL1HWDQ\DKXLQ ]LMQWRHVSUDDN 'HQD]L VYHUPRRUGGHQQDDUVFKDWWLQJPLOMRHQPHQVHQLQ$XVFKZLW]%LUNHQDXYDQZLHGHRYHUJURWHPHHUGHUKHLG -RRGVZDV2RNYHHO1HGHUODQGVH-RGHQNZDPHQGDDURPKHWOHYHQ 9RONHUHQPRRUG (HUGHUZRHQVGDJZDVLQ2VZLHFLPHHQFRQIHUHQWLHEHJRQQHQRYHUGHYRONHUHQPRRUGRSPLOMRHQHQ-RRGVH (XURSHDQHQLQGHMDUHQ 0LQLVWHUVYDQ2QGHUZLMVHQDQGHUHYHUWHJHQZRRUGLJHUVXLWODQGHQVSUDNHQRQGHUPHHURYHUKHWRQGHUULFKWRYHUGH JUXZHOHQQXHUYULMZHOJHHQRYHUOHYHQGHQPHHURYHU]LMQ 3DXV%HQHGLFWXV;9,QRHPGHLQ]LMQZHNHOLMNVHDXGLsQWLHGH-RGHQYHUYROJLQJ

RQYRRUVWHOEDDUZUHHG

'HSDXV YHUNODDUGHGLHSJHWURIIHQWH]LMQELMGHJHGDFKWHDDQGHGHSRUWDWLHJHYDQJHQVFKDSHQGRRGYDQGHWDOOR]H VODFKWRIIHUV 3HUHV 'H,VUDsOLVFKHSUHVLGHQW6KLPRQ3HUHVVSUDNKHW'XLWVHSDUOHPHQWWRH+LMULHSHUWRHRSGHQRJOHYHQGH YHUDQWZRRUGHOLMNHQWHEHUHFKWHQYRRUDORPGDWGHZHUHOGPRHWZHWHQZDWHULVJHEHXUG 3HUHVZDDUVFKXZGHLQ]LMQWRHVSUDDNYRRUGH,UDDQVHSUHVLGHQW0DKPRXG$KPDGLQHMDGGLHRQWNHQWGDWGH+RORFDXVW KHHIWSODDWVJHYRQGHQ %URQQXQO KWWSZZZQXQOEXLWHQODQGEHYULMGLQJDXVFKZLW]KHUGDFKWKWPO 

QXQO

ϭϯϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

檄席席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϯϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU 'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϯϱ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϯϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

ϭϯϳ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϭϯϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

檄席系


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϰϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

9HOXZHSRVW

ϭϰϭ


.QLSVHONUDQW

&ROXPQV

9HOXZHSRVW

ϭϰϮ

9HOXZHSRVW


HQPHL:DJHQLQJHQ

9HOXZHSRVW 9HOXZHSRVW

ϭϰϯ


.QLSVHONUDQW

9HOXZHSRVW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϰϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϭϰϱ


.QLSVHONUDQW

$LUERUQH $LUERUQH(GH

'H*HOGHUODQGHU

ϭϰϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϰϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϰϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϰϵ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϱϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϱϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϱϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϱϯ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

ϭϱϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϭϱϱ


.QLSVHONUDQW

$LUERUQH2RVWHUEHHN

µ$LUERUQHZDQGHOWRFKW¶

ϭϱϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

ϭϱϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

'H9HOXZHSRVW

ϭϱϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

ϭϱϵ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϭϲϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

$LUERUQH0XVHXP

'H*HOGHUODQGHU

ϭϲϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

+RRJHQ/DDJ

ϭϲϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϭϲϯ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

ϭϲϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

ϭϲϱ


.QLSVHONUDQW

0RQXPHQWHQ $GRSWLHV

'H*HOGHUODQGHU

ϭϲϲ

'H9HOXZHSRVW


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϭϲϳ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϭϲϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0RQXPHQWHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϲϵ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϯ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϱ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϭϳϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

,QPHPRULXP

'H*HOGHUODQGHU

'H9HOXZVHSRVW

ϭϳϳ


.QLSVHONUDQW

9HWHUDQHQ

&KHFNSRLQWMXOLDXJXVWXV

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϳϵ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϴϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

'H3HUV

ϭϴϭ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϭϴϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

ϭϴϯ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϴϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϴϱ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϭϴϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

3R3

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϴϳ


.QLSVHONUDQW

/DQGHOLMNHDUWLNHOHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ï­Ï´Ï´

'H*HOGHUODQGHU


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϴϵ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϭϵϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9RONVNUDQW

ϭϵϭ


.QLSVHONUDQW

PHLYULMHGDJ

9ULMKHLGZHUHOGZLMG WKHPDPHL YULMGDJIHEUXDUL_

7HNVWJURRWWH$067(5'$0 $13 +HWWKHPDYDQGHYLHULQJYDQHQPHLLVGLWMDDU YULMKHLGZHUHOGZLMG 'DWKHHIWKHW1DWLRQDDO &RPLWpHQPHLYULMGDJEHNHQGJHPDDNW 'HYLHULQJNULMJWHHQVSHFLDDONDUDNWHURPGDWKHWGLWMDDUSUHFLHVMDDUJHOHGHQLVGDWHHQHLQGHNZDPDDQGH7ZHHGH :HUHOGRRUORJ(pQYDQGHELM]RQGHUHSURMHFWHQLVGLWMDDUHHQVSHFLDOHYULMKHLGVWUHLQGLHYDQDIPDDUWWRWHQPHWPHLGRRUKHW ODQGJDDWULMGHQ,QGH]HWUHLQZRUGWLHGHUHHQXLWJHQRGLJGRPQDWHGHQNHQHQVWLOWHVWDDQELMKHWWKHPDYDQGHYLHULQJ 'HPHLYRRUGUDFKWWLMGHQVGH1DWLRQDOH'RGHQKHUGHQNLQJRSGH'DPZRUGWGLWMDDUJHKRXGHQGRRU.6FKLSSHUVZLQQDDUYDQGH 3&+RRIWSULMV2XGSUHPLHU:LP.RNVSUHHNWGHGDJGDDUQDLQ5RHUPRQGGHPHLOH]LQJXLW+HW/LPEXUJV6\PIRQLH2UNHVWYHU]RUJW GLWMDDULQ$PVWHUGDPKHWDIVOXLWHQGHPHLFRQFHUWRSGH$PVWHO

'HJHOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϭϵϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

%LQQHQODQGV%HVWXXU

ϭϵϯ


.QLSVHONUDQW

%LQQHQODQGVH%HVWXXU

'H7HOHJUDDI

ϭϵϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϭϵϱ


.QLSVHONUDQW

'H9RONVNUDQW

15&1H[W

ϭϵϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9ULM1HGHUODQG

ϭϵϳ


.QLSVHONUDQW

9ULM1HGHUODQG

ϭϵϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

3URJUDPPDRYHU]LFKW

'H6SLWV

檄系系


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϮϬϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϭ


.QLSVHONUDQW

9HOXZHSRVW

ϮϬϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϮϬϯ


.QLSVHONUDQW

2YHU]LFKW&:

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϱ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϳ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϬϵ


.QLSVHONUDQW

3UHVHQWDWLHSOHLQHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϭϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9HOXZHSRVW

Ϯϭϭ


.QLSVHONUDQW

PHL 'XLWVODQGQLHWELMKHUGHQNLQJPHL 8LWJHJHYHQ MDQXDUL /DDWVWJHZLM]LJGMDQXDUL

$067(5'$0'H'XLWVHDPEDVVDGHXU]DORSPHLQLHWRIILFLHHODDQZH]LJ]LMQELMGH1DWLRQDOH+HUGHQNLQJ RSGH'DPLQ$PVWHUGDP'DWKHEEHQGHDPEDVVDGHYDQ'XLWVODQGLQ'HQ+DDJHQKHW1DWLRQDDO&RPLWpHQ PHLGRQGHUGDJODWHQZHWHQLQHHQJH]DPHQOLMNHYHUNODULQJ

‹$13=HNRPHQPHWKHWEHULFKWQDGDWGH'XLWVHDPEDVVDGHXULQ1HGHUODQG7KRPDV/DIHUHHUGHULQKHWSURJUDPPD'H 2RUORJYDQGH136KDGJH]HJGGDWKLMKRRSWHGDW'XLWVHDPEDVVDGHXUVLQGHWRHNRPVWELMGHSOHFKWLJKHLGJDDQ ZRUGHQWRHJHODWHQ 'XLWVHDPEDVVDGHXUVPRJHQRSPHLQLHWRIILFLHHOQDDUGH'DPNRPHQRPGDWKHWQRJWHJHYRHOLJOLJW]HLKLMLQKHW SURJUDPPD 

QXQO

ϮϭϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

15&

Ϯϭϯ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϭϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϭϱ


.QLSVHONUDQW

15&

Ϯϭϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

15&

Ϯϭϳ


.QLSVHONUDQW

%HYULMGLQJVYXXUHVWDIHWWH

µ2PZHJ%RVFK¶

Ϯϭϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϭϵ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϮϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

*URHLHQGEHVW

ϮϮϭ


.QLSVHONUDQW

5LMQZRXGHNRHULHU

ϮϮϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

5LMQZRXGHNRHULHU

ϮϮϯ


.QLSVHONUDQW

*URRW9ODDUGLQJHQ

ϮϮϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

1LHXZDDO

µ)RWR¶VEHYULMGLQJVYXXUHVWDIHWWH¶ 

ϮϮϱ


.QLSVHONUDQW

µ)RWR¶VEHYULMGLQJVYXXUHVWDIHWWH¶ 

ϮϮϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

µ)RWR¶VEHYULMGLQJVYXXUHVWDIHWWH¶ 

ϮϮϳ


.QLSVHONUDQW

µ1LHXZDDOKDDOWEHYULMGLQJVYXXURSLQ:DJHQLQJHQ¶

ϮϮϴ


HQPHL:DJHQLQJHQϮϮϵ


.QLSVHONUDQW

µ1LHXZDDO-DFRE(NHOPDQV¶ 

ϮϯϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

µ1LHXZDDO-DFRE(NHOPDQV¶ 

Ϯϯϭ


.QLSVHONUDQW

%RPPHOHUZDDUG

ϮϯϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

袭席席


.QLSVHONUDQW

%HYULMGLQJVNUDQWHQ 'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϯϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϯϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϯϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϯϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϯϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

袭席系


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϮϰϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϰϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϮϰϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϰϯ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϰϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϰϱ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϰϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϰϳ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϰϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϰϵ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϱϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱϭ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

ϮϱϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱϯ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱϱ


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

Ϯϱϳ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

'H9HOXZHSRVW

Ϯϱϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

Ϯϱϵ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

ϮϲϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

Ϯϲϭ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

ϮϲϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

Ϯϲϯ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

Ϯϲϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

9HOXZHSRVW

Ϯϲϱ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

0HWUR

Ϯϲϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϲϳ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

Ϯϲϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϲϵ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

ϮϳϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϳϭ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

ϮϳϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

Ϯϳϯ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

Ϯϳϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϳϱ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

Ϯϳϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϳϳ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

Ϯϳϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϳϵ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

ϮϴϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϴϭ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

ϮϴϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϴϯ


.QLSVHONUDQW

0HWUR

Ϯϴϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

0HWUR

Ϯϴϱ


.QLSVHONUDQW

%HYULMGLQJVIHVWLYDO $PEDVVDGHXUV

%RULVHQ*XXV0HHXZLVPHLDPEDVVDGHXUV YULMGDJMDQXDUL__/DDWVWELMJHZHUNWRSYULMGDJMDQXDUL_

7HNVWJURRWWH

=DQJHU*XXV0HHXZLV$13 :$*(1,1*(1*XXV0HHXZLV%RULVHQ7KH:LFNHG-D]]6RXQGV%DQGHQ-XQNLH;/]LMQGRRUKHW1DWLRQDDO&RPLWpHQ PHLXLWJHURHSHQWRW$PEDVVDGHXUVYDQGH9ULMKHLG'H]HDUWLHVWHQJDDQRSPHLSHUKHOLNRSWHUYHUVFKLOOHQGH %HYULMGLQJVIHVWLYDOVODQJV 9RRUGHWZLQWLJVWHNHHUURHSHQGHDPEDVVDGHXUVRQGHUKHWPRWWR 9ULMKHLGPDDNMHPHWHONDDU GHIHVWLYDOEH]RHNHUVRS]LFKLQWH ]HWWHQYRRUGHYULMKHLG+HW*HOGHUVH%HYULMGLQJVIHVWLYDOLQ:DJHQLQJHQNULMJWEH]RHNYDQ%RULV*XXV0HHXZLVLVDDQZH]LJELMGH VWDUWYDQGHQDWLRQDOHYLHULQJYDQGHEHYULMGLQJLQ5RHUPRQG

*HOGHUODQGHU

Ϯϴϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ$FW'UHQWVEHYULMGLQJVIHVWLYDOQDDU*URQLQJHQ ]DWHUGDJDSULO_

7HNVWJURRWWH

=DQJHU%RULV$13 *521,1*(1 $13 +HWEHYULMGLQJVIHVWLYDO*URQLQJHQQHHPWGHKRRIGDFW%RULVHQ7KH:LFNHG-D]]([SHULHQFHYDQKHW EHYULMGLQJVIHVWLYDOLQ$VVHQRYHU'DWPHOGGHGHRUJDQLVDWLHYDQKHW*URQLQJVHIHVWLYDO]DWHUGDJ %RULVHQ7KH:LFNHG-D]]([SHULHQFH]RXGHQRS%HYULMGLQJVGDJDOV$PEDVVDGHXUYDQGH9ULMKHLGSHUKHOLNRSWHU$VVHQDDQGRHQHQ DOVKRRIGDFWRSWUHGHQ'LWLVJHVFKUDSWZHJHQVJHOGJHEUHN(LQGIHEUXDULNZDPDDQKHWOLFKWGDWGHSHQQLQJPHHVWHUYDQGH6WLFKWLQJ 'UHQWVH0HL9LHULQJHHQJURRWEHGUDJKDGYHUGXLVWHUG 'RRUKHWRYHUQHPHQYDQGHKRRIGDFWYDQKHW'UHQWVHIHVWLYDOWUHGHQHUGLWMDDUWZHH$PEDVVDGHXUVYDQGH9ULMKHLGRSRSKHW *URQLQJHUEHYULMGLQJVIHVWLYDO*XXV0HHXZLVZHUGHHUGHUDODDQJHNRQGLJGDOVDPEDVVDGHXU

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϴϳ


.QLSVHONUDQW

 *XXV0HHXZLVYUDDJWRPVWLOWH 8LWJHJHYHQ

DSULO

/DDWVWJHZLM]LJGDSULO

$067(5'$0=DQJHU*XXV0HHXZLVQLHXZVOH]HU-HURHQ2YHUEHHNHQSUHVHQWDWULFH/LVD:DGHKHEEHQDOOH GULHHHQWYVSRWJHPDDNWZDDULQ]LM1HGHUODQGRSURHSHQRPRSPHLRPDFKWXXU VDYRQGVWZHHPLQXWHQVWLO WH]LMQ

‹18QO6DQGUD6QRHNV'DWKHHIWKHW1DWLRQDDO&RPLWpHQPHLPDDQGDJJHPHOG 'HVSRWVZRUGHQLQGHGDJHQYRRUPHLYHHOYXOGLJXLWJH]RQGHQRSGH]HQGHUVYDQGH3XEOLHNH2PURHS2RN]LMQ]H WHGRZQORDGHQRSGHZHEVLWHYDQKHWFRPLWp  (HUGHUPDDNWHQYRHWEDOOHUV.ODDV-DQ+XQWHODDU5DIDsOYDQGHU9DDUWHQ*LRYDQQLYDQ%URQFNKRUVWDOHHQ VRRUWJHOLMNHVSRWYRRUGHPHLKHUGHQNLQJYDQGLWMDDU 'HVWLOWHVSRWVPHW%HNHQGH1HGHUODQGHUVZRUGHQDOHHQDDQWDOMDDUJHPDDNWHQXLWJH]RQGHQ ‹$13

1XQO

Ϯϴϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

/LVDVOXLWEHYULMGLQJVIHVWLYDOLQ:DJHQLQJHQDI GLQVGDJIHEUXDUL__/DDWVWELMJHZHUNWRSZRHQVGDJIHEUXDUL_

7HNVWJURRWWH/LVDRSKHWSRGLXPYDQGH5LMQZHHNIRWR+HUPDQ6W|YHU:$*(1,1*(1/LVD/RLVQHHPWGLWMDDUGHDIVOXLWLQJYDQKHW*HOGHUV%HYULMGLQJVIHVWLYDOYRRUKDDUUHNHQLQJ2RN%RULV'L 5HFWYDQ5RHOYDQ9HO]HQNRPHQRSPHLQDDU:DJHQLQJHQ9RRU/LVDZRUGWGLWHHQWKXLVZHGVWULMG]LMLVDINRPVWLJXLW :DJHQLQJHQ%RULVHQ7KH:LFNHG-D]]6RXQGV%DQGJDDQRSPHLDOVDPEDVVDGHXUVYDQGHYULMKHLGYHUVFKLOOHQGH IHVWLYDOVDIRQGHUGHQDDP7KH%RULV :LFNHG-D]]([SHULHQFH +LHUPHHRSHQWKHWIHVWLYDOLQ:DJHQLQJHQRPHHQXXUPX]LNDDO'L5HFWWUHHGWGLUHFWQDDIORRSYDQKHWGHILOpRPYLMIXXUDDQRSGH 0DUNW5RHOYDQ9HO]HQVSHHOWYRRUDIJDDQGDDQKHWRSWUHGHQYDQ/LVD+HWYROOHGLJHSURJUDPPDYRRUKHWKRRIGSRGLXPRSGH0DUNW LVQRJQLHWURQG'HILQDQFLHULQJYDQIHVWLYDOHQGHILOpHYHQPLQ2SGHEHJURWLQJYDQKHW&RPLWpHQ0HL:DJHQLQJHQHQ1&+& 1DWLRQDDO&RPLWp+HUGHQNLQJ&DSLWXODWLHV SULMNWQRJHHQJDWYDQWXVVHQGHHQHXUR'HRUJDQLVDWLHKRRSWGLW GHHOVWHRQGHUYDQJHQPHWGHLQYRHULQJYDQHHQIHVWLYDOPXQWZDDUPHHRSPHLEHWDDOGPRHWZRUGHQLQ:DJHQLQJHQ'HKRUHFD NDQ]LFKKLHUPHHYHUHQLJHQ ¶

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϴϵ


.QLSVHONUDQW

ϮϵϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

&DQDGH]HQ

1RYDWYQO

'H*HOGHUODQGHU

Ϯϵϭ


.QLSVHONUDQW

'XL]HQGHQ&DQDGH]HQRSPHL GLQVGDJMDQXDUL__/DDWVWELMJHZHUNWRSGLQVGDJMDQXDUL_

7HNVWJURRWWH

&DQDGHVHYHWHUDQHQDUFKLHIIRWR9LQFHQW-DQQLQN :$*(1,1*(1:DJHQLQJHQEHOHHIWRSPHLHHQNOHLQH&DQDGHVHLQYDVLH/LHIVWDFKWGXL]HQG&DQDGH]HQNRPHQRP %HYULMGLQJVGDJPHHWHYLHUHQ&LUFDYDQKHQ]LMQYHWHUDQHQGLHLQGHMDUHQPHHYRFKWHQELMGHEHYULMGLQJ YDQ1HGHUODQG 'HJURHSWHOWRRNYLHUGXL]HQGMRQJHUHQ=LMSUREHUHQGHYHUKDOHQRSWHWHNHQHQYDQJHVQHXYHOGHODQGJHQRWHQ=LMYROJHQGHZHJYDQ GH]HVROGDWHQWRWDDQKXQJUDIWRH2RNZRUGHQ]RYHHOPRJHOLMNGHYHUKDOHQYDQGHYHWHUDQHQJHQRWHHUGHQPRJHOLMNJHILOPG'H RYHULJH&DQDGH]HQ]LMQEHJHOHLGHUV(HQGHHOYDQGH&DQDGHVHYHWHUDQHQORRSWPHHLQKHWWUDGLWLRQHOHGHILOp'HUHVWEHNLMNWKHW GHILOpYDQDIGHWULEXQHV +HWJH]HOVFKDSYHUEOLMIWYDQDSULOWRWPHLLQ1HGHUODQGHQRYHUQDFKW]RYHHOPRJHOLMNLQGHEXXUWYDQ:DJHQLQJHQ2SPHL DUULYHUHQ]H VRFKWHQGVPHWWZHHKRQGHUGEXVVHQRS'H'UHLMHQ=HZRUGHQRSJHYDQJHQLQWHQWHQ 'LWMDDULVKHWMDDUJHOHGHQGDWGHFDSLWXODWLHLQ:DJHQLQJHQZHUGJHWHNHQG+HWLVZDDUVFKLMQOLMNGHODDWVWHNHHUGDW]RYHHO YHWHUDQHQQDDU1HGHUODQGNRPHQ 

'H*HOGHUODQGHU%DONHQHQGHEHJURHW&DQDGHVHMRQJHUHQ ZRHQVGDJIHEUXDUL__/DDWVWELMJHZHUNWRSGRQGHUGDJIHEUXDUL_ 7HNVWJURRWWH 0LQLVWHUSUHVLGHQW%DONHQHQGHRQWPRHW&DQDGHVHMRQJHUHQGLHLQPHLQDDU1HGHUODQGNRPHQ)RWR$13 *52(6%((.3UHPLHU%DONHQHQGHPDDNW]DWHUGDJLQKHW&DQDGHVH9DQFRXYHUNHQQLVPHWVWXGHQWHQGLHGLWYRRUMDDULQ *URHVEHHNMDDUEHYULMGLQJKHUGHQNHQ

'HJHOGHUODQGHU

ϮϵϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

袭系席


.QLSVHONUDQW

7KH7RURQWR6XQ

Ϯϵϰ


12"

&RPSDQ\ 6DLG

,1-85('"

$OIUHG 0 .ZLQWHU &HUWLILHG 6SHFLDOLVW XS

IRUP RI YLROHQFH

RI 'XWFK VFKRRO FKLOGUHQ :H PXVW QRW DOORZ WKH ZKR VDQJ VRQJV UHDG SRHPV DQG JHQWO\ ODLG IORZHUV DW WKH SHDFH LQ RXU FRXQWU\ WR UHWLUH JUDYHV RI IDOOHQ &DQDGLDQ VRO EXW SHDFH GRHV QRW VWD\ RQ LWV RZQ KH VDLG <RX PLJKW GHUV DW DQ DQQXDO 5HPHP EDQFH 'D\ FHUHPRQ\ DW WKLQN ZH KDYH SHDFH ZK\ +ROWHQ &DQDGLDQ :DU &HPH VKRXOG ZH HYHU ORVH LW" 7KDW LV QRW WKH FDVH

WHU\ 7XHVGD\ 6RPH RI WKHP DUH VWLOO WRR &DQDGLDQ 9HWHUDQV $IIDLUV \RXQJ WR VSHDN (QJOLVK ZHOO 0LQLVWHU -HDQ3LHUUH %ODFN \HW WKH\ XQGHUVWDQG WKH UROH EXUQ SDLG WULEXWH WR ERWK WKH 'XWFK DQG &DQDGLDQ FLWL]HQV RI &DQDGLDQ VROGLHUV ZKR IRXJKW IRU WKHLU IUHHGRP ORQJ ZKR ERUH WKH EUXQWRIVDFUL ILFH DQG SUDLVHG WKH FKLOGUHQ EHIRUH WKH\ RU WKHLU SDUHQWV ZHUH ERUQ IRU OHDUQLQJ DERXW WKHLU KLV <RX FDPH WR KHOS XV VDLG WRU\ OO\HDUROG /LVD 5HQVHQ ZKR 7KLVMV KRZ ZH HQVXUH UHDG ,Q )ODQGHUV )LHOGV LQ WKDW WKH SDVW LV QRW IRUJRWWHQ 'XWFK 7KLV LV KRZ ZH HQVXUH WKDW ZH 'HIHQFH 'HSDUWPHQW 5HY GR QRW WDNH IXUIUHHGRP IRU *HHUW +RHV VDLG FKLOGUHQ DUH JUDQWHG KH VDLG WKH NH\ WR ZRUOG SHDFH ZDUQ 7KH SDVW LV D JUHDW WHDFKHU EXW LW LV WKRVH ZKR ZLOO FRPH LQJ WKH \RXQJ VWXGHQWV WKDW RI DJH

ZDU LV WKH ZRUVW SRVVLEOH 6HFRQG :RUOG :DU YHWHUDQ %LOO7LQGDOO RI0LVVLVVDXJD VDLG KH VSHDNV ZLWK VFKRRO NLGV EDFN KRPH EXW WKH\ GRQ W KDYa WKH VDPH NHHQ LQWHUHVW DV WKH 'XWFK :H UH OLYLQJ ERRNV :KHQ ZH UH JRQH WKH\ UH JRLQJ WR JHW LW DOO RXW RI WKH ERRN DQG LW V QRW WKH VDPH KH VDLG :H GRQ W ZDQW SHRSOH WR IRUJHW :DUV DUH GLDEROLFDO DQG KHUH ZH KDG D ZKROH JHQHUDWLRQ RI NLGV ZKR QHYHU JRW WR JURZ

+DV <RXU ,QVXUDQFH

+2/7(1 WKH 1HWKHUODQGV 7KH WRZQV DQG KDPOHWV RI WKH 1HWKHUODQGV LV DZDVK LQ UHG DQG ZKLWH DV WKH JUDWHIXO FRXQWU\ VDOXWHV &DQDGD V UR-H LQ LWV OLEHUDWLRQ \HDUV DJR 6WUHHWV DUH GHFRUDWHG 0DSOH /HDI IODJV DUH IOXWWHULQJ DQG FLWL]HQV \RXQJ DQG ROG DUH ZHDULQJ &DQDGLDQ ODSHO SLQV WR KRQRXU WKH KHURHV ZKR FDPH IURP DIDU WR IUHH WKHLU QDWLRQ IURP 1D]L RFFXSDWLRQ :H UHPHPEHU DOO WKH SHR SOH ZKR GLHG IRU XV VDLG \HDUROG &KDUORWWD +RII FOXWFKLQJ D SDSHU &DQDGLDQ IODJ LQ KHU VPDOO KDQG 7KH\ IRXJKW IRU XV IRU RXU IUHH GRP

+RII ZDV DPRQJ KXQGUHGV

.$7+/((1 +$55,6 3DUOLDPHQWDU\ %XUHDX &KLHI

'XWFK VWXGHQWV VRPH KROGLQJ VPDOO &DQDGLDQ IODJV VWDQG YLJLO DW JUDYHV RI &DQDGLDQ VROGLHUV GXULQJ D FHUHPRQ\ \HVWHUGD\ LQ +ROWHQ WKH 1HWKHUODQGV

0DSOH /HDI IOLHV DV &DQDGLDQ OLEHUDWRUV KRQRXUHaDW DQQXDO FHUHPRQ\

HQPHL:DJHQLQJHQ

7KH7RURQWR6XQ

Ϯϵϱ


.QLSVHONUDQW

7KH7RURQWR6XQ

Ϯϵϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7KH7RURQWR6XQ

Ϯϵϳ


.QLSVHONUDQW

7KH7RURQWR6XQ

Ϯϵϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7KH7RURQWR6XQ

袭系系


.QLSVHONUDQW

7KH7RURQWR6XQ

ϯϬϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7KH7RURQWR6XQ

ϯϬϭ


.QLSVHONUDQW

7KH7RURQWR6XQ

ϯϬϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7KH7RURQWR6XQ

席犀席


.QLSVHONUDQW

7KH7RURQWR6XQ

ϯϬϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7KH7RURQWR6XQ

ϯϬϱ


.QLSVHONUDQW

'H'UHLMHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϬϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϬϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϬϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席犀系


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϯϭϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϯϭϭ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϯϭϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H驴Op

7HOHJUDDI

'H*HOGHUODQGHU

席檄席


.QLSVHONUDQW

'HHOQHPHUV

'H*HOGHUODQGHU

'H7HOHJUDDI

ϯϭϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9RONVNUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϭϱ


.QLSVHONUDQW

'HIHQVLH

'H9HOXZVHSRVW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϭϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϭϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϭϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9RONVNUDQW

席檄系


.QLSVHONUDQW

HQPHLZDJHQLQJHQQO

%UDEDQWV'DJEODG

ϯϮϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H7HOHJUDDI

GHIHQVLHQO

ϯϮϭ


.QLSVHONUDQW

+HWQHWQO

ϯϮϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

3OHLQQO

5HIRUPDWRULVFK'DJEODG

席袭席


.QLSVHONUDQW

=LEEQO

ϯϮϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H7HOHJUDDI

ϯϮϱ


.QLSVHONUDQW

QLHXZVQO

7URXZ

ϯϮϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϮϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

+RRJHQ/DDJ

ϯϮϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

5HIRUPDWRULVFK'DJEODG

ϯϮϵ


.QLSVHONUDQW

ELQQHQODQGVEHVWXXUQO

席席犀


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H3HUV

席席檄


.QLSVHONUDQW

'H6WDG:DJHQLQJHQ

席席袭


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

+RRJHQ/DDJ

席席席


.QLSVHONUDQW

6WRSSHQ'H驴Op

'H9HOXZVHSRVW

席席习


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZVHSRVW

席席媳


.QLSVHONUDQW

2PURHS*HOGHUODQG

席席喜


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席席铣


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

7HOHJUDDI

席席洗


HQPHL:DJHQLQJHQ

3RGLD

'H9HOXZHSRVW

席席系


.QLSVHONUDQW

+RRJ /DDJ

6WDG:DJHQLQJHQ

ϯϰϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

7KHPDDFWLYLWHLWHQ

'H9HOXZHSRVW

ϯϰϭ


.QLSVHONUDQW %HZXVWYDQYULMKHLG RPGRRU0DUORHV+DPHOLQN

 2RLWHHQVHHQWUHLQLQJHVWDSWRS]RHNQDDUYULMKHLG"2IMHRSHHQ%HYULMGLQJVGDJDIJHYUDDJGZDWYULMKHLGYRRUMRX EHWHNHQW"'HVWDJHYDQ&09VWXGHQW$GULHQQH9HUVWHHJHQVWDDWLQKHWWHNHQYDQYULMKHLG$IJHORSHQ]DWHUGDJUHHG ]HPHWGHYULMKHLGVWUHLQYDQ1LMPHJHQQDDU:DJHQLQJHQHQRSPHLLV]HYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUppQYDQGHSOHLQHQ RSKHW%HYULMGLQJVIHVWLYDOLQ:DJHQLQJHQµ,NZLOPHQVHQHUYDQEHZXVWPDNHQZDWYULMKHLGLV¶LVKDDUEHODQJULMNVWH PRWLHI +HWWKHPDYDQKHW1DWLRQDDO&RPLWpHQPHLLVGLWMDDU³9ULMKHLG:HUHOGZLMG´,QGHYULMKHLGVWUHLQZHUGGLWWKHPD LQJHNOHHGGRRUVSUHNHUVXLWYHUVFKLOOHQGHZHUHOGGHOHQµ9RRUYHUVFKLOOHQGHPHQVHQLQYHUVFKLOOHQGHUHJLR¶VEHWHNHQW KHWZDWDQGHUV¶JHHIWVFKULMIVWHU$OHMDQGUD6OXWVN\DDQ=LMYLQGWKHWEHODQJULMNRPWHNLMNHQQDDUGHYHUVFKLOOHQGH YLVLHVHQHUQLHWYDQXLWWHJDDQGDWKHWLGHHRYHUYULMKHLGKLHURYHUDOYDQWRHSDVVLQJ]LMQ µ+HWOHXNHDDQGHYULMKHLGVWUHLQLVGDWKHWKHHOWRHJDQNHOLMNLV0HQVHQGLHQLHWSHUVHQDGHQNHQRYHUKHWWKHPD NXQQHQJHZRRQLQGHWUHLQVWDSSHQ¶YLQGW$GULHQQH+HWSXEOLHNLQGHWUHLQZDVGDQRRNHUJGLYHUV6WXGHQWHQ PHQVHQGLHYLD6WLFKWLQJ9OXFKWHOLQJZDUHQLQJHOLFKWHQRRNGHMRQJHIDQVYDQGHEDQG0DNH%HOLHYHGLHRSKHW VWDWLRQLQ1LMPHJHQRSWUDGEHKRRUGHQWRWGHYULMKHLGVSDVVDJLHUV µ+HWPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJYDQGH]HVWDJHVSUHHNWPHDDQ¶]HJW$GULHQQHµ:LMSUREHUHQGLVFXVVLHRSWHURHSHQ +HWLVJRHGGDWPHQVHQQDGHQNHQRYHUYULMKHLG¶,QGHWUHLQZHUGHQKHHOZDWJHGDFKWHQXLWJHZLVVHOGµ7HYHHONHX]HV PDDNWKHWODVWLJNLH]HQ¶QRHPGHppQYDQGHVWXGHQWSDVVDJLHUVDOVQDGHHOYDQGH1HGHUODQGVHYULMKHLGµ'DWYLQGLN HHQLQWHUHVVDQWHYLVLH¶]HJW$GULHQQHµ+HWZDVJRHGGDWLHGHUHHQWLMGHQVGHULWPHHNRQSUDWHQHQRRNRYHU]LFK]HOI ZDWZLOGH]HJJHQ¶

VQVUQO

ϯϰϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

'H*HOGHUODQGHU

席习席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϰϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6WDG:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϯϰϱ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϯϰϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

+RRJHQODDJ

ϯϰϳ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϯϰϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

席习系


.QLSVHONUDQW

2YHULJ

'H*HOGHUODQGHU

'H*HOGHUODQGHU

ϯϱϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϱϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϱϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席媳席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϱϰ

'H*HOGHUODQGHU


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϯϱϱ


.QLSVHONUDQW

'H9HOXZHSRVW

+RRJHQ/DDJ

ϯϱϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6SLWV

ϯϱϳ


.QLSVHONUDQW

9HOXZHSRVW

6SLWV

ϯϱϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

席媳系


.QLSVHONUDQW

$FKWHUDI

$'

ϯϲϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϭ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

席喜席


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϱ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϳ


.QLSVHONUDQW

'H*HOGHUODQGHU

ϯϲϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H6SLWV

席喜系


.QLSVHONUDQW

'H6SLWV

ϯϳϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

'H9HOXZHSRVW

ϯϳϭ


.QLSVHONUDQW

+RRJHQ/DDJ

ϯϳϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

+RRJHQ/DDJ

席铣席


.QLSVHONUDQW

15&

ϯϳϰ


HQPHL:DJHQLQJHQ

15&

ϯϳϱ


.QLSVHONUDQW

15&

ϯϳϲ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6SLWV

ϯϳϳ


.QLSVHONUDQW

6WDG:DJHQLQJHQ

ϯϳϴ


HQPHL:DJHQLQJHQ

6WDG:DJHQLQJHQ

席铣系


.QLSVHONUDQW

9HOXZHSRVW

ϯϴϬ


HQPHL:DJHQLQJHQ

ϯϴϭ


.QLSVHONUDQW

ϯϴϮ


HQPHL:DJHQLQJHQ

席洗席

Knipselkrant 2010  
Knipselkrant 2010  
Advertisement