Page 1


СПІЛКА'ОРЕНДАРІВ'І'ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ

“ЯКЩО'ЖИТИ'-' ТО'ДЛЯ ЛЮДЕЙ”

КОЛОНКА''РЕДАКТОРА

Європейсь,і#мотиви#прое,т+# Тр+довоDо#,оде,с+...............................10 Дитячі#долі#на#+збіччі...........................13 За,он#У,раїни#"Про#орDанізації роботодавців"......................................14# За,он#У,раїни#"Про#заDальнообов'яз,ове#державне##соціальне# страх+вання#на#випадо,#безробіття"... 19 СОТ#та#проблеми#зайнятості................26 Про#пор+шення#Конвенції МОП#№#87............................................28 СинерDія#роботодавців.........................32

Ж?рнал'"РоботодавецЬ"' №'1,'Pр?день'2003'р. ЗасновниX:' СпілXа'орендарів'і'підприємців УXраїни Шеф'-'редаXтор:'ХмільовсьXий'В.'М. Передплатний'індеXс:'09707 НаXлад'2,5'тис.'прим. Ціна'доPовірна. Адреса'редаXції:'в?л.'ГриPорія СXовороди,'5-А,'Київ,'04070 Свідоцтво'про'державн?'реєстрацію' e-meil:robotodatel@sopu.org тел/fax:'416-21-'49 КВ'№'8171,'видане'01.12.2003'р. Видавець:'ТОВ'"УКЦІМ"

Р?Xописи'не'реценз?ються' і'не'повертаються ТочXа'зор?'редаXції'не'завжди'збіPається'з точXою'зор?'авторів'матеріалів,'що п?бліX?ються

А # Б У Т И

Перспе,тиви#тр+довоDо за,онодавства......................................8

Ц І К А В О ,

СамоорDанізація#я,#противаDа#,ор+пції........6

Б У Д Е

Не#ш+,айте#лідерів!..............................4

Н А М И

Констит+ція#У,раїни###(ВитяD)...............3

З

Конвенції#МОП#№#87,#98#(#ВитяD).........2

З # Н А М И # - П Р Е С Т И Ж Н О !

ЗМІСТ:

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ! Ви# тримаєте# в# р+,ах# перший# номер ж+рнал+# "Роботодавець".# Сподіваємось, наш# часопис# сприятиме# форм+ванню новоDо# бачення# ролі# й# місця# роботодавця (себто# підприємця)# в# системі# соціальнотр+дових# та# соціально-е,ономічних відносин#+#с+часній#У,раїні. Ми# праDнемо# довести# # до# широ,оDо заDал+# новий# образ# підприємця,# розповісти#про#с+спільні#ф+н,ції#середньоDо#,лас+ в#+мовах#соціально#-#орієнтованої#рин,ової е,ономі,и,# базованої# на# засадах постінд+стріальноDо# с+спільства,# інтеDрації У,раїни# до# світовоDо# співтовариства.# На шпальтах# ж+рнал+# # обDоворюватим+ться визначальні#аспе,ти#реD+ляторної#полі-ти,и, реалізації# потенціал+# +,раїнсь,оDо# бізнес+, йоDо# самоорDанізації# та# посилення# ролі# в с+спільстві. Адже# саме# роботодавці# створюють робочі# місця,# витрим+ють# на# своїх# плечах всі# ,лопоти# по# орDанізації# виробництва товарів# та# посл+D,# а# та,ож# пов'язані# з# цим ризи,и.# І# вже# цим# опі,+ються# е,ономічною незалежністю# держави,# ,+півельною спроможністю# найманих# працівни,ів# та соціальними#Dарантіями#населення.# Сподіваємось,# що# наш# ж+рнал зробить# свій# внесо,# +# налаDодження цивілізованоDо# соціальноDо# діалоD+# та репрезентативності# +# ньом+# +сіх# с+б'є,тів сторони#роботодавців.# Відч+ваючи# свою# відповідальність# за майб+тнє# +,раїнсь,оDо# бізнес+,# Спіл,а орендарів# і# підприємців# У,раїни# -# найстаріша# Dромадсь,а# орDанізація# підприємців# на вітчизняних# теренах# -# засн+вала# ж+рнал "Роботодавець",# ,отрий,# сподіваємось,# надовDо стане##вірним#с+п+тни,ом#Ваших#справ.# Тож#лишайтеся#з#нами!##

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний


КОНВЕНЦІЯ'87

Конвенція'про'свобод?'асоціації'і'захист'права'на орPанізації*' (витя/)% Розділ'І.''Свобода'асоціації' Стаття%1 Кожний# член# Міжнародної# орDанізації# праці,# для# я,оDо# ця# Конвенція# наб+ла# чинності, зобов'яз+ється#втілити#в#життя#нижченаведені#постанови. Стаття%2 Тр+дящі#та#роботодавці,#без#я,ої#б#то#не#б+ло#різниці,#мають#право#створювати#на#свій#вибір орDанізації#без#попередньоDо#на#те#дозвол+,#а#та,ож#право#вст+пати#в#та,і#орDанізації#з#єдиною +мовою#підлеDлості#стат+там#цих#останніх. Стаття%З 1.#ОрDанізації#тр+дящих#і#роботодавців#мають#право##виробляти#свої#стат+ти#й#адміністративні реDламенти,##вільно#обирати#своїх#представни,ів,#орDанізов+вати#свій#апарат#і#свою#діяльність#і форм+лювати#проDрам+#дій. 2.# Державна# влада# +трим+ється# від# б+дь-я,оDо# втр+чання,# здатноDо# обмежити# це# право# або переш,одити#йоDо#за,онном+#здійсненню. Стаття%8 1.#Здійснюючи#права,#визнані#за#ними#цією#Конвенцією,#тр+дящі,#роботодавці#та#відповідні#їхні орDанізації,#та,#само#я,#і#інші#особи#або#орDанізовані#,оле,тиви,#дотрим+ються#за,онності. 2.# Національне# за,онодавство# не# зачіпає# Dарантій,# передбачених# цією# Конвенцією,# і застосов+ється#та,им#чином,#щоб#не#пор+ш+вати#їх. Стаття%9 1.# Національне# за,онодавство# визначає,# я,ою# мірою# Dарантії,# передбачені# цією# Конвенцією, застосов+ватим+ться#до#збройних#сил#та#поліції. 2.# Відповідно# до# засад,# ви,ладених# +# параDрафі# 8# статті# 19# Стат+т+# Міжнародної# орDанізації праці,#ратифі,ація#цієї#Конвенції#б+дь-я,им#членом#ОрDанізації#не#може#розDлядатися#я,#та,а,#що зачіпає#за,они,#рішення#с+дових#орDанів,#звичаї#або#+Dоди,#я,і#надають#членам#збройних#сил#та поліції#Dарантії,#передбачені#цією#Конвенцією. Стаття%10 У#цій#Конвенції#термін#"орDанізація"#означає#б+дь-я,+#орDанізацію#тр+дящих#чи#роботодавців, ,отра#має#за#мет+#забезпечення#та#захист#інтересів#тр+дящих#або#роботодавців. Розділ'II.'Захист'права'на'орPанізацію Стаття%11 Кожний# член# Міжнародної# орDанізації# праці,# для# я,оDо# ця# Конвенція# наб+ла# чинності, зобов'яз+ється# вжити# всіх# потрібних# і# відповідних# заходів,# щоб# Dарант+вати# тр+дящим# і роботодавцям#вільне здійснення#права#на#орDанізацію.

КОНВЕНЦІЯ'98

Конвенція'про'застос?вання'принципів'права' на'орPанізацію'і'ведення'XолеXтивних'переPоворів (витя/) Стаття%1 1.# Тр+дящі# мають# належний# захист# проти# б+дь-я,их# дис,римінаційних# дій,# спрямованих# на обмеження#свободи#об'єднання#в#Dал+зі#праці. 2.#Та,ий#захист#застосов+ється#особливо#щодо#дій,#метою#я,их#є: а)#підпоряд,+вати#прийом#тр+дящоDо#на#робот+#чи#збереження#за#ним#роботи#за#+мови,#щоб він#не#вст+пав#до#профспіл,и#або#вийшов#з#профспіл,и; б)#звільняти##чи#в#б+дь-я,ий#інший#спосіб#завдавати#ш,оди#тр+дящом+#на#тій#підставі,#що#він є#членом#профспіл,и#чи#бере#+часть#+#профспіл,овій#діяльності#в#неробочий#час#або,#за#зDодою роботодавця,#+#робочий#час. Стаття%2 1.# ОрDанізації# тр+дящих# і# роботодавців# мають# належний# захист# проти# б+дь-я,их# а,тів втр+чання# з# бо,+# один# одноDо# чи# з# бо,+# їхніх# аDентів# або# членів# +# створення# й# діяльність орDанізацій#та#,ер+вання#ними. 2.# Зо,рема,# дії,# що# мають# за# мет+# сприяти# засн+ванню# орDанізацій# тр+дящих# під# владою роботодавців# чи# орDанізацій# роботодавців# або# підтрим+вати# орDанізації# тр+дящих# шляхом фінанс+вання#чи#іншим#шляхом#із#метою#поставити#та,і#орDанізації#під#,онтроль#роботодавців#чи орDанізацій#роботодавців,#розDлядаються#я,#втр+чання#+#роз+міння#цієї#статті. Стаття%6 Дія# цієї# Конвенції# не# поширюється# на# державних# сл+жбовців,# і# вона# # жодним# чином# не тл+мачитиметься#я,#та,а,#що#завдає#ш,оди#їхнім#правам#або#становищ+. *Дата%наб6ття%чинності%до%ратифі>ації:%4%липня%1950%р

2


КОНСТИТУЦІЯ'УКРАЇНИ (ВИТЯГ) Верховна3Рада3У6раїни3від3імені3У6раїнсь6о=о3народ>3-3=ромадян3У6раїни3всіх національностей,3 виражаючи3 с>веренн>3 волю3 народ>,3 спираючись3 на ба=атові6ов>3 історію3 >6раїнсь6о=о3 державотворення3 і3 на3 основі3 здійснено=о >6раїнсь6ою3 нацією,3 >сім3 У6раїнсь6им3 народом3 права3 на3 самовизначення, дбаючи3 про3 забезпечення3 прав3 і3 свобод3 людини3 та3 =ідних3 >мов3 її3 життя, пі6л>ючись3 про3 зміцнення3 =ромадянсь6ої3 зла=оди3 на3 землі3 У6раїни,3 пра=н>чи розвивати3 і3 зміцнювати3 демо6ратичн>,3 соціальн>,3 правов>3 держав>, >свідомлюючи3 відповідальність3 перед3 Бо=ом,3 власною3 совістю,3 попередніми, нинішнім3 та3 прийдешніми3 по6оліннями,3 6ер>ючись3 А6том3 про=олошення незалежності3У6раїни3від3243серпня319913ро6>,3схваленим313=р>дня319913ро6> всенародним3 =олос>ванням,3 приймає3 цю3 Констит>цію3 -3 Основний3 За6он У6раїни.

Розділ'I. ЗаPальні'засади Стаття%9 Чинні#міжнародні#доDовори,#зDода#на#обов'яз,овість#я,их#надана#Верховною#Радою У,раїни,#є#частиною#національноDо#за,онодавства#У,раїни.

Розділ'II.'Права,'свободи'та'обов’язXи'людини'і'Pромадянина Стаття%15% С+спільне#життя#в#У,раїні#Dр+нт+ється#на#засадах#політичної,#е,ономічної#та#ідеолоDічної баDатоманітності. Жодна#ідеолоDія#не#може#визнаватися#державою#я,#обов'яз,ова.#Ценз+ра#заборонена. Держава# Dарант+є# свобод+# політичної# діяльності,# не# забороненої# Констит+цією# і за,онами#У,раїни. Стаття%22 Права#і#свободи#людини#і#Dромадянина,#за,ріплені#цією#Констит+цією,#не#є#вичерпними. Констит+ційні#права#і#свободи#Dарант+ються#і#не#мож+ть#б+ти#с,асовані. При# прийнятті# нових# за,онів# або# внесенні# змін# до# чинних# за,онів# не# доп+с,ається зв+ження#зміст+#та#обсяD+#існ+ючих#прав#і#свобод. Стаття%36% Громадяни#У,раїни#мають#право#на#свобод+#об'єднання#+#політичні#партії#та#Dромадсь,і орDанізації# для# здійснення# і# захист+# своїх# прав# і# свобод# та# задоволення# політичних, е,ономічних,# соціальних,# ,+льт+рних# та# інших# інтересів,# за# винят,ом# обмежень, встановлених#за,оном#в#інтересах#національної#безпе,и#та#Dромадсь,оDо#поряд,+,#охорони здоров'я#населення#або#захист+#прав#і#свобод#інших#людей. Політичні#партії#в#У,раїні#сприяють#форм+ванню#і#вираженню#політичної#волі#Dромадян, бер+ть#+часть#+#виборах.#Членами#політичних#партій#мож+ть#б+ти#лише#Dромадяни#У,раїни. Обмеження# щодо# членства# +# політичних# партіях# встановлюються# ви,лючно# цією Констит+цією#і#за,онами#У,раїни. Громадяни#мають#право#на#+часть#+#професійних#спіл,ах#з#метою#захист+#своїх#тр+дових і#соціально-е,ономічних#прав#та#інтересів.#Професійні#спіл,и#є#Dромадсь,ими#орDанізаціями, що# об'єдн+ють# Dромадян,# пов'язаних# спільними# інтересами,# за# родом# їх# професійної діяльності.# Професійні# спіл,и# +творюються# без# попередньоDо# дозвол+# на# основі# вільноDо вибор+# їх# членів.# Усі# професійні# спіл,и# мають# рівні# права.# Обмеження# щодо# членства# + професійних#спіл,ах#встановлюються#ви,лючно#цією#Констит+цією#і#за,онами#У,раїни. Ніхто# не# може# б+ти# # # прим+шений# до# вст+п+# в# б+дь-я,е# об'єднання# Dромадян# чи обмежений#+#правах#за#належність#чи#неналежність#до#політичних#партій#або#Dромадсь,их орDанізацій. Усі#об'єднання#Dромадян#рівні#перед#за,оном.

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

3


НЕ'ШУКАЙТЕ'ЛІДЕРІВ! "Я63забезпечити3прозорість3в3ре=>люванні3мало=о3та3середньо=о бізнес>"?3Конференцію3під3та6ою3назвою3провела3>3жовтні320033р. про=рама3 "Партнерство3 за3 прозоре3 с>спільство",3 очолювана Мартою3Коломієць.3У36онференції3взяли3>часть3представни6и310-ти ре=іональних3 6оаліцій3 =ромадсь6их3 ор=анізацій,3 провідні3 е6сперти, >рядовці,3 народні3 деп>тати3 У6раїни,3 лідери3 все>6раїнсь6их об'єднань3підприємців,3дипломати,3фахівці3бізнес-асоціацій. Здійснення3 підприємниць6ої3 діяльності3 в3 с>часних3 >мовах вима=ає3від3підприємців3ґр>нтовної3обізнаності3із3за6онодавством, мобільності3та3=н>ч6ості3>3прийнятті3>правлінсь6их3рішень.3Проте3чи не3 най=оловнішим3 чинни6ом,3 що3 впливає3 на3 ф>н6ціон>вання підприємництва,3 є3 визначеність3 та3 стабільність3 "правил3 =ри", насамперед,3>3стос>н6ах3з3державою?

Марта'КОЛОМієЦЬ

Джон'Едвард'Гербст

Володимир'Стретович

5

Кор+пція# -# надзвичайно# неDативне явище,# я,е# сповільнює# соціально-е,ономічний#розвито,#держави,#переш,оджає#надходженню#інвестицій,#спричиняє# недовір+# Dромадян# до# офіційної влади# та# заDрож+є# демо,ратичним перетворенням. За# даними# соціолоDічноDо# дослідження,#проведеноDо#ПроDрамою#"Партнерство# за# прозоре# с+спільство"# в 2003# році,# лише# 7%# Dромадян# вірять, що#в#У,раїні#можливо#чесно#та#прозоро вести#бізнес,#не#сплач+ючи##хабарі.#Рез+льтати# дослідження# та,ож# свідчать, що# підприємці# зм+шені# сти,атися# з ,ор+пцією# частіше,# ніж# інші# ,атеDорії населення.#За#останній#рі,#59%#с+б'є,тів# підприємниць,ої# діяльності# давали хабарі.# Для# +сьоDо# населення# У,раїни цей#по,азни,#с,лав#43%. Основними#причинами,#що#створюють# сприятливі# для# ,ор+пції# +мови# в реD+люванні# підприємниць,ої# діяльності# в# У,раїні,# на# д+м,+# +часни,ів ,онференції,#є: надмірна# ,іль,ість# процед+р реD+лювання# Dосподарсь,ої# діяльності, що#призводить#до#протиріч#нормативно-правовоDо#хара,тер+; надмірні# повноваження# та# невизначеність# відповідальності# посадових осіб# ,онтролюючих# та# перевіряючи орDанів# за# нанесення# ними# моральних та# матеріальних# збит,ів# с+б'є,там підприємниць,ої#діяльності; безпідставно# широ,ий# перелі, платних#посл+D,#я,і#надаються#орDанами# державної# влади,# невреD+льованість# поряд,+# надання# і# встановлення вартості#цих#посл+D; неефе,тивне# ви,ористання механізмів# +часті# Dромадсь,ості# в процесах# форм+вання# та# реалізації державної#політи,и#центральними#та місцевими# орDанами# державної влади; недостатня# інформаційна# від,ритість# орDанів# державної# влади# і місцевоDо#самовряд+вання#та#обмежений# дост+п# підприємців# до офіційної#інформації.

Основними# переш,одами# на# шлях+ становлення# бізнес+# лишаються висо,а# ,ор+мпованість# та# +седозволеність# чиновни,ів# при# здійсненні перевіро,# Dосподарсь,ої# діяльності с+б'є,тів# Dосподарювання,# при# одержанні# дозволів# та# поDоджень# на ведення# підприємниць,ої# діяльності тощо.#Аналіз+#цих#Dальм+ючих#фа,торів б+ла# присвячена# робота# ,онференції "Я,# забезпечити# прозорості# в# реD+люванні# малоDо# та# середньоDо бізнес+",# орDанізованої# проDрамою "Партнерство#за#прозоре#с+спільство". Мета#її,#за#словами#Марти#Коломієць,#"виявлення# причин# ,ор+пції# +# малом+ та# середньом+# бізнесі# та# розроб,а механізмів#протидії#цьом+#неDативном+ явищ+# через# вдос,оналення# за,онодавства,# просвітниць,+# робот+# серед підприємців". Неможливо# залишити# поза# +ваDою висо,ий# рівень# представництва# та а,тивність# +часни,ів# ,онференції.# У своєм+# вист+пі# Надзвичайний# і повноважний# Посол# Спол+чених Штатів#Амери,и#в#У,раїні#Джон#Едвард Гербст#Dоворив#про#проблем+#,ор+пції я,# антипод# е,ономічном+# зростанню У,раїни# та# становленню# демо,ратії, основою# я,ої# є# саме# Dромадянсь,е с+спільство. “Держава# не# повинна# заважати людині#жити,#навпа,и#-#від#самоDо#народження#протяDом#+сьоDо#життя#вона має# сприяти# людині# +# реалізації# себе та# своїх# можливостей”,# під,реслив Dолова# Комітет+# Верховної# Ради# з питань# боротьби# з# орDанізованою


злочинністю# Володимир# Стретович, я,ий# охара,териз+вав# с+часний# рівень ,ор+пції# +# нашій# ,раїні# та# а,цент+вав +ваD+#на#анти,ор+пційних#діях.## Вели,ий# бізнес# має# свою# специфі,+,#але#+#більшості#висо,орозвинених ,раїн# держава# і# с+спільство# +# перш+ черD+# спираються# на# середній# ,лас, я,ий# форм+ють# представни,и# малоDо та#середньоDо#бізнес+.# Чим# менший# бізнес,# тим# більше проблем# з# йоDо# веденням,# ос,іль,и дрібні# підприємці# не# мають# та,их можливостей# (+# перш+# черD+# -# матеріальних)#для#самозахист+,#я,#середні, а#середні#-#та,их,#я,#вели,і.# Звісно,# ,ор+пція# не# є# +,раїнсь,им винаходом,#але#,оли#вона#с+проводж+є людин+#+#її#життєдіяльності,#це#означає тіль,и# одне# -# Dлибо,+# системн+# ,риз+ с+спільства. За# словами# пана# Стретовича, ,ор+пція# підриває# можливості# нормальної# ефе,тивної# роботи# держави, призводить#до#роз,радання#с+спільних рес+рсів# і# бюджетних# фондів,# а# та,ож створює#значний#розрив#+#доходах#між баDатими#і#бідними.#Я,#наслідо,,#посилюється#соціальна#напр+женість#+#с+спільстві,# зни,ає# можливість# поб+дови с+спільства#рівних#прав#і#можливостей та# дис,редит+ється# сама# ідея# е,ономічних# і# політичних# реформ.# Відповідно,# завдання,# я,і# необхідно вирішити,#поляDають#+: цілеспрямованом+# і# послідовном+ вдос,оналенні# за,онодавчої# бази анти,ор+пційної#протидії; наданні# істотноDо# імп+льс+# для розвит,+# малоDо# та# середньоDо# бізнес+,# що# вист+пає# підґр+нтям# для форм+вання#середньоDо#,лас+#-#основи Dромадянсь,оDо##с+спільства. Голова# ДержавноDо# ,омітет+ У,раїни#з#питань#реD+ляторної#політи,и та# підприємництва# Інна# БоDословсь,а тор,н+лася# проблеми# вплив+# ,ор+пції на# середовище# бізнес+,# а,цент+вавши +ваD+#на#недолі,ах#та#прорах+н,ах#реD+ляторної# політи,и,# зо,рема,# +# сфері надання#дозволів,#я,#фа,тора#висо,оDо рівня# ,ор+мпованості# +# стос+н,ах бізнес+# та# влади.# На# д+м,+# пані БоDословсь,ої,# Dоловним# завданням, я,е# необхідно# вирішити# до# ,інця поточноDо# ро,+,# щонайбільше# до# ,інця січня# 2004# ро,+,# є# подання# до

Верховної# Ради# за,онопрое,т+# "Про дозвільн+#систем+"#-#за,он+#прямої#дії, в# я,ом+# необхідно# прописати# Dоловні засади#ф+н,ціон+вання#дозвільної#системи# та# чіт,о# визначені# інстр+менти, що# дозволять# забезпечити# належний ,онтроль# я,# при# видачі# дозволів,# та,# і при# отриманні# тією# чи# іншою# +становою#прав#видавати#їх. ІDор# К+харч+,,# Dолова# правління Чернівець,оDо#місь,оDо#центр+#захист+ приватних# підприємців# і# підприємств малоDо# бізнес+,# приверн+в# +ваD+# +часни,ів# ,онференції# до# необхідності взаємодії# реDіональних# бізнес-асоціацій,# я,# представни,ів# самоорDанізованоDо# підприємництва,# насамперед# з# питань# лоб+вання# реD+ляторноDо# за,онодавства,# із# Все+,раїнсь,ими# об'єднаннями# підприємців,# відзначивши#серед#інших#і#Спіл,+#орендарів#і#підприємців#У,раїни. Власне#бачення#причин,#наслід,ів#та шляхів# подолання# надвисо,оDо# рівня ,ор+мпованості# +# взаємовідносинах бізнес+# та# владних# стр+,т+р# висловив Президент# Спіл,и# орендарів# і# підприємців# У,раїни,# Засл+жений# е,ономіст У,раїни# Ві,тор# Хмільовсь,ий.# На# йоDо д+м,+,# Dоловними# джерелами# вини,нення# ,ор+пції# є:# слаб,а# специфі,ованість# прав# власності,# що# дозволяє чиновни,+# довільно# тл+мачити# за,онодавство# +# виDідном+# для# себе# р+слі, ви,ористов+ючи#сл+жбове#становище; нерозвинена# інформаційна# інфрастр+,т+ра,#що#не#дозволяє#підприємцю аде,ватно#оцінити#рин,ов+#сит+ацію#та раціонально# ви,ористати# наявні підприємниць,і#рес+рси; відс+тність# +# підприємця# власних рес+рсів# для# відстоювання# своїх# пор+шених#прав; відс+тність# дієвоDо# "механізм+# противаD"# владним# рішенням,# ,онсолідованої# сторони# роботодавців# + соціальном+#діалозі#з#владою. Поліпшення#сит+ації#потреб+є: по-перше,# форм+вання# новоDо бачення# підприємцем# своDо# місця# + системі# соціально-е,ономічних# та соціально-тр+дових# відносин# не# я, "атомізованоDо# індивіда",# втяDн+тоDо# + тотальн+# "війн+# всіх# проти# всіх",# а# я, повноправноDо# члена# підприємниць,ої Dромади,# пот+жної,# самоорDанізованої спільноти,# що# є# Dоловною# р+шійною силою#с+спільноDо#розвит,+; по-др+Dе,# форм+вання# стос+н,ів самоорDанізованоDо# підприємництва з# владою# на# принципах# соціальноDо партнерства. Успішне# вирішення# залежить# від +спіх+# становлення# інстит+т+# соціальноDо# партнерства,# ,онсолідації# роботодавців# я,# рівноправноDо партнера# +# соціальном+# діалозі# з владою#та#профспіл,ами. (Продовження%на%стор.%30)

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЗОРЕ СУСПІЛЬСТВО

Інна'БоPословсьXа

ВіXтор'ХмільовсьXий

Юрій'Єхан?ров 6


САМООРГАНІЗАЦІЯ# ЯК#ПРОТИВАГА#КОРУПЦІЇ

БЛІЦ'-'ДОСЬЄ ХМІЛЬОВСЬКИЙ ВІКТОР'МЕЧИСЛАВОВИЧ Кандидат'с.-P.'на?X.' Засл?жений'еXономіст' УXраїни.' Член-Xореспондент'МКА. Президент'СпілXи орендарів'і'підприємців УXраїни. Почесний'Президент Асоціації'роботодавців торPівлі'та'Xомерційної сфери'еXономіXи'УXраїни. Координатор НаціональноPо'Xл?б?'лідерів PромадсьXих'об’єднань підприємців. Член'Національної'Ради соціальноPо'партнерства при'Президенті'УXраїни. Заст?пниX''Голови УXраїнсьXоPо XоординаційноPо Xомітет?'сприяння зайнятості'населення. Член'ГромадсьXої'XолеPії' ДержавноPо'Комітет?'з реP?ляторної'політиXи'та підприємництва. Член'Координаційної'ради з'питань'підприємництва при'КиївсьXом?'місьXом? Pолові. Завід?вач' Xафедрою' бізнес?' і' підприємництва' КГІ. Член'СпілXи'ж?рналістів УXраїни'з'1980'роX?. Улистопаді'2000'роX? наPороджений'Почесною PрамотоюКабінет?'Міністрів УXраїни

7

Перехід# від# ,омандно-адміністративної# системи# +правління до# соціальної# рин,ової# е,ономі,и, що#розпочався#в#У,раїні#в#середині 80-х# рр.# ХХ# століття,# призвів# до знищення# монополії# держави# + сфері#відносин#власності,#а#отже,#до#вини,нення#підприємств,#заснованих# на# приватній# та# ,оле,тивній власності.# Процес#с+проводж+вався#стр+,т+рною# трансформацією# +,раїнсь,ої# е,ономі,и,# переобтяженою підприємствами# важ,ої# промисловості,#ВПК. Держава# виявилася# неспрможною# забезпечити# звільнених працівни,ів# альтернативною# роботою:# масово# зростало# я,# приховане,# та,# і# від,рите# безробіття. Населення# самостійно# ш+,ало шляхи#виживання.# Феномен+#не#сталося.#Громадяни# вдалися# до# підприємництва.# В У,раїні# пост+пово# а,тивіз+вався малий#бізнес. Світовий#досвід#вчить,#що#стій,е зростання#ділової#а,тивності#в#е,ономіці# потреб+є# забезпечення# реальних#перед+мов,#перед+сім,#розб+дови# інстит+тів# соціальної# рин,ової# е,ономі,и,# я,і# б# забезпеч+вали: форм+вання# прозороDо# ,он,+рентноDо#бізнес-середовища,#що хара,териз+ється# та,им# розподілом# прав# власності# на с+спільні# рес+рси,# за# я,оDо# вони потраплять# +# власність# с+б'є,тів Dосподарювання,# спроможних ви,ористати# їх# найбільш# ефе,тивно#для#с+спільства#в#цілом+; існ+вання# надійної# системи захист+# бізнес-середовища# від позае,ономічних# чинни,ів,# що# забезпеч+є# йоDо# стабільність, проDнозованість#та#захищеність#від політичних#ризи,ів; наявність# інстит+ціалізованих ,аналів# вплив+# бізнес+# на# форм+вання# бізнес-середовища, зо,рема# через# реD+ляторн+ політи,+. На# жаль,# реалії# сьоDодення# не дозволяють# Dоворити# про# реаль-

ність# існ+вання# відповідноDо# інстит+ційноDо# середовища# в# У,раїні, перед+сім# том+,# що# відносини# між бізнесом#та#владними#стр+,т+рами хара,териз+ються#надвисо,им#рівнем# ,ор+мпованості.# Кор+пція# є об`є,тивним# чинни,ом# ф+н,ціон+вання# с+часної# +,раїнсь,ої# е,ономі,и#в#цілом+.# Причин#том+#де,іль,а. По-перше,# забезпечення# преференцій# для# власноDо# бізнес+ через# встановлення# "неофіційних" стос+н,ів# з# представни,ами# державних#стр+,т+р#+#с+часних#е,ономічних# відносинах# в# У,раїні# є поп+лярним# засобом# "страх+вання підприємниць,их# ризи,ів"# я,# + сфері#е,ономічної#боротьби#з#,он,+рентами,# та,# і# з# бо,+# позае,ономічних#фа,торів. По-др+Dе,# ,ор+пційні# дії# є "стабільним"# засобом# матеріальноDо# самозабезпечення# чиновництва,# +# том+# числі# (або)# орDан+ ви,онавчої#влади,#ос,іль,и#наявний рівень# фінанс+вання# заохоч+є# до пош+,+# додат,ових# засобів# # існ+вання. По-третє,# звич,а# жити# "не# по за,онам,# а# по# зв'яз,ам",# іноді навіть# # "позаофіційна"# психолоDія стос+н,ів#із#владними#стр+,т+рами зародж+валась# ще# за# царизм+. ЧоDо# варт+вала# лише# постать Расп+тіна# дореволюційної# Російсь,ої# імперії!# Ос,іль,и# с+часне ,он,+рентне# середовище# не сприяє# дотриманню# Dравцями "чесних# правил# Dри",# до# тоDо# ж діючі# "правила# Dри"# не забезпеч+ють#мотивації#до#розвит,+#бізнес+,#для#вели,ої#,іль,ості#я, підприємців,# та,# і# чиновни,ів,# я,і вихов+вались# в# +мовах# пан+вання "неформальних# стос+н,ів",# набільш# прийнятними# та# звичними# є саме# взаємовідносини,# засновані на#,ор+мпованих#діях. По-четверте,# в# +,раїнсь,ом+ с+спільстві# досі# фа,тично# не сформовано# хара,терноDо# для Dромадянсь,оDо#с+спільства#"механізм+#противаD"#владі,#інстр+ментів Dромадсь,оDо# ,онтролю# за# +хваленням# рішень# орDанами# влади різних# рівнів.# Та,им# чином,


чиновни,,# приймаючи# рішення, часто# не# відч+ває# відповідальності#за#свої#неправомірні#дії,#а#+ підприємця#часто#немає#власних рес+рсів# для# обстоювання# своїх пор+шених#прав. Тож#чиновни,#сьоDодні#має#всі можливості# приймати# рішення, довільно# тра,т+ючи# чинне# за,онодавство,# від# я,оDо# значною мірою# залежить# +спіх# ,он,ретноDо# підприємця.# ПраDн+чи# знизити# та,і# е,зоDенні# ризи,и,# підприємець#зм+шений#пост+патися частиною#приб+т,+.# Це# і# є# та,# звана# "адміністративна#рента"#-#я,#основа#,ор+мпованих#дій. Інше# потенційне# джерело ,ор+пції#-#відс+тність#+#підприємця# # малоDо# і# середньоDо# бізнес+ дост+п+#до#інформації.# Не# маючи# відповідноDо інформаційноDо# рес+рс+# для аде,ватної# оцін,и# рин,ової сит+ації,# нормативно-правовоDо поля# своєї# діяльності,# за# відс+тності# достатньоDо# професійноDо# рівня# для# самостійної оцін,и# сит+ації,# за# +мов# немож# ливості# отримати# необхідн+# інформацію# від# відповідних# державних# стр+,т+р,# підприємець зм+шений# ш+,ати# для# себе# певних#преференцій#на#рин,+,#звертаючись#до#чиновни,а#"неофіційно",# за# відповідн+# винаDород+, щоб# бодай# я,ось# вижити# в# +мовах#,он,+ренції. Та,им#чином,#можна#виділити чотири#основні#джерела#,ор+пції: слаб,а#специфі,ованість#прав власності,# що# дозволяє# чиновни,+#довільно#тра,т+вати#за,онодавство,# ви,ористов+ючи# сл+жбове# становище# на# свою# ,ористь; нерозвин+та# інформаційна інфрастр+,т+ра,# що# не# дозволяє підприємцю# аде,ватно# оцінити рин,ов+#сит+ацію#та#раціонально ви,ористати# власні# підприємниць,і#рес+рси; відс+тність#+#підприємця#власних# рес+рсів# для# відстоювання своїх#пор+шених#прав; відс+тність# +# підприємництва дієвоDо# "механізм+# противаD" владним# рішенням,# ,онсолідованої# сторони# роботодавців# + соціальном+#діалозі#з#владою. Чи# можливе# подолання# цьоDо

неDативноDо# явища,# я,е# значно сповільнює# форм+вання# цивілізованих#,он,+рентних#відносин#в е,ономіці#У,раїни?# Вихід,#без+мовно,#є.# Він#потреб+є: -# перше,# форм+вання# новоDо бачення# підприємцем# своDо# місця# +# системі# соціально-е,ономічних# та# соціально-тр+дових відносин# не# я,# "атомізованоDо індивіда",#втяDн+тоDо#+#"війн+#всіх проти# всіх",# а# я,# повноправноDо с+б'є,та# сторони# роботодавців, пот+жної,# самоорDанізованої спільноти,# я,а# є# визначальною р+шійною# силою# с+спільноDо розвит,+; -#др+Dе,#форм+вання#стос+н,ів самоорDанізованоDо# підприємництва##з владою#та#профспіл,ами на# принципах# соціальноDо# партнерства. Йдеться# про# цивілізоване роз+міння# соціальноDо# партнерства,# або,# іна,ше# ,аж+чи,# трипартизм,# три# сторони# соціальноDо# діалоD+:# +рядов+,# що репрезент+є# держав+,# найманих працівни,ів# в# особі# профспіло, та# роботодавців# в# особі# їхніх Dромадсь,их# об'єднань.# Отже, самоорDанізацію# підприємництва можна# визначити# я,# взаємодію с+б`є,тів# Dосподарювання,# спрямован+# на# свідоме# +творення ними# незалежних# самоврядових орDанізацій# та# їхніх# об`єднань, їхню# ,онсолідацію# з# метою# посилення# вплив+# на# державн+ політи,+# +# сфері# реD+лювання підприємниць,ої# діяльності, +поряд,+вання# стихійних# процесів# в# соціально-е,ономічній# та соціально-тр+довій# сферах,# зниження# рівня# транса,ційних# витрат#е,ономічної#діяльності#на#,ористь#найповнішоDо#задоволення їх# соціально-е,ономічних# інтересів# та# потреб# +# процесі# соціальноDо# діалоD+# з# +рядом# та# профспіл,ами. Саме# ,онсолідація# з+силь підприємців,# створення# ними орDанізацій,# інтеле,т+ально,# інформаційно# та# методолоDічно озброєних# для# професійноDо# та послідовноDо# обстоювання# я, прав#та#інтересів#своїх#членів,#та, і# інтересів# бізнес+# в# цілом+,# є чинни,ом,# здатним# на# +перед-

ження#проявів#,ор+пції,#а#саме: ,онсолідована# сторона# роботодавців# є# саме# тим# елементом "системи# противаD"# владі,# я,ий здатен# ефе,тивно# обмеж+вати можливості# прояв+# "владноDо свавілля"; сторона# роботодавців# в# особі Dромадсь,их#орDанізацій#роботодавців# володіє# відповідним інтеле,т+альним# та# професійним потенціалом# для# тоDо,# щоб,# я, соціальний#партнер#влади,#через дорадчі# інстит+ції,# зо,рема# ,оординаційні# ради# з# питань# підприємництва#при#центральних#та місцевих# орDанах# влади,# через механізми# е,спертної# оцін,и за,онодавчих#і#нормативних#а,тів забезпечити# форм+вання# ефе,тивної# системи# захист+# прав власності,# за# я,ої# с+спільні рес+рси# потраплятим+ть# до# р+, саме# тих# с+б'є,тів# Dосподарювання,# я,і# ви,ористов+ватим+ть# їх# найбільш# ефе,тивно# для с+спільноDо#розвит,+#в#цілом+; пересічний# підприємець# я, повноправний# член# підприємниць,ої# Dромади,# Dромадсь,оDо об'єднання#матиме#змоD+#,орист+ватись#йоDо#рес+рсами#(інформаційними,# професійними# тощо) для# аде,ватної# оцін,и# рин,ової сит+ації,# що# позбавлятиме# йоDо необхідності#звертатися#за#отриманням#неза,онних#преференцій до#чиновни,а; я,#член#Dромади,#підприємець б+де# значно# впевненіше# поч+ватися#+#разі#необхідності#захист+# своїх# прав# та# інтересів# в рез+льтаті# неправомірних# дій владних#стр+,т+р,#ос,іль,и: матиме# змоD+# с,ористатись посл+Dами# професійно# підDотовлених#фахівців; підтрим,а# Dромади# стане "дієвим# арD+ментом"# для# об'є,тивноDо# розDляд+# та,их# справ# + с+дах; за# ним# стоїть# визнана# в с+спільстві#зD+ртована#підприємниць,а#Dромада. Тож#самоорDанізація#+,раїнсь,оDо#підприємництва#є#реальною перед+мовою# с+ттєвоDо# обмеження# та,оDо# в,рай# неDативноDо для# форм+вання# цивілізованоDо бізнес-середовища# явища,# я, ,ор+пція.# (Продовження%на%стор.31)

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

8


ПЕРСПЕКТИВИ ТРУДОВОГО' ЗАКОНОДАВСТВА Необхідність#розроб,и#новоDо#тр+дово-

за,онодавчоDо# рівня# на# рівень# доDовір-

Dо# за,онодавства# з+мовлена# транс-

ноDо,#перш#за#все#,оле,тивно-доDовірноDо

формацією# с+спільних# відносин# в# У,раїні,

реD+лювання);

розвит,ом# рин,ових# засад# в# е,ономіці,

забезпечення#

зростаючоDо#

рівня

появою#приватної#власності#та#різноманіт-

тр+дових# Dарантій# працівни,ів# та# забез-

них# форм# підприємництва# і,# я,# наслідо,,

печення#реD+лювання##праці; рівноDо# ставлення# до# чолові,ів# і# жіно,;

народженням#нових#тр+дових#відносин.# Це# вимаDає# відповідноDо# правовоDо

відповідності# національноDо# за,оно-

вреD+лювання,#я,оDо#чинне#за,онодавство

давства# міжнародним# нормам# і# стан-

БЛІЦ'-'ДОСЬЄ

про# працю# не# може# забезпечити,

дартам,# визначеним# Конвенціями# МОП,

незважаючи# на# численні# зміни# та# допов-

за,онодавством# Європейсь,оDо# Союз+,# а

СОЛДАТЕНКО' МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

нення#до#ньоDо,#я,і#вносилися,#починаючи

та,ож# міжнародними# доDоворами,# в# я,их

з#1991#ро,+.

бере#+часть#У,раїна.

Навпа,и,# ці# несистемні# зміни# до

Прое,т# с,ладається# з# дев'яти# ,ниD# та

Перший'заст?пниX'міністра праці'та'соціальної'політиXи УXраїни'(з'липня'2003'роX?).

тр+довоDо# за,онодавства,# набрання# чин-

429#статей,#норми#я,их#дають#можливість

ності# низ,и# за,онів# по# йоDо# о,ремих

вирішити#назрілі#проблеми.

інстит+тах# призвели# лише# до# пор+шення

Уже# в# першій# ,низі# ,оде,с+# # "ЗаDальні

Народився'19.11.1947роX?.' У'1979'році'заXінчив КиївсьXий'інстит?т'народноPо Pосподарства. З'1991'по'2000'ріX'працював в'стр?Xт?рі'Міністерства еXономіXи'УXраїни.' 2000'-'2001'рр.-'обіймав посад?'диреXтора Департамент?'стратеPії соціальноPо'розвитX?. Січень'-'серпень'2001'роX?'заст?пниX'міністра. З'серпня'2001'роX?'по липень'2003'роX?'-'заст?пниX ДержавноPо'сеXретаря Міністерства'праці'та соціальної'політиXи'УXраїни. Державний'сл?жбовець 2-Pо'ранP?. У'вересні'2002'роX? наPороджений'Почесною Pрамотою'Кабінет?'міністрів УXраїни.

йоDо#цілісності#та#появи#певних##протиріч.

положення"# містяться# # норми,# # ,онцеп# -

У# ,інцевом+# рез+льтаті# та,а# сит+ація

т+ально# нові# за# механізмами# правовоDо

неDативно# відбивається# на# рівні# реалізації

реD+лювання# тр+дових# відносин# між

тр+дових# прав# і# Dарантій# працівни,ів.

роботодавцем#і#працівни,ом.

Стало# необхідним# та,ож# +зDодження

Зо,рема,# однозначно# ,валіфі,+ються

тр+довоDо# за,онодавства# із# нормами

відносини#щодо#ви,онання#робіт#фізичною

права,# я,і# містяться# +# с+міжних# Dал+зях

особою# на# ,ористь# юридичної# або# іншої

за,онодавства,# зо,рема# +# Цивільном+# та

фізичної# особи# я,# тр+дові# відносини

Господарсь,ом+# ,оде,сах# У,раїни# та# в# інших.

(стаття# 5# прое,т+).# Завдя,и# цьом+

Обрання# У,раїною# ,+рс+# на# Євро-

за,онодавчі#Dарантії#і#права#захищатим+ть

інтеDрацію# об+мовило# потреб+# та,ож

мільйони# працівни,ів,# я,і# працюють# на

послідовно# відобразити# в# національном+

+мовах#цивільно-правових#доDоворів#і#я,их

тр+довом+#

положення

чинний# КЗпП# # позбавляє# можливості

міжнародно-правових#до,+ментів#з#питань

стосовно# соціальних# Dарантій# в# оплаті

праці,# врах+вати# норми# і# положення

праці,#страх+ванні,#охороні#праці.

за,онодавстві#

,онвенцій#

МОП#

та#

тр+довоDо

Прое,т# Тр+довоDо# ,оде,с+# У,раїни,

інформаційних,#

,онс+льтативних#

і

розроблений#Міжвідомчою#тристоронньою

посередниць,их#посл+D,#механізмів#праце-

робочою#Dр+пою#при#Міністерстві#праці#та

влашт+вання# певних# ,атеDорій# Dромадян

соціальної# політи,и# У,раїни# в# рам,ах

та,# за# о,ремими# підставами,# процед+ри

реалізації#прое,т+#МОП#"У,раїна:#сприяння

медичноDо# оDляд+,# обов'яз,+# роботодавця

реалізації#основних#принципів#і#прав#+#світі

надавати# працівни,+# інформацію# щодо

праці",# за# а,тивної# +часті# всіх# соціальних

+мов#

партнерів,#

,омпле,сне

вио,ремлення# і# ,онцентрація# +# о,ремій

передбачає#

та#

охорони#

йоDо#

праці.#

Їх

відносин,

Dлаві# (5)# створюють# перед+мови# для

дотримання# державних# Dарантій# тр+дових

захист+# прав# Dромадян# ще# до# настання

прав#працюючих.

тр+дових#відносин.

вреD+лювання#

тр+дових#

Тр+довий# ,оде,с# У,раїни# поб+довано

За,онодавчо# за,ріплюється# в# прое,ті те,# що,# де-фа,то,# давно# пра,ти,+ється# в

за#та,ими#основними#принципами:####

9

ВреD+льовані# відносини,# що# пере# д+ють# тр+довим.# Це# стос+ється# ре,лами,

за,онодавства#Євросоюз+.

оптимальне#збаланс+вання#виробничої

нових# тр+дових# відносинах:# тест+вання

та# соціальної# (захисної)# ф+н,ції# тр+довоDо

,андидата# і# співбесіда# з# ним# при

права;

працевлашт+ванні.#

Але,#

натомість,

принцип# розвит,+# соціальноDо# парт-

встановлюються# обмеження# в# цих# діях,

нерства#(зміщення#центр+#ваDи#правовоDо

я,що#вони#носять#дис,римінаційні#озна,и,

реD+лювання#

або# зачіпають# честь# і# Dідність# людини.

тр+дових#

відносин#

з


Оцін,а# ,валіфі,ації# працюючих# на

бачають# відсторонення# працівни,а# від

При# плюралізмі# стр+,т+ри# проф-

відповідність#

займаній#

посаді

роботи,# що# знаходиться# в# стані

спіло,# ,ожна# з# них# по# своїй# природі

передбачається#

через#

проведення

ал,оDольноDо,#нар,отичноDо#або#то,сич-

повинна# захищати# своїх# членів# і# # не

атестації.# Визначаються# періодичність# і

ноDо# сп'яніння# Стаття# 88# прое,т+

може#поDодж+ватися#із#звільненням#тих

порядо,# проведення# атестації,# ,оло

врахов+є# і# об'є,тивн+# необхідність

працівни,ів,#я,их#по,ли,ана#захищати.

осіб,# я,і# не# підляDають# атестації,

та,оDо#відсторонення,#і#право#людини#на

юридичні#наслід,и#її#рез+льтатів.###########

недотор,анність.#

Коли# ж# значна# частина# працівни,ів не# є# членами# профспіло,,# правило# про обов'яз,овість# зDоди# профспіл,овоDо

НевреD+льованими# до# цьоDо# час+

Прое,том# спрощено# форм+лювання

б+ли# питання# щодо# нерозDолошення

стосовно# звільнення# працівни,ів# за

орDан+#

державної,# ,омерційної# або# іншої

с,ороченням# штат+.# Встановлюється

доDовор+# з# ініціативи# роботодавця# з

захищеної# за,оном# таємниці,# а# та,ож

обов'язо,# роботодавця# щодо# # прове-

дея,их# підстав# стало# дис,римінаційним

щодо# переход+# працівни,а# до# ,он,+# -

дення# ,онс+льтацій# +# зв'яз,+# з# та,им

стосовно# працівни,ів,# я,і# не# є# членами

р+ючоDо#роботодавця.#В#статтях#28#і#29

звільненням# з# профспіл,овим# орDаном

профспіл,и.# Та,,# за# відс+тності# зDоди

прое,т+# збалансовано# # інтереси# я,

або#

обраними

профспіл,овоDо# орDан+# на# звільнення

працівни,ів,# та,# і# роботодавців# із

працівни,ами# представни,ами# (пред-

працівни,а# в# зв'яз,+# із# с,ороченням

застереженням,# що# ці# положення

ставни,ом)# та# здійснення# певних

штат+# звільняти# за# цією# підставою

мож+ть# в,лючатись# до# тр+довоDо

заходів# щодо# запобіDання# масовим

необхідно#

доDовор+#лише#за##зDодою#сторін.

звільненням# # працівни,ів.# Визначається

відповідно#до#за,он+,#переваD+#на#зали-

порядо,#проведення#та,их#звільнень#(стаття

шення# на# роботі,# але# не# є# членом

103#

профспіл,и.

КниDа# др+Dа# "Вини,нення,# зміна# та припинення#

тр+дових#

відносин"

іншими#

вільно#

прое,т+)#

з#

врах+ванням

на#

розірвання#

працівни,а,#

тр+довоDо

я,ий#

має,

передбачає# обов'яз,овість# +,ладення

переважноDо# права# на# залишення# на

Прое,том#та,ож#передбачено#право

тр+довоDо#доDовор+#між#роботодавцем#і

роботі.#Має#значення#,іль,ість#обставин,

звернення# до# с+д+# профспіл,овоDо

працівни,ом# +# письмовій# формі# та

за#я,их#вини,ає#переваDа#на#залишення

орDан+# (та,оDо# права# не# б+ло)# +# разі

надання#тр+довом+#доDовор+#пра,тично

на# роботі,# і# послідовність# перелі,+# цих

звільнення# працівни,а# вс+переч# д+мці

стат+с+# нормативно-правовоDо# а,т+# з

обставин#

цьоDо#орDан+.

відповідними#юридичними####наслід,ами

Визначено# межі# переваD# на# залишення

Але,#на#д+м,+#розробни,ів,#за#б+дь-

(статті# # 64,# 66,# 69# прое,т+).# У# ,оде,сі

на# роботі# та# право# роботодавця# вийти

я,их# варіантів# вирішення# цієї# проблеми

фі,с+ються# основні# +мови# тр+довоDо

за#ці#межі#(стаття#108#прое,т+).

роботодавець#завжди#повинен#мати,#я,

та#

Зраз,овий#

тр+дові

прое,т+).

нення#працівни,а#за#ініціативою#роботодавця#

доDовори.#

107#

Значно# обмежені# можливості# звіль-

доDовор+.#Передбачається#запровадити Типовий#

(стаття#

з#

підстави#

невідповідності

мінім+м,#можливість#ос,аржити#рішення профспіло,#(напри,лад,#+#с+ді). КниDа#

третя#

"Умови#

праці"

Уперше# встановлюються# правила

працівни,а# займаній# посаді# або# ви,о-

форм+лює# положення# щодо##робочDо

щодо# можливості# завчасноDо# +,ладення

н+ваній#роботі.##Це#можливо#лише#тоді,

час+,#час+#відпочин,+,#заробітної#плати,

тр+довоDо# доDовор+# до# звільнення# з

,оли#працівни,#відмовився#від#переведення

Dарантій# і# ,омпенсацій,# охорони# праці,

попередньої#роботи#(стаття#66#прое,т+).

на# інш+# робот+,# я,а# відповідає# стан+

вн+трішньоDо# тр+довоDо# розпоряд,+,

йоDо#

спеціальності

соціальноDо# страх+вання.# З# метою

до,+ментів,#що#надаються#при#прийнят-

(,валіфі,ації).#Крім#тоDо,#на#роботодавця

+с+нення# розбіжностей# при# визначенні

ті# на# робот+# (стаття# 62# прое,т+).

по,ладається#

провести

норми# (фонд+)# робочоDо# час+# при# йоDо

Тр+дова# ,ниж,а# пред'являється# на

навчання працівни,а н о в і й # професії#.

різних# режимах# встановлюється,# що

розс+д# працівни,а,# ведеться# робото-

У# відповідності# до# міжнародно-

основою# для# цьоDо# є# п'ятиденний# робочий

давцем#на#вимоD+#працівни,а.#В#+мовах

правових#а,тів,#пропон+ється#виріш+ва-

тиждень# з# рівною# тривалістю# роботи# в

запровадження# соціальноDо# страх+-

ти#

,ожний#день#тижня#(стаття#142#прое,т+).

вання# і# особистих# страхових# свідоцтв

профспіло,#при##звільненні#працівни,ів#з

тр+дова

ініціативи#

По-новом+#

,ниж,а

визначено#

перелі,

в# майб+тньом+ не

здоров'я#

питання#

і#

обов'язо,#

щодо#

вето" ні

вихідних# днів# з# врах+ванням# двох# видів

до,+менти,#

ні

вихідних#днів:

Запропоновано# ви,лючити# із# тр+до-

за,онодавство# ,раїн# з# розвин+тою

воDо# за,онодавства# правові# ,онстр+,ції

рин,овою#е,ономі,ою#не#передбачають

сезонноDо# і# тимчасовоDо# тр+дових

наявність#

доDоворів,#

без+мовноDо#права.#

ос,іль,и#

вони#

є#

не-

+#

Упоряд,ов+ються# відносини,# щодо

Адже#

роботодавця.#

міжнародно-правові#

повинна#застосов+ватись.

"права#

профспіло,#

та,оDо

а)#заDальноDо#вихідноDо#дня; б)вихідноDо#дня,#відповідно#до#встановленоDо# # режим+# роботи,# Dрафі,+ змінності,# Dрафі,+# виход+# на# робот+ (стаття#163#прое,т+).

сприятливими#для#працівни,ів#і#за#я,их,

Конвенція# МОП# №158# передбачає

при# відс+тності# стабільності# тр+дових

проведення# роботодавцем# з# профспіл-

Прое,т# не# містить# змін# до# існ+ючих

відносин# (тр+дові# відносини# тривали

,ами# ,онс+льтацій# при# масовом+# звіль-

норм# щодо# нормальної# тривалості

,орот,ий# час),# працівни,# в# дея,их

ненні# працівни,ів.# Прое,том# запро-

робочоDо# час+,# встановлення# с,ороче# -

випад,ах# звільнявся за# ініціативою

поновано#

замінити#

ноDо#робочоDо#час+#та#роботи#на#+мовах

роботодавця#+#спрощеном+#поряд,+.#

надання#

зDоди#

обов'яз,овість профспіл,#

на

неповноDо#робочоDо#час+.

д+м,и

Внесені# доповнення,# пов'язані# з

щодо# розірвання# стро,овоDо# тр+довоDо

профспіл,овоDо# орDан+# при# звільненні

застос+ванням#робочоDо#час+,#я,і#в##чин

доDовор+#за#власним#бажанням.

працівни,ів# з# ініціативи# роботодавця# та

ном+# Коде,сі# за,онів# про# працю ,он-

Чіт,о# визначено# право# працівни,а

Статті#87-93#прое,т+#вперше#перед-

обов'яз,овість#

запит+вання#

механізм#та,их##,онс+льтацій.#

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

10


,ретно# не# б+ли# визначені.# Зо,рема,

мір# заробітної# плати,# менше# я,оDо# пла-

давства#та#права#вимаDати#від#власни,а

дано# визначення# робочоDо# час+,# йоDо

тити# не# можна.# # Передбачається,# що

звільнення# ,ерівни,а# підприємства# з

с,лад+,# вреD+льовано# питання# засто-

при# визначенні# її# розмірів# # не# врахо-

ініціативи#

с+вання#неповноDо#робочоDо#час+.#

в+ється# додат,ова# заробітна# плата.# # А

Зазначена# норма# не# в,лючена# до

профспіл,овоDо#

орDан+.

Значні# зміни# запропоновані# щодо

тарифна# став,а# першоDо# розряд+# не

прое,т+,# ос,іль,и# нею# пор+ш+ється

підс+мованоDо# облі,+# робочоDо# час+,

може# б+ти# нижчою# за# мінімальн+

принцип# рівності# сторін# соціальноDо

насамперед,# встановлення# облі,овоDо

заробітн+#плат+#(стаття#224#прое,т+).#

партнерства,# а# та,ож# Dарантії# права# на

тривалості

Передбачена# норма# щодо# # першо-

працю,# ос,іль,и# ,ерівни,# підприємства

робочоDо# дня,# можливості# ,омпенсації

черDовості# виплати# заробітної# плати

теж#є#найманим#працівни,ом.##З#появою

роботи# в# понаднормовий# час# меншою

працівни,ам#із#,оштів,#що#надходять#на

нових# форм# власності# профспіл,и

тривалістю# роботи# в# інші# періоди,# або

рах+но,# роботодавця# в# бан,+.# Б+дь# я,і

втратили# можливість# досяDти# звільнен-

наданням# додат,ових# вихідних# днів# в

платежі,# в# том+# числі# до# бюджетів# та

ня# ,ерівни,а,# я,ий# обирається# зборами

межах#облі,овоDо#період+.#

державних# цільових# фондів,# не# мож+ть

(а,ціонерів,# +часни,ів# Dосподарсь,их

Неви,онання#норми#робочоDо#час+#з

здійснюватися# за# наявності# заборDо-

товариств,# ,ооперативів# -# власни,ами),

вини#роботодавця#,валіфі,+ється#і#опла-

ваності#із#заробітної#плати#(стаття#246).

ос,іль,и# на# збори# # ніхто# не# може# б+ти

застосов+вати# єдин+# методи,+# при

З# оDляд+# на# нестій,е# становище

прим+шений#з'явитися.##До#тоDо#ж,#існ+є

визначенні# норми# тривалості# робочоDо

с+б'є,тів# малоDо# підприємництва,# про-

відповідальність# ,ерівни,ів# (стаття# 41

час+#при#йоDо#підс+м,ованом+#облі,+.

пон+ється#встановити#спеціальні#прави-

Коде,с+# У,раїни# про# адміністративні

період+,#

ма,симальної#

Передбачено# встановлювати# по-

ла# вреD+лювання# тр+дових# відносин# з

правопор+шення)# та# # (статті# 172# і# 173

рядо,# черD+вання# працівни,ів,# Dн+ч,ий

+частю#та,их#роботодавців,#я,і#ви,орис-

КримінальноDо# ,оде,с+# У,раїни)# # за# по-

режим# робочоDо# час+# та# робот+# на

тов+ють#працю#не#більше#20#осіб#(статті

р+шення# за,онодавства# про# працю.

засадах# # ненормованоDо# робочоDо# дня.

300-309#прое,т+).

Прое,том# передбачена# # дисциплінарна

В#

При# цьом+# Прое,т# нія,им# чином# не

,низі#

п'ятій#

"Професійна

відповідальність#,ерівни,а#підприємства

та

за# одноразове# Dр+бе# пор+шення# тр+до-

працівни,ів,# не# с+перечить# ратифі-

підвищення# ,валіфі,ації"# передбача-

вих#обов'яз,ів,#а#до#обов'яз,ів#,ерівни,а

,ованим# У,раїною# Конвенціям# МОП# і

ється# можливість# поDодження# між

входить# обов'язо,# дотримання# чинноDо

дозволяє# мініміз+вати# ,онфлі,тність# в

роботодавцем# та# працівни,ом# +мов

за,онодавства.

тр+дових#відносинах.#

інвест+вання# роботодавцем# ,оштів# в

пор+ш+є#

,онститційних#

прав

підDотов,а,#

перепідDотов,а#

Вперше#

прое,том#

визначено

ратифі,ована

робоч+# сил+# та# з+стрічних# зобов'язань

матеріально-правові# засоби# захист+

За,оном#У,раїни#"Про#ратифі,ацію#Кон-

працівни,а# щодо# відпрацювання# +

прав,# прямо# передбачена# можливість

венції# Міжнародної# орDанізації# праці# N

даноDо# роботодавця# певний# стро,# або

звернення# до# орDанів# з# розDляд+

132# (переDлян+та)# 1970# ро,+# про

відш,од+вання##на##йоDо#,ористь#затрат

тр+дових# спорів# з# позовами# про

оплач+вані# відп+ст,и"# 29# травня# 2001

на# професійн+# підDотов,+,# перепід-

визнання# права,# про# тл+мачення# зміст+

ро,+# за# # N# 2481-IIІ# Конвенція# МОП# # N

Dотов,+# або# підвищення# ,валіфі,ації

тр+довоDо# або# ,оле,тивноDо# доDовор+,

132,# що# реD+лює# надання# щорічних

працівни,а.#

+Dоди# (статті# 406,# 407# # прое,т+).# За

Ним#

врахована#

зDодою# між# роботодавцем# і# проф-

відп+сто,.#Зо,рема,#зроблено#наDолос#,

Особливої#+ваDи#засл+Dов+є#,ниDа#шоста

що#щорічна#відп+ст,а#є#тр+довою,#тобто

"Коле,тивні# тр+дові# відносини".# В# ній# виз-

спіл,овим#

право#на#цю#відп+ст,+#залежить#від#час+

нається# пріоритетним# право# профспіло,# на

обраними#

тр+дової# діяльності# працівни,а,# що

представництво# інтересів# найманих# праців-

ни,ами# (представни,ом),# передба-чена

особливо# важливо# при# визначенні,# до

ни,ів.# І# тіль,и# тоді,# ,оли# на# підприємстві,# в

можливість# створення# ,омісій# з# тр+до-

я,оDо#вид+#відп+ст,а#належить.#

+станові,#орDанізації#не#діє#жодна#профспіл,а,

вих# спорів.# Пропон+ється# поверн+тися

надається# право# представляти# інтереси

до# паритетноDо# поряд,+# форм+вання# і

щорічною

вільно# обраним# працівни,ами# представ-

поDодження#прийняття#рішень#,омісіями

тр+довою# відп+ст,ою# -# залежно# від

ни,ам# (стаття# 356# прое,т+).# Визначається

з#тр+дових#спорів.

стаж+#роботи.##

,оло# питань,# я,і# мають# виріш+ватися

Стро,# звернення# працівни,ів# із# зая-

роботодавцем# за# поDодженням# з# проф-

вами# до# с+д+# на# захист# своїх# прав,# що

особам,# що# постраждали# внаслідо,

спіл,овим# орDаном,# або# вільно# обраними

випливають#із#тр+довоDо#за,онодавства,

Чорнобильсь,ої# ,атастрофи,# одном+# із

працівни,ами# представни,ами# (представ-

запропоновано,#за#заDальним#правилом,

бать,ів#

інвалідністю,

ни,ом),# +# том+# числі# стосовно# зміст+

подовжити#до#трьох#ро,ів.

пов'язаною#з#Чорнобильсь,ою#,атастро-

,оле,тивноDо доDовор+# (ч.2# статті# 364

фою,#до#вид+#соціальних.#

прое,т+).#

Пропон+ється# доповнити# перелі, додат,ових#

відп+сто,#

Визначена# належність# відп+сто,

дитини#

з#

орDаном,#

або#

працівни,ами#

вільно

представ-

Винят,и# з# цьоDо# правила:# місячний стро,#-#+#справах#щодо#звільнення#пра-

Профспіл,и# не# обмеж+ються# права-

цівни,а# з# роботи;# без# обмеження# стро-

ми,# передбаченими# прое,том# Тр+дово-

,ом# -# +# спорах# щодо# питань# виплати

широ,оDо#тра,т+вання#заробітної#плати,

Dо#

заробітної#плати.#

я,#

При# визначенні# поняття# заробітної плати#

запропоновано#

відійти#

від

,оде,с+.#

Вони#

мають#

свій

себе

спеціальний# за,он# "Про# професійні

Та,им#чином,#на#д+м,+#розробни,ів,

винаDород+# за# працю,# Dарантії# та

спіл,и,# їх# права# та# Dарантії# діяльності".

прое,т# Тр+довоDо# ,оде,с+# відображає

,омпенсації#(стаття#214#прое,т+).#

та,ої,#

що#

в,лючає#

до#

Зо,рема,# щодо# права# здійснення

реальні# нові# тр+дові# відносини# і

Мінімальна#заробітна#плата#визнача-

профспіл,ами# # Dромадсь,оDо# ,онтролю

забезпеч+є# баланс# прав# та# інтересів

ється#я,#за,онодавчо#встановлений#роз-

за# дотриманням# тр+довоDо# за,оно-

найманих#працівни,ів#та#роботодавців.

11


ЄВРОПЕЙСЬКІ'МОТИВИ ПРОЕКТУ'ТРУДОВОГО'КОДЕКСУ Тр>довий3 6оде6с3 У6раїни3 має3 стати3 визначальним3 до6>ментом,3 основоположним3 >3 системі правово=о3 вре=>лювання3 не3 лише3 тр>дових3 відносин3 між3 роботодавцем3 та3 найманим працівни6ом,3а3й3соціально-тр>дових3відносин,3я63вже3вре=>льованих3за6онодавчими3а6тами,3та6 і3досі3не3вре=>льованих,3пере=оворно=о3процес>3і3соціально=о3партнерства3в3цілом>. При3 цьом>3 слід3 вийти3 на3 більш3 пра=матичний3 рівень3 роз=ляд>3 питань3 форм>вання цивілізованих3 соціально-тр>дових3 відносин.3 Ідеалізація3 о6ремих3 статей3 Тр>дово=о3 6оде6с> призведе3лише3до3їх3недієздатності3>3реальном>3житті. Підтрим+ючи# Dоловн+# ідею реформ+вання# тр+довоDо# за,онодавства# -# приведення# йоDо# +# відповідність до# с+часних# соціально-е,ономічних реалій,# об'єднання# роботодавців# та підприємців# У,раїни# ще# з# листопада 2001# ро,+# розпочали# робот+# над прое,том# Тр+довоDо# ,оде,с+# У,раїни. Визначальними# ,ритеріями# цієї# роботи б+ли: реалізація# нових# підходів# до правовоDо#######вреD+лювання#соціальнотр+дових# відносин# та# оптимізація стос+н,ів# між# роботодавцем# і найманим#працівни,ом#з#+рах+ванням:# політичних,#е,ономічних#та#соціальних#змін#в##пострадянсь,ій#У,раїні,#національної# ,+льт+ри# та# ментальності населення; оптимізації# паритетності# прав# та зобов'язань#сторін#тр+дових#відносин; перехідноDо# етап+# розвит,+# +,раїнсь,оDо# с+спільства# при# форм+ванні за,онодавчоDо# поля# соціально-тр+дових#відносин#в#У,раїні; збаланс+вання#захисної#та#виробничої#ф+н,цій#тр+довоDо#права; захищеністі# сторін# тр+дових# відносин#від#надмірноDо#ризи,+втрати#робочоDо#місця#та#бан,р+тства#роботодавця; збаланс+вання# виробничої# та захисної#ф+н,ції#тр+довоDо#права; ви,ористання#досвід+#вреD+лювання відносин# роботодавця# і# найманоDо працівни,а# в# ,раїнах# з# рин,овою е,ономі,ою,#насамперед,#+#Польщі; вплив+# транснаціональної# Dлобалізації# е,ономі,и# та# Dлобалізаційних процесів#в#У,раїні#на#тр+дові#відносини тощо. Позитив,# я,оDо# вдалося# досяDти# на цьом+# етапі# -# +свідомлення# сторонами соціальноDо# партнерства# необхідності пош+,+# ,омпромісних# рішень,# я,і# б врахов+вали# інтереси# всіх# +часни,ів діалоD+# при# розDляді# за,онодавства, визначальноDо#для#подалшоDо#соціально-е,ономічноDо# розвит,+# ,раїни. Позитивн+# роль# при# цьом+# відіDрала Міжнародна# орDанізація# праці# своїм прое,том# технічноDо# співробітництва

"У,раїна:# сприяння# реалізації# основних принципів#і#прав#+#світі#праці". Баланс'прав'та'обов'язXів Коде,с# за,онодавчо# вреD+льов+є значн+#,іль,ість#с+перечливих#моментів +# взаєминах# між# роботодавцем# і найманим# працівни,ом,# я,і# при розв'язанні# ,оле,тивних# тр+дових спорів# б+ли# ,аменем# споти,ання.# При цьом+# значно# зросла# роль# тр+довоDо доDовор+.# Прое,том# передбачено особливі# +мови# тр+дових# відносин# + та,их# специфічних# сферах# діяльності, я,#малий#бізнес,#виробнича#,ооперація тощо. У# цілом+# ж# прое,т# не# вреD+льов+є відс+тність# принципів# форм+вання єдиноDо# представниць,оDо# орDан+ сторони#роботодавців#+#переDоворном+ процесі# та# забезпечення# паритетності +часті#в#ньом+#всім#с+б'є,там#сторони.# Нечіт,о# визначено# +часть# +# переDоворах# +рядової# сторони# я,# самостійноDо#с+б'є,т+,#відповідальноDо#не#лише за# забезпечення# ,онстит+ційних# прав# і свобод# інших# +часни,ів# соціальнотр+дових# відносин,# а# й# за# створення достойних# +мов# праці# та# розширеноDо відтворення#бізнес+. Том+#+#переDоворах#Держава#повинна#вист+пати#+#двох#іпостасях: перша#(і#визначальна)#-#арбітражна: всебічне# забезпечення# дотримання роботодавцями# та# профспіл,ами# я, національноDо# за,онодавства,# та,# і ратифі,ованих# У,раїною# міжнародних ,онвенцій# +# сфері# соціально-тр+дових відносин; др+Dа,# з+мовлена# наявністю державної# власності# на# засоби виробництва# я,# власни,а# (т+т# держава вист+пає#я,#роботодавець). Невизначеність# ролі# # +рядової сторони#призводить#до#дестр+,тивності соціальноDо# діалоD+,# зміш+вання інтересів# держави# з# інтересами власни,ів-роботодавців. Підприємці#вважають#небезпечними для# розвит,+# бізнес+# положення о,ремих# статей,# ,отрі# ставлять роботодавця# +# залежність# від

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

профспіл,ових#орDанізацій.#Зо,рема,#ті, що# надають# можливість# профспіл,ам втр+чатися# +# фінансово-Dосподарсь,+ діяльність# роботодавця.# Цим# пор+ш+ється# чинне# за,онодавство,# зо,рема За,он# У,раїни# "Про# підприємництво". Інші# положення# зобов'яз+ють# роботодавця# +трим+вати# профспіл,ові# орDани за# рах+но,# власних# фінансових# та матеріальних# рес+рсів.# Та,а дис,римінація# призведе# до# Dальм+вання# е,ономі,и.# Особливо# це# стос+ється малоDо#і#середньоDо#бізнес+,#обмежені фінансові# можливості# я,оDо# не дозволяють#+трим+вати#на#підприємствах# профспіл,и,# а# відта,# це# може призвести# до# наростання# ,онфлі,тів між#роботодавцями#та#представни,ами найманих# працівни,ів.# Не# ,аж+чи# про пор+шення# Конвенції# МОП# №98# "Про застос+вання# принципів# права# на орDанізацію# і# ведення# ,оле,тивних переDоворів",# щодо# неприп+стимості б+дь-я,оDо#втр+чання#сторони#+#справи іншої. Коде,с#має#створювати#рівні#+мови для# реалізації# ,онстит+ційних# прав# і свобод#

обох#

с+б'є,тів#

тр+дових

відносин.# Адже# я,що# роботодавець може# зловживати# своїми# можливостями# стосовно# найманих# працівни,ів,# то# останні,# +# свою# черD+,# своєю діяльністю# або# бездіяльністю# мож+ть ш,одити#роботодавцеві.#Отже,#зобов'язання#сторін#тр+дових#відносин#повинні б+ти#збалансованими. Виріш?вати'-'роботодавцеві… Тр+довий# ,оде,с# повинен ,онсолід+вати#інтереси#сторін#тр+дових відносин# за# +мови# створення# взаємної мотивації# для# забезпечення# розвит,+ бізнес+,# я,# джерела# соціальних Dарантій# найманих# працівни,ів# та# їхніх сімей,#а#та,ож#наповнення#державноDо бюджет+.# На# жаль,# +# прое,ті# існ+є пріоритетність# захист+# найманих працівни,ів# і# навіть# ,орпоративних інтересів#профспіло,. Прое,т# зобов'яз+є# роботодавця надавати# працівни,ові# рівноцінні

12


матеріальні# блаDа,# я,і# би# стрим+вали йоDо# праDнення# # # працювати# + ,он,+р+ючоDо# роботодавця# (стаття# 29 "Зобов`язання# працівни,а# не переходити#на#робот+#до#,он,+р+ючоDо роботодавця"),що# обмежить# виті, ,онфіден-ційної# інформації# до ,он,+рента.# Але# інформація# є# теж об'є,том#власності,#я,#б+дь-я,ий#інший матеріальний# об'є,т,# тож# і# право захист+# ,онфіденційної# інформації# має вреD+льов+ватись# відповідними# нормами# за,онодавства.# Адміністративна чи# ,римінальна# відповідальність# за пор+шення# прав# власності# на ,онфіденційн+# інформацію# має# б+ти аде,ватною# відповідальності# за# пор+шення#б+дь-я,их#інших#прав#власності. Роботодавець# не# повинен# нести додат,ові#витрати#+#зв'яз,+#з#бажанням працівни,а# перейти# на# робот+# до ,он,+р+ючої# фірми.# Це# може# стати предметом#шантаж+#роботодавця. У# ,оде,сі# с+ттєво# обмеж+ються права#роботодавця#щодо#ви,ористання ним#найманої#праці#для#ма,симальноDо збільшення#приб+т,ів#власноDо#бізнес+. Зо,рема,# статтею# 37# "Особи,# для# я,их не# встановлюється# випроб+вання" обмеж+-ються# можливості роботодавця# щодо# пере-вір,и здібностей# та# професійних# навичо, працівни,а.# Статті# 49# "Бронювання робочих# місць"# та# 50# "Встановлення норматив+# ро-бочих# місць# для# осіб# з обмеженими# фізич-ними можливостями"# та# 51# "Прийняття# на робот+# в# рах+но,# броні# та# ,воти" позбав-ляють# підприємця# права# вести підприєм-ниць,+#діяльність#за#власним баченням,# що# передбачено# статтею# 3 "Свобода# підприєм-ниць,ої# діяльності" За,он+# У,раїни# "Про# підприємництво" (від# 7.02.1991# ро,+# №698-ХІІ),# +# я,ій наDолош+ється,# що# "…Підприємці мають# право# без# обмежень# приймати рішення,#здійснювати#самостійно#б+дья,+#діяльність…" Крім# тоDо,# зміст# статті# 49 с+перечить# статті# 45# "Право роботодавця# на# добір# працівни,ів", п+н,т# 1# я,ої# проDолош+є# право роботодавця#приймати#на#робот+#осіб, я,і# звертаються# до# ньоDо безпосередньо# або# через посередництво# орDанів# державної сл+жби# зайнятості.# Пріоритетною с+спільною# ф+н,цією# приватноDо роботодавця# є# виробництво# ВВП шляхом# найефе,тивнішоDо ви,ористання# наявних# виробничих рес+рсів,#+#том+#числі#тр+дових. Через# сплат+# подат,ів# з виробництва# ВВП# наповнюються

13

бюджети# +сіх# рівнів.# Ф+н,ції соціальноDо#забезпечення#повністю#або част,ово# непрацездатних, малозабезпечених# верств# населення має# нести# держава# за# рах+но, отриманих# бюджетних# ,оштів.# Разом# з тим# підприємець,# я,# повноправний Dромадянин# даноDо# с+спільства,# має певні# моральні# зобов'язання,# я,і спон+,ають# йоDо# підтрим+вати незахищених#співDромадян. Чом+# б# цю# проблем+# не# вирішити шляхом# обов'яз,овоDо# бронювання робочих# місць# лише# на# підприємствах державної# форми# власності# й# тих,# де част,а# держави# +# стат+тном+# фонді перевищ+є# 25%?# Встановлення# та,их ,вот# на# всіх# підприємствах# без# ви,лючення# можливе# лише# ,вот+ванням# на підприємствах#інших#форм#власності#за бажанням# роботодавців# (власни,ів), я,е#с+проводж+валось#би#відповідними ,омпенсаторами# +# виDляді# подат,ових преференцій,# дотацій# з# державноDо бюджет+,# з# фондів# соціальноDо страх+вання#тощо. ПрофспілXи,' давайте'пороз?міємось! Відомо,# що# рин,ова# е,ономі,а значною# мірою# залежить# від# ,оливань ,он'юн,т+ри# -# особливо# +# малом+ бізнесі.# В# +мовах# рин,ових# відносин підприємець#має#самостійно#приймати рішення# щодо# ,іль,ості# та# ,атеDорії працівни,ів,# я,і# підляDають# звільненню в# +мовах# с,орочення# штат+,# що з+мовлене#реорDанізацією#виробництва і#+мов#праці. Проте#п+н,т#1#статті#104#"Обов'язо, роботодавця# щодо# проведення ,онс+льтацій# +# зв'яз,+# із# с,ороченням штат+"# зазначає,# що# "...роботодавець повинен# не# пізніше# ніж# за# 3# місяці# до звільнення# надати# профспіл,овом+ орDан+...# інформацію# про# причини... звільнення,# а# та,ож# провести ,онс+льтації...# про# заходи# щодо запобіDання# звільненю...# або пом'я,шення# несприятливих# наслід,ів звільнення".# Це# стос+ється# і# о,ремих положень# статті# 126# "Порядо, врах+вання# д+м,и# виборноDо# орDан+ профспіл,ової# орDанізації# при розірванні# тр+довоDо# доDовор+# з ініціативи# роботодавця",# я,і# з+мовлять зростання# непрод+,тивних# витрат роботодавця#при#реорDанізації#бізнес+, зниженняйоDо# ,он,+рентноспроможності#підприємства. Прое,том# обмежено# право# роботодавця# на# отримання# інформації# про особ+# при# прийнятті# на# робот+. Статтею# 62# "До,+менти# та# відомості про# особ+,# що# подаються# під# час прийняття# на# робот+", +неможливлюється# перевір,а# робото-

давцем#тр+дових#я,остей#працівни,а.#У цій# статті# необхідно# передбачити,# що "...тр+дова# ,ниж,а# пред'являється працівни,ом# за# ініціативою роботодавця.# На# вимоD+# роботодавця працівни,# надає# при# прийнятті# на робот+# хара,теристи,и,# ре,омендації, інші# до,+менти,# що# хара,териз+ють попередню# робот+,# с,ладений# ним інформаційний# лист# про# отримання спеціальних# знань,# про# досвід# роботи тощо". Недостатнім# є# захист# прав роботодавця# від# дій# або# бездіяльності працівни,а,# вчинених# ним# +# стані ал,оDольноDо,# нар,отичноDо# або то,сичноDо# сп'яніння# (стаття# 88 "Відсторонення#від#роботи#працівни,ів, я,і# переб+вають# в# стані# ал,оDольноDо, нар,отичноDо# або# то,сичноDо сп'яніння").# На# вимоD+# статті, роботодавець# зобов'язаний відсторонити# від# роботи# працівни,а, я,ий# переб+ває# +# стані# ал,оDольноDо, нар,отичноDо#або#то,сичноDо#сп'яніння, в# том+# разі,# я,що# робота# пов'язана# з +правлінням# джерелом# підвищеної небезпе,и,# хара,териз+ється небезпечними# +мовами# або# вимаDає особливої# точності.# Але# ж# сама прис+тність# працівни,а# +# стані ал,оDольноDо,# нар,отичноDо# або то,сичноDо# сп'яніння# на# б+дь-я,ом+ робочом+# місці# є# неприп+стимою, ос,іль,и#йоDо#вчин,и#або#бездіяльність мож+ть#завдати#не#лише#підприємцю,#а й#іншим#працівни,ам#та#бізнес+#значної матеріальної#та#моральної#ш,оди. Непост+пливою# лишається# позиція профспіло,# щодо# статті# 125 "Розірвання# тр+довоDо# доDовор+# за ініціативи#роботодавця..."#та#статті#126 (про# обов'яз,ов+# зDод+# виборноDо орDан+# первинної# профспіл,ової орDанізації# на# звільнення# працівни,а). На# жаль,# профспіл,и# не# хоч+ть поDодитися# з# тим,# що# не# повинні ди,т+вати# роботодавцю,# я,им# чином йом+#вести#бізнес#+#рин,ових#+мовах#на засадах#приватної#власності#на#засоби виробництва.# Чим# швидше# прийде# це +свідомлення,# тим# реальнішим# стане забезпечення# повноцінних# соціальних Dарантій#найманим#працюючим. При# цьом+# слід# вийти# на# більш праDматичний# рівень# розDляд+# питань форм+вання# цивілізованих# соціальнотр+дових#відносин.#Ідеалізація#о,ремих статей# Тр+довоDо# ,оде,с+# призведе лише# до# їх# недієздатності# +# реальном+ житті.# Адже# навіть# елементи психолоDічної#нес+місності#мож+ть#б+ти причиною#звільнення. Зрештою,#здоров'я#нації#важливіше. Головне# -# дотримання# роботодавцем за,онодавчих# Dарантій# для# ,андидата на# звільнення.# І# в# цьом+# роботодавець на#боці#профспіло,. СерPій'РОМАНЕНКО незалежний#е,сперт-аналіти,


До#бібліотеч,и#роботодавця#####

ЗАКОН'УКРАЇНИ

“'ПРО'ОРГАНІЗАЦІЇ'РОБОТОДАВЦІВ'” Цей3 За6он3 визначає3 правові,3 соціальні,3 е6ономічні,3 ор=анізаційні3 засади3 створення3 та ф>н6ціон>вання3ор=анізацій3роботодавців,3форми3та3напрям6и3їх3діяльності,3а3та6ож3принципи3їх взаємодії3 з3 ор=анами3 державної3 влади3 та3 ор=анами3 місцево=о3 самовряд>вання,3 професійними спіл6ами,3їх3об'єднаннями,3іншими3об'єднаннями3=ромадян. За6он3спрямований3на3підвищення3ролі3ор=анізацій3роботодавців3та3їх3об'єднань3в3соціальнотр>дових3 відносинах3 та3 на3 реалізацію3 е6ономічної3 політи6и3 в3 державі,3 вдос6оналення3 системи соціально=о3партнерства. Розділ'І.'ЗАГАЛЬНІ'ПОЛОЖЕННЯ Стаття%1. Визначення'термінія Для#цілей#цьоDо#За,он+#нижченаведені#терміни#вживаються#+ та,ом+#значенні: роботодавець# -# власни,# підприємства,# +станови,# орDанізації, незалежно# від# форм# власності,# вид+# діяльності# та# Dал+зевої належності#або#+повноважений#ним#орDан#чи#фізична#особа,#я,а відповідно#до#за,онодавства#ви,ористов+є#найман+#працю; орDанізація# роботодавців# -# Dромадсь,а# неприб+т,ова орDанізація,#я,а#об'єдн+є#роботодавців#на#засадах#добровільності та# рівноправності# з# метою# представництва# і# захист+# їх# прав# та інтересів; об'єднання# орDанізацій# роботодавців# -# неприб+т,ова орDанізація# роботодавців,# я,а# об'єдн+є# орDанізації# роботодавців на# засадах# добровільності# та# рівності# з# метою# представництва# і захист+# прав# та# інтересів# орDанізацій# роботодавців# та роботодавців; соціальне#партнерство#-#це#система#,оле,тивних#відносин#між найманими# працівни,ами,# роботодавцями,# ви,онавчою# владою, я,і# вист+пають# сторонами# соціальноDо# партнерства# +# ході реалізації#їх#соціально-е,ономічних#прав#та#інтересів; сторони# соціальноDо# партнерства# -# професійні# спіл,и# та# їх об'єднання,#інші#орDанізації#найманих#працівни,ів,#+творені#ними відповідно#до#чинноDо#за,онодавства;#роботодавці,#їх#орDанізації та#об'єднання;#держава#в#особі#ви,онавчих#орDанів#влади#і#орDанів місцевоDо#самовряд+вання. Стаття%2.%Право'роботодавців'на'свобод?'об'єднання Роботодавці#мають#право#на#свобод+#об'єднання#в#орDанізації роботодавців#для#здійснення#і#захист+#своїх#прав#та#задоволення соціальних,# е,ономічних# та# інших# за,онних# інтересів# на# основі вільноDо# волевиявлення# без# б+дь-я,оDо# попередньоDо# дозвол+, вст+п+#до#та,их#орDанізацій#на#+мовах#і#в#поряд,+,#визначених#їх стат+тами,# +часті# в# орDанізаціях# роботодавців,# а# та,ож# вільноDо виход+#з#них#на#+мовах#і#в#поряд,+,#визначених#за,онодавством та# їх# стат+тами,# міжнародними# доDоворами# У,раїни,# зDода# на обов'яз,овість#я,их#надана#Верховною#Радою#У,раїни. Для# ви,онання# своїх# стат+тних# завдань# орDанізації роботодавців# мають# право# на# добровільних# засадах# створювати або# вст+пати# до# об'єднань# орDанізацій# роботодавців# і# вільно виходити#з#них. Стаття%3.. ЗаXонодавство'про'орPанізації'роботодавців'та їх'''об'єднання За,онодавство# У,раїни# про# орDанізації# роботодавців# та# їх об'єднання# с,ладається# з# Констит+ції# У,раїни,# За,он+# У,раїни "Про# об'єднання# Dромадян",# цьоDо# За,он+,# інших# нормативноправових# а,тів,# виданих# відповідно# до# ньоDо,# а# та,ож за,онодавства#про#соціальне#партнерство,#професійні#спіл,и. Стаття%4. Сфера'дії'ЗаXон?' Дія#цьоDо#За,он+#поширюється#на#орDанізації#роботодавців#та їх# об'єднання# всіх# рівнів,# а# та,ож# на# +творені# ними# орDани.# З питань,# не# вреD+льованих# цим# За,оном,# діяльність# орDанізацій роботодавців# та# їх# об`єднань# реD+люється# За,оном# "Про об`єднання#Dромадян". Цей# За,он# не# поширюється# на# об'єднання# Dромадян,# що створені# і# діють# в# поряд,+,# визначеном+# іншими# за,онами У,раїни. Повна# назва# орDанізації# роботодавців# чи# їх# об'єднання повинна#містити#слово#"роботодавець"#або#похідні#від#ньоDо. Визначення# "орDанізація# роботодавців",# "об'єднання

орDанізацій# роботодавців"# та# похідні# від# них# мож+ть ви,ористов+вати#лише#ті#орDанізації#та#їх#об'єднання,#я,і#+творені і#діють#відповідно#до#цьоDо#За,он+. Стаття% 5.% % Мета' та' завдання' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#створюються#і#діють з# метою# представництва# та# захист+# за,онних# інтересів роботодавців#+#е,ономічній,#соціально-тр+довій#та#інших#сферах, в# том+# числі# +# їх# відносинах# з# іншими# сторонами# соціальноDо партнерства. Основними#завданнями#орDанізацій#роботодавців#та#їх#об'єднань#є: співробітництво#з#орDанами#державної#влади,#орDанами#влади Автономної# Респ+блі,и# Крим# та# орDанами# місцевоDо самовряд+вання,# професійними# спіл,ами,# їх# об'єднаннями# та іншими#орDанізаціями#найманих#працівни,ів; забезпечення# представництва# та# захист# за,онних# інтересів# і прав# роботодавців# +# відносинах# з# орDанами# державної# влади, орDанами# влади# Автономної# Респ+блі,и# Крим# та# орDанами місцевоDо# самовряд+вання,# професійними# спіл,ами,# їх об'єднаннями# та# іншими# орDанізаціями# найманих# працівни,ів, іншими#об'єднаннями#Dромадян; +часть# +# форм+ванні# та# реалізації# соціально-е,ономічної політи,и#держави; +часть# +# проведенні# ,оле,тивних# переDоворів# і# +,ладанні Dенеральної,# реDіональних# та# Dал+зевих# +Dод# та# забезпечення ви,онання#своїх#зобов'язань#за#+,ладеними#+Dодами; ,оординація#діяльності#роботодавців#+#ви,онанні#зобов'язань за#Dенеральною,#реDіональною#чи#Dал+зевою#+Dодами; ,онтроль# за# ви,онанням# іншими# сторонами# соціальноDо партнерства# зобов'язань# за# Dенеральною,# реDіональними# та Dал+зевими#+Dодами; сприяння#ма,симальном+#дотриманню#інтересів#роботодавців при#вирішенні#,оле,тивних#тр+дових#спорів#(,онфлі,тів); сприяння# вирішенню# ,оле,тивних# тр+дових# спорів, запобіDанню#страй,ам,#я,#,райньом+#засоб+#цих#,онфлі,тів; збаланс+вання#попит+#і#пропозиції#робочої#сили,#запобіDання масовом+# безробіттю# шляхом# сприяння# створенню# нових робочих# місць,# забезпечення# раціональної# стр+,т+ри# зайнятості населення; вдос,оналення# системи# підDотов,и,# перепідDотов,и# і підвищення#,валіфі,ації#,адрів,#поширення#професійних#знань#та досвід+; забезпечення# с,оординованості# дій# роботодавців,# їх орDанізацій# та# об'єднань# щодо# ви,онання# на+,ово-технічних# і соціальних# проDрам,# спрямованих# на# збільшення# обсяDів виробництва# прод+,ції# і# посл+D,# підвищення# їх ,он,+рентоспроможності,# вреD+лювання# та# поліпшення# +мов праці; розвито,# співробітництва# з# іноземними# і# міжнародними орDанізаціями#роботодавців#та#їх#об'єднаннями.

Розділ'ІІ.'ОСНОВНІ'ЗАСАДИ'ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ'РОБОТОДАВЦІВ'ТА'ЇХ'ОБ'ЄДНАНЬ Стаття% 6.% Принципи' створення' та' діяльності' орPанізацій роботодавців'та'їх'об'єднань ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#створюються#і#діють на#та,их#основних#принципах: за,онності; добровільності#вст+п+#та#свободи#виход+; рівноправності#членів;

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

14


До#бібліотеч,и#роботодавця самовряд+вання; Dласності; відповідальності#за#ви,онання#прийнятих#зобов`язань. Відповідно#до#принципів,#визначених#+#цій#статті: ніхто# не# може# б+ти# прим+шений# до# вст+п+# в# б+дь-я,і орDанізації# роботодавців# або# їх# об'єднання# чи# обмежений# + правах#за#належність#або#неналежність#до#них; ,ожний# член# орDанізації# роботодавців,# орDанізація роботодавців,# я,а# є# членом# об'єднання# орDанізації# роботодавців (далі# -# член# об'єднання),# має# право# +# б+дь-я,ий# час# вийти# з орDанізації#роботодавців#чи#їх#об'єднання#в#поряд,+#та#на#+мовах, визначених#стат+том; ,ожний# член# орDанізації# роботодавців,# член# об'єднання# має рівні# права# +# вирішенні# б+дь-я,их# питань# діяльності# орDанізації роботодавців,# їх# об'єднання,# незалежно# від# стат+с+,# майновоDо стан+,# рез+льтатів# фінансово-Dосподарсь,ої# діяльності# та# інших озна,. ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#виріш+ють#питання щодо# діяльності# орDанізації,# об'єднання# на# підставі# власних стат+тів#відповідно#до#за,онодавства#У,раїни. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# зобов'язані забезпеч+вати# повне# та# своєчасне# інформ+вання# своїх# членів# з питань# їх# діяльності,# ознайомлювати# на# їх# прохання# з# +сіма матеріалами,#що#стос+ються#діяльності#орDанізації,#об'єднання. Стаття%7.%Гарантії' діяльності' орPанізацій' роботодавців' та їх'об'єднань Держава# забезпеч+є# додержання# прав# і# за,онних# інтересів орDанізацій# роботодавців# та# їх# об'єднань,# створених# +# поряд,+, встановленом+#цим#За,оном. Держава# визнає# створені# відповідно# до# цьоDо# За,он+ орDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# повноважними представни,ами# інтересів# їх# членів# в# межах# повноважень, за,ріплених#їх#стат+тами. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# +# своїй# діяльності незалежні#від#орDанів#державної#влади,#орDанів#влади#Автономної Респ+блі,и# Крим# та# орDанів# місцевоDо# самовряд+вання, професійних# спіло,,# їх# об'єднань,# інших# орDанізацій# найманих працівни,ів,#політичних#партій#та#інших#об'єднань#Dромадян,#їм#не підзвітні#і#не#під,онтрольні,#,рім#випад,ів,#передбачених#за,оном. Забороняється# б+дь-я,е# втр+чання# +# стат+тн+# діяльність орDанізацій#роботодавців#та#їх#об'єднань#з#бо,+#орDанів#державної влади,# орDанів# влади# Автономної# Респ+блі,и# Крим# та# орDанів місцевоDо# самовряд+вання,# професійних# спіло,,# їх# об'єднань, інших# орDанізацій# найманих# працівни,ів,# політичних# партій# та інших#об'єднань#Dромадян,#,рім#випад,ів,#передбачених#за,оном. Держава# не# несе# відповідальність# по# зобов'язаннях орDанізацій# роботодавців# та# їх# об`єднань,# орDанізації роботодавців# та# їх# об`єднання# не# нес+ть# відповідальності# по зобов'язаннях# держави,# ,рім# випад,ів# прямо# передбачених за,оном.#

Розділ'ІІІ.'СТАТУС'ОРГАНІЗАЦІЙ'РОБОТОДАВЦІВ' ТА'ЇХ'ОБ'ЄДНАНЬ Стаття%8. Стат?с'орPанізацій'роботодавців'та'їх'об'єднань ОрDанізації# роботодавців# створюються# і# діють# за територіальною#або#Dал+зевою#озна,ою#і#мають#стат+с#місцевих, обласних,# респ+блі,ансь,их# Автономної# Респ+блі,и# Крим# (далі# респ+блі,ансь,их),#міжнародних. Об'єднання#орDанізацій#роботодавців#створюються#і#діють#за територіальною#або#Dал+зевою#озна,ою#і#мають#стат+с#місцевих, обласних,#респ+блі,ансь,их,#все+,раїнсь,их. Стат+с# місцевих# мають# орDанізації# роботодавців,# діяльність я,их# поширюється# на# територію# відповідної# адміністративнотериторіальної# одиниці# і# я,і# на# момент# державної# реєстрації об'єдн+ють# не# менш# десяти# роботодавців# цієї# адміністративнотериторіальної# одиниці# або# двох# і# більше# роботодавців# певної Dал+зі#в#межах#цієї#адміністративно-територіальної#одиниці. Стат+с#місцевих#мають#об'єднання#орDанізацій#роботодавців, я,і# на# час# державної# реєстрації# об'єдн+ють# дві# і# більше орDанізацій# роботодавців# відповідної# адміністративнотериторіальної#одиниці#або#дві#і#більше#орDанізації#роботодавців певної#Dал+зі#відповідної#адміністративно-територіальної#одиниці#. Стат+с# обласних,# Київсь,ої# та# Севастопольсь,ої# місь,их

15

мають#орDанізації#роботодавців,#діяльність#я,их#поширюється#на територію# відповідної# області,# міста# Києва# та# Севастополя,# і# я,і на# час# державної# реєстрації# об'єдн+ють# не# менше# десяти роботодавців#більшості#районів#і#міст#обласноDо#підпоряд,+вання цієї# області,# районів# +# містах# Києві# та# Севастополі# або# двох# і більше#роботодавців#певної#Dал+зі#з#тих#районів#і#міст#обласноDо підпоряд,+вання# цієї# області,# районів# +# містах# Києві# та Севастополі,#де#с,онцентровані#підприємства#цієї#Dал+зі. Стат+с# обласних,# Київсь,ої# та# Севастопольсь,ої# місь,их мають#об'єднання#орDанізацій#роботодавців,#я,і#на#час#державної реєстрації# об'єдн+ють# дві# і# більше# обласні# орDанізації роботодавців# відповідної# області,# місь,і# +# містах# Києві# та Севастополі# або# дві# і# більше# обласні# орDанізації# роботодавців певної# Dал+зі# відповідної# області,# місь,і# +# містах# Києві# та Севастополі. Стат+с# респ+блі,ансь,их# мають# орDанізації# роботодавців,# я,і на# час# державної# реєстрації# об'єдн+ють# не# менше# десяти роботодавців#більшості#адміністративно-територіальних#одиниць Автономної# Респ+блі,и# Крим# або# двох# і# більше# роботодавців певної# Dал+зі# з# тих# адміністративно-територіальних# одиниць Автономної# Респ+блі,и# Крим,# де# с,онцентровані# підприємства цієї#Dал+зі. Стат+с# респ+блі,ансь,их# мають# об'єднання# орDанізацій роботодавців,# я,і# на# час# державної# реєстрації# об'єдн+ють# дві# і більше# респ+блі,ансь,і# орDанізації# роботодавців# більшості адміністративно-територіальних# одиниць# Автономної# Респ+блі,и Крим# або# дві# і# більше# респ+блі,ансь,і# орDанізації# роботодавців певної# Dал+зі# більшості# з# тих# адміністративно-територіальних одиниць# Автономної# Респ+блі,и# Крим,# де# с,онцентровані підприємства#цієї#Dал+зі. Стат+с# все+,раїнсь,их# об'єднань# орDанізацій# роботодавців мають# об'єднання,# я,і# на# час# державної# реєстрації# об'єдн+ють обласні# орDанізації# роботодавців# більшості# областей# У,раїни# та Автономної# Респ+блі,и# Крим,# обласні# орDанізації# роботодавців певної# Dал+зі# тих# областей,# де# с,онцентровані# підприємства# цієї Dал+зі. З# метою# ,оординації# роботи# все+,раїнсь,их# об'єднань орDанізацій# роботодавців# та# представництва# інтересів роботодавців# +# форм+ванні# та# реалізації# соціально-е,ономічної політи,и,# розвит,+# соціальноDо# партнерства# тощо# вони# мож+ть +творювати# інші# об'єднання# і# делеD+вати# їм# відповідні# права# і обов'яз,и. Стат+с# міжнародних# мають# орDанізації# та# об'єднання орDанізацій# роботодавців,# діяльність# я,их# розповсюдж+ється# на територію#У,раїни#і#хоча#б#однієї#іншої#держави. Все+,раїнсь,і# об`єднання# орDанізацій# роботодавців# мають право# без# спеціальноDо# дозвол+# ви,ористов+вати# +# своїй# назві слово#"У,раїна"#та#похідні#від#ньоDо.

Розділ'ІV.'ПОРЯДОК'СТВОРЕННЯ'ТА'ПРИПИНЕННЯ' ДІЯЛЬНОСТІ'ОРГАНІЗАЦІЙ'РОБОТОДАВЦІВ' ТА'ЇХ'ОБ'ЄДНАНЬ Стаття%%9.% Створення'орPанізацій'роботодавців Засновни,ами# орDанізацій# роботодавців# відповідно# до# цьоDо За,он+# мож+ть# б+ти# не# менш# я,# десять# роботодавців,# або# два# і більше# роботодавця# певної# Dал+зі# для# засн+вання# Dал+зевої орDанізації#роботодавців. Рішення# про# створення# орDанізацій# роботодавців приймаються# +становчим# з'їздом# (,онференцією)# роботодавців, що# оформляються# прото,олом# +становчоDо# з'їзд+# (,онференції), я,ий#підпис+ють#Dолова#та#се,ретар#з'їзд+#(,онференції). Невід'ємною# частиною# прото,ол+# є# реєстр# осіб,# я,і# брали +часть#в#+становчом+#з'їзді#(,онференції). У#реєстрі#обов'яз,ово#зазначаються: щодо# фізичних# осіб# -# роботодавців:# прізвище,# ім'я# та# по# бать,ові особи,#дані#її#паспорта#(а#для#іноземців#та#осіб#без#Dромадянства#-#дані національноDо# паспорта# або# до,+мента,# що# йоDо# замінює),# адреса# та відомості,# я,і# підтвердж+ють# стат+с# роботодавця# та# фа,т# ви,ористання найманої#праці.#Дані#про#особ+#засвідч+ються#її#особистим#підписом; щодо# +повноважених# орDанів# -# роботодавців:# повне наймен+вання,# ідентифі,аційний# ,од,# юридична# адреса, відомості,# що# підтвердж+ють# стат+с# роботодавця# та# фа,т ви,ористання# найманої# праці,# прізвище,# ім'я# та# по# бать,ові особи,# я,а# +повноважена# брати# +часть# в# +становчом+# з'їзді


(,онференції),# дані# її# паспорта# (а# для# іноземців# та# осіб# без Dромадянства# -# дані# національноDо# паспорта# або# до,+мента,# що йоDо# замінює).# Ці# дані# засвідч+ються# підписом# особи,# я,а +повноважена#брати#+часть#в#+становчом+#з'їзді#(,онференції); Установчий#з'їзд#(,онференція)#затвердж+є#стат+т#орDанізації роботодавців,# обирає# її# орDани# +правління,# +повноваж+є# осіб# на проведення#державної#реєстрації,#виріш+є#інші#питання,#пов'язані із#створенням#орDанізації#роботодавців. Стаття% 10. Засн?вання' об'єднань' орPанізацій' роботодавців Засновни,ами# об'єднань# орDанізацій# роботодавців# є орDанізації#роботодавців. Рішення# про# засн+вання# об'єднань# орDанізацій# роботодавців приймаються#+становчим#з'їздом#(,онференцією)#роботодавців#+повноважених# представни,ів# орDанізацій# роботодавців,# що оформляються#прото,олом#+становчоDо#з'їзд+#(,онференції),#я,ий підпис+ють#Dолова#та#се,ретар#з'їзд+#(,онференції). Невід'ємною# частиною# прото,ол+# є# реєстр# орDанізацій роботодавців,#я,і#брали#+часть#в#+становчом+#з'їзді#(,онференції), в#я,ом+#зазначаються#дані#щодо#орDанізації#роботодавців:#повне наймен+вання,#місцезнаходження#,ерівних#орDанів,#дата#та#орDан, що# здійснював# державн+# реєстрацію# орDанізацій# роботодавців; прізвище,#ім'я#та#по#бать,ові#особи,#я,а#представляє#орDанізацію роботодавців,# дані# її# паспорта# (національноDо# паспорта# або до,+мента,# що# йоDо# замінює).# Ці# дані# засвідч+ються# підписом особи,# я,а# +повноважена# брати# +часть# в# +становчом+# з'їзді (,онференції). Установчий#з'їзд#(,онференція)#затвердж+є#стат+т#об'єднання орDанізацій# роботодавців,# обирає# йоDо# ,ерівні# орDани, +повноваж+є# осіб# на# проведення# державної# реєстрації,# виріш+є інші#питання,#пов'язані#із#створенням#об'єднання. Стаття%11. Установчі'доX?менти'орPанізацій'роботодавців та'їх'об'єднань ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# діють# на# основі стат+т+,#я,ий#затвердж+ється#+становчим#з'їздом#(,онференцією) роботодавців,#орDанізацій#роботодавців. Стат+т# орDанізації# роботодавців,# об'єднання# орDанізацій роботодавців#повинен#містити: 1)#повн+#назв+#орDанізації#роботодавців,#об'єднання#(відмінн+ від#існ+ючих),#стат+с#орDанізації,#об'єднання#та#місцезнаходження ,ерівних#орDанів; 2)# мет+# створення# та# напрями# діяльності# орDанізації роботодавців,#об'єднання; 3)# +мови# членства# (+часті)# та# порядо,# прийом+# в# члени орDанізації# роботодавців,# об'єднання# та# виход+# з# орDанізації, об'єднання; 4)# права# і# обов'яз,и# членів# (+часни,ів)# орDанізації роботодавців,#об'єднання; 5)# положення# про# відповідальність# членів# по# зобов'язаннях орDанізації# роботодавців,# об'єднання# в# соціально-тр+дових відносинах; 6)#порядо,#+творення#і#діяльності#,ерівних#орDанів#орDанізації роботодавців,#їх#об'єднання#та#їх#повноваження; 7)# джерела# форм+вання# і# порядо,# ви,ористання# ,оштів# та іншоDо# майна# орDанізації# роботодавців,# об'єднання,# порядо, звітності,#,онтролю,#здійснення#Dосподарсь,ої#та#іншої#діяльності, необхідної#для#ви,онання#стат+тних#завдань; 8)#порядо,#сплати#вст+пних,#членсь,их#та#цільових#внес,ів; 9)#порядо,#внесення#змін#до#стат+т+#орDанізації#роботодавців, об'єднання; 10)порядо,# наб+ття# повноважень# від# роботодавців,# що входять# до# с,лад+# орDанізації# (об`єднання)# стосовно встановлення# ,он,ретних# соціальних# норм# в# +Dодах,# я,і# в подальшом+# б+д+ть# обов`яз,овими# до# ви,онання# самими роботодавцями# (мінімальна# заробітна# плата,# міжтарифні співвідношення,# мінімальні# соціальні# пільDи# і# Dарантії, ф+н,ціон+вання#соціально-,+льт+рних#за,ладів); 11)# порядо,#припинення#діяльності#орDанізації#роботодавців, об'єднання# і# вирішення# майнових# питань,# пов'язаних# з# їх лі,відацією,#реорDанізацією. У стат+ті# мож+ть# б+ти# передбачені# й# інші# положення# щодо особливостей#створення#і#діяльності#орDанізації#роботодавців#чи об'єднання. Стат+т#орDанізації#роботодавців,#об'єднання#не#повинен с+перечити#за,онодавств+#У,раїни.

Стаття% 12. Членство' в' орPанізаціях' роботодавців' та' їх об'єднаннях Членами# орDанізацій# роботодавців# мож+ть# б+ти# роботодавці відповідно#до#цьоDо#За,он+.#Роботодавець#може#б+ти#одночасно членом#де,іль,ох#орDанізацій#роботодавців. Членами# об'єднань# орDанізацій# роботодавців# мож+ть# б+ти орDанізації# роботодавців,# зареєстровані# відповідно# до# цьоDо За,он+. ОрDанізація#роботодавців#може#б+ти#членом#Dал+зевоDо#і# територіальноDо#об'єднання#орDанізацій#роботодавців. ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#не#відповідають#за зобов'язаннями# своїх# засновни,ів# і# членів,# ,рім# випад,ів, передбачених#за,оном. Засновни,и#та#члени#орDанізацій#роботодавців#та#їх#об'єднань відповідають# за# зобов'язаннями# орDанізацій# роботодавців# та# їх об'єднань,# я,що# це# передбачено# їх# стат+тами,# -# в# поряд,+# і# на +мовах,#визначених#стат+тами. Стаття% 13. Державна' реєстрація' орPанізацій роботодавців'та'їх'об'єднань ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# підляDають обов`яз,овій# реєстрації# в# поряд,+,# встановленом+# За,оном У,раїни#"Про#об'єднання#Dромадян”. Стаття%14.%СимволіXа'орPанізацій'роботодавців'та'їх'об'єднань ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мож+ть ви,ористов+вати# власн+# символі,+,# я,а# затвердж+ється відповідно# до# їх# стат+т+# та# підляDає# реєстрації# +# поряд,+, встановленом+#за,онодавством#У,раїни. Розділ'V.''ПОВНОВАЖЕННЯ'ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ'ТА'ЇХ'ОБ'ЄДНАНЬ Стаття% 15. Права' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань' щодо' захист?' прав' і' заXонних' інтересів' своїх членів ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право# в поряд,+,# передбаченом+# їх# стат+тами,# представляти# і# захищати свої# права# і# за,онні# інтереси,# а# та,ож# права# і# за,онні# інтереси своїх# членів# +# відносинах# з# профспіл,ами,# їх# об'єднаннями# та іншими#орDанізаціями#найманих#працівни,ів,#орDанами#державної влади,#орDанами#влади#Автономної#Респ+блі,и#Крим#та#орDанами місцевоDо# самовряд+вання# +# сфері# реD+лювання# соціальнотр+дових#та#е,ономічних#відносин. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право вносити# до# орDанів# державної# влади,# орDанів# влади# Автономної Респ+блі,и#Крим#та#орDанів#місцевоDо#самовряд+вання#пропозиції з#питань,#пов'язаних#з#їх#стат+тною#діяльністю. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мож+ть# проводити е,спертиз+#прое,тів#за,онів#та#інших#нормативно-правових#а,тів з#питань,#що#стос+ються#прав#та#інтересів#їх#членів. Стаття% 16. Участь' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань' ?' веденні' XолеXтивних' переPоворів' і' ?Xладенні ?Pод ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# зобов`язані# брати +часть# +# веденні# ,оле,тивних# переDоворів# з# розроблення# та +,ладення#+Dод#на#відповідном+#рівні. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# в# межах# своїх повноважень# +,ладають# +Dоди,# здійснюють# ,онтроль# та забезпеч+ють# їх# ви,онання,# нес+ть# відповідальність# за неви,онання#+Dод#відповідно#до#за,он+. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# вист+пають стороною# в# +Dоді# на# відповідном+# рівні# +# поряд,+,# визначеном+ за,оном. Я,що#на#одном+#рівні#діють#де,іль,а#об'єднань#роботодавців, для# ведення# ,оле,тивних# переDоворів# і# +,ладення# +Dод# вони повинні# +творити# єдиний# представниць,ий# орDан,# я,ий# діє# від# їх імені,# або# делеD+вати# відповідні# повноваження# одній# орDанізації роботодавців#чи#одном+#об'єднанню#орDанізацій#роботодавців. Роботодавці,# я,і# входять# до# с,лад+# асоціації,# ,орпорації# або іншоDо#об`єднання,#мож+ть#передавати#права#з#представництва#і захист+# прав# та# за,онних# інтересів# цьом+# об`єднанню,# в# с,ладі я,оDо#вони#є.

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

16


До#бібліотеч,и#роботодавця Стаття% 17. Участь' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань'?'соціальном?'партнерстві ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# бер+ть# +часть# + соціальном+# партнерстві# в# поряд,+# і# на# +мовах,# визначених відповідним#за,оном. Метою# +часті# орDанізацій# роботодавців# та# їх# об'єднань# + соціальном+# партнерстві# є# доDовірне# реD+лювання# та +дос,оналення# соціально-тр+дових# відносин,# досяDнення взаємороз+міння,# ,омпромісів# між# сторонами# соціальноDо партнерства,# запобіDання# вини,ненню# та# розв'язання ,оле,тивних#тр+дових#спорів#(,онфлі,тів). Сторон+# роботодавців# +# соціальном+# партнерстві представляють: на# все+,раїнсь,ом+# рівні# -# об'єднання# роботодавців# з все+,раїнсь,им# стат+сом,# в# особі# +повноважених# ними орDанів; на#респ+блі,ансь,ом+#рівні#-#орDанізації#роботодавців#та#їх об'єднання# в# особі# +повноважених# ними# орDанів,# що об'єдналися#в#межах#Автономної#Респ+блі,и#Крим; на# Dал+зевом+# (міжDал+зевом+)# рівні# -# орDанізації роботодавців# та# їх# об'єднання# в# особі# +повноважених# ними орDанів,# що# об'єдналися# в# межах# відповідної# Dал+зі# (,іль,ох Dал+зей); на# місцевом+# і# обласном+# рівні# -# орDанізації# роботодавців та# їх# об'єднання# в# особі# +повноважених# ними# орDанів,# що об'єдналися# в# межах# відповідних# адміністративнотериторіальних#одиниць. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мож+ть передавати#свої#повноваження#одній#орDанізації#роботодавців або#відповідном+#об'єднанню#з#метою#їх#представництва. Стаття% 18. Участь' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань'?'забезпеченні'зайнятості'населення ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# бер+ть# +часть# + форм+ванні# та# проведенні# державної# політи,и# зайнятості населення. Представни,и#орDанізацій#роботодавців#та#їх#об'єднань#на паритетних# засадах# з# представни,ами# професійних# спіло,,# їх об'єднань# та# інших# орDанізацій# найманих# працівни,ів,# орDанів державної# влади,# орDанів# влади# Автономної# Респ+блі,и# Крим та# орDанів# місцевоDо# самовряд+вання# бер+ть# +часть# + створенні# та# діяльності# ,оординаційних# ,омітетів# сприяння зайнятості. Стаття% 19. Право' на' ?часть' в' ?правлінні' фондами соціальноPо'страх?вання'та'наPляді'за'їх'діяльністю ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# на# паритетних засадах# бер+ть# +часть# в# +правлінні# заDальнообов'яз,овим державним#соціальним#страх+ванням#відповідно#до#за,он+. Стаття%20.%Участь'орPанізацій'роботодавців'та'їх'об'єднань'? вирішенні'XолеXтивних'тр?дових'спорів'(XонфліXтів) ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# вист+пають стороною#,оле,тивноDо#тр+довоDо#спор+#(,онфлі,т+)#в#поряд,+ та# на# +мовах,# визначених# За,оном# У,раїни# "Про# порядо, вирішення# ,оле,тивних# тр+дових# спорів# (,онфлі,тів)", ,орист+ються#+сіма#правами#сторони#та,оDо#спор+#(,онфлі,т+) і#нес+ть#відповідальність#відповідно#до#за,он+. Стаття%21. Право'на'інформацію ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право одерж+вати# від# орDанів# державної# влади,# орDанів# місцевоDо самовряд+вання,#підприємств,#+станов,#орDанізацій#незалежно від# форм# власності# інформацію# з# соціально-е,ономічних питань# та# питань,# пов'язаних# з# тр+довими# відносинами, розвит,ом#держави,#необхідн+#для#ви,онання#своїх#стат+тних завдань. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право поширювати# інформацію# щодо# своєї# діяльності# і# пропаD+вати свої#ідеї#та#мет+. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право# на висвітлення#своєї#діяльності#в#засобах#масової#інформації. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мож+ть вист+пати# засновни,ами# засобів# масової# інформації відповідно#до#за,он+. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мож+ть

17

проводити# соціолоDічні# дослідження,# створювати# на+,ові інформаційні#та#навчально-дослідниць,і#центри. Стаття% 22. Право' орPанізацій' роботодавців,' їх об'єднань'в'Pал?зі'професійної'освіти ОрDанізація# роботодавців# та# їх# об'єднання# мож+ть# брати +часть# +# розробці# та# реалізації# державної# політи,и# в# Dал+зі професійної# освіти,# +# форм+ванні# ,валіфі,аційних# вимоD# до вип+с,ни,ів# навчальних# за,ладів,# фінанс+ванні# створення# та +тримання# недержавних# професійно-технічних# навчальних за,ладів. Стаття%23. Основні' обов'язXи' орPанізацій' роботодавців та'їх'об'єднань ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#зобов'язані: сприяти# ефе,тивном+# розвит,+# вітчизняноDо# рин,+# праці шляхом#йоDо#збаланс+вання; попередж+вати# зловживання# монопольним# положенням# на рин,+# та# вини,нення# недобросовісної# ,он,+ренції# + підприємниць,ій#діяльності; не+хильно# додерж+ватись# вимоD# за,онодавства# У,раїни# та своDо#стат+т+; ви,ористов+вати# не# заборонені# за,оном# засоби# захист+ прав#і#за,онних#інтересів#роботодавців; брати# +часть# в# переDоворах,# ,онс+льтаціях# з# +,ладання ,оле,тивних# доDоворів# (+Dод),# вирішенні# ,оле,тивних# тр+дових спорів#(,онфлі,тів)#відповідно#до#за,он+.

Розділ'VІ.''ВЗАЄМОВІДНОСИНИ'ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ'ТА'ЇХ'ОБ'ЄДНАНЬ'З'ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ'ВЛАДИ,''ОРГАНАМИ'ВЛАДИ'АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ'КРИМ' ТА'ОРГАНАМИ'МІСЦЕВОГО'САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОФЕСІЙНИМИ'СПІЛКАМИ,''ЇХ'ОБ'ЄДНАННЯМИ ТА'ІНШИМИ'ОРГАНІЗАЦІЯМИ'НАЙМАНИХ'ПРАЦІВНИКІВ

Стаття%24. ОрPанізації'роботодавців'та'їх'об'єднання'і орPани' державної' влади,' орPани' влади' Автономної Респ?бліXи'Крим'та'орPани'місцевоPо'самовряд?вання ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання співробітничають# з# орDанами# державної# влади,# орDанами влади# Автономної# Респ+блі,и# Крим# та# орDанами# місцевоDо самовряд+вання. ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#бер+ть#+часть#+ форм+ванні#державної#е,ономічної#та#соціальної#політи,и. ОрDани# державної# влади,# орDани# влади# Автономної Респ+блі,и# Крим# та# орDани# місцевоDо# самовряд+вання сприяють# орDанізаціям# роботодавців# та# їх# об'єднанням# в# їх діяльності. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# мають# право вносити#пропозиції#до#орDанів#державної#влади,#орDанів#влади Автономної# Респ+блі,и# Крим# та# орDанів# місцевоDо самовряд+вання# з# питань,# що# належать# до# їх# ,омпетенції, визначеної#цим#За,оном Стаття%25. ОрPанізації'роботодавців'та'їх'об'єднання'і професійні' спілXи,' їх' об'єднання' та' інші' орPанізації найманих'працівниXів ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# визнають профспіл,и# повноважними# представни,ами# працівни,ів# і захисни,ами# їх# тр+дових,# соціально-е,ономічних# прав# і інтересів,#сприяють#їх#діяльності. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об`єднання# взаємодіють# з профспіл,ами,# їх# об'єднаннями# та# іншими# орDанізаціями найманих#працівни,ів#на#принципах#соціальноDо#партнерства. Спори# (,онфлі,ти),# я,і# вини,ають# між# ними,# виріш+ються# в поряд,+,#передбаченом+#за,оном. ОрDанізаціям# роботодавців# та# їх# об'єднанням забороняється#втр+чатися#+#діяльність#професійних#спіло,,#їх об'єднань# та# інших# орDанізацій# найманих# працівни,ів, переш,оджати# +# б+дь-я,ий# формі# та# б+дь-я,ими# засобами працівни,ам#об'єдн+ватись#+#професійні#спіл,и,#їх#об'єднання, інші#орDанізації#найманих#працівни,ів.


Розділ'VІІ'МАТЕРІАЛЬНЕ'ТА'ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ'ДІЯЛЬНОСТІ'ОРГАНІЗАЦІЙ'РОБОТОДАВЦІВ ТА'ЇХ'ОБ'ЄДНАНЬ Стаття% 26. Майно' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань У# власності# орDанізацій# роботодавців# та# їх# об'єднань# мож+ть переб+вати# р+хоме# й# нер+хоме# майно,# матеріальні# та# нематеріальні а,тиви,#,ошти,#а#та,ож#інше#майно,#придбане#на#підставах,#передбачених за,оном. Майно#та#,ошти#орDанізацій#роботодавців#та#їх#об'єднань#належить#їм на#праві#власності,#я,що#інше#не#передбачено#їх#стат+том#та#+Dодами#з власни,ами#та,оDо#майна. У# власності# орDанізацій# роботодавців# та# їх# об'єднань# може# б+ти майно,#що#знаходиться#за#межами#території#У,раїни. ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#зDідно#із#своїми#стат+тами володіють,#,орист+ються#і#розпоряджаються#майном,#я,е#належить#їм#на праві#власності#і#не#може#ви,ористов+ватись#для#діяльності,#спрямованої на#отримання#приб+т,+#. Стаття% 27. Джерела' форм?вання' майна' та' Xоштів орPанізацій'роботодавців'та'їх'об'єднань Джерелами# форм+вання# майна# та# ,оштів# орDанізацій роботодавців#та#їх#об'єднань#є: вст+пні,#членсь,і#та#цільові#внес,и; доходи#підприємств,#+станов,#орDанізацій,#часто,,#паїв,#а,цій, що#належать#орDанізаціям#роботодавців#та#їх#об'єднанням; цільові#Dранти#міжнародних#фінансових#орDанізацій; добровільних# внес,ів,# що# надходять# від# фізичних# та юридичних#осіб; інші#джерела,#передбачені#за,оном. Порядо,# форм+вання# і# ви,ористання# майна# та# ,оштів орDанізацій# роботодавців# та# їх# об'єднань,# а# та,ож# розміри вст+пних#та#членсь,их#внес,ів#визначаються#їх#стат+тами. Роботодавці# -# члени# орDанізацій# роботодавців,# члени об'єднань# мають# право# передавати# належне# їм# майно# + володіння,# ,орист+вання# орDанізаціям# роботодавців# та# їх об'єднанням,# на# +мовах# і# в# поряд,+,# передбаченом+# стат+тами орDанізацій#роботодавців#та#їх#об'єднань#або#+Dодами#відповідно до#за,он+. Стаття% 28.% ГосподарсьXа' діяльність' орPанізацій роботодавців'та'їх'об'єднань ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#з#метою#ви,онання стат+тних# цілей# та# завдань# мають# право# здійснювати# необхідн+ Dосподарсь,+# та# фінансов+# діяльність# шляхом# створення# в +становленом+# за,оном# поряд,+# підприємств,# +станов# або орDанізацій#із#стат+сом#юридичної#особи. ОрDанізації#роботодавців#та#їх#об'єднання#приймають#рішення щодо# Dосподарсь,ої# діяльності,# визначення# +мов# оплати# праці працівни,ів# апарат+# орDанізацій# роботодавців# та# їх# об'єднань, ви,ористання# власних# фінансових# та# матеріальних# рес+рсів відповідно#до#за,онодавства#та#їх#стат+тів. Стаття% 29. Розпорядження' власністю' орPанізацій роботодавців' та' їх' об'єднань,' що' припинили' свою діяльність У# разі# припинення# діяльності# орDанізацій# роботодавців# та# їх об'єднань#майнові#питання#виріш+ються#відповідно#до#їх#стат+т+#і чинноDо#за,онодавства. Після# припинення# діяльності# орDанізацій# роботодавців# та# їх об'єднань# майно,# надане# їм# +# ,орист+вання,# повертається# йоDо власни,+. Майно# об'єднань# орDанізацій# роботодавців,# що# припинили свою# діяльність,# розподіляється# між# йоDо# членами# +# поряд,+, визначеном+#стат+том. Стаття%30. Гарантії'майнових'прав'орPанізацій роботодавців'та їх'об'єднань Держава# Dарант+є# захист# права# власності# орDанізацій роботодавців#та#їх#об'єднань. Вил+чення# державою# +# орDанізацій# роботодавців# та# їх об'єднань# ,оштів# та# майна# здійснюється# тіль,и# +# випад,ах, передбачених#за,онами#У,раїни. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право# на відш,од+вання# за# рах+но,# держави# чи# орDанів# місцевоDо

самовряд+вання# матеріальної# ш,оди,# завданої# неза,онними рішеннями,# діями# чи# бездіяльністю# орDанів# державної# влади, орDанів# влади# Автономної# Респ+блі,и# Крим# та# орDанів# місцевоDо самовряд+вання,# їх# посадових# і# сл+жбових# осіб# при# здійсненні ними#своїх#повноважень. Стаття% 31. Контроль' за' PосподарсьXою' діяльністю орPанізацій'роботодавців'та'їх'об'єднань Контроль# за# Dосподарсь,ою# діяльністю# орDанізацій роботодавців# та# їх# об'єднань,# здійснюється# орDанами# державної влади# відповідно# до# їх# ,омпетенції# в# поряд,+,# визначеном+ за,онами#У,раїни. ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# не# мож+ть# б+ти прим+шені# ви,он+вати# не# передбачені# за,оном,# а# та,ож# явно злочинні#розпорядження#чи#на,ази. Розділ'VІІІ.'ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ'ЗА'ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА'ПРО'ОРГАНІЗАЦІЇ'РОБОТОДАВЦІВ'ТА'ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ Стаття%32. Відповідальність'за'пор?шення'заXонодавства про'орPанізації'роботодавців'та'їх'об'єднань Особи,# винні# в# пор+шенні# за,онодавства# про# орDанізації роботодавців# та# їх# об'єднання,# нес+ть# відповідальність# зDідно# із за,оном. Стаття%33. Відповідальність' Xерівних' орPанів' орPанізацій роботодавців'та'їх'об'єднань'за'пор?шення'стат?т? Я,що#,ерівний#орDан#орDанізації#роботодавців#чи#їх#об'єднання здійснює# діяльність,# що# с+перечить# за,онодавств+# У,раїни, стат+т+,# члени# орDанізації# чи# їх# об'єднань# мож+ть# зверн+тися# до с+д+#за#захистом#своїх#пор+шених#прав#та#інтересів. С+д# може# зобов'язати# ,ерівний# орDан# цієї# орDанізації# чи об'єднання# привести# свою# діяльність# +# відповідність# із# стат+том або# призначити# дат+# виборів# новоDо# ,ерівництва.# При# цьом+# на підставі# с+довоDо# рішення# діяльність# орDанізацій# роботодавців або# їх# об'єднання# може# б+ти# з+пинена# до# ви,онання# рішення с+д+. Тимчасова#заборона#або#розп+с,#орDанізацій#роботодавців#чи їх#об'єднань#в#адміністративном+#поряд,+#не#доп+с,ається. Розділ'ІХ.'МІЖНАРОДНЕ'СПІВРОБІТНИЦТВО Стаття% 34. Міжнародні' зв'язXи' орPанізацій' роботодавців' та' їх об'єднань ОрDанізації# роботодавців# та# їх# об'єднання# мають# право здійснювати# міжнародн+# діяльність# відповідно# до# цьоDо# За,он+, інших# нормативно-правових# а,тів# та# міжнародних# доDоворів У,раїни,# зDода# на# обов'яз,овість# я,их# надана# Верховною# Радою У,раїни. Міжнародна# діяльність# орDанізацій# роботодавців# та# їх об'єднань# відповідно# до# їх# стат+тів# здійснюється# шляхом засн+вання#або#вст+п+#до#міжнародних#орDанізацій#роботодавців та# їх# об'єднань,# прямих# міжнародних# ,онта,тів# і# зв'яз,ів, +,ладання# відповідних# +Dод,# а# та,ож# в# інших# формах,# що# не с+перечать# за,онодавств+# У,раїни,# нормам# і# принципам міжнародноDо#права. Розділ'Х.'ПРИКІНЦЕВІ'ПОЛОЖЕННЯ 1.#Цей#За,он#набирає#чинності#з#дня#йоDо#оп+блі,+вання. 2.# Кабінет+# Міністрів# У,раїни# +# двомісячний# термін# від# дня набрання#чинності#цим#За,оном: подати# на# розDляд# Верховної# Ради# У,раїни# пропозиції# щодо приведення#за,онів#У,раїни#+#відповідність#із#цим#За,оном; привести#свої#нормативно-правові#а,ти#+#відповідність#з#цим За,оном#та#забезпечити#видання#нормативно-правових#а,тів,#що випливають#з#ньоDо; забезпечити# приведення# міністерствами,# іншими центральними# орDанами# ви,онавчої# влади# їх# нормативноправових#а,тів#+#відповідність#до#цьоDо#За,он+ 4.# Встановити,# що# до# створення# і# реєстрації# орDанізацій роботодавців#та#їх#об'єднань#відповідно#до#цьоDо#За,он+#сторон+ роботодавців# на# державном+# рівні# представляє# Конфедерація роботодавців#У,раїни.Президент'УXраїни''

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

Л.'КУЧМА м.'Київ,'24'травня'2001'роX?,'''N'2436-ІІІ

18


До#бібліотеч,и#роботодавця

З#А#К#О#Н###У#К#Р#А#Ї#Н#И

“Про'заPальнообов'язXове'державне'соціальне страх?вання'на'випадоX'безробіття”

(Відомості#Верховної#Ради#(ВВР),#2000,#N22,#ст.#171) (#Із#змінами,#внесеними#зDідно#із#За,онами#N#2213-III#(#221314#)#від#11.01.2001,#ВВР,#2001,#N#11,#ст.#47#N#2980-III#(#2980-14#) від#17.01.2002,#ВВР,#2002,#N#17,#ст.124##N##662-IV##(662-15)#######від 03.04.2003,# ВВР,# 2003,# N# 27,# ст.# 209# -# наб+ває# чинності 01.08.2003#ро,+#) Цей% За>он,% % розроблений% % відповідно% % до% % Констит6ції У>раїни%(254>/96-ВР)%%%%та%%%Основ%%%за>онодавства%%%У>раїни%%%про за/альнообов'яз>ове% державне% соціальне% страх6вання% (16/98ВР),%визначає%%%%правові,%%%%фінансові%%%%та%%%%ор/анізаційні%%%%засади за/альнообов'яз>ово/о%%державно/о%%%соціально/о%%%страх6вання на%випадо>%безробіття. Розділ'I.'ЗАГАЛЬНІ'ПОЛОЖЕННЯ Стаття%1. Визначення'термінів У#цьом+#За,оні#терміни#вживаються#в#та,ом+#значенні: 1)# заDальнообов'яз,ове# # # державне# # соціальне# # страх+вання на# випадо,# безробіття# (далі# -# страх+вання# на# # випадо, безробіття)# # -# система# # прав,# # обов'яз,ів# і# Dарантій,# # я,а передбачає# матеріальне# забезпечення# на# випадо,# безробіття# з незалежних# від# # застрахованих# осіб# обставин# та# надання соціальних# посл+D# за# рах+но,# ,оштів# Фонд+ заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# соціальноDо# # страх+вання У,раїни#на#випадо,#безробіття; 2)# с+б'є,ти# # страх+вання# на# випадо,# безробіття# застраховані#особи,##а#+#випад,ах,##передбачених#цим#За,оном, та,ож# # члени# # їх# сімей# та# інші# особи,# страх+вальни,и# та страхови,; 3)#застраховані##особи##-##наймані#працівни,и,##а#+#випад,ах, передбачених# цим# За,оном,# # та,ож# інші# # особи# # (Dромадяни У,раїни,# іноземці,# # особи# # без# # Dромадянства,# # я,і# # постійно проживають##в#У,раїні,##я,що#інше#не#передбачено#міжнародним доDовором# # У,раїни,# зDода# на# обов'яз,овість# я,оDо# надана Верховною# Радою# У,раїни),# # на# ,ористь# я,их# здійснюється страх+вання#на#випадо,#безробіття. Представни,ами#застрахованих##осіб##є###профспіл,и,###або їх#об'єднання,##чи##інші##+повноважені##найманими##працівни,ами орDани#(представни,и); 4)#страх+вальни,и#-#роботодавці#та##застраховані##особи,##я,і відповідно#до#цьоDо#За,он+#сплач+ють#страхові#внес,и; 5)#страхови,####-###Фонд###заDальнообов'яз,овоDо###державноDо соціальноDо#страх+вання#У,раїни#на#випадо,#безробіття; 6)#об'є,т##страх+вання##на##випадо,##безробіття##-##страховий випадо,,#із#настанням#я,оDо#+#застрахованої#особи#(члена#її#сім'ї, іншої# особи)# вини,ає# право# на# отримання# матеріальноDо забезпечення# на# # випадо,# безробіття# та# надання# соціальних посл+D,##передбачених#статтею#7#цьоDо#За,он+; 7)# част,ове# # безробіття# # -# # вим+шене# # # тимчасове с,орочення# нормальної# # або# # встановленої# # за,онодавством У,раїни# # тривалості# робочоDо# час+,# # перерва# в# одержанні заробіт,+# або# с,орочення# # йоDо# розмір# через# тимчасове припинення##виробництва##без#припинення#тр+дових###відносин з# # # причин# # # е,ономічноDо,# # # технолоDічноDо,# стр+,т+рноDо хара,тер+; 8)# страховий# випадо,# -# це# подія,# через# я,+:# застраховані особи# # # втратили# # # заробітн+# # # плат+# # # або# # інші# передбачені за,онодавством# У,раїни# доходи# внаслідо,# втрати# # роботи# з незалежних##від##них##обставин#та#зареєстровані#в#+становленом+ поряд,+# я,# безробітні,# # Dотові# та# здатні# прист+пити# до підходящої#роботи#і#дійсно#ш+,ають#робот+;#застраховані#особи опинилися#в#стані#част,овоDо#безробіття; 9)# втрата# роботи# з# незалежних# від# застрахованих# осіб обставин; припинення# тр+довоDо# доDовор+# відповідно# до# статті# 36 (п+н,ти# 1,# 2,# 3),# статті# 38# (+# разі# неможливості# продовження роботи,#а#та,ож#неви,онання#власни,ом#або#+повноваженим#ним орDаном# # за,онодавства# про# # працю,# # +мов# # ,оле,тивноDо доDовор+##чи#тр+довоDо#доDовор+),#статті#39,#статті#40#(п+н,ти#1, 2,#5,#6)#Коде,с+#за,онів#про#працю#У,раїни#(322-08);# 10)#роботодавець: власни,# підприємства,# +станови,# орDанізації# або +повноважений#ним#орDан#та#фізичні#особи,#я,і#ви,ористов+ють найман+#працю; власни,# розташованоDо# # в# # У,раїні# # іноземноDо підприємства,# +станови,# # орDанізації# # (в# # том+# # числі міжнародної),# # філії# # або# представництва,# я,ий# ви,ористов+є працю# найманих# працівни,ів,# я,що# інше# # не# # передбачено міжнародними# # доDоворами# У,раїни,# # зDода# на# обов'яз,овість я,их#надана#Верховною#Радою#У,раїни. Представни,ами#роботодавців###є####об'єднання####та####спіл,и роботодавців####чи####інші###+повноважені###роботодавцями###орDани (представни,и); 11)#найманий##працівни,##-##фізична##особа,##я,а##працює###за тр+довим##доDовором##(,онтра,том)##на#підприємстві,##в#+станові та#орDанізації#або#+#фізичної#особи;

19

12)# страховий# стаж# -# період# # (стро,),# # протяDом# # я,оDо# # особа підляDає# # страх+ванню# # на# # випадо,# # безробіття# та# за# я,ий сплачено#страхові#внес,и#(нею,#роботодавцем). Стаття%2. Принципи'страх?вання'на'випадоX'безробіття Страх+вання# на# випадо,# безробіття# здійснюється# за принципами: надання# державних# Dарантій# реалізації# застрахованими особами#своїх#прав; обов'яз,овості#страх+вання###на###випадо,###безробіття###всіх працюючих# на# +мовах# тр+довоDо# доDовор+# # (,онтра,т+)# # та# # на інших#підставах,###передбачених###за,онодавством###про##працю, а# # та,ож# добровільності# та,оDо# страх+вання# особами,# # я,і забезпеч+ють##себе#роботою#самостійно#(члени#творчих#спіло,, творчі# працівни,и,# # я,і# не# є# членами# творчих# спіло,),# # а# та,ож Dромадянами##-##с+б'є,тами#підприємниць,ої#діяльності; цільовоDо#ви,ористання####,оштів###страх+вання###на###випадо, безробіття; солідарності#та#с+бсид+вання; обов'яз,овості# фінанс+вання# # # Фондом# # # # заDальнообов'яз,овоDо#державноDо##соціальноDо##страх+вання#У,раїни#на#випадо, безробіття# витрат,# пов'язаних# з# наданням# матеріальноDо забезпечення# +# випад,+# безробіття# # та# # соціальних# # посл+D# # в обсяDах,##передбачених##цим#За,оном; паритетності# в# +правлінні# страх+ванням# на# випадо, безробіття# держави,# представни,ів# застрахованих# осіб# та роботодавців; диференціації# розмірів# виплати# допомоDи# по# безробіттю залежно#від#страховоDо#стаж+#та#тривалості#безробіття; надання#на###рівні###не###нижче###за###прожит,овий###мінім+м, встановлений# # за,оном,# # допомоDи# # по# # безробіттю# # та матеріальної# допомоDи# # +# # період# # професійної# # підDотов,и, перепідDотов,и###та#підвищення#,валіфі,ації; за,онодавчоDо#визначення####+мов####і####поряд,+###здійснення страх+вання#на#випадо,#безробіття. Стаття% 3. ЗаXонодавство' про' страх?вання' на' випадоX безробіття 1.#За,онодавство###про###страх+вання##на##випадо,##безробіття с,ладається# з# Основ# за,онодавства# У,раїни# про заDальнообов'яз,ове# державне# соціальне# страх+вання,# # цьоDо За,он+,#За,он+#У,раїни#"Про#зайнятість#населення"##(803-12)##та інших# нормативно-правових# а,тів,# # що# реD+люють# відносини# # + сфері# # страх+вання# # на# # випадо,# безробіття,# # а# # та,ож міжнародних##доDоворів##У,раїни,##зDода##на#обов'яз,овість#я,их надана#Верховною#Радою#У,раїни. 2.#Я,що####міжнародним####доDовором####У,раїни,####зDода###на обов'яз,овість# я,оDо# надана# Верховною# Радою# # У,раїни, встановлено# інші# # норми,# # ніж# # ті,# # що# # передбачені за,онодавством# У,раїни# про# страх+вання# # на# # випадо, безробіття,##то###застосов+ються###норми#міжнародноDо#доDовор+. 3.# Нормативно-правові# # # # а,ти# # # # щодо заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# # # соціальноDо# # # страх+вання на# # # випадо,# # # безробіття# розробляються,# # # реєстр+ються# # # і застосов+ються##відповідно##до#за,онодавства#У,раїни. 4.# З# питань,# # що# реD+люються# цим# # За,оном,# # орDани# # державної влади,# орDани# місцевоDо# самовряд+вання,# посадові# особи# цих# орDанів діють# ви,лючно# на# підставах,# # +# межах# # та# # +# # спосіб,# # передбачені за,онодавством# # # # про# # # заDальнообов'яз,ове# # # державне# # # соціальне страх+вання. Стаття%4. Особи,'яXі'підляPають'страх?ванню'на'випадоX безробіття 1. Страх+ванню##на##випадо,#безробіття#підляDають#особи,##я,і працюють# на# +мовах# тр+довоDо# доDовор+# (,онтра,т+), в,лючаючи# тих,# я,і# проходять# альтернативн+# (невійсь,ов+) сл+жб+,# а# та,ож# тих,# я,і# працюють# неповний# робочий# день# або неповний#робочий#тиждень,#та#на#інших#підставах,#передбачених за,онодавством#про#працю. 2.# Особа# # наб+ває# стат+с+# застрахованої# особи# з# дня +,ладання# тр+довоDо# доDовор+,# # з# # цьоDо# # дня# # починається сплата# # страхових# внес,ів.# # Сплата# # страхових# # внес,ів припиняється#з#дня#розірвання#тр+довоDо#доDовор+. Роботодавець#наб+ває#стат+с+#платни,а##страхових##внес,ів до# Фонд+# # заDальнообов'яз,овоDо# # державноDо# # соціальноDо страх+вання# У,раїни# на# випадо,# # безробіття# # з# # дня# # реєстрації відповідно##до#п+н,т+#1#частини#др+Dої#статті#35#цьоDо#За,он+. 3.# Особам,# # я,і# підляDають# страх+ванню# на# випадо, безробіття,# видається# свідоцтво# # про# # заDальнообов'яз,ове державне# # соціальне\# страх+вання,# я,е# є# єдиним# для# всіх# видів соціальноDо#страх+вання. Порядо,# видачі# # та# # зразо,# # свідоцтва# про заDальнообов'яз,ове# державне# соціальне# страх+вання затвердж+ються#Кабінетом##Міністрів#У,раїни. Стаття% 5. Особи,' яXі' не' підляPають' страх?ванню' на випадоX'безробіття Страх+ванню#на#випадо,#безробіття#не#підляDають: працюючі#пенсіонери##та###особи,###в###я,их,###відповідно###до


за,онодавства#У,раїни,#вини,ло#право#на#пенсію; іноземці#та#особи#без#Dромадянства,#я,і#тимчасово#працюють за# наймом# в# У,раїні,# я,що# інше# не# передбачено# міжнародними доDоворами#У,раїни,##зDода##на##обов'яз,овість##я,их##надана##Верховною Радою#У,раїни. Стаття% 6. Право' на' матеріальне' забезпечення' на випадоX'безробіття'та'соціальні'посл?Pи 1.# Право# # на# # матеріальне# # забезпечення# на# випадо, безробіття#(далі#-#забезпечення)##та##соціальні##посл+Dи##мають застраховані#особи. 2.# Право# # на# забезпечення# та# соціальні# посл+Dи# за# цим За,оном# мають# та,ож# незастраховані# особи# війсь,овосл+жбовці# Збройних# Сил# У,раїни,# Державної при,ордонної#сл+жби#У,раїни,#вн+трішніх#війсь,,#війсь,##цивільної оборони,##інших#війсь,ових#форм+вань,#+творених#відповідно##до за,онів# У,раїни,# # Сл+жби# безпе,и# У,раїни,# # орDанів# вн+трішніх справ# У,раїни,# # звільнені# з# війсь,ової# сл+жби# +# зв'яз,+# із с,ороченням##чисельності#або#штат+#без#права#на#пенсію#(далі#війсь,овосл+жбовці),# # та# особи,# # я,і# вперше# ш+,ають# # робот+, інші#незастраховані##особи#+#разі#їх#реєстрації#в#+становленом+ поряд,+# я,# # безробітних.# # (Частина# # др+Dа# статті# 6# із# змінами, внесеними#зDідно##із##За,оном##N##662-IV#(662-15)#від#03.04.2003 -#наб+ває#чинності#з#01.08.2003#ро,+). 3.#Громадяни#У,раїни,##я,і#працюють#за#межами#У,раїни##та не# застраховані# # # в# # # системі# # # соціальноDо# # страх+вання# # на випадо,#безробіття##,раїни,##в##я,ій##вони##переб+вають,##мають право# # на# забезпечення# # за# # цим# За,оном,# за# +мови# сплати страхови,+# страхових# внес,ів,# # я,що# інше# не# передбачено міжнародним#доDовором##У,раїни,#зDода#на#обов'яз,овість#я,оDо надана#Верховною#Радою#У,раїни. 4.# Особи,# # я,і# # забезпеч+ють# # себе# # роботою# самостійно (члени#творчих#спіло,,##творчі##працівни,и,##я,і##не##є##членами творчих# спіло,),# # фізичні# # особи# # -# # с+б'є,ти# # підприємниць,ої діяльності,# особи,# # я,і# ви,он+ють# роботи# (посл+Dи)# зDідно# з цивільно-правовими#+Dодами,##мають##право##на##забезпечення за##цим#За,оном,#за#+мови#сплати#страхови,+#страхових#внес,ів. Стаття%7.%Види'забезпечення'та'соціальні'посл?Pи 1.#Видами#забезпечення#за#цим#За,оном#є: допомоDа#по#безробіттю,##+#том+#числі#одноразова##її##виплата для#орDанізації#безробітним#підприємниць,ої#діяльності; допомоDа#по#част,овом+#безробіттю; матеріальна#допомоDа###+###період###професійної###підDотов,и, перепідDотов,и#або#підвищення#,валіфі,ації#безробітноDо; матеріальна# допомоDа# по# # безробіттю,# # одноразова матеріальна#допомоDа#безробітном+#та#непрацездатним#особам, я,і#переб+вають#на#йоDо#+триманні; допомоDа# на# поховання# +# разі# смерті# безробітноDо# # або особи,#я,а#переб+вала#на#йоDо#+триманні. 2.# Видами# соціальних# посл+D# за# цим# За,оном# та# За,оном У,раїни#"Про#зайнятість#населення"#є: професійна#підDотов,а####або####перепідDотов,а,####підвищення ,валіфі,ації#та#профорієнтація; пош+,#підходящої##роботи##та##сприяння#+#працевлашт+ванні, +# том+# # числі# # шляхом# # надання# # роботодавцю# # дотації# # на створення# додат,ових# # робочих# # місць# # для# # працевлашт+вання безробітних# # та# фінанс+вання# # орDанізації# # оплач+ваних Dромадсь,их###робіт###для#безробітних; інформаційні# та# # # # ,онс+льтаційні# # # # посл+Dи,# # # пов'язані# # # з працевлашт+ванням. Розділ'II.''УПРАВЛІННЯ'СТРАХУВАННЯМ'НА'ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Стаття% 8. Фонд' заPальнообов'язXовоPо' державноPо соціальноPо'страх?вання'УXраїни'на'випадоX'безробіття 1.#Фонд####заDальнообов'яз,овоDо####державноDо####соціальноDо страх+вання###У,раїни###на###випадо,###безробіття##(далі##-##Фонд) створюється# для# +правління# # страх+ванням# # на# # випадо, безробіття,# провадження# # збор+# # та# # а,+м+ляції# страхових внес,ів,# # ,онтролю# за# ви,ористанням# ,оштів,# # виплати забезпечення#та#надання##соціальних#посл+D,##здійснення#інших ф+н,цій#зDідно#із#цим#За,оном#і#стат+том#Фонд+. 2.# Фонд# # є# # # цільовим# # # централізованим# # # страховим фондом,# не,омерційною# # # самоврядною# # # орDанізацією. Держава# # є# # Dарантом# забезпечення# # застрахованих# # осіб# # та надання###їм###відповідних#соціальних#посл+D#Фондом. 3.# Діяльність# # # Фонд+# # # реD+люється# # # Основами# # за,онодавства У,раїни# про# заDальнообов'яз,ове# # державне# # соціальне# # страх+вання, За,оном# # # У,раїни# # "Про# # зайнятість# # населення",# # цим# # За,оном# # та стат+том#Фонд+,#я,ий#затвердж+ється#правлінням#Фонд+. 4.#Фонд##не##може###провадити###б+дь-я,+###діяльність,###,рім передбаченої#цим#За,оном#та#стат+том#Фонд+. 5.# Кошти# # Фонд+# # не# # в,лючаються# до# с,лад+# ДержавноDо бюджет+#У,раїни. 6.#Усі#застраховані#особи#є#членами#Фонд+. Стаття%9. Стат?т'Фонд? У#стат+ті#Фонд+#повинно#б+ти#зазначено: наймен+вання# та# місцезнаходження# Фонд+;# напрями діяльності# Фонд+;# права,# обов'яз,и# і# відповідальність# Фонд+; орDани# +правління# # # Фондом,# # # # їх# # # # права,# # # # обов'яз,и# # # # і відповідальність; порядо,# прийняття# рішень# правлінням# # Фонд+;# # перелі,

питань,#рішення##з##я,их##приймаються#правлінням#Фонд+#двома третинами# від# заDальної# ,іль,ості# Dолосів# та# обов'яз,овою більшістю#Dолосів##від#,ожної#сторони; порядо,#обрання,###повноваження###і##відповідальність##Dолови правління##Фонд+##та##йоDо##заст+пни,ів,###підстави###та###порядо, позбавлення#їх#повноважень; права,#обов'яз,и##та#відповідальність#членів#правління#Фонд+, порядо,#їх##призначення##або##обрання##(делеD+вання),##підстави і# порядо,# позбавлення# їх# повноважень# та# від,ли,ання,# +# том+ числі# за# рішенням# орDан+# державноDо# наDляд+;# ф+н,ції ви,онавчої#дире,ції#Фонд+#та#її#робочих#орDанів; порядо,# здійснення# правлінням# Фонд+# # ,онтролю# # за діяльністю#ви,онавчої#дире,ції#Фонд+; джерела#форм+вання#і#напрями#ви,ористання#,оштів#Фонд+; порядо,# форм+вання# та# ви,ористання# резерв+# ,оштів# Фонд+; порядо,#фінанс+вання#витрат,##пов'язаних#з#ви,онанням#ф+н,цій ви,онавчої#дире,ції##Фонд+,##+правлінням##Фондом,##розвит,ом йоDо#матеріальної#та#інформаційної#бази; порядо,#внесення#змін#до#стат+т+#Фонд+;#інші#положення,#я,і стос+ються#діяльності#Фонд+. Стаття%10. Управління'Фондом 1.#Управління###Фондом###здійснюється##на##паритетній##основі державою,#представни,ами#застрахованих#осіб#і#роботодавців. 2.#Управління#Фондом#здійснюють#правління#Фонд+#та##ви,онавча дире,ція# # # Фонд+.# # # До# # # с,лад+# # правління# # Фонд+# # входять# # по# # 15 представни,ів# від# держави,# застрахованих# осіб# та# роботодавців,# я,і ви,он+ють#свої#обов'яз,и#на#Dромадсь,их#засадах. Представни,ами#держави#є#представни,и#від#центральних#орDанів ви,онавчої#влади,##я,і#призначаються#Кабінетом#Міністрів##У,раїни. Представни,и# # # застрахованих# # # осіб# # та# # роботодавців делеD+ються#профспіл,ами,##їх##об'єднаннями##та###об'єднаннями роботодавців. Порядо,# # # делеD+вання# # цих# # представни,ів# # визначається сторонами#самостійно. 3.# Не# може# представляти# сторон+# особа,# # я,а# не# є Dромадянином#У,раїни##або##має#с+димість#за#вчинення#+мисноDо злочин+,# # я,що# ця# с+димість# не# поDашена# і# не# знята# в +становленом+#за,оном##поряд,+,#а#та,ож#особа,##я,а#звільнена з#останньоDо#місця#роботи#з#підстав,#передбачених#статтею#37, п+н,тами#3,##4,#7,#8#статті#40,#статтями#41#і#45#Коде,с+#за,онів про#працю#У,раїни#(#322-08#). 4.# Стро,# # повноважень# # членів# правління# Фонд+# становить шість#ро,ів#і##за,інч+ється##в##день##першоDо##засідання##новоDо с,лад+#правління#Фонд+. Правління# Фонд+# # очолює# # Dолова,# # я,ий# # обирається# # з членів# правління# Фонд+# стро,ом# на# два# ро,и# # почерDово# # від представни,ів# ,ожної# сторони.# # Голова# правління# Фонд+# має двох#заст+пни,ів,##я,і#разом#з#Dоловою#представляють#сторони. 5.#Правління#Фонд+#проводить##свої##засідання##відповідно##до затвердженоDо#план+,#але#не#рідше#ніж#один#раз#на#,вартал. Засідання# правління# # # Фонд+# # є# # правомочним,# # я,що# # на ньом+#прис+тні##від##,ожної##сторони##не##менше##ніж##дві###третини її#представни,ів. Рішення# правління# # Фонд+# вважається# прийнятим,# # я,що# за ньоDо# проDолос+вала# # # більшість# # # від# # # заDальної# # # чисельності членів#правління. Стаття%11. Повноваження'правління'Фонд? 1.#Правління#Фонд+: спрямов+є# та# # ,онтролює# # діяльність# ви,онавчої# дире,ції Фонд+# та# її# робочих# орDанів,# # визначає# перспе,тивні# та# поточні завдання# Фонд+;# затвердж+є# до,+менти,# # що# # реDламент+ють вн+трішню# діяльність# Фонд+,# +# том+# числі# ви,онавчої# дире,ції Фонд#обирає#Dолов+#правління#Фонд+#та#йоDо#заст+пни,ів; розDлядає# ,андидат+ри# на# посади# ,ерівни,а# ви,онавчої дире,ції# Фонд+# # та# # йоDо# # заст+пни,ів# # та# # дає# # зDод+# # на# # їх призначення#в#+становленом+#поряд,+;#дає#зDод+#на#звільнення в##+становленом+##поряд,+##,ерівни,а#ви,онавчої#дире,ції#Фонд+ та#йоDо#заст+пни,ів,##а#в#разі#пор+шення#ними#за,онодавства#чи стат+т+# -# вносить# обов'яз,ове# для# врах+вання# обDр+нтоване подання# про# звільнення;# затвердж+є# бюджет# # Фонд+# # на поточний# рі,# після# встановлення# Верховною# Радою# У,раїни розмір+#страхових#внес,ів#та#звіт#про#йоDо#ви,онання#затвердж+є порядо,# # ви,ористання# # ,оштів# # з# # о,ремих# видат,ів# бюджет+ Фонд+;# виріш+є# поточні# # питання# # щодо# # форм+вання# # та ви,ористання#резерв+#,оштів#Фонд+;#вносить#Кабінет+##Міністрів У,раїни##пропозиції##про##розмір#страхових#внес,ів#для#подання в# # +становленом+# # поряд,+# # Верховній# Раді# У,раїни# на затвердження; виріш+є#інші##питання##діяльності##Фонд+##відповідно##до#йоDо#стат+т+. 2.#До,+менти#нормативноDо#хара,тер+,##я,і#стос+ються##прав і# обов'яз,ів# # # страх+вальни,ів# # та# # застрахованих# # осіб, підляDають# державній# # реєстрації# # в# # поряд,+,# # встановленом+ для# # реєстрації# нормативно-правових# а,тів# орDанів# ви,онавчої влади. Стаття%12.#ВиXонавча'диреXція'Фонд? 1.# Ви,онавча# # дире,ція# # Фонд+# # є# ви,онавчим# орDаном правління# Фонд+,# # я,ий# # забезпеч+є# # ви,онання# # рішень правління.###Ф+н,ції#ви,онавчої##дире,ції#Фонд+#по,ладаються#на орDани# державної# сл+жби# зайнятості.# # Дире,тор# ДержавноDо центр+# # зайнятості# # центральноDо# орDан+# # ви,онавчої# # влади# # + сфері# праці# та# соціальної# політи,и# та# йоDо# заст+пни,и# є відповідно# ,ерівни,ом# та# заст+пни,ами# ви,онавчої# дире,ції Фонд+.

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

20


До#бібліотеч,и#роботодавця Керівни,#ви,онавчої###дире,ції###Фонд+###входить###до##с,лад+ правління#Фонд+#з#правом#дорадчоDо#Dолос+. Ви,онавча# дире,ція# # # Фонд+# # # орDанізов+є# # # ви,онання рішень# правління# Фонд+# та# забезпеч+є# дотримання за,онодавства#У,раїни#про#страх+вання##на##випадо,##безробіття, діє# # від# # імені# # Фонд+# # # та# підзвітна# йом+# в# межах# та# поряд,+, передбачених#стат+том#Фонд+. 2.#Ф+н,ції###робочих###орDанів###ви,онавчої###дире,ції##Фонд+ по,ладаються# # на# # центр# # зайнятості# # Автономної# # Респ+блі,и Крим,# обласні,# # # # Київсь,ий# # # # і# # # Севастопольсь,ий# # # місь,і, районні,# місь,районні,# місь,і# та# районні# +# містах# центри зайнятості. Ви,онавча#дире,ція#Фонд+#та#її#робочі#орDани: 1)#вед+ть#реєстр#платни,ів#страхових#внес,ів; 2)#провадять#збір#страхових#внес,ів; 3) здійснюють# оперативне# розпорядження фінансовими# # рес+рсами# Фонд+# в# межах# затвердженоDо бюджет+; 4)#виплач+ють##забезпечення##та##надають##соціальні##посл+Dи, передбачені#цим#За,оном; 5)# ,онтролюють# правильність# нарах+вання,# # своєчасність сплати#страхових##внес,ів,##а##та,ож##витрат##за##страх+ванням#на випадо,#безробіття; 6)# представляють# інтереси# Фонд+# в# с+дових# та# інших орDанах; 7)# представляють# Фонд# +# взаємовідносинах# з# орDанами державної# влади# # # та# # # орDанами# # місцевоDо# # самовряд+вання, підприємствами,# +становами,# # орDанізаціями,# # # об'єднаннями Dромадян# # # з# # # питань# соціальноDо# # захист+,# # а# та,ож# орDанами соціальноDо# страх+вання# на# випадо,# безробіття# зар+біжних ,раїн,##міжнародними##орDанізаціями,#діяльність#я,их#пов'язана#із захистом#соціальних#прав#людини; 8)#Dот+є#та#подає#на#розDляд#правління#Фонд+: пропозиції# щодо# # вдос,оналення# # за,онодавства# про обов'яз,ове#соціальне#страх+вання#на#випадо,#безробіття; пропозиції#щодо#розмір+#страхових#внес,ів#на#наст+пний#рі,; прое,т#бюджет+#та#звіт#про#ви,онання#бюджет+#Фонд+; пропозиції#щодо#розмір+#резерв+#,оштів#Фонд+; звіт#про#діяльність. Розділ'III.'НАГЛЯД'У'СФЕРІ'СТРАХУВАННЯ'НА ВИПАДОК'БЕЗРОБІТТЯ Стаття%13. НаPлядова'рада 1.#НаDляд#за#діяльністю#Фонд+#здійснює#наDлядова#рада. НаDлядова# рада# # ,онтролює# # ви,онання# Фондом# стат+тних завдань#та#цільове#ви,ористання#ним#,оштів. 2.#НаDлядова#рада#с,ладається#з#15#осіб;##до##неї##входять##+ рівній###,іль,ості##представни,и##держави,##застрахованих##осіб##і роботодавців. Представни,ами# держави# є# представни,и# від# центральних орDанів#ви,онавчої#влади,#я,і#призначаються#Кабінетом#Міністрів У,раїни. Представни,и# застрахованих# # осіб# # та# роботодавців делеD+ються#профспіл,ами,##їх##об'єднаннями##та###об'єднаннями роботодавців. Порядо,# # # делеD+вання# # цих# # представни,ів# # визначається сторонами#самостійно. До#с,лад+##наDлядової##ради##не##може##б+ти##призначено###або делеDовано# # особ+# # за# # наявності# # підстав,# # передбачених частиною#третьою#статті#10#цьоDо#За,он+. НаDлядова#рада#діє#на#Dромадсь,их#засадах,##до#її##с,лад+##не мож+ть# # входити# # члени# # правління# # Фонд+# # та# працівни,и ви,онавчої#дире,ції#Фонд+.#Стро,#повноважень#членів#наDлядової ради#становить#шість#ро,ів. НаDлядов+#рад+#очолює#Dолова,##я,ий#обирається#стро,ом#на два# ро,и# із# с,лад+# членів# наDлядової# ради# почерDово# від представни,ів# ,ожної# сторони# і# не# може# представляти# т+ сторон+,##від#я,ої#обрано#Dолов+#правління#Фонд+. 3.#НаDлядова#рада: обирає#Dолов+##наDлядової##ради##та##затвердж+є###двох###йоDо заст+пни,ів,#я,і#разом#з#Dоловою#представляють#сторони; затвердж+є#реDламент#роботи#наDлядової#ради; засл+хов+є# звіти# правління# Фонд+# та# ви,онавчої# дире,ції Фонд+# з# # питань# # ви,онання# # стат+тних# # # завдань# # # Фонд+# # # та цільовоDо#ви,ористання#,оштів#Фонд+; +#разі###потреби###вимаDає##від##правління##Фонд+##проведення а+диторсь,ої#перевір,и#діяльності#Фонд+;#ставить#питання###про відповідальність####посадових####осіб#ви,онавчої##дире,ції##Фонд+ та##її##робочих##орDанів##за#виявлені#пор+шення; одерж+є# необхідн+# інформацію# про# # робот+# # орDанів +правління#Фонд+. 4.#НаDлядова##рада##проводить##свої##засідання##відповідно#до план+,# але# не# рідше# ніж# один# раз# на# ,вартал.# ПозачерDові засідання#с,ли,аються##Dоловою##наDлядової##ради,##а##та,ож#на вимоD+#однієї#третини#її#членів. Засідання# наDлядової# # ради# # є# # правомочним,# # я,що# # на ньом+#прис+тні##не##менше#ніж#дві#третини#її#с,лад+#та#не#менше половини# від# # ,ожної# # сторони.# # Рішення# # # приймаються більшістю###Dолосів#прис+тніх#членів.##У#разі#рівності#Dолосів#Dолос Dолови#наDлядової#ради#є#вирішальним. 5.#У#засіданні#наDлядової##ради##з##правом##дорадчоDо##Dолос+ бер+ть# +часть# Dолова# правління# Фонд+,# ,ерівни,# ви,онавчої дире,ції#Фонд+#або#їх#заст+пни,и. 6.#Члени#наDлядової#ради##мож+ть##брати##+часть##+##засіданні

21

правління#Фонд+#з#правом#дорадчоDо#Dолос+. 7. Оформлення#матеріалів#засідання#наDлядової#ради#та#ведення#її до,+ментації#здійснюється#ви,онавчою#дире,цією#Фонд+. 8.# Положення# # про# # наDлядов+# # # рад+# # # затвердж+є спеціально#+повноважений##центральний#орDан#ви,онавчої#влади +# сфері# праці# та# соціальної# політи,и# за# поDодженням# # з У,раїнсь,им# # ,оординаційним# ,омітетом# сприяння# зайнятості населення. Стаття% 14.% Державний' наPляд' ?' сфері' страх?вання' на випадоX'безробіття 1.# Державний# наDляд# +# сфері# страх+вання# на# випадо, безробіття# здійснює# # спеціально# # +повноважений# # центральний орDан#ви,онавчої#влади#+#сфері#праці#та#соціальної#політи,и. 2.# Метою# державноDо# наDляд+# є# ,онтроль# за# дотриманням за,онів# та# інших# нормативно-правових# а,тів,# що# реD+люють відносини#+#сфері#страх+вання#на#випадо,#безробіття. 3.# Страх+вальни,и# та# страхови,# зобов'язані# надавати посадовим#особам###орDан+###державноDо###наDляд+##до,+менти, необхідні##для#здійснення#ними#,онтролю. Стаття%15. Засоби'наPляд? 1.# Я,що# в# рез+льтаті# дій# з# бо,+# страх+вальни,а# або страхови,а сталося# пор+шення# за,онодавства,# # орDан# державноDо наDляд+# +# сфері# страх+вання# на# випадо,# безробіття# в,аз+є# # на доп+щені##пор+шення,#встановлює##стро,##для##їх##+с+нення.##У разі# я,що# протяDом# цьоDо# стро,+# страх+вальни,# або# страхови, не# +с+не# # пор+шення,# # неза,онне# рішення# # с,асов+ється спеціально# +повноваженим# центральним# орDаном# ви,онавчої влади# +# сфері# праці# та# соціальної# політи,и# з# # наст+пним відш,од+ванням# # збит,ів# # за# рах+но,# страх+вальни,а# або страхови,а,# я,і# доп+стили# пор+шення.# # У# двотижневий# # стро, страх+вальни,# # або# страхови,# # мож+ть# # ос,аржити# # рішення орDан+#державноDо#наDляд+#до#с+д+. 2.#ОрDан###державноDо###наDляд+###може###вимаDати###с,ли,ання позачерDовоDо###засідання##правління##Фонд+.##Я,що##ця##вимоDа не# ви,он+ється,# # орDан# # державноDо# # наDляд+# # може# # сам с,ли,ати###та#провести#засідання#правління#Фонд+. 3.# ОрDан# # державноDо# # наDляд+# # має# # право# розп+с,+ наDлядової#ради##+##разі##доп+щення##пор+шень,##передбачених положенням# # про# наDлядов+# # # рад+.# # Форм+вання# # її# # новоDо с,лад+##здійснюється##+#поряд,+,#передбаченом+#цим#За,оном. 4.# З# ініціативи# орDан+# державноDо# наDляд+# # може призначатися# проведення# а+диторсь,ої# перевір,и# діяльності Фонд+. Розділ'IV. КОШТИ'СТРАХУВАННЯ'НА'ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Стаття%16.%Джерела'Xоштів'Фонд?'та'їх'виXористання 1. Джерелами#форм+вання#,оштів#Фонд+#є: страхові# внес,и# страх+вальни,ів# -# роботодавців, застрахованих# осіб,# # що# # сплач+ються# # на# # +мовах# # і# в# поряд,+, передбачених#цим#За,оном#та#іншими#за,онодавчими#а,тами; асиDн+вання#державноDо#бюджет+; с+ми#фінансових#сан,цій,##застосованих##відповідно##до##цьоDо#За,он+ та#За,он+#У,раїни#"Про#зайнятість#населення"##(803-12),#інших##за,онів##до підприємств,# # +станов,# # орDанізацій# та# фізичних# осіб# за# пор+шення встановленоDо# поряд,+# сплати# # страхових# # внес,ів# та# # ви,ористання ,оштів# # Фонд+,# # недотримання# # за,онодавства# # про# зайнятість населення,# # а# # та,ож# # с+ми# # адміністративних# # штрафів,# на,ладених відповідно##до#за,он+#на#посадових#осіб#та#Dромадян#за#та,і#пор+шення; приб+то,,##одержаний##від##тимчасово##вільних#,оштів#Фонд+, +# том+# числі# резерв+# ,оштів# Фонд+,# на# депозитном+# рах+н,+; (Частин+#перш+##статті##16##доповнено##абзацом##п'ятим##зDідно із##За,оном### N# 2980-III# (2980-14)# від# 17. 01. 2002)# блаDодійні# внес,и підприємств,###+станов,###орDанізацій###та#фізичних#осіб; інші#надходження#відповідно#до#за,онодавства#У,раїни. 2.#Кошти#Фонд+#ви,ористов+ються#на: виплат+#забезпечення####та####надання####соціальних###посл+D, передбачених#статтею#7#цьоDо#За,он+; відш,од+вання# Пенсійном+# фонд+# У,раїни# витрат, пов'язаних#із#достро,овим##виходом##на#пенсію#осіб,##зазначених +#частині#др+Dій#статті#20#цьоDо#За,он+; фінанс+вання# витрат# на# +тримання# та# # забезпечення діяльності#ви,онавчої##дире,ції##Фонд+##та##її##робочих##орDанів, +правління# Фондом,# розвито,# йоDо# матеріальної# та інформаційної#бази; створення#резерв+#,оштів#Фонд+. 3.# Видат,и# бюджет+# Фонд+# щодо# забезпечення# # виплати допомоDи# по# безробіттю# є# захищеними.# # Фінанс+вання# цих видат,ів#проводиться#+#першочерDовом+#поряд,+. З#метою###забезпечення####фінансової####стабільності####Фонд+ +творюється##резерв#,оштів#Фонд+,##я,ий#не#може#перевищ+вати с+м+,# необхідн+# для# виплати# # допомоDи# # по# # безробіттю# # в розрах+н,+# # на# місяць.# (На# # част,ов+# # змін+# # абзац+# # др+DоDо частини#третьої#статті#16#+становити,##що##на##2002##рі,##резерв ,оштів##Фонд+##соціальноDо#страх+вання##з##тимчасової##втрати працездатності,# необхідний# для# фінанс+вання# # матеріальноDо забезпечення# # застрахованих# # осіб,# та# резерв# # ,оштів# # Фонд+ заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# соціальноDо# страх+вання У,раїни#на#випадо,#безробіття,#необхідний#для#виплати#допомоDи###по


безробіттю,##встановлюються##+##розрах+н,+##на##15#,алендарних##днів зDідно##із##За,оном##N#2980-III#(2980-14)#від#17. 01.2002. Резерв#,оштів##Фонд+##зберіDається##на#спеціальном+#рах+н,+ в#+повноваженом+#бан,+#У,раїни. Резерв# ,оштів# Фонд+# ви,ористов+ється# за# цільовим призначенням#за#рішенням#правління#Фонд+. 4.##Рішення##про##перерах+вання##тимчасово##вільних#,оштів, +# том+# числі# резерв+# ,оштів# Фонд+,# # на# # депозитний# # рах+но, приймає#правління#Фонд+. Порядо,# розміщення# # тимчасово# # вільних# # ,оштів,# # +# том+ числі# резерв+# # ,оштів# # Фонд+,# # на# # # депозитном+# # # рах+н,+ визначається# Кабінетом# # Міністрів# У,раїни,# # а# +мови,# # порядо, обсл+Dов+вання# та# збереження# # цих# # ,оштів# # визначаються доDовором# # між# # # бан,ом# # # і# ви,онавчою# дире,цією# Фонд+# за поDодженням# з# правлінням# Фонд+.# (# # Статтю# # 16# # доповнено частиною##четвертою##зDідно##із##За,оном#N#2980-III#(2980-14)#від 17.01.2002. 5.#Приб+то,,##одержаний#від#тимчасово#вільних#,оштів,##+#том+#числі резерв+###,оштів###Фонд+,####на####депозитном+####рах+н,+,#ви,ористов+ється в#поряд,+,#визначеном+#правлінням#Фонд+.# (Статтю#16#доповнено#частиною#п'ятою#зDідно#із#За,оном#N 2980-III#(2980-14)#від#1 7 . 0 1 . 2 0 0 2 . Стаття%17.#Розмір'та'порядоX'сплати'страхових'внесXів 1.#Розміри#страхових#внес,ів#визначаються#виходячи#з#тоDо, що#вони#повинні#забезпеч+вати: 1)# виплат+# # застрахованим# # особам# # забезпечення# # та# # # надання соціальних#посл+D,#передбачених#статтею#7#цьоDо#За,он+; 2)#створення#резерв+#,оштів#Фонд+; 3)#по,риття#витрат#Фонд+#+#зв'яз,+#із: відш,од+ванням# Пенсійном+# фонд+# У,раїни# витрат, пов'язаних#із#достро,овим#виходом#на#пенсію#осіб,##зазначених +##частині##др+Dій#статті#20#цьоDо#За,он+; фінанс+ванням# витрат# # на# +тримання# та# забезпечення діяльності#ви,онавчої##дире,ції##Фонд+##та##її##робочих##орDанів, +правління# Фондом,# розвито,# йоDо# матеріальної# та інформаційної#бази. 2.# Розмір# # страхових# # внес,ів# # щорічно# # за# # поданням# Кабінет+ Міністрів# # # У,раїни# # # встановлюється# # # Верховною# # # Радою# # # У,раїни відповідно# # для# # роботодавців# # та# # застрахованих# осіб# одночасно# із затвердженням#ДержавноDо#бюджет+#У,раїни#на#поточний#рі,. 3.#Роботодавці##та##застраховані##особи##сплач+ють###страхові внес,и##один##раз##на##місяць##в##день##одержання##роботодавцями в#+становах#бан,ів#,оштів#на#оплат+#праці. Страхові#внес,и,##сплачені##в##іноземній##валюті,##підляDають перерах+ванню# # на# # рах+но,# # Фонд+# # +# # валюті# # У,раїни# за офіційним# ,+рсом# # НаціональноDо# # бан,+# # У,раїни# # на# # день сплати##страхових#внес,ів. У#разі##нестачі##+##роботодавців#,оштів#на#виплат+#заробітної плати#та#сплат+#страхових#внес,ів#+#повном+#обсязі#нарах+вання їх# на# # заробітн+# # плат+# # і# # перерах+вання# # страхових# внес,ів# до Фонд+#провадиться#+#пропорційних#с+мах. У# разі# незабезпечення# бан,івсь,ими# # +становами перерах+вання# страхових# # внес,ів# # до# Фонд+# одночасно# з видачею# ,оштів# на# виплат+# заробітної# плати# # ці# # бан,івсь,і +станови##сплач+ють##за##рах+но,#власних#,оштів#до#Фонд+#с+м+ несплачених#страхових#внес,ів. Я,що# роботодавці# несвоєчасно# чи# не# в# повном+# обсязі сплач+ють# страхові# # внес,и,# # до# # них# # застосов+ються# # сан,ції, передбачені#статтею#38#цьоDо#За,он+. У# разі# лі,відації# або# реорDанізації# роботодавець# зобов'язаний провести#повний#розрах+но,#щодо#сплати#страхових#внес,ів#до##Фонд+ на# # день# лі,відації# або# реорDанізації# та# зверн+тися# за# місцем# йоDо реєстрації#я,#платни,а#страхових##внес,ів#для#зняття#з#облі,+. 4.#Особи,##зазначені#+#частинах#третій#та#четвертій#статті##6 цьоDо# За,он+,# сплач+ють# страхові# внес,и# в# стро,и,# я,і визначаються#страхови,ом. Стаття%18.#Звільнення'від'сплати'страхових'внесXів Від#сплати#страхових#внес,ів#звільняються: застраховані# особи# на# період# відп+ст,и# по# доDляд+# за дитиною#до##досяDнення##нею##трирічноDо##ві,+##та##відп+ст,и#по доDляд+# за# дитиною# до# досяDнення# нею# шестирічноDо# ві,+# за медичним#виснов,ом; застраховані# особи# в# частині# отриманої# допомоDи# по част,овом+#безробіттю. Стаття% 19. ПорядоX' обчислення' розмір?' страхових внесXів 1.# Розміри# # страхових# # внес,ів# # +становлюються# на ,алендарний# рі,:# для# роботодавця# -# +# відсот,ах# # до# # с+м фа,тичних# # витрат# # на# оплат+# праці# найманих# працівни,ів,# що в,лючають#витрати#на#виплат+#основної#та#додат,ової#заробітної плати,##інших##заохоч+вальних##і#,омпенсаційних##виплат,##+##том+ числі# # в# # нат+ральній# формі,# # що# визначаються# # зDідно# # з нормативно-правовими# # а,тами,# # прийнятими# відповідно# # до За,он+##У,раїни##"Про#оплат+#праці"#(#108/95-ВР#),#я,і#підляDають об,ладенню#приб+т,овим#подат,ом#з#Dромадян; для#найманих#працівни,ів#-#+#відсот,ах#до#с+м##оплати##праці, я,і##в,лючають##основн+#і#додат,ов+#заробітн+#плат+,##а#та,ож#інші заохоч+вальні# та# ,омпенсаційні# виплати# (+# том+# числі# в нат+ральній# формі),# я,і# підляDають# об,ладенню# приб+т,овим подат,ом#з#Dромадян; для# осіб,# # зазначених# # +# частинах# третій# і# четвертій# статті# 6 цьоDо##За,он+,##-##+##відсот,ах##до##с+м##оподат,ов+ваноDо##доход+ (приб+т,+).

2.#Страхові##внес,и##нарахов+ються##на#зазначені#+#цій#статті фа,тичні# виплати# (доходи),# що# не# перевищ+ють# ма,симальної величини#фа,тичних###витрат###страх+вальни,а###на###оплат+##праці найманих# працівни,ів# і# доход+# фізичних# осіб,# # з# я,ої справляються#внес,и#до#Фонд+,#визначеної#Кабінетом#Міністрів У,раїни. 3.#Роботодавці####-###с+б'є,ти###підприємниць,ої###діяльності відносять##страхові##внес,и##на##валові##витрати,##с+ми##страхових внес,ів###ви,лючаються###з###доходів##працівни,ів,##що##підляDають об,ладанню#приб+т,овим#подат,ом#з#Dромадян. Роботодавці,#діяльність###я,их###фінанс+ється###за####рах+но, державноDо# # та/або# місцевих# бюджетів,# # сплач+ють# страхові внес,и#з#,оштів,#передбачених#на#ці#цілі. Стаття% 20.% Відносини' з' іншими' цільовими' страховими фондами 1.# Фонд# +# своїй# діяльності# # співпрацює# # з# # іншими страховими# фондами,# # що# # здійснюють# # заDальнообов'яз,ове державне##соціальне#страх+вання,##+##ви,онанні##ф+н,цій##збор+ страхових##внес,ів###і#,онтролю##за#їх#сплатою,##щодо#форм+вання та#ведення#інформаційної#системи##платни,ів##страхових##внес,ів, +###проведенні###заходів,#пов'язаних##з#виплатою#забезпечення#та наданням#соціальних#посл+D,#і#має#право#в#,ожном+#,он,ретном+ випад,+# приймати# спільні# рішення# щодо# фінанс+вання# цих заходів. 2.# Виплата# # пенсій# # особам,# # я,і# # достро,ово# вийшли# на пенсію#відповідно#до#За,он+#У,раїни#"Про#зайнятість#населення", +# період# до# # досяDнення# # ними# # пенсійноDо# ві,+# здійснюється# в +становленом+# за,онодавством# У,раїни# поряд,+# Пенсійним фондом# У,раїни# за# рах+но,# ,оштів,# що# відш,одов+ються Фондом. Розділ'V.' МАТЕРІАЛЬНЕ'ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ'НА'ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Стаття%21. Обчислення'страховоPо'стаж? 1.# Страховий# стаж# обчислюється# # я,# # с+ма# # періодів, протяDомя,их# # # особа# # # підляDала# # страх+ванню# # на# # випадо, безробіття# # та# сплач+вала# страхові# внес,и# особисто# або# через рах+н,и##роботодавця#та#роботодавцем. 2.# Період,# # протяDом# # я,оDо# застрахована# особа# б+ла звільнена# відповідно# до# # цьоDо# # За,он+# # від# # сплати# # страхових внес,ів# # або# отрим+вала# # # виплати# # # за# # о,ремими# # видами заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# # соціальноDо# # страх+вання, ,рім##пенсій##+сіх###видів,#в,лючається#до#страховоDо#стаж+. 3.# До# # страховоDо# стаж+# прирівнюється# тр+довий# стаж, наб+тий# працівни,ом# за# час# роботи# на# +мовах# тр+довоDо доDовор+#(,онтра,т+)#до#набрання#чинності#цим#За,оном. Стаття% 22. Умови' та' тривалість' виплати' допомоPи' по безробіттю 1.#Застраховані##особи,##визнані##+###встановленом+###поряд,+ безробітними,# # я,і# # протяDом# # 12# # місяців,# # що# # перед+вали почат,+#безробіття,#працювали#на#+мовах#повноDо#або#неповноDо робочоDо# дня# (тижня)# # не# # менше# # 26# # ,алендарних# # тижнів# та сплач+вали# страхові# внес,и,# # мають# # право# # на# # допомоD+# # по безробіттю##залежно###від#страховоDо#стаж+. Право# на# # допомоD+# по# безробіттю# зберіDається# +# разі настання# перерви# страховоDо# стаж+# з# поважних# причин,# # я,що особа# # протяDом# місяця# # # після# # # за,інчення# # # цієї# # # перерви зареєстр+валась###в#+становленом+#поряд,+#в#державній#сл+жбі зайнятості#я,#безробітна. Поважними#причинами#є: навчання# +# професійно-технічних# та# вищих# навчальних за,ладах,# ,лінічній# ординат+рі,# # аспірант+рі,# # до,торант+рі# з денною##формою#навчання; стро,ова#війсь,ова#сл+жба; здійснення#доDляд+###непрацюючою###працездатною###особою за#інвалідом#I#Dр+пи#або#дитиною-інвалідом#ві,ом#до#16#ро,ів,#а та,ож# за# # пенсіонером,# # я,ий# # за# # е,спертним# медичним виснов,ом#потреб+є#постійноDо#сторонньоDо#доDляд+; інші#поважні#причини,#передбачені#за,онодавством#У,раїни. 2.# Особи,# # визнані# в# +становленом+# поряд,+# безробітними, я,і# протяDом# 12# місяців,# # що# перед+вали# почат,+# безробіття, працювали# менше# 26# ,алендарних# тижнів,# # а# та,ож# особи,# я,і бажають# відновити# тр+дов+# # діяльність# після# тривалої# (більше# 6 місяців)#перерви,##та#застраховані#особи,#звільнені#з#останньоDо місця#роботи#з#підстав,#передбачених#статтею#37,##п+н,тами#3, 4,# 7,# 8# статті# 40,# статтями# 41# і# 45# Коде,с+# за,онів# про# працю У,раїни#(#322-08#),##мають#право#на#допомоD+#по#безробіттю#без +рах+вання#страховоDо#стаж+. 3.#ДопомоDа###по###безробіттю##виплач+ється##з##8##дня##після реєстрації# застрахованої# особи# в# +становленом+# поряд,+# в державній#сл+жбі#зайнятості. 4.# ЗаDальна# тривалість# виплати# допомоDи# по# безробіттю# не може#перевищ+вати#360#,алендарних#днів#протяDом#двох#ро,ів. Для#осіб#передпенсійноDо#ві,+#(за#2#ро,и#до#настання#права на#пенсію)###тривалість###виплати##допомоDи##по##безробіттю##не може#перевищ+вати#720#,алендарних#днів. 5.#У##разі##черDовоDо##визнання###в###+становленом+###поряд,+ застрахованої#особи#безробітною#+#межах#двох#ро,ів,##протяDом я,их# виплач+ється# # допомоDа# # по# # безробіттю,# # тривалість# # # її виплати#врахов+ється#с+марно. 6.#У###разі###зміни##застрахованою##особою##місця##постійноDо

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

22


До#бібліотеч,и#роботодавця проживання#виплата##допомоDи##по##безробіттю##продовж+ється після#реєстрації##її##в##+становленом+##поряд,+#я,#безробітноDо#за новим#місцем#проживання. 7.#ДопомоDа#по#безробіттю#може#виплач+ватися##одноразово для#орDанізації#підприємниць,ої#діяльності#безробітними,#я,і#не мож+ть#б+ти#працевлаштовані##+##зв'яз,+##з##відс+тністю##на##рин,+ праці# підходящої# # # роботи.# # # Ця# # # допомоDа# # # виплач+ється особам,##я,им#виповнилося#18#ро,ів,#за#їх#бажанням. Стаття%23. Розмір'допомоPи'по'безробіттю 1.# Застрахованим# особам,# # зазначеним# +# частині# першій статті# 22# # цьоDо# # За,он+,# # розмір# # допомоDи# # по# безробіттю визначається# +# відсот,ах# до# їх# середньої# заробітної# # плати (доход+),# # визначеної# відповідно# # # до# # поряд,+# # обчислення середньої##заробітної##плати#(доход+)#для#розрах+н,+#виплат#за заDальнообов'яз,овим# # державним# соціальним# # # страх+ванням, затвердженоDо# # # Кабінетом# # # Міністрів# У,раїни,# залежно# від страховоDо#стаж+: до#2#ро,ів#-#50#відсот,ів; від#2#до#6#ро,ів#-#55#відсот,ів; від#6#до#10#ро,ів#-#60#відсот,ів; понад#10#ро,ів#-#70#відсот,ів. ДопомоDа# по# безробіттю# виплач+ється# # залежно# # від тривалості#безробіття#+#відсот,ах#до#визначеноDо#розмір+: перші#90#,алендарних#днів#-#100#відсот,ів; протяDом#наст+пних#90#,алендарних#днів#-#80#відсот,ів; +#подальшом+#-#70#відсот,ів. 2.# ДопомоDа# по# безробіттю# особам,# зазначеним# +# частині др+Dій# статті# # 22# # цьоDо# # За,он+,# # визначається# # +# # розмірі прожит,овоDо#мінім+м+,#встановленоDо#за,оном. 3.#ДопомоDа###по###безробіттю###особам,###я,і##звільнилися##з останньоDо# місця# роботи# за# власним# бажанням# без# # поважних причин,#призначається#відповідно#до#частин#першої#та#др+Dої#цієї статті,#і#її#виплата#починається#з#91-Dо#,алендарноDо#дня. 4.# У# середньомісячн+# заробітн+# плат+# (доход)# # для обчислення#допомоDи##по##безробіттю##врахов+ються##всі##види виплат,# # на# я,і# нарахов+валися# страхові# внес,и.# # ДопомоDа# по безробіттю# # не# # може# б+ти# # вищою# # за# # середню# # заробітн+ плат+,##що#с,лалася#в#Dал+зях#національної#е,ономі,и#відповідної області#за##мин+лий##місяць,##і#нижчою#за#прожит,овий#мінім+м, встановлений#за,оном. 5.# Одноразова# # виплата# допомоDи# по# безробіттю# для орDанізації# безробітним# # підприємниць,ої# # діяльності здійснюється##+##розмірі#допомоDи#по#безробіттю,##нарахованої відповідно#до#цієї#статті,##+#розрах+н,+#на#рі,. 6.# Порядо,# надання# # допомоDи# # по# # безробіттю,# # +# # том+ числі# одноразової# її# виплати# для# орDанізації# безробітним підприємниць,ої# діяльності,# # встановлюється# спеціально +повноваженим# # центральним# орDаном# # ви,онавчої# # влади# + сфері#праці#та#соціальної#політи,и#за#поDодженням#з#правлінням Фонд+. Стаття% 24.# Умови' надання' допомоPи' по' частXовом? безробіттю 1.# ДопомоDа# по# част,овом+# безробіттю# надається застрахованим#особам##+##разі##втрати##ними##частини##заробітної плати# внаслідо,# вим+шеноDо# тимчасовоDо# с,орочення нормальної##чи##встановленої##на#підприємстві,###відповідно###до за,онодавства,# У,раїни,# # тривалості# робочоDо# час+# та# (або) перерви# в# # отриманні# # заробітної# # плати# # чи# с,ороченні# # # її розмірів##+##зв'яз,+##з##тимчасовим##припиненням#виробництва без# # # переривання# # # тр+дових# # # відносин# # # з# # # причин е,ономічноDо,#технолоDічноDо#та#стр+,т+рноDо#хара,тер+. 2.#Умовами#надання#допомоDи#по#част,овом+#безробіттю#є: простій#на##підприємстві##або##в#цех+,##дільниці#із#зам,н+тим ци,лом# виробництва# (далі# -# цех+,# # дільниці),# # що# має невідворотний#та##тимчасовий##хара,тер,##я,ий#триває#не#менше одноDо# місяця,# # не# перевищ+є# # шести# # місяців# # і# # не# # залежить від###працівни,а###та#роботодавця; простій# протяDом# # місяця,# # що# # охопив# не# менш# я,# 30 відсот,ів# чисельності# працівни,ів# підприємства# або# цех+, дільниці,# # в# # я,их# простої# становлять# 20# і# більше# відсот,ів робочоDо#час+. Про# можливий# # простій# # роботодавець# # зобов'язаний повідомляти#державн+#сл+жб+#зайнятості. 3.# У# разі# я,що# простій# носить# сезонний# хара,тер# # або вини,ає# ви,лючно# # # з# # орDанізаційно-виробничих# # причин,# # а та,ож# # +# # разі# можливості# працевлашт+вання# # працівни,ів# # на інших# # дільницях,# # +# цехах,# # на# # підприємствах,# # допомоDа# # по част,овом+#безробіттю#не#надається. 4.# Перелі,# # # причин# # # тимчасовоDо# # # припинення виробництва,# зазначених# +# частині# першій# цієї# статті, встановлюється# спеціально# +повноваженим# центральним орDаном#ви,онавчої#влади#+##сфері##праці#та#соціальної#політи,и за#поDодженням#з#правлінням#Фонд+. Стаття%25.#Право'на'допомоP?'по'частXовом?'безробіттю 1.#Право###на###допомоD+###по###част,овом+##безробіттю##мають застраховані# особи,# я,і# протяDом# 12# місяців,# що# перед+вали місяцю,# в# я,ом+# почався# простій,# працювали# не# менше# 26 ,алендарних# тижнів,# сплач+вали# страхові# внес,и# та# в# я,их# ці простої##становлять##20##і#більше#відсот,ів#робочоDо#час+. 2.# ДопомоDа# # по# # част,овом+# # безробіттю# # не# надається# + разі,#я,що#працівни,:## відмовився#від##підходящої##роботи##на###цьом+###або###іншом+

23

підприємстві#з#повним#робочим#днем#(тижнем); працює#на#даном+#підприємстві#за#с+місництвом; проходить#альтернативн+#(невійсь,ов+)#сл+жб+. Стаття% 26. Розмір' та' тривалість' виплати' допомоPи' по частXовом?'безробіттю 1.#ДопомоDа####по####част,овом+#####безробіттю#####працівни,+ встановлюється# # за# # ,ожн+# Dодин+# простою# із# розрах+н,+# двох третин# тарифної# став,и# (о,лад+)# встановленоDо# працівни,ові розряд+# # і# # її# розмір# # не# може# перевищ+вати# прожит,овоDо мінім+м+,##встановленоDо#за,оном. 2.#ДопомоDа#по#част,овом+#безробіттю#надається#з#першоDо дня#простою,###тривалість###її###виплати###не##може##перевищ+вати 180#,алендарних#днів#протяDом#ро,+. 3.# Виплата# # працівни,ам# # допомоDи# # по# # част,овом+# # безробіттю здійснюється#підприємством#за#рах+но,#,оштів#Фонд+. 4.# Підприємство# # не# може# зверн+тися# за# наст+пним одержанням# з# Фонд+# # ,оштів# # для# # виплати# # працівни,ам допомоDи##по##част,овом+#безробіттю#раніше,##ніж#через#рі,#після за,інчення#термін+#виплати#допомоDи#по#част,овом+#безробіттю. 5.#Порядо,#фінанс+вання#виплат#по##част,овом+##безробіттю та# надання# # # допомоDи# # # по# # # част,овом+# # # безробіттю встановлюється# спеціально# +повноваженим# центральним орDаном# # ви,онавчої# # влади# # +# сфері# # праці# # та# # соціальної політи,и#за#поDодженням#з#правлінням#Фонд+. Стаття%27. Матеріальна' допомоPа' ?' період' професійної підPотовXи,'перепідPотовXи'або'підвищення'XваліфіXації 1.# Застрахованим# # особам# # +# # період# # професійної підDотов,и,#перепідDотов,и###або###підвищення###,валіфі,ації##за направленням# державної# сл+жби# зайнятості# виплач+ється матеріальна# # допомоDа# # +# період# # # професійної# # підDотов,и, перепідDотов,и##або##підвищення#,валіфі,ації#відповідно#до#+мов надання#допомоDи#по#безробіттю##та#в##розмірах,##передбачених статтями##22##і#23#цьоDо#За,он+,##і#не#підляDає#зменшенню. 2.#Виплата#матеріальної#допомоDи#здійснюється#з##першоDо дня# навчання.# # Тривалість# # виплати# матеріальної# допомоDи зарахов+ється# до# заDальної# тривалості# виплати# допомоDи# по безробіттю#і##не##може#її#перевищ+вати. 3.# Порядо,# надання# матеріальної# допомоDи# +# період професійної#підDотов,и,####перепідDотов,и####або####підвищення ,валіфі,ації# безробітноDо# # встановлюється# # спеціально +повноваженим#центральним#орDаном#ви,онавчої#влади#+#сфері праці# та# соціальної# # політи,и# # за# поDодженням# з# правлінням Фонд+. Стаття% 28. Матеріальна' допомоPа' по' безробіттю, одноразова'матеріальна'допомоPа 1.# Безробітним,# # +# я,их# за,інчився# стро,# виплати# допомоDи по# безробіттю,# матеріальна# допомоDа# по# безробіттю# надається за#+мови,#що#середньомісячний#с+,+пний#доход#на##члена##сім'ї не##перевищ+є#прожит,овоDо#мінім+м+,#встановленоDо#за,оном. Матеріальна#допомоDа##по##безробіттю##надається##протяDом 180# ,алендарних# днів# +# розмірі# # 75# # відсот,ів# # прожит,овоDо мінім+м+,#встановленоDо#за,оном. 2.# Безробітним,# # +# я,их# за,інчився# стро,# виплати матеріальної# допомоDи# по# безробіттю,# або# непрацездатним особам,# я,і# переб+вають# на# # їх# # +триманні,# # за# # +мов, передбачених##частиною##першою#цієї#статті,##може#надаватися одноразова# матеріальна# допомоDа# в# розмірі# 50# відсот,ів прожит,овоDо#мінім+м+,#встановленоDо#за,оном. 3.# Порядо,# # # надання# # матеріальної# # допомоDи# # по безробіттю,# одноразової# матеріальної# допомоDи# безробітном+ та# # непрацездатним# особам,# # # я,і# # # переб+вають# # # на# # йоDо +триманні,# # встановлюється# спеціально# +повноваженим центральним# орDаном# # ви,онавчої# # влади# # +# сфері# # праці# # та соціальної##політи,и#за#поDодженням#з#правлінням#Фонд+. Стаття%29. ДопомоPа'на'поховання ДопомоDа#на#поховання#+#разі#смерті#безробітноDо##або##особи,#я,а переб+вала# # на# # йоDо# # +триманні,# # виплач+ється# # особам,# # я,і здійснювали#поховання,#+#розмірі#прожит,овоDо#мінім+м+. Стаття% 30. Дотація' роботодавцю' на' створення додатXових'робочих'місць 1.#Фондом##може##надаватися#дотація#роботодавцям#на#створення додат,ових##робочих##місць##для##працевлашт+вання##безробітних###+ розмірі# # витрат# # на# # заробітн+# # плат+# # прийнятих# # за# # направленням державної# сл+жби# зайнятості# осіб# (але# не# вище# за# середній# рівень# + Dал+зях##національної##е,ономі,и#відповідної#області)#в#розрах+н,+#на#рі,. 2.# Можливості# # та# # # обсяDи# # # надання# # # дотацій# # # визначаються правлінням#Фонд+#виходячи#з#фінансовоDо#стан+#Фонд+. 3.# Порядо,# # # надання# # # роботодавцю# # # дотації# # # на# # # створення додат,ових##робочих###місць###для###працевлашт+вання###безробітних встановлюється###спеціально###+повноваженим###центральним##орDаном ви,онавчої# # влади# # +# # сфері# # праці# # та# # соціальної# # # політи,и# # # за поDодженням#з#правлінням#Фонд+. Стаття% 31. Припинення,' відXладення' виплат матеріальноPо' забезпечення' на' випадоX' безробіття' ' та сXорочення'їх'тривалості 1.# Виплата# допомоDи# по# безробіттю# та# матеріальної# допомоDи# по безробіттю#припиняється#+#разі: 1)#працевлашт+вання#безробітноDо; 2)#поновлення#безробітноDо#на#роботі#за#рішенням#с+д+; 3)#вст+п+#до#навчальноDо#за,лад+#на#навчання#з##відривом##від виробництва;


4)# проходження# # професійної# # підDотов,и,# # перепідDотов,и# # або підвищення# # # ,валіфі,ації# # # за# # # направленням# # # державної сл+жби#зайнятості; 5)#призов+####на###стро,ов+###війсь,ов+###або###альтернативн+ (невійсь,ов+)#сл+жб+; 6)# набрання# за,онної# сили# виро,ом# с+д+# про# # позбавлення# # волі безробітноDо# # або# # направлення# # йоDо# за# рішенням# с+д+# на прим+сове#лі,+вання; 7)# отримання# права# # на# # пенсію# # відповідно# # до за,онодавства У,раїни; 8)#призначення##виплати##на##підставі#до,+ментів,##що#містять неправдиві#відомості; 9)# подання# письмової# заяви# про# бажання# здійснювати# доDляд# # за дитиною#до#досяDнення#нею#трирічноDо#ві,+; 10)# подання# # письмової# заяви# про# відмов+# від# посл+D державної#сл+жби#зайнятості; 11)#переїзд+#на#постійне#місце#проживання#в#інш+#місцевість; 12)#за,інчення#стро,+#їх#виплати; 13)#зняття#з#облі,+#за##невідвід+вання##без##поважних##причин державної#сл+жби#зайнятості#30#і#більше#,алендарних#днів; 14)#смерті#безробітноDо. 2.#Виплата###матеріальної###допомоDи###+##період##професійної підDотов,и,####перепідDотов,и####або####підвищення####,валіфі,ації припиняється# # з# причин,# # передбачених# частиною# першою# цієї статті,# та# +# разі# ви,лючення# із# навчальноDо# # за,лад+# # за не+спішність##та#пор+шення#дисципліни. 3.#Виплата##допомоDи##по#безробіттю,##матеріальної#допомоDи +# період# # професійної# # підDотов,и,# # перепідDотов,и# # або підвищення# ,валіфі,ації,# # матеріальної# допомоDи# по# безробіттю припиняється# на# період# призначення# безробітній# жінці допомоDи# # по# # ваDітності# # та# полоDах,# # допомоDи# по# доDляд+ безробітним#за#дитиною#до#досяDнення#нею#трирічноDо#ві,+. 4.# Виплата# допомоDи# по# безробіттю# та# матеріальної допомоDи# # +# період# # # професійної# # підDотов,и,# # перепідDотов,и або##підвищення#,валіфі,ації#від,ладається##на##стро,##до##трьох місяців# # +# # разі# надання# # застрахованій# # особі# # відповідно# до за,онодавства# У,раїни# вихідної# допомоDи# та# інших# виплат# при вивільненні# # з# # підприємств,# +станов# # і# # орDанізацій,# # що забезпеч+ють# # част,ов+# # чи# тимчасов+# ,омпенсацію# втраченоDо заробіт,+,#,рім#державної#допомоDи#сім'ям#з#дітьми#та#допомоDи, що#виплач+ється#з#Dромадсь,их#фондів. 5.# Тривалість# # виплати# # допомоDи# по# безробіттю, матеріальної# допомоDи# # +# # період# # професійної# # підDотов,и, перепідDотов,и# # або# підвищення# # ,валіфі,ації# # та# # матеріальної допомоDи# по# безробіттю# с,ороч+ється# на# стро,# до# 90 ,алендарних#днів#+#разі: 1)# звільнення# з# останньоDо# місця# роботи# за# # власним бажанням#без#поважних#причин#(на#90#,алендарних#днів); 2)#звільнення###з###останньоDо###місця###роботи###з##підстав,#передбачених#статтею#37,##п+н,тами#3,##4,#7,#8#статті#40,#статтями 41##і##45##Коде,с+##за,онів##про##працю#У,раїни#(на#90#,алендарних#днів); 3)# відмови# безробітноDо# від# двох# пропозицій# підходящої роботи#або####професійної####підDотов,и,####перепідDотов,и,####підвищення#,валіфі,ації; 4)# прихов+вання# відомостей# про# працевлашт+вання# на тимчасов+#робот+#в#період#одержання#допомоDи#по#безробіттю; 5)#пор+шення##+мов##і##стро,+#реєстрації#та#перереєстрації#я, безробітноDо,# # а# та,ож# # недотримання# # ре,омендацій# # щодо сприяння#працевлашт+ванню; 6)#перереєстрації##безробітноDо,##я,ий#б+в#знятий#з#облі,+#за невідвід+вання# державної# сл+жби# зайнятості# більше# # 30 ,алендарних# днів# без# поважних# причин# та# не# сприяв# своєм+ працевлашт+ванню; 7)# відмови# # від# роботи# за# спеціальністю,# # професією, наб+тою# після# # професійної# # підDотов,и,# # перепідDотов,и# # # або підвищення# ,валіфі,ації# за# направленням# державної# сл+жби зайнятості; 8)# припинення# # без# # поважних# # причин# # професійної підDотов,и,# перепідDотов,и# # або# # підвищення# # # ,валіфі,ації# # # за направленням#державної#сл+жби#зайнятості. Розділ'V.''ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ''НЕЗАСТРАХОВАНИХ''ОСІБ Стаття%32.%Виплати' війсьXовосл?жбовцям,' звільненим' з війсьXової'сл?жби'?'зв'язX?'із'сXорочення''чисельності'або штат?'без'права'на'пенсію 1.#Війсь,овосл+жбовцям,##звільненим##з##війсь,ової##сл+жби +# зв'яз,+# # із# с,ороченням# чисельності# або# штат+# без# права# на пенсію,# здійснюється# # виплата# # допомоDи# # по# # безробіттю,# # в том+###числі#одноразова##її#виплата#для#орDанізації#безробітним підприємниць,ої# діяльності,# # відповідно# до# частин# третьої# сьомої##статті##22##та#частин#першої,#четвертої#та#п'ятої#статті#23 цьоDо#За,он+#за#+мови#їх##реєстрації##в##+становленом+##поряд,+ в###державній###сл+жбі#зайнятості##протяDом##місяця##з##дня#взяття на#облі,#+#війсь,овом+#,омісаріаті. Стро,#проходження###війсь,ової###сл+жби###прирівнюється####до страховоDо#стаж+. 2.#Матеріальна##допомоDа##+##період##професійної##підDотов,и, перепідDотов,и# або# підвищення# ,валіфі,ації# виплач+ється# + розмірі# допомоDи# по# безробіттю# і# не# підляDає# зменшенню. Тривалість#виплати#цієї#матеріальної#допомоDи#зарахов+ється#до заDальної# # тривалості# виплати# допомоDи# по# безробіттю# та# не може#її#перевищ+вати. 3.# Матеріальна# допомоDа# по# безробіттю,# одноразова

матеріальна#допомоDа#безробітном+#та#непрацездатним#особам, я,і# переб+вають# на# йоDо# # +триманні,# # допомоDа# на# поховання# + разі# смерті# безробітноDо# або# особи,# # я,а# переб+вала# # на# # йоDо +триманні,##виплач+ються##на#+мовах#і#в#розмірах,#передбачених статтями#28#і#29#цьоDо#За,он+. 4.#У##разі##пор+шення##стро,+##реєстрації##в#державній#сл+жбі зайнятості##в##+становленом+###поряд,+###всі###види###забезпечення виплач+ються#відповідно#до#статті#33#цьоDо#За,он+. 5.#Виплата##допомоDи##по#безробіттю,##матеріальної#допомоDи +# період# # професійної# # підDотов,и,# # перепідDотов,и# # або підвищення#,валіфі,ації##та#матеріальної#допомоDи#по#безробіттю припиняється,#від,ладається#або###її###тривалість###с,ороч+ється відповідно##до#статті#31#цьоDо#За,он+. Стаття% 33. Виплати' забезпечення' іншим незастрахованим'особам 1.#Особам,####я,і####ш+,ають####робот+###вперше,###та###іншим незастрахованим# # # особам,# # # визнаним# # # +# # # встановленом+ поряд,+# безробітними,# # допомоDа# # по# # безробіттю встановлюється# # +# розмірі# прожит,овоDо# мінім+м+, встановленоDо#за,оном. ДопомоDа#по##безробіттю##виплач+ється##з###8-Dо###дня###після реєстрації# # особи# # в# # +становленом+# # поряд,+# # в# # державній сл+жбі# зайнятості.# Тривалість# виплати# допомоDи# по# безробіттю не#перевищ+є#180#,алендарних#днів. 2.#Матеріальна##допомоDа##+##період##професійної##підDотов,и, перепідDотов,и# або# підвищення# ,валіфі,ації# незастрахованим особам,# зареєстрованим# # # +# # # встановленом+# # # поряд,+# # + державній# # сл+жбі# зайнятості,# # виплач+ється# # в# # розмірі допомоDи###по###безробіттю. Тривалість# # виплати# # цієї# # матеріальної# # допомоDи зарахов+ється# до# заDальної# тривалості# виплати# допомоDи# по безробіттю#і#не##може##її#перевищ+вати. 3.# Матеріальна# допомоDа# по# безробіттю,# одноразова матеріальна#допомоDа#безробітном+#та#непрацездатним#особам, я,і# переб+вають# на# йоDо# # +триманні,# # допомоDа# на# поховання# + разі# смерті# безробітноDо# або# особи,# # я,а# переб+вала# # на# # йоDо +триманні,##виплач+ються##на#+мовах#і#в#розмірах,#передбачених статтями#28#і#29#цьоDо#За,он+. 4.#Виплата##допомоDи##по#безробіттю,##матеріальної#допомоDи +# період# # професійної# # підDотов,и,# # перепідDотов,и# # або підвищення#,валіфі,ації##та#матеріальної#допомоDи#по#безробіттю припиняється,# від,ладається# або# її# тривалість# с,ороч+ється відповідно#до##статті#31#цьоDо#За,он+. Розділ'VII.''ПРАВА,'ОБОВ'ЯЗКИ'ТА'ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У'СФЕРІ''СТРАХУВАННЯ'НА'ВИПАДОК'БЕЗРОБІТТЯ Стаття%34. Права,'обов'язXи'та'відповідальність'Фонд? 1.#Фонд#має#право: застосов+вати#фінансові#сан,ції,##передбачені#за,оном,#+#разі пор+шення#поряд,+#сплати#страх+вальни,ами#страхових#внес,ів; стяD+вати#з#посадових##осіб##та##страх+вальни,ів##передбачені за,оном###штрафи###та##застосов+вати##інші##фінансові##сан,ції##за недотримання#цьоDо#За,он+. 2.#Фонд#зобов'язаний: забезпеч+вати#збір#страхових#внес,ів; виплач+вати#забезпечення##та##надавати###соціальні###посл+Dи, передбачені#цим#За,оном; вживати#заходів###до###раціональноDо##ви,ористання##,оштів##і забезпечення#фінансової#стабільності#Фонд+; ,онтролювати# правильність# # нарах+вання,# # своєчасність сплати#страхових##внес,ів,##а##та,ож##витрат##за##страх+ванням#на випадо,#безробіття,#####передбачених#####цим#####За,оном#####та іншими#нормативно-правовими###а,тами##з##питань##страх+вання на# # випадо,# безробіття,# # правильність# # призначення роботодавцем##та###виплати#застрахованим#особам#допомоDи#по част,овом+#безробіттю; щорічно#с,ладати##звіт##про##рез+льтати##своєї##діяльності#та подавати#йоDо#Кабінет+#Міністрів#У,раїни; інформ+вати# застрахованих# осіб# про# # рез+льтати# # своєї роботи#через#засоби#масової#інформації. 3.#Фонд##несе##відповідальність##відповідно##до#за,онодавства У,раїни#за#ш,од+,##заподіян+#особам##внаслідо,##несвоєчасноDо або# неповноDо# надання# забезпечення,# передбаченоDо# цим За,оном. Стаття% 35. Права,' обов'язXи' та' відповідальність роботодавця 1.#Роботодавець#має#право: брати#+часть##в#+правлінні#страх+ванням#на#випадо,#безробіття#через своїх#представни,ів#відповідно#до##цьоDо##За,он+##і##стат+т+#Фонд+; на#с+довий#захист#своїх#прав. 2.#Роботодавець#зобов'язаний: 1)#зареєстр+ватися##+##ви,онавчій##дире,ції##Фонд+##за#місцем#своDо знаходження# я,# платни,# страхових# внес,ів# +# 10-денний# стро,# з# дня отримання# # ним# # свідоцтва# # про# # державн+# # реєстрацію# с+б'є,та підприємниць,ої#діяльності#або#з#дня#+,ладення#тр+довоDо##доDовор+#з найманим#працівни,ом; 2)#своєчасно#та#в#повном+#розмірі#сплач+вати#страхові#внес,и; 3)# надавати# # # # ви,онавчій# # # # дире,ції# # # Фонд+# # # відомості# # # в +становленом+#поряд,+#про: прийняття#на#робот+#працівни,ів; заробітн+# плат+# працівни,ів,# ви,ористання# робочоDо# час+# тощо;

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

24


До#бібліотеч,и#роботодавця сплат+#страхових##внес,ів,##+###том+###числі###застрахованими особами; лі,відацію#чи#####реорDанізацію####підприємства,####+станови, орDанізації,#змін+#юридичної#адреси. 3.# Достовірність# зазначених# +# до,+ментах# даних перевіряється# ви,онавчою# дире,цією# Фонд+.# У# разі# їх недостовірності# роботодавець# добровільно# чи# # на# # підставі рішення# # с+д+# # повинен# # відш,од+вати# страхови,+# заподіян+ ш,од+. Роботодавець#несе######відповідальність#####відповідно#####до за,онодавства# за# ш,од+,# # заподіян+# застрахованим# особам внаслідо,# неви,онання# # # або# # неналежноDо# # ви,онання обов'яз,ів,##визначених#частиною#др+Dою#цієї#статті. Роботодавцеві# забороняється# вчиняти# б+дь-я,і# дії,# # що мож+ть# призвести# до# прийняття# ним# разом# із# застрахованою особою#спільноDо#рішення,##я,е#може#в#подальшом+#заш,одити цій# особі# або# членам# # її# сім'ї# # # реаліз+вати# # # своє# # право# # на забезпечення# # та# # отримання# соціальних# посл+D# відповідно# до цьоDо#За,он+. 4.#Із#роботодавця#+трим+ються: с+ма# виплаченоDо# забезпечення# та# вартості# наданих соціальних# посл+D# # безробітном+# # +# разі# поновлення# йоDо# на роботі#за#рішенням#с+д+; неза,онно# виплачена# безробітном+# # с+ма# # забезпечення# # + разі#неповідомлення#про#йоDо#прийняття#на#робот+; неза,онно# отримана# с+ма# допомоDи# по# част,овом+# безробіттю. Стаття% 36.# Права,' обов'язXи' та' відповідальність застрахованих'осіб 1.# Застраховані# особи# мають# право# брати# +часть# # в +правлінні страх+ванням# # на# # випадо,# # безробіття# # через# # своїх представни,ів#відповідно#до#цьоDо#За,он+. Застраховані#особи,###я,им###виплач+ється###забезпечення###та надаються# соціальні# посл+Dи# за# цим# За,оном,# мають# право# на с+довий#захист#своїх#прав. 2.# Застраховані# особи,# # зареєстровані# в# +становленом+ поряд,+# я,# # # безробітні,# # зобов'язані# # своєчасно# # подавати відомості##про#обставини,##що#впливають##на##+мови##виплати##їм забезпечення##та#надання#соціальних#посл+D. 3.#С+ма###виплаченоDо###забезпечення###та###вартості##наданих соціальних###посл+D###застрахованій###особі###внаслідо,###+мисноDо неви,онання# # нею# своїх# обов'яз,ів# та# зловживання# ними стяD+ється#з#цієї##особи##відповідно##до##за,онодавства###У,раїни з# # # момент+# вини,нення# обставин,# що# впливають# на# +мови виплати#їй#забезпечення#та#надання#соціальних#посл+D. У# разі# припинення# професійної# підDотов,и,# # перепідDотов,и або# підвищення# # # ,валіфі,ації# # # за# # # направленням# # # державної сл+жби#зайнятості#без#поважних#причин#або#відмови#працювати за# # одержаною# професією# # (спеціальністю)# # із# # застрахованих осіб# стяD+ється# с+ма# витрат# на# професійн+# # підDотов,+, перепідDотов,+##або##підвищення#,валіфі,ації. 4.#Незастраховані##особи,##я,им##виплач+ється#забезпечення та# надаються# соціальні# посл+Dи# за# цим# За,оном,# ви,он+ють обов'яз,и#та#нес+ть#відповідальність,#та,#я,#і#застраховані#особи. Стаття% 37. Виплата' недоодержаної' с?ми' матеріальноPо забезпечення' на' випадоX' безробіття' ' ?' разі' смерті безробітноPо 1.#С+ми#матеріальноDо#забезпечення#на#випадо,#безробіття, що# належать# безробітном+# відповідно# # до# # цьоDо# # За,он+# # і залишилися#недоодержаними####+####зв'яз,+###з###йоDо###смертю, виплач+ються# непрацездатним# особам,# # я,і# переб+вали# на +триманні# померлоDо# # або# мали# на# день# йоDо# смерті# право# на одержання#від#ньоDо#+тримання. Та,ими#непрацездатними#особами#є: діти,#я,і##не##досяDли#18#ро,ів,##+чні#та#ст+денти#(,+рсанти, сл+хачі,# # стажисти)# очної# форми# навчання# -# до# за,інчення навчання,#але#не#більш#я,#до#досяDнення#ними#23#ро,ів; один# із# бать,ів# або# др+жина# (чолові,)# померлоDо# чи# інший член#сім'ї,##я,що#він#не#працює#та#доDлядає#дітей,##братів,##сестер або#он+,ів#померлоDо,#я,і#не#досяDли#8#ро,ів; неповнолітні# діти,# # на# +тримання# я,их# померлий# виплач+вав або#б+в#зобов'язаний#виплач+вати#аліменти. 2.# Бать,ам,# # др+жині# (чолові,+),# # а# та,ож# членам# # сім'ї,# # я,і проживали###разом###з###безробітним##на##день##йоDо##смерті,##с+ма недоодержаноDо# матеріальноDо# забезпечення# # на# # випадо, безробіття# виплач+ється# # і# # в# # том+# # разі,# # я,що# # вони# # не належать# # до# ,ола# непрацездатних# осіб,# я,і# переб+вали# на +триманні#померлоDо. 3.# У# разі# звернення# ,іль,ох# осіб# за# належною# до# виплати с+мою#матеріальноDо#забезпечення#на#випадо,#безробіття#вона ділиться#між#ними#порівн+. 4.#Виплата#здійснюється#+#разі,#я,що#звернення#за#належною до# виплати# # с+мою# # матеріальноDо# # забезпечення# # на# випадо, безробіття# надійшло# не# пізніше# 6# місяців# після# смерті безробітноDо. Стаття% 38.% Відповідальність' за' несвоєчасн?' та' неповн? сплат?'страхових'внесXів 1.#Роботодавець###несе###відповідальність##за##несвоєчасність реєстрації#я,#платни,#страхових#внес,ів,##несвоєчасність#сплати та# неповн+# сплат+# страхових# внес,ів,# # +# том+# числі# страхових внес,ів,# що# сплач+ють# застраховані# особи# через# рах+н,и роботодавців. У#разі##несвоєчасної#сплати#страхових#внес,ів#х+вальни,ами, +# # том+# # числі# через# +хилення# від# реєстрації# я,# платни,а

25

страхових# внес,ів,# # або# неповної# їх# сплати# страх+вальни,и сплач+ють# # # с+м+# # # донарахованих# # ,онтролюючим# # орDаном страхових#внес,ів#(недоїм,и),#штраф#та#пеню. Штраф# на,ладається# +# розмірі# прихованої# с+ми# виплат,# # на я,і#відповідно#до#цьоDо#За,он+#нарахов+ються#страхові#внес,и,#а в#разі#повторноDо#пор+шення#-#+#три,ратном+#розмірі#зазначеної с+ми. Пеня# обчислюється# виходячи# з# 120# відсот,ів# # облі,ової став,и#НаціональноDо###бан,+###У,раїни,###що###діяла##на##момент сплати,# нарахованої# на# повн+# с+м+# недоїм,и# # (без# # +рах+вання штрафів)##за#весь#її#стро,. За# пор+шення# # стро,+# реєстрації# я,# платни,а# страхових внес,ів# на,ладається# штраф# +# розмірі# 50# відсот,ів# с+ми належних#до##сплати#страхових##внес,ів##за##весь##період,##я,ий пройшов# # з# дня,# # ,оли# страх+вальни,# повинен# б+в зареєстр+ватися. 2.#Не##сплачені##в##стро,##страхові##внес,и,##пеня##і###штраф стяD+ються# в# доход# Фонд+# із# страх+вальни,а# +# безспірном+ поряд,+. Стро,#давності##+##разі#стяDнення#страхових#внес,ів,##пені#та фінансових# сан,цій,# передбачених# цією# статтею,# не застосов+ється. 3.#С+ми#,оштів,##безпідставно##стяDнені##із##страх+вальни,ів, підляDають# # поверненню# # +# # триденний# стро,# з# дня# винесення рішення# про# безпідставність# стяDнення# цих# виплат# з відш,од+ванням##с+дових#витрат. 4.#Посадові##особи,##винні##в##пор+шенні#стро,+#реєстрації#я, платни,а#страхових#внес,ів,##несвоєчасній#та#неповній##їх##сплаті, нес+ть#адміністративн+#відповідальність#зDідно#із#за,оном. Право# на,ладати# # фінансові# # сан,ції# та# адміністративні штрафи# від# імені# Фонд+# мають# ,ерівни,# # ви,онавчої# # дире,ції Фонд+,##йоDо#заст+пни,и,##,ерівни,и#робочих#орDанів#ви,онавчої дире,ції#Фонд+#в#Автономній#Респ+бліці#Крим,##областях,##містах Києві#і#Севастополі#та#їх#заст+пни,и. Стаття%39. Вирішення'спорів Спори,#що###вини,ають###із###правовідносин##за##цим##За,оном, виріш+ються#в#с+довом+#поряд,+. Розділ'VIII.''ПРИКІНЦЕВІ'ПОЛОЖЕННЯ 1.#Цей##За,он##набирає##чинності##з##1#січня#2001#ро,+,##,рім статей# # 24-26,# # рішення# # про# введення# я,их# приймається, виходячи# з# е,ономічних# # можливостей# держави,# # щорічно Верховною# Радою# У,раїни# під# час# затвердження# розмір+ страхових#внес,ів. 2.# До# приведення# за,онодавства# У,раїни# +# відповідність# із цим# За,оном# # за,они# # та# # інші# нормативно-правові# а,ти застосов+ються#в#частині,#що#не#с+перечить#цьом+#За,он+. 3.#Установити,#що: допомоDа# по# безробіттю,# матеріальна# допомоDа# по безробіттю# та# матеріальна# # допомоDа# # +# # період# # підDотов,и, перепідDотов,и# # або# підвищення# # ,валіфі,ації,# # призначені# # до набрання# # чинності# # цим# За,оном,# # виплач+ються# # +# # стро,и# # і розмірах,# # визначених# За,оном# У,раїни# "Про# зайнятість населення"# # (803-12),# # до# # за,інчення# стро,+# виплати# # або# # до припинення##їх##виплати###відповідно###до#статті#30#За,он+#У,раїни "Про#зайнятість#населення"; Фонд# заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# соціальноDо страх+вання#У,раїни##на#випадо,#безробіття#є#правонаст+пни,ом державноDо# фонд+# сприяння# зайнятості# населення,# що лі,від+ється; орDанізаційн+# робот+# щодо# форм+вання# першоDо# правління Фонд+# заDальнообов'яз,овоDо# # державноDо# # соціальноDо страх+вання# У,раїни# на# випадо,# безробіття# та# наDлядової# ради, а#та,ож##проведення##їх#перших###засідань###здійснює##У,раїнсь,ий ,оординаційний# # ,омітет# сприяння# зайнятості# населення, створений# відповідно# до# статті# # 17# За,он+# У,раїни# "Про зайнятість#населення". До# # стабілізації# е,ономічноDо# становища# в# У,раїні мінімальний#розмір##виплат,##передбачених#частинами#др+Dою#та четвертою# статті# 23,# # абзацом# # др+Dим# # частини# першої# та частиною#др+Dою#статті#28,#статтею##29,##частиною#першою#статті 33# цьоDо# За,он+,# визначається# Верховною# # Радою# # У,раїни щоро,+#одночасно#з#встановленням#розмір+#страхових###внес,ів, виходячи# # # з# # # реальних# # # можливостей# # Фонд+ заDальнообов'яз,овоDо# # державноDо# # соціальноDо# страх+вання У,раїни# на# # випадо,# # безробіття.# # # # # # # # # # # # (П+н,т# 3# розділ+# VIII доповнено# абзацом# зDідно# із# За,оном# N# 2213-III# (# 2213-14)# від 11.01.2001. 4.#Кабінет+##Міністрів##У,раїни##+##шестимісячний#стро,#з#дня оп+блі,+вання#цьоDо#За,он+: підDот+вати#і##подати##на##розDляд##Верховної##Ради###У,раїни пропозиції# # щодо# приведення# за,онів# У,раїни# +# відповідність# із цим#За,оном; привести# свої# нормативно-правові# а,ти# +# відповідність# із цим#За,оном; забезпечити#прийняття#а,тів,##необхідних#для#реалізації#цьоDо За,он+; забезпечити# приведення# # міністерствами,# # іншими центральними#орDанами###ви,онавчої###влади###їх###нормативноправових##а,тів##+#відповідність#з#цим#За,оном. Президент#У,раїни##Л.#КУЧМА,м.#Київ, 24#травня#2000#ро,+,#№2436-III


ДИТЯЧІ ДОЛІ#НА#УЗБІЧЧІ#ЖИТТЯ.

ХТО# ДАСТЬ ЇМ#НАДІЮ? Я,# часто# наш# поDляд# з+пиняється на# змарнілом+# обличчі# із# застиDлими очима# десятирічної# дитини,# я,а простяDає#малень,+#долоню#з#проханням# дати# Dрошей# на# б+хан,+# хліба...# І с,іль,и#та,их#дітей#по#всій#У,раїні#зм+шені# ш+,ати# шляхів# до# виживання# + цей#спосіб?# За# даними# лише# офіційної статисти,и,# в# У,раїні# нарахов+ється близь,о#500#тисяч#дітей,#тобто#більше 1%#населення,#я,і,#не#маючи#достатніх +мов# для# нормальноDо# життя,# зал+чаються#до#праці#в#її#найDірших#проявах. А# це# -# джерело# поповнення# ,риміноDенноDо# середовища,# осередо,# СНІД+ та# т+бер,+льоз+,# нар,оманії,# венеричних#захворювань#тощо. Соціальні# сл+жби,# що# опі,+ються дітьми,# +# розпачі.# І# не# дивно:# наше с+спільство# занадто# запізно# зверн+ло +ваD+#на#цю##проблем+. Я,що# розDлядати# її# ,різь# призм+ проблеми# забезпечення# соціальних Dарантій# для# населення,# захист+# соціально# незахищених# Dромадян,# то# стає зроз+мілим,#що#та,#звані#“діти#в+лиці” -# це# питання# не# лише# держави.# Це питання# всьоDо# с+спільства,# і# насамперед#-#соціальних#партнерів#держави, профспіло,# та# орDанізацій# роботодавців. Та,оDо# виснов,+# дійшли# е,сперти Спіл,и#орендарів#і#підприємців#У,раїни під# час# реалізації# прое,т+# "Сприяння отриманню# професійної# освіти# дітьми +разливих# Dр+п# (дітьми-сиротами, дітьми# з# неблаDопол+чних# та асоціальних# сімей)# та# дітьми,# я,і переб+вають# +# спеціальних# дитячих за,ладах",# за# проDрамою# МОП# /# ІПЕК "Ви,орінення# найDірших# форм# дитячої праці", підтриманоDо# ПроDрамою малих#Dрантів#СвітовоDо#бан,+. Метою# прое,т+# б+ло# не# лише вивчення# сит+ації,# а# й# опрацювання перших# ,ро,ів# по# пост+повом+# зал+ченню#дітей#в+лиці#до#соці+м+. В#цьом+#,онте,сті#е,спертами#б+ли опрацьовані# навчальні# проDрами професійної#адаптації#цих#дітей,#+чбові посібни,и# для# дітей# та# методичні посібни,и#для#ви,ладачів,#засновані#на проDресивній# мод+льній# методиці професійноDо#навчання.# Спіл,ою,# спільно# з# У,раїнсь,им міжDал+зевим# центром# мод+льноDо навчання# (дире,тор# - В.# М. Коваль), проведено# навчальний# тренінD# з метою# підDотов,и# 18-ти# ви,ладачів# з професійноDо# навчання,# підібраних Донець,им# молодіжним# дебатним

центром (м.# Донець,)# та# Все+,раїнсь,им# блаDодійним# фондом "Освіта# У,раїни"# (м.# Київ). Саме# ці інстит+ції# зDолосилися# орDаніз+вати# та провести# навчання# дітей,# відібраних# + своїх#реDіонах. Проте,# п+блічні# обDоворення# цієї важливої# проблеми,# зо,рема# проведений##навесні#2003#ро,+#,р+Dлий#стіл "Професійна# адаптація# та# працевлашт+вання# дітей# в+лиці:# реалії# та перспе,тиви",# дали# підстав+# зробити висново,,# що# навчання# дітей# -# це# ще не#їх#професійна#адаптація. Найс,ладніше# починається# після цьоDо.# С+спільство# повинне,# поперше,# подбати,# щоб# дитина# не відсахн+лась# від# ньоDо,# надавши переваD+#па,етам#з#ацетоном,#орDіям#+ підвалах# тощо.# Необхідно# надати реальн+# альтерна-тив+,# зроз+міл+# та прийнятн+# для# цих# дітей,# я,і# часто# не мають# освіти# навіть# на# рівні# п`ятоDо ,лас+.# Альтернатив+,# я,а# стане реальним# засобом# забезпечення# їх майб+тньоDо. По-др+Dе,# професійна# адаптація неможлива#без#соціальної,#я,а#поляDає +# забезпеченні# соціально-психолоDічноDо# ,омфорт+# малень,их# Dромадян# + самом+#с+спільстві. По-третє,# робоче# місце# для ви,ористання# надбаних# професійних знань#може#забезпечити#лише#роботодавець.#Проте,#опі,+ючись#інтересами бізнес+,# роботодавець# навряд# чи візьме# на# себе# відповідальність# # за створення# +# робочом+# поряд,+ робочих#місць#для#в+личних#дітей. По-четверте,# в# # цьом+# зв`яз,+ держава# повинна# запропон+вати е,ономічні# преференції# роботодавцеві щодо# працевлашт+вання# юних# Dромадян#із#с,аліченими#д+шами.# По-п`яте,# +# цьом+# ,онте,сті важлив+# роль# мають# відіDравати профспіл,ові# орDани# -# я,# соціальні партнери# роботодавців.# Саме# профспіл,и,##в#співпраці#з#роботодавцем,#мають б+ти# відповідальними# за# D+маністичність робочоDо#,оле,тив+,#в#я,ом+#працюють та,і# діти.# Без# с+мнів+,# ці# положення повинні# знайти# своє# відображення# і# в Генеральній#+Dоді. І,#насам,інець,#слід#чіт,о#зроз+міти, що# в# нас# вже# немає# час+# ділити відповідальність#і#ш+,ати#винних.# Прийшов#час#реальних#дій.

IPEC

БоPдан'ІЛЬЧЕНКО Віце-президент#Спіл,и орендарів#і#підприємців У,раїни

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

26


СОТ' ' ТА П Р О Б Л Е М И ЗАЙНЯТОСТІ

БЛІЦ'-'ДОСЬЄ ГАЛИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ диреXтор'ДержавноPо центр?'зайнятостіXерівниX'виXонавчої диреXції'Фонд? заPальнообов'язXовоPо державноPо'соціальноPо страх?вання'УXраїни'на випадоX'безробіття. Народився'31'липня'1962 роX?''?'м.'Одеса. ЗаXінчив'ОдесьXий інженерно-'б?дівельний інстит?т'(1985). ОдесьXий'інстит?т народноPо'Pосподарства (1998). Тр?дов?'діяльність'почав ?'1979'році'робітниXом завод?'"ПоліPрафмаш"'(м. Одеса).'Працював майстром,' Pоловним'інженером б?дівельно-'монтажноPо ?правління'СахалінсьXоPо морсьXоPо'пароплавства, начальниXом,'заст?пниXом начальниXа'трест? "АPропромб?д", Pенеральним'диреXтором товариства'з'обмеженою відповідальністю "ЮЖСОЛІД'ЛТД", зовнішньоеXономічної аXціонерної'Xомпанії "ГАЛІ",' Pоловою'правління заXритоPо'аXціонерноPо банX?'"МорторPбанX"'? м.'Одеса,' Pоловою'правління'ЗАО "УXрзовнішPаз", диреXтором'департамент? інвестиційноPо'розвитX? Національної'атомної енерPоPенер?вальної Xомпанії''"ЕнерPоатом"'? м.'Києві. НаPороджений'орденом СвятоPо'Володимира' ІІІ'ст?пеня'(2001), орденом'СвятоPо Володимира'ІІ'ст?пеня (2003)'і'орденом'Нестора літописця'(2003).

27

СтратеDічна#ціль#вст+п+#У,раїни#до#СОТ -# створення# найбільш# сприятливих# +мов для# ефе,тивної# +часті# ,раїни# в# процесах е,ономічної# Dлобалізації# й# орDанічне входження# в# систем+# DлобальноDо е,ономічноDо# реD+лювання,# що# форм+ється# нав,оло# Dоловних# міжнародних орDанізацій.# Світова# орDанізація# торDівлі (СОТ)# відіDрає# серед# них# все# більш важлив+#роль.# Для# ДержавноDо# центр+# зайнятостіви,онавчої# дире,ції# Фонд+# заDально# обов'яз,овоDо# державноDо# соціальноDо страх+вання# У,раїни# на# випадо, безробіття# -# Dоловними# завданнями,# в зв`яз,+#з#цим,#є#вирішення#проблем: я,# мініміз+вати# можливі# неDативні процеси,# що# мож+ть# б+ти# пов'язані# зі с,ороченням# чисельності# робочих# місць я,# в# о,ремих# областях,# та,# і# в# інших сферах# життєдіяльності# рядовоDо Dромадянина;# я,#ма,симіз+вати#потенційні#позитивні зміни# # стосовно# збільшення# ,іль,ості робочих# місць# і# не# б+ти# відстороненими від#цих#процесів.# На# жаль,# в# У,раїні,# ,рім# невели,их досліджень,#ще#не#б+ло#зроблено#системноDо,# ,омпле,сноDо# аналіз+# щодо# вст+п+ У,раїни# до# СОТ# і# йоDо# вплив+# на зайнятість. Саме# том+# Державна# сл+жба зайнятості# власними# з+силлями# провела опит+ванння#підприємств#щодо#можливих наслід,ів# вст+п+# У,раїни# до# Світової орDанізації# торDівлі.# Для# вивчення зазначеноDо# питання# б+ли# зал+чені спеціалісти#Dоловних#інстит+тів.#Це#Центр соціальних# е,спертиз# Інстит+т+# соціолоDії Національної# А,адемії# на+,# У,раїни# й Інстит+т#Світової#е,ономі,и#і#міжнародних відносин# Національної# А,адемії# на+, У,раїни. В# ході# опит+вання# підприємств, проведеноDо#центрами#зайнятості,#вивчалася# д+м,а# роботодавців# про# можливе с,орочення# внаслідо,# вст+п+# У,раїни# до СОТ# ,іль,ості# неефе,тивних# робочих місць,# зниження# ,он,+рентоспроможності вітчизняної# робочої# сили,# питання# відповідності# фаховоDо# с,лад+# і# я,ості# вітчизняної# робочої# сили# новим# технолоDіям, можливоDо# збільшення# # звільнення# робітни,ів# і# т.# п.# Дослідженням# б+ло# охоплено понад# 12# тис.# підприємств# різних# видів е,ономічної# діяльності# +# всіх# реDіонах У,раїни.#Рез+льтати#опит+вання#по,азали, що# майже# половина# ,ерівни,ів# підприємств# вважає,# що# вст+п# У,раїни# до СОТ# позитивно# вплине# на# їх# подальший е,ономічний# розвито,,# дасть# можливість розширити# дост+п# підприємств# до# міжнародних# рин,ів,# прис,орить# впровадження#нових#технолоDій.# Це,# насамперед,# ті# підприємства,# що +же# сьоDодні# ви,ористов+ють# +# своїй роботі# нові# технолоDії,# постійно# підвищ+ють# я,ість# робочої# сили# і# виробляють

,он,+рентоспроможн+,# я,# на# вн+трішньом+,# та,# і# на# світовом+# рин,ах, прод+,цію.# За#даними#опит+вання,#62%#,ерівни,ів вважають,# що# їх# підприємства# не відповідають#с+часним#вимоDам#рин,ових відносин# щодо# необхідноDо# рівня# технолоDічної#оснащеності,#,адровоDо#забезпечення,# розвит,+# інфрастр+,т+ри. Особливо# це# стос+ється# підприємств сільсь,оDо# Dосподарства,# переробної промисловості,#машиноб+д+вання,##леD,ої промисловості,# виробництва# еле,троенерDії,# Dаз+# і# води,# підприємств,# що надають#різноманітні#посл+Dи#населенню. Я,що# Dоворити# про# е,спертне опит+вання,# проведене# Центром# соціальних# е,спертиз# Інстит+т+# соціолоDії, про# можливі# соціальні# й# е,ономічні наслід,и# вст+п+# У,раїни# до# СОТ,# то е,спертами# в# даном+# випад,+# вист+пали Dлави# або# заст+пни,и# держадміністрацій, мери#вели,их#міст,#,ерівни,и#профспіло,#і спіло,# роботодавців,# деп+тати# Верховної Ради# У,раїни,# ,ерівни,и# міністерств# і Держ,омітетів.# Це# опит+ванння# по,азало# найбільш очі,+вані#наслід,и#вст+п+#У,раїни#до#СОТ: -##неDативні#е,ономічні#наслід,и; -# зниження# ,он,+рентоспроможності вітчизняної# прод+,ції,# різ,е# зниження тарифів# для# імпортної# прод+,ції# і с,орочення#виробництва; -# позитивні# е,ономічні# наслід,и# розширення# зовнішньое,ономічної# діяльності,#зал+чення#іноземних#інвестицій; -# неDативні# соціальні# наслід,и# зростання# цін# # порівняно# зі# світовим рівнем,#зростання#безробіття; -# позитивні# соціальні# наслід,и# -# більш широ,ий# вибір# товарів# і# посл+D, прис,орений# розвито,# малоDо# і середньоDо# бізнес+,# створення# нових робочих#місць. У# с+спільстві# існ+є# баDато# д+мо,,# що вст+п# У,раїни# до# СОТ# призведе# до неDативних# наслід,ів,# +# том+# числі,# до зростання# безробіття.# Б+ла# зроблена спроба#з'яс+вати#в#е,спертів,#нас,іль,и#ця проблема#дійсно#може#проявитися.# В# рез+льтаті# опит+ванння# б+ли визначені#можливі#зміни#,іль,ості#робочих місць# в# о,ремих# Dал+зях# після# вст+п+ У,раїни#до#СОТ.# Значне# збільшення# ,іль,ості# робочих місць# б+де# відб+ватися# +# сфері відпочин,+,# # фінансах# і# бан,івсь,ій# діяльності,# зв'яз,+# (стільни,овоDо),# торDівлі, т+ризм+,# б+дівництва# та# # # хімічній промисловості. Значне# зменшення# ,іль,ості# робочих місць#можливо#+#в+Dільній#промисловості, сільсь,ом+# Dосподарстві# та# м'ясомолочній#промисловості. Та,ож# б+де# зменш+ватись# ,іль,ість робочих#місць#+#фармацевтичній#промисловості##та#автомобілеб+д+ванні. За# оцін,ами# е,спертів,# ,іль,ість


Dал+зей,# де# можливе# збільшення робочих# місць,# значно# більша,# ніж Dал+зей,# де# передбачається# їх# зменшення.# І# зменшення# це# відб+ватиметься,# перед+сім,# +# Dал+зях (напри,лад,#+#в+Dільній#промисловості), що# дотепер# не# мають# висо,отехнолоDічноDо# оснащення# і# є# менш ,он,+рентоспроможними. Важливим# моментом# дослідження питання# б+ло# визначення,# я,і# зміни можливі# # в# ,іль,ості# робочих# місць# + о,ремих# реDіонах# після# вст+п+# У,раїни до# СОТ.# Проведене# опит+ванння# дало та,і#рез+льтати.# Найбільше# с,орочення# робочих місць# б+де# +# Східних# реDіонах.# Найбільше# збільшення# робочих# місць очі,+ється# в# м.# Києві,# АР# Крим# і# в Центральном+#реDіоні.# Не# менш# важливою# для# Dал+зей е,ономі,и#є#оцін,а#наслід,ів#приєднання#У,раїни#до#СОТ.# У#,ожній#,раїні,#що#план+є#вст+пити до# СОТ,# постає# питання# про# те,# я,і проблеми##матим+ть#ті#чи#інші#Dал+зі,#+ випад,+# вст+п+# до# СОТ,# і# я,і# наслід,и може# принести# цей# вст+п.# Рез+льтати е,спертноDо#опит+ванння#по,азали,#що +# разі# вст+п+# до# СОТ# +# виDраші# б+д+ть Dал+зі,# орієнтовані# на# зовнішній# рино,, +# проDраші# -# Dал+зі,# орієнтовані# на вн+трішній#рино,. Крім# тоDо,# від# вст+п+# до# СОТ, насамперед,# виDрають# іноземні ,омпанії,# підприємства# з# 100%-ним іноземним# ,апіталом,# а# та,ож# спільні підприємства# зі# значною# част,ою іноземноDо#,апітал+.# Отже,# можна# Dоворити# про# те,# що вст+п# У,раїни# до# СОТ# б+де стим+лювати# підвищення# я,ості прод+,ції# відповідно# до# с+часних стандартів,# розширення# асортимент+, що# б+де# потреб+вати# впровадження с+часних# технолоDій# для# зниження# її собівартості.# ІнтеDрація# національноDо Dосподарства# +# світове# співтовариство стане# стим+лом# підвищення ,он,+рентоспроможності# е,ономі,и# за рах+но,# а,тивізації# інвестиційної діяльності.#Ви,онання##всіх#+мов#вст+п+ У,раїни# до# СОТ# б+де# істотним поштовхом# до# розвит,+# не# тіль,и торDових#відносин,#але#й,#що#найбільш важливо,# до# розвит,+# інвестиційної сфери.#Це,#+#свою#черD+,#повинно#мати позитивний# вплив# на# рино,# праці, проте#очевидно,#що#це##відб+деться#не в#,орот,остро,овій,#а#+#довDостро,овій перспе,тиві.# Проведене# дослідження# дає підстави#ствердж+вати,#що#(не)вст+п#до СОТ#сам#по#собі#не#вирішить#проблеми виживання# У,раїни# в# +мовах# заDальної Dлобалізації.# Прийняття# неDативноDо рішення# з# привод+# вст+п+# до# СОТ# не врят+є#нас#від#стр+,т+рноDо#безробіття і# проблем# з# інвестиціями,# я,# і# від необхідності# продовж+вати# реформи. Позитивних#наслід,ів#від#вст+п+#до#СОТ може#б+ти#більше,#а#соціальних#витрат менше,#я,що#б+де#більше#можливостей для# перерозподіл+# засобів

виробництва# між# підприємствами, Dал+зями#і#реDіонами. У,раїні#необхідно#за,інчити#рестр+,т+ризацію# своєї# е,ономі,и# і перемістити# тр+дові# рес+рси# із# менш прод+,тивних# робочих# місць# на# більш прод+,тивні# незалежно# від# вст+п+# до СОТ.# Проте,# +# випад,+# вст+п+# до# СОТ, цей# процес# б+де# відб+ватися# істотно швидше.# Причом+# нові# ва,ансії# не обов'яз,ово#б+д+ть#створюватися#+#тих місцях,# де# б+д+ть# звільнятися робітни,и.# В# цілом+,# вст+п# У,раїни# до# СОТ відповідає# її# стратеDічним# інтересам. Цей# ,ро,# може# стати# вирішальним# # + процесі# становлення# цивілізованоDо рин,овоDо#Dосподарства#в#нашій#,раїні, здійснення# більш# ради,альних адміністративної# і# стр+,т+рної# реформ, прис,орення#інтеDрації#У,раїни#+#світові і# європейсь,і# е,ономічні# та# політичні стр+,т+ри.## Що# ж# стос+ється# можливості забезпечення# соціальних# Dарантій Dромадянам# У,раїни# та# їх# соціальноDо захист+##+#випад,+#безробіття,#дійсно,#в рез+льтаті# вст+п+# до# СОТ# підвищаться вимоDи#до#я,ості#прод+,ції#і#посл+D.#Це вимаDатиме# підвищення# професійно,валіфі,аційноDо#рівня#працюючих.#Підвищення# ефе,тивності# е,ономі,и# і зростання# прод+,тивності# праці# з застос+ванням# новітніх# технолоDій призведе# до# с,орочення# ,іль,ості неефе,тивних# робочих# місць# та# зменшення# їх# ва,ансій.# Природно,# відб+деться# збільшення# чисельності безробітних,# що# зверн+ться# за допомоDою# +# працевлашт+ванні# і матеріальній# підтримці# до# Державної сл+жби# зайнятості.# Це,# можливо, потреб+ватиме# додат,ових# ,оштів Фонд+# заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# соціальноDо# страх+вання# У,раїни на#випадо,#безробіття. Я,і# ж# ми# бачимо# шляхи# рішення можливих# # проблем# на# рин,+# праці? СьоDодні#Державна#сл+жба#зайнятості#це# висо,оорDанізована# система,# що ви,он+є# ф+н,ції# ви,онавчої# дире,ції Фонд+# заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# страх+вання# на# випадо,# безробіття.# Вона# в,лючає# 674# центри зайнятості# пра,тично# +# ,ожній# адміністративно-територіальній# одиниці,# в я,их#працює#15#тис.#чолові,.#При#цьом+ 80%#із#них#-#працівни,и#базових#центрів зайнятості,#що#безпосередньо#надають посл+Dи#населенню. У# даний# час# сл+жба# зайнятості обсл+Dов+є# майже# 3# млн.# чолові, щорічно.# Це# ,ожнен# др+Dий# # із# числа реально# безробітних# в# нашій# ,раїні.# В заDальном+# підс+м,+,# # з# почат,+ введення# страх+вання# на# випадо, безробіття# за# допомоDою# Державної сл+жби# зайнятості# одержали# робот+ більше#2,0#млн.#безробітних.# Щорічно#за#направленнями##центрів зайнятості# працевлаштов+ється# майже третина#від#заDальноDо#числа#прийнятих на# робот+# в# Dал+зях# е,ономі,и.# Рівень мінімальноDо# матеріальноDо# за-

“Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний

безпечення# безробітних# зріс# більш# ніж +двічі. Для# ефе,тивноDо# вирішення# проблем# працевлашт+вання# безробітних нам#необхідно#привести#+#відповідність до# вимоD# світовоDо# співтовариства чинне# за,онодавство# про# соціальне страх+вання# на# випадо,# безробіття. Насамперед# це# стос+ється# введення нових# форм# робіт,# спрямованих# на підвищення# ,он,+рентоспроможності робочої# сили,# розвито,# підприємниць,ої#ініціативи#безробітних.# С+часн+# робоч+# сил+# неможливо підDот+вати#в#системі,#що#відірвана#від потреб# е,ономі,и,# на# застарілій# базі професійно-технічних# навчальних за,ладів.# Навчальні# за,лади# Dот+ють ,адри# без# +рах+вання# ,он'юн,т+ри рин,+# # праці,# що# часто# призводить# до тоDо# що,# за,інчивши# навчання, вип+с,ни,и# повертаються# до# сл+жби зайнятості.# Та,им#чином,#рішення#цієї#проблеми ми# бачимо# +# встановленні# чіт,оDо взаємозв'яз,+# між# рин,ом# освітніх посл+D# і# рин,ом# праці.# Адже# необхідне визначення#для#,ожної#Dал+зі#е,ономі,и перспе,тиви# розвит,+# і# відповідної потреби# в# спеціалістах# різноDо# рівня ,валіфі,ації.#Але,#насамперед,#потрібно пов'яз+вати# підDотов,+# спеціалістів# із ,он,ретними# замовни,ами,# підприємствами# й# орDанізаціями,# де# в подальшом+# вип+с,ни,и# б+д+ть працевлаштовані. Зі# своDо# бо,+,# для# подолання професійно-,валіфі,аційноDо# дисбаланс+# на# рин,+# праці# Державна сл+жба#зайнятості#-#ви,онавча#дире,ція Фонд+#-#план+є#розвивати#нові#форми#і підходи# до# фаховоDо# навчання# і перенавчання# безробітних.# Це,# насамперед,# збільшення# обсяDів# навчання# за індивід+альними# замовленнями# роботодавців,# стаж+вання# на# підприємствах,# навчання# по# мод+льних проDрамах.# Ці# види# є# достатньо тр+доміст,ими.# Проте,# з# поDляд+ адресноDо# забезпечення# працевлашт+вання# ,он,ретних# безробітних# і задоволення# потреб# роботодавців, вони#найбільш#рез+льтативні.# Що#стос+ється#підтрим,и#підприємниць,ої#ініціативи,#е,спертне#обстеження# підтвердж+є,# що# позитивними б+д+ть# соціальні# наслід,и# вст+п+ У,раїни# до# СОТ# для# малоDо# і середньоDо#бізнес+.#З#оDляд+#на#це,#ми вважаємо# за# необхідне# введення# нової форми# сприяння# самозайнятості# безробітноDо# населення# -# це# надання безпроцентної# допомоDи# безробітним на# зворотній# основі.# Пропон+ється надавати# її# в# розмірі# 100# і# 200 мінімальних# зарплат,# в# залежності# від ви,ористання# найманої# робочої# сили. Та,ий#вид#діяльності,#я,#по,аз+є#світова пра,ти,а# і# наш# досвід# +# попередні періоди,# # достатньо# ефе,тивний.# Адже сьоDодні# Dоловний# резерв# створення робочих# місць# і# подолання# безробіття знаходиться# саме# +# сфері# малоDо# і середньоDо#бізнес+.

28


СПІЛКА ОРЕНДАРІВ І ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ'(СОПУ) в?л.'Г.'СXовороди,'5-а Київ,'04070,'УXраїна

URRAINIAN'UNSON'OF LEASEHOLDERS'AND ENTREPRENEURS (SOPU)

Tel/fax:'+380(44)462-53-70'''E-mail:'sopu@sopu.org

Вих.№_183_від'16Pр?дня

5,А,''SKOVORODY'STR., KIEV,'04070,'UKRAINE

Генеральном?'диреXтор? Міжнародної'орPанізації'праці

СКАРГА про'пор?шення'Конвенції'№'87'МОП''в'рез?льтаті'дії' ЗаXон?'УXраїни''"Про'орPанізації'роботодавців" Дозвольте#висловити#Вам#Dлибо,+ поваD+#і#подя,+#за#відD+,#на#попереднє звернення# Спіл,и# орендарів# і підприємців# У,раїни# (лист-с,арDа №88# від# 20# серпня# 2002# ро,+)# + зв'яз,+# # з# сит+ацією,# що# вини,ла# в рез+льтаті# дії# За,он+# У,раїни# "Про орDанізації# роботодавців"# №# 2436-III від# 24# травня# 2001# ро,+# в# стороні роботодавців. На# жаль,# проблема,# ви,ладена# в нашом+#попередньом+#листі,#не#тіль,и не# # вирішилась,# а# й# наб+ла# новоDо зв+чання# +# зв'яз,+# з# лі,відацією Конфедерації# роботодавців# У,раїни# і створенням# новоDо# об’єднання# роботодавців,# монополіста# від# сторони роботодавців. Ми# сподіваємося,# що# рез+льтати ,омпетентної# е,спертизи# даноDо питання# Міжнародною# орDанізацією праці# дозволять# цивілізовано# розв'язати#непрост+#сит+ацію,#в#я,ій#опинилася##не#тіль,и#сторона#роботодавців, а#і#весь#процес#соціальноDо#діалоD+#в У,раїні. Ми# # сподіваємося,# що# це# питання не#розDлядатиметься#я,#,орпоративна боротьба#в#стороні#роботодавців,#а#я, проблема# становлення# Dромадянсь,оDо#с+спільства#в#цілом+#і#інстит+т+ соціальноDо#партнерства#зо,рема.# Хоча,# на# жаль,# правове# вреD+лювання# діяльності# сторони# роботодавців# За,оном# У,раїни# “Про# орDанізації# роботодавців”# б+ло# ви,ористано# о,ремими# політичними# силами для# реалізації# власних# цілей,# а# та,ож для# досяDнення# # ,орпоративних# інтересів#без#врах+вання#пра,ти,и#цивілізованих#соціально-тр+дових#відносин, що# Dр+бо# пор+ш+є# норми# міжнародноDо#права.# В# За,оні# # +# зав+альованій# формі за,ладені#механізми##тис,+#на#опонентів-партнерів.# В# рез+льтаті# він# не стіль,и# # вреD+лював,# с,іль,и# вніс р+йнацію# в# налаDоджені# стос+н,и# я, між#с+б’є,тами#сторони#роботодавців, та,# і# +# її# взаємовідносини# з# соціальними#партнерами.# Після# прийняття# За,он+# сторона роботодавців,# по-перше,# втратила свою# формальн+# леDітимність# +# соціальном+# діалозі# з# профспіл,ами,# подр+Dе,# потрапила# +# фа,тичн+# залежність# від# дій# о,ремих# політи,ів, ос,іль,и# вони# очолюють# об’єднання

29

роботодавців#У,раїни,#я,е#на#сьоDодні привласнило# собі# монопольне# право представляти#інтереси#роботодавців#+ соціальном+#діалозі.## За,он# містить# низ,+# істотних# хиб, що# # неDативно# впливає# на# процеси самоорDанізації#бізнес+#і#прод+,тивної діяльності# орDанізацій# роботодавців, я,# на# реDіональном+,# та,# і# на# заDальнодержавном+# рівнях,# що# неDативно позначається#на##е,ономічній#стабільності#в#У,раїні.# За,он# дея,ими# положеннями параліз+є# # самоорDанізацію# бізнес+. Значна#частина#роботодавців,#репрезентованих# діючими# об'єднаннями# і спіл,ами# підприємців,# що# мають достатній#досвід#боротьби#за#права#та інтереси# своїх# членів,# фа,тично# позбавлені# та,ої# можливості# через соціальний# діалоD.# # У# них# лише# два шляхи:#або#приєднання##до#створеноDо# об’єднання# роботодавців# із втратою#своєї#індивід+альності#і#права на# власн+# д+м,+,# або# черDова# "переб+дова",# що,# за# прийнятим# За,оном, затяDнеться#на#баDато#ро,ів. У# міжнародном+# тр+довом+# праві принцип#свободи#об'єднання#і##визнання# права# на# ведення# ,оле,тивних переDоворів# вважається# основним принципом# і# правом# +# сфері# праці# і соціальноDо#партнерства,#том+#визначені#нами#питання#є#а,т+альними#для розвит,+# соціальноDо# партнерства# в У,раїні. Відповідно# до# ч.# 2# ст.# 22# МіжнародноDо# па,т+# про# Dромадсь,і# і# політичні# права# 1966# р.,# ,орист+вання правом# на# свобод+# асоціації# не підляDає# нія,им# обмеженням,# ,рім тих,# що# передбачаються# за,оном# і необхідні# в# демо,ратичном+# с+спільстві:# в# інтересах# державної# або Dромадсь,ої#безпе,и,#а#та,ож#Dромадсь,оDо#поряд,+. В# оDляді# доповідей# ,раїн-членів МОП,# що# ратифі,+вали# ,онвенцію# № 87# "Про# свобод+# асоціацій# і# захист права#на#орDанізації"#щодо#ви,онання цієї# ,онвенції,# Комітет# е,спертів# МОП виділив# три# +мови# вільної# реалізації права# робітни,ів# і# підприємців# створювати#орDанізації#і#вст+пати#в#них:# відс+тність# б+дь-я,их# обмежень ,ола# осіб,# що# мають# право# на# об'єднання# та# відс+тність# попередньоDо дозвол+#на#створення#орDанізацій;#

свобод+# вибор+# орDанізацій# для осіб,#що#бажають#вст+пити#в#них.# Перший# принцип# передбачає,# що не#може#б+ти#нія,их#відмінностей#між тими,# хто# має# право# на# об'єднання, том+# що# це# право# застосов+ється# до всіх#,атеDорій#роботодавців.# Др+Dий# принцип# поляDає# в необхідності# попередньоDо# дозвол+ на# створення# орDанізації.# Держава може# передбачити# тіль,и# визначені формальності# для# забезпечення діяльності#орDанізації,#за#+мови,#що#ці вимоDи# не# применшать# Dарантій, передбачених#МОП.# Третій#принцип#свободи#об'єднання#-#свобода#вибор+#членства. Положення# За,он+# У,раїни# "Про орDанізації# роботодавців",# на# я,і# ми звертаємо# +ваD+,# не# відповідають стандартам#і#обмеж+ють#права#діючих об'єднань# підприємців,# члени# я,их# є роботодавцями.## У#них#в,аз+ється,#що#назва#орDанізації# роботодавців# повинна# містити слово#"роботодавець",#або#похідні#від цьоDо#слова,#і#визначення#"орDанізація роботодавців",#і#похідні#від#них#мож+ть ви,ористов+вати##орDанізації#і#їх#об'єднання,#що#діють#відповідно#до##зDаданоDо# За,он+,# # що# с+перечить# нормам Конвенції# МОП# №# 87# # "Про# свобод+ асоціації# і# захист+# права# на орDанізації".# Крім# тоDо,# стаття# 2# Конвенції передбачає,# що# робітни,и# і# роботодавці,# без# я,ої# б# то# не# б+ло# різниці, мають#право#створювати#на#свій#вибір орDанізації# без# попередньоDо# на# те дозвол+,#а#та,ож#право#вст+пати#в#та,і орDанізації# з# єдиною# +мовою# підпоряд,ованості# Стат+там# останніх;# а# в статті# 10# зазначається,# що# термін "орDанізація"#означає#б+дь-я,+#орDанзацію#тр+дящих#або#роботодавців,#що має# за# мет+# забезпечення# і# захист інтересів#робітни,ів#та#роботодавців. Сторона# роботодавців,# представлена# в# У,раїні# Dромадсь,ими# об'єднаннями# підприємців,# очі,+вала,# що За,он# вреD+лює# їх# відносини# з соціальними# партнерами,# необхідність# чоDо# неодноразово# відзначав Президент# У,раїни.# Проте# прийняття За,он+# “Про# орDанізацію# роботодавців”# позбавило,# # в# тра,т+ванні# йоDо авторів# понад# тисяч+# Dромадсь,их об’єднань# с+б’є,тів# сторони# робото-


давців#права#брати#самостійн+#+часть +# переDоворном+# процесі# з соціальними# партнерами,# що# Dр+бо пор+ш+ють# я,# Конвенцію# МОП# №87, та,#і#Констит+цію#У,раїни.#Том+#Спіл,а орендарів# і# підприємців# У,раїни зверн+лася# до# Президента# У,раїни# з проханням# ос,аржити# не,онстит+ційність# За,он+# У,раїни# “Про# орDанізації роботодавців”. У# ,онстит+ційном+# поданні# Президента# У,раїни# до# Констит+ційноDо С+д+# У,раїни# про# відповідність Констит+ції#У,раїни##положень#п+н,т+#3 розділ+#Х#”При,інцевих#положень”#За,он+ У,раїни# “Про# орDанізацію роботодавців”# йдеться,# що# зазначені положення# За,он+# не# відповідають Констит+ції# У,раїни,# статтею# 36# я,ої свідчать,# що# ніхто# не# може# б+ти прим+шений# до# вст+п+# +# б+дь-я,е об'єднання#Dромадян##або#обмежений +# правах# в# зв'яз,+# з# приналежністю (або# неприналежністю)# до# Dромадсь,ої# орDанізації# (частина# четверта),# +сі об`єднання# Dромадян# рівні# перед за,оном# (частина# п'ята).# А# та,ож# те, що# приведені# положення# За,он+ визначають# о,рем+# Dромадсь,+ орDанізацію# -# Конфедерацію# роботодавців#У,раїни#(я,а#на#той#момент#ще існ+вала)# і# надають# їй# монопольне право#представляти#інтереси#сторони роботодавців#+##соціальном+#партнерстві.# Напри,лад,# при# підписанні Dенеральних#+Dод,#форм+ванні#орDанів +правління# фондами# заDальнообов'яз,овоDо# державноDо# соціальноDо#страх+вання,#тощо. Цим# самим,# на# д+м,+# Президента У,раїни,# б+в# пор+шений# і# проDолошений#Констит+цією#У,раїни#принцип різносторонності# Dромадсь,оDо# життя (частина#перша#статті#15). 27# Dр+дня# 2002# р.# Констит+ційний С+д# У,раїни# +хвалив# припинити# ,онстит+ційне# провадження# щодо# відповідності#Констит+ції#У,раїни#(,онстит+ційності)# положень# п.# 3# розділ+# "За,лючні# положення"# За,он+# У,раїни "Про# орDанізації# роботодавців".# На підставі#тоDо,#що "…'після'вст?п?'в сил?' ЗаXон?' ...' зазначена' в' п.' 3 Конфедерація' роботодавців' УXраїни'б?ла'ліXвідована.'ТаXим'чином, визначений' ЗаXоном' термін' дії п?нXт?' 3' розділ?' 10' "ЗаXлючні положення"' вичерпаний' і' йоPо положення,' яXі' оспорюються,' є таXими,'що'втратили'чинність".' Проте#це,#в#принципі,#не#вирішило проблеми# дис,римінації# ,онстит+ційних# прав# # # с+б'є,тів# сторони# роботодавців,#ос,іль,и#замість#Конфедерації за# рах+но,# адмінрес+рс+# б+ло# створене# # інше# об’єднання# роботодавців, ,онтрольоване# тими# ж# силами,# що забезпечили# прийняття# За,он+ У,раїни# "Про# орDанізації# роботодавців".# Саме# це# об’єднання# безпідставно# перебрала# на# себе# повноваження#Конфедерації,#іDнор+ючи#права і#інтереси#інших#її#б+вших#с+б’є,тів. Все#це#підтвердж+є#не,онстит+ційність#не#лише#“При,інцевих#положень” За,он+# У,раїни# “Про# орDанізацію# ро-

ботодавців”.# О,рім# тоDо,# йоDо# реда,ція##дозволяє#на#пра,тиці#пор+ш+вати не# лише# статті# 9,# 22# і# 36# Констит+ції У,раїни,# а# й# Конвенцію# МОП# №# 87 "Про#свобод+#асоціації#і#захист#права на#орDанізації",#ратифі,ован+#У,раїною в#1957#році#в#частині:# статті#2#-#"Тр+дящі#та#роботодавці, без# я,ої# б# то# не# б+ло# різниці,# мають право#створювати#на#свій#вибір#орDанізації#без#попередньоDо#на#те#дозвол+,#а#та,ож#право#вст+пати#в#та,і#орDанізації# з# єдиною# +мовою# підлеDлості стат+там#цих#останніх"; статті#3#п.1.-#“ОрDанізації#тр+дящих і# роботодавців# мають# право# виробляти# свої# стат+ти# й# адміністративні реDламенти,# вільно# обирати# своїх представни,ів,# орDанізов+вати# свій апарат#і#свою#діяльність#і#форм+лювати# свою# проDрам+# дій”# та# п.# 2# ”Державна# влада# +трим+ється# від# б+дья,оDо# втр+чання,# здатноDо# обмежити це# право# або# переш,одити# йоDо за,онном+#здійсненню";# статті#8#п.#2#-#"Національне#за,онодавство#не#зачіпає#Dарантій,#передбачених# цією# Конвенцією,# і# застосов+ється#та,им#чином,#щоб#не#пор+ш+вати#їх"; статті# 11# -# "Кожний# член# Міжнародної# орDанізації# праці,# для# я,оDо ця# Конвенція# наб+ла# чинності, зобов'яз+ється# вжити# всіх# потрібних# і відповідних# заходів,# щоб# Dарант+вати тр+дящим# і# роботодавцям# вільне здійснення#права#на#орDанізацію". Виходячи# з# ви,ладеноDо,# Спіл,а орендарів#і#підприємців#У,раїни,##відповідно#до#положень#статей#9,#22#і#36 Констит+ції# У,раїни# і# Конвенції# "Про свобод+# асоціації# і# захист# # права# на орDанізації"# МОП# №87,# # прийняла# рішення#про##самостійн+#+часть#+#переDоворном+# процесі,# +часть# + тристоронніх# орDанах# +правління фондів# соціальноDо# страх+вання# на національном+#рівні. Про# це# б+ло# направлено# листи Президент+#У,раїни,#,ерівни,+#Уряд+#і співDолові# профспіл,ової# сторони Національної# ради# соціальноDо# партнерства#при#Президенті#У,раїни. Одна,# +# # роз`ясненні,# наданом+# + відповідь#Спілці#Міністерством#праці#і соціальної# політи,и,# відповідно# до дор+чення#Прем'єр#-#міністра#У,раїни від# 15.01.2003# р.# №# 1784# і# Кабінет+ Міністрів# У,раїни# від# 23.01.2003 р. №3323,# # на# підставі# листа# Міністерства# юстиції# У,раїни# для# представлення#Спіл,ою#інтересів#своїх#членів#+ переDоворном+# процесі# ре,оменд+валось# досяDти# домовленості# з Все+,раїнсь,им# об`єднанням# орDанізацій#роботодавців,#створеним#відповідно# до# За,он+# У,раїни# "Про# орDанізації# роботодавців”.# На# сьоDодні досяDти#домовленостей#не#вдається. Та,им# чином,# +рядова# сторона# не вживає# належних# заходів# для# забезпечення# реалізації# статей# 1# та# 11 Конвенції#МОП#№87. Вельмишановний# пане# Генеральний#дире,тор! У#своїй#відповіді#на#наш+#попередню# с,арD+# (№# ACD# 19-2-1-60# від# 23

вересня#2002#ро,+)#б+ло#в,азано,#що розDляд# питання.# Комісією# е,спертів по# дотриманню# ,онвенцій# і# ре,омендацій.#До#цьоDо#час+#Спіл,а#остаточної позиції# МОП# не# знаєплан+вався# на листопад-Dр+день#2002#ро,+#. З#оDляд+#на#сит+ацію#(що#існ+вала в# той# період,# що# сторон+# роботодавців# і# +рядов+# сторон+# представляла одна# й# та# ж# посадова# особа),# ми# з роз+мінням#ставимося#до#від,ладення її#розDляд+.#Проте#слід#визначити,#що відтяD+вання# об’є,тивної# е,спертизи Міжнародною# орDанізацією# праці За,он+#У,раїни#“Про#орDанізації#роботодавців”# певною# мірою# сприяє# дестр+,тивним#силам#не#лише#бло,+вати переDоворний# процес# в# У,раїні,# Dальм+вати# розDляд# Верховною# Радою У,раїни# прое,т+# Тр+довоDо# ,оде,с+ У,раїни,#опрацьованоDо#в#рам,ах#прое,т+#МОП “У,раїна:#сприяння#реалізації# основних# принципів# і# прав# +# світі праці”,#а#бло,+вати#о,ремі#дії#+рядової сторони,# напри,лад, стосовно# переDоворів#з#привод+#Генеральної#УDоди, що,# зрештою,# стрим+є# форм+вання ,онсолідованої#сторони#роботодавців. Е,сперти# Спіл,и# орендарів# і підприємців# У,раїни# вважають,# що положення# За,он+# У,раїни# “Про орDанізації# роботодавців”# не# мож+ть обмежити# +часть# +# соціальном+ діалозі# Dромадсь,их# # об’єднань підприємців,# с+б’є,тів# сторони роботодавців,#я,і#за#своїми#стат+тами б+ли# +часни,ами# переDоворноDо процес+# до# прийняття# Верховною Радою#У,раїни#зазначеноDо#За,он+. ЛеDітимність# дис,римінаційних положень#За,он+#потреб+є#лоб+вання йоDо# авторами# внесення# змін# до Конвенції# МОП# №87,# що,# маємо надію,#їм#не#вдасться.# Виходячи# з# ви,ладеноDо,# Спіл,а орендарів# і# підприємців# У,раїни звертається# з# проханням# зробити е,спертиз+# За,он+# У,раїни# “Про ОрDанізації#роботодавців”#на#предмет відповідності# нормам# міжнародноDо права,#напри,лад,#Конвенціям#МОП. Це# потрібно# +,раїнсь,им національним#об’єднаням#підприємців для# відстоювання# своDо# права# на +часть# +# соціальном+# діалозі# + Констит+ційном+# С+ді# У,раїни# та Міжнародном+#С+ді. Сподіваємося,# що# сьоDодні# є# всі можливості# об’є,тивно# оцінити# Міжнародною# орDанізацією# праці# відповідність#За,он+#У,раїни#“Про#орDанізації# роботодавців”# міжнародним стандартам. Довід,а:# сім% все6>раїнсь>их% об’єднань підприємців% % 6повноважили% Спіл>6% орендарів% і підприємців%У>раїни%представляти%їх%інтереси%6 пере/оворах%стосовно%Генеральної%6/оди.%

З#Dлибо,ою#поваDою, Президент#Спіл,и, Координатор#НаціональноDо# ,л+б+#лідерів#Dромадсь,их об’єднань#підприємців, Засл+жений#е,ономіст#У,раїни, член#-#,ореспондент#МКА ВіXтор'ХМІЛЬОВСЬКИЙ

30 “Роботодавець”,##№1,#2003#р.##презентаційний


НЕ'ШУКАЙТЕ'ЛІДЕРІВ! (За>інчення.%Почато>%на%стор.4%)

На# завершення# Ві,тор# Хмільовсь,ий#додав:#"Не#ш+,айте#лідерів,#я,і візьм+ть#на#себе#завдання#лобіювати Ваші#інтереси.#У,раїні#потрібні#самоорDанізовані# інстит+ти# Dромадянсь,оDо# с+спільства# я,# Dарантія демо,ратичних# трансформацій.# А# це залежить# не# лише# від# +ряд+# і# навіть не# від# Верховної# Ради# У,раїни.# Це залежить#від#самоDо#с+спільства,#від нас# самих.# Влада# ж# лише# йоDо частина.# Сит+ацію# +# с+спільстві# слід розDлядати# я,# сходин,и# зростання# болісні# ,ро,и,# без# я,их# не# можливо р+хатись". Голова# Комітет+# ВР# з# питань# промислової# політи,и# та# підприємництва Юрій#Єхан+ров#зазначив,#що#для#вирішення#проблеми#,ор+пції#необхідно#не лише#розробити#та#реаліз+вати#систем+# боротьби# з# нею,# а,# перед+сім, сформ+вати# орDанічн+# систем+ взаємовідносин#орDанів#влади#з#інстит+тами# Dромадянсь,оDо# с+спільства, я,а#баз+ватиметься#на#принципах#прозорості# реD+ляторноDо# середовища, прийняття# +правлінсь,их# рішень# та с+дової#системи. По,и# в# У,раїні# не# б+де# здійснена реальна# адміністративна# реформа,# на д+м,+# народноDо# деп+тата,# проблема ,ор+пції#не#може#б+ти#розв'язаною. Однією# з# Dоловних# причин# вини,нення#,ор+пції,#я,#висловилась#радни, Dолови# Нацбан,+# У,раїни# Оле,сандра К+жель,#є#дозвільна#система.#Саме#відс+тність#я,#за,он+#прямої#дії#"Про#дозвільн+# систем+",# та,# і# ,он,ретно# визначеноDо# механізм+# видачі# дозволів призводить# до# зловживань# чиновни,ами#саме#+#сфері#видачі#дозволів. Др+DоDо# дня# +часни,и# ,онференції працювали#в#режимі#"моз,овоDо#шт+рм+"#над##ре,омендаціями#+#се,ціях. Се,ція# "Забезпечення# прозорості# в процесах# започат,+вання# підприємниць,ої# діяльності# і# отримання# дозволів"#запропон+вала: розробити# механізми# введення# в дію# За,он+# У,раїни# "Про# Державн+ реєстрацію# с+б'є,тів# підприємниць,ої діяльності#"; +повноважити# на# видач+# печато, с+б'є,там# підприємниць,ої# діяльності орDани#місцевоDо#самовряд+вання; підприємниць,ій# Dромадсь,ості дол+читися# до# розроб,и# за,онопрое,т+# "Про# дозвільн+# систем+"# та провести# йоDо# широ,е# обDоворення,# + том+#числі#в#,онте,сті#внесення#змін#до нормативно-правових# а,тів# по# всій верти,алі#йоDо#застос+вання. Пропозиції# Се,ції# "Від,ритість# +

31

стос+н,ах# підприємців# з# орDанами місцевоDо# самовряд+вання"# б+ли націлені# на# вирішення# проблем дост+п+# до# інформації# стосовно реєстрації,# дозвільної# системи, наявність#вільних#орендних#площ.#Б+ло запропоновано# провести# ряд# ,р+Dлих столів,# тренінDів,# семінарів# та# інших заходів,# націлених# на# інформаційн+ підтрим,+#підприємців. Се,ція# "Шляхи# збільшення# прозорості#та#від,ритості#в#процесі#надання посл+D# орDанами# державної# влади" запропон+вала: вреD+лювати#питання#та#затвердити єдин+# для# всіх# підприємців# процед+р+ отримання# свідоцтва# торDівельної точ,и#з#єдиним#перелі,ом#до,+ментів; запровадити#процед+р+#оформлення# єдиноDо# свідоцтва# торDівельної точ,и# для# ,ожноDо# торDівельноDо центр+#тощо. Се,ція# "Забезпечення# прозорості# + стос+н,ах# з# державними# орDанами фінансовоDо# ,онтролю"# ре,оменд+вала: обмежити# ,омпетенцію# Державної подат,ової# адміністрації# +# сфері перевіро,# здійсненням# ви,лючно подат,овоDо#адміністр+вання; здійснювати# б+дь-я,і# перевір,и с+б'є,та# Dосподарювання# +продовж робочоDо#час+#перевіряючоDо#орDан+; забезпеч+вати# прозорість# всіх# без ви,лючення# нормативних# до,+ментів, що# стос+ються# поряд,+# взаємин ,онтролюючоDо# фінансовоDо# орDан+# із с+б'є,тами#рин,+; перевіряючий#(особа,#що#здійснює перевір,+),# на# вимоD+# с+б'є,та# рин,+, має#до,+ментально#підтвердити#за,онність#своїх#претензій,#що#зазначаються в#а,ті#перевір,и; Забезпечити# паритетність# # сторін при# форм+ванні# ,оординаційних# рад# з питань# підприємництва# при# орDанах ви,онавчої# влади# відповідно# до# У,аз+ Президента# №906# від# 15# липня# 2002 ро,+; Кабінет# Міністрів# не# повинен приймати# від# міністерств# та# відомств прое,ти# реD+ляторних# а,тів,# я,і# не пройшли#Dромадсь,ої#е,спертизи.######### Ре,оменд+вати# бізнес# -# асоціаціям створити# орDанізаційний# ,омітет# з підDотов,и# та# проведення# ІІ# Все+,раїнсь,оDо#З’їзд+#підприємців.# (Остаточна# реда,ція# ре,омендацій б+де# оп+блі,ована# +# наст+пном+# числі ж+рнал+#“Роботодавець”.# ВіXтор'ЦАПІНА


САМООРГАНІЗАЦІЯ' ЯК'ПРОТИВАГА'КОРУПЦІЇ (За>інчення.%Почато>%на%стор.6)

Відповідно,#а,тивізація#процесів підприємниць,ої# самоорDанізації має# баз+ватися# на# реалізації наст+пних#,ро,ів: поширення# досвід+# самоорDанізації#роботодавців#,раїн#ЄС#в У,раїні; е,ономі,оправової# роботи,# проведення#+#реDіонах##Dромадсь,их# забезпеченні# реальної# мотивації# підприємців# до# вст+п+# в орDанізації# роботодавців,# для# чоDо необхідно# забезпечити# наст+пні# їх можливості. На# національном+# та# реDіональном+# рівнях# підприємці,# я,і# є членами# орDанізацій# роботодавців, мають#пріоритетне#право#на: дост+п# до# дешевих# ,редитних рес+рсів# (члени# орDанізацій# мають право# на# ,омпенсацію# частини відсот,ів# за# рах+но,# бюджетних# та позабюджетних# фондів,# спрямованих#на#розвито,#підприємництва); отримання# державних# замовлень#та#замовлень#місцевих#орDанів влади# на# виDотовлення# прод+,ції, ви,онання#робіт#та#надання#посл+D; ,орист+вання# ва+черними моделями# отримання# інформаційно-,онсалтинDових# посл+D ,омерційних# стр+,т+р# (за# рах+но, ,оштів# реDіональних# фондів підтрим,и#підприємництва). РеDіональні# об`єднання# роботодавців# повинні# мати# пріоритетне право# +часті# в# опрацюванні# та реалізації# соціально-е,ономічних проDрам#реDіональноDо#розвит,+. На# Dал+зевом+# рівні об'єднанням# роботодавців# надаються# дея,і# реD+ляторнодозвільні# ф+н,ції# # на# засадах соціальноDо#партнерства.# Все#це#можливо#за#+мови: внесення# змін# до# За,он+ У,раїни# "Про# орDанізації# роботодавців"# з# метою# стим+лювання самоорDанізації# підприємництва# на місцях#та#спрощення#стр+,т+ризації об`єднань#роботодавців##всіх#рівнів; розроб,и# єдиної# стратеDії розб+дови# сторони# роботодавців на# основі# домовленостей# між# її с+б'є,тами#щодо:

посилення# вплив+# сторони роботодавців# в# інстит+тах соціальноDо# партнерства# на засадах# паритетності,# рівноправності# та# від,ритості# на# національном+# реDіональном+# і# Dал+зевом+ рівнях#(в#рам,ах#Національної#Ради соціальноDо# партнерства# при Президенті# У,раїни,# територіальних#та#Dал+зевих#рад#тощо); посилення# вплив+# сторони роботодавців# на# реалізацію державної# політи,и# в# сфері реD+лювання# підприємниць,ої діяльності# на# національном+, реDіональном+#та#місцевом+#рівнях, лобіювання# прав# та# інтересів підприємців# шляхом# +дос,оналення# нормативно-правовоDо# поля їх#ф+н,ціон+вання; +дос,оналення# механізмів ведення# ,оле,тивних# переDоворів на# рівні# підприємства# з# метою зближення# інтересів# роботодавця та# працівни,а,# тобто# вироблення та,их# засад# співпраці# підприємця та# працівни,а# на# мі,рорівні,# я,а найбільшою# мірою# сприятим+ть зростанню#прод+,тивності#праці#на ,он,ретном+#підприємстві; сприяння# +# веденні# бізнес+ членам#орDанізацій,#що#передбачає ,омпле,с# посл+D# правовоDо, інформаційно-,онс+льтаційноDо, освітньоDо#хара,тер+; розширення# рин,ів# та е,ономічна# е,спансія# національноDо#товаровиробни,а; розвит,+# та# стр+,т+ризації Dромадсь,их# орDанізацій# (об'єднань)# роботодавців# я,# сторони# + соціальном+#партнерстві; створення# верти,алі# орDанізацій#роботодавців,#+зDодження#їх дій# +# переDоворном+# процесі# з владою# та# профспіл,ами# на# всіх рівнях; створення# єдиноDо# представниць,оDо# орDан+# сторони роботодавців# +# переDоворном+ процесі; +# рам,ах# переDоворноDо процес+#з#профспіл,ами#і#владою#форм+вання# сприятливоDо# нормативно-правовоDо# поля# для зростання# рівня# ділової# а,тивності в#У,раїні.

32


СИНЕРГІЯ* РОБОТОДАВЦІВ У6раїнсь6ий3 бізнес3 не3 може3 залежати3 від3 політичних3 симпатій3 чи3 антипатій о6ремих3політи6ів3або3політичних3партій,3що3абсолютно3не3ви6лючає3діало=>3та взаємної3 підтрим6и3 політи6ів3 і3 бізнесменів3 на3 основі3 дотримання3 принципів толерантності3та3взаємопова=и. Соціально# орієнтована# рин,ова е,ономі,а,# інтеDрація# У,раїни# до світовоDо# співтовариства,# # постінд+стріальне# с+спільство# потреб+ють# новоDо# бачення# ролі# роботодавця#+#системі#соціально-тр+дових відносин,# сприйняття# бізнес+# я, важливоDо# с+спільноDо# явища.# У свідомості# я,# самих# роботодавців, та,# і# населення# має# вини,н+ти зовсім# новий# образ# підприємцябізнесмена,#відмінний#від#страхітливої# ,ари,ат+ри# на# шахрая-спе,+лянта.# А# відта,# -# прийти# роз+міння с+спільної# ф+н,ції# підприємця# + форм+ванні# сприятливоDо# середовища# для# реалізації# потенціал+ +,раїнсь,оDо#бізнес+. Чом+# це# важливо?# За# філософсь,им#висловом,#"людина#є#мірилом всіх# речей".# Отже,# в# У,раїні необхідно# поб+д+вати# не# просто рин,ов+,# а# "людиноорієнтован+" рин,ов+# е,ономі,+,# ґр+нтован+# на ,онцепції# "бізнес+# з# людсь,им обличчям",# основний# пост+лат# я,ої зв+чить# та,:# "Людина# -# це# не рес+рс,#а#мета#виробництва". Підприємниць,а# діяльність# # -# це не# лише# праDнення# до# самозбаDачення# чи# наповнення# державноDо бюджет+# за# б+дь-я,+# цін+.# Це# шлях до# самореалізації# я,# роботодавця, та,# і# найманоDо# працівни,а. Усвідомлення# с+спільством# ,+льт+ри# а,тивної# життєдіяльності,# принципів# задоволення# власних# інтересів# через# забезпечення# потреб с+спільства,# реалізація# йоDо інноваційноDо#потенціал+#тощо. Я,# відзначав# австрійсь,ий е,ономіст# Й.# Ш+мпетер,# підприємець# -# це# новатор,# я,ий, оптиміз+ючи# інтеле,т+альні,# фінансові, тр+дові# та# інші# с+спільні# рес+рси, сприяє# ма,симізації# забезпечення с+спільних# потреб# в# +мовах обмежених#с+спільних#рес+рсів,#тим самим# р+хаючи# соціальн+# систем+ вперед.# Проте# час# підприємціводина,ів# давно# мин+в.# Для самореалізації# власноDо# потенціал+ с+часний#бізнесмен#потреб+є#відповідноDо# середовища,# створення я,оDо# неможливо# без# ,онсолідації підприємниць,оDо# заDал+,# без досяDнення# взаємопороз+міння держави,#роботодавців#та#найманих працівни,ів.# Визначальним# т+т# є# досяDнення синерDії# праці# в# її# філософсь,ом+ сенсі.# СинерDії# я,# а,тивної# життєдіяльності,# спрямованої# на# +дос,оналення# дійсності,# на# досяDнення с+спільноDо# проDрес+# через# ,оопер+вання#з+силь#с+б'є,тів#с+спільних відносин.# СинерDетичний# ефе,т важливий#чи#то#на#рівні#,он,ретноDо *Синер/ія%(/рець>.%synergeia%-%”співробітництво”)%%%%%%%%%%%%

33

підприємства,# де# співпрацюють роботодавець# та# наймані# працівни,и,# чи# на# національном+# рівні соціальноDо# партнерства,# ,оли +ряд,# об'єднані# роботодавці# та профспіл,и# праDн+ть# # пороз+мітися в#інтересах#с+спільства. В# У,раїні# леDальний# бізнес ф+н,ціон+є# фа,тично# в# +мовах аDресивно,# навіть# ворожо# налаштованоDо# оточення.# З# одноDо# бо,+,# + с+спільства,# розшматованоDо# вн+трішніми# протиріччями# -# через зростання# безодні# між# бідними# й заможними,#-#ставлення#до#підприємця#просто#не#може#б+ти#позитивним.# Адже# він# має# достатньо "зайвих"# Dрошей!# Нерід,о,# відч+ваючи# на# собі# вороже# ставлення оточ+ючих,# бізнес# переносить# йоDо на# найманоDо# працівни,а# -# своDо соціальноDо# партнера.# З# іншоDо, влада# не# стіль,и# сприяє,# с,іль,и стрим+є# розвито,# підприємництва. А#набаDато#пот+жніші#за#історичним досвідом#профспіл,и#праDн+ть#ма,симально# підпоряд,+вати# рин,ові відносини#своєм+#вплив+. Історично# вітчизняний# бізнес# в У,раїні# форм+вався# напівлеDально, в# +мовах# за,ритості# та автономності.# Отже,# підприємниць,а# ,+льт+ра# хара,териз+ється індивід+алізмом,#я,ий#+#розвинених ,раїнах# світ+# довів# свою# недієздатність# ще# на# почат,+# ХХ# століття. Переб+ваючи#+#постійном+#,онфлі,ті# з# оточенням,# я,# ,он,ретні# підприємці,# та,# і# підприємництво# в цілом+# не# спроможне# повноцінно ви,онати#свої#с+спільні#ф+н,ції. Проте# Dобсівсь,ий# принцип# "війни всіх# проти# всіх"# -# це# # Dл+хий# ,+т. Модернізація# с+спільства# потреб+є +свідомлення# роботодавцем# своєї ролі# +# системі# соціально-тр+дових відносин# не# я,# "атомізованоDо індивіда# в# облозі",# а# я, повноправноDо# члена# пот+жної, самоорDанізованої,#підприємниць,ої спільноти.# Соціальні# партнери# Уряд# та# профспіл,и# -# не# мож+ть# не роз+міти# необхідності# ,онсолідації представниць,ої# сторони# роботодавців.# Профспіл,ам# це# виDідно том+,# що# тіль,и# рішення# спільноти роботодавців#б+д+ть#обов'яз,овими для# ви,онання# всіма# с+б'є,тами бізнес+.#Тіль,и#тоді#підприємництво відч+ватиме# свою# відповідальність за# зобов'язання# при# підписанні Генеральної# +Dоди.# Адже# її підписання# до# цьоDо# час+# б+ло монополізовано# # одним# об'єднанням# роботодавців.# У# свою# черD+, Уряд#потреб+є#реальноDо#партнера, я,ий# сприяв# би# державном+ менеджмент+# соціально-е,ономічної# політи,и# та# її# реалізації# я,# на ма,ро-,#та,#і#на#мі,рорівні.

Тож# форм+вання# "людиноорієнтованої"#рин,ової#е,ономі,и#можливе# лише# за# +мови# досяDнення# "синерDетичноDо#ефе,т+"#при#взаємодії держави,# роботодавців# та# профспіло,# через# досяDнення# ,онсенс+с+ інтересів# в# рез+льтаті# # соціальноDо діалоD+.# По-перше,# це# нова# парадиDма підприємниць,ої# ,+льт+ри# -# парадиDма# "людиноорієнтованоDо"# бізнес+# та# +свідомлення# широ,им заDалом# підприємців,# роботодавців я,#пот+жної#р+шійної#сили,#джерела проDрес+#с+спільства,#мотивованої#+ своїх# діях# # до# ініціативності# та а,тивної#позиції. По-др+Dе,#це#сприятливий#,лімат для# розвит,+# бізнес+,# зо,рема,# + сферах# реD+ляторної# та# подат,ової політи,и,# приватизації,# вст+п+ У,раїни#до#СОТ#та#ЄС. По-третє,# це# позитивний# досвід самоорDанізації#бізнес+#+#самоврядні# орDанізації,# завданням# я,их# є захист#прав#та#інтересів#їхніх#членів. На# жаль,# існ+юча# нормативноправова# база# не# сприяє# цим процесам.# Підприємці,# особливо# в реDіонах,# недостатньо# обізнані# з методолоDією# самоорDанізації# та# її можливостями# захист+# своїх інтересів.# Саме#ви,ористов+ючи#лобістсь,і можливості# самоорDанізованої, ,онсолідованої# сторони# роботодавців# +# соціальном+# діалозі, підприємець# зможе# пролобіювати +мови# ведення# бізнес+,# необхідні для# реалізації# своDо# підприємниць,оDо#потенціал+. По-четверте,# це# цивілізований соціальний# діалоD# роботодавців# з владою# та# профспіл,ами.# Зал+чення#до#дис,+сії#на#сторін,ах#ж+рнал+ соціальних# партнерів# дасть# можливість#піднести#тристоронню#взаємодію# на# я,існо# новий# рівень.# На сьоDодні# саме# відс+тність# ,онсолідованої# сторони# роботодавців ставить#під#вели,ий#с+мнів#перспе,тиви#численних#+рядових#соціальное,ономічних#проDрам,#ос,іль,и#найпот+жніша#с+спільна#сила#фа,тично не#приймає#+часті#+#їх#опрацюванні#і навіть# бло,+є# їх# реалізацію.# Це з+мовлено#я,#с+б'є,тивними#фа,торами,#та,#і#відс+тністю#нормативноправовоDо# поля,# я,е# сприяло# б# самоорDанізації# та# ,онсолідації# бізнес+. По-п'яте,# новації# реD+ляторної політи,и,#насам-перед,#подат,овоDо за,онодавства. По-шосте,# підвищення# імідж+ особистості# +# бізнесі# -# важливоDо чинни,а# соціальної# стабільності +,раїнсь,оDо#с+спільства. А6адемія3соціально=о3партнерства


Profile for Роботодавець

R 2003 01 small  

R 2003 01 small  

Profile for 481195
Advertisement